ship

4 kontininten: Europa, Azië, Sùd- en Noard-Amearika

11 lannen: Nederlân, Dùtslân, Nederlâns-Ynje, Signapore, Polen, België, Paraguay, Uruguay, Brazilië, Ruslân, Oekraïne.

De Postma-bern hâlden allegear van reizjen, soms brochten de omstandigens harren op fiere plakken.

Jacob, de âldste broer, wie in soart jierren op de seefaart nei Nederlâns Ynje en werom. Op die wize kaam hij ek syn frou tsjin.

Hennie, de twadde broer, hat ferskate jierren farren eart hij learaar waard yn Nederlâns-Ynje, de "Gordel fan Smaragd": Nederlands-Indië  Hij en syn frou ferhuzen inkelde kearen fan it iene eilân nei it oare.
Nei de befrijing fan de Jappen op 15 augustus 1945(it is freeslik mar wier: de atoombom op Hiroshima besoarge harren de frijheit), gongen hja nei Signapore, en fan der werom nei Nederlân.

Klaas, de tredde broer, ferliet syn thuisstèd Emmen en gong yn Den Haag te wenjen, letter yn Utrecht. Ik fun in bytsje - unbefestige - bewiis dat hij koart wurke en wenne yn Antwerpen, België.

Frouwkje, it ienige famke, bleau har hele libben yn Emmen te wenjen. Mar dochs reisige hja in protte nei de oarloch. As frou allinig hoeche hja yn jar planning net  in soart rekken te hâlden mei oaren.

Joop, it fyfde bern, die wittenskiplik undersyk nei de Mennisten yn de buurt fan Gdansk/Danzig, nou Polen, doe Dùts grungebied. Nei syn feroardieling yn 1947 flechtte hij nei Dùtslân, en fan der ùt  per skip - under de namme Heinz Wiebe - nei Sùd-Amearika. Hjir onthulde hij syn eigenlike identiteit, en libbe under de Mennisten yn Paraguay, Uruguay en Brazilië.
In protte minske dy't hij koe migreerden fan der ùt troch nei de Feriene Steaten en Kanada, hij besocht harren geregeld en hie der in soart kontakten.

Bert, de jongste, focht mei de  "Viking"Waffen SS-brigade yn Ruslân en de Oekraïne. Nei alle reken hat hij freeslike dingen sjoen en dien, en grutte ofstannen reizige.

Werom nei it hotel
Nei it famyljeportret