Bedreigingen

1. Verdroging

Het zoete water in onze duinen vervult een bijzonder grote rol in het ecosysteem. De hoeveelheid zoet water is in de duinen op bepaalde plaatsen echter aanzienlijk verminderd door waterwinning in de duinen. Maar ook de afname van de infiltratie van het regenwater (hemelwater) door het toegenomen aantal verharde oppervlakten speelt een rol. Doordat minder water in de duinen aanwezig is verdrogen de duinpannes en krijgen struiken en bomen meer kans wat een stijgende verdamping van water tot gevolg heeft. Door de verstedelijking van de kust was ook waterzuivering noodzakelijk. Er werden riolen aangelegd die het afvalwater naar zuiveringstations voeren. Maar daarbij wordt ook een heel deel regenwater afgevoerd. Ook de drainage van achtergelegen polders ten behoeve van de landbouw speelt een rol.

2. Overbetreding

De druk vanuit toeristen en recreanten op de kust is niet gering. Door over-recreatie krijgt de plantengroei weinig kansen of worden zelfs hele stukken duinen plat gelopen. Dat maakt dat de fixatie van de duinen te niet wordt gedaan en dat ze verder stuiven of ‘wandelen’. Deze stuifduinen herbergen weinig planten en dieren. Daarom worden nu ook op verschillende plaatsen duinen afgeschermd voor toerisme en recreatie. Op die manier kan het duinbiotoop zich stabiliseren, kan de plantengroei herstellen en is het voortbestaan van duingebieden aan onze kust gegarandeerd.

wondere wereld der duinen