Natuurlijk soe men it ferhaal uitwreidze kinne mei fertellen oer generaasjes derfoar en dernei. Lykas in echte soap.

Mar in miske moat him ek witte te beheinen.. Wat gebeurde yn dizze twa generaasjes is wat ik fertellen woe.

Acht minsken en harren elektroanyske bidprentsjes*.

Werom nei it hotel


* Under  katholyken wurd, as ien ferstoarn is, bij de begraffenis-of betinkingstsjinst in printwurkje oerhandige oan alle oanwêzigen.
Derop stiet  in koarte biografie fan de ferstoarne, fakentiids mei in foto fan de persoan.