Eltse foarm fan opbouwende krityk op dizze side is wolkom. Hij soe der better fan wurde kinnen. Nei foarm likegoed as nei inhâld.

Jo kinne mij berikke troch e-mail: hotelpostma@deds.nlTige tank.

Werom nei it hotel