Emmen hat in hele leuke dierentùn, wrâldferneamd en wurdearre troch in soart minsken om de dierfreonlike oanpak en ynrjochting.

Wat mij leuk liket, is die te besykjen mei sa folle mogelik Postma-neiteam, en in leuke dei belibje.

Dernei soene wei nei Hotel Grimme gean kinne, eartiids  'konkurrent' fan Hotel Postma, dy't nog hieltyd bestiet. We soene in feestje hawwe kinne, en tegearre dronken wurde. Laitsje, en miskien gûle.

In moaie wins, mar it sil wis net gebeure.........

Werom nei it hotel
Nei it famyljeportret