De famylje Postma


Hjir sjochst se allegeare, netsjes posearend yn de achtertún. De foto moat fan ûngefear 1918 wêze. Bert wie noch net berne, dus haw ik syn portret yn de rjochterhoeke set.
Kinst op elkenien klikke om mear oer harren út te finen.
Fan links nei rjochts: Sjouke, Hennie, Joop, Klaas, Jacob, Frouwkje, Janna, Bert(rjochts boppenyn).

Familyportrait Sjouke Hennie Joop Klaas Jacob Frouwkje Janna Bert


Werom nei it hotel