New Age Astrologie
Wim Duzijn, Zwolle - Holland

Weinig mensen zijn in staat astrologie op een nuchtere, zakelijke manier te bekijken.
Dat kan een gevolg zijn van een opvoeding waarin rationaliteit ondergeschikt wordt gemaakt aan
machogedrag ("ik ben de baas - fatalisme is mietjesgedrag"), maar meestal is er domweg sprake
van een gebrek aan kennis in samenhang met maatschappelijke en/of religieuze vooroordelen
(de god van je tante berta en de wetenschap van je ome bert)"

 
Astrologie en de wetenschap van 'Ome Bert'
brief aan een medewerker van de Volkskrant

Gerard Reve en de God van je TanteNew Age Astrologie

Een nieuwe tijd heeft een nieuw programma nodig...

New Age Astrologie is zo'n programma!
Oud en toch gloednieuw.
Traditioneel, maar tegelijkertijd een aanval op tradities.
Patroonbevestigend, en toch baanbrekend.
Conservatief, maar toch revolutionair...

Kortom, precies dat programma dat bij de filosofie van New Age hoort: breken met het sadistische 'of-of-denken' en kiezen voor het compassievolle 'en-en'-denken.

Het computerprogramma NEW AGE ASTROLOGIE is een vernieuwend programma. Er wordt op een radicale wijze gebroken met het traditionele aspectensysteem en er wordt gekozen voor een huizensysteem dat het rijzende teken van de horoscoop, de ascendant, afleidt van het Midhemelpunt (MC).De nieuwste versie, gebaseerd op de voor Windows 7 en Windows 8 ontwikkelde Microsoft Visual Studio FRAMEWORK 4 code, werd in 2012 voltooid. Het programma is uitgetest binnen de Windows 7 en 8 omgeving en blijkt daar probleemloos te werken, nadat (voor Windows 7) de benodigde framework code is geladen. Windows 8 heeft standaard FRAMEWORK 4 geinstalleerd.
Om diegenen die met TOUCHSCREEN-laptops en/of tablets werken behulpzaam te zijn is aan het tekstmenu een ICONEN-menu toegevoegd.

Bekijk voor meer informatie hierover
de computerprogramma infopagina's 

M.b.v. het door mij ontwikkelde computerprogramma New Age Astrologie worden
door mij op deze site horoscopen opgesteld en op beperkte schaal geinterpreteerd. Wanneer er
afwijkingen worden geconstateerd, dan vloeien die voort uit het gebruik van
nieuwe rekenmethoden, die in sommige opzichten radicaal breken met traditionele berekeningssystemen. 

free astro service

Progressieve Maandhoroskoop:
Actuele informatie over huidige ontwikkelingen.


Bereken de Ascendant:
MC-Equaal Huizenmethode


Zoek gegevens in deze astrologiesite:

index sitemap geavanceerd
search engine by freefind

Voorbeeldhoroscopen:

 

Astrologie en Holisme

DANE RUDHYAR: De geboortehoroscoop, gezien als een hemelse boodschap

We kunnen onze relatie met het universum (en daarmee ook met het relatief kleine planetaire stelsel waar de aarde deel van uitmaakt) niet ontkennen.
Elke poging de realiteit van de kosmische werkelijkheid te ontvluchten ('als we zeggen dat het niet bestaat dan bestaat het ook niet...') zal op de lange duur niet alleen zinloos blijken te zijn (waar we deel van uitmaken kunnen we nu eenmaal niet ontlopen), maar zal ook onze spirituele kijk op de wereld betekenisloos maken.

We zullen bescheidenheid moeten aanleren, accepteren dat alles er is zoals het is. Alleen op de wijze waarop we de werkelijkheid accepteren kunnen we een zekere mate van controle uitoefenen. Hoe gaan we om met wat op ons afkomt, hoe reageren we op de invloeden die van buitenaf op ons afkomen?

De waarde van de astrologie schuilt daarin, dat het de gebruiker in staat stelt op een gewetensvolle wijze het leven te benaderen, op zo een manier dat niets op een blinde wijze wordt buitengesloten, omdat altijd het bestaan van alles (de keuze voor een holistische benadering van de werkelijkheid) wordt geaccepteerd.
Mensen leren met het leven om te gaan, dat zou je de taak van de astroloog kunnen noemen. Niet op een vals-moralistische wijze, een poging het leven van anderen vanuit eigen een eigen waardenpatroon te beperken en te begrenzen, maar op een wijze die de ander in staat stelt het geheel van zijn eigen leven te overzien.

Het probleem van het modern Westerse individualisme is dat mensen zich niet meer verbonden voelen met een groter geheel. We accepteren niet meer het gegeven dat we samen een intelligent systeem vormen waarin alles met alles samenhangt.
De grotere verbanden waar we voor kiezen zijn in feite kleine deelsystemen die op een vrij willekeurige wijze bij elkaar gehouden worden via soms redelijke, soms onredelijke wet- en regelgeving: het gezin, de familie, de staat, etc... Het gevaar van die willekeur is dat mensen hogere waarden (principes die voor iedereen gelden) ondergeschikt maken aan traditie, religieuze regels, toevallige modeopvattingen of morele vormen van dwingelandij die gebaseerd zijn op het recht van de sterkste. Wat niet in het eigen straatje past, of gewoon te zwak is om zich te verdedigen, bestaat binnen dit chaotische leefsysteem niet meer.

De geboortehoroscoop kan gezien worden als de boodschap die 'Het Grote Geheel' voor je heeft. Een boodschap in een symbolische taal, een taal die oude beelden en moderne woorden bij elkaar probeert te brengen.

De geboortehoroscoop is een vaststaand gegeven. Je kunt er niets aan veranderen. Je kunt jezelf niet dwingen iemand te zijn die je niet bent. Je kunt een rol spelen, maar in dat geval ben je in feite een soort 'niemand', een mens zonder een eigen gezicht en alles wat je doet heeft geen enkele waarde voor datgene wat spirituele mensen 'zelfontwikkeling' of 'zelfontplooiing' noemen.

In de geboortehoroscoop oefent elke planeet invloed uit op een andere planeet. Die invloeden zijn voor iedereen verschillend, niemand, ook een tweeling niet, heeft dezelfde horoscoop, omdat niemand op hetzelfde moment geboren wordt.
De astroloog ziet de kosmos als een organisch (levend) geheel. Een planeet is meer dan een grote hoeveelheid samengeklonterde materie. Toeval bestaat niet.
De wijze waarop het planetaire systeem is opgebouwd moet gezien worden als het 'intelligente plan' achter 'het Grote geheel'. Je zou dat grote geheel 'God' kunnen noemen, en in de oudheid gebeurde dat ook.
De oude Egyptenaren noemden God 'het geheel van het bestaande', een opvatting die terug te vinden is in de bijbel waar God tegenover Mozes zichzelf omschrijft als 'Ik Ben Ik Ben' (ik ben dat wat is...) en ook in het Nieuwe Testament waar Jezus zich 'de weg, de waarheid en het leven' noemt.

We noemen dit de holistische kijk op de wereld. Een opvatting die er vanuit gaat dat holistische principes overal werkzaam zijn...

Vrije vertaling van een gedeelte uit een artikel van Dane Rudhyar


 


astrologie info-sites:

astrologie.startkabel.nl
astrologie.startpagina.nl
horoscoop.startpagina.be
new-age.personalpages.nl

Voorbeeldhoroscopen:
Het Koningshuis


 

het universum,
bekeken door een persoonlijke bril