Ergens in het onmetelijke universum werd in de banaan-protrusie tijdens ontdekkingsreizen in het 14e Witte Sliertstelsel een waterplaneet gevonden met leven.
De planeet werd "Humus" genoemd.
Omdat de bewoners er enigszins menselijk uitzagen noemden we ze Humens.


Verslag van de 433e InterGalactische vergadering "Atlas".
Betreffende:
Onderzoeksverslag ten behoeve van "HandShake" met Humus in het 14e Witte Sliertstelsel.

Omdat uit eerdere bezoeken en scans bleek dat de bewoners van deze wereld een enorm ontwikkelingspotentieel hadden was de verwachting dat tijdens het onlangs uitgevoerde 2e milleniumbezoek het volk klaar zou zijn voor een eerste ontmoeting.
Het bleek echter al gauw dat het leven op de planeet niet voortvarend en dus ook nog niet klaar was voor de eerste ontmoeting.
Het leven op de planeet was gecorrumpeerd en dom.
Het leek zelfs alsof er een totale chaos was ontstaan.
Was deze chaos gecreeerd door humens of het gevolg van natuurverschijnselen?
Er werd een onderzoeksteam naartoe gestuurd.
Bij aankomst viel het op dat de geschiedenis moeilijk te reconstrueren was omdat er heel veel specifieke informatie was verdwenen.
Omdat het verdwijnen van zoveel specifieke informatie en de overvloed aan misinformatie zo enorm opvallend was moest eerst worden vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk was en waarom dit gedaan was.
Met scans werden de afgelopen 8000 jaar in kaart gebracht.
8000 jaar geleden was de humen zich van zichzelf bewust en had ontwikkelingspotentieel.
Er was een geloof, weliswaar versnipperd maar het begrip God had ook in deze wereld een stempel gezet.
Een almachtig "iets", een hogere macht, een stille kracht, energie.
Omdat God een rol speelde in de hedendaagse chaos moesten we verder terug in de tijd.
20.000 jaar geleden waren er de goddelozen.
Taal stond nog in de kinderschoenen en werd hoofdzakelijk gebruikt in de vorm van klanken en kreten.
Schrift was er nagenoeg niet, het schrift bestond uit "plaatjes en tekeningen" waarmee situaties werden uitgebeeld.

Er werden primaire basistalen ontwikkeld om gebeurtenissen en andere bijzonderheden via schrift door te geven aan het nageslacht.

Ongeveer 9000 jaar geleden was er een diversiteit aan talen ontstaan en waren er Humens welke kracht, macht en voorspoed ontleenden aan een hogere macht.
Doordat gewone Humens ook graag de kracht en macht van de hogere macht wilden proeven ontstond een vraag naar uitleg.

Wij weten ondertussen dat energie verantwoordelijk is voor het gevoel van geraakt worden of onder juiste omstandigheden als een verschijning; Doordat de Humens onvoldoende verstand hadden van de natuur en energievormen werd dat ongrijpbare toegeschreven aan een hogere macht.

De hogere macht werd later een goddelijke macht genoemd en zo kwam God in deze wereld.

Omdat praten over God de Humens samenbracht en een gevoel van saamhorigheid en kalmte veroorzaakte mochten de Humens overal God in hun hart sluiten; Dit openbaarde zich doordat Humens God op hun eigen manier een beeltenis of invulling gaven.
Duizenden jaren ging het goed, de Humens ontwikkelden zich en begonnen de rest van de planeet te verkennen.

De humens ontdekten een wereld waarvan ze iets prachtigs konden maken waarbij vuurwerk het meest brute of angstaanjagende zou moeten zijn.

Er waren zelfs al vele humens die taal machtig waren en konden lezen en schrijven.
Dit waren zeer simpele talen maar voldoende effectief om geschiedenis te kunnen schrijven.
Er waren 5 grote continenten.
In de Oostwereld waren de humens redelijk vooruitstrevend met een gemiddeld geloof.
In de Midwereld waren de humens redelijk vooruitstrevend met een gemiddeld geloof.
In de Zuidwereld waren de humens redelijk vooruitstrevend met nagenoeg geen geloof.
In de Noordelijke Nieuwe wereld waren de humens redelijk vooruitstrevend met een redelijk geloof.
In de Zuidelijke Nieuwe wereld waren de humens redelijk vooruitstrevend met een sterk geloof.

Toen, 3800 jaar geleden, was er een groep humens die niet voor het grotere geheel wilden gaan maar alleen voor het eigen groeppie.
De Gnards.
Omdat zij zagen dat God gelijk stond aan macht en kracht en omdat ze het wel makkelijk vonden daar misbruik van te maken (er was immers niemand anders die kon vertellen wat God nou precies was) wilden zij de rest van de wereldbevolking laten denken dat zij dichter bij God stonden dan een ander.
En dat kan je alleen verdedigen als je reeds eerder anderen hebt kunnen overtuigen van de "waarheid" daarvan.

Daar ging het fout.

De Gnards wisten dat volkeren kwamen en gingen en wilden het eigen volk de zekerheid geven dat hun denkbeelden over tenminste 5 maar liever tien- of honderdtallen generaties konden blijven voortbestaan.
Ze maakten afspraken
- "Als we toch moeten sterven, sterven we liever voor het voortbestaan van ons nageslacht."
- Je hoort alleen bij de groep als je familie bent.(de Familie, Bloedverbond)
- Je zult voor de groep moeten willen sterven. Daar word je ook voor opgeleid.
- Je zult zorgen dat de groep uitbreid.(zowel ledental als globaal)
Doordat lezen en schrijven toendertijd nog in de babyschoentjes stond was de volgende afspraak snel gemaakt.
- "Zorg dat we alle informatie en kennis eerder weten dan de rest."
- Je deelt alleen met de groep essentieele informatie.(zwijgen is diamant)
Hiermee zorg je voor de groep waardoor de groep voor jou kan zorgen.
- De derde regel : " zorg dat we overheersen over de rest" is heel effectief.
Door schijnbaar onzichtbaar achter de schermen de touwtjes in handen te houden en anderen voor het volk op de voorgrond te laten staan is de kans dat je gevonden wordt heel klein en daardoor ontstaat een garantie voor voortbestaan.
Hele simpele afspraken die een bloedverbond deden ontstaan dat nu, 3500 jaar later, nog steeds enorm effectief blijkt te zijn.
Verbreken van het verbond betekende de dood.

Een oorlogsvolk, mentaliteit meedogenloos

Omdat de Gnards alleen rekening wilden houden met het eigen volk werd iedereen die niet voor hun was als vijand van het volk beschouwd. Zo lijfden ze hele volkeren in; Volken zoals de Atlantisiet-ogigen werden nagenoeg helemaal uitgeroeid. Opvallend was ook de boodschap die elke keer vantevoren werd verspreid : "Je doet wat we zeggen anders ga je dood". Voor de meeste mensen is de keuze dan simpel.

bijna tweeduizend jaar schandalige oorlogen

Sommigen van de vooraanstaande humens zagen duidelijk dat de Gnards dingen deden die anderen niet mochten doen en wilden daar iets over zeggen; Doordat hierdoor de voorspoed en toekomst van de Gnards in gevaar werd gebracht was het bijna vanzelfsprekend dat die personen opzij moesten worden gezet.
Het vermoorden van dat soort opponenten werd door de Gnards als een normale optie beschouwd en het was een uitdaging die dood zo spectaculair mogelijk te maken.


2000 jaar geleden

500 jaar daarvoor waren de Gnards tegen de Iiden aangelopen (tijdens oorlog) en door de intelligente weerstand kwamen ze er snel achter dat dat volk kon lezen, schrijven en rekenen. Dat was heel handig want daardoor kon een zwak volk toch goed en effectief oorlogvoeren.
Ook de Iiden werden voor de keus gesteld: meewerken of sterven.
Dat voor het eerste gekozen is mag duidelijk zijn.

De Gnards verbeterden hun taal en ontdekten dat taal en schrift een goede manier was om hun eigen verhaal te promoten.
Ze hadden er duizend jaar over kunnen doen om hun geheime en onzichtbare rijk over een groot deel van de Midwereld te verspreiden.
Er waren geschriften van 14 generaties.
In duizend jaar was het schrift nagenoeg niet ontwikkeld omdat het een machtsmiddel was dat je niet zo gauw aan een ander leert.
Doordat rekenen en schrift door de Gnards was gecultiveerd en omdat zij als enigen die materie goed beheersten werden zij door machtshebbers ingehuurd om geschriften te schrijven en op hoger niveau het rekenkundige deel te verzorgen.(ook machthebbers wilden graag geld verdienen en likken is ook een goede infiltratietechniek.)

Ze presenteerden zichzelf nu als medestanders van het regime en deden het schrift en de boekhouding.

Er was nu een volk ontstaan welke niet alleen de eigen (volkse)gebeurtenissen maar ook die van anderen op "papier" zette.
Lezen en schrijven betekende in die tijd nog steeds het wel of niet hebben van privileges.

En het "papier" was de mogelijkheid om te blijven weet hebben en beinvloeden van de inhoud ervan.
Doordat kennis (en dus ook macht) via schrift werd doorgegeven waren posities vlakbij de leiding vanzelfsprekend.
De rechterlijke macht en meer van dat soort oncontroleerbare instanties werden dan ook meteen geinfiltreerd.
Banken en geldinstellingen werden overgenomen; Immers, als je onzichtbaar de prijs van het geld kan bepalen/beinvloeden, dan ben je stiekum de baas. Dat stiekum de baas zijn werd gekenmerkt doordat voornamelijk leden van het Iiden-volk op die invloedrijke posities werden geplaatst. De Gnards zelf begonnen vanaf dat moment onzichtbaar te worden. De enigen die van het bestaan op de hoogte waren, waren de bevoorrechte en hooggeplaatste Iiden, die (om wat voor reden ook) hun mond hielden en de andere kant op keken.

Regeringen werden plotseling geconfronteerd met binnenlandse onrust waarvan men nooit heeft geweten dat dat door de Gnards werd veroorzaakt.

Doel was ondermijnen van vertrouwen in het huidige regime door het veroorzaken van onzekerheid met betrekking tot publieke veiligheid, wat arrestaties, demonstraties en handelingen van wraak tot gevolg zou hebben, onderwijl iedere Gnards invloed hierbij verbergend.
De macht die hieruit voortvloeide maakte veel slachtoffers en viel op.
Uiteindelijk werd de economische schade te groot. Doordat het leek alsof de Iiden op hun bevoorrechte posities de situatie alleen maar lieten verslechteren keerde het Volk zich tegen hun. De toenmalige vooruitstrevende machthebbers van de "gewone" bevolking besloten tot actie.
Er moest iemand worden gestraft.

Op zoek gaan naar de leiding in een geheime organisatie levert of geeneen of allemaal leiders op.
De Iiden werden vervolgd en er werden massale speurtochten naar aanhangers georganiseerd.
Omdat de toekomst van de Gnards op het spel stond werd er iemand naar voren geschoven.
Of die persoon uit loyaliteit jegens zijn volk heeft gehandeld of is aangewezen, is door het ontbreken van authentieke documenten niet meer te achterhalen.
Hij werd veroordeeld als koning der Iiden, dit moest een waarschuwing zijn naar de Gnards toe maar deze waren niet van plan te stoppen en gaven hem de status van martelaar, hij was immers gestorven zodat de rest van het volk gespaard zou blijven.
Omdat er binnen de Iiden een regel was dat een lid van dat volk na overlijden op "thuisland"grond zal worden begraven is het stoffelijk overschot enkele dagen na de dood overgebracht naar "thuisland"grond.
De Gnards doken onder en lieten de overgebleven Iiden de kooltjes uit het vuur halen.
Vijftig jaar lang hoorde niemand meer iets van ze.
Toen echter iedereen die de gruwelijke waarheid van de Gnards kende was gestorven of vermoord kwamen ze weer tevoorschijn.
Nu waren ze echter van plan het heel anders te doen.
Het schrift leek zich na die gebeurtenis explosief te ontwikkelen, niet met authentieke feiten maar met flarden van verhalen van de Iiden. Hierdoor kregen de Iiden een bevoorrechte positie.

De Midwereldbewoners slikten alles voor zoete koek omdat ze allang blij waren dat ze nu ook eens de kans kregen om te leren lezen en schrijven.
De gedode humen en zijn verdwijning na de dood werden net als vele andere verhalen gebaseerd op zijn leven en het leven van voorgangers binnen zijn volk als broodjes aan het gewone volk gevoerd.
Een volk is op zijn best als het ergens in kan geloven.
Het terughalen van de dode werd algauw verbasterd tot opstanding.

Plotseling deed het volk iets waardoor de vriendschap met de duivel duidelijk zichtbaar werd; Er verschenen geschriften waarin de dode ten hemel zou zijn gerezen.
Deze systematisch en eenzijdige onderwezen overtuigingen en opvattingen werden kritiekloos aanvaard.
Er werd een koppeling gemaakt met de God van Allen.
De meest schandalige maar invloedrijkste zet uit de geschiedenis.
Het pact met de duivel ontstond doordat de naam van God zondig en voor eigen voordeel gebruikt werd.
De Gnards hadden vorm gekregen.
Als je er voor zorgt dat humens precies zo gaan leven als dat jij wil zullen ze over het algemeen meestal ook precies doen wat jij wil.
Doordat precies op dat moment in tijd de behoefte aan een gestructureerde tijd-index groot was zorgden de Gnards voor een nieuwe jaartelling, een nieuwe taal, nieuwe getallen en meer van dat.
Deze nieuwe taal en getallen werden door de Gnards ontwikkeld waardoor het gebruik en de behandeling ervan geheel in handen van de Gnards kwam.
Zij gingen ook de eigen geschriften in die nieuwe taal vertalen.
Daarbij werd de naam van God op allerlei mogelijke manieren ge- en misbruikt.
Men schreef zichzelf de steun van God toe. Het beloofde Volk.
De martelaar werd een godenzoon. helemaal niet erg want hij wilde juist het bestaan van die Gnards aantonen.
Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader.
Helaas hebben de Gnards gewonnen en dan zal je dood een spektakel zijn.
Ze waren nu al zover ontwikkeld dat ook moord op hoog niveau niet geschuwd werd.
Ze wisten namelijk al dat als je de leider van een volk stiekum laat vermoorden en jezelf dan als redder presenteert, het volk als schapen achter je aan zal hollen.
Er was een georganiseerde structuur (heilige organisatie, kerk) om de godenzoon te eren , respecteren en herdenken.
De moordzuchtige barbaarse methoden die de gnards hanteerden waren heel effectief.
ze kenden vele leiders maar honderden jaren later stak er een met kop en schouders bovenuit, hij was oppermachtig en zijn rijk strekte zich uit over heel europa. Atija. Ook de heilige organisatie (kerk) werd door hem overgehaald om mee te doen. Opvallend is dat toen hij stierf (ongeveer 450 jaar na de godenzoon) er in de geschiedenis van de humens opeens sprake was van een heer of vader in de hemel; In de daarop volgende 100 jaar werd ook een koppeling met god gemaakt en opvallend is ook dat er vanaf dat moment maar EEN god mocht wezen, een opperwezen. daar is nooit verandering in gekomen. de echte boodschap van de Godenzoon is nog nooit gehoord.

Ongeveer 1500 jaar geleden hadden de Gnards daardoor een enorme macht in de regio.
Die macht was bijna niet zichtbaar maar wel voel- en merkbaar.
Tientallen stelden dit aan de kaak maar gingen spontaan voortijdig dood (of verdwenen), een man overleefde. Momed.
Nadat er twee aanslagen op zijn leven waren gedaan was hij er zeker van te maken te hebben met goddelozen welke de naam van God misbruikten om er persoonlijk beter van te worden.
Hij richtte een beweging op en kreeg volgelingen welke de Gnards (het Kwaad) de oorlog verklaarden.

Een boek met verhalen over de Iiden waar uiteindelijk niemand op zat te wachten werd zo veranderd en indoctrinatief gemaakt dat het leek alsof dat Boek iets met God te maken had; En dat was waar het volk op zat te wachten. Berichten van en over God.
Het Boek werd hierdoor niet alleen massaal "verkocht"; Het leverde de Gnards een nieuwe (hoge) status op.
De Gnards hadden nu een instrument om humens te onderwerpen.

Op dat moment in de geschiedenis lijkt dit maar een incident in de Midwereld maar een algehele globale oorlog was geboren welke nog steeds voortwoekerd.
Een oorlog die millennia's zou voortduren en tientallen miljoenen humens het leven zou gaan kosten.
De oorlog van de goddelijke waarheid.
Een heilige oorlog.
Een door de Gnards veroorzaakte oorlog.

Je zou, in het licht van "maatregelen ter voorkoming van bevolkingsoverschot", deze situatie kunnen accepteren zolang het volk maar vooruitstrevend is. Beide partijen zouden zich er door een leerproces en de resultaten van een oorlog door moeten kunnen sterken. Een leerproces aan beide kanten.
Immers, een volk dat vooruitstrevend is en oorlog voert om het bevolkingsoverschot terug te dringen is sinds de ontdekking van de Drākha geen verrassing meer.
Het is ook een goede manier om onderzoek te doen welke op burgerplaneten verboden is.
Helaas bleek er een algehele domheid in het volk te worden gepompt waardoor de vooruitstrevendheid in het geding kwam dus het onderzoek ging door.
In de daarop volgende duizend jaar leek het alsof het Gnards zich gedeisd hield, verspreidde haar leugens en deed aan ontdekkingsreizen.
In die periode werden alle andere werelden ontdekt en bezocht.
Door de immense invloed van de Gnards en het besef dat humens bereid waren voor het geloof lachend hun leven te geven ontstonden er grote legers welke uit naam van God (dat was wat ze was ingeprent) op Overtuigingstocht gingen.
De Gnards gebruikte deze tochten niet alleen om allerlei politieke en natuurlijke "vijanden" ongestraft te kunnen vermoorden; Ze wilden deze tochten ook gebruiken om andere volkeren te onderwerpen en om macht en invloed te vergaren op de gehele planeet.
Tientallen miljoenen humens in de Nieuwe wereld werden vermoord, miljoenen werden er in de andere werelddelen gedood en de Gnards leken er niets mee te maken te hebben.
Zij moesten de baas worden op Humus.
En dat zou ongemerkt gebeuren.
Hele volkeren (meer dan 10 miljoen humens per keer) werden uit naam van God (en soms met behulp van biologische oorlogvoering) uitgemoord. gemiddeld 10 miljoen per jaar.
Dit is de periode waarin de meeste authentieke documenten zijn verdwenen, alsof deze vervolgingsoorlog maar een doel had : de geschiedenis vervalsen en alle bestaande bewijzen vernietigen.
De superieure vraag:"Heb je daar bewijs voor ?" is in die tijd zo ver doorgevoerd dat alle bewijzen die er waren en enig licht op de werkelijke waarheid konden werpen bij ontdekking of constatering meteen werden vernietigd en de eigenaar werd gedood.
De beste verraders werden rijkelijk beloond.
Omdat er heel veel informatie beschikbaar zou moeten zijn, zijn we uit gaan zoeken hoe dat allemaal zo snel kon verdwijnen.
De meeste boeken waren met de hand geschreven, alle rapporten en waarheidsgetrouwe documenten ook.
Deze boeken en documenten waren in centrale opslagplaatsen verzameld (tegenwoordig zouden we van een bibliotheek of archief spreken).
Deze opslagplaatsen werden nagenoeg allemaal volledig platgebrand en zoals gewoonlijk werden humens die daar werkten of kennis hadden van de inhoud van geschriften gewoon vermoord.
Dit kon generaties lang doorgang vinden waardoor de geschiedenis van het gewone, eerlijke volk zo goed als geheel werd weggevaagd.
De Gnards hadden hier allang een andere draai voor verzonnen en op schrift gezet.
Zo werd het volk geindoctrineerd met een waarheid die een grote leugen was.
Honderden jaren later, toen humens (sommige doen wel hun ogen open) de valse God gingen bekritiseren, werd er zelfs een soort inquisitie in het leven geroepen.
Wederom konden de Gnards zonder al te veel moeite tienduizenden humens vermoorden.
En dat werd vol overgave gedaan. Hierbij werd het spektakel verheven tot amusement.

De laatste eeuw voor deze 2e milleniumwisseling werd gekenmerkt door tientallen oorlogen.
Een oorlog uitlokken of zelf starten is voor ons hetzelfde, het mag.
Maar als je iets veroorzaakt moet je later niet gaan zeuren dat het je schade heeft berokkend.
Dat doen de Drākha ook niet, die zien dat gedrag zelfs als minderwaardig.
Maar onder druk van de Gnards bleven de Iiden zeuren en blaten dat het zo erg was voor hun volk.
Enige cijfers: - 6 miljoen Iiden (waar ongetwijfeld Gnards tussen hebben gezeten); - 20 miljoen Midwereld; - 27 miljoen Oostwereld; - 14 miljoen Zuidwereld; de rest (ook miljoenen doden) hebben we niet meer gescand/onderzocht we vonden deze cijfers al voldoende.
Voor iets wat je zelf veroorzaakt hebt en waar zoveel miljoen andere doden vallen is het verkeerd om om medelijden te vragen.
Dat hoort niet.

Echter op Humus waren de Iidens er wel in geslaagd na een van de grotere oorlogen de publieke opinie in hun voordeel te laten wijzen.
Ze presenteerden zich als het onderdrukte en vervolgde volk en wisten door indoctrinatie en manipulatie toch weer zeggenschap te krijgen. Ze trainden hun volk om goede soldaten te zijn.
Tientallen jaren konden ze zich verrijken en misbruik maken van de invloedssfeer waarin zij zich op dat moment bevonden.
De 3e Drākha onderzoeksafdeling wezen ons erop dat de meeste ultrageheime operationele moordmissies van de Iiden net als bij hun de namen van onschuldige kleine meisjes droegen.
Ze gebruikten deze "macht" om in sneltreinvaart de economie, het rechtssysteem en de regering van de diverse landen in de diverse werelden over te nemen (achter de schermen).

Omdat de Noordelijke Nieuwe wereld bewezen had een grote en goede militaire macht te kunnen inzetten was de overname van dat land een prioriteit en binnen 10 jaar werd meer dan 50% van alle hoogwaardigheidsplaatsen (advocaten, rechters, notarissen en meer van dat soort) door manipulatie en moord vervangen door volgzame Iiden of meelopers. De selectie van nieuwe pionnen in dit duivelse spel begon al op scholen.
Goede kanshebbers werden gevolgd en beloond.
Zo konden humens al van jongs af aan worden determineerd.
Dit werd ook op schandalig grote schaal toegepast.
Vanuit deze lage positie werden de hogere posities langzaam maar zeker geinfiltreerd.

De Noordelijke Nieuwe wereld had op dat moment een president die door het volk op handen gedragen werd.
Dat was niet verbazingwekkend omdat die president ook echt voor zijn volk wilde klaarstaan.
Hij wilde ook dat alle hoogwaardigheidsplaatsen zouden worden gevuld met een mengelmoes van inwoners van zijn land.
Als president vond hij het logisch dat zijn regering, rechters, advokaten en notarissen een afspiegeling zouden zijn van de gemiddelde bewoners van zijn land. Echter, deze president had in de gaten dat de Iiden bezig waren zijn regering over te nemen.
Hij wist ook dat dit gebeurde door het misbruik maken van de God van Allen en keurde dit af. Op dat moment in tijd waren de Humens ook in staat kernwapens te maken; De president kreeg schriftelijk een waarschuwing van de Iiden (gedwongen door de Gnards) met de boodschap : "Jij doet wat wij zeggen anders gaat je kop eraf". Maar deze president wilde geen kernwapens in de wereld want daar wordt het alleen maar onveiliger van, dus weigerde hij.
Hij wist ook dat er achter de Iiden een machtige groep humens schuilde en hij gelastte een officieel onderzoek om uit te vinden hoe dat kon en wie dat waren.
Helaas bleek een te groot deel van de beleidsmakers en beslissingnemers in zijn regering al uit leden van de Iiden te bestaan.
Doordat hierdoor de infiltratietactieken, oplichterijpraktijken, godslastering en toekomst van de Gnards zouden komen bloot te liggen betekende dit zijn doodvonnis.
De Iiden hadden ook zeggenschap binnen de geheime diensten van zijn land en wisten precies (door eeuwenoude ervaring) hoe een geslaagde moord kon plaatsvinden. Het moest een spektakel worden.
We hebben toen een schip gestuurd om te kijken of de mogelijkheid bestond om in te grijpen.
Helaas is er van het schip en de bemanning verder weinig meer vernomen en omdat de president toch dood ging moeten we die missie als gefaald beschouwen. Weer hadden de Gnards gewonnen en de dood van de president is nog steeds een spektakel.
Het onderzoek welke door de inmiddels dode president was verordonneerd werd nog dezelfde dag door meelopers door de papiervernietiger gehaald en iedereen die op de hoogte was werd weggezet of hield de kiezen stijf op elkaar.
Ook nu nog durft het volk geen negatief woord te reppen over de Iiden. (en daar varen de Gnards heel wel bij)

Door de superieure indoctrinatie van de Gnards ging het volk van het Noordelijke Nieuwe wereld inderdaad likkend en wel achter de moordenaars van hun meest geliefde president aanrennen.
Ze werden bijna vereerd en konden nu ook ongelimiteerd geld gaan drukken waar hebzuchtige mensen mee konden worden
overgehaald om op de hogere posities de andere kant op te kijken.
De Gnards hadden nu niet alleen het geld maar ook de wapens en de "public relations" voor globale overheersing.

Waarom was het volk dan zo dom?

Hier bleek de heilige oorlog de oorzaak.
Die was namelijk nog steeds gaande.
Al 1500 jaar was er onder de oppervlakte van al dit een langzaam groeiend verzet tegen de Gnards.
Dit verzet werd zo hevig dat er sprake was van regelrechte oorlogshandelingen.
Dit was helemaal niet vreemd als je begrijpt dat die oorlog al 1500 jaar gaande was.
Dan kan je wel extreme handelingen verwachten.

Grote gebieden werden veroverd omdat er grondstoffen waren en landen werden binnengevallen en bezet omdat de regerend leider plannen had om zijn volk te leren lezen en schrijven; Na gedurende 2000 jaar het gros van de wereldbevolking het leren lezen en schrijven te hebben onthouden probeert de Gnards het nu met oorlog tegen te houden om daarmee ook meteen het verzet aan te pakken.

Om nu de publieke opinie aan de kant van het Gnards te houden werden de anderen bestempeld als agressors.
Terroristen.
Er werd gesproken over terroristische activiteiten.
Dit deed natuurlijk afbreuk aan het nobele karakter van een echte oorlog.
Om te voorkomen dat de waarheid achter deze oorlog bekend zou worden moesten de bewoners van Humus blijven geloven in de door de Gnards opgelegde doctrine.
Miljarden humens geloven op dit moment nog steeds in een leugen.
Op scholen en andere leer- en onderwijsinstellingen word de te leren stof steeds simpeler zodat alleen de uitverkorenen de details mogen leren.
Leerstof wordt verbrokkeld en er wordt een financieel plaatje aangehangen.

Samen met de al eerder besproken selectieve doctrine vormde dit een goede manier om het volk dommer te maken.
"Waarom maken ze er dan niet meteen slaven van?" was de vraag waarmee de Drākha-delegatie op de planetaire bijeenkomst van galactische leiders de gemoederen deed verhitten.
Dat kon niet omdat het verzet, wat door het Gnards bestempeld werd als terrorisme, niet door hen georganiseerd was.
Ze konden het niet onmiddelijk beeindigen en ze konden het ook niet gebruiken om de rest van de wereldbevolking aan zich te onderwerpen.

Op dit moment zijn er meerdere honderden miljoenen goede, lieve humens op Humus die door gerichte indoctrinatie middels een Boek de duivel steunen in zijn strijd tegen de ware almachtige God.
Deze humens zijn zo ongelofelijk goed gehersenspoeld dat zij (onwetend als ze zijn) hun leven willen geven voor de duivelse leugen.
Het zou zelfs een misdrijf tegen de Humens genoemd kunnen worden maar niemand schijnt dat daar te willen zien.
Zo dom, zo ongevoelig zijn ze gemaakt. Van de 7 miljard humens zijn er nu al meer dan 6.8 miljard zeer volgzaam.

"Perfecte slaven" merktten de Drākha voor de zoveelste keer op. De gemoederen raakten zelfs zo verhit dat gepast geweld moest worden toegepast. De Drākha lijken op zoek te zijn naar een nieuw slachtoffer voor oorlog.

De bevolking van Humus was (nog) niet in staat om als een enkel (verenigd) ras unanieme beslissingen te nemen.
Helaas betekende dit dat de bewoners van de planeet Humus nog niet klaar waren voor het echte grote werk in het heelal.

De Drākha kregen een berisping.

Einde van het verslag.

De vergadering werd gesloten en er werd besloten de "HandShake" met Humus in het 14e Witte Sliertstelsel uit te stellen.

bijgewerkt : 25 mei 2014