Disclaimer

Bêste lêzer,

Ik haw besocht de skiednis fan de famylje fan ús heit nei bêste witten te rekonstruearjen. Om't in soart direkt belutsenen net mear ûnder ús binne, alteast net lichaamlik, moast ik gebrûk meitsje fan dat wat mij ferteld waard troch harren neiteam, en dingen dy't ik fine koe op it  net of oars. Pratend mei neven en nichten haw ik noait oantekeningen makke, allinnich lústere nei wat hja te fertellen hiene.
Dus it opskriuwen fan alle info is letter bard, fan wat ik mij herinnere.

Sadwaande ferûntskuldigje ik mij foar feitlike ûnkrektheden. As ien him roppen fielt mij te ferbetterjen op bepaalde feiten hjir, wifelje net en stjoer mij in email. Ik soe der tankber foar wêze.
De oanfanklike kar foar it Ingelsk wie benammen ynjûn troch de winsk safolle mooglik ynteressearde minsken te berikken. Ik bin myn frou tige tankber foar har korreksjes yn it taalgebrûk.
Wat de rest oangiet: Ik skamje mij net, ik haw myn bêst dien.

As it dij wat skele kin, begypst it ek wol. As it net sa is, stjoer mij in email nei  hotelpostma@deds.nl. Kinne wij sjen of 't wij der út komme.

Lykwols, ik ferûntskuldigje mij totaal net foar it 'publyk' gean mei de ferhalen as sadanich. Ik haw hjiryn in sekere oandrang folge. En besocht sa respektfol mooglik mei de wierheid om te gean.

Werom nei it hotel
Nei it famyljeportret