Agenda

Algemene Voorwaarden

Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

1.1 De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen Floathall en de
klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het
evenement bijFloathall dan wel een door Floathall ingeschakeld (voor)verkoopadres,
danwel via het ticketexchange platform bestelt/koopt.

1.2 Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Floathall verstrekt
document of een door of vanwege Floathall verstrekte barcode. De barcode is een
unieke code.

1.3 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

1.4 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Floathall. Het toegangsbewijs
geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het
toegangsbewijs [dat als eerste wordt gescand bij aanvang van het evenement/die
het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement] krijgt toegang.
Floathall mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de
rechthebbende daarop is (de klant is). Floathall is niet gehouden ten aanzien van
geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf
voor zorg te dragen dat hij de houder
wordt en blijft van het door Floathall dan wel een door Floathahll ingeschakeld (voor)
verkoopadres, danwel via het ticket exchange platform verstrekt toegangsbewijs.

1.5 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is
gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of
misbruik van hettoegangsbewijs.

1.6 Alleen aanschaf bij de erkende voorverkoopadressen, via het ticket exchange
platform of bij Mojo garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast
dienaangaande rust op de klant.