JH Muziekschool voor koper en sax - Algemene voorwaarden


Terug

Algemene Voorwaarden


Algemeen
Aanmelding
Betalingsplichtige
Betaling lesgeld
Afmelding
Lesuitval
Overige bepalingenI - Algemeen

Cursusjaar
Het cursusjaar loopt van augustus 2011 tot en met juli 2012.
De vakantieregeling is afgestemd op het Voortgezet Onderwijs in de regio Stadshoorn.

Cursussen
De Muziekschool Twente kent twee soorten cursussen:
a. Jaarcursussen - Dit zijn de instrumentale, vocale en danslessen die wekelijks of tweewekelijks aaneensluitend worden gegeven gedurende het gehele cursusjaar.
b. Korte cursussen/workshops/Muziek op Maat kaart - Dit zijn cursussen die per blok maximaal twaalf lessen omvatten. Het onderscheid tussen jaarcursussen en korte cursussen/workshops/Muziek op Maat kaart is van belang voor de bepaling van de hoogte van het lesgeld, de betaling van het lesgeld en de wijze van afmelding.


II - Aanmelding


Bij minderjarigen dient het inschrijfformulier te zijn ondertekend door een ouder of verzorger. De aanmelding geschiedt door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier en is bindend voor de gehele cursusduur. Inschrijving via de website wordt aangemerkt als zijnde de ondertekening van het inschrijfformulier. Vanaf de eerste les is de cursist definitief ingeschreven en verplicht hij/zij zich voor de gehele cursusduur. De indeling van de cursist wordt door JH Muziekschool bepaald, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de aangegeven voorkeuren van de cursist. Bij tussentijdse aanmelding en plaatsing is de eerste cursusdag bepalend voor de (evenredige) berekening en bepaling van het lesgeld.


III - Betalingsplichtige (Wettelijk vertegenwoordiger)


Als betalingsplichtige wordt aangemerkt: a. degene die de ouderlijke macht uitoefent of degene die de onderhoudsplicht heeft voor een cursist die op 31 augustus 2011 jonger is dan 18 jaar. b. een cursist die op 31 augustus 2011 de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. N.B. Ouders/verzorgers van cursisten jonger dan 21 jaar blijven altijd aansprakelijk voor betaling van het lesgeld.


IV - Betaling lesgeld


Betaling van het lesgeld geschiedt via automatisch incasso. Ondertekening van het inschrijvingsformulier houdt tevens in dat u een automatisch incasso afgeeft aan JH Muziekschool. Het lesgeld van de jaarcursussen (zie ad I) wordt geïnd in tien termijnen, van september tot en met juni (de maandtermijnen september en oktober worden gezamenlijk in oktober geïnd). De facturatie van de overige cursussen (zie ad I) en de jaarcursussen minder dan € 100,00 geschiedt in één keer, circa twee weken na aanvang van de eerste les.


V - Afmelding

a. Jaarcursussen

Deelname aan jaarcursussen (zie ad I.) wordt zonder tegenbericht jaarlijks stilzwijgend verlengd. Voor de cursist die de lessen niet wil voortzetten, zijn er per cursusjaar twee afmeldmogelijkheden. Indien men zich voor 31 december 2011 schriftelijk afmeldt, worden de lessen en het lesgeld per 1 februari 2012 beëindigd. Indien men zich vóór 1 juni 2012 schriftelijk afmeldt worden de lessen en het lesgeld aan het einde van het cursusjaar, 15 juli 2012 beëindigd. Afmelding dient altijd schriftelijk plaats te vinden bij JH Muziekschool voor koper en sax, "Het Culturele Huis", Oosterhoornlaan 2, 8787 FB Stadshoorn. Andere dan de eerder genoemde afmeldingen van de jaarcursussen leiden niet tot vermindering of restitutie van het lesgeld, tenzij er sprake is van zwaarwichtige redenen: dit ter beoordeling aan JH Muziekschool.
Als zwaarwichtige redenen worden aangemerkt:
  • Verhuizing naar een andere gemeente buiten een straal van 10 km van het werkgebied van JH Muziekschool.
  • Langdurige ziekte / zwangerschapsverlof van de leerling: meer dan acht weken.
Aanvragen voor lesgeldrestitutie moeten schriftelijk worden ingediend.

b. Korte cursussen/workshops
Tussentijdse afmelding (door de cursist) leidt voor de korte cursussen/workshops niet tot restitutie van het lesgeld. Korte cursussen/workshops gaan alleen door bij voldoende deelname.


VI - Lesuitval


a. Jaarcursussen
JH Muziekschool zal indien een docent langer dan één week afwezig is de lessen laten waarnemen door een vervangende docent. Indien de uitval meer dan vijf lessen per cursusjaar betreft, kan door de cursist aan het einde van het cursusjaar schriftelijk lesgeldrestitutie worden gevraagd. De restitutie bedraagt een evenredig deel van de uitval en wordt bepaald door JH Muziekschool.

b. Korte cursussen/workshops
Bij uitval van de lessen worden deze ingehaald.


VII - Overige bepalingen

In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de directie van JH Muziekschool.
  • Bij groepscursussen geldt dat bij instroom tot 1 oktober 2011 het volledige lesgeld is verschuldigd.
  • Tijdens het cursusjaar kan de lestijd en leslocatie door onvoorziene omstandigheden veranderen. Dit geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgeld.
  • Bij onvoldoende deelname aan groepscursussen kunnen cursussen worden geannuleerd.
Portretrecht: Foto's die gemaakt worden tijdens lessen, optredens en voorstellingen kunnen gebruikt worden als promotiemateriaal van JH Muziekschool. Indien u bezwaar heeft kunt u dit ter plaatse kenbaar maken aan de docent of fotograaf.


Terug