Oersjoch fan boarnen en rieplachte links:

Boeken:

Peter &  Elfrieda Dyck - Up from the rubble, Herald Press 1991
Perry Pierik - Van Leningrad tot Berlijn, Nederlandse vrijwilligers in dienst van de Waffen SS 1941-1945 Aspect, 1995
H.Hovinga - Eindstation Pakan Baroe 1943-1945 Buijten en Schipperheijn, 4rd imprint, 1982
A.Bosma - Thihapit Bandoen, Kamp Solo, Lampersari, Semarang, kampdagboek van Anneke Bosma, mijneigenboek.nl, 2005.
P.Wijbenga - Friesland in Bezettingstijd(3 delen), De Tille, 1973
C.Ailsby - Waffen SS- Hitlers black guard at war,  Siena, 1997 (lêzen yn de Nederlânse oersetting fan P.H.Geurink: De Geschiedenis van de Waffen SS, Deltas, 2005)
A.Noorlag - Een leven lang gezwegen, Profiel uitgeverij, 2007.
J.S.Postma - Gewoon een beetje anders , de mei de hân skreaune memoires fan ús heit (mear as 325 blêdsiden), noait utjoen.Syn hânskrift is min(mines ek  :-)), mar it ferhaal hinget gear. 1990.
J.S.Postma - Das niederländische Erbe der preußisch-rußlänidischen Mennoniten in Europa, Asien und Amerika, Marburg, 1958.
H.Nijkeuter - Geschiedenis van de Drentse literatuur 1816-1956, van Gorcum, 2003.
Geert Mak - In Europa, Amstel uitgevers, 2004.
A.D.Belinfante - In plaats van bijltjesdag, Amsterdam, 2006.

Links
:

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie: NIOD(vroegere RIOD): NIOD
Oer Nederlâns-Ynje: Nederlands-Indië
Oer de menisten: Mennonieten
Oer de skiednis fan Emmen: Historisch Emmen
Oer de stêd Emmen: Emmen
Oer de ferneamde dierentun fan  Emmen: Zoo
Oer Avifauna: http://www.avifauna.nl/
Oer Swarte Hoanne: Wikipedia "Swarte Haan"
Oer Ruinerwold: http://www.historieruinerwold.nl
Oer (nederlânse)foarâlden: http://www.genlias.nl
Oer de dutse gefangenis yn Skeveningen: http://oranjehotel.org/
Oer it foarmalig konsentraasjekamp Westerbork: Westerbork
Oer de SS en de "Wiking brigade": SS Division Wiking
Oer Nederlanners yn de Waffen SS: Dutchmen in de Waffen SS.
Oer de Pakan Baroe deaden spoarwei: http://au.geocities.com/frans_taminiau/
Oer Warns, it doarp wer't ik opwoeksen bin en Joop dûmny wie: http://www.warns.nl/
Oer de Kristallnacht: Kristallnacht
Oer Davos en de sanatoria der: Davos
Oer de skiednis fan antibiotika: Antibiotics
Oer de spoarweistaking fan 1903: reboelje mei spoarwurkers

In nije webside, makke mei stipe fan de oerheid en oare ynstellingen is: http://www.openarchief.nl.
It is in samling fan sels fertelde ferhalen fan bern waans heit en/of mem 'fout' wiene yn de twadde wrâldoarloch. Myn suster Janna Frouwkje Postma fertelt har ferhaal der ek. It is allegear yn it Nederlânsk.

Werom nei it hotel