Wat?

De Belgische sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit tussen:

Die solidariteit is gewaarborgd omdat:

De Belgische sociale zekerheid vervult 3 functies:

  1. Bij verlies van het arbeidsinkomen (werkloosheid, pensionering, arbeidsongeschiktheid) ontvangt u een vervangingsinkomen;
  2. Bij bepaalde 'sociale lasten' (bijkomende kosten), zoals het opvoeden van kinderen of ziektekosten, ontvangt u een aanvulling op het inkomen;
  3. Als u onvrijwillig niet over een beroepsinkomen beschikt, dan ontvangt u bijstandsuitkeringen

Het klassieke socialezekerheidssysteem bestaat uit 3 stelsels:

De klassieke sociale zekerheid bevat 7 takken:

  1. Ouderdoms- en overlevingspensioenen;
  2. Werkloosheid;
  3. Arbeidsongevallenverzekering;
  4. Beroepsziektenverzekering;
  5. Gezinsbijslag;
  6. Ziekte- en invaliditeitsverzekering;
  7. Jaarlijkse vakantie.

Voorts bevat de sociale zekerheid zogeheten residuaire stelsels die tot de sociale bijstand (of maatschappelijke dienstverlening) behoren. Het gaat om een uitbreiding van de sociale bescherming voor personen die niet in de 7 takken van hierboven terechtkunnen. De "sociale bijstand"geeft aanleiding tot deze sociale uitkeringen: