Bert


Bert as a little boy
                                                                                                                                                                    Bertsje mei syn hele famyljeLittle Bert with his whole family
Bert as skoaljonkje

Albert Postma, sa as hij fol út hiet, wie de echte Benjamin fan it gesin, berne op 2 febrewaris 1922. Dit hâld yn dat hij 21 jier jonger wie as syn âldste broer Jacob en sels noch 12 jier ferskilde mei syn jongste broer Joop. It feit dat syn twa âldste broers op see wieren makket de foto hjir rjochts tige bysûnder. Hij is makke op de ienige gelegenheid dat alle bern Postma tagelyk tús wieren. Dit hat mar in heale dei duorre.

Hoewol miskien net pland(men die noch net sa oan gesinsplanning in dy dagen :-)), leau ik dochs dat hij wolkom wie yn de jierren nei de earste wrâldoarloch, doe de saken ekonomysk wat better avensearren.
Hij wie in yntelligint bern, in bytsje wyld en ûnrêstich. Yn 1933 ferhuze hij mei syn heit en mem nei it hús de Kolhoop, deun njonken it hotel dat no troch syn broer Jacob en syn frou rund waarden. Nei de legere skoalle gong hij nei deselde middelbere skoalle dy't syn broer ek besocht hie yn Ter Apel, de H.B.S.

Hjir hie hij in drege tiid. Om't syn âldste broer Jacob sa dúdlik sympatisearre mei nasjonaal-sosjalistyske ideeën, en syn skoalmaten dit fansels wisten, reagearre men him ôf op him.
Bern kinne spikerhurd wêze tsjinelkoar.
Úteindelik koe hij der net mear tsjin, en gong fan skoalle. Ûnder ynfloed fan syn âldere broer, joech hij himsels op foar de Waffen SS.

Hie er al tocht dat dat de saken ienfâldiger foar him meitsje soe, dan kaam hij bedroegen út. De dissipline, de training en de mentaliteit wieren hurd. Hij fûn it sa swier, dat hij in kear útnaaide, werom nei Emmen. Spitigernôch, syn eigen mem stjoerde him werom nei de kazerne. Sa as wij no witte, werom nei de hel op ierde yn letter jierren.

Bert in uniform with familyOp dizze foto links sjogge jo Bert, tús op ferlof.
Fan links nei rjochts: Joop, Jacob(yn it unifoarm fan de NSB, de Nationaal-Socialistische Beweging), mem Janna, Bert yn syn unifoarm, Frouwkje en heit Sjouke.
De tekens op syn unifoarm jouwe oan, dat hij op dat stuit de rang fan SS Sturmmann hie, dat is fergelykber mei de rang fan korporaal.

Dizze foto is makke op 20 maart 1943. Spitigernôch, ferstoar Sjouke mar in pear wiken letter, op 4 maaie 1943. Ik fyn dat Sjouke der fertrietlik útsjocht op de foto, en dat sil grif wol sa west hawwe, om't hij it mei de pro-dútse kar fan inkelde fan syn soans perfoarst net iens wie.
As ik hjir sa nei Bert sjoch, is myn ienige gedachte: "Do sjochst der sa selsfersekerd út en oertsjûge fan dyn gelyk. De skiednis hat dyn ûngelyk sa oerdúdlik fêststeld."

Bert gong te fjochtsjen oan it East front mei de Waffen-SS brigade "Viking", yn Ruslân en de Oekraïne. It wie foar mij in ûnmooglike opjefte út te finen wêr hij west hat en wat hij útheeft hat. Ik bin der wis fan, dat yn dy omstannichheden gjin minske ûnskuldich bliuwe koe. Bij myn witten, hat "Viking" net partisipearre yn de Holocaust bij gelyks as bewakers yn konsintraasjekampen, mar sûnder twifel hawwe hja de pleatslike befolking terroriseare. Hij wie ûngefear 2 jier lang yn aktive tsjinst, rekke slim ferwûne en kaam út de oarloch mei in liif fol granaatskerven en in traumatisearre geast. Hjir is in link oer de 'Viking'-brigade: SS Division Wiking yn it Ingels. En ien oer Nederlanners yn de Waffen SS.
Hij hat him nea distansjearre fan de Waffen SS en wêr't sij foar stie, en hâlde kontakt mei oare kameraden yn de rêst fan syn libben.

Nei't Nazi's ferlerne hiene, waard hij kriichsfinzene yn Eastenryk bij de Amerikanen. Doe't hij hearde dat syn mem tús arresteard wie, flechte hij dêrwei en slagge deryn Nederlân te berikken. Hij joech himsels oan bij de Nederlânske autoriteiten en kaam yn itselde kamp te loanne as syn mem, it eartiidske 'Durchgangslager' Westerbork, no yn gebrûk troch de Nederlanners foar kollaborateurs en oarlochsmisdiedigers. Praktyske minsken, dy Nederlanners. Gebrûkten in eartiidsk konsintraasjekamp foar harren eigen doelen.
Mem kaam frij snel frij troch de help fan Hennie. Bert slagge deryn ek dêrwei wer te ûntsnappen, om ferfolgens nea mear werom te kommen yn Nederlân  ûnder de namme Bert Postma. Hij gong de grins oer nei Dutslân, in lân yn stikken en totaal ferrinneweard.

Mei help fan Menisten en fan syn broer Joop(dy't ek ferskate jierren libbe ûnder in falske identiteit) kroech hij de papieren fan in earme soademiter dy't  as soldaat stoarn wie oan it eastfront, fjochtsjend foar in sinleaze saak.
Hij joech himsels út foar ien fan de miljoenen "Heimatvertriebenen", as "minsken út harren túslân ferdreaun", soe men dit oersette kinne, en kaam te loanne yn ien fan de flechtlingkampen. It ferhaal fan dizze minsken is bysûnder tryst. Hja wieren it slachtoffer fan wat hjoededei etnysk himmeljen hyt, sa as bij gelyks yn Bosnie. Doe Dutslân, túsbasis fan in groulik regime sûnder presedint, de Twadde Wrâldoarloch ferlern hie, waard de steatkundige kaart fan Europa werferdield en yn it Easten waarden miljoenen etnyske Dútsers út harren huzen ferjage, en ferdreaun út de gebieden dêr't se hikke en tein wiene. Ek dit wie bar slim, of yn Amerikaansk Ingels:  "shit happens".

Hij ferbleau yn flechtlingenkampen, wêr't hij besocht it libben wer op te pakken. En dat slagge him aardich. Hij wurke op in pleats yn de buert, kroech in goede referinsje en mjitte syn takomstige frou yn it flechtlingenkamp. Sij wie ek flechtling, mar wêr mei in oar ferhaal: Al ear't Hitler de oarloch ferlern hie, hie hij tegearre mei Stalin de Europeeske koeke ferdield. Sij siet op it ferkearde part fan de koeke, yn de buert fan Lvov(yn it Poalsk), Lviv(yn it Oekraïns) of Lemberg(yn it Dúts). De trije nammen fan dizze stêd jouwe al wat oan wat der yn de rin fan iennige ieuwen bard wie mei dit part fan de wrâld. It waard Lviv, dus waarden sij en har hele famylje derútskopt.

Hja boasken, hij ûnder syn nije identiteit, hij dus onder syn andere identiteit. Hij wurke yn it transport.

In pear jier nei de oarloch kaam harren earste soan te wrâld, Klaus. Dizze namme wie gjin tafal.
Lykwols hij it yn polityk mêd folstrekt ûniens mei him west hie, joech hij him de Dútse ferzje fan de namme fan syn eigen broer Klaas, dy't as fersetsheld stoarn wie yn WO II.
Bert die it aardich yn syn wurk.
Yn it ramt hiermei ferhuzen hja meardere kearen yn Dutslân.

De simmerfakânsjes waarden meastentiids trochbrocht yn East-Fryslân, wat begrypliker wurd as men jin realisearet dat dit part fan Dutslân it meast fergelyber is mei Noard-Nederlân(wêr hij opgroeide), yn lânskip lykas yn mentaliteit fan de minsken. Op it paad derhinne, moete hij in de regel syn suster Frouwkje en syn mem Janna yn Meppen, krekt oer de Nederlâns-Dútse grins, deun bij Emmen wêr't dizze twa wennen.

Bert at about 35 with his mother near the Dutch borderHjir is in foto fan Bert mei syn mem. Naam earne yn de buert fan Meppen(D), dus bij de grins.

Feitliks gong hij ek meardere kearen nei Nederlân, mar noait nei Emmen, omt hij dêr nei alle reken herkend wurde koe troch minsken dy't him fan froeger koene.

Ik haw wol inkelde - ûnfestige - geruchten heard dat syn ferbliuw yn Nederlân net altiten ûnopmurken bleaun is troch legere autoriteiten. Mar hij wie in 'lytse fisk', dus waard der neat ûndernaam om him op te pakken. It hie gjin inkelde prioriteit. De misdieden dy't hij al - of net - begean hawwe soe as lid fan de Waffen SS, hiene búten it terrein fan harren foech pleatsfûn. Moast betinke, it wie út en tenei Kâlde Oarloch en de hiele Sovjet-Unje wie ûntagonklik gebied foar minsken út it westen.
Wat Bert syn bern fertelde:

Syn hele famylje út Prúsen wie dea rekke wylst de oarloch, mar as bern hie hij ek in skoft yn Nederlân wenne(Dat lêste wie wier.......)
Dus wiene dizze twa froulju, Janna en Frouwkje, lid fan in befreone famylje út Nederlân. De bern namen it ferhaal oan(Werom net fansels?) en neamden har tante Frouwkje en kleine Oma. Sûnder aan dat dit letterlik kloppe.
Dat wie alles dat hja wisten wylst harren bernetiid, en as jongfeinten.

Bert die yn alle opsichten syn bêst in leafhawwende heit en echtgenoat te wêzen.
Hij 'fergeat' syn froegere identiteit. Syn frou wist it wol fansels, mar dy hâlde fan him. Syn skoanheit en -mem wisten it wierskynlik. Âld-kameraden fan de Viking-brigade sochten him op, fansels wisten dy it.
Mar foar de rêst fan de wrâld wie hij in Meniste jongen, berne yn East-Prúsen.

Yn 1982, Bert wie al mei ferfroege pensjoen, sloech it needlot ta: Syn âldste soan Klaus, eagenskynlik in goede sûnens, stoar tige plotseling. Hij hie, sûnder it te witten, in swakke plak yn syn ieren, in aneurysma. It bloedfet skoart iepen en jo bloede fan binnen dea.
Dy jûn stoarte Bert hielendal yn. Gûlend fertelde hij syn oerbleaune soan die wierheit oer syn echte identiteit. Mar ek doe, wie hij der tige beheind oer.

De jonge man is ferstoarn sûnder te witten  dat hij feitliks ferneamd wie nei de broer fan syn heit,  Klaas Postma. En dus ek sûnder t'er de wiere identiteit fan syn heit koe.

Bert waard net âld. Twa jierren nei it ferstjerren fan syn soan ferstoar er sels, yn it sikenhus. Offisjele leeftiid: 61 jaar. Wiere leeftiid: 62.field
Deadsoarsaak: kanker, mei letter utsaaiïngs nei de harsens.

Hij wie in ekstraverte man, dy hâlde fan it selskip fan oaren, hâlde fan de oandacht. Hij wie in dominante en stringe heit. Mar syn noch libjende soan beklamme, dat hij selden of noait syn taflecht naam ta fysyk geweld doe sij lyts wienen. Djip yn syn hert hat er nea ôfstân naam fan de ideology dy't men him bijbrocht hie. Mei de motivaasje dat dan alles wêr't se foar fjochten hiene om 'e nocht west wie. Dit ymplisearret dan wer dat syn âldere broer foar in ferkearde saak stoarn wie. En dochs hie hij syn âldste soan nei him ferneamd. Hoe dit yn de man syn holle wurke hat, foar my in riedsel.......

Hij dronk en eat syn hele libben te folle. En waard dus in typyske 'dikke Dútser', it klisjee wer Nederlanners bijtiden grappen oer meitsje. En miskien wie dat ek wol wat er woe, libje ûnder in perfekte dekmantel.
Syn bern hiene tidens de hele tiid fan harren jonge jierren tús wol ideologyske diskusjes mei him, se wienen it perfoarst ûniens mei him in in protte opsichten. Harren mem wist it lykwicht tús, de leave frede, te bewarjen.

Bert waard begroeven. Der wie in grêf mei in stien. It feitliks ienige krekte op'e stien wie syn stjêrdatum.

Nei 20 jier, de standert termyn op dit tsjerkhôf, is it fuorthelle.
Ta stof fergongen.

sunset


Dat wie Bert, dy't in stomme beslissing naam as jonge man, de oarloch oerlibbe, mar mei de konsekwinsjes de rêst fan syn libben te krijen hie.
                                                                                                    

Werom nei it hotel
Nei het famyljeportret