Home

Zonne-energie

Kernenergie

Windenergie

Biomassa

Waterstof

Waterenergie

Host:DeDS


 


Een andere vorm van duurzame energie is biomassa. Eigenlijk is het recycling. we gebruiken tegenwoordig steeds meer afval om daar weer nieuwe producten van te maken. Biomassa is grotendeels huisvuil. En omdat we steeds maar voor afval blijven zorgen kan je dit onder duurzame energie rekenen. Biomassa is in twee hoofdstromen in te delen: specifiek voor energiedoelen geteelde of geoogste biomassa en organische reststromen.

Voorbeelden van organische reststromen zijn:

* Sloophout/afval
* Snoeihout
* Slib uit rioolwaterzuiveringsslib
* Groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
* Agrarisch restmateriaal (stro + mest)
* Oud papier
* Cacaodoppen
* Huishoudelijk afval
* Baggerspecie
* Verpakkingsmateriaal

De biomassa kan op verschillende manieren worden omgezet in bruikbare energievormen zoals elektriciteit, warmte en gasvormige of vloeibare brandstoffen (biodiesel).

Verbranding

Het word verbrand waardoor er warmte vrijkomt met die warmte kan je een stoomturbine aandrijven en het kan ook gebruikt worden voor verwarmingsdoeleinden.Vergassing
de vaste biomassa wordt door verhitting zonder zuurstof omgezet in een brandbaar gas. Door de verbranding kan deze gasvormige brandstof omgezet worden in elektriciteit en warmte.

Vergisting

‘Natte’ biomassa en afval zoals mest en GFT kunnen door bacteriën in een zuurstofloze omgeving met lage temperaturen worden omgezet in biogas. Dit wordt ook wel stortgas genoemd. Wanneer biogas is gezuiverd  heeft vrijwel dezelfde kwaliteit als aardgas Wanneer we plantaardig materiaal willen omzetten in vloeibare brandstoffen doen we dat:
 Met behulp van bacteriën: suikerbieten of suikerriet kunnen we zo omzetten
in bio-ethanol

Extractie: uit koolzaad wordt biodiesel geperst

Pyrolyse:Hierbij wordt door verhitting in een zuurstofvrije omgeving het
plantaardig materiaal omgezet in gasvormige en vloeibare bio-
brandstoffen.

 Omdat deze biodiesels een relatief hoge energie-inhoud hebben worden ze vaak toegepast in de transportsector (auto’s, tractoren, bussen e.d.).