Lima > Ayacucho > Arequipa > Puno en Titicacameer  > Cuzco  > Macchu Pichu  > Lima