Auteurswet 1912

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Auteurswet%201912

[muziek, films, tv/radio/internetuitzendingen, plaatjes, afbeeldingen, etc.]

Artikel 16b

[1.] Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd, tenzij het een met elektronische middelen toegankelijke verzameling als bedoeld in artikel 10, derde lid betreft, de verveelvoudiging, welke beperkt blijft tot enkele exemplaren en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van degene die de verveelvoudiging vervaardigt of tot het verveelvoudigen uitsluitend ten behoeve van zichzelf opdracht geeft.

[4.] De bepalingen van het eerste lid met betrekking tot een in opdracht vervaardigde verveelvoudiging zijn niet van toepassing ten aanzien van de verveelvoudiging welke plaatsvindt door het vastleggen van een werk of een gedeelte daarvan op enig voorwerp dat bestemd is een werk ten gehore te brengen of te vertonen.

Artikel 16c

1. Voor de verveelvoudiging die met inachtneming van artikel 16b, eerste lid, voor eigen oefening, studie of gebruik geschiedt door vastlegging van een werk of een gedeelte daarvan op een voorwerp dat bestemd is om daarop vastgelegde beelden of geluiden ten gehore te brengen of te vertonen, is ten behoeve van de maker of diens rechtverkrijgenden een vergoeding verschuldigd.

2. De verplichting tot betaling van de vergoeding rust op de fabrikant of de importeur van de in het eerste lid bedoelde voorwerpen.


[software]

Artikel 10

[1.] Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst verstaat deze wet: 12°. computerprogramma’s en het voorbereidend materiaal;

Artikel 15c

1. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd het uitlenen als bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder 3°, van het geheel of een gedeelte van een exemplaar van het werk of van een verveelvoudiging daarvan die door de rechthebbende of met zijn toestemming in het verkeer is gebracht, mits degene die de uitlening verricht of doet verrichten een billijke vergoeding betaalt. De eerste zin is niet van toepassing op een werk als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 12° tenzij dat werk onderdeel uitmaakt van een van gegevens voorziene informatiedrager en uitsluitend dient om die gegevens toegankelijk te maken.

Artikel 45j

Tenzij anders is overeengekomen, wordt niet als inbreuk op het auteursrecht op een werk als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 12°, beschouwd de verveelvoudiging, vervaardigd door de rechtmatige verkrijger van een exemplaar van eerder genoemd werk, die noodzakelijk is voor het met dat werk beoogde gebruik. De verveelvoudiging, als bedoeld in de eerste zin, die geschiedt in het kader van het laden, het in beeld brengen of het verbeteren van fouten, kan niet bij overeenkomst worden verboden.

Artikel 45k

Als inbreuk op het auteursrecht op een werk als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 12°, wordt niet beschouwd de verveelvoudiging, vervaardigd door de rechtmatige gebruiker van eerder genoemd werk, die dient als reservekopie indien zulks voor het met dat werk beoogde gebruik noodzakelijk is.

Artikel 45m

1. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 12°, worden niet beschouwd het vervaardigen van een kopie van dat werk en het vertalen van de codevorm daarvan, indien deze handelingen onmisbaar zijn om de informatie te verkrijgen die nodig is om de interoperabiliteit van een onafhankelijk vervaardigd computerprogramma met andere computerprogramma’s tot stand te brengen, mits:

a. deze handelingen worden verricht door een persoon die op rechtmatige wijze de beschikking heeft gekregen over een exemplaar van het computerprogramma of door een door hem daartoe gemachtigde derde;

b. de gegevens die noodzakelijk zijn om de interoperabiliteit tot stand te brengen niet reeds snel en gemakkelijk beschikbaar zijn voor de onder a bedoelde personen;

c. deze handelingen beperkt blijven tot die onderdelen van het oorspronkelijke computerprogramma die voor het tot stand brengen van de interoperabiliteit noodzakelijk zijn.


http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wetboek%20van%20Strafrecht/article=326c

[P2P TV]

Artikel 326c 1. Hij die, met het oogmerk daarvoor niet volledig te betalen, door een technische ingreep of met behulp van valse signalen, gebruik maakt van een dienst die via telecommunicatie aan het publiek wordt aangeboden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die opzettelijk een voorwerp dat kennelijk is bestemd, of gegevens die kennelijk zijn bestemd, tot het plegen van het misdrijf, bedoeld in het eerste lid, a. openlijk ter verspreiding aanbiedt; b. ter verspreiding of met het oog op de invoer in Nederland voorhanden heeft of c. uit winstbejag vervaardigt of bewaart.

3. Hij die van het plegen van misdrijven als bedoeld in het tweede lid, zijn beroep maakt of het plegen van deze misdrijven als bedrijf uitoefent wordt gestraft hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met één van deze straffen.

[artikel 326c lijkt niet van toepassing op de eindgebruiker]Dutch Copyright Act, 1912

http://www.ivir.nl/legislation/nl/copyrightact.html

[music, movies, tv/radio/internet broadcasts, pictures, books, etc.]

Article 16b

1. It shall not be deemed an infringement of the copyright in a literary, scientific or artistic work to reproduce it in a limited number of copies for the sole purpose of private practice, study or use of the person who makes the copies or orders the copies to be made exclusively for himself.

4. The provisions of paragraph 1 concerning a reproduction made to order shall not apply to a reproduction made by fixing a work or part thereof on an object which is intended to play a work or to show it.

Article 16c

1. A remuneration is owed to the author or his successor in title for the reproduction in accordance with article 16b, paragraph 1, for personal practice, study or use, of a work or part thereof by fixing it on an object which is intended to show the images or play the sounds recorded upon it.

2. The manufacturer or importer of the objects referred to in paragraph 1 shall be liable for payment of the remuneration.


[software]

Article 10

1. For the purposes of this Act, literary, scientific or artistic works includes: 12° . computer programs and the preparatory material;

Article 15c

1. The lending as referred to in article 12, paragraph 1, sub 3° ., of the whole or part of a work or a reproduction thereof brought into circulation by or with the consent of the rightholder shall not be deemed an infringement of copyright, provided the person doing or arranging the lending pays an equitable remuneration. The first sentence shall not apply to a work referred to in article 10, paragraph 1, sub 12° ., unless that work is part of a data carrier containing data and serves exclusively to make the said data accessible.

Article 45j

Unless otherwise agreed, the reproduction of a work as referred to in article 10, paragraph 1, sub 12° . by the lawful acquirer of a copy of said work, where this is necessary for the use of the work for its intended purpose, shall not be deemed an infringement of copyright. Reproduction, as referred to in the first sentence, in connection with loading, displaying or correcting errors cannot be prohibited by contract.

Article 45k

The reproduction of a work as referred to in article 10, paragraph 1, sub 12° ., by the lawful user of said work serving as a back-up copy, where this is necessary for the use of the work for its intended purpose, shall not be deemed an infringement of copyright.

Article 45m

1. The making of a copy of a work as referred to in article 10, paragraph 1, sub 12°, and the translation of the form of its code shall not be deemed an infringement of copyright if these acts are indispensable for obtaining information necessary to achieve the interoperability of an independently created computer program with other programs, provided that:

a. these acts are carried out by a person who has lawfully obtained a copy of the computer program or by a third party authorised by him to carry them out;

b. the information necessary to achieve interoperability is not already readily available to the persons referred to sub a.; and

c. these acts are limited to the parts of the original program which are necessary to achieve interoperability.From Rusia With Love

http://english.pravda.ru/news/world/30-06-2006/82777-pirates-0

In the case of "The Da Vinci Code," the first version to appear was a "tryapka" or "rag" - Russian slang for the low-fi copies shot on camcorder directly in the cinema. Despite warnings shown before screenings, Russia's copyright law doesn't bar the practice: if a pirate is kicked out of a movie theater for filming, he can claim the copy was for personal use and successfully sue for the cost of his ticket.