Motivaasje
Ferhaal
4 Kontininten - 11 lannen
2 Generaasjes
Wat ik winskje soe Foar wa?
Links/Boarnen
Kontakt
Disclaimer

WOLKOM BIJ HOTEL POSTMA                                                                       IngelskIngelsk    NederlānskNederlānsk   DśtskDśtsk

                                                                                                                                                   

In webside oer myn pake en beppe en harren neiteam                                                              

 

Dit is it ferhaal fan de famylje Postma. Hurd wurkjende middenstanners, dy't  sūnder argewaasje al har bern it bźste tawinsken. Har bern hiene elts eigen kapasiteiten, en ūntploaiden harren eigen inisjativen, mar wienen it ta djipste ūniens oer fundamentele kwestjes yn de twadde wrāldoarloch. Dit driuw harren sa śtelkoar dat hja fan elkoar ferfrjemden, dat harren bern op harren beurt noait harren pake en beppe seagen en dat omke- en muoikesizzers noait fan inoars bestean fernamen. It barren śt de oarlochstiid hat folgen hawn oan't hjoed de dei ta, en foar altyd śs persoanlikheden en sjoch op it libben bepaald. Stjerrende wier.
In tryst ferhaal, dat sa hoopfol begūn in it begjin fan de 20e ieu, hjir:


 - in famyljehotel rund troch myn pake en beppe yn in stedsje yn Noard-Nederlān -


Klik op it blau mei wite ferkearsboerd om om it hoekje te sjen(As dat om wat foar reden net wurket, klik hjirop:
 
Om it hoekje sjen).


Photo Hotel Postma Kijk om het hoekje

       Klik hjir om te lźzen oer  "De Kolhoop"

         Kolhoop


        De kastanjebeam dy't allegear oerlibbe
        Peacetree