DE STRIJD TEGEN

ZARALAHM II
2012/ 2013Inhoudsopgave :


 1. Psalm 10 – De Sleutel Van Eden

 2. Het Tijdperk Van Johannes De Doper

 3. Jezus Is Een Kopie Van Mithras

 4. David Is De Messias

 5. De Uitstorting Van De Hel

 6. Het Evangelie Van Het Oude Testament

 7. De Jezus Vloek

 8. Het Zaad Van De Gnosis

 9. Jezus – Het Griekse Merkteken Van Het Beest

 10. De YAD-Brug

 11. De Brandende YAD En Het Duister Worden Van De Zon

 12. De Brandende YAD En Eva

 13. Het Grote Geheimenis Van Het Verborgen Achtste Zegel

 14. Het Christendom – Mummificatie Cultus

 15. Het Levitische Medicijn En De Voorspelling Van De Jezus-Vloek

 16. De Verborgen Poort In De APHAR

 17. Ryan Rijdt Op Het Lam

 18. De Verovering Van KANAAN

 19. De Verbreking Van Het Efeze Zegel – Het Boek Van AMAD

 20. De Strijd Tegen ERGON, De Ontmaskering Van De Jezus-Geest In Efeze, En De Openbaring Van De Sleutels Van Efeze

 21. Sleutels Van Korinte

1. Psalm 10 – De Sleutel Van Eden

Het is waar dat de oude Aramese grondteksten van de Psalmen de sleutels bevatten tot de paradijs-teksten in Genesis. Deze sleutels zijn Davidisch.


In Psalm 10 worden de hoogmoedige goddelozen aan de kaak gesteld.


7. Zijn mond vloekt en liegt, dreigt met geweld, zijn tong brengt misdaad en onrecht voort.Nu, mond is in het Aramees 'vruchtvlees'. In Psalm 10 gaat het over de opening van EDEN, wat in het Aramees 'vagina' betekent, DN, EDEN, en 'oor', en 'lied' of 'psalm'. God opent Haar EDEN, Haar vagina, om te oordelen, een rechtszaak te houden, om een debat te houden, om te spreken en te bestraffen. Dit is gericht aan de wees, de moederloze, het beeld van de moedergoddeloze.De vloek komende van de mond, de vrucht, is in het Aramees LAWTA, LAWTTA, wat een soort demoon is. We hebben hier te maken met de vrucht van het paradijs, waardoor de aarde vervloekt werd, onder de mannelijke heerschappij kwam. De LAWTA is de slang, de Leviathan, oftewel Lucifer/ Jezus, die vlees werd als het vleesgeworden woord, waarvan een ieder moest eten om eeuwig leven te ontvangen. Jezus werd vrucht, de vrucht van de boom, papier. God wil dat wij de LAWTA overwinnen. God heeft ons in deze arena geplaatst. Wij hebben dit gevecht in de goddelijke vagina om zo tot de goddelijke moederschoot te komen. Hierin vindt wedergeboorte plaats.In het Hebreeuws is de mond hier PEH, de vagina als een put die verdeeldheid zaait. Ook is het een wet, en het Woord. Dit is wat Jezus gedaan heeft : Hij heeft de kinderen tegen elkaar opgezet. Ook de jongens van Iyowb werden in deze put, de PEH, geworpen. De LAWTA-demoon is dat wat Jezus deed veranderen in een vrucht, in vlees en bloed, en in papier. Hiertoe kon Jezus het hart van de mensen binnengaan. Jezus kreeg juist zoveel macht door de LAWTA-transformatie, het worden van vruchtvlees. Dit was een satanische vagina in EDEN, om de mens te misleiden. Door de LAWTA transformatie werd Jezus min of meer gematerialiseerd in het aardse, als een krachtige projectie in de hersenen van de mens.Zoals we zagen houdt ZARALAHM zich achter al deze dingen schuil. In de Tweede Bijbel wordt er gesproken over een verdoemde zwarte vrucht, nog voordat de verboden vrucht ten tonele verscheen. Deze zwarte vrucht was de vrucht waardoor engelen uit de hemelen vielen, of beter nog : waardoor de goede demonen afvielen en slechte demonen werden. Zij vielen weg van de oud Germaanse-Europese Moeder God, Hel, de Godin van de Jacht, die ook wel Frau Gode werd genoemd, waar we vandaag nog steeds het woordje God van hebben overgehouden. Frau Gode, oftewel Hel, was de Godin van de vruchtbaarheid en de kinderen. Ook had zij te maken met schijn-huwelijken als jacht-strategie. Hel werd later gedemoniseerd door de binnenvallende christelijke legers. De Germaanse voorouders werden door het zwaard gedwongen christenen te worden, en werden ook binnengepraat door de Christus = Balder theologieen. Balder was een soort christus-figuur van de Germanen. Balder was geenszins de hoofdgod van de Germanen, maar sommigen hadden geprofeteerd dat na Ragnarok, in christelijke termen : na Armaggedon, Balder het hoofdwezen zou zijn. Zo werden zij naast het dreigen ingepraat tot het aanvaarden van Christus, de nieuwe Balder, en ging er veel van de Germaanse cultuur verloren.Hel werd gedemoniseerd, en Hemel kwam ervoor in de plaats, de god van de lucht. De Heilige Geest was de god van de wind, en die moest de mens leiden tot de zonnegod, Jezus. Dit alles was om de mens los te maken van de aarde, van de onderwereld. Hel was in eerste instantie dus iets positiefs, namelijk vruchtbaarheid, en symbool van de jacht, de overwinning over de vijand. Goede demonen vielen uit de hel door het eten van de zwarte vrucht, en daardoor werd alles omgedraaid. Dit toneel werd weggeschoven, en in de Tweede Bijbel weer geopenbaard. Virtus was de slang die de engelen, de goede demonen, moest verleiden. Satan, die eerst Jupitaster heette, viel voor deze verleiding.Zoals we zagen houdt er zich een valse David schuil achter alle Jezus-mythologieen. Deze valse David is ZARALAHM. Hij is ook de oorlogs-god MARS, die zelfs over Jupiter en Saturnus heerste achter de schermen.

2. Het Tijdperk Van Johannes De Doper


Mars, de valse David, de Romeinse god van de oorlog, heeft zijn eigen religie opgezet, die zich schuilhoudt achter het christendom. Het is een religie, een keizerrijk, die vrouwen onderdrukt. Het is een creatie van het zwarte boeddhisme, als een sluier. Het zwarte boeddhisme, de valse vrede, is de Romeinse god Pluto, god van de prosperity. Hij heeft Mars dus gemaakt. Pluto is ook de god van de onderwereld, en Mars is trouwens naast oorlogsgod ook de god van de dood.


Sinds oudsher waren er groepen die geloofden dat Jezus een valse profeet was, en die de leringen van Johannes de Doper volgden, de wildernis-profeet. Dit is wat o.a. de Mandeanen geloven, een gnostische religie gebaseerd op het Aramees. Zij geloven echter niet dat Johannes de Doper onmisbaar is of essentieel. Het is een middel wat ze gebruiken, een soort handleiding. Johannes de Doper staat echter wel centraal in hun leringen in die zin, en Jezus staat centraal bijna als de aanduiding van het kwaad. Hun naam is gebaseerd op het Aramese woord voor gnosis, kennis, MANDA. Manda wordt door hen gezien als de kracht die hen schiep.


Johannes de Doper was in de Zodiak de Waterman, Aquarius, terwijl Jezus Vissen was, Piscus. Het tijdperk van de Vissen zou overgaan in het tijdperk van de Waterman, Aquarius, oftewel het Tijdperk van de wildernis-profeet, Johannes de Doper, die ook wordt aangekondigd als Elia, die terug zou komen om de kinderen terug te brengen tot de moederschoot in de grondtekst. Johannes de Doper is de verbreker van de doornenkroon. De doornenkroon is een zegel, en werd door de zonnegod gebracht om ervoor te zorgen dat het hoofd niet besneden zou worden. Er zou geen scalpering plaatsvinden, zodat niemand tot de moedergod zou kunnen komen. Johannes de Doper werd onthoofd als het teken van de hoofd-besnijdenis, de besnijdenis van het verstand, oftewel de gnosis. Hierdoor ontvangen wij goddelijke kennis en komen wij in contact met de moedergod. Het mannelijke onbesneden verstand kan niet tot haar komen.


In het OT was het Simson die de hoofd-besnijdenis ontving. Toen de apostelen de gnosis ontvingen in het boek Handelingen in de grondtekst verschenen er tongen van vuur op hun hoofden, als teken van de hoofd-besnijdenis. Ook wij moeten ons hier ernstig naar uitstrekken.


Wanneer er staat : 'De geesten der profeten zijn onderworpen aan de profeten,' hoe mogen wij dit dan vertalen ? Of wanneer er staat : 'De Geest der Waarheid zal leiden tot de volle Waarheid.' De Heilige Geest heeft als doel te leiden tot Waarheid. De Heilige Geest was uitgezonden door de Waarheid hiertoe, maar zoals we zagen was dit maar een hele selectieve, zelfs misleidende vertaling die ervoor heeft gezorgd dat de Heilige Geest werd verafgood. 'De Geest leidt tot de Waarheid.' Waarheid is ALETHEIA in de Griekse grondtekst. ALETHEIA is de Griekse Godin van de Waarheid. De Geest leidt dus tot de Moederschoot van de Gnosis, tot de Moeder God, de Godin. Waarheid en profeten, als verborgen kennis, de opgeslagen interpretatie van de orakels, heeft allemaal te maken met GNOSIS. De Heilige Geest is onderworpen aan de GNOSIS. De Geest spreekt niet vanuit zichzelf, dus de Geest is NIET de bron. Laten we dat goed in de gaten houden :


'doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.'


Er zal een zwaar oordeel gaan komen over hen die de Heilige Geest blijven verafgoden, en niet tot de Volle Waarheid, de GNOSIS, komen. De Geest is een Wegwijzer, een tijdelijke leermeester.3. Jezus Is Een Kopie Van Mithras


Wij moeten van de geestelijke sferen komen tot de zielse sferen, en vandaaruit komen tot de gnosis sferen, zoals de grondteksten en de Tweede Bijbel laten zien :


Geest – Ziel – Gnosis


Onder het oude, onreine verbond was dit :


Vlees – Ziel – Geest


Het nieuwe verbond leidt terug tot David en Adam, om terug te keren tot de moederschoot. Het oude verbond leidde tot de Drie-eenheid van Vader – Geest – Zoon, het symbool van mannelijke suprematie, waarin de Moeder is onderworpen aan de Vader, en wij zo geen ingang in de moederschoot hebben tot wedergeboorte, alleen dan in de valse moederschoot, een schijn-moederschoot.


De Jezus cultus is bijna een exacte kopie van de Mithras cultus in het Romeinse rijk. Mithras was genoemd de Sol Invictus, de onoverwinnelijke zon. De initiatie rites waren gelijk aan de initiatie rites van het christendom. Mithras was geboren op 25 december, uit een maagd, en was hij de zoon van God. Hij had twaalf discipelen en reiste rond als een leraar en deed wonderen. Ook Mithras zijn bloed moest je drinken, en zijn vlees moest je eten om gered te worden. Het vaticaan is gebouwd op grond waar Mithras werd aanbeden. Mithraisme was er al enkele honderden jaren voor het christendom. Ook het laatste avondmaal, de doop en de opstanding na drie dagen waren elementen in het Mithraisme. Niet-gelovigen kregen geen toegang tot de Mithras rites. De aanbidding van Mithras was heel globaal in die dagen. In Perzie was hij de zonnegod Mithra, en in India was hij Mitra, de god van het afleggen van de eed. Het was een rituele god van contracten. Dat rituele komt ook weer terug in het christendom. Men is nogal gericht op de vormelijke schijn, en op paswoorden. Dit stamt af van deze god van administratie. Ook in India was hij de zonnegod.


De inhoud van deze godsdienst leiden terug tot het kannibalisme, waar men zich tegoed moest doen aan mensenvlees en mensenbloed om in een hogere level van verlichting kwam. Dat is de tragische oorsprong van het hele christendom. Het is een mensen-handel, en daarom ook één van de grootste criminele organisaties die de mensheid ooit gekend heeft. Ook de drie wijzen rondom het kindeke stamt af van de Mithras cultus, en de zondag was de heilige dag. Mithras was 'de leeuw en het lam', en hij was degene die 'de weg, de waarheid en het leven' was. Jezus is daar een kloon van.


Ironisch gezien was de Messias al gekomen in het Oude Testament in de grondteksten van het Hebreeuws en het Aramees in de vorm dat het pad al getoond was. Het Nieuwe Testament kwam slechts om dit pad te bedekken en af te sluiten. Dat is de vloek van het Jezus Mysterie. Ook is het Nieuwe Testament een veel te snelle of liever gezegd : veel te gemakkelijke ontzegeling van de Oud Testamentische geheimen, waardoor alles nog meer verborgen blijft, en mensen worden misleid met valse beloftes. Dit wordt ook aan de kaak gesteld in de bijgeschriften van de lagere canon.


In Psalm 18 zien we dat David ingewijd wordt in DN, EDEN, de vagina van God. Dit gebeurt door GATA, het wenen. De sexuele liefde, HBB, betekent : oorlogs-groet, oorlogs-voorbereiding. Dat binnengaan van David is het woord LL, LALU, wat ingewijd worden in mysterieen betekent, het penetreren in geheime kennis. Ook betekent het : rijp worden. Dit is de Psalm van de dag van de bevrijding van Saul. In het Aramees gebeurde dit opmerkelijk genoeg door HEL (HYL, HAYL, HAYLA). HEL is het accurate Aramese woord voor het leger van de Heere, van de essentie, het beste deel. Wij moeten terugkeren tot HEL om te ontkomen aan de hand van Saul (in het Hebreeuws : aan de penis, YAD, van Saul). Wij hebben dus in de strijd tot Saul te maken met een verkrachtings-geest. Nadat HEL David heeft bevrijd, opent God de vagina voor David, de poorten van Eden, het paradijs. God laat David ook zien dat sterkte frequentheid betekent, TQYP, TAQQIP. In Psalm 17 zien we in het Aramees de vagina van God als ringen, YAN, YN, AYNA, die visioenen, HZY, bevatten van richting, koers, leiding, als timmerman gereedschap, regels en levels. Dit zijn visioenen van correctie, kastijding en discipline. Hierin wordt David ingewijd. Dit komt ook weer terug in het boek 'Het Timmerman Systeem – Het Dodenboek van David'. In Psalm 17 worden wij gered van de goddelozen door de besnijdenis, HARBA, HREB, HOREB, het zwaard van Mozes, zijn speer, wat ook bestraffing en oorlog betekent. HOREB is de berg waar Mozes de tien geboden kreeg. In het Hebreeuws is dit zwaard, CHEREB, wat besnijdenis-mes betekent, en slagtand van het nijlpaard, van de BEHEMOTH. In Psalm 16 laat God aan David zien in openbaringen het pad van de sexuele omgang van en met de Wet als de formule tot overwinning. Dit betekent : wij moeten de diepte leren kennen van de Wet.

4. Psalm 18 – David Is De Messias

De Aramese grondtekst is de basis van het hele bijbel project, en als je daar in de diepte gaat, dan zie je hoever alles van de originele structuur is afgeweken. De bijbel is een complete misvertaling, en zeer selectief, om je af te houden van de ware betekenis.


Psalm 18 is een belangrijke Psalm. Eerst wordt David door de HEL van Saul verlost, en daarna wordt David bewapend met de HEL.


33 Die God, die mij met kracht, HEL, omgordt en mijn weg effen maakt.HEL betekent ook : documenten met bewijs.Geest – Ziel – Hel – GnosisHel is een Davidische wapenrusting.Dan wordt David benoemt als MSYH, MSIHA, wat in het Aramees 'Messias' betekent. David was al in het Oude Testament als de Messias van God aangewezen. Worden wij door deze Messias gered ? Natuurlijk niet. Wij worden alleen gered door de GNOSIS. Ook in de lagere canon werd David beschreven als de Messias. Dus dat David de Messias is zal ons echt niet verder helpen als wij de GNOSIS niet tot ons nemen. David zal ons leiden tot de moederschoot, door de GNOSIS. Alles draait om de GNOSIS, en David is slechts een wegwijzer daartoe. Wij mogen door de GNOSIS de voetstappen van David betreden, om zo neer te buigen tot de Moeder God, de personificatie van de GNOSIS, de Goddelijke Kennis. Zowel het boek van Job als de Psalmen beschrijven de reis door de hel tot de moederschoot.De elite heeft dit altijd verborgen gehouden. David was te oorlogszuchtig, en het zou het eind van de elite kunnen betekenen. Dit was ook de reden dat de Mithras cultus uitgebannen diende te worden, want die waren ook te oorlogszuchtig. De elite wilde een soort middenweg, van valse vrede, en gematigde strijd, die controleerbaar was door arena's. Hiertoe was Jezus de ultieme aangewezen persoon. Het Oude Testament was te oorlogs-zuchtig. Daartoe moest Jezus komen om de oorlog lam te leggen, en de mensen in slaap te sussen. Oorlog moest academisch zijn, en moest controleerbaar zijn door de elite. Jezus was dit instrument. Het was een instrument van totale zombificatie.In Psalm 18 is het mannelijk geslachtsdeel weer heel erg belangrijk. Moeder God onderwijst en traint het mannelijk geslachtsdeel tot de oorlog. Het is een wapen. In de erectie wordt ervoor gezorgd dat het uitreikt boven de erectie van de vijand. Ook de vijand kent dit geheim en traint en programmeert het geslachtsdeel. De Psalmen beschrijven het mannelijk geslachtsdeel als bogen. Daarom zullen er tijden zijn dat de boog slap is, en tijden dat de boog gespannen is. In Psalm 11 wordt duidelijk dat als het mannelijk geslachtsdeel van de vijand slap is, dan schieten ze op de erecties van God's volk. De vijand wil namelijk dat God's volk in de valse verlamdheid terechtkomt, zodat de vijand macht kan uitoefenen over God's volk. In de tijd van de nazi's werd fluor gebruikt om de mens lam te leggen, zodat ze zich niet zouden verzetten tegen het nazi bewind. Ook vandaag de dag gebruikt de elite fluor, een ernstig en gevaarlijk gif, afvalproduct van alluminium, om de mens als een trekpop te manipuleren. Fluor zit o.a. in tandpasta, en sommige landen hebben fluor zelfs in het drinkwater. Een profeet had eens een droom waarin hij een klein jongetje zag die fluor gebruikte. Het jongetje had daardoor een demonisch aureool om zijn hoofd die hem onderdrukte. Het jongetje leed o.a. aan hoofdpijnen, en allerlei soorten stoornissen, ook concentratie-stoornissen. Allemaal door fluor, wat het zenuwsysteem in de war brengt en de hersenen ernstig aantast. Er zijn ook fluor-loze tandpasta's die je kunt gebruiken in de strijd tegen de elite. Fluor kan de structuur van het tandglazuur hard maken omdat het een afval-product is van alluminium, maar juist omdat het gif is en de biologische structuur van de tand in de war schopt wordt je juist extra kwetsbaar voor gaatjes en andere kwalen. We hebben hier dus te maken met een samenzwering. Fluor is de materialisatie van een demoon die je valse beloftes geeft, maar je wordt slechts een slaaf en betaalt een hoge rekening. Het volk van God moet afrekenen met de fabeltjes van de tandarts, anders zal de tandarts afrekenen met God's volk.In Psalm 18 krijgt David het schild van de bestraffing, en zegt dat de kastijding hem kinderen heeft laten voortbrengen. Discipline is dus een vruchtbaar iets in de strijd. Om zijn vijanden te vervolgen moest David zijn vijand bestuderen, en aanhoudend blijven volgen en treiteren. Dat is ook de definitie van sterkte in het Aramees : frequentheid. David moest zijn vijand dus stalken.
5. Psalm 18 - De Uitstorting Van De Hel


De weg van de goddelijke sexualiteit wordt beschreven als TMM, THUMMIM, als perfect, wat ook de benaming is van IYOWB. David begaat dus eigenlijk het pad van Iyowb, het pad van de goddelijke sexualiteit/ vruchtbaarheid, wat dus het pad van jacht en oorlog is. Iyowb moest de Behemoth en de Leviathan verslaan. Ook David moest de Behemoth berijden en overwinnen, om zo zijn slagtand af te nemen, het mes van de besnijdenis. Ook moest David de tongen van de Behemoth afnemen, om die aan zijn riem te hangen. De tong van de Behemoth is de Leviathan. Leviathan manifesteerd zichzelf als Jezus in het Nieuwe Testament om de oude wegen tot de Messias, tot David, te verbergen, en te veranderen. Jezus kwam om tijden en wet te veranderen. De Leviathan zou worden tot een haan, de satanische erectie, die ook te vinden zou zijn op de toppen van de kerken. Jezus, de haan, zou aanbeden worden. Het Romeinse Rijk was geinteresseerd in vechthanen voor de markt, om het volk te amuseren, blind te houden, afgeleid, zodat de elite de controle zou kunnen bewaren. Door het ontvangen van de Geest van Jezus ontving het volk de tongen van Leviathan. Deze tongen brachten verdeeldheid. Het waren de Babylonische tongen, en verdeeldheid is ook de betekenis van de naam Leviathan. Dit was altijd het mandaat van de elite : 'Verdeel, en heers.'


In Psalm 18 is de rituele drank van MAYIM geopenbaard in een visioen. Dit is het bloed van de vijand. ADAM was geopenbaard als de heilige beker, de dronkenschap van het paradijs, die het bloed van de vijand draagt. Dit is waartoe AIMA, ADAMAH is uitgezonden, de aarde van het paradijs, onder de APHAR. AIMA is de Bloedvergieter, oftewel David. David leidt helemaal terug tot de bron van ADAM in het paradijs, waar de bronnen van bloed zijn. Door het bloed van de vijandelijke prooi te drinken worden in Psalm 18 de grondvesten van de aarde getoond in een openbaring. Dit gebeurt allemaal door de Toorn van God's Ziel, door de Toorn van de Duisternis van God.


David moest bewapend worden met de Hel, moest de Hel ontvangen, zoals christenen de Geest willen ontvangen. In Psalm 18 ontvangt David de Hel, als een bewapening, en daarom is Psalm 18 één van de belangrijkste psalmen. Het opent een groot portaal in de geestelijke wereld. Dit is belangrijker en beter dan het ontvangen van de Heilige Geest. Dit was namelijk waar de Heilige Geest naartoe zou leiden. De Hel is een essentieel deel van de Gnosis.
Hoofdstuk 6. Het Evangelie Van Het Oude Testament


Het christendom is een Nazi wetenschap als onderdeel van de illuminati-elite. Deze Nazi dokters zijn geplaatst om door zogenaamde “handlers” alter egos in hun slaven te creeeren er gevoeligheid komt voor trigger-woorden of buzz-woorden zoals Jezus en Heilige Geest om zo volledige controle te hebben over de slaven. Jezus is een gevaarlijk illuminati-buzz-woord.


In Psalm 22 hebben onreine vissen, runderen, TOR, TAWRA, en kalveren David omsingeld, KRK, KERK, wat ook betekent : verzen van geschriften in het Aramees, sluiten (vgl. canon), binden en buigen. Kortom David werd opgesloten door geschriften. In het Aramees staat er dan dat David zich hiermee juist moet gorden, HDR, dat het eigenlijk voor hem een wapenrusting is, die hij eerst moet overwinnen. Hij moet de jacht beginnen op dit gevaarlijk vee, en het onderwerpen, ook zoals Iyowb dat moest, en de Levieten. Iyowb maakte van de jachtprooi zijn wapenrusting. Dit gebeurde door het ingaan van de APHAR, het stof, het vuil, de bovenlaag van het paradijs. In Psalm 22 komt David de APHAR binnen. De APHAR is het laatste oordeel. David moet zich bekleden met de huiden van de verslagen demonen. De APHAR is tegelijkertijd de ontwapening. David's armen worden er in de Aramese grondtekst van hem afgerukt/ afgesneden. Net als Iyowb werd David in de APHAR gevormd. De APHAR is een diepere goddelijke verlamdheid daartoe, waarmee David net als Iyowb ingesmeerd moest worden, opdat hij daarin bewapend zou worden en tot groei zou komen, onder de Moeder God. In APHAR wordt alles getest om klaar te maken voor de ADAMAH, de diepere laag en het eigenlijke wezen van David zelf, waarin hij moest komen tot ADAM, de paradijselijke vloed. In de APHAR werd David voorbereid om een goddelijke Rechter te zijn, waaraan niemand zou kunnen ontkomen. In de APHAR ontvangen wij ook een nieuw lichaam. Onze spieren sterven in de APHAR, en mannelijke geslachtsdelen komen ervoor in de plaats.


De ADAMAH, DAVID, waar de APHAR naartoe leidt, is het teken van overwinning in oorlog, die ons op doet staan en toerust in de jacht. ADAM, dronkenschap, is hiervan het gevolg, naarmate wij groeien in David, de gradaties van heerserschap. Wij worden dronken van het bloed van de vijand. DAVID wijst terug op de waarheden in het paradijs. DAVID is de weg terug tot het paradijs, tot ADAM.

In Psalm 24 in de Aramese grondteksten laat het zien dat de goddelijke erectie, de TEQAN voortkomt vanuit de NAHRA, de rivier van vuur. Dit is de rivier van openbaring, waar ook Ezechiel ingewijd werd. De NAHRA zijn een alien-volk. In het Hebreeuws is het NAHAR, wat ondergrondse rivier betekent. De NAHRA is een alien-volk verborgen in deze Psalm. Door de Aramese betekenis wordt zij geopenbaard. De NAHRA heeft Rigil Kent overwonnen. Rigil Kent is de heldere ster van de kinderen, van het baren, van de materiele biologische machine die kinderen maakt en de vloek van ouderdom. Het is de lijm van het familie wezen, en de kracht van de illuminati, de elite. God had ons gemaakt als eeuwige wezens, maar materiele baarmoeders slokten ons op. Wij moeten de zegels van de kinderen verbreken. Het was een vloek. Materiele baarmoeders schiepen een grote afhankelijkheid, en dit terwijl wij wezens waren met een innerlijke gnosis. Materiele geboorte is een andere vloek van het christendom, komende van de Rigil Kent samenzwering. Geboorte is een idool die ons afleidt van onze eeuwige natuur. Wij moeten terugkeren tot de NAHRA, tot de vuurrivier, waar de goddelijke erectie een oorlogswapen is, een jachtinstrument. De NAHRA zijn elementen van eeuwige gnosis. De vonk van eeuwige gnosis is in hen, zodat zij niet oud kunnen worden.


De NAHRA hebben Rigil Kent overwonnen door diepere vormen van verhongering, oftewel vasten, waardoor ze tot hun eeuwige natuur kwamen. Dit is afrekenen met het Rad van Reincarnatie. Materiele kinderen zijn een sluier waardoor wij heen moeten gaan om tot de eeuwigheid gekomen. Deze biologie is verdoemd. Wij werken in de fabriek van de duivel. De duivel heeft zichzelf als god opgesteld en zegt : 'Gaat heen en vermenigvuldigd u.' Nogal wiedes. Het is een fabriek.


Als elementen van de eeuwige gnosis hebben wij een Moeder, Moeder God, die ons ingenomen heeft door haar boog, het mannelijke geslachtsdeel. Zij heeft een eeuwige baarmoeder van de gnosis. In wezen is de materiele baarmoeder een beeld van het vee wat ons heeft omsingeld en wat wij moeten overwinnen om het als een wapenrusting te gebruiken. Dat gebeurt in de APHAR. In de APHAR overwinnen wij de materiele baarmoeder, de vloek van geboorte en ouderdom. De Moeder God is het geheim en de bron van alle gnosis, en wij moeten de materiele baarmoeder overwinnen om tot haar eeuwige baarmoeder te komen. Wij gaan door een schijn-huwelijk, om vervolgens tot de scheiding te komen, de TOWRAH, als een eeuwige verbinding met de Moeder God. Zo zijn wij dan geen kinderen meer, en is zij niet de baarmoeder. De materiele baarmoeder is het vee wat wij moeten overwinnen en verwerken. Wij moeten door de sluiers van de eeuwigheid.


Een tijger in de sneeuw, een kannibaal, verslindende een ziel, om er vervolgens zwanger van te raken. Het zakt van de buik naar de baarmoeder. Dit is hoe het geboorte-proces werkt. De moeder kan alleen baren als ze eerst haar kind verslind. Dat is de wet van Rigil Kent, de geboorte-machine. 'Laat de kinderen tot mij komen.' Natuurlijk. Door geboorte kan de elite het volk beter onder controle houden. Geboorte was een groot lijden, maar wij moesten hier doorheen. Wij moesten het vee van de materiele baarmoeder overwinnen. Wij moeten ons richten op onze eeuwige natuur. Ook moeten wij zielen zien zoals ze zijn en ons niet om de tuin laten leiden door de media van de vijf zintuigen. Wij leven in een soort van duivelse TV. Dat wat we op ons netvlies zien is niet de waarheid, maar wordt gecontroleerd door de illuminati. Wij moeten hier doorheen prikken. Iedereen krijgt weer wat anders te zien, omdat de illuminati ons in de arena wil zetten. Er wordt altijd zwaar gevochten over wat de werkelijkheid is, en vaak vecht men voor een zeker persoonlijk beeld overgedragen door de illuminati. De illuminati vormt groepen door verschillende personen hetzelfde te laten zien. Zo onstaan er oorlogen met andere groepen. Wij moeten het gevecht beginnen tegen de materiele baarmoeders die ons willen opslokken voor een nieuw ritje in een uitgezogen, opgesloten verstand. Wij moeten onze wapenrusting opnemen.


Onder de invloed en het teken van Rigil Kent worden alle kinderen verwekt. De baarmoeder van de Moeder God is de weg eruit, maar Zij bereid ons voor en bewapend ons om de valse baarmoeder te overwinnen.


Psalm 27 – 'Leer mij de weg' is in het Aramees : 'Leer mij de sexualiteit'. 'Leidt mij naar perfectie' is in het Aramees : 'Leidt mij tot de erectie, TRYS. Perfectie staat gelijk aan erectie in het Aramees (vgl. THUMMIM – IYOWB). De vijand zit hem achterna, en daarom vraagt David dit aan God, want zij willen hem sexueel exploiteren, in de vorm van tweeslachtige geschriften (Vgl. OT en NT).


Psalm 28 – BASRA, BSR is penis in het Aramees. De BASRA triomfeert, ALAZ in het Hebreeuws, ook : springt op. In het Aramees staat er dat de BASRA aanbidt, erkent, een overeenkomst aangaat en zich overgeeft. David geeft zich hier over aan de Moeder God. De Heere is de Hel, staat er dan, bestraffing, kastijding, om de vijand te ontmaskeren, om de priesterlijke gaven te vestigen, en de goddelijke verlamdheid. Dat is wat de hel doet.


Psalm 29 – Hel moet geuit worden. De stem, de tongen, QALA in het Aramees, van de Heere is op de wateren, MAYIM, op het zaad. Dit is het spreken in tongen. Hel is de tongen van de Heere, staat er dan. Dit is nodig om de vijand in vee te veranderen, in kalveren en buffels in het Aramees.


In Numeri 1 : 51 hongeren de Levieten de vreemdelingen uit die het kamp, MASRI, belegering, aanvielen, te dichtbij kwamen. In het Aramees is die verhongering QTL, wat onthoofden betekent, scalperen, afplukken, snijden. In vers 52 doen zij dit door de kracht van de Hel.


In Leviticus 26 : 7 staat dat de vijand vervolgd moest worden, er moest jacht gemaakt worden op de vijand, en de vijand zou vallen, NPL, wat verlamd raken betekent, in iemand's bezit komen. Dit zou gebeuren door de CHEREB (Hebreeuws)/ HARBA (Aramees), het besnijdenis-mes, de slagtand van de Behemoth.


Psalm 31 laat zien dat de verhongering, de honger, het vasten, de ULSAN(A) uiteindelijk leidt tot geslachtsgemeenschap met God. De seizoenen van David waren in de YAD van God, het geslachtsdeel van God. Ook de vrouw was gemaakt van YAD. YAD kan ook voor vrouwen gebruikt worden. Bevrijdt mij van de YAD van de vijand. Er was dus sexueel geweld wat David bedreigde. In Genesis 9 : 2 wordt duidelijk dat de YAD, als de penis en de erectie, heerst over de dieren, waaraan de dieren toegewijd zijn, ondergeschikt, en ook 'verkocht'. In vers 5 is de penis de wrekende schuldeiser. In Geneis 14 : 20 is de YAD een onderwerper van de vijand.


MOSY is de Aramese diepte van het woord Mozes, en veel accurater voor de persoon van Mozes, als zijnde zwakheid, verhongering. MOSY moest het volk hier naartoe leiden, naar de honger in de wildernis om het volk zwak te maken, leeg te maken, zodat het de openbaringen van God kon ontvangen. Dit was ook om het volk te testen en te ziften. MOSY is het pad door de wildernis, ook voor David. In Psalm 6 wordt MOSY besproken als het proces om tot TESWI, te leiden, de voeten van Moeder God, Haar fundament, ook als een bed. David maakt Haar voeten nat met tranen, waar hij ook tot zwakheid komt. MOSY moest YAM, JOM, de zee, verslaan, scheiden, door zijn YAD op te heffen, door de erectie van zijn penis. Dit is een Davidisch proces. In Exodus 34 : 4 nam MOSY de twee afdelingen van de wet in zijn YAD. De wetten werden dus in zijn YAD gegraveerd. Zo werd MOSY voorbereid om in Exodus 35 : 29 door zijn YAD offers te brengen. In Deuteronomium wordt de metalen KECEPH besproken, de YAD-piercing als de YAD-ring, een sieraad, om geleid te worden door God.


De besnijdenis en de scalpering (hoofd-besnijdenis) die door de Levieten gebeurde was dus allemaal om het contact met de Moeder God te herstellen, en om de YAD te herstellen als een boodschapper. Die besnijdenis zou moeten leiden tot de KECEPH, de YAD-piercing-ring. Weer zien we het belang waarom David als Messias doorstoken moest worden in het OT, en de doorstekingen van Jezus wijzen daar op terug. Het is niet genoeg om alleen maar besneden te worden. We moeten ook gepierced worden door Moeder God.


Het Evangelie van het Oude Testament staat beschreven in Jozua 4 :


24 opdat alle volken der aarde zouden weten, dat de YAD, het geslachtsdeel, des HEEREN sterk is (HEL), en zij de HEERE, uw God, al de dagen zouden vrezen.


Jozua veroverde steden door zijn YAD. Door het gehele OT zien we het belang van YAD. In het Aramees aanbaden de Israelieten de oer-demoon van de duisternis, en het woordje 'heilig' betekende 'idool', 'idol', als een goddelijke idol, als iets waarmee men geobsedeerd is, als een fetish, een mascotte, een geluks-hanger. Daarom ging het volk voortdurend de mist in. De YAD leidde het volk door de wildernis, nadat YAM, JOM, de zee, was verslagen. Maar het was helemaal niet wat men van God verwachtte. Ze werden verzwakt en uitgehongerd. Ze moesten tot de TEQAN, de goddelijke erectie geleid worden, maar velen vielen af. De TEQAN stond voor de inwijding in de Levitische hierarchieen, maar die waren zwaar.


In de grondteksten van het Oude Testament ging het telkens weer hier om : Of je werd een sex slaaf van de vijand, of je leerde de ware sexualiteit van God kennen, waar het allemaal voor stond. En zoals we zagen is de goddelijke sexualiteit een oorlog. De vertalingen zullen je niet vertellen dat Simson een sex-slaaf was van de Filistijnen, maar in Richteren 16 : 26 was er een jonge slaaf, een NA'AR over hem aangesteld die zijn YAD vasthield, zijn penis. Sex-slavernij wordt uitgevoerd zodat de vijand controle kan krijgen.


In de grondtekst had David een sexuele relatie met Jonathan, en zelfs met de Levieten. I Samuel 22 : 17 – De YAD, penissen, van de Levieten, zijn met David. Laten we vooral niet vergeten dat dit zich in de onderwereld afspeelde, en dat dit esoterisch is, allegorisch. Maar wij kunnen niet ontkomen aan sexuele beeldspraak in de grondteksten. De Bijbel is een moeilijk boek, en iets wat je vooral niet al te letterlijk moet nemen. David bedreef dus homosexualiteit in de grondtekst. Die strijd is al wel langer gaande of David wel of niet homosexualiteit bedreef, voornamelijk in het geval met Jonathan. AHAB betekent ook sexuele liefde, en EHEBEH betekent ook liefde van een man tot een man, en sexueel verlangen, wat dus ook homosexualiteit kan betekenen. Dat is de grondtekst, en die is allegorisch, zoals de talen van de Bijbel allegorisch in zichzelf zijn.


David was beschreven als de Messias, maar ook Saul werd beschreven als de Messias, maar die viel later af, zodat we te maken hebben met een gevallen Messias. Messiassen kunnen dus afvallen, en er zijn valse Messiassen, zoals in het geval van Jezus. Jezus is gewoon één van de Messiassen in een rijtje Messiassen waarnaar het volk gebedeld had. Het volk wilde een Messias.


David versloeg een aantal volkeren, wat te maken had met YAD en TEQAN, het erecte geslachtsdeel. De vrouw was gemaakt vanuit een geslachtsdeel (penis van mijn penis), en daarom is het van belang voor de Moeder God. De Moabieten zagen mayim, sperma, rood worden als bloed. Daarna werden ze verslagen door de Israelieten. Dit gebeurt ook in Openbaring : de wateren, MAYIM, het sperma, zal bloed worden. Het bloed van de vijand is het zaad. Wanneer je met iemand in oorlog leeft, en je wil vrede sluiten, hoe kun je dan jezelf insmeren met het bloed van een lammetje, een rund of een bok, om zo tot degene waarmee je in oorlog leeft te naderen, en te denken dat dan alles goed is ? Je zal uitgelachen worden, en de oorlog zou alleen maar erger worden. Toch is dit wat het christendom leert. Er is een oorlog tussen God en mens, en de mens zou door zich met bloed van Jezus in te smeren het weer goed kunnen maken. Dit roept de toorn van God op. Ten eerste wil God niet dat onschuldigen gebruikt worden als een vredes-offer. Het christendom leert dat dieren hiervoor werden gebruikt. God wil dat jezelf persoonlijk verantwoordelijk wordt, en dat je het met Haar uitpraat, en dat je de schuld zelf aflost door voor Haar te werken, door het goed te maken. Dat wat je kapot hebt gemaakt zul je wederop moeten bouwen. Maar niet als een dwaas een bokje slachten, je met het bloed bedekken en zo de tempel van God binnen te gaan. Dat is dwaas, en de Wraak van God zal je neervellen. Je zal overgeleverd worden aan de leugengeesten door je hebzucht en luiheid. Wat betekent het dan wel ? Door zonde kwamen er boze geesten tussen jou en God. Die boze geesten zul je dus moeten verslaan. David versloeg de vijand, en kwam zo tot God. Wij moeten de vijand verslaan om zo tot God te komen. In die zin is David de Messias als een voorbeeld. Wij moeten deze gnosis voor onszelf gebruiken, en zo zelf verantwoordelijk worden. In die zin slachten wij de vijand af door de YAD/ TEQAN, brengen wij God een boodschap. Dit is dus door het bloed van de vijand die David slachtte door de gnosis. Dat is wat AIMA inhoudt, de ADAMAH, de grond van het paradijs. Het zaad wat in bloed verandert, oftewel het bloed wat tot zaad wordt, is het teken van de overwinning over Moab, hebzucht (II Koningen 3 : 22).


David overwon de Filistijnen door zijn YAD in I Kronieken 14 : 10, als de uitstorting van mayim/ zaad, in Baalperazim, als een grote vernietiging van hun beelden. Het was een Davidische beeldenstorm. Baalperazim betekent Heer van het Voortbreken.


I Kronieken 19 : 12 – YAD om hel te geven, als een gebed van David.


De Levieten waren de slagers in dienst van David in de grondtekst van II Kronieken 23 : 18. David wijdde zichzelf toe aan de YAD van God in Psalm 21 : 8. Belangrijk was het dus om tot de TEQAN te komen, de oprijzing van de YAD. Dit proces is ook wat de Jezus- Heilige Geest – verhalen verborgen hielden. Jezus stierf, raakte in de verlamdheid, YAD, en stond vandaaruit op in de TEQAN, als de opgestane Baal. Nu moeten wij dit dus allemaal terugvoeren tot David, om dit in de juiste context te krijgen. Zoals we zagen probeerde Jezus te veel de oorlog uit te doven, en dat kwam de Illuminati goed van pas. David leert ons weer oorlog te voeren in het goddelijke. In het OT is de YAD-TEQAN het evangelie, en DAVID-MOSY is hiertoe de weg. Als wij de TEQAN binnen gaan worden wij door Levitische initiaties in de Davidische hierarchie gebracht. Die hierarchie is nodig om over de vijand te heersen. David is het pad van overwinning, tot de Moeder God. Dit is geen werelds pad van overwinning, maar het MOSY-pad, door de wildernis van zwakheid en uithongering. Alleen hierin zal de TEQAN plaats kunnen vinden, de goddelijke erectie. Dit is dus ons lichaam wat tot een wapenrusting wordt. Religieuze porno is niet de weg ! Het gaat erom gnosis omtrent deze dingen te ontvangen !


Maken we een verbinding tussen Jezus en David, en laten we alles vertalen in Davidische context, dan verliest het Jezus buzz-woord van de illuminati zijn kracht. Zo mogen we dan langzaam tot een hogere gnosis komen omtrend deze dingen, en het woordje Jezus loslaten, om zo al deze dingen in de juiste verhouding, en in de juiste vertaling en hierarchie, terug te vinden in David. David wijst op de moederschoot van God. Door het MOSY pad mogen wij tot Haar komen, tot verdere initiatie in het Levitische. Wij moeten langzaam het woordje christen loslaten om zo Levieten te worden. Het woordje 'christen' wilde ons door zijn hekserijen afleiden van het oorlogspad. Het woordje 'christen' was een ander buzz woord van de illuminati om ons in slaap te sussen. Verbinden wij het woordje 'christen' met het woordje 'Leviet', en vertalen we al het christelijke door in het Levitische, dan wordt de macht van het buzz-woord 'christen' verbroken. Je moet de context gaan zien, en gnosis gaan krijgen om van dit slaventrigger-woord los te komen. Als je weet waar het voor staat, dan zal het je niets kunnen doen.


David stond op en overwon door de TEQAN, om zo het pad vrij te maken tot de Moeder God. Hierdoor worden wij dus niet gered. Het enige wat zal moeten gebeuren is dat we de gnosis ontvangen omtrent deze dingen, om af te dalen in de duisternis van God, en verlichting te vergeten.


Jezus greep ons weg uit het Davidische, en verblinde ons, als een mix van Roomse goden. David overwon door het vestigen van de Wet.


De TEQAN betekent het vol worden met het bloed van de vijand, door de AIMA, David, de Bloed-Vergieter. De TEQAN is de heilige verbinding tussen David en Adam, de dronkenschap van het bloed van de vijand. Het bloed van de vijand moet afgenomen worden, anders is de vijand nog steeds in volle kracht en gevaarlijk, heersende over ons. Dit is een oorlog. Ons verstand moet veilig zijn tegen ingeving van de vijand door het bloed van de vijand, door de dronkenschap. Deze dronkenschap is mind-altering, zoals de drugs-bomen in het paradijs. Dit is hoe een erectie werkt : Bloed wordt in het geslachtsorgaan gepompt. Dit is geen onschuldig bloed. Het is het bloed van de vijand.


De TEQAN is een machtige brug tot het paradijs, en in Adamah leidt het tot de diepte, tot de Adam, de dronkenschap van het bloed van de vijand.


Hoofdstuk 7. De Jezus Vloek


TEQAN is vol worden van het bloed van de vijand. De Heilige Geest was door het Romeinse Rijk aangesteld om de gnosis verborgen te houden, het pad tot de Moeder God. De Heilige Geest was datgene waarmee elke burger van het Romeinse Rijk gevuld moest worden, zodat het bloed van de vijand, het bloed van het Romeinse Rijk, niet binnen zou kunnen komen, want dat zou de ondergang van het Romeinse Rijk betekenen. In plaats daarvan vulde de Heilige Geest de mens met het bloed van onschuldigen, waarvoor Jezus het trigger-symbool was en het buzz paswoord. Dit riep de Toorn van God op. Het Romeinse Rijk voerde oorlog met God.


In Psalm 33 wordt duidelijk dat de erectie aanbidding van God is. Dit wordt beschreven als SPYR, mooi, schoonheid.


De Jezus vloek – Wat is dat precies ?


De politiek was altijd een middel waardoor de sterken heersten over de zwakkeren, de rijken over de armen, 'survival of the fittest', het recht van de sterksten. Hiervan is Jezus een symbool : schuldigen heersen over onschuldigen, om zo te ontsnappen aan God's Toorn. 'Laat de kinderen tot mij komen.' Natuurlijk, want kinderen zijn perfecte offerdieren. Ze geven niet veel weerstand, zijn mak, en goed te beinvloeden. Onschuldig bloed moest er vloeien voor deze god, als een empowering voor de illuminatie, een bloedoffer religie kon de elite groot maken. Zo zouden de zwakkeren nog zwakker worden, en de sterken nog sterker. Jezus is het zwaard van de regering, die over hulpeloze mensen regeert. De diepte van deze religie is bijna onpeilbaar, maar toch zal deze ontmaskerd worden. Evolutie zal hier nu mee gaan afrekenen.


Jezus komt voort vanuit eeuwenlang onschuldig bloedvergiet, als vlag op de modderschuit. In de grondteksten wordt het duidelijk dat de offerdienst bestemd was om demonen, leugens, op te offeren. Zo kwamen mensen rein voor God te staan, als ze afrekenden met de zonde-machten. De duivel had de dingen dus omgedraaid, zoals je van demonen zou kunnen verwachten.


Hoofdstuk 8. Het Zaad Van De Gnosis


Er gaan verschillende machten schuil achter de Jezus-machine, die hem als een marionet gebruiken, om het hogere verborgen te houden, als een zegel. De Jezus-machine wordt als een wachter gebruikt. Ook in Egypte houden de wortels van Jezus, of de machten achter Jezus zich verborgen. De zonnegod Iusu of Horus werd daar maagdelijk ontvangen door Meri (Isis), en zijn vader is Seb, waarvan Jozef en Maria zijn voortgekomen met het kindeke Iesous, Jezus. Ook Horus had de kwaliteiten die Jezus had.


Oannes was de Babylonische visgod die de mensheid beschaving leerde. Deze in die tijd beroemde god werd door het christendom overgenomen als Ioannes de Doper, oftewel Johannes. Ook was deze figuur overgenomen van de Egyptische Anup, die Horus doopte.


Adam betekent bloedvergieter in de Aramese grondtekst (IDOM, DM), en ook menstruatie-bloed, wat hem een meer vrouwelijke kwaliteit geeft. Adam is in de grondtekst ook een volk of amazone-stam. David moest tot deze Adamitische dimensie komen, als tot een object, een fetish. Adam is in de grondtekst gemaakt als een mannelijk geslachtsorgaan, wat ook wordt beschreven als een wapen, als een speer. Adam is zo de speer van David, als een oorlogs-fetish. De ADAM, IDOM is also gerei wat de Levieten gebruikten in hun offerdienst, in de grondteksten van Leviticus.


De duivel vreeste deze offerdienst, en zond Jezus om deze offerdienst te stoppen. Een onschuldig iemand moest geofferd worden, als beeld dat de duivel niet meer geofferd zou worden. Zo zouden de schuldigen zich kunnen maskeren en de elite kunnen vestigen. Zij verscholen zich achter het Jezus-beeld. Jezus had zijn wortels in de Horus/ Iusu verering, maar Horus was de god van oorlog en jacht, en was altijd in strijd met Seth, Satan, zoals Mithras ook een god van oorlog en jacht was. Deze goden werden aan de kant gedrukt en overgenomen en bedekt door Jezus die de Levitische offerdienst wilde staken.


Jezus was tegen de Levitische offerdienst.


Maar zo kunnen wij niet terugkomen tot de ware Levitische offerdienst, en blijven demonen vrij rondlopen. Er was dus iets heel demonisch gaande rondom de figuur en missie van Jezus. Er was iets heel lugubers gaande, wat voor de zwakkeren nadelig kon uitpakken, en wat de elite zelfs nog meer macht zou kunnen geven.


De YAD is Adam, de penis, de speer, de IDOM, de oorlogs-fetish, die ook Horus gebruikte om het kwaad te overwinnen. Horus overwint door zijn erecte phallus, en werd ook vaak zo afgebeeld. In het christendom werd dit alles afgedekt, en was dit allemaal taboe. Dit kon namelijk de val van de elite betekenen. In de geheime leer van de elite, de vrijmetselarij, de illuminati, en andere geheime genootschappen, wordt de phallus volop aanbeden, en kun je dit ook telkens terugvinden in hun kunst en architectuur. Ook neemt de Egyptische cultuur een centrale plaats. Zij willen de burgers namelijk blind houden voor de feiten. In de kerken worden gewoonlijks de Egyptische achtergronden niet besproken. Jezus wordt gewoon als een marionet gebruikt door de hogere, verborgen machten, zodat het volk in slaap blijft.


De zalving was in de grondtekst het vuilmaken, rituele verf. In het Hebreeuws betekent zalven ook doen groeien, en dit had te maken met het zalven van de phallus om het erect te maken. Dit gebeurde met dierenvet, maar ook met bloed en zaad, MAYIM, wat ook voetenzweet betekent. Op die manier moest de speer gezalfd worden. 'Gij zalft mijn hoofd met olie.'


'Gij laat mijn phallus groeien door het te zalven met dierenvet,' staat er dan. Hier wordt het woord 'shemen' gebruikt voor dierenvet, waar ook het woord 'semen' vandaan komt, zaad, sperma. In het Aramees is dit MSH, MSHA, MESHA, waar het woordje Messias, Messiah vandaan komt. 'Mijn beker vloeit over,' is dan een gevolg hiervan, en in het Aramees staat er : 'Mijn beker maakt mij dronken,' wat ook weer terugwijst op Adam de paradijselijke dronkenschap. Zo kan dan de oorlog beginnen, en de jacht. In het Hebreeuws betekent dit ook dronkenschap in de diepte van het woord, en beker betekent onreine vogel, als demonen-vogel, demonische kip, Kowc.


De Levieten gebruikten vogels, kippen, om hun huizen schoon te maken en te ontzondigen, zowel levende kippen als dode kippen.


Leviticus 14


49 Dan zal hij, om het huis te ontzondigen, twee vogels, cederhout, scharlaken en hysop nemen. 50 Hij zal de ene vogel slachten boven een aarden pot met levend water. 51 Het cederhout, de hysop, het scharlaken en de levende vogel zal hij nemen en ze dopen in het bloed van de geslachte vogel en het levende water, en zevenmaal dat huis besprenkelen. 52 Zo zal hij het huis ontzondigen met het bloed van de vogel, het levende water, de levende vogel, het cederhout, de hysop en het scharlaken.


De Egyptische goden mogen dan de diepere waarheden van de gnosis vertegenwoordigen, die de kerk probeerde af te dekken. De oppergod van Egypte is RA, wat in de Hebreeuwse bijbel bestempeld is als het kwaad. RA = het boze, duivelse. De Egyptische goden waren oorspronkelijk kippen die de hoofden van de Egyptenaren innamen. God heeft hiertoe simulators gemaakt, maar uiteindelijk moeten wij de strijd aangaan met deze kippen. Ook Egypte is een zegel wat verbroken dient te worden. De Levieten streden tegen de RA, de demonische kippen.


Adam is in die zin een kippenhouder, een kippenslachter als zijnde de slachter van demonische kippen. Hij is de beker, de houder van de veren. De veren beelden de paradox uit, de tegenstrijdigheid van alle dingen, en het syncretisme. Hij is de speer die over de OKLAH heerst, de plaats waar de vijand in kippen veranderen. Dit was ook belangrijk in het verslaan van de Leviathan, zoals we in het boek van Iyowb zagen.


De gnosis is verborgen in de verzameling van de veren van de vijand. De IDOM, ADAM, is hiervoor de phallische speer om de gnosis te openen. Dit is gericht tegen RA, tegen de demonische kippen. Het bloed van kippen, en dan demonische kippen, staat gelijk aan menstruatie bloed, en is daarom een belangrijk vruchtbaarheids-ritueel voor de Levieten, om zo gebieden te reinigen en te ontzondigen. Daarom is het voor David zo belangrijk om tot de ADAM te komen. In de ADAM is het geheim van de MAYIM, het zaad van de gnosis.


Hoofdstuk 9. Jezus – Het Griekse Merkteken Van Het Beest


Het Evangelie van het Oude Testament leidt dus helemaal terug tot ADAM, de IDOM, waar er wordt afgerekend met de demonische kippen, de Egyptische godenwereld. De IDOM is de phallische speer van het paradijs, die gezalfd moest worden met MAYIM, dierenvet, bloed, zaad, voetenzweet, zodat het erect zou worden. Dit gebeurt ook in Egyptische mythe, waar MERI dit doet bij IUSU. Het zijn rituelen om los te komen van het zaad van SETH, Satan.


Esoterisch gezien moet David deze Adamitische speer ontwikkelen, om zo te ontkomen aan de speer van Saul, de valse, gevallen Messias. De Jezus-legendes wilden dit allemaal afdekken, daarom moeten wij terugkeren via David tot Adam, tot de IDOM. Deze speer draagt de gnosis.


Eva moest de speer, ADAM, gebruiken om 'te eten van de vrucht', oftewel 'het demonische vee te slachten'. De IDOM was haar jacht-fetisch. De slang was een beeld van de diepere betekenis van IDOM, als de phallische speer. Ook Mozes richtte deze phallische speer op, als de koperen slang, waardoor het volk gered zou worden.


Eva was verantwoordelijk om deze speer te zalven, voor te bereiden. Het was om de Leviathan, de demonische kip, te doorboren, de demonische phallus. De demonische phallus kwam tot volle glorie in het verlossings-werk en de opstanding van Jezus. Jezus was de voortijdige zaadlozing, het demonische sperma, die het gehele Levitische stappenstelsel miste, had omgedraaid, en afgedekt.


Door de 666 van Salomo, het getal van zijn troon, kwam de vrouw op het beest, het beeld van de ANAQ-ARBA, de halsketen, die de Israelieten moesten veroveren. Dit was om de Amazone vrouw centraal te stellen, zoals Salomo deed. Dit was waarom de patriarchie het getal 666 demoniseerden.


Chi Xi Sigma is het getal van het beest en zijn naam, oftewel 666. Chi wordt neergezet als een X, spreek je uit als CH en betekent Christus. Xi wordt geschreven als een soort slang, Lucifer, de verboden vrucht, oftewel de verborgen Egyptische gnosis en de gnosis die daardoor verborgen wordt gehouden. Ook is de Xi het Kruis. Sigma betekent doorstoken, merkteken. De Griekse 666 is 'Jezus, de aan het kruis genagelde', wat iedereen moest ontvangen. Dit was tegelijkertijd een zegel. De patriarchie wilde niet dat de mensheid zou ontdekken dat 666 voor Jezus stond. Dat was alleen voor de ingewijde elite. In het Aramees 666 is Set Set Set, de Egyptische Satan.


De kippenjacht van de Levieten was gericht op de TSIPPOWR in het Hebreeuws, wat in de diepte : in cirkels draaien betekent en vroeg of te vroeg, wat alles te maken heeft met het Jezus-idee. De patriarchische illuminati elite, die diep onderwezen waren in Egyptische symboliek, gnosis en esoterie, wilden door Jezus het volk in cirkeltjes laten draaien, door cirkel-redenatie programmering in een driehoek van angst, als slaven die de gnosis zouden afweren en afdekken, mensen om de tuin zouden leiden. 'Te vroeg' houdt in : roekeloos, zonder goed fundament, zonder de nodige tussenschakels. Zo werden TSIPPOWR hersenen in de mens gekweekt, demonische kip-geesten, als een kippenverstand. Jezus was hiervoor het trigger-woord. Zo kon de demonische, valse 666 plaatsnemen, om de Salomonische 666 te verbergen.


Jezus werd de valse paradijselijke speer, de verrijzenis van de Leviathan, die de gehele aarde achterna ging in verbazing, hem aanbiddende, en die de Levieten moesten overwinnen. Daarom is het zo belangrijk om terug te keren tot de Adamitische fundamenten.


Veren zijn symbolen van communicatie met het hogere, symbolen van de gnosis. Daarom was de Levitische kippenjacht zo belangrijk, want de demonische kippen die leugens verspreiden met halve en verdraaide waarheden, hielden de gnosis van de mensen vandaan. De kippe-veer was een teken van overwinning over de kip-demonen, de overwinning over de TSIPPOWR en de RA. Dit werd dan ook een Levitische oorlogs of jachts-fetish. De veer werd een teken van hoop in de oorlog en de jacht.Hoofdstuk 10. De YAD-Brug


Quetzalcoatl is de Azteekse gevederde slang, de phallische speer die de demonen-kippen heeft overwonnen, en hun veren draagt, als tekenen van de veroverde gnosis. Veren betekent : strijd, oorlog in de Hebreeuwse grondtekst. Veren zijn in Indiaanse mythologie opslagplaatsen van gnosis. In het Aramees als BRA staan ze gelijk aan mannelijke geslachtsorganen. Veren waren ook vruchtbaarheids-symbolen van scalpering en besnijdenis. In het Aramees als SARA zijn veren ook beschreven als 'haar' of 'scalpen'. Scalpen verbergen de Moeder-demoon gnosis, zowel in positieve zin als negatieve zin, uitgaande van de Griekse filosofie dat een 'demoon' oorspronkelijk de personificatie is van de gnosis, dus dat kan een goede demoon zijn of een kako-demoon, een slechte demoon. Ook is het zo dat door illuminati-vertalingen de talen zo verrot zijn geworden dat het goede vaak voor het hypocriete staan, en het slechte staat voor het gedemoniseerde door de bezetters, terwijl het oorspronkelijk goed was. We leven wat dat aangaat in een omgekeerde wereld.


Daarom werd de demoon gedemoniseerd, omdat de demoon in de Griekse filosofie voor de personificatie van de gnosis stond. In het Aramees aanbaden en volgden de Israelieten een demoon van de oerduisternis. Demoon betekent ook strijd in de diepte. De elite wilde het volk lamleggen, en daarom moest de demoon gedemoniseerd worden, oftewel het kreeg een door en door slechte betekenis.


Het woordje 'God' kwam van Odin, de voor-christelijke Christus-figuur van de oude Germaanse wereld. Toen al waren er grote religieuze truken gaande. In de diepte en historisch gezien ligt 'demoon' dan dichter bij de waarheid. En dan moet je kijken naar in hoeverre is de waarheid wel de waarheid, en in hoeverre is de leugen de leugen. Waar komen deze woorden vandaan ?


De phallische wapens leiden dus terug tot de veren van de gnosis. Dit is belangrijk om de cirkels te doorbreken.


BASAR, de Hebreeuwse paradijselijke grondstof van het menselijk lichaam was niet zuiver mannelijk in de betekenis van mannelijk geslachtsorgaan. Ook de vrouw werd hiervan gemaakt. Ook YAD, wat ook mannelijk geslachtsorgaan betekent, is niet zuiver mannelijk, omdat het ook voor vrouwen werd gebruikt. Het Evangelie van het Oude Testament gaat over deze paradijselijke stof. Het weet te switchen tussen mannelijk en vrouwelijk, kan beide geslachten zijn, maar het vrouwelijke is de bron. De YAD, de BASAR, is de brug die het mannelijke weer terugbrengt tot de moederschoot. Jezus had deze brug vervangen voor iets anders, zodat alles misging. De veren zijn ervoor om het contrast te laten zien, de spanning tussen het mannelijke en het vrouwelijke.
Hoofdstuk 11. De Brandende YAD En Het Duister Worden Van De Zon


In het Oude Testament, in de grondteksten, vinden we een sexuele beeldspraak wanneer het gaat over de realiteiten van de onderwereld en de gnosis. We zagen hoe het spreken in tongen een sexuele betekenis had, als de phallus, het mannelijke geslachtsorgaan, wat vlam vatte om een boodschap te brengen, en dit was in oorlogs-verband, in de jacht. Het was een Davidisch teken van overwinning. Ook liet het zien dat de phallus door iets hogers werd bestuurd en daaraan onderworpen is, namelijk aan de vagina die tot de moederschoot leidt. We spreken dan vanuit de grondteksten niet meer over een universele God van liefde, maar over een nationale 'demoon', een stam-demoon, als personificatie van de gnosis. De Griekse filosofie en het Oude Testament liggen in dat opzicht heel dicht bij elkaar. Ook de Joden die alleen het OT hebben zien Satan als een deel van God. Let wel : We hebben het hier niet over Satan, of Lucifer, die dus voortkomen vanuit de Seth-Horus cultus van zonne-aanbidding, maar we hebben het over de oorspronkelijke betekenis van 'demoon'. De demoon is een verduistering, en geen verlichting. De demoon is een vuur in de duisternis, als het nachtzicht, maar geen allesverwoestende, allesverlichtende zon van oververlichting en verblinding om de gnosis te doven en van de mensheid weg te houden.


Zonne-aanbidding met hun zonne-goden was om de gnosis te doven. In het boek Handelingen in het Aramees/ Hebreeuws worden de tongen van vuur ontvangen op het hoofd, als zijnde op de penis. Dit is de vervulling van de YAD, als de brandende YAD. Dit is het ontvangen van de gnosis, wat dus misvertaald werd in Geest. Geest, als een luchtgod, leidt terug tot de zonne-aanbidding, tot Jezus, als een symbool voor de levens-genieters. Het werk van Jezus wordt als een heils-feit geaccepteerd, en daarmee is alles af. De brandende YAD was het symbool van de gnosis in het OT. In Handelingen zien we de uitstorting van de gnosis met dit teken. Dit heeft te maken met het vestigen van de troon van Salomo, de 666, als de vrouw op het beest. In het Oude Testament was David de Christus, en Levitische priesters. Chi Xi Sigma, de Griekse 666, kan vanuit het Aramese-Hebreeuwse OT gezien worden als David/ Levitische priesters, de OT Chi, en Xi Sigma als de brandende phallus, de besneden phallus. De Xi staat voor de slang, de erecte phallus, en de Sigma staat voor de piercing, de besnijdenis, het merkteken, als de opening van de mond, de opening van het hoofd, de scalpering, zodat het profetische woord gesproken kan worden, oftewel de tongen van vuur. Zo is het merkteken dan de brandende YAD, in positieve zin, die de vrouw op het beest bracht, de moeder van de gnosis. Dit is wat de brandende YAD uitbeeld, als de weg terug tot de moederschoot van de oorspronkelijke demoon van de oerduisternis, de personificatie van de gnosis.


In die zin zal 666, de brandende Levitische YAD, de Levitische offerdienst herstellen. De zon moet verduisterd worden, en de maan moet tot bloed worden, omdat deze lichten waren opgesteld om de gnosis te doven. De zon en de maan zijn gevangenis-bewakers van de aarde. Daarom is Jezus en alle zonnegoden waar hij uit voortkwam een gevangenis-bewaker van de aarde en de kerk. Wij moeten komen tot de brandende YAD, en loskomen van zonne-aanbidding. De zon bespot de duisternis en de gnosis. Daarom moet en zal de zon duister worden.


Hoofdstuk 12. De Brandende YAD En Eva


Het christendom is een astrologische cultus. Je wordt simpel gehouden door de hekserijen van astrologische symbolen, die ook nog eens van hun diepte zijn beroofd. Wij moeten met deze zegels klaarkomen. Johannes de Doper beelde de Waterman uit, de Aquarius. Hij moest Jezus dopen, zoals Anup Horus moest dopen. In het Aramees is Johannes de Doper als zijnde de waterman de zaadman, want MAYIM, wateren, betekent zaad. Hij werd onthoofd als de voorstelling van de brandende YAD, maar werd min of meer door Jezus opzij gedrukt. De nacht moest namelijk plaatsmaken voor de dag, de macht van de zon. Wij moesten hier doorheen om de zon te overwinnen, totdat de zon weer duister zou worden, en de fakkel zou branden in de nacht. Elia zou wederkeren om terug te leiden tot de moederschoot. Jezus maakte bekend dat Johannes de Doper de wedergekeerde Elia was, en dat er niemand groter was dan Johannes de Doper. Toch moest Johannes de Doper voor Jezus buigen. Johannes de Doper zou verslonden worden door de zon, zou onthoofd worden, of gescalpeerd, om zo opzij gedrukt te worden. Jezus zou deze scalpering netjes afdekken door een doornenkroon.


Toch zou de zon duister worden. De kop van de slang moest vermorzeld worden. Dat was al in Genesis aangekondigd. Dit gaat over de besnijdenis en de scalpering. Dit zou gebeuren door het zaad van Eva. Zij zou de phallus onder de voet hebben, of tussen de voeten, om zo de speer te zalven met MAYIM, bloed, zaad, voetenzweet, om zo de phallus vlam te laten vatten, als tongen van vuur, het spreken in tongen, oftewel de uitstorting van gnosis. Johannes de Doper was hier een vervulling van. In het OT was Simson hiervan de vertegenwoordiger, die gescalpeerd werd door Delilah, en zijn ogen werden uitgestoken door de Filistijnen, ook als beeld dat de zon verduisterd zou worden. De maan zou veranderen in bloed, en ook de wateren, wat in het Aramees betekent : 'het zaad zal tot bloed worden'.


In het Hebreeuws betekent 'de kop vermorzelen', zoals Eva met de slang zou doen, het beeld van de phallus, 'wachten op de kop', of 'wachten op de vermorzeling van de kop,' en 'vallen op de kop'. Eva beeldt de moederschoot uit, maar ook haar kinderen. Zij zouden wachten op de brandende YAD.


Tegen Adam werd gezegd, tegen de erecte phallus : 'Doornen en distelen zul je voortbrengen.' Dit sprak over het zegel van de doornenkroon. In de diepte betekent de doorn in het Hebreeuws ook zomer, de zon. De doornenkroon werd ook door andere zonnegoden gedragen, niet alleen maar door Jezus Christus, en dit beelde de vlammen van de zon uit. De zon zou alles bedekken als een groot zegel. Ook betekent doorn 'doorsteken', 'piercen', en in de Hebreeuwse diepte is het opdoen van de doornenkroon het scalperen. In het Hebreeuws werd Jezus dus wel degelijk gescalpeerd. Met het sterven van Jezus werd ook de zon verduisterd. Eva had de kop van de zonnegod vermorzeld.


De 'hiel' van Eva zou vermorzeld worden door de slang. Hiel betekent in het Aramees : 'de afsluiting van een woord', oftewel de canon zou verbroken worden. Hiel betekent ook oor en vagina. De vagina zou opengebroken worden, oftewel het maagdenvlies zou breken. Hiel staat in de esoterie ook voor Venus, de morgenster, Lucifer, oftewel Jezus. QEB, GEB of SEB, is de Aramese hiel als zijnde de Egyptische god van de aarde, of Joseph, de vader van Jezus. De naam Geb is ook van phallische oorsprong. Het betekent de lamme. Ook wijst het terug op SEBEK, het kruis, de Egyptische oorlogs-god.


Ook Iyowb werd gescalpeerd, als de besnijdenis van de Thummim, en dit bracht naar een dieper level van gnosis, en dieper oorlogs-gerei en jachts-gerei. Ook het boek Iyowb is een leidraad door de wildernis. Iyowb werd tot een brandende YAD, en ook wij moeten tot dat punt komen. Het waren phallische piercings, rituele besnijdenissen, opdat de vrouw het beest kon bereiden. De tempel van Salomo, de vrucht van David, beelde dit uit, door de 666. Het is het getal van de Levitische troon. De brandende YAD zou leiden tot het hart van de gnosis.
Hoofdstuk 13. Het Grote Geheimenis Van Het Verborgen Achtste Zegel


De Salomonische tempel herstelde de eredienst tot de vagina. Hierdoor werd deze tempel ook interessant voor geheime genootschappen zoals de vrijmetselarij en de illuminati. Zij wilden dit namelijk verborgen houden voor het gewone volk.


In de verre dieptes van de tempel van Zaralahm, de tempel van de draak, vinden we de verloren tabernakel van David en de tempel van Salomo, waar het Levitische pad doorheen gaat, door de Iyowbitische graden om te komen tot de verborgen doctrine. De verborgen doctrine is dat er wedergeboorte is door door de vagina binnen te gaan in de moederschoot, uitgebeeld door de brandende YAD. Jezus kwam om af te leiden van deze poort, om de mens te leiden tot de aanbidding van het mannelijke.


De MOWED zijn heel bewust palen vlak voor de tabernakels die dit uitbeelden.


Leviticus 3


2 Hij zal zijn hand op de kop van zijn offergave leggen en die slachten bij de ingang van de tent der samenkomst.Hier staat in de grondtekst :2 Hij zal zijn YAD, penis, op de kop, ROSH, genitalieen, van zijn offergave (boze geest) leggen en die slachten bij de ingang van de tent der samenkomst, MOWED.Dit gebeurde dus in de onderwereld, in de ERETS, door de Levieten als een vruchtbaarheids-ritueel. Dit staat gelijk aan aanbidding. Zo rekenden de Levieten af met zonde-machten, wat vredes-offer ook betekent in de grondtekst : afrekening.Leviticus 267 En gij zult uw vijanden vervolgen, en zij zullen voor uw aangezicht door het zwaard vallen.


De Levieten hadden als opdracht de vijand aanhoudend te stalken en te treiteren in de grondtekst. De Levieten moesten jacht maken op de vijand.


MOSY onderwees de feesten aan de Israelieten. MOSY, zwakheid, honger, deed dit, als een resultaat. Honger onderwijst. Feesten zijn ook MOWED.


Leviticus 25


3 Zes jaar zult gij uw akker bezaaien en zes jaar zult gij uw wijngaard snoeien, en de opbrengst daarvan inzamelen.Hier zijn we het getal 6 dubbel, 6 + 6, als de zes zes, 66, wat hier een getal is van de arbeid van de Levieten.De Bijbel is een gevaarlijk boek als een mijnenveld van paradoxale symbolieken, als een onbekende, uitheemse taal waar we nog geen weet van hebben. Dit is om de zielen te testen. Aan alle kanten kun je eraf vallen, beschoten worden, een speer of pijl door je hart krijgen, of in een vlijmscherp mes vallen. Het is spelen met je leven.

Het is een vreemd soort van wiskunde.

Er zijn clowns in de lucht, met violen, maar de strijkstokken zijn zagen. Zij houden alles nauwkeurig in de gaten, en door mooie muziek nemen zij de hoofden in om nog meer controle te krijgen, en kunnen zo ineens aanvallen met de zaag. Aan de horizon verschijnt een grote vrouw. Zij draagt een net, heeft een boog, en scherpe, vreemde pijlen.

Leviticus 20

2 Iedere Israëliet en iedere vreemdeling, die in Israël vertoeft, die van zijn kinderen aan de Moloch geeft, zal zeker ter dood gebracht worden: het volk des lands zal hem stenigen. 3 Ook zal Ik mijn aangezicht tegen die man keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien, omdat hij van zijn kinderen aan de Moloch gegeven heeft, om mijn heiligdom te verontreinigen en mijn heilige naam te ontwijden. 4 Indien echter het volk des lands oogluikend toelaat, dat die man van zijn kinderen aan de Moloch geeft en hem niet ter dood brengt, 5 dan zal Ik mijn aangezicht tegen die man en tegen zijn geslacht keren en Ik zal hem en allen die hem in zijn overspelige verering van de Moloch volgen, uit het midden van hun volk uitroeien.Moloch is Cronos in het Grieks, Saturnus in het Romeins, en staat voor de Vader die zijn kinderen eet, de kannibaalse god, Yahweh, de geselecteerde Babylonische berggod en god van de oorlog, oftewel Satan. Je komt dus automatisch onder deze vloek wanneer je Yahweh volgt. Dit is geschreven tegen een ieder die deze teksten letterlijk neemt.De vrouw loopt richting de grote stad waar de clowns zijn. Ze gebruikt haar boog, en gooit haar net. Het is nu : Deuteronomium tegen Deuteronomium. Een grote oorlog begint. De clowns zijn in paniek, en storten neer met hun luchtschepen. Ze schijnen nogal veel techniek te hebben. Ze hadden een wetenschap opgezet, een wereld-religie, gebouwd op gewiekste nonsense. De vrouw begint te roepen.Deuteronomium 617 Gij zult nauwgezet de geboden van de HEERE, uw God, onderhouden en de getuigenissen en de inzettingen, die Hij u opgelegd heeft; 18 gij zult doen wat recht en goed is in de ogen des HEEREN, opdat het u wèl ga en gij het goede land, dat de HEERE aan uw vaderen onder ede beloofd heeft, binnengaat en in bezit neemt, 19 door al uw vijanden voor u uit te jagen, zoals de HEERE heeft gesproken.Numeri 33Wanneer gij de Jordaan overtrekt naar het land Kanaän, 52 dan zult gij al de bewoners van het land voor uw aangezicht verdrijven en al hun beeldhouwwerk vernietigen; ook zult gij al hun gegoten beelden vernietigen en al hun hoogten verwoesten. 53 Gij zult het land in bezit nemen en daarin wonen, want aan u heb Ik het land gegeven om het in bezit te nemen. 54 Dan zult gij het land door het lot onder elkander als erfdeel toewijzen naar uw geslachten: voor een groot (geslacht) zult gij het erfdeel groot maken, en voor een klein zult gij het erfdeel klein maken; waarop voor hen het lot valt, dat zal ieders eigendom zijn; naar de stammen uwer vaderen zult gij onder elkander het erfdeel toewijzen. 55 Maar indien gij de bewoners van het land voor uw aangezicht niet verdrijft, dan zullen degenen die gij van hen over laat, tot dorens in uw ogen en tot prikkels in uw zijden zijn, en zij zullen u benauwen in het land waarin gij woonachtig zijt. 56 Dan zal Ik met u doen, gelijk Ik gedacht had met hen te doen.Hier zien we dat we geheel met de vijand moeten afrekenen, of we zullen ten prooi vallen aan de dorens, de overgelaten vijanden. Dat is de vloek van de doornenkroon.Deuteromium 517 Gij zult niet doodslaan.

RATSACH = Gij zult niet slachten.Het slachten van dieren is verboden in de tien geboden.19 En gij zult niet stelen.

GANAB = Gij zult niet misleiden.20 En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

SHAV = Gij zult niet ijdel zijn tegen uw naaste, gij zult geen lege getuigenissen of lege bewijzen op uw naaste afvuren.12 Onderhoud de sabbatdag, dat gij die heiligt, zoals de HEERE, uw God, u geboden heeft. 13 Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, 14 maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God; dan zult gij geen werk doen.In de grondtekst is de sabbat een oorlog, het tot rust brengen van de vijand. Werk doen is ASAH, wat offeren betekent. Soms moet het offeren gestaakt worden voor de oorlog en de jacht. 'Onderhoud de dag van de oorlog en de jacht, dat gij die heiligt.'Deuteronomium 6


8 Gij zult het ook tot een teken (van de wet) op uw YAD, geslachtsorgaan, bevestigen.Dit is een piercing-ring, waarin de wet is gegraveerd (Vgl. de KECEPH-piercing, voor leiding, ook door de YAD).Deuteronomium 71 Wanneer de HEERE, uw God, u in het land gebracht zal hebben, dat gij in bezit gaat nemen, en Hij voor u uit vele volken verdreven zal hebben, de Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Perizzieten, de Chiwwieten, en de Jebusieten, zeven volken, talrijker en machtiger dan gij, 2 en de HEERE, uw God, hen aan u overgeleverd zal hebben, zodat gij hen verslaat, dan zult gij hen volkomen met de ban slaan; gij zult met hen geen verbond sluiten en hun geen genade verlenen. 3 Gij zult u ook met hen niet verzwageren; uw dochters zult gij aan hun zonen niet geven, noch hun dochters nemen voor uw zonen; 4 want zij zouden uw zonen van Mij doen afwijken, zodat zij andere goden zouden dienen, en de toorn des HEEREN tegen u zou ontbranden en Hij u weldra zou verdelgen.

5 Maar aldus zult gij met hen doen: hun altaren zult gij afbreken, hun gewijde stenen verbrijzelen, hun gewijde palen omhouwen en hun gesneden beelden met vuur verbranden. 6 Want gij zijt een volk, dat de HEERE, uw God, heilig is; ú heeft de HEERE, uw God, uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn.Weer wordt het hier duidelijk dat we geen enkele genade met de vijand mogen hebben, anders zal het verkeerd met ons aflopen.

Ook etymologie is belangrijk, de oorsprong van talen. Leugen, LIE in het engels, komt van LEVI, omdat de illuminati de Aramees-Hebreeuwse oorsprong van de Levieten vreest, namelijk dat misleidende geesten worden geofferd in plaats van onschuldigen. De illuminati vreest de stam van LEVI, en demoniseerden het als leugen in de taal, zodat mensen zich er verre van zouden houden. De waarheid, TRUTH in het engels, komt van Thoth, THTH, de Egyptische god van de wijsheid en schrijfkunst, ook YAH, de maangod, waar Yahweh vandaan kwam. Thoth kondigde de geboorte van Horus/ Iusu aan en is daarmee de Egyptische Gabriel. Gabriel was ook degene die de tempel van Zaralahm aankondigde. In de esoterie is Thoth het Woord en het Bloed. Het is datgene wat zich achter God en Jezus verscholen houdt. De illuminati wilde de monopolie op de waarheid hebben, en gebruikte deze machtige Egyptische god daarvoor, de god van communicatie en oordeel.

Horen, to hear in het engels, komt van Horus, Heru, de Egyptische zonnemacht achter Jezus, waar Jezus vandaan kwam. Deze macht gebruikt Jezus als een marionet, en houdt zich min of meer achter Jezus verscholen, daarom moeten we klaar komen met het Horus raadsel om Jezus te begrijpen. Het horen is in het Aramees een belangrijke poort, omdat het op de opening van de vagina wijst. Horen houdt ook verband met ge-hoor-zamen in de grondtalen. Horus speelt dus een grote rol in het slaven-implantaat.

Zien, to see in het engels, komt van Shu, een machtige vader-god in het Egyptische godenstelsel, god van de lucht, de grootvader van Osiris en de overgrootvader van Horus. Hij is de rijzende god, de macht achter de opstanding van Jezus, als een Egyptische vorm van de Heilige Geest. Hij is verantwoordelijk voor het grote Jezus-visioen. Door de opstandings-mythe kwam de mens in een soort verblindende oasis in de onderwereld, onder de macht van deze god. Het christendom is een vals visioen in de hersenen wat daar ligt als een kwal. Deze kwallen leven in de hoofden van de christenen, en deze kwallen houden de mensen onder in zware hormonale hallucinogenen.

De profetische bloedlijnen binnenin het christendom worden bewaakt door Horus, horen, en Shu, zien. Zij werken door het Jezus implantaat, met als doel de mens slaaf te houden van de lagere vormen van bewustzijn, het letterlijke christendom, de exoterie in plaats van de esoterie. Gnosis wordt door hen op een zo laag mogelijk peil gehouden, zodat de mens materialistisch blijft.

Zo zal de Jezus-afgoderij één van de grootste zijn van de geschiedenis, en één van de diepste vallen van de Israelieten, alhoewel velen hier rein van bleven. Het ging om de aanbidding van Babylonische zonnegoden, waarvanuit het Nieuwe Testament werd opgericht. De hogere macht werkte hier rustig doorheen om haar kinderen te onderwijzen. Maar het Nieuwe Testament was een nieuwe Babylonische ballingschap waardoor de Israeliet gedwongen werd de Babylonische zonnegod, Jezus, te aanbidden.

In het boek Leviticus wordt het woordje LAQACH gebruikt als het aankomt op bokken, en dit woordje betekent jacht in de grondtekst. QORBAN wordt gebruikt voor de offering. Deze bokken zijn boze geesten. Het bloed van deze bokken moet vervolgens op het altaar besprenkeld worden en ook op de CABIYB, ringen. De Levieten droegen voetringen die zo op die manier geheiligd werden. Dit werd gedaan voor de zonde, wat ook heiliging betekent. Er werd letterlijk geofferd aan de zonde. Zonde had meerdere betekenissen, ook schuld en bestraffing, en werd als een verzoenende idol neergezet. Er werd dus geen onschuldig bloed vergoten voor verzoening, maar het bloed van de vijand. De kop van een bok werd op een paal of stok gezet als een teken van overwinning over de vijand. Aan zo'n paal werd er geofferd, en de paal werd aanbeden. Door de Levieten werd zonde en de zonde-paal gezien als wat de christenen vandaag in het kruis zien, maar dan op een hele andere manier.

Het is juist het christendom wat ons via de taal schaakmat heeft gezet, door zaken zoals 'idol' en 'zonde' gewoon als volledig te demoniseren. Zonde is voor de christen iets heel negatiefs, terwijl de Levieten daarop een heel ander beeld hadden. Zonde was dus ook bestraffing, dus er was ook een heilige vorm van zonde. In de bokkenjacht kwamen deze dingen tot uiting. De heilige zonde was voor de afzondering, en deze zonde was ook het offeren. Ook in het Aramees heeft zonde deze dubbele betekenis. De boze bok-geest stond in het Hebreeuws voor het harde, het sterke. Het harde en sterke is het letterlijke, en de vastgeraakte eenzijdige taal waarmee de elite ons heeft behekst. Het woordenboek is één van de sterkste aanvallen op het Levitische lichaam. Daarom moeten we de diepte van de etymologie ingaan, en zien waar het oorspronkelijk voor staat, en niet op de betekenis afgaan die de illuminati eraan heeft gegeven.

Ook was de zondepaal een uitbeelding van het YAD-mysterie. Zelfs in de Jezus-mythes wordt het woordje 'stauros' gebruikt in het Grieks, wat ook een paal is, vaak puntig. Vandaag de dag geloven Jehovah's getuigen dat Jezus niet aan het kruis stierf, maar aan een paal. In die zin is het belangrijk voor ons om aan de paal te gaan, om de boze bokkengeest te overwinnen. Wij moeten de boze geest in ons aan de paal spietsen. Dit is waar de MOWED goed voor is. De MOWED, de palen van de tabernakel die het YAD-mysterie uitbeelden zijn in de grondtekst verbonden aan de schijf van de seizoenen, de verschillende feesten. Hierdoor werden de Levieten geleid.

Het woordje idol heeft voornamelijk een negatieve betekenis gekregen, terwijl het oorspronkelijk voortkwam van de IDOM, de phallische speer van het paradijs.

Het woord drie, of derde, betekent wachter in het Aramees. Wanneer de engelen de bazuinen blazen, dan wordt telkens het derde deel van de boze getroffen : derde deel van de bomen, derde deel van de zee, derde deel van de rivieren, wateren, zon en maan. Dat betekent de wachter wordt verslagen. De bazuinen zijn beelden van de brandende YAD, en de engelen zelf zijn de brengers van het woord, oftewel dat wat het mannelijke geslachtsorgaan voortbrengt na de besnijdenis, profetie. De engelen brengen gnosis. Dan worden de offerschalen uitgegoten. Met de vijfde offerschaal wordt de zon verduisterd. Dit gebeurd ook met de verbreking van het zesde zegel, de zon wordt zwart, en de maan bloed. We zagen dat met het zesde zegel de kippenjacht begon, als de jacht op de Egyptische goden en hun zonnegod, de macht achter Jezus.

Het zesde (Filistijnse) zegel is Ekron, het snijden en plukken (van veren). Met het vijfde Filistijnse zegel moesten de vervolgde zielen nog steeds rusten in de goddelijke verlamdheid. Met het zesde Filistijnse zegel begon de kippenjacht, om de veren van de vijand in bezit te krijgen voor de verentooi. Dit is de jacht op de gevallen Leviathan. De valse Christus, het valse Woord, wordt ontmaskerd en uit de hemelen geworpen. Het boek wordt gesloten.

De weegschaal, het derde zegel, Askelon, is de schuilplaats van de BEHEMOTH. Het zesde zegel, Ekron, is de schuilplaats van de Leviathan, de tong van de BEHEMOTH. Ekron is de plaats waar het mysterie van Christus zich schuilhoudt.We zagen ook dat Leviathan, Christus, verband hield met Egypte. De Exodus is dus belangrijk om los te komen van de Jezus vloek.

De kippenjacht van de Levieten was gericht op de TSIPPOWR in het Hebreeuws, wat in de diepte : in cirkels draaien betekent en vroeg of te vroeg, wat alles te maken heeft met het Jezus-idee. De patriarchische illuminati elite, die diep onderwezen waren in Egyptische symboliek, gnosis en esoterie, wilden door Jezus het volk in cirkeltjes laten draaien, door cirkel-redenatie programmering in een driehoek van angst, als slaven die de gnosis zouden afweren en afdekken, mensen om de tuin zouden leiden. 'Te vroeg' houdt in : roekeloos, zonder goed fundament, zonder de nodige tussenschakels. Zo werden TSIPPOWR hersenen in de mens gekweekt, demonische kip-geesten, als een kippenverstand. Jezus was hiervoor het trigger-woord.

De gnosis is verborgen in de verzameling van de veren van de vijand. De IDOM, ADAM, is hiervoor de phallische speer om de gnosis te openen. Dit is gericht tegen RA, tegen de demonische kippen. Het bloed van kippen, en dan demonische kippen, staat gelijk aan menstruatie bloed, en is daarom een belangrijk vruchtbaarheids-ritueel voor de Levieten, om zo gebieden te reinigen en te ontzondigen. Daarom is het voor David zo belangrijk om tot de ADAM te komen. In de ADAM is het geheim van de MAYIM, het zaad van de gnosis.

De kippenjacht was er dus voor om de moederschoot te openen, om vruchtbaarheid te brengen, terug te leiden tot de moederschoot. Dit ging recht tegen het werk van Jezus in. Met de vijfde offerschaal wordt het rijk van het beest verduisterd, de zonnegod wordt verslagen, en in het Grieks staat dat zij hun tongen opeten.

Engelen zijn in het Aramees ook demonen. Engelen werden later gebruikt om demonen te demoniseren. De engelen waren de wachters van Yahweh. Zij stonden voor de tongen van vuur, voortkomende vanuit de zonnegod, Jezus. Zij vertegenwoordigden de doornenkroon. Met de vijfde offerschaal worden deze valse tongen gegeten. Zij doen dit wegens heftige begeerte in de Griekse grondtekst. Wanneer het zegel van de engelen wordt verbroken wordt de YAD van Baal verbroken, en de brandende YAD van het paradijs hersteld. Het woord engel, angel in het Engels, komt van de Egyptische ank, het kruis met de haak, of het kruis met de zon. Dit teken stelde het T-vormige kruis van Osiris voor met de vagina van Isis. In diepte beeldt het de onbesneden YAD uit, het ego van de man, wat zo wijd is dat het niet tot de moederschoot kan komen. Het is een sexuele controle symbool wat door de elite wordt gebruikt, en vanwaaruit het christelijke kruis is voortgekomen. Alles kan teruggevoerd worden tot de vishaak, maar omdat de vishaak het einde van de Leviathan en Egypte zou betekenen werd dit ondergesneeuwd. De tongen van vuur zijn vishaken, wapens, jachtgerei.

Het zegel van het rode paard met het grote mes om dieren te doden en slachten zoals het in de Griekse grondtekst betekent is de AIMA, de bloedvergieter, die leidt tot de zondepaal waar de bok werd geslacht. De kop van de bok op de top van de zondepaal was een teken van overwinning, en dit beelde ook de brandende YAD uit. Dit zegel is voor de Levitische bokkenjacht wat met het zesde zegel overgaat in de kippenjacht.

Paarden zijn in het Aramees bruggen :

Bokkenjacht – van het letterlijke tot het symbolische

Kippenjacht – van het overmoedige tot het gefundamenteerde

De bazuinen beginnen te blazen wanneer de zegels zijn verbroken, oftewel de profetie, gnosis, voortgaande openbaring, komt voort vanuit de besneden, brandende YAD. De verbreking van de zegels beelde de besnijdenis uit. De bazuinen beelden de Davidisch-Levitische runderjacht en buffeljacht uit tot verdere verbreking van de Canon. In de Psalmen werden runderen en kalveren beschreven als de geschriften die David hadden omsingeld. Ze wilden David hierin opsluiten, maar David moest de strijd en jacht aangaan om van hen zijn wapenrusting te maken. De bazuinen zijn ervoor om de wachters van de canon uit te schakelen.

De kandelaren die de vermenigvuldigende, vruchtbare YAD uitbeelden wijzen op de visserij. Vissen betekent vermenigvuldiging, vruchtbaarheid en sexualiteit.

Runderjacht – van het afgeslotene tot het voortgaande

Het zegel van het zwarte paard, het zegel van honger, is voor de varkensjacht, om hebzucht en prosperity te overwinnen. Deze jacht is zeer belangrijk om leeg te worden, om te komen tot de honger. In MOWED, de zondepaal, moeten we de jachtseizoenen leren onderscheiden.

Visserij – van exoterische voortplanting (plat, pornografisch) tot esoterische voortplanting

Varkensjacht – van hebzucht tot honger

En dan is er nog de lamsjacht wanneer het over de bruiloft van het lam gaat. In het Hebreeuws is het huwelijk de jacht. Het lam is een verschrikkelijke klaaggeest, een andere uiting van de zonnegod, de valse profeet. Het lam is de brenger van drama en liefde, om zo de gnosis uit te doven. Het lam is een huwelijks-geest, als JOM. De vrouw op het beest strijdt tegen het lam, voert jacht op het lam. Ook is het lam de geest van de valse wedergeboorte, de geboorte in Christus, zonder de moeder.Het lamskleed zal gebruikt worden als kleding en tenten voor God's Volk.


Dan zien wij dit afschuwelijke lams-beest in de poel van vuur en zwavel. Zwavel betekent in het Aramees de materiele wereld. Het is in het Aramees het moeras van holocaust en materie, oftewel het aardse leven, waar ons vlees zich in bevindt. Dan wordt er gezegd dat de overwinnaars zullen ontvangen van de bron van het levende water, wat in het Aramees betekent : de vacht van de nieuwe geboorte (van het lam). Ook de tent wordt hen geschonken, van die vacht gemaakt.


De bruid komt in zicht. In het Aramees staat het huwelijk gelijk aan het martelarenschap, als een kroon, een fundament, als een betovering. Het fundament is de inheemse plaats, de onderwereld, oftewel de innerlijke wereld. De bruid is gezonden om ons daar mee naartoe te nemen, en zij is die plaats zelf. Er zal namelijk niets buiten de paal omgaan. Hier is het onthullen en de ontmaskering, als een doorgang in de reis, een verschijning, een dichterbij komen. In diepte betekent het een aanraking, het openen van de zintuigen. Het geboomte des levens staat daar, in het Aramees de gevestigde, gezwollen tuchtplaatsen van de wilde moederschoot.


Vanuit de hel, de tucht, de paal, zal de YAD herrijzen. De hel is de plaats waar gemengd wordt, in het Aramees betekent mengen vuil maken, vlekken maken, het oprichten van tuchtplaatsen. De lap van het lam wat de bruid, de vrouw op het beest, draagt is om die reden vuil. Zij komt om te mengen en om de tucht te herstellen. In het Aramees worden dingen vaak omgedraaid. Er staat : Zalig zij die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. In het Aramees is wassen dan mengen, vuilmaken, om zo de wilde moederschoot in te gaan voor een nieuwe geboorte. Wassen betekent verspreiden, een inval doen, en bedekt worden. Wassen heeft te maken met de oorlogsvoering en de jacht. Wassen betekent zwart maken, donker maken, alhoewel het ook witmaken kan betekenen.


Wanneer de zegels worden verbroken verschijnen er paarden. Paarden zijn in het Aramees een beeld van bruggen. Op die bruggen zal er verder strijd gevoerd moeten worden om in te gaan, om doorgang te krijgen. Aan het einde wordt het boek des levens geopend, of in het Aramees het boek van de wilde moederschoot. Ook is dit het boek van het huwelijk als jachtgerei en van de martelaren, en het boek van rijkdommen.


Ook in het Eeuwig Evangelie wordt er met dit valse lam afgerekend. Het Eeuwig Evangelie beschrijft de draakse lam als de geest van een varken.


Laten we goed in de gaten houden dat 'Christus' hier voor 'David' staat, volgens de formule van het Eeuwig Evangelie. Het gaat hier om een Oud Testamentische Christus. Ook priesters werden soms Christus genoemd, en volgens het Eeuwig Evangelie was Adam de eerste Christus.


De Steen van Chawila 20.


En er was niemand die de geest van het varken kon vernietigen, want de geest was als een lam en een draak. Weent dan gij aarde, want de rooflammeren zijn tot u gekomen, en zij zullen velen misleiden. En het rooflam kwam tot Christus, zij en haar legermachten, en zij voerde een strijd van zeventig dagen met Christus. En zou zij de macht hebben dan zou zij Christus verslinden en verleiden, maar aan het einde van die zeventig dagen voerde Christus haar met een zwart zaad, want het lam was erg hongerig geworden en niets kon haar honger stillen. En zij bewaakte een put van geluid, en een luid gekrijs was in die put. En zie, ik zag vele slaven in die put, en zij stierven aan brandende kruizen. En zie ik zag een bok komen met een hele lange hoorn, en doorstak het lam, terwijl de aarde in verbazing de bok achterna ging. En zij allen zeiden : 'Wie is aan de bok gelijk, hij die het rooflam heeft doorstoken. Want zij heeft ons gekweld, en zij heeft ons geknecht gehouden in lange dagen.' En ik zag een groot oordeel komen over het rooflam, en haar harten werden verslonden. En zie, deze harten waren zwart. En het rooflam bracht een hart voort zoals er nog nooit een hart was voortgekomen, en het hart was blauw, en het begon woorden te spreken van grote godslasteringen tegen de allerhoogste. En het blauwe hart keerde zich tegen Christus, en Christus verslond het hart. En Christus greep het lam en wierp het in de put van geluid. En vele stemmen begonnen voort te komen en klanken, ja, schone klanken. En zo was dan het oordeel over de beesten.


De Steen van Chawila 21.


Nu waren daar sterren aan de hemel die de sterren der Filistijnen werden genoemd, en zij pronkten. En zij waren als roofvarkens en joegen op de heiligen. En Christus richtte Zich tot de sterren en liet ze door een boog één voor één uit de hemelen vallen. En zij hadden een beeld gemaakt voor Dagon, hun god, en zij zwoeren dat ze de heiligen te gronde zouden richten. Ook maakten zij een beeld van de oude draak, een beeld van het oude Babylon en van het oude rooflam, en zij pleegden afgoderij met deze beelden en zelfs hoererij. En zij zeiden : Laat ons een beeld maken van de oude panter en het oude ijzeren beest, want waren zij niet de ouders van de draak ? En laat ons beelden maken van de zon, de maan en de sterren, want waren zij niet de nakomelingen van de draak ? En zo trachtten ze een wond van de draak te genezen, en de gehele aarde ging het beeld van de draak achterna, en zijn genezen wond. In verbazing aanbaden zij hem. En in die dagen werd het beeld van de draak groot en het beeld werd een stem gegeven. En zij noemden het beeld Moloch. En ook het beeld van het rooflam werd groter, omdat het beeld als de profetes van de draak was. En het beeld was gegeven grote wonderen en tekenen te doen om zo velen te verleiden. En zij maakte dat hun armen en nekken verzegeld moesten worden, en dat er een zegel op hun voorhoofden zou rusten, en dat allen die dit zegel niet droegen niet konden spreken en eten. En in die dagen riepen de volgelingen van dit beeld : 'Is er iemand groter dan het beeld van het rooflam ? Want zij heeft haar tienduizenden verslagen, ja honderdduizend maal.' En ik zag het beeld vol van het bloed van de profeten en de apostelen, maar zij kwijlde en werd geleid tot een gat in de aarde.


In de Witte Steen van het Eeuwig Evangelie zien wij ook een vals lam verschijnen :


De Nieuwe Openbaring III, 2


Het lam van Baccus

1 En de Heere bracht Baccus tot een grote oven en brak de voeten van Baccus. En de wijnen des hemels begonnen de heiligen toe te rusten tot de laatsten der dagen. En zij droegen de wonden van de tweede Christus en de tweede profeten in hun voeten. 2 En de Heere sprak : Wee hen die op de aarde en in de hel wonen, want de tweekoppigen zijn tot hen gezonden. En ik zag een tweekoppige arend een lam verscheuren. Dit dan was een vals lam die zij vereerden. 3 En het lam gaf licht om de tweekoppige arend te verblinden. Toen zag ik een tweekoppige haai komen die het licht van het lam opslokte. Maar het verscheurde lam begon grote woorden tot de hemelen te richten, en grote beroerten kwamen tot de profeten en hun geslachten. 4 En zij vielen als in zwijm op de grond, en velen begonnen zich tegen de Heere te keren. Dit dan is de afval der profeten. 5 En het lam dan zocht troost bij Baccus, maar het vuur van de grote oven had hem verteerd, maar het lam wist dit niet. 6 En toen dan het lam bij de resten van Baccus aankwam, weende het voor zessenveertig dagen. 7 En vele heiligen kregen medelijden met het lam, ook enkelen die van de Heere waren. 8 Maar de toorn des Heeren ontbrandde tegen het lam en hen die medelijden hadden, en de grote oven verzengde hen allen. En grote angst viel op de rest van de profeten, en zij waren ziek voor enige tijd en kregen visioenen.

In de hermitatische geschriften en de esoterisch-gnostieke geschriften wordt het tweede beest, het draakse lam, oftewel de valse profetes, ontmaskerd als JOM, de eeuwig klagende grootmoeder der duivelen. In het Aramees en in het Eeuwig Evangelie wordt zij gezien als de valse verzegelaar. Naast Ryan gebruikt zij dus ook de valse Zegel-ring, het getal 55. JOM is de valse moederborst die door de patriarchie is aangesteld. Daarom zullen wij tot de ware, heilige Moederborst moeten terugkeren om tegen haar vergiftigingen bestand te zijn. Daarover kunnen we verder lezen in de Witte Steen van het Eeuwig Evangelie.De Nieuwe Openbaring, 643 En een stem sprak : Kent gij het geheimenis van de hondenhaag ? 44 Want aan het einde der haag zit de vrouw
der katachtigen, en zij zal nog eenmaal opstaan om de kinderen van het koninkrijk te misleiden. 45 En zij zullen troost
vinden bij de bomen des velds. En de aarde was in verbazing en verwondering dat de grote gevallen Jom was opgestaan.
46 En in haar hand had zij een tepelboom waarmee zij de zielen van kinderen kon binden. 47 En met zeven valse tepelen en sterren kon zij boeken en woorden verzegelen. 48 En de kinderen baden tot God, smekende of Hij het zegel der honden wilde verbreken. 49 Maar de Heer zond Zijn arxel, en die sprak : Ik kan jullie harten een klein licht schenken, maar ik kan de angel niet verwijderen, want de Heere heeft Zijn Woord gesproken. 50 En de kinderen vonden een kleine rust. 51 En de Heer leidde de kinderen tot het hart en huis van Marion, en hun wonden waren diep. En diep in het huis van Marion groeide de tepelboom des Geestes, waaruit heilige melk vloeide. 52 Maar de doornen des Geestes waren scherp, en vele kinderen verlieten de Heere. 53 En deze dagen werden de afval der kinderen genoemd. Maar de Heere ontfermde Zich over hen, omdat zij als wezen waren. 54 En Hij leidde hen tot een rots, waarin zij eeuwige rust vonden. En de Heere noemde die rots de rust der hermitaten.De Nieuwe Openbaring, 313 De vrouw der katachtigen werd buiten de hemelpoorten geworpen, en daarna werd ze in de poel van ijs geworpen. 14 Toen vielen gillende sterren uit de hemelen, en dezen vielen op de aarde om hen die op de aarde woonden te vervolgen. 15 En zij zochten rust, maar konden het niet vinden. 16 En een stem uit de hemel sprak : De grote Jom is verslagen. Zalig hen die de geheimenissen van de zevende geestestepel kennen, die van de Heilige Melk drinken, want zij zullen verzadigd worden, en de wateren van rust zullen hen navolgen. 17 Vervloekt zij hen die de geestestepelen trachten te doven en te bedroeven, want ijs en zwavel zal hun hoofden vernietigen. Zij zullen in het Vuur van Eminius, de Heilige Leeuw voor het Aangezicht van God, verbrijzeld worden. 18 Zalig hen die God verwachten, en Zalig hen die Zijn Geest kennen.


Hel is de plaats van tucht, het vagevuur, niet altijd negatief, maar zuiverend, en zelfs helend. Hel is een school in de oude grondteksten, waar je kunt veranderen, een plaats waar je gered kunt worden, of je verder verhard, dat is aan jou. De hel is de moeder, de paal. Deze paal moeten wij dragen. Het is een boom die vrucht gaat geven. Wat we zaaien zullen we oogsten.


Zoals het woordje god misbruikt kan worden, zo kan het woordje hel ook misbruikt worden. Daarom moeten we voorzichtig zijn. In het begin, aan het begin van het boek Genesis, wordt er gesproken over een diepte. De NBG zegt alleen maar 'vloed', maar de Statenvertaling noemt het 'afgrond' :


Genesis 1


1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. 2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.


Die mysterieuze diepte is in de grondtekst de Tehowm. In het Aramees is dit een plaats van vernietiging en van de wind. Ook is het de aars van de aarde, de anus. Ook is dit de mond van de aarde, de verslinder, en dit ging er nogal luidruchtig aan toe. Ook is het de dood en de exodus. De aarde zelf was ook het dodenrijk, de sheol, en in het midden daarvan hebben we te maken met de hel zelf, of de doorgang naar de hel. Deze plaats wordt in het Aramees de ring genoemd, de Houder en Bewaker van het Zegel. Deze plaats werd afgesloten met een zegel van leegheid. De plaats was omringd door Lethe, vergetelheid in het Grieks, zodat het geheim gehouden werd. Ook werd het afgesloten met vuil. Dat gaat in de grondtekst heel ver, want je zou dan door een waterval van urine heen moeten gaan om daar te kunnen komen. Ook zou er dan geweld tegen je gebruikt worden, kortom het was een hele gevaarlijke muur waar je dan overheen moest. In het Aramees was dit ook de plaats van verlokking. In die vergetelheid zou je bloot gesteld kunnen worden aan leugens, en dat je gevangen zou worden in de aanbidding van hele verkeerde goden, en dat je vreemd gedrag zou gaan vertonen. Daarom was het extra oppassen geblazen hier.


Dan zegt God ineens : Er zij licht. Licht betekent in het Aramees een doorgang, en herinneren. 'Laat er geopenbaard worden. Laat er ontmaskerd worden.' Op dit fundament gaat God dan openbaren en ontmaskeren. In de grondtekst zien we dan een rijk van kinderen verschijnen. God laat dit allemaal zien in het middendeel van de aarde. De plaatsen waar vruchten en zaad als zodanig worden vertaald, kun je ook vertalen met 'kinderen' (periy en zera). Bomen zijn in de grondteksten tuchtplaatsen, een beeld van de vrouw. In de inheemse mythologieen wordt dit allemaal wat duidelijker. In de Azteekse mythologie begonnen de goden allereerst kinderen te maken in een kinder-paradijs genaamd Tamoanchan. Hier groeit de Zuigelingen Boom, die 400.000 tepels heeft om de kinderen te voeden en ook voort te brengen. In de Inca mythologie is Mama Allpa de vrouw met de vele borsten voor hetzelfde doel, als een beeld van vruchtbaarheid.


Zoals we zagen in het eeuwig evangelie heeft JOM een valse tepelboom om de kinderen te misleiden en om vals zegelwerk te verrichten.De Nieuwe Openbaring, 643 En een stem sprak : Kent gij het geheimenis van de hondenhaag ? 44 Want aan het einde der haag zit de vrouw der katachtigen, en zij zal nog eenmaal opstaan om de kinderen van het koninkrijk te misleiden. 45 En zij zullen troost vinden bij de bomen des velds. En de aarde was in verbazing en verwondering dat de grote gevallen Jom was opgestaan. 46 En in haar hand had zij een tepelboom waarmee zij de zielen van kinderen kon binden. 47 En met zeven valse tepelen en sterren kon zij boeken en woorden verzegelen. 48 En de kinderen baden tot God, smekende of Hij het zegel der honden wilde verbreken. 49 Maar de Heer zond Zijn arxel, en die sprak : Ik kan jullie harten een klein licht schenken, maar ik kan de angel niet verwijderen, want de Heere heeft Zijn Woord gesproken. 50 En de kinderen vonden een kleine rust. 51 En de Heer leidde de kinderen tot het hart en huis van Marion, en hun wonden waren diep. En diep in het huis van Marion groeide de tepelboom des Geestes, waaruit heilige melk vloeide. 52 Maar de doornen des Geestes waren scherp, en vele kinderen verlieten de Heere. 53 En deze dagen werden de afval der kinderen genoemd. Maar de Heere ontfermde Zich over hen, omdat zij als wezen waren. 54 En Hij leidde hen tot een rots, waarin zij eeuwige rust vonden. En de Heere noemde die rots de rust der hermitaten.De Nieuwe Openbaring, 313 De vrouw der katachtigen werd buiten de hemelpoorten geworpen, en daarna werd ze in de poel van ijs geworpen. 14 Toen vielen gillende sterren uit de hemelen, en dezen vielen op de aarde om hen die op de aarde woonden te vervolgen. 15 En zij zochten rust, maar konden het niet vinden. 16 En een stem uit de hemel sprak : De grote Jom is verslagen. Zalig hen die de geheimenissen van de zevende geestestepel kennen, die van de Heilige Melk drinken, want zij zullen verzadigd worden, en de wateren van rust zullen hen navolgen. 17 Vervloekt zij hen die de geestestepelen trachten te doven en te bedroeven, want ijs en zwavel zal hun hoofden vernietigen. Zij zullen in het Vuur van Eminius, de Heilige Leeuw voor het Aangezicht van God, verbrijzeld worden. 18 Zalig hen die God verwachten, en Zalig hen die Zijn Geest kennen.

In het kinder-paradijs is er het Itzpapalotl principe dat je bereid moet zijn de dingen die je het meest lief zijn op te offeren voor een hoger doel. Dat is het precies het tegenovergestelde van wat de klaaggeest JOM doet. Het Itzpapalotl principe is daarom belangrijk om JOM, het valse, verwende, vleselijke klagen, te overwinnen. In de Azteekse Mythologie regeert het Itzpapalotl principe het kinderparadijs. Het wordt beschermd door de watervallen van leegte en vergetelheid. Diep binnenin is daar de herinnering, het roepen van de kinderen, het licht wat God openbaarde. Mama Allpa is in de Inca Mythologie de Baarmoeder van de aarde. Het boek des levens, oftewel het Boek van de Baarmoeder in het Aramees is dus het Boek van Mama Allpa, de veelborstige. Het Itzpapalotl principe was tegelijkertijd het geheim van de verjonging.

Er waren dus gevaren opgesteld juist om deze geheimen te beschermen. De mens werd later ontmaskerd in het Oosten, waar hij ook viel. Maar de geheimen waar het allemaal begon waren in het Westen, waar het inheemse Amerika de schatten van draagt, alhoewel die schatten vaak geplunderd waren door het Zij-Westen, de Spanjaarden, en het Oosten. De BIJBEL was niets anders dan een gestolen schat die geheel verkracht werd, en corrupt werd gemaakt, maar het houdt nog steeds iets zeer krachtigs gevangen. Wij moeten daarom door het voorhangsel heen scheuren om tot die schatten te komen. De Inheems Westerse gebieden houden de sleutels. Amerika is de Tehowm, de diepte. Deze afgrond zou je ook kunnen zien als de leeuwenkuil. Wij moeten terug in onze zielenreis naar de plaats die God voor ons bestemd heeft. Dat is het aanhangen en verkrijgen van de tucht, het vinden van de moederborst, oftewel de veelborstige boom. Alleen zo kunnen wij de gif-boom van de borsten van JOM verslaan.De Nieuwe Openbaring II, 4

37 En toen hief de Heere mij op, en daalde vervolgens neer op een plaats genoemd het Oude Amerika. 38 En ik zag de gezichten van drie stamhoofden gebeeldhouwd in bot, en zij droegen een gloeiende tepel op hun voorhoofd. 39 En de Heere bedekte de tepelen en duisternis kwam tot de plaats. 40 En de Heere vroeg of ik het geheimenis wilde weten van de drie stamhoofden in het gebeente en ik stemde toe. 41 Toen sprak de Heere deze woorden, zeggende : De drie stamhoofden zijn drie geesten die de schatten der aarde bewaken. Die schatten zijn alleen te vinden in de diepste duisternis, in het diepste ijs en daar waar de geesten met de meeste koppen wonen. 42 Alleen zij die verslonden zijn door de Geesten Gods kunnen daar komen, op de plaats waar de Heilige Voeten des Heeren staan. 43 En de Heere verslond mij in Liefde.

Het Azteekse Apen-medicijn, oftewel het Ozomahtli-medicijn wat ook een deel is van hun kalender, is om gif te transformeren tot medicijn, als een aparte kunst in het oorlogsvoeren. Het was een dertien-daagse zoektocht naar het medicijn, om een oorlogs-schild te vervaardigen en om items voor je medicijnen-rugtas te verzamelen.

God openbaarde namelijk de dieren om de kinderen te helpen. God openbaarde ook het gras :

Genesis 1

11 En God zeide: Dat de aarde uitschiete gras, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde! En het was alzo. 12 En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard.

Gras is in het Aramees ook regen, en dat betekent afdalen tot een lagere plaats, en wenen. In de Azteekse Kalender is het Gras-medicijn lankmoedigheid, oftewel vasthoudendheid in het lijden, het vasthouden aan de tucht, oftewel longsuffering in het Engels, en dan wel met een hele speciale reden, namelijk het ontmoeten van anderen en met hen samengesmeed worden. Dat gaat niet om de natuurlijke contacten, maar om de contacten in de geestelijke wereld, met engelen en zielen. Dit wordt ook wel het Malinalli-medicijn genoemd.


In de Inca mythologie van Zuid Amerika is de Chakana het kruis als een brug tussen de drie werelden, een doorgang, tussen de onderwereld (hel), de natuurlijke wereld en de hemel. In het Aramees is dat eigenlijk wat de Moeder Gnosis bedoelde toen Zij zei : 'Er zij licht.' Er werden vijanden geopenbaard, het eeuwige conflict werd getoond. Die werelden moesten gedragen worden als een last, en in de oorlog was het belangrijk om gif te transformeren tot medicijn. Dat was een belangrijke taak van de Azteekse dokters, die ingewijd waren in het Patecatl-principe van vruchtbaarheids-genezing.


Het Azteekse Water-medicijn in de Azteekse Kalender, het Atl-medicijn, was bedoeld om op te wekken voor de strijd om die reden. In de grondteksten is water ook een oorlog, wat beschreven wordt als een zaad, en dit zaad is vuil. Het Azteekse Water-medicijn zorgt ervoor dat je toewijding krijgt aan de beproeving van het conflict, omdat het je zuivert. Juist door de toewijding aan de oorlog wordt het gif medicinaal. In de grondteksten is Mayim het Hebreeuwse water-medicijn, het oorlogs-medicijn, wat erg vuil en giftig is, maar wat een merkteken maakt als een belangrijk fundament in je leven.


Het Azteekse Gras-medicijn, Malinalli, is het huwelijk met de tucht, de vasthoudendheid in het lijden. Wij mogen het kruis niet loslaten, en dat komt ook weer terug in de grondteksten van het boek Spreuken. Hierdoor kunnen wij geestelijk reizen en tot belangrijke geestelijke contacten komen.


Mama Quilla was de Inca godin van de maan. De maan is in het Aramees schip en een leeg vat. Een schip is de leegte in de rumoerige, oorlogsvoerende, vuile wateren. Die leegte is de beschermer van de Tehowm, de afgrond, de tuchtplaats, het beeld van de vrouw, de moeder God. Wij kunnen alleen door de leegte tot haar naderen, door helemaal los te komen van onszelf, als een leeg vat. In Openbaring zien we de vrouw met de maan onder haar voeten. Mama Quilla is de beschermster van de vrouwen, en wel door dit principe. Wij moeten als een leeg vat onder de voeten van de moeder God komen, als de maan, als een schip op woeste wateren. Door het zegel van de leegte hebben wij ook toegang tot de Tehowm.


Mama Cocha is de Inca godin van de zee, van de wateren. Zij draagt het water-medicijn om in te wijden in de oorlog. De zee is ook afgrond in het Aramees. Zij is dus de Tehowm.


Chasca Coyllur is de Inca godin van de bloemen. De bloem is licht in Aramees. Toen God zei : 'Er zij licht,' zei hij : 'Er zij een bloem.' Het betekent onderwijs. Er kwamen nog veel meer lichten, bloemen, allemaal om afscheidingen te maken, tot een gestructureerd geheel. Deze bloemen hadden in Inca mythologie de taak om jonge en maagdelijke meisjes te beschermen. Daarom was het licht opgesteld door God als een belangrijke wachter in het kinderrijk, Tamoanchan. In het Hebreews betekent maagd ook afscheiding. In het Aramees betekent maagd verzegeld en niet sprekend.


In onze reis is het belangrijk om te strijden om tot overwinning te komen. Pachamama is de godin van aardbevingen en van de oogst in de Inca mythologie. Aardbeving is vrees in de grondteksten.


In de Mayaanse mythologie is Ix Chel de regenboog en de godin van de maan. In de grondteksten is de regenboog een boogschutter of een boog voor oorlog en jacht.


In het Hebreeuws betekent troon het verborgene. In het Aramees betekent troon een brug, of een dam. Brug betekent in het Aramees paard. Wij moeten dus tot de troon komen om de boog te ontvangen en dan het oorlogspaard ontvangen.


De vrouw op het beest verschijnt dus, na het verschijnen van de tronen, de bruggen, de paarden, na de verbreking van de zegels, om jacht te voeren op het lam, voor de schijn-bruiloft der Amazonen, die altijd in de MAZONA eindigt, de scheiding, en tot de TOWRAH, de Wet van scheiding. Ook Iyowb moest hier doorheen. Het lam moest verslagen worden, omdat het lam alle zegels vasthield, als de grote wachter der zegels.


Lamsjacht – van liefde tot gnosis


Dus :


Varkensjacht – Zegel van het Zwarte Paard

Bokkenjacht – Zegel van het Rode Paard

Kippenjacht – Het Zesde Zegel


Runderjacht – De Bazuinen

Visserij – De Kandelaren


Lamsjacht – De Offerschalen


Want door het bloed van alle voorgaande jacht kan uiteindelijk de houder van de zegels verslagen worden, het lam.


Dus weer :

In het Hebreeuws betekent troon het verborgene. In het Aramees betekent troon een brug, of een dam. Brug betekent in het Aramees paard. Wij moeten dus tot de troon komen om de boog te ontvangen en dan het oorlogspaard ontvangen.


Dus door deze Hebreeuws-Aramese sleutel is de grote witte troon het verborgen achtste zegel wat verbroken dient te worden, oftewel het lam. Dit achtste zegel heerst over alle andere zegels. Hier vindt de lamsjacht plaats.


Het lam heeft te maken met de poorten van de wedergeboorte, met het getal 55, het getal van Ryan. Dit is het nummer van de zegelring, wat ook door JOM wordt gebruikt. In het OT komt dit nummer ook voor in de tempel van Solomon, waar aan beide kanten 5 wasvaten staan voor het wassen van de offerdieren. Het is dus ook een Levitisch getal.


In de tempel van Ryan, de christelijke tempel, vindt geen ware wedergeboorte plaats, maar worden mensen gewassen als offerdieren. Het komen tot de witte steen betekent door het overwinnen van de zeven zegels te komen tot het verborgen achtste zegel, de grote witte troon. Daarachter bevindt zich het boek des levens, wat in het Aramees betekent : het boek van de wilde moederschoot, oftewel de moeder bijbel.


Openbaring 20


12 En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens (ARAMEES : het boek van de moederschoot, de moeder bijbel). En de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. 13 En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. 14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. 15 En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens (ARAMEES : het boek van de moederschoot, de moeder bijbel), werd hij geworpen in de poel des vuurs.


Wanneer we Jom, Jezus, het lam, hebben verslagen, oftewel het achtste zegel hebben verbroken, moeten we Ryan verslaan, oftewel de grote Egyptische zonnegod die zich achter Jezus schuilhoudt : Horus. Alleen als we Horus hebben verslagen kunnen we ten volle en daadwerkelijk Jezus overwinnen, en klaarkomen met het mysterie. Horus is de zon in de openbaring. Deze zal veranderen in een zwarte, harige sakkos, een dierenhuid. Zwart, melos, staat ook voor zwarte inkt, wat duidt op een nieuw boek. In Openbaring 21 zijn de zee (Hebreeuws : YAM, JOM) en de zon (Ryan, Horus) overwonnen :


1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee (Hebr. YAM) was niet meer.


23 En de stad (Hebr. kamp) heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam (de lamsvacht).


Lam is in de diepte van het Griekse woord ARNION 'het mannelijke', ARREN, wat in de diepte het vangen van een vis betekent, AIRO, wat ook voor de opstanding staat, het dragen, het moorden, en het opheffen van de hand (Hebr. YAD, erectie van het mannelijke geslachtsdeel). Het christelijke cirkeltje van het moorden van onschuldigen is dan voorbij door de lamsvacht. De lamsvacht is voor de visserij, voor het oprichten van de kandelaren, oftewel het voortkomen van de vruchtbaarheid vanuit de brandende YAD, het spreken in tongen als het uitwerpen van visnetten. AARON stond voor de lamsvacht in het OT als anagram van het Griekse lam. De Levieten droegen dit lamsvacht als teken van overwinning en voor een goede visvangst. Ook wij moeten dit lamsvacht dragen als een teken van overwinning over JOM en de Jezus-vloek.


Ook moeten wij de vacht van Ryan, van Horus, in ons bezit krijgen.


Openbaring 17


En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing. 7 En de engel zeide tot mij: Waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de zeven koppen en tien horens, dat haar draagt.

8 Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn. 9 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is. 10 Ook zijn het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is er nog en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. 11 En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve. 12 En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij macht als koningen, met het beest. 13 Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. 14 Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, lamsvacht, maar het Lam, lamsvacht, zal hen overwinnen.


Dit gaat over het beest van de aarde, JOM, Jezus. De zeven bergen zijn zeven promoties in de oude talen. Het zijn de zeven zegels waarop de vrouw zit. Het lamsbeest heerst over de zeven zegels, en is zelf het achtste zegel. Tien is het getal van vermenigvuldiging in het Aramees, het getal van de vissen. Het lamsvacht zal deze vissen dus overwinnen.


HORUS, Ryan, is verantwoordelijk voor het horen, het oor, wat in het Aramees de opening van de vagina is. Om weder te keren tot de moeder schoot moeten wij Horus verslaan. Hij is de wachter van de moeder schoot. Belangrijk is om te komen tot het boek van de moederschoot van het lamsvacht :


Openbaring 21


27 En in haar zal niets onreins binnenkomen, en niemand, die gruwel en leugen doet, maar alleen zij, die geschreven zijn in het boek van de moederschoot, van het lamsvacht.


Het boek van de moederschoot, de moeder bijbel, staat geschreven op het lamsvacht. In de diepte van het Grieks betekent het lam : 'van man tot jongetje worden'. Het lamsvacht rekent dus af met mannelijke blufferij. Dit is waar de ARREN voor staat, waarvan AARON een esoterisch anagram is. We hebben dus te maken met MOSY, het hongerpad tot de moeder schoot, en ARREN, het verjongende lamsvacht, het voorhangsel van de moederschoot. MOSY en ARREN zijn belangrijke Levitische wapens in de strijd. Het tijdperk van de vissen zal dus overgaan in het tijdperk van de waterman, de zaadman, de visser, Johannes de Doper, de gescalpeerde, de wildernis-profeet. De vissen zullen uit de hemelen verjaagd worden en in de zee worden gestort, waardoor de visserij tot ongekende hoogtes zal komen onder het zaadman teken, het vissers-teken. Boze geesten zullen veranderen in vissen onder dit teken. En het zaad zal veranderen in bloed. De vrouw zal zitten op het beest aan wateren, aan MAYIM, zaad, wat in de oude talen ook de betekenis van bloed heeft. Zij komt voort vanuit een grote oorlog, een grote jacht. Zij zal het grote achtste zegel openen. Zij is immers de moeder van de gnosis.


Met de vijfde schaal zal het beest en zijn rijk hun tongen eten, oftewel de vlammen van de zon van het beest, oftewel de doornenkroon, waardoor het zegel van de doornenkroon scheurt, en de grote scalpering zichtbaar wordt, de zwarte zon, de zon van de duisternis, oftewel de harige vacht van een offerdier. Dit is het teken van het tijdperk van Johannes de Doper, het teken van de visser. Door de scalpering wordt de wilde moeder gnosis zichtbaar. Hierdoor wordt Ryan, Horus, overwonnen.

Hoofdstuk 14. Het Christendom – Mummificatie Cultus


De vacht van Horus, Ryan, hoe werkt dat precies ? Dat is een hele belangrijke vraag. Jezus wordt namelijk in leven gehouden en groot, juist door Horus, Ryan. Horus is de zon in Openbaring. Deze zon zal veranderen in een harige vacht van een offerdier. De kleur hiervan is zwart, of donker. De Egyptische godenwereld is een zwerm kippen. Van Ryan weten we ook dat hij een varken is. Het boek van de moederschoot van de lamsvacht schijnt de weg te zijn tot de wereld waar de zon en de zee zijn overwonnen. Dit boek is biblion in het Grieks, wat ook scheidings-certificaat betekent, oftewel de MAZONA. Hierdoor komen we door het voorhangsel van het lamsvacht tot de moederschoot.


Het zegel van het zwarte paard is de varkensjacht. Het zesde zegel is de kippenjacht, zoals we zagen. Beiden zijn nodig in de overwinning over Horus, Ryan. Het gaat erom de veren van Ryan te verkrijgen, en zijn donkere varkenshuid.


Horus werd gedoopt door ANUP. Nu, in het NT, in de oude talen, Aramees en Hebreeuws, is water MAYIM, wat zowel zaad als bloed betekent. Johannes doopte in het bloed van de vijand. ANUP was de KRST, vgl. Christus, wat balsemen, zalven en mummificeren betekent. Christificeren betekent letterlijk : mummificeren. Het hele christelijke geloof heeft als basis een begrafenis-ritueel. ANUP moest Horus, Ryan beschermen door deze rituelen, en is daarom de wachter van Horus, Ryan. Wij hebben met deze wachter te maken. Van KRST komt ook het woordje KERST.


ANUP is in mythologie een vis en een bok, wat betekent dat we ANUP, de wachter van Horus, Ryan, moeten overwinnen door de kandelaren, de visserij en het zegel van het rode paard, de bokkenjacht. Ook de kippenjacht is nodig, het zesde zegel, omdat het een Egyptische god is. ANUP wordt ook wel genoemd ANUBIS, de wachter van de goden. Hierin is hij verbonden met de oeroude Egyptische dwerggod van de dronkenschap, BES, BISU (Oud Grieks : BESAS). Hij is ook de Egyptische god van geboorte, en staat in de esoterische demonologie bekend als de wedergeboorte door onschuldig bloed, wat direct tegen Johannes de Doper ingaat. BES of BIS(U) is degene die staat voor de dronkenschap door het bloed van de profeten, en is nauw verbonden met de cultus van de Heilige Geest.


De illuminati is heel diep in de Horus cultus, en het christendom is opgericht om dit te versluieren. Het christendom is een groot afleidings-mechanisme, zoals ook goochelaars afleiding gebruiken om hun truken te laten slagen. Alles gaat erom mensen om de tuin te leiden. Op alle hoeken van de straat worden we bedonderd. BES, BIS is de valse Adam, de valse IDOM, oftewel de valse dronkenschap.


Het NT probeert het David mysterie en het Adam mysterie verborgen te houden. De illuminati heeft zijn eigen David en Adam opgericht, en deze worden verborgen gehouden achter het Jezus-sluier. De David en Adam van de illuminati zijn Horus en Anu-Bisu. In het Grieks is de Anu-Bisu de Dionysis, en in het Romeins is dat Bacchus. De Anu-Bisu is de grote bewaker van de Ark van de illuminati. De Anu-Bisu wordt ook vaak afgebeeld als een zwarte jakhals of wolf. Onder de vloek van Anu-Bisu worden christenen gemummificeerd door de KRST. Het is een grote begrafenis-onderneming. Op dit platform wordt dan de Heilige Geest beloofd om de mummies tot leven te wekken. Natuurlijk belachelijk allemaal, maar dat is wat de illuminati wil : slaven maken onder de macht van Horus, Ryan. Deze slaven zijn dood natuurlijk en kunnen alleen maar dingen doen door de bloedlijnen van Horus. De identiteit van Horus wordt verder verborgen te houden. De lagere graden worden behekst gehouden door het Jezus-woord. Alleen zij die grote offers aan Lucifer, Jom, Jezus hebben gebracht komen misschien in aanmerking om tot de graden van Horus, Ryan ingewijd te worden. Zij komen van de zee tot de zon.


De Anu-Bisu is de staf van Horus, de staf van dronkenschap. Dit is de staf waarmee Mozes water uit de rots liet komen, en waarmee hij de zee splitste. Anu-Bisu is de valse YAD van de illuminati.


De dronken god, Anu-Bisu is ook verbonden aan Seth als Sut-Anup, waar nog steeds het woordje 'satan' vanaf stamt. Sut-Anup is de macht die achter satan, achter Yahweh, schuilt. Anu-Bisu was een bestanddeel van Seth, de Egyptische duivel. Als we dus effectief Saturnus, Satan, Yahweh willen bestrijden, dan is deze kennis handig. Ook wordt Sut-Anup in verband gebracht met Seb, Egyptische god van de aarde (Geb, Gebeb) en SEBEK, Egyptische schepper-god en krokodillen-god van de oorlog. Het zijn allemaal delen van elkaar. Tezamen vormen zij de ATEN, de goddelijke disc van de zon, met stralen als handen, YAD, mannelijke geslachtsorganen. ATEN was de monotheistische god van Egypte ten tijde van Akhenaten. De ATEN hield zich altijd schuil achter de werken van Yahweh.


BASTET is de vrouwelijke vorm van Anu-Bisu, maar dan in katvorm, als de godin van de vruchtbaarheid. Ook haar naam is verbonden met BES, BESAS. Zij is de Egyptische manifestatie van JOM. Zij is de Egyptische Vagina als het teken over de brandende Egyptische YAD, als de Vagina van de Illuminati. Zij kan ook verschijnen als een oranje octopus die in de nacht op zoek gaat naar buiken, om vervolgens met haar scherpe tentakel een cirkel te maken op de buik, om dan een papje te maken van de ingewanden. In confrontaties met haar riep zij tot de oordeelsprofeten : 'Geef de sleutel terug aan je oude moeder,' om vervolgens te smeken en op hun emoties in te werken. In esoterische geschriften wordt zij ook wel 'het vlees van Christus' genoemd, als de Egyptische Venus-Jupiter.


Ook Bastet als zijnde een manifestatie van JOM heeft als taak Horus, Ryan te beschermen.


Aarru is het Egyptische paradijs, Eden, en is een esoterisch anagram van ARREN, het verjongende lamsvacht van de visserij, de overwinning over Jom, Jezus. ARREN was wat de Israelieten uitleidde in de Exodus, tezamen met MOSY, het pad van zwakheid en honger. Nut was de hemelse boom, de boom des levens, waar zij fruit en water schonk. Zij is de Egyptische godin van de lucht, en het pad door de hel. Zij was de scheidingsmuur tussen chaos en orde. Zij houdt zich verborgen achter de boom der kennis en de slang. Nut is de slang achter de slang, om hemelse geschenken aan te bieden. Zij is ook een haaienkoningin. Ook is zij de watergodin Neith, Net, een oorlogsgodin, moeder van Ra, Apap en Sebek. Zij gaf wapens aan de doden. Zij was ook godin van de jacht.


Neith is de moeder van de Egyptische demiurg, de Sebek-Ra, de schepper van het lagere materiele, een soort tussen-god. Ra en Apap, de draakslang van de abyss, waren altijd in gevecht. In de nacht slokte Apap de zonneboot van Ra op, zodat Ra de onderwereld inging en Osiris werd, de god van de dood. Ra reiste altijd als zonnegod door het lichaam van Nut, die geboorte gaf aan de zon in de ochtend, na het verslaan van de slang Apap. Het bloed van Apap verscheen iedere morgen als het morgenrood. Er was altijd strijd tussen de abyss-slang en Ra, omdat Apap heerste in de oertijd van de abyss, en Ra pleegde eens een staatsgreep om de macht over te nemen. Ra reiste op zijn zonneboot met verschillende wachters die hem beschermden. De meest krachtige was Seth die in het stuurgedeelte was, en die Apap spietste met een speer.


Ironisch is het dan dat Ra, Seth en Apep één en dezelfde persoon zijn. Zij beelden de seizoenen van de Anu-Bisu-staf van Horus uit, de tegenhanger van de MOWED, de seizoenen van de Levitische IDOM-speer, de Levitische feesten of dronkenschappen. De Levieten streden tegen de RA-kip, die het kwaad uitbeelde. Het was dan dronkenschap tegen dronkenschap, en die dronkenschap had vele gezichten.


Ra wordt ook wel ATUM genoemd, de Egyptische Adam. De Egyptische Adam wordt gezien als de eerste en de laatste, ATUM van het woord TEM, als de voleindiger.


Wij moeten dus terugkeren tot het paradijs, tot de ARREN, de lamsvacht van verjonging en visserij, om JOM, BES-TET, Jezus te verslaan. Wij moeten komen tot de IDOM-MOWED, tot Adam, om zo de staf van Horus te breken, de staf van Ryan, om vervolgens zijn vacht te nemen. Ook hebben we dan strijd te voeren tegen NUT-NEITH, de moeder van de zon.


Het negende zegel is de ark, het tiende zegel is de zon, en het elfde zegel is de maan als de moeder van de zon. In het negende uur stierf de Jezus-geest in de evangelieen, daarom is het belangrijk het negende zegel te verbreken. De ark staat voor Sebek, een attribuut van Ra, als de zonneboot. Sebek staat ook voor de botten van Christus. De verbreking van het Sebek-zegel zal onherroepelijk leiden tot de vernietiging van de Jezus-geest.


Jezus komt ook voort vanuit de bloedende god, Balder, mythes van Oud Germanie. Balder is Apollo in het Grieks-Romeinse rijk, en Amon in Egypte. Hier komt het bloed van Jezus vandaan als een magisch illuminati middel om het verstand van de mens compleet te verzegelen. Het veroorzaakt coma als een uiterst giftige slangenbeet wat het zenuwstelsel verlamd. Dit is wat de medische wereld doet, als een vorm van hekserij. In de esoterische demonologie staat deze boze geest bekend als MONOCH.


MONOCH kan verslagen worden door de Levitische fetishen. In de grondtekst was dat zeker geen monotheisme, maar de Levieten hadden verschillende fetishen. De grondtekst laat zien wat voor rituelen de Levieten erop na hielden. In Leviticus 4 staat dat de Levieten voor het voorhangsel van de tempel hun voeten moesten dopen in runderbloed voordat zij door het voorhangsel heen konden gaan. MONOCH is een rund. MODOCH en MULOCH werken samen met deze geest, en vormen de drie nornen of faten, boze geesten van het noodlot, die ook door het Vaticaan werken. Zij trachten verleden, heden en toekomst van de mens te beheersen.


Leviticus 1


1 De HEERE nu riep MOSY en sprak tot hem uit de tent der samenkomst.


Roepen is KRA (QORY, Aramees) en betekent : oproepen door oorlogs of jachtgejoel voor de oorlog of jacht. Dit gebeurt vanuit de MOWED, de heilige paal van de Levieten, of de tent van MOWED. De Levieten in de grondtekst offerden door ADAM, IDOM, de paradijselijke MOWED-paal. Offeren betekent in de grondtekst dichterbij komen, benaderen, als een middel van communicatie. ADAM, IDOM, is in de grondtekst het kind, de niet sprekende. Hiermee moesten de Levieten vervuld worden. Dit was belangrijk, anders zouden er valse offers plaatsvinden, en dat zou de toorn oproepen van MOWED. MOWED riep door KRA, daarom moesten de Levieten gevoelig worden voor KRA. Ze moesten gevoelig worden voor het heilig gejoel. Het was een belangrijk alarm in het Levitische kamp. Ook is de KRA een muziek-instrument. Het was een middel waardoor de Levieten getraind werden.


Door KRA werden in het paradijs de dieren van elkaar onderscheiden. KRA was de gave van ADAM, IDOM.


3 Indien zijn offergave een brandoffer van rundvee, BAQAR, is, dan zal hij een gaaf dier van het mannelijk geslacht, ZAKAR, brengen. Naar de ingang van de tent der samenkomst zal hij het brengen, opdat hij welgevallig zij voor het aangezicht des HEEREN.


ZAKAR staat voor geheugen in het Hebreeuws. De Levieten moesten hun geheugen offeren, om zo vrij te blijven van de BAQAR, misleidende geesten (rund of zwijn), om vrij te blijven van de boze geesten van noodlot.


Zij moesten dit doen in ERETSUW, genoegen, verlangen, ERETS-SUW, het land van Esau, het land van spot. Door spot braken de Levieten de trots van de vijand.


Door piercings bleven de Levieten verbonden aan de MOWED. KRA was de profetische gave waardoor de Levieten profeteerden. KRA was de Levitische gnosis.


ERETSUW was het Levische idee van prachtig, mooi, oftewel 'de sier der gnosis'. De Levieten hadden hun eigen manier om dit gevoel van schoonheid over te brengen, door verf, piercings, rituelen en rituele objecten (fetishen), en dit was om de gnosis uit te beelden, en dit was een spot gericht op de vijand. De Levitische schoonheid moest dus schade brengen aan de vijand op deze manier. Het had niets te maken met materiele protserigheid, maar met esoterische patronen. Letterlijk dus : het land, of de onderwereld, van Esau, een geheel van jacht-fetishen. Fetishen zijn dus trofeeen, buitgemaakt van de vijand. Het hele idee van het plezieren had dus bij de Levieten te maken met gehoorzamen, en was verbonden aan de oorlog en de jacht, en die was noodzakelijk. Elk sieraad was een esoterisch wapen. In de diepte van de grondtekst had dit te maken met gebed en afbetaling.


De piercings beelden in de grondtekst de openingen in de tabernakel uit, de openingen van de tenten, en hetzelfde woord werd ook gebruikt voor voorhangsel. Ook stond het voor ontwapening, en de opening van de vagina. Het voorhangsel moest door de Levieten met bloed worden besmeurd voordat ze daardoor naar binnen konden.


De slaven van de ARREN, oftewel visser-slaven, moesten de palen oprichten, en hielden zich bezig met het opstellen van de fetishen om voor te bereiden op de strijd. De ARREN was ook de elixer van de eeuwige jeugd voor de Levieten. Ook hielden de visser-slaven zich bezig met de wassing van offerdieren, sinds zij verbonden waren aan water.


Belangrijk zijn ook de wassingen in het bloed van de vijandelijke offerdieren, de gevangen genomen boze geesten. Levieten wassen zichzelf en elkaar in dit bloed.


De Oude Hebreeuwse en Aramese woorden vertellen verhalen in zichzelf, als een soort van hierogliefen. Hierin zijn we bewust heel selectief, omdat de Oude Hebreeuwse en Aramese systemen door en door corrupt zijn, vol met valstrikken. Belangrijk is het om contact te maken met de Levitische Orde van Orion. In deze Orionse tempels moeten ergens de oorspronkelijke hierogliefen zijn waarvan alles is afgeweken.


Het christendom is herleid van de begrafenis en mummificatie cultus van Osiris, de vader van Horus. Osiris staat ook voor MONOCH, het medische systeem wat puur bedacht is om zielen te mummificeren, als een controle middel. Osiris is de Balder van Egypte. Beiden waren geliefde goden van de nazis. De komende tijden hopen wij klaar te komen met het Levitische medicijn.


Hoofdstuk 15. Het Levitische Medicijn En De Voorspelling Van De Jezus-Vloek


In de grondteksten van het OT wordt het duidelijk dat de Levieten geen monotheisme hadden, maar letterlijk heilige idols aanbaden. Deze heilige idols waren uitbeeldingen van de gnosis, waar de Levieten zich van bewust waren. De MOWED was de schijf van feesten, festivals en seizoenen, en werd aanbeden als een tijds-idol. De MOWED wees terug op de IDOM van het paradijs, de phallische speer, Adam. Vanuit de tijds-idol kon de Leviet KRA ontvangen, de Levitische gnosis, om zo de geest van overmoed en traagheid te overwinnen. De MOWED was ervoor om de Leviet te trainen, om de tijden in te delen, en KRA trok hen de oorlog of de jacht in. De idols en fetishen, trofeeen, die de Levieten hadden vergaderd waren om zijn gedachten te ordenen, om goed de cycli van de gnosis in de gaten te houden. Monotheisme zou een grote valstrik zijn. Voor de elite was het winstgevend om monotheisme in te voeren door de misvertalingen, omdat ze zo het volk beter onder controle konden houden.


Leviticus 2


12 Als offergave der eerstelingen, RESHIYTH zult gij ze de HERE offeren, maar zij zullen niet tot een liefelijke reuk op het altaar komen.RESHIYTH betekent begin, hoofd, geslachtsdeel, en is Genesis. Pinsteren is het feest van de eerstelingen, maar dit was oorspronkelijk een offerfeest waarin de eerstelingen van het gevangen genomen vee, als boze geesten, werden geofferd. Dit offeren, jagen, vinden we niet meer terug in Pinksteren. Pinksteren moest dit namelijk afdekken, om zo de aandacht te richten op een wezen genaamd de Heilige Geest. Zo werd de jachts-gnosis en offer-gnosis afgedekt, uitgeblust, hetzelfde zoals Jezus Christus eens deed, als de verlammende religieuze fluor, lerende dat er niet meer geofferd hoefde te worden, want hij was nu het offer, en het was volbracht. De eerstelingen moesten geofferd worden als een onderdeel van de oorlog, maar de elite vreesde dit.Daniel 11


31 Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden; zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten, die verwoesting brengt. 32 En degenen die zich misgaan tegen het verbond, zal hij door vleierijen tot afval bewegen, maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen. 33 En de verstandigen onder het volk zullen velen tot inzicht brengen, maar zij zullen een tijdlang struikelen door zwaard en vuur, door gevangenschap en beroving.De Jezus-geest werd al in het OT aangekondigd als 'hij die het dagelijks offer zou staken'. Er zou een gruwel opgericht worden die verwoesting brengt, het NT, de Heilige Geest.Daniel 927 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.Daniel 7


19 Toen wilde ik de ware zin weten van het vierde dier, dat van die alle verschilde, dat buitengewoon vreselijk was met zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen, dat at en vermaalde en wat overbleef met zijn poten vertrad, 20 en van de tien horens, welke op zijn kop waren, en van die andere, die zich verhief en waarvoor er drie uitvielen, terwijl deze horen met ogen en een mond vol grootspraak, er groter uitzag dan de andere. 21 Ik zag, dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht, 22 totdat de Oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen.

23 Hij sprak aldus: Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle (andere) koninkrijken, en dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen. 24 En de tien horens – uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en na hen zal een ander opstaan; die zal van de vorige verschillen en drie koningen ten val brengen. 25 Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd; 26 dan zal de vierschaar zich nederzetten, en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde. 27 En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen.

28 Hier eindigt het bericht. Wat mij, Daniël, betreft, mijn gedachten ontstelden mij zeer, zodat mijn gelaatskleur verschoot; en ik bewaarde deze woorden in mijn hart.Het vierde dier is het Romeinse christelijke rijk, het Nieuwe Testament, wat zou komen om tijden en wet te veranderen. Hierdoor zouden de heiligen voor een afgemeten tijd overwonnen worden, maar daarna zou de Oude van Dagen, het Oude Testament, komen om recht en overwinning te verschaffen aan de heiligen.In het christendom krijgt men alleen doorgang door het vergieten van veel onschuldig bloed, dat is het wachtwoord. In de gnosis krijg je alleen doorgang door het vergieten van het bloed van boze geesten. De gnosis kun je wel vergeten als je onschuldig bloed vergiet.In het paradijs was het geslachtsdeel 'besneden', had geen voorhuid. De mens werd gemaakt van BASAR, het 'mannelijke' geslachtsdeel, en ook de vrouw was hiervan gemaakt. Ook het hart moest besneden worden, wat er ook op wees dat het hart eigenlijk een vruchtbaarheidsdeel was. Telkens weer wordt er in het Oude Testament het woord ERETS vermeld, waarin de Israelieten zich bevonden. Dit betekent : ONDERWERELD in de grondteksten. Het heeft dus geen zin om jezelf letterlijk in de natuurlijke/ materiele wereld te besnijden. Wij moeten de besnijdenis in het hart ontvangen. Paulus zei dat wij door de besnijdenis van het hart (ook een innerlijk geslachtsdeel) Israeliet moesten worden. Dat gaat dus veel dieper. Wij moeten teruggaan tot de stammen, en daarop ge-ent worden.


De besnijdenis is erg bijzonder. Wij mogen ons uitstrekken naar de Besnijdenis in het hart. Er zijn zoveel dingen in ons leven die besneden moeten worden.

Die verzegeling is belangrijk, om zo aan de oordeels-engel te ontkomen. De verderf-engel zal een ieder overslaan die het zegel draagt.

Deut. 30 : 6 - 'En de Heere, uw God, zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden, zodat gij de Heere uw God liefhebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel, opdat gij leeft.'

Romeinen 4 : 11 - 'Het teken der besnijdenis ontving hij als het zegel der gerechtigheid van dat geloof.'

Romeinen 2 : 28-29 - 'Niet hij is een Isreaeliet die het uiterlijk is, en niet dat is besnijdenis wat uiterlijk aan het vlees geschiedt, maar hij is een Israeliet die het in het verborgen is, en de (ware) besnijdenis is die van het hart.'

Het getal van die verzegelden vinden we in Openbaring 7 : 144.000 verdeeld in 12 delen van 12.000, en dezen komen alleen uit de Israelitische stammen. De definitie van een Israeliet is dus hij die de besnijdenis in het hart heeft ontvangen.

Ezech. 9 : 4 - 'En de Heere zeide tot hem : Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en maak een teken op de voorhoofden der mannen die zuchten en kermen over al de gruwelen die daar bedreven worden.'

Alleen door zuchten en kermen, door onze tranen, zullen we deze besnijdenis ontvangen, door onderscheiding. Dan lezen we verder dat God een oordeel over de tempel brengt. Is de kerk vandaag Israelitisch ? Neen, zij is Rooms, omdat zij met Rome de Joodse wortelen heeft afgesneden en zich heeft neergezeteld op het heidense kerkelijk jaar. Deze feesten en rituelen werden ingesteld om de Kerk één te maken met de Staat, in de tijd van het Romeinse Wereldrijk, oftewel het ijzeren rijk, door Daniel als een verschrikkelijk beest beschreven. Het beest had ijzeren tanden en koperen klauwen. Dat koper wijst nog enigszins op de Griekse verbinding, het Griekse fundament, oftewel het derde wereldrijk. Het vierde, Romeinse, wereldrijk vloeide over in een rijk deels van ijzer, deels van leem, oftewel de Roomse Kerkstaat waaruit de hedendaagse gevestigde kerkrichtingen zijn voortgevloeid, door Daniel beschreven als de voeten en tenen van het beeld, een rijk tegen zichzelf verdeeld. Deze tien tegen zichzelf verdeelde tenen worden ook als tien horens beschreven, tien koningen. Niet alleen Daniel had dit visioen over de tien horens, maar ook Johannes op het eiland Patmos. Hij beschreef de tien horens in die tijd als 'tien koningen die nog geen koningschap hadden ontvangen.' Hij sprak over een tijdperk in de toekomst, het tijdperk van de gevestigde kerken.


Romeinen 2 : 29 - 'De (ware) besnijdenis is die van het hart, naar de hogere kennis, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen maar van God.'

Hoe komt onze lof van God en niet van mensen ? Door de besnijdenis, het eindtijd-zegel van God. Hoe worden wij ge-ent op de twaalf Joodse stammen om zo het beest te overwinnen, als losgekochten van de aarde ? Door de besnijdenis. En zo kunnen wij God waarlijk liefhebben zoals we zagen in Deuteronomium 30. De besnijdenis rekent af met het egocentrische christendom, en verbindt ons tot een waarlijk verbond met Moeder God.

De rituelen van het Oude Testament wijzen op diepe geestelijke waarheden. In de Eindtijd wijst God zijn vinger weer op het Isaelitische als een diepere realiteit, en op het zegel der Israelieten, oftewel de besnijdenis. We zien dat dit zegel een zegel en wapen van gerechtigheid is, om te ontkomen aan het oordeel van God en aan het beest en zijn merkteken. De Romeinen hebben stap voor stap de kerk van de Israelitische Fundamenten losgesneden voor dit doel : de kerk als symbool van aardse macht, als de dienstmaagd van Mammon, de geldmarkt. Het is treurig dat de gevestigde kerken vaak meer op hebben met het Romeinse Fundament dan met het Israelitische Fundament, en zo de Besnijdenis in een ver hoekje hebben gedrukt. Ons hart moet de besnijdenis ontvangen, om zo zuiver te worden. Het is het Zegel van Moeder God. Zonder de besnijdenis en het Israelitisch worden staan we nog steeds op Romeinse Fundamenten en zijn wij niets dan gladiators van het beest. Maar hoe ontvangen wij dan het zegel van God, de besnijdenis ? Door uit Babylon te gaan, de Romeinse fundamenten af te laten kappen, en met de Heilige Besnijdenis om te gaan als met een Persoon. Er is geen Moeder God zonder de Heilige Besnijdenis. Die Besnijdenis moeten we ontvangen om waarlijk Israeliet te worden en ge-ent te worden op de edele olijf. Die dingen werken niet automatisch. Wij moeten de Heilige Besnijdenis aanbidden. Zo komen we veel dichter bij Gods kern dan zomaar vaag Moeder God te lofprijzen en verder onze eigen weg te gaan. De Besnijdenis rekent daarmee af.

Wij moeten de Heilige Besnijdenis in alle delen van ons leven uitnodigen. Ons verstand moet besneden worden, ons geweten, ons gevoel, onze ziel, en zoveel meer delen. De Heilige Besnijdenis richt ons weer op persoonlijke heiliging, en niet op projectie tot het telkens maar weer offeren van onze broeders en zusters aan onze theologieen en dromen. Wij mogen bidden tot de Heilige Besnijdenis, want zij is het geheimenis.

Filippenzen 3 : 3 - 'Wij zijn de besnijdenis die door de hogere kennis Gods (theos = GODIN) Haar dienen.'

Wij moeten ons richten op de besnijdenis, om zo ons oude leven, onze oude natuur, af te leggen. Laten we ons in tranen en smekingen keren tot de Heilige Besnijdenis en haar vragen ons te vervullen. Alleen zij kan ons terugbrengen tot het Israelitische Fundament.

De Heilige Besnijdenis is het snoei-proces in ons. Dit is eeuwig en permanent. Omdat we dag en nacht door verkeerde invloeden worden aangevallen, en nog zoveel rommel in ons hebben moet de Heilige Besnijdenis voortdurend in ons actief zijn, opdat we niet misleid worden en niet zondigen. Onberispelijkheid is het doel van de besnijdenis in ons, het zegel van God. De Heilige Besnijdenis is het Hart van THEOS, Godin , en behoort ook zo aanbeden te worden. Het is een belangrijke kracht en persoon in het Heilswerk. De Heilige Besnijdenis is onze wapenrusting en geloofsrusting. Door haar wandelen wij, en door haar handelen wij. De Heilige Besnijdenis leidt ons denken, beschermt ons denken, en zo ook ons gevoel en onze verlangens. De Heilige Besnijdenis dringt diep door tot ons hart, wanneer wij haar toelaten, en een relatie met haar aangaan. Wij hebben het Hart van Moeder God nodig. De besnijdenis heeft tot doel ons een heilige dronkenschap te geven om ons zo in contact te brengen met het goddelijke.

De Heilige Besnijdenis is een sprekend verbond. Fundamenteel voor profetie dus. Willen wij onze profetie laten besnijden ? De Heilige Besnijdenis rust ons toe, opdat de gaven vermeerderen en heiliger worden.

De Heilige Besnijdenis beschermt ons tegen boze geesten, en rekent ook met boze geesten af. De Heilige Besnijdenis zal ons reine oorlog laten voeren, en reine jacht, en niet schuldig laten staan aan het vergieten van onschuldig bloed. Alleen zij die dit zegel dragen zullen toegelaten worden, terwijl de aarde des doods, de gevallen en vervloekte aarde zal vergaan door een zondvloed van vuur. De Heilige Besnijdenis bouwt een nieuwe ark, niet door mensenhanden gemaakt, en er ook niet door bestuurd. Het zal een ark zijn van heilige jagers en heilige oorlogvoerders, die geleid worden en vervuld zijn door de Heilige Besnijdenis.

De geest van Kain is de geest van landbouwers die geen bloed vergieten, en uiteindelijk het bloed van hun eigen broeders vergieten. Komt u dit niet bekend voor als u naar de kerk kijkt ? Een gebrek aan oorlogsvoering in de hjogere realiteit zien we daar, en daardoor een overvloed aan vleselijk, broederlijk gevit. Dit is de geest van onbesnedenheid. Laat de kerk teruggaan naar het altaar van besnedenheid om daar zichzelf te offeren. De Heilige Besnijdenis is een teken van hoop. Deze Besnijdenis kwam voort vanuit de velden van Abel. Ook wij kunnen door die Besnijdenis terugkeren tot de velden van Abel om zo zuivere offers te brengen, en zullen zo die verschrikkelijke geest van Kain verslaan. Wij mogen de Heilige Besnijdenis hiertoe aanroepen. Zij zal ons voorbereiden op de jacht en de oorlogsvoering in dit tussengebied, om zo de weg tot het paradijs te banen. Ook in het paradijs zelf hebben wij dus deze strijd te voeren. Kennen wij al de gevaren die op de loer liggen ? Zonder de Heilige Besnijdenis is er geen onderscheiding en zijn wij ten dode gedoemd.

Ook is dit geen eenmalig iets. Het zal in ons moeten wonen en werken, tot in alle eeuwigheden, permanent. Ook zal de Heilige Besnijdenis ons tot nieuwe talen en tongen leiden, waardoor we in geheimenissen met THEOS (Godin) spreken.

De geest van Kain is een verschrikkelijke geest, de slayer der broeders, omdat hij de duivelen niet wilde bestrijden. Als wij niet aan territoriale oorlogsvoering willen doen, en ons niet verder willen laten harnassen in het exorcisme, dan lopen we het gevaar door deze geest behekst te worden, en zo van hem een gladiator en slaaf te worden, om zo door de zondvloed van vuur ten onder te gaan. De Geest van Set strijdt tegen deze geest. Wij moeten de Heilige Besnijdenis vragen om ons te enten op de boom van Set, op zijn edele olijf, om aan dit kwaad te ontkomen. De pinksterbeweging is inmiddels ver afgedwaald door de geest van Kain. De geest van Cham bevindt zich ook diep in het lichaam van de pinksterbeweging, in de vorm van oeverloze lofprijzing, wereldsgezindheid en roddel.

In Ezechiel 28 lezen we dat Eden, God's vagina, eerst de woning was van engelen (in het Aramees : demonen), en dat daar een berg was genaamd de berg van de Godin. De vorst van Tyrus is een gevallen cherubs. Dit figuur wordt beschreven als wijzer dan Daniel, en dat er geen geheim voor hem verborgen is. Door zijn wijsheid en inzicht heeft hij zich een vermogen verworven en goud en zilver verzameld in zijn schatkamers. Als zakenman is hij een natuurtalent. Door het onrecht van zijn koophandel heeft hij zijn heiligdommen ontwijd. Deze geest werd op de aarde geworpen als 'een schouwspel voor koningen'. Tyrus wordt de koopstad der volkeren genoemd. Deze geest kent alle uithoeken van Eden en die dienen wij te verslaan. Hij houdt de fundamenten van Eden, van de voortijd, verborgen. Ook deze koopgeest zit diep verborgen in de gevestigde kerken vandaag de dag, om ons tegen te houden op onze reis naar Eden. Het merkteken oftewel het zegel van het beest is 'kopen en verkopen', maar het zegel van God is de Heilige Besnijdenis. Dat is het merkteken van God : 144.000. De valse kerk heeft van het geloof een handel gemaakt, en dat begon al bij de Rooms Katholieke kerk. Zo werd de kerk een slaaf van Mercurius, de Romeinse god van de handel, die nauw verbonden is met de vorst van Tyrus. Maar bij de heilige Besnijdenis werkt het niet door geld, maar door heiliging. Door heiliging krijgen we deel aan de dingen van God, door reiniging, door geestelijke oorlogsvoering en jacht, en niet door handel. Daar waar we door geld ineens deelkrijgen aan de dingen van God, zoals we in de Prosperity Beweging zien, en ook in de traditionele Pinkster Beweging, daar komt de geest van hoererij binnen die ons op een gruwelijke manier knecht. De hoeren in de geestelijke wereld zijn slavenmakers, en dat allemaal door aards geld. Het is een zielenhandel. Wij moeten door de Heilige Besnijdenis de oorlog verklaren aan zulke geesten.

De gevestigde kerken hebben een geestelijke markt opgezet, een zielenhandel. Het is een web wat ze hebben uitgespannen om velen daarin te doen verstrikken.

De vorst van Tyrus kwam door zijn uitgebreide handel tot geweldenarij. Als wij ons niet vertikaal in de geestelijke oorlog opstellen, dan wordt de oorlog ineens horizontaal, vleselijk, tegen onze broeders en zusters. Dat is het resultaat van de hele geestelijke handel. Het is een verbond met de duivel, en met de vorst van Tyrus. De vorst van Tyrus was een cherub, dat wil zeggen een bewaker of een drager. Hij was opgesteld tussen vlammende stenen op de heilige berg van de Godin van Eden. Ook zijn cherubs beschutters van de ark. De vorst van Tyrus zal een bewaker van de ark der engelen (Aramees : demonen) zijn geweest. Als wij hem hebben verslaan zullen wij ook tot de ark der demonen, en de vlammende stenen op de berg van de Godin kunnen komen. Maar als wij ons overgeven aan schandelijke geestelijke handel dan zullen we niets anders dan slaven zijn van deze vorst van Tyrus, en zijn we gedoemd tot het voeren van horizontale oorlog in zijn arena's, en dan zal het Kains-loon ook onze deel zijn. Het is dus onze keuze. Laten we ons enten op de lijn van de Heilige Besnijdenis, of laten we ons enten op de handelslijn van het geslacht van Kain en het geslacht van Cham. Wij hebben de kennis van de heilige engelen (Aramees : heilige demonen) nodig om door de linies van de vorst van Tyrus heen te breken, en die kennis kunnen we alleen ontvangen door de Heilige Besnijdenis, die onze ogen en oren besnijdt. Ook onze gevoeligheid zal besneden moeten worden om zo nog gevoeliger te worden voor God en de Waarheid.

Wij moeten in de Heilige Besnijdenis wederom geboren worden en van haar borst drinken. Het zal ons helemaal terugleiden tot de berg van de Godin van Eden in Ezechiel 28 waar we de engelen (Aramees : demonen) zullen ontmoeten. Hier kwam de heerlijkheid van Eden uit voort. Vanaf deze berg is al het goede van God gekomen, ook de Heilige Besnijdenis. Op deze berg zullen wij alle geheimenissen van God terugvinden. Bent u daar klaar voor ? Overdenk dit boek. Laat het op u inwerken, mediteer erover. De Heere wil een werk in u doen. Zij zullen u terugleiden tot de berg van Eden waar alles begon. Waar Moeder God in Haar heerlijkheid woont. Vanaf deze berg schonk Moeder God Sion. De Heere roept ons tot Haar berg. Vanaf deze berg regeert Moeder God. Haar voeten zullen staan op de heilige berg, en Zij zal Haar vijanden tot een voetbank maken. Op David's Troon zal Zij zitten, en zal alle namen kennen van hen die verzegeld zijn. Dit zijn Israelieten, hen die de Heilige Besnijdenis als het zegel van Moeder God hebben ontvangen.

Alleen door smekingen, door ons hart oprecht voor Moeder God te openen en uit te storten zullen we deelhebben aan deze zegen. We mogen in geloof staan dat deze zegen ons toebehoort. Laten we vanaf nu een relatie beginnen met de Heilige Besnijdenis, om aan haar gelijkvormig te worden. Laten we deze erfenis niet weggooien, maar op waarde schatten. Wanneer onze ogen niet besneden worden staan wij nog steeds in de ogendienst, en kunnen zo niet hogerop komen, en hetzelfde geldt voor de oren. Vandaag de dag zijn wij veelal slaaf van het boze oog en het boze oor. Alleen de Heilige Besnijdenis kan daar korte metten mee maken.


De voeten van de kerk zijn niet lieflijk, maar hoererend, lomp, gierig, machtslustig, eerzuchtig en protserig. De Heere veracht de voeten van de kerk omdat het de voeten van het beeld van het beest zijn. De Heere zal dit beeld onder Haar Voeten vernietigen, door de grote steen die de aarde zal vervullen om te worden tot een berg. Dit is de Berg van de Godin van Eden die tot de aarde zal komen om de aarde te oordelen.

De stem van de Heilige Besnijdenis besnijdt het hart. In hoofdstuk 5 van Hooglied staat dat er wordt gegeten van de raat en de honing, en van de melk en de wijn wordt gedronken, en dan staat er een oproep om dronken te worden. Ook staat er een oproep om genoten te worden, om te eten en te drinken. De Ogen van de Heilige Besnijdenis besnijden het geweten. In Hooglied staat er : Wendt uw ogen van mij af, want ze brengen mij in verwarring. De Heere spreekt door deze dronkenschap om zo het verstand en het vlees uit te schakelen. Wij moeten ons ernstig uitstrekken naar deze dronkenschap. De Heilige Besnijdenis is een slachter uitgezonden tot de vijand. Het is geen feestje, maar een jacht (Hooglied 2 : 15). Wij moeten de nieuwe wijn drinken in vreze en beven voor de Heere. Ik snap niet dat mensen zo lichtzinnig met de heilige dingen van de Heere omgaan. Ze hebben nog geen klap van het kruis gehad.

Er is tijd genoeg voorbij gegaan in het doen van de wil van de machtigen van de kerk, maar nu is het tijd om terug te keren tot het doen van de Wil van Moeder God. En Zij wil dat wij terugkeren tot de Heilige Besnijdenis, om zo terug te keren tot de berg (HAR, promoties, initiaties) van Eden waar alles begon. Keer niet terug tot de varkensstal, en tot het eten van varkensvoer, maar drink van de Heilige Besnijdenis. Ga door de linies van de vorst van Tyrus heen. Dien de vorst van Tyrus niet meer, maar ga de strijd aan. Daartoe heeft de Moeder Heere u geroepen, om zo met de Moeder Heere te zijn, als een losgekochte van de aarde.

En zo zullen we terugkeren tot Silo, de heilige plaats van de tabernakeltent en haar ark, en zullen we de Moeder Heere dienen. Zo zijn wij dan allen kinderen van Lea, die door Jakob was verstoten, maar door de Heere gezegend. Lea is de aartsmoeder van vele Israelitische stammen. En de Heere zegt : 'Wie Lea veracht, veracht mij.' De Heere had Jakob hard geslagen op Pniel, en maakte hem gevoelig, en gaf hem daar de naam Israel. En zo maakte de Heere Jakob de leugenaar tot een aartsvader. Uit hem en Lea kwam Juda voort die de herdersstaf van Abel droeg. Wij dienen geboren te worden vanuit de schoot van Lea, en ook vanuit de schoot van Tamar en Rachab. Al deze schoten zijn tot onze besnijdenis, allemaal met hun eigen bijzondere aanvullingen. Laten wij een leven leven vol van deze besnijdenissen en hun weelderigheden. Laten we een leven in de diepte leiden, en komen tot de plaats waar de Voeten van Moeder God staan, op de heilige berg, waar onze vijanden tot een voetbank worden. De besnijdenis zal ons verzoenen, maar ook afzonderen. Door de besnijdenis komen we tot de diepere waarheden van God en Haar geheimenissen. MOSY, het pad van zwakte en honger, was een sleutelfiguur in de uittocht uit Egypte. Hij had een Midjanietische vrouw genaamd Sippora. De Heere wilde op een gegeven moment haar zoon doden. Sippora nam een stenen mes en besneed haar zoon, terwijl ze met de voorhuid zijn voeten aanraakte en hem 'bloedbruidegom' noemde. Toen week Gods toorn. Weer zien we hier hoe belangrijk de besnijdenis is, en hoe belangrijk de positie van Sippora was. Zij was de geestelijke moeder van de uittocht en een moeder van de besnijdenis tot het afwenden van Gods Toorn. Zij vertegenwoordigt de eerste borst van de Heilige Besnijdenis. De tweede borst van de Heilige Besnijdenis wordt vertegenwoordigd door Abital, een vrouw van David. Ook door deze vrouwen dienen wij ons te enten op de Israelitische olijf.


Hooglied 2 : 10-14 - 'Mijn geliefde gaat tot mij spreken : Sta toch op, mijn liefste, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de regen is over, verdwenen. De bloemen vertonen zich op het veld, de zangtijd is aangebroken. (...) De vijgeboom laat zijn vroege vrucht zwellen, en de wijnstokken in bloei geven geur. (...) Laat uw stem horen, want zoet is uw stem en uw gedaante is bekoorlijk.'

Willen wij zuiver profeteren en zuiver de Stem van de Heere verstaan ? Dan is de Heilige Besnijdenis hetgeen waardoor Zij spreekt. Deze spreekt vanuit de dieptes van ons hart, als zuivere borstvoeding, opkomende vanuit de diepe fundamenten van het Israelitische Volk. De Heilige Besnijdenis zal zijn als een nieuwe ark, ditmaal niet door mensenhanden gemaakt. Dan zal de heilige berg van Eden terugkomen. Deze berg zal één zijn met Sion, één zijn met Silo, als het Nieuwe Jeruzalem. Deze stad zal door vurige stenen gebouwd worden.

Alleen door het zegel van God, de Heilige Besnijdenis, zullen wij binnenkomen.


Ezechiel 44 : 9 - 'Geen vreemdeling, onbesneden van hart en onbesneden van lichaam, zal mijn heiligdom binnengaan, geen vreemdeling onder de Israelieten.'


In het Aramees betekent BAQRA, BQAR boze geesten in zwijnvorm. Deze werden geofferd, en dat gebeurde dus weer in de onderwereld. Er werden dus GEEN zwijnen geofferd in de natuurlijke wereld. Zodra die suggestie wordt gegeven hebben we te maken met satanische duivelsverzen (veelal in de vertalingen). Ook betekent dit Aramese woord : 'boze geesten van ketterij in zwijnvorm'.


De Moeder Heer herschiep de onderwereld door de offers die gebracht werden. Die offers waren boze geesten in zwijnvorm.


Voor een Israeliet was het belangrijk om terug te komen tot het zuivere teken, het zuivere vruchtbare deel, het besneden, paradijselijke deel. En dit moest ten diepste gebeuren. Dit had te maken met het feit dat het teken, het geslachtsdeel, de goddelijke spreekbuis was. De voorhuid was de kap, het zegel, wat eraf moest. Die voorhuid was gekomen door de zondeval. God zou het mes brengen, HARBA, om die top eraf te snijden (Ezechiel 3 : 22, 6 : 3). Velen zouden omkomen, maar er zou ook een overblijfsel zijn. HARBA betekent ook 'MES van MOSY'. Dit zwaard werd gebruikt voor scalpering EN de besnijdenis. Dit zwaard wordt ook in verband gebracht met de vrouw van MOSY, Zippora, de besnijdster. Zij besneed haar zoon.


HARBA, ZIPPORA, is het teken van de besnijdenis in de grondteksten wat wij dienen te ontvangen, als een terugkeer tot de wildernis, om terug te keren tot het beloofde land. Als onze top eraf is, zal de Heere weer kunnen spreken.


Het boek Spreuken is in het Aramees Mtal, een gelijkenis, een orakel en een wachtwoord, om MARDU te verkrijgen, wat kastijding betekent, als een onderdeel van de ascese. Dit om MELLA te ontvangen, woord, spreuk, belofte (ook : logos, het geschreven woord), om weer meer kastijding te ontvangen, als een groeiende tucht, waarin men opgroeit.


In Micha 4 staat er dat God alle lammen zal verzamelen tot een overblijfsel, zij die het teken hebben ontvangen van de goddelijke verlamdheid, het vruchtbare deel.


Het volk wilde koningen, middelaars, priesters, maar GEEN profeten en richters. Zij wilden de goddelijke vrouw niet, want dit was het beeld van de tucht en het wapen, het reinigende vuur van de hel. Het volk wilde geen rechtstreeks contact met God. Profetie betekent : 'voor het spreken', als de plaats van ontvangen en toetsen, de goddelijke verlamdheid, YAD. Profetie moet gezuiverd worden door profetie, de bron van profetie. Profetie kan in zichzelf gezuiverd worden. Geest is meer een algemene term, maar we moeten de diepte in. Jeremia 5 : 13 zegt : 'De profeten zullen tot wind (RUWACH) worden (geest). Geen is er die door hen spreekt. DABAR zal niet in hen zijn (het profetische woord).' God leverde hen over aan de windgod.


Leven onder de Geest is leven onder het oordeel. De mens koos voor pinksteren.


Het volk wilde een koning, en God gaf het hen, en gebruikte het om hen naar diepere dingen te leiden, maar het was niet het beste. Het volk verkoos geest boven profetie. Het volk wilde alleen afstandelijke omgang met God, via koningen, middelaars en priesters.


De Heilige Vrees is in de grondteksten de hoogste kennis (Spreuken 1 : 7), en niet alleen maar het begin van kennis. Dan staat er dat we ons moeten uitstrekken om de wet (Tohrah) van de afscheiding te ontvangen als ketenen (ANAQ) om de hals, wat in de grondtekst betekent de rijdster op beesten, leider van vele leiders, machtige koningin. Als eerste moesten de Israelieten Hebron veroveren om het beloofde land in te kunnen. Hebron betekent necromantie. De kinderen van ANAQ, de halsketenen, waren daar.


Yaakob, Jakob, betekent ook siege, omsingelen, strikken, sluipen en bestormen. Ook betekent het 'aan de hiel/ voet' zijn. Job klaagt erover dat hij uit de moederschoot werd getrokken en dat haar knieen hem opwachtten, als een overgangsfase in de onderwereld, van de BETEN (put, schoot), naar de BEREK (vrouwenknieen, vrouwenbenen). BEREK is in het Aramees een boog en een ploeg, in verband met de plaats waar kinderen worden opgevoed (Job 3 : 12). Yaakob, Israel, was onder de voet (BEREK) als een druif/ kind. Yaakob is de plaats van de kinderen, de derde scheppingsdag. Het was de taak van Jesaja om Yaakob weer terug te brengen tot de Moeder Heer. (Jesaja 49 : 5), om de stammen van Israel op te doen rijzen. De derde scheppingsdag is hiertoe de persbak.


In de onderwereld, ERETS, moesten de Israelieten Hebron innemen. Dat was hun eerste taak. Hier woonden de kinderen van ANAQ, de kinderen van de halsketenen. Dit worden sieraden van genade genoemd in Spreuken 1, CHEN. Dit komt van het woord CHANAH, wat siege betekent, en doen neerbuigen, als een belangrijk device om het volk in de goddelijke verlamdheid te houden, en de goddelijke verhongering (vasten). Dit hele idee bevestigt ook de bescherming tegen het groeien van de voorhuid door vleselijke inmeng. Dat is ook wat CHANAH betekent : verwerping. Daarom is CHEN, ANAQ, de halsketenen, een blijvende besnijdenis.


HARBA-ANAQ-CHEN


Dit is als een halsketen wat gedragen kan worden, wat in Spreuken wordt beschreven als de Wet van de Afscheiding (vers 8). Het is een belangrijk item in de heilige gebondenheid. Jozua versloeg uiteindelijk de Anaqieten in Hebron (Jozua 12).


De halsketen, ANAQ, hield hen in de goddelijke verlamdheid, als eeuwige kinderen, NA'AR (mannelijk), en NARA (vrouwelijk). De ANAQ is daarom een belangrijke sleutel tot de derde scheppingsdag, het rijk der kinderen, Yaakob, 'hij die onder de voeten is', als eerstelingen, als druiven voor de persbak.


De tweede scheppingsdag gaat over de scheiding van mayim, het goddelijke zaad, zoals MOSY de zee splitste. Dit is het Mes van MOSY, de dag van de besnijdenis, het rijk van Zippora.


De heilige besnijdenis is de opening van de zegels, zodat de vruchtbare delen weer gaan spreken. De besnedenheid is het fundament van profetie. Deze komt voort vanuit de goddelijke verlamdheid, het vruchtbare deel, wat spreekt door de besnedenheid. Dit is het ware spreken in tongen.


In Numeri 3 staat dat God de Levieten als eigendom nam in plaats van de eerstgeborenen, want die waren al zijn eigendom. Dit was het tweede plan, na de eerste vruchten, na pinksteren, na het feest der kinderen, dat er Levieten uit de kinderen van Israel werden verkozen. Zij werden geschonken aan ARREN, wat lichtbrenger betekent, de eerste scheppingsdag. Als iemand door besnijdenis Israeliet is geworden, dan moet deze tot de stam van Levi komen, voor priesterdienst, de directe toewijding aan God.


KIND-BESNIJDENIS-LEVIET


Zo dient het kind van God van de derde scheppingsdag naar de eerste scheppingsdag te reizen.


In de Aramese grondlaag zien we dat de strijd om het beloofde land in te gaan al veel eerder begon. Eerst werd in Exodus de tabernakel gemaakt, de OHEL, de nomadische goddelijke tent, het symbool van het leven in de wildernis. Hierin verscheen MARYA, de Moeder Heere. De levieten waren uitverkoren uit het Israelitische volk om dienst te verrichten tot Haar. De Heere wilde in de tempel van Salomo wonen in duisternis. Zij wordt voorgesteld als een vrouwenstam, omdat de vrouw de drager is van de vruchtbaarheid. Uit Haar, de BETEN, de schoot van de onderwereld, kwam de mens voort, en werd vervolgens geleid tot haar knieen, de BEREK, om vervolgens door Haar vertrapt te worden in de persbak van de onderwereld. Job klaagde over deze overgang. Hij wilde het liefst dat hij in de BETEN was gestorven (Job 3).


De strijd was tegen de BAQRA, of de BQAR, wat boze geesten van ketterijen in veevorm betekent in de Aramese grondtekst (ook : zwijnen). Dezen moesten geofferd worden. Het vuur wat hiervoor gebruikt werd was ASH, het Hebreeuwse woord voor goddelijk vuur, de verschijning van God. Zo konden er geen onschuldigen worden geofferd. Hiervoor droeg ASH dus zorg. Het was een ingebouwde veiligheid in de offerdienst. Hiervan is geen sprake in de schanddadige Engelse en Europese vertalingen van het Westen. Daardoor werd het westen een valse Levitische orde.


In Leviticus 17 staat een hele ernstige waarschuwing dat er alleen vee geslacht en geofferd mag worden wat tot de OHEL van MOWED wordt gebracht, de tent van de goddelijke oproep. Dit betekent dat wij eerst door God geroepen moeten zijn, en vanuit zijn tent moeten werken, vanuit de ASH, zodat er geen onschuldigen op het jacht en oorlogs-altaar terecht zullen komen. De strijd is tegen het kwaad, zoals de Aramese grondtekst laat zien. Degene die hier geen gehoor aan zou geven zou verbannen worden.


Levitische boze geesten hebben het valse Woord opgericht met al zijn misvertalingen. In de Aramese grondtekst zien we hoe hiermee wordt afgerekend. Het aanhangsel van de lever van het demonische offerdier moest op het altaar verbrand worden als 'de wind van veranderingen' (Lev. 3 : 4). Dit lever-aanhangsel is de HSAR, de HESRA, wat in het Aramees 'pen van de schrijf-priester' betekent. Jeremia sprak dat de wet was opgesteld door de leugenpen van de schrijf-priesters (Jeremia 8 : 8). Daarom moesten de Levieten strijd voeren tegen de HSAR, het valse woord, en de valse wet. Het is de strijd tegen alle hedendaagse misvertalingen. Vanuit dit valse woord is het westen tot grote hoogtes gekomen. Daarom moet het valse woord door de Levitische jachtrusting en wapenrusting verwoest worden. HSAR houdt zich schuil in de BAQRA, het valse vee.


HSAR is het Christus mysterie, het NT. De lever van de boze geest moest gegeten worden, om zo vrij te blijven van de leugenpen, de Christus-vloek. De Levieten gingen hier heel zorgvuldig mee om. Zij hadden een heilige lust om de lever te eten voor dit doel.


De borst van het offervee is in het hebreeuws de CHAZEH, dat komt van CHAZAH : zien, profeteren. CHAZEH is de valse ogenzalf, de valse borst, oftewel de valse profetische beweging die de profeten moeten overwinnen. Dit is een strijd tegen het valse oordeel. (Lev. 10 : 15) Dit is zo belangrijk dat het tot een eeuwige inzetting is aangesteld. In het Aramees is dit de strijd tegen HDE, tegen PRISA, PRIS, wat 'bedekking' betekent en borstplaat, een soort van afgod. Het is een strijd tegen BIZ, BIZZA, wat borst en demoon betekent.


BIZ, BIZZA is het oog van de boze geest, oftewel de Egyptische god van dronkenschap BIS, BISU (Romeins : BACCHUS), de god van geboorte. Dit is de staf van Horus, ook wel het oog van Horus genoemd, de god van de illuminati. Het is de valse Adam die ons van het paradijs probeert af te houden, om ons slaven te laten blijven van de elite. Daarom is de vijand zo gefixeerd op het oog, het materiele, het aanzien, wat zich ook uit in het vooruitdrukken van de borst. Het oog wil protsen. Dit oog van de BAQRA moet doorstoken worden. Dit is ook een belangrijke taak van de Levieten, dat zij de ogen uitsteken van de offerdieren, de boze geesten. BIZZA moet verslagen worden. BIZZA steelt zielen om ze vervolgens in de schoten van de elite geboren te laten worden.


De ingewanden, de darmen, van de vijand, moeten gewassen worden in MAYIM, in goddelijk zaad, en daarna moet het worden verbrand op het altaar als de wind van veranderingen (Lev. 1). Ingewanden is de GEWAY in het Aramees, de medische orde, de valse genezings beweging en de prosperity fraude. De vijand probeert zichzelf medisch op peil te houden door de GEWAY, en daarom is het belangrijk dat een Leviet de GEWAY onder handen neemt. Dit zijn dus nog meer geesten die zich schuilhouden in de BAQRA, en worden ontmaskerd.


De genezings beweging is er niet om mensen te genezen, maar om mensen onder controle van boze geesten te brengen. Mensen worden door deze hekserijen tot slaven gemaakt. Ook de medische orde is hiertoe uitgezonden. Het zijn kolonisten. GEWAY is MONOCH, oftewel Balder-Osiris, de vader van Horus. Wij moeten GEWAY overwinnen in de Levitische oorlog en jacht. Dit is waarom hyena's in de jacht vaak als eerste de ingewanden van een rund aanvallen. Hyena's leven in een diepe gevangenis. Zij hebben gnosis, maar zijn zo paranoide dat ze levende runderen aanvallen. Dit is een mysterie, en is cryptisch. Ze zitten zo diep in de jacht-gnosis dat ze ervan in de war zijn geraakt. Zij hebben hun instincten niet onder controle en zijn slaven van hun eigen honger. Toch zijn het heilige dieren. Het zijn de dieren van Moeder God, die zij als een allegorie geplaatst heeft. Hyena's zijn de sleutel om GEWAY te overwinnen.


Nu ligt er voor de Levieten een groot gevaar op de loer, namelijk overmoed. Overmoed is een hele gevaarlijke geest van trots, die verblinding kan veroorzaken en zelfmisleiding. Daarom is het zo belangrijk om in de Vreze des Heeren te blijven, die de hoogste kennis is. Vraag altijd om de grootste Vreze des Heeren, want als jouw vreze des Heeren maar 99 of 90% is zul je nog misleid worden. De Vreze des Heeren is in volheid een paniek waar je nooit meer van hersteld, een verlamming, die door een ervaring gebracht moet worden. Wij moeten ons uitstrekken naar die ervaring. Het is een ervaring van goddelijke verlamdheid. Niet zo maar een goddelijke verlamdheid dat je je even niet kunt bewegen, maar een goddelijke verlamdheid gebracht door angst, paniek. Wij moeten Haar op waarde leren schatten, en niet minachtend op haar neerkijken. Oordeels-profeten, Levieten en Heilige Angst zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.


Overmoed is dus een groot gevaar, de geest van trots. De geest van trots wil snelle paarden, snelle jagers en vooral snelle offer-priesters. In het Aramees is TRAB, TARBA, offerdieren vet, wat ook vertaald wordt als 'trots'. Dit vet is belangrijk in de offerdienst. Daarom is de Levitische priesterdienst ook verbonden met het fokken van offerdieren. Er moet TARBA komen. Overmoed in de strijd is fataal. De vijand zal macht over ons krijgen wanneer wij hem benaderen met overmoed. Zelfs als de duivel tegenover je staat als vee moet je dus erg op je hoede zijn.


Hierin is MOWED, timing, oproep, zeer belangrijk. Wij mogen niets doen vanuit de oproepingen van de Heere, die dus verbonden zijn aan de tent van MOWED, de OHEL. Wij zijn dus verbonden aan de thuisbasis. Wij moeten dus telkens heel goed beseffen dat wij heilige Levitische slaven (ABAD) zijn. God moest ons tot ballingen maken, om ons geheel los te kopen uit de plaats waarin wij gevangen waren. Dat is ook wat Kanaan betekent : loskoping, maar ook tot slaaf gemaakt, onderworpen, vernederd. Het is dus eigenlijk zo dat God ons verlost van valse slavernij en brengt tot heilige slavernij (van het woord Kana).


Zoals het bloed van de vijand belangrijk is om te reinigen en te heiligen, zo is ook het vee-vet van de vijand, TARBA, TRAB, belangrijk. Het vijandelijke vee-vet werd gebruikt om wapenen en jachtgerei mee te zalven en de phallische speer. TRAB was de oorspronkelijke zalving zoals het bedoeld was. De Heilige Geest probeerde deze traditie af te dekken. Wij moeten bidden om TRAB, het vee-vet van de vijand, en niet om de selectieve NT-vertaling 'de Heilige Geest' die erop uit was om de tijden en de offer-wet te veranderen. Het fokken van het vijandelijke vee hiervoor gebeurt door MOWED, de heilige tijd. Wij moeten smeken tot de Moeder God om TRAB te ontvangen, om de oorlog te winnen, en om succesvol te zijn in de jacht.


Dus er zijn een heleboel dingen waarop wij moeten letten en waarin wij onderwezen moeten worden. Na het vangen van de vijand als prooi moet de gevangen vijand naar de BAYITH gebracht worden, het gevangenis-complex of de kooien, en de BAYITH is verbonden aan de OHEL, de tent.


Er zijn een heleboel Geest-afgodendienaars, die de Geest verafgoden, en het andere, hogere, diepere van God buitensluiten. Jeremia waarschuwde dat de profeten tot RUWACH, de Geest, zouden worden, maar niet tot DABAR, het profetische woord. De Geest MOET leiden tot de Volle Waarheid, zegt het Nieuwe Testament, tot het verborgene, dat wat in de duisternis verborgen ligt. God gaf het volk over aan de windgod.


In Leviticus 1 zien we ook de offerdienst waarin demonische vogels onder handen worden genomen : AWPA is vogels en YAWON is duif. De duif is ook het symbool van de Heilige Geest en van de valse heilige geesten, de macht die de mensheid had ingenomen, om hen af te houden van het diepere. In Leviticus 8 : 9 wordt in het Aramees de veren-hoofdtooi, de KLILA op het hoofd van de dienstdoende priester gezet, als een teken van overwinning over de demonische vogels, als verbreking van de vloek van de windgod. De strijd tegen de windgod is een belangrijke strijd in de offerdienst van de Leviet.


Er was al gewaarschuwd dat de farizeeers de sleutel van kennis voor het volk wilden achterhouden. Er was namelijk veel meer gaande, en deze dingen werden in duisternis verborgen. In ieder geval werd de Moeder God, de Moeder Heere, en de Gnosis bestreden door de westerse kerk. Het is tijd om deze zegelen te verbreken.


Ook God en Heere zijn in de grondtekst gewoon engelenordes, en in het Aramees de ordes van demonen, die over de mensheid waren aangesteld. Daarom moest het volk blijven doorzoeken. Er zal een verandering moeten plaatsvinden in ons denken. In het Oude Testament waren de oordeels-profeten slaven. Zij waren AMAD, en de ABAD waren de Levitische priester-slaven. De NA'AR waren de slavenjongens. Door de MOWED werden ze opgeroepen om door de tent te leven, de OHEL. Zo niet, dan zouden ze een slaaf van de boze geesten worden.In de grondteksten was Iyowb (Job) een heilige necromancer (iemand die profetische woorden ontvangt door de onderwereld (ERETS). 12 :8 zegt : 'Spreekt tot de ERETS (onderwereld), en het zal je onderwijzen.' In vers 7 staat : 'Vraag de BEHEMAH (de goddelijke half mens, half dier wezens van de paradijselijke onderwereld) en zij zullen je onderwijzen.'


In 10 : 9 wil God hem terug brengen naar het stof van het paradijs, de APHAR. In het Hebreeuws is Iyowb in 7 : 5 bewapend met APHAR. Bewapend is LABASH. APHAR is stof, vuil en aarde. Zijn lichaam, BASAR, is hiermee bewapend, wat betekent zijn vlees, zijn vruchtbare (geslachts-)deel. In het Aramees is GSUM, GUSMA, GESMA lichaam, kerk, corpus van boeken en context. In vers 11 zegt hij dat God hem bewapend heeft met dierlijke huiden (OWR) en beenderen.


De APHAR is het stof en vuil van het paradijs waarmee Iyowb en de Levieten gezalfd werden. Hierin lagen de bronnen verborgen van TRAB, het vee-vet van de overwonnen vijand, en ook de huiden, de botten en het bloed van de vijand. En één van de plagen van ARREN was dat de APHAR zou veranderen in KEN, KANAN, muggen, wat in de diepte vastbinden betekent en piercers, piercings. Dit gebeurt in de diepte van APHAR, wat ARREN openbaarde.


In 7 : 14 wordt Iyowb beschreven als een profeet die dromen krijgt en visioenen die hem angst (BA'ATH) aanjagen. Zodat hij in vers 15 kiest voor dood en wurging boven het leven. Dood is MAVETH, wat ook de 'dood' is door honger en armoede. In vers 21 zegt Iyowb dat hij geleid wordt om neer te liggen (slapen) in de APHAR. Iyowb moest vuil gemaakt worden, anders zou hij in de onderwereld geen wapens hebben.


In 16 : 3 worden zijn nieren, in het Aramees zijn arsenaal, doorboort. De Geest leidt tot de wildernis, de tucht. Dat gebeurde ook met Christus.


In 17 : 14 laat de grondtekst zien dat APHAR (stof, vuil, aarde van de paradijselijke onderwereld) brengt tot rust.


Vanuit APHAR, de wapenrusting van Iyowb, die doorboort moest worden, werd BASAR, vlees, voortgebracht in het paradijs.


In 19 : 26 staat dat eerst de huid (voorhuid, huid van de top/ voorhoofd) geschonden moest worden (besnijdenis, scalpering), en dat dan vanuit BASAR (paradijselijk vlees) CHAZAH zou voortkomen, profetie, om de Heere te zien (ELOWAHH). In vers 27 worden de nieren, het arsenaal, geconsumeerd, gestopt, KALAH, wat op een grote ontwapening duidt. APHAR wordt soms min of meer weggewassen, zodat het heilige vlees daar uit voort kan komen. Dit heeft dus te maken met het scheppings-proces. Dit vlees is dus gebaseerd op de goddelijke verlamdheid, het 'mannelijke' geslachtsdeel, waar zowel man en vrouw uit bestonden.


In 7 : 11 staat dat de RUWACH, de Heilige Geest, de adem, de wind, gebonden zal worden, en nauw gemaakt worden, en de mond gesnoerd. Hieruit zal DABAR, het profetische woord, vrijgezet worden. Dit komt telkens weer naar voren in het boek Iyowb, dat er afgerekend zal worden met de Geest, om over te gaan naar het profetische, de gnosis.


9 : 18 – God zal mij niet RUWACH (Heilige Geest, adem) laten ontvangen.


God zal hem niet naar de Geest laten terugkeren, staat er in de grondtekst. Overgeleverd aan de windgod was het volk, en God wilde het volk uitleiden tot de verloren fundamenten. Dat is waar het in het boek Iyowb over gaat.


Iyowb moest NUWD, zwerven, klagen en trillen, om die overgang te bewerkstelligen. Hij moest alles brengen tot de Test, de MOZEN. Het zou zwaarder zijn dan het zand van de zee, maar dit zou hem verstommen. Hij moest tot ALAM gaan, de stomheid, zodat hij niet meer zou kunnen spreken. De Geest in hem moest tot rust gelegd worden. Dit was ook gaande in het leven van Yechezqel (Ezechiel 3 : 24-27). God maakte hem stom (ALAM), om vandaaruit zijn mond te openen alleen wanneer God dat wilde (PATHACH).


PATHACH duidt ook op de Vagina.


Het is iets waar alle profeten doorheen moeten gaan. Zij moeten zich uitstrekken om ALAM, de goddelijke stomheid te ontvangen.


Ook moesten de profeten IVVER ontvangen, de heilige blindheid, wat in de diepte betekent : naakt worden, en ook huiden van dieren, ontmaskerd worden en naaktgemaakt worden, zoals Iyowb zei : Naakt ben ik gekomen uit de moederschoot van de onderwereld (BETEN), en naakt zal ik daartoe wederkeren, nadat hij zijn klederen had verscheurd en zijn hoofd had geschoren, en zich ter aarde had geworpen. (1 : 20-21). Ook moesten de profeten de goddelijke doofheid ontvangen, CHERESH, wat in de diepte insnijding betekent, overdracht, verbeelding, plannen maken en ploegen.


In het paradijs hadden zij een goddelijke blindheid. In Richteren 16 : 21 werden Simson's ogen uitgestoken, NAQAR, door de Filistijnen.


Door ALAM, stomheid, komen we in PATHACH, het goddelijke spreken. Als een profeet ALAM ontvangt kan het voorkomen dat hij zomaar een hele dag niet kan spreken. Dit is om hem voor te bereiden op PATHACH.


Iyowb werd dus tot een plaats geleid waar dingen zo zwaar waren dat zijn woorden opgeslokt werden, zodat hij in ALAM zou binnengaan, en ALAM hem zou vervullen.


De selectieve misvertaling 'Geest' is een afgod geworden in de charismatische beweging. Er is iets gigantisch mis. De mens is ergens van het pad afgeweken. De Geest moest in Iyowb sterven, zodat hij doorgang zou hebben tot de scheppings-afgrond, de schoot van de duisternis. Hierin zou instructie zich openbaren, als een licht wat duisternis was. Iyowb werd gekweld tot het einde, totdat zijn tong het uiteindelijk begaf, en hij stom werd voor de Heere, totdat alleen de Heere nog door hem zou spreken. Ook Yechezqel moest hier doorheen, dat zijn tong aan zijn gehemelte zou blijven steken, zodat hij het volk niet zou bestraffen, want het was een weerspannig geslacht. Als oordeels-profeet zijnde ontkom je hier niet aan. Als je er wel aan ontkomt, dan mag je je afvragen of je wel een profeet bent. Profeten moeten bidden en smeken om ALAM, de heilige stomheid, om aan Haar voeten neer te liggen. Ook Iyowb werd tot die duistere stilte geleid.


Onder het vijfde zegel waren de zielen martelaars die om wraak smeekten, maar zij kregen een kleed om te rusten. Stilte, stomheid, ALAM, was het doel. De windgod had hen in zijn macht, en daarom moesten zij hier doorheen. Zij moesten terugkeren tot de tuchtigingen. Hierdoor zouden zij bewapend worden met APHAR, het vuil der aarde, het heilige vuil van de paradijselijke onderwereld. En APHAR zou een nieuw lichaam voortbrengen, gemaakt van BASAR, van YAD, van HARBA, het besneden, ontzegelde 'mannelijke' geslachtsdeel. Een oordeels-profeet dient zichzelf in te smeren met APHAR voor deze reden. De profeet dient een relatie aan te gaan met APHAR, wetende dat APHAR ook afgewassen zal worden, en doorstoken zou worden, om het diepere omhoog te brengen, als een grote ontwapening. Een heleboel profeten blijven steken op dit punt. Zij willen niet ontwapend worden. Ook verafgoden een heleboel profeten de Heilige Geest, en beschouwen het als een doel op zich, en niet als een wegwijzer. Hetzelfde hebben ze met Jezus gedaan.


Wij moeten ons wassen in ALAM, de heilige stomheid. Ook heeft de Heere vele andere jagers op ons afgezonden die ons zullen wassen en doorsteken voor dit doel. Onze oude natuur, ook onze valse, geestelijke natuur, zal gebroken moeten worden (Iyowb 10).


In het boek Hooglied is de bruid donker van huid, als de tenten van Kedar. Dit zijn de goddelijke tenten, OHEL, van de duisternis. De tent of tabernakel wordt op verschillende manieren besproken in de oude geschriften. Kedar is duisternis in de grondtekst, dus we hebben hier te maken met de duistere OHEL, de tabernakel in de mysterieuze diepte. Iyowb klaagde erover dat hij door de moederschoot (BETEN) terecht kwam in de plaats waar haar knieen (BEREK) hem opwachtten, en een plaats waar hij aan de moederborst (SHAD) moest zuigen (YANAQ). Het bracht hem niets dan ellende. De windgod moest verslagen worden, en zijn veren moesten uitgerukt worden voor de priesterlijke hoofdtooi, om de Levitische eredienst te herstellen.


Er is een plaats voordat de moederschoot je grijpt, en dat is de YADA, het gekend zijn door God, wat de onderdrukking door goddelijke 'discriminatie' en 'racisme' is, wetende dat Moeder God boven jou staat, als de Moeder Gnosis. Hier ging ook Yirmeyah doorheen. Eerst worden wij gevormd in het hart van de Moeder Heere, waar de overeenkomsten zijn opgetekend, waar Haar Wet in ons wordt gekerft. Dit is de plaats tussen haar borsten. De YADA is de goddelijke kennis. YADA is de plaats van belijdenissen, het is de plaats van het goddelijke zien, de profetische kennis. In het boek Iyowb staan de Onderwereld en de Vernietiger, Abbadown, naakt, zonder bedekking, voor het Aangezicht van God (26 : 6). Zij zijn als Jagers op ons afgezonden om ons terug te brengen tot de diepere plaatsen van de onderwereld waar wij vandaan kwamen. Iyowb weet dat hij naakt tot die plaatsen zal wederkeren, omdat hij daar naakt vandaan is gekomen. In het boek Openbaring bewaakt Abbadown de put van de afgrond, de Teoom. Zij kent alle geheimen.


In Hooglied 7 : 2 wordt de moederschoot, BETEN, de schoot van de onderwereld, beschreven als bewapend met overwinnings-gejoel (lelien).


We zagen in de grondtekst van het boek Iyowb (Job), dat ook de Geest uiteindelijk moest neerbuigen voor de diepere weg in de onderwereld.


Wij moeten er naar streven om het goddelijke etiket 'gekastijd', en 'gehoorzaam' te ontvangen, om ons contact met God te herstellen.

We zagen :

Levitische boze geesten hebben het valse Woord opgericht met al zijn misvertalingen. In de Aramese grondtekst zien we hoe hiermee wordt afgerekend. Het aanhangsel van de lever van het demonische offerdier moest op het altaar verbrand worden als 'de wind van veranderingen' (Lev. 3 : 4). Dit lever-aanhangsel is de HSAR, de HESRA, wat in het Aramees 'pen van de schrijf-priester' betekent. Jeremia sprak dat de wet was opgesteld door de leugenpen van de schrijf-priesters (Jeremia 8 : 8). Daarom moesten de Levieten strijd voeren tegen de HSAR, het valse woord, en de valse wet. Het is de strijd tegen alle hedendaagse misvertalingen. Vanuit dit valse woord is het westen tot grote hoogtes gekomen. Daarom moet het valse woord door de Levitische jachtrusting en wapenrusting verwoest worden. HSAR houdt zich schuil in de BAQRA, het valse vee.


HSAR is het Christus mysterie, het NT. De lever van de boze geest moest gegeten worden, om zo vrij te blijven van de leugenpen, de Christus-vloek. De Levieten gingen hier heel zorgvuldig mee om. Zij hadden een heilige lust om de lever te eten voor dit doel.


Vandaag de dag zijn de levers van onschuldige dieren een delicatesse in de vorm van leverworst wat dagelijks door miljoenen wordt gegeten op brood om zo hun Jezus visioenen te ontvangen. Wij moeten als tegenaanval daarom de levers van boze geesten eten om zo de gnosis, KRA te ontvangen. De goddelijke inkt ligt hierin opgeborgen.


Hier even een klein lijstje van wat belangrijk was voor de Levieten :


MOWED – heilige tijd

KRA – heilige gnosis

HARBA – heilige besnijdenis

TRAB – het zalven met het vet van vijandelijk offervee
Hoofdstuk 16. De Verborgen Poort In De APHAR


De ARREN, het lamsvacht, brengt de plagen voor de Exodus.


Exodus 8


16 En de HEERE zeide tot MOSY: Zeg tot ARREN: strek uw staf uit en sla het stof, APHAR, der aarde; het zal tot muggen worden in het gehele land Egypte. 17 Toen deden zij aldus; ARREN strekte zijn hand uit met zijn staf en sloeg het stof, APHAR, der aarde, en de muggen, KEN, kwamen op mens en dier. Alle stof, APHAR, der aarde werd muggen in het gehele land Egypte. 18 Ook de geleerden deden hetzelfde om door hun toverkunsten de muggen, KEN, te voorschijn te brengen; maar zij konden het niet. En de muggen, KEN, kwamen op mens en dier. 19 Toen zeiden de geleerden tot Farao: Dit is Gods vinger. Maar het hart van Farao verhardde, en hij luisterde niet naar hen – zoals de HEERE gezegd had.APHAR zal worden tot KEN, wat in diepte KANAN is, Kanaan. KEN, KANAN, betekent vastbinden, piercers, piercings. De Israelieten moesten door de APHAR komen tot KANAAN, de piercings. KANAAN bezat de piercings, en daarom moesten de Israelieten KANAAN veroveren. KANAAN is het beloofde land.Een andere plaag gebracht door de ARREN, het lamsvacht, is dat water, zaad, in bloed veranderd. Ook sloeg ARREN de eerstelingen, en beeldde daardoor het ware pinksteren uit, als een offerfeest. ARREN was de eerste scheppings-dag als de lichtdrager, de dag van de Levieten en van de verjonging, de dag van de visserij. Esoterische gezien : 'De dag dat het water, het zaad, in bloed veranderde.' Het was een oordeels-dag. De Israelieten konden tot deze dag komen door de wet van de scheiding, de MAZONA, en de besnijdenis, oftewel de tweede scheppings-dag.De plaag van de vliegenzwermen was in het Hebreeuws een mix van verschillende vliegensoorten die zo agressief waren dat ze niet zomaar staken, maar echt verslonden. Het waren vlees etende vliegen. Daarom was deze plaag zo desastreus. Maar in de Aramese grondtekst was deze plaag nog erger. Het was een plaag van vleesetende vogelzwermen die ook nog eens ziektes brachten.De ARREN brengt soortgelijke plagen in Openbaring. Dit is waarom de ARREN, het lamsvacht, gevreesd is. Voor een Leviet is het belangrijk de ARREN te verkrijgen, te vinden. Dit gebeurt door de oorlog en de jacht. De ARREN is een belangrijk teken van overwinning en verjonging. Door de ARREN zou Kanaan onderworpen worden, en zouden de benodigde piercings worden verworven. KANAAN betekent ondergronds, laag, onder, en bevindt zich diep in de APHAR. ARREN opende deze poort. KANAAN is ondergrondse stammen. Zij dragen piercings, gestolen sieraden. Vanuit de APHAR moeten wij komen tot KANAAN door de ARREN.Psalm 10531 Hij sprak, en er kwamen steekvliegen (Aramees : ziekte-brengende vogels), muggen, KEN, KANAN, KANAAN, over hun ganse gebied, GEBUWL.GEBUWL is duisternis, de rand van het altaar waarop offervee geslacht werd. Hier staat het in nauw verband met KANAAN. GEBUWL is een afgebakende plaats van restricties. Daar moeten de piercings ergens zijn. In de grondtekst is het een land waar alles verdraaid, omgedraaid is.Genesis 319 Stof, APHAR, zijt gij en tot stof, APHAR, zult gij wederkeren.KANAAN is een dieper laag in de APHAR, zodat er ook staat :APHAR zijt gij en tot KANAAN zult gij wederkeren.En :KANAAN zijt gij en tot KANAAN zult gij wederkeren.Genesis 1316 En Ik zal uw nageslacht, zaad, maken als het stof, APHAR = KANAAN der aarde, ERETS, onderwereld.
Hoofdstuk 17. Ryan Rijdt Op Het Lam


We zagen in de diepte van de grondtekst :


Genesis 3


19 Doorstekingen (piercings) zijt gij en tot doorstekingen (piercings) zult gij wederkeren.

Het gaat hier om de APHAR-KANAAN poort van de ARREN zoals we zagen.

KANAAN had elf zonen, elf stammen, waarvan vijf van het land KANAAN zelf :

De Hettieten waren een volk van Indo-Europese taal, die goden aanbaden zoals Mithra, Indra en Varuna, die ook in India werden aanbeden. De Hettitische taal is nauwverbonden aan het Sanskrit van India. De Hettieten vereerden stormgoden en berggoden. Tharhunt was de god van de donder, waar ook de Germaanse Thor vandaan kwam. Tharhunt was in gevecht met de slang Illuyankas. In eerste instantie wint Illuyankas het gevecht. De slang kon alleen verslagen worden door tot de Godin, Inaras, te naderen.

Tahr, waaruit Thor voortkwam, betekent verovering. In het Sanskrit is dit Tura wat machtige en kracht betekent. Turashah was een andere naam voor Indra. Van Tahr komt ook toros en taurus voort, rund. Dit staat in verband met bergen. Het gaan op de berg betekent zoiets als 'de rund overwinnen.' Eén van de hoogste goden voor de Hettieten was genaamd Taru, een stormgod. De Hettieten waren een bergvolk in het Noorden van Kanaan. In de grondtekst betekende het 'scheiding' en 'angst'. Zij vertegenwoordigden de piercings van de MAZONA, de heilige scheiding, en van de Vreze van de Gnosis. Daarom moesten de Israelieten de Hettieten veroveren. De Israelieten moesten namelijk 'de berg opgaan', oftewel 'de rund overwinnen.' Zij moesten komen tot de berg van de Godin in het paradijs, in de dieptes van Kanaan, in de dieptes van de APHAR, het paradijselijke stof en vuil, in het gebied van de Hettieten.

Thor, T-Hor, de god van de donder en de vruchtbaarheid, is de Germaanse, Oud-Europese vorm van Horus, Ryan. Ook hij heeft een staf, in de vorm van een hamer, Mjollnir. Thor is de Heer van de runderen, en ook de slachter van runderen, en hij komt voort vanuit de Hettitische berggod. De berg opgaan is het overwinnen van de Behemoth, de monsterlijke rund uit het boek van Iyowb. Thor draagt de Mjollnir als het zwaard van de Behemoth, wat de CHEREB is, de HARBA, oftewel het mes van de besnijdenis. Dit is tevens de wijzer van de Levitische tijdschijf, van de MOWED. De Hettieten moesten overwonnen worden om de MOWED te herstellen, zodat KRA zou stromen, de Levitische gnosis.

Thor, Horus, Ryan bewaakt dus de berg van de Moeder God, van de Moeder Gnosis, in Eden. Oordeels-profeten hadden in dromen en visioenen gezien dat Ryan een lift bewaakte, en een toren. Ryan, Rian wordt genoemd 'De Poortwachter van de Reuzen-Toren'. Ook Thor was befaamd vanwege het verslaan van reuzen. Ryan staat voor de samenzwering van de christelijke wereld en de medische wereld om langzaam door vergif toe te dienen controle over de mens te krijgen, om de mens te gebruiken als brandstof van de industrie voor economische doeleinden.

Ryan is de Heer van de Reuzen, zoals Thor dat is. Hij heeft de Nephilim voortgebracht, vanuit het slangenzaad, de giftige vrucht. Dit zijn 'de dochters der mensen' uit Genesis 6, een ander ras van boze geesten, om de Nephilim groot te maken. Dit zijn geen echte mensen of vrouwen, maar monsters, aliens. Zij ondersteunen en vereren de mannelijke superioriteit, en zijn dus verraders van het vrouwelijke geslacht.

Ryan werkt door de valse boom, door het zaad van de slang, het zaad van tovenarij in de grondtekst, Assur, prosperity, het materialisme. Dit is waarop het gradenstelsel van de vrijmetselarij is gebaseerd. Het is om de gnosis af te knijpen. Zij wilden reuzen creeeren om over vrouwen te heersen, zodat Moeder God niet zou kunnen spreken. Nephilim betekent tirannen. De 'dochters der mensen', het andere ras van boze geesten, moest vruchtbaarheid geven aan deze bloedlijn, en dat kon alleen maar als deze monsters zich als vrouwen zouden vermommen. Zij verlustigen zich in kracht en macht. Zij vormen de valse baarmoeder van de nephilim. Dit was de reden waarom de zondvloed moest komen. Hiertoe werd Noach opgericht, en werd de ark gebouwd.

De 'dochters der mensen', levensgevaarlijke aliens, waren nakomelingen van de slang, en van Kain, de landbouwer en zakenman. In de Hebreeuwse grondtekst betekent het appel, als de verboden vrucht, waardoor vele engelen (Aramees : demonen) vielen. Zij wisten de weg tot de baarmoeders te vinden om vlees te worden, en een grote positie in de onderwereld. De verboden vrucht is vergif, de slangenbeet, valse medicijnen die hun oorsprong niet in de gnosis hebben, maar in hekserij. We hebben het over het medische dictatorschap vandaag de dag, wat ons langzaam wil vergiftigen door gedwongen medicijnen in de vorm van het algemene medische systeem, de psychiatrie en de tandheelkunde, oftewel de gedwongen giftige vullingen-industrie. Deze medicijnen zijn geprogrammeerd om het genezingsproces te vertragen, en de gezondheid stapsgewijs te vernietigen, door het zenuwstelsel in de war te gooien, zodat de illuminatie langzaam maar zeker macht krijgt over de hersenen. Dit is allemaal beter voor de economie. Het is geprogrammeerd door het slangenzaad, met de missie om slachtoffers te binden aan de valse boom. Het is de infiltratie van vergif.

In het Aramees waren deze 'dochters der mensen' eieren. Zij waren dus eieren van de slang. Zij werden bestempeld als 'goed' in de zin dat ze mensenbehagers waren van het systeem. Zij moesten het systeem grootmaken. Daartoe waren ze uitgezonden. Dit werd geconstateerd door valse visioenen in de grondtekst. Er was dus een heleboel misleiding gaande om deze zogenaamde kunstmatige nep-vrouwen deze status te geven.

Het slangenzaad bracht ook andere nakomelingen voort, genaamd de SNAILIM, slakken. Zij kunnen dus door het vertragend gif mensen zelfs in een coma brengen. Deze slakken zijn doof en hebben geen hart. Zij hebben een media van de dood.

De 'dochters der mensen' betekent 'genezers' in de grondtekst. Zij genezen boze geesten, zij genezen de Nephilim wanneer dezen thuis komen van de oorlog.

Hierom moeten we de berg van Eden opgaan om deze geesten te verslaan. Wij moeten het mes van de besnijdenis veroveren, oftewel de slagtand van de Behemoth. Zo kunnen wij de MOWED herstellen, de Levitische tijdschijf, voor het losbreken van KRA, de Levitische gnosis. Deze berg is het komen tot Moeder God. Ryan is verder ontmaskerd als zijnde Thor, de woeste dondergod van de oude Germanen. Met de komst van het christendom moest men Thor afzweren, maar in de vrijmetselaars loges werd Thor nog gewoon door aanbeden als een machtige god. De swastika, het hakenkruis, was het teken van Thor wat bijvoorbeeld op wapens werd gegraveerd voor succes in de oorlog. Daarom aanbaden de nazis de swastika. Het stond voor de bliksem van Thor en voor zijn hamer, de Mjollnir, als heerser over de reuzen. De swastika moest de MOWED, de tijdschijf van de gnosis, verzegeld houden.

De bazuinen beginnen te blazen wanneer de zegels zijn verbroken, oftewel de profetie, gnosis, voortgaande openbaring, komt voort vanuit de besneden, brandende YAD. De verbreking van de zegels beelde de besnijdenis uit. De bazuinen beelden de Davidisch-Levitische runderjacht en buffeljacht uit tot verdere verbreking van de Canon. In de Psalmen werden runderen en kalveren beschreven als de geschriften die David hadden omsingeld. Ze wilden David hierin opsluiten, maar David moest de strijd en jacht aangaan om van hen zijn wapenrusting te maken. De bazuinen zijn ervoor om de wachters van de canon uit te schakelen.

Dit betekent dus de berg van Eden opgaan, de berg van de moeder gnosis. Het is de strijd tegen de Hettieten van KANAAN, in de diepte van de APHAR, het paradijselijke stof en vuil. Thor, Horus, Ryan, troont in de saffieren stad. Saffier is het materiaal van de troon, en van de pen, het woord, en dus nauw verbonden met runderen. Levitische boze geesten hebben het valse Woord opgericht met al zijn misvertalingen. In de Aramese grondtekst zien we hoe hiermee wordt afgerekend. Het aanhangsel van de lever van het demonische offerdier moest op het altaar verbrand worden als 'de wind van veranderingen' (Lev. 3 : 4). Dit lever-aanhangsel is de HSAR, de HESRA, wat in het Aramees 'pen van de schrijf-priester' betekent. Jeremia sprak dat de wet was opgesteld door de leugenpen van de schrijf-priesters (Jeremia 8 : 8). Daarom moesten de Levieten strijd voeren tegen de HSAR, het valse woord, en de valse wet. Het is de strijd tegen alle hedendaagse misvertalingen. Vanuit dit valse woord is het westen tot grote hoogtes gekomen. Daarom moet het valse woord door de Levitische jachtrusting en wapenrusting verwoest worden. HSAR houdt zich schuil in de BAQRA, het valse vee.

In het boek Iyowb : DUKKA/ DUKKETA = rituele slachtplaats waar het saffier ligt, de steen van de schrijfpriester, van communicatie, van profetie, SAPPIL, SAPPILA, met de hoofdtooien.

In Iyowb 28 wordt in het Aramees de DUKKA beschreven, de rituele slachtplaats. Hier ligt de SAPPIL, de steen van profetie. SUKKAL is de plaats van kennis door ervaring/ zintuigelijkheid (EPISTEMES, Grieks, Septuagint). Wij moeten tot de DUKKA komen voor de DUKKA-piercings, de SAPPIL-piercings en de SUKKAL-piercings.


De DUKKA-piercings is een hoog oordeel. De DUKKA piercings hebben een hoge eeuwigheids-factor.


Zij die tot de DUKKA komen, krijgen de esoterische sleutels van de TOWRAH, de wet.


Deuteronomium 21


18 Wanneer een man een weerbarstige, weerspannige zoon heeft, die naar zijn vader en moeder niet wil luisteren, en hun niet gehoorzaamt, hoewel zij hem tuchtigen, 19 dan zullen zijn vader en moeder hem grijpen en naar de oudsten van zijn stad brengen, in de poort van zijn woonplaats, 20 en zij zullen tot de oudsten van zijn stad zeggen: Deze zoon van ons is weerbarstig en weerspannig, hij wil naar ons niet luisteren, hij is een doorbrenger en een drinker. 21 Dan zullen alle mannen van zijn stad hem stenigen, zodat hij sterft. Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen; geheel Israël zal dit horen en vrezen.


Doorbrenger is ZALAL, wat hebzuchtige en veelvraat betekent. Assur, is het beeld van weerspannige kinderen, de kinderen van prosperity. De valse boom is daar een beeld van. Dit is in de onderwereld. Dit waren boze geesten in kinder-vorm. Zij moesten afgekapt worden en uitgeroeid. Het is het oordeel over onze valse vrucht. In het Orions betekent ZALAL 'vetgemeste boze geesten in vee-vorm'. In het Aramees moeten zij hem brengen tot de Tanna, de drager van de orale traditie. In het Aramees zijn deze weerspannige kinderen degenen die zich niet onderwerpen aan de heilige slavernij, de SAMA, SHAMA. Deze verzen hebben als esoterische betekenis 'de dag van de slacht.'


De Spreuken van Shlomoh (Salomo) is om YADA, doctrine, te schenken aan de TLE, TALYA, slavenjongens (NA'AR). We zien in het Oude Testament dat de archetypes vaak slaven had, en dit kunnen we esoterisch alleen begrijpen, wanneer die archetypes 'delen van God' zijn. In die zin zijn het dan slaven van de Heere. Het boek Spreuken was geschreven voor zulke slaven, om YADA te ontvangen, doctrine, om PELA te verstaan, symbolen en enigmas, om YAYU/ YAYUTA te ontvangen, letterlijk : sieraden voor het 'mannelijke' geslachtsdeel, oftewel sieraden van de goddelijke verlamdheid (in het boek Iyowb zijn sieraden wapenen, werktuigen, gerei van overwinning, promoties). In het boek Spreuken wordt bestraffing en kastijding gezien als het inbrengen of inprinten van het testament, PUQDAN, PUQDANA. De slavenjongens worden opgeroepen om te leren luisteren. SLY betekent iets buigen (goddelijke verlamdheid), oor, luisteren, een net uitspreiden, een valstrik zetten. Het begint dus in de goddelijke verlamdheid waarvanuit we het Woord van de Heere moeten ontvangen, wat ons zal vangen, gevangen zal nemen, en wat wij dan later weer in de goddelijke jacht kunnen gebruiken. Dit is dus ten diepste een jagers-opleiding. EUDN/ EUDNA is het oor, maar tegelijkertijd de vagina in het Aramees. In het boek Hooglied is de schoot omzoomd met lelien/ krijgsgejoel.


2 : 3 – Hef je lied, QAL, QALA, op om te kunnen verstaan.


NY = opheffen van lied, horen en gehoorzamen, en SUKKAL ontvangen, kennis, zintuig


: 4 – Zoekt naar haar als naar verborgen schatten =

relikwieen, woordenboek, naslagwerk.


: 5 – Dan zul je verstaan de Vreze des Heeren, de secte en de doctrine van God, YADA


: 6 – Uit het mes, PUEM, van God komt doctrine.


3 : 3 – Bindt schaamte, criticisme en afkeuring, CHECED, om je nek.


: 4 – Dan zul je SUKKAL, zintuig en kennis, vinden, en een onderwijzer zijn (SEKEL, Hebreeuws).


In het boek Spreuken gaat het over het ontvangen van de Wet EN de bijbehorende kastijding.


SABAR = vertrouwen, redeneren, logische gevolgtrekkingen van algemeen naar bijzonder

Dit zal genezing zijn voor BASRA/ BESRA = 'mannelijk' geslachtsdeel. Ook brengt SABAR dierenbeenderen, maakt je een goed jager.


7 : 3 – Bindt/ doet de Towrah, de Wet van scheiding, om je tenen, als sieraden (ringen).


We zien dus dat de PUEM het Iyowbitische besnijdings-mes is, en hierin ligt doctrine, gnosis opgeborgen (YADA, oftewel KRA, de Levitische gnosis). De PUEM is ook de wijzer in de Levitische tijdschijf, om af te zonderen, te scheiden. Dit is ook het geheim van de MAZONA, de scheiding. Zo ontvangen we dan ook door PUEM de MAZONA piercings, die de Hettieten verborgen hielden. Dit allemaal tot een diepere inwijding in KRA.


SUKKAL heeft te maken met instructie, en SAPPIL heeft te maken met overwinning in de grondteksten.


Het witte paard, de man op de witte wolk, is degene die alles om heeft gedraaid, en van de waarheid heeft afgeleid. Het is een luchtgeest, een vogel van de hemel. De hemel werd tot leven geroepen om de mens af te leiden van de reis door de hel, de reis door de onderwereld, wat diende tot het laten rijpen van de ziel. De hemel leidde de mens af met geldzaken, prosperity. De heilige slavernij wil terugleiden door de paradijselijke onderwereld tot de DUKKA.


De Hemel werd over de Hel geplaatst, en zo werd het podium gevormd voor de christelijke schanddaden. Wij moeten terug naar de paradijselijke onderwereld.


SAPPIL is in de diepte van de grondteksten 'de goddelijke en paradijselijke geschriften', 'dat wat gegraveerd is op goddelijke en paradijselijke sieraden', en ook is het een vloeistof, een paradijselijke olie, in die sieraden, waarin de hoogste kennis is opgeslagen. Die olie is in het vuil, stof en zaad van het paradijs. We hebben te doen met een goddelijke vervuiling, besmeuring, opgeslagen in sieraden. Zij beinvloeden ons lichaam.

SAPPIL staat voor saffier in het Aramees, waar de troon van gemaakt is. SAPPIL is de goddelijke schriftgeleerde, de boeken van de troon.

SAPPIL zijn de graveringen in de piercings, en de vloeistof, olie, binnenin deze piercings. SAPPIL kan ook door de andere sieraden heenstromen. SAPPIL zijn de heilige paradijselijke stenen van de troon-geschriften, en ten diepste is SAPPIL een goddelijke, paradijselijke drug. Iyowb kwam tot deze plaats, en ook Yechezqel, om hierdoor ingewijd te worden.

SAPPIL is het geheim van MAYIM, het goddelijke zaad. MAYIM betekent ook : voetenzweet. Het was het resultaat van oordeel. SAPPIL is een hoge graad van DAHAM, paradijselijke vloed en overweldiging. Het zijn de diepere bronnen en fonteinen van het paradijs.

SAPPIL is de opening van de troonboeken. Wanneer wijkt SAPPIL ? Als wij licht boven duisternis stellen. Wij moeten in de duisternis zoeken naar het nachtzicht. Dat is iets heel anders. Duisternis is kennis. Licht is verblinding. Licht kan kennis maar tot een bepaalde graad dragen. Het Licht is een Zegel. Het Licht is een belangrijke metafoor waar wij doorheen moeten om de schatten van de duisternis te vinden. De duisternis is opgesloten in het licht.

SAPPIL is waar het harde het zachte heeft voortgebracht, en het zachte het harde. Het is de plaats waar het hardste en het zachtste elkaar opgewekt hebben. Hier zijn de schatten opgeslagen. Het is een rivieren-gebied, en een gebied van gesteente. Het is het geheim van de paradijselijke vloed, en het goddelijke zaad, de vruchtbaarheid.

Daarom willen wij niet dat SAPPIL van ons wijkt, want dan is alles verloren. Wij willen komen tot Haar dieptes. Ook Iyowb kwam tot haar dieptes, en Yechezqel. Zij kwamen tot het goddelijke saffier, de machten van de troon. Hier is alle kennis opgeslagen. SUKKAL wordt door haar uitgezonden om ons te onderwijzen, om ons kennis en zintuig te geven. SUKKAL leidt terug tot haar, de opgeslagen kennis, het imperium van de troon-boeken. Zij wordt geopend aan het einde van het boek Openbaring, om de levenden en de doden te oordelen. Zij bewaakt de geheimenissen van de poel des vuurs. Zo zijn dan de SUKKAL en de SAPPIL het laatste oordeel. Zij behoren tot de DUKKA, de rituele slachtplaats. Het zegel van de wijnpers is een groot zegel. Het houdt de eeuwige jacht verborgen. De wijnpers is het eerste zegel, het witte paard, Gath, de geboorteplaats van Goliath. De geest van Goliath, de geest van 66, maakte een valse SAPPIL, een valse test-steen, de 66-bijbel. Hiermee misleidde hij de aarde. Hij rees een witte troon op. Wij moeten komen tot deze troon van licht, en het overwinnen. Wij moeten het eerste zegel verbreken. Zij hebben een vals boek des levens opgericht, de vier evangelieen. Goliath selecteerde vier evangelieen als het boek des levens, door vele andere gnostische evangelieen weg te kappen. Zo kapte hij de sleutel van kennis weg, en verloor het zijn betekenis, zodat mensen het letterlijk namen. Mensen verloren zo de context, het dubbele zicht, en alles ging zijn eigen leven leiden.

Vier is het getal van een reuzen-opperhoofd, de grootste der Anaqieten. De druiven persen is een zegel wat de jacht verborgen houdt. In SAPPIL wordt die jacht hersteld. In SAPPIL wordt het zegel van de wijnpers verbroken. De Bijbel is een verzameling van valse troonboeken, een vals boek des levens.

In SAPPIL worden wij toegerust tot de jacht. Door de eeuwige jacht zullen wij het witte paard bemachtigen.

David overwon Goliath door EBEN, de heilige wets-steen, wat ook saffier is. Ryan moet van de saffieren trap geworpen worden, van de toren die hij bewaakt. Hij moet van de berg van de moeder gnosis worden afgeworpen. Zo kunnen wij SUKKAL, de Iyowbitische gnosis, rijkelijk ontvangen. Dit heeft ook alles te doen met de verbreking van het achtste zegel, van de witte troon, het lam. De troon is het saffier, waarop Ryan troont, oftewel Horus, Thor. De zon troont op de witte troon. Ryan rijdt op het lam, Jom, Jezus. Wij mogen het saffier veroveren in onze strijd tegen de Hettieten.
Hoofdstuk 18. De Verovering Van KANAAN


Een ander Kanaanitisch volk wat de Israelieten moesten veroveren was Jebus. Jebus was het oorspronkelijke Jeruzalem, het kamp van God. Jebus betekent in de grondtekst 'met de voeten vertrappen', 'oorlog' en 'kindergevecht'. Allemaal hield dit verband met de voet, het vertrappen van de vijand. David overwon deze stad en maakte het tot Jeruzalem. Niet alleen de nakomelingen van KANAAN vestigden zich in KANAAN, maar ook waren er stammen die tot het Oude Kanaan behoorden.


KANAAN betekent de doorstekingen, de piercings, die het volk van Moeder God moest veroveren. Ook AMOWC, Amos, had deze betekenis, en het merkteken van het beest, 666. Het beest is leegte in de grondtekst, als de Tehoom, de oer-afgrond. Salomo had de 666 als zijn troon, en het was het getal van de oogst. 666 was het getal van een succesvolle economie, en zonder dat zou je niet kunnen kopen of verkopen. Het zou leiden tot de openbaring van de moeder gnosis. Het volk van de Moeder God moest de 666 veroveren.


De Kenieten waren een ander volk in Kanaan. In de grondtekst betekent het 'handelen' en 'oogst'. Het betekende 'kopen'. Daarom was het Kenitische zo belangrijk. Het stond voor 'Eva die de gnosis verkreeg.' De gnosis lag opgeborgen in economische transacties, en het bloed van de vijand was het betaalmiddel.


Het getal 666 had zijn oorsprong niet in Salomo's koninkrijk. MOSY moest dit getal al gebruiken om de Israelieten te redden. De slang van MOSY heeft het getal 666 in de grondtekst. De slang was vanwege het vormen van lussen een symbool van de piercing. De slang van Mozes was gevleugeld. In de oudheid stonden de gevleugelde slangen voor genezing en wijsheid.


Dan waren er de Kenizieten, de jagers in de grondtekst, voor de jacht-piercings. En dan waren er de Kadmonieten, wat de ontmoeting betekent in de grondtekst. De Israelieten moesten de Kadmonieten veroveren om een ontmoeting met de Godin te krijgen, om zo ook de slang te kunnen veroveren, de piercing.


De piercings waren initiatie-tekens op de berg van de Moeder God. De slang was hier een zegel op, een wachter. Thor had zelf die slang daar geplaatst, maar zou door dezelfde slang worden verslonden op Ragnarok. Ragnarok zal het einde betekenen van Horus, Ryan. Ragnarok, een vooral Vikingse naam voor Armageddon, de eindstrijd, werd ook wel Gotterdammerung genoemd door de Germanen. Tegelijkertijd zal de slang verwoest worden door Thor.

Hoofdstuk 19. De Verbreking Van Het Efeze Zegel – Het Boek Van AMAD


Efeze, waar de beroemde tempel van Artemis stond met het beeld van de veelborstige Dame van Efeze, Artemis zelf, de Griekse godin van de jacht en de vruchtbaarheid, was in oorsprong een groot Amazonen-kamp, of een gebied van zulke kampen. Ook waren daar de gladiatoren-graven. We hebben hier te maken met het tepel-hart, als een toerusting voor de oorlog. In de Inca mythologie is Mama Allpa de veelborstige godin van de vruchtbaarheid, en in de Azteekse mythologie was er de veelborstige zuigelingenboom waardoor kinderen ergens anders naartoe konden reizen in de zielenverhuizing. Tot Efeze werd gezegd in Openbaring : 'Wie overwint zal eten van de boom des levens.' Dit is in het Aramees de boom van de baarmoeder. Mama Allpa is de baarmoeder van de aarde. Efeze vertegenwoordigt dit deel. In de tempel van Artemis in Efeze was ook een ivoren plaat waarop een griffioen stond met de boom des levens, en behoorde tot de attributen van de Dame van Efeze. Efeze, oorspronkelijk een Amazonen-gebied, is de plaats van de wedergeboorte, een van de grootste steden van de oudheid, met een fabelachtige status. De tempel van Artemis was één van de zeven wereldwonderen van de oudheid.


De Nieuwe Openbaring III, 5


Aan Efeze

  6. Schrijf aan het tweede Efeze : Gij architecten van het huis Gods, gij hebt de bouwstenen van zijn nieuwe gemeente gelegd, en het kwade weggesneden. Gij haat het kwaad zoals de Heere het kwaad haat, en daarom heeft de Heer u een zuiver altaar gegeven. 7. Ook hebt gij Zijn ijs niet veracht, maar laat niemand zich opblazen in kennis. Legt u toe op de kinderlijkheid en het lijden, opdat gij uw zielen zult behouden in de dag des heeren. Die dag zal komen als een vuur. 8. Slijpt en wast uw kennis dan aan het kruis des heeren, zodat het u niet aangerekend wordt op die dag. Gij dan zult de vruchten des levens eten, indien gij de wortels van de boom kent. Zo zult gij zalig wezen en de Heere zal u Zijn steen op uw voorhoofd geven, en u laten eten van het allerheiligste manna. Dit dan is het Tweede Woord.

Efeze moet deze wortels leren kennen om daadwerkelijk de vruchten van de boom des levens te eten.


Mattheus 7 : 7


'Vraag, AITEO = SMEEK, en u zal gegeven worden, DIDOMI = IN DIENST GEZET WORDEN/ SLAVENDIENST, ook : TOEGELATEN WORDEN.


Ook EFEZE betekent 'toegelaten worden'.


Mattheus 7 : 7 – 'Smeek en u zal toegelaten worden tot Efeze.'


Openbaring 2


1 Schrijf aan de engel der gemeente te Efeze:

Dit zegt Hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt: 2 Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding en dat gij de kwaden niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen, dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat gij hen leugenaars hebt bevonden; 3 en gij hebt volharding en hebt verdragen om mijns naams wil en gij zijt niet moede geworden. 4 Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. 5 Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe (weder) uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. 6 Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaïeten haat, welke ook Ik haat.

7 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.

Wie overwint, hem zal Ik geven (DIDOMI) te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is.

Boom des Levens is de XYLON van ZOE, gevangenschap, slavenjuk. Dit zou ontvangen worden na overwinning, NIKAO, door de Wetten toe te passen tot overwinning komen. De XYLON van ZOE was in het midden van PARADEISOS, jachtvelden, plaats van wilde dieren.

Efeziers 1

1 Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus.

Christus, Christos, komt van CHRIO, gezalfd met de gaven van de gnosis, oftewel vee-vet in het OT, TRAB. Het vijandelijke vee-vet werd gebruikt om wapenen en jachtgerei mee te zalven en de phallische speer. TRAB was de oorspronkelijke zalving zoals het bedoeld was. Wij moeten bidden om TRAB. Wij moeten smeken tot de Moeder God om TRAB, de gaven van de gnosis, te ontvangen, om de oorlog te winnen, en om succesvol te zijn in de jacht. Ook komt Christos van CHRAOMAI, handel, en van CHEIR, hand, oftewel YAD, phallus, en van CHASMA, opening, afgrond, vagina. Christos komt voort uit de genitalien, de twee-geslachtelijke YAD, oftewel de Levitische zondepaal, de MOWED, de paal van de Levitische oproep, oftewel de tijdschijf. Dit leidt terug tot Adam, IDOM, de phallische speer.

Apostel, apostello, is scheiding, oftewel TOWRAH, MAZONA, als scheidings-jager. Er is scheiding door de paal, door de wil van God, oftewel de THELEMA. Thelema betekent selecteren en heeft zijn wortels in AIRO, de visserspeer, of het vissersmes, het besnijdenis-mes, oftewel de wijzer van de tijdschijf, van de mowed.

Efeze = Ephesos = toegestaan, onder controle

aan de gelovigen = PISTOS, wat komt van PEITHO, gebondenheid, gehoorzamen, luisteren, als heilige slaven van de MOWED.

1 Van Paulus, door Gods tijd-wijzer scheidings-jager, MAZONA, van de MOWED (YAD). Aan de heilige slaven in Efeze die één zijn in de MOWED, de zondepaal, de Levitische tijd-schijf.

2 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, de Heer.CHARIS is een ander woord voor CHRIO, gave van de GNOSIS, vee-vet.

EIRENE is de gezegende staat van de heilige na de dood, oftewel necromantie, doden-orakel, DARASH.PATER is het overbrengen van de GNOSIS, de oorsprong, de transmitter. Dit is selectief misvertaald als VADER. De PATER is de onderwijzer, de instructie, oftewel SUKKAL, de Iyowbitische gnosis.SUKKAL brengt CHARIS en EIRENE.

De MOWED brengt CHARIS en EIRENE.Al met al is Efeze in deze hoedanigheden de AMAD, de oordeelsprofeet als heilige slaaf van de gnosis. Het boek van Efeziers kan dus ook het boek van AMAD genoemd worden. Efeze, AMAD is de boom des levens, oftewel de tuchtplaats van heilige slavernij, van de gekastijde gehoorzaamheid. Het is een kamp voor oordeels-profeten die toegewijd zijn aan het Amazone geheim, zoals het ook in de oudheid was.3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.Zegening is doen knielen in het Hebreeuws.Hemel = OURANOS, wat komt van OROS, berg, oftewel promoties in het Hebreeuws. Dieper in de wortels zien we AIRO, wat vissen betekent, erectie, verjonging, als het binnengaan van de moederschoot. De visserij staat voor van exoterische voortplanting overgaan tot esoterische voortplanting, en staat voor de overwinning over JOM door het lamsvacht tot nut te maken. Ook komt OROS, berg, van ornis, een kip, een haan. We zagen dat de berg opgaan stond voor de runderjacht, en hier zien wij de kippenjacht in de wortels. Dit is ook om de moederschoot te openen, als het beeld van de menstruatie, wat staat voor van het overmoedige komen tot het gefundamenteerde. Dit gebeurt allemaal vanuit de MOWED, het hetgeen wat door Christus verzegeld werd gehouden.

4 In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn,EKLEGOMAI = selecteren door de SUKKAL,

van LEGO = onderwijzen, commanderen, richting geven, bij de naam roepen,

door MOWED, door oorlogs, jachts en overwinnings-gejoel, als een oproep.Zo wordt het zegel van Christus verbroken, en van Efeze.BOVEN de grondlegging der wereld.

KATABOLE = zaadlozing in de moederschoot

= het laten degraderen, KATABALLO (in de jacht/ oorlog)in AGAPE, wat feesten betekent, wat dus de seizoenen zijn van de MOWED, en wat vaak wordt misvertaald in liefde. In het Hebreeuws is liefde een ander woord voor moederschoot.5 en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden,

voorbestemd als PROORIZO, geselecteerd, gelimiteerd en gedefinieerd, wat weer op Efeze slaat, op de AMAD, door de tijdwijzer van de MOWED.

HUIOTHESIA = aangenomen als slaven.

Komt van : TITHEMI = neerknielen, dienstbaar zijn

Door de MOWED, wat dus telkens weer misvertaald wordt in Jezus Christus.

Door de THELEMA, het besnijdenismes, de vissersdolk/ speer,

De strijd tegen JOM wordt dus voortgezet. Het lamsvacht neemt een belangrijke plaats in in Efeze. Dit is als de slagtand van de BEHEMOTH, als een beeld dat de Leviathan is overwonnen. De misvertaling 'Jezus Christus' wordt dus gegrepen en wordt weer teruggeleid tot dat wat het oorspronkelijk voorstelde voordat het werd misvertaald : een Levitisch wapen, jachtgerei, een tijdschijf van Levitische vruchtbaarheid.

6 tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.DOXA = de openbaring van SUKKAL, het oordeel aan de MOWED-paal, de openbaring van de vagina (pater), de neerdaling van de KRA, de Levitische gnosis, waarin alles zijn plaats vindt.Van Gods genade = charis = veevet = gaven van de gnosis = toestaan, onder controle hebben = de EPHESOS/ AMAD, de slavernij, waar wij ingesmeerd zijn met veevet in de moederschoot/ agapao.7 In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade.APOLYTROSIS = betaling/ afbetaling

komt van LYTRON

= betaling voor slaven en gevangenen

= afbetaling van schuld

komt van LYO

= iemand losmaken die vastgebonden was

= scheiding

= bevrijding uit een gevangenis

= verbreking van samenkomsthebben wij verlossing, APOLYTROSIS

hebben = ECHO

= bloedbanden hebben door heilig bloedvergiet van vijandelijk vee.

Conclusie : door oorlogsvoering tegen boze geesten worden wij verlost en worden nieuwe bloedbanden gelegd.LYO

= wets-ongeldig verklaren

= smelten, oplossen'bevrijding van zonden' = APHESIS van PARAPTOMA.

PARAPTOMA heeft wortels in PETHOMAI = vliegen, gevleugelden.

'bevrijding van kippen' = kippenjachtDit is waar AIMA voor staat, wat misvertaald is in 'bloed'.

AIMA is een werkwoord in zichzelf.Dankzij de rijke genade, ploutos van charis = rijkdommen van veevet.8 die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht.Overvloed = PERISSEUO, van PERAN = aan de andere kant, over

van PEIRO = doorsteken, piercingSOPHIA = de gnosis opgesomd in spreuken, principes en wetten, de kracht om gnosis te organiseren,

van SOPHOS = geoefend in het geschrevene, onderwezen

= het plan van de gnosis, de strategie

= filosofie

In het OT is dit de SAPPIL, de regerende gnosis, het saffier, de troon.9 dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit,onthuld = openbaring van de gnosis door de esoterische voortplanting/ sexualiteit.

Mysterie = MYSTERION = de verborgen betekenis van een spreuk in het OT, van een visioen of een droom

van MUO = de mond sluitenmysterie van zijn wil, staat er in sommige vertalingen, van THELEMA, het besnijdenismes, vissen, wijzer van de MOWEDdie naaktgemaakt is.
Hoofdstuk 20. De Strijd Tegen ERGON, De Ontmaskering Van De Jezus-Geest In Efeze, En De Openbaring Van De Sleutels Van EfezeEfeze 21 Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, 2 waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid,overtredingen = PARAPTOMA, wat in de wortels betekent : vliegen, gevleugelden, kippen = LEVIATAN, oftewel Jezus Christus.

zonden = HAMARTIA = het complex van collectieve zonden

overste = ARCHON = prins

macht = EXOUSIA = mannelijke superioriteit in de grondtekst, voorhangsel waarmee de vrouw zich bedekt

lucht = AER = lagere, dichtere lucht, het gebied van de materiegeest = pneuma = in de grondtekst 'de Heilige Geest'

in de kinderen van de ongehoorzaamheid = HUIOS van APEITHEIA

APEITHEIA komt van PEITHO = zij die overtuigen te geloven in woorden

HUIOS = zoon des mensen, zoon van God = JezusHier worden Jezus en de Geest door Efeze in de diepte van de grondtekst ontmaskerd. De 'overste van de macht der lucht,' of the 'prins van de kracht van de lucht' is Jezus, wiens Geest in de kinderen van de ongehoorzaamheid werkt, zijn volgelingen.In Efeze wordt de EUGGALION gepredikt, wat in de grondtekst seizoenen-loon betekent. KRA is het seizoenen-loon van de gnosis van de Levieten. KRA komt alleen als je het verdient. Er moet voor gewerkt worden. Er moet oorlog gevoerd worden, en de jacht moet gedreven worden.

De EUGGALION (KRA) van SOTERIA

SOTERIA = redding, instandhouding, de Messiaanse reis door de vagina tot de moederschoot, bevrijding van de molesteringen van de vijand.

KRA komt vrij in de reis tot de moederschoot. Dat is dan wat het ware evangelie is : loon van de gnosis. Jezus Christus, de archon van de luchtgeesten, is het voorhangsel van de moederschoot.3 – trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, ANASTREPHO, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns –,ANASTREPHO betekent 'alles omgedraaid'. Wij waren onder de macht van de luchtgod, onder de macht van de kippen, LEVIATAN. Zij hadden alles omgedraaid. LEVIATAN staat voor LEVI onder de macht van de ATEN, de Egyptische, monotheistische zonneschijf. LEVI moest bevrijd worden van de ATEN, de staf van Horus.4 God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad.Grote liefde is in het Hebreeuws 'grote moederschoot', RACHAM. Liefgehad, agapao, is binnengenomen :Godin (THEOS) echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om haar grote moederschoot, waarmede Zij ons heeft binnengenomen.5 ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden –,Wij waren dood door de kippengeesten, de overste van de lucht, Jezus. Wij werden opgeroepen door de MOWED, door CHARIS, dierenvet, zijn wij behouden, door de gaven van de gnosis, de zalvingen van de wapens en het jachtgerei, oftewel door toegestaan worden, door gelimiteerd te worden, door EFEZE, AMAD.Behouden = sozo, een ander woord voor SOTERIA, oftewel dichter tot de moederschoot komen.8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof,Door de gaven van de gnosis komt gij tot de moederschoot, door pistis, horen en gehoorzamen.9 niet uit werken, opdat niemand roeme.Dit is een verschrikkelijk misvertaald vers. Hierdoor worden mensen lam gehouden in Jezus Christus alleen, in monotheistische eredienst.

Werken = ERGON = het zakenleven, het proberen te verkopen van een product, oftewel de Evangelische markt die een mark van religie heeft gemaakt, door de zogenaamde buzz-woorden. Dit is tegengesteld aan de Levitische handel in de onderwereld. Wij worden niet gered door de materiele religieuze handel van de MAMMON. Wij moeten ERGON overwinnen.Het Levitische geld bestaat uit TRAB-AIMA-KRA, als loon van de gnosis, bestaande uit bloed van de vijand en veevet, gaven van de gnosis.APOLYTROSIS = betaling/ afbetaling

komt van LYTRON

= betaling voor slaven en gevangenen

= afbetaling van schuld

komt van LYO

= iemand losmaken die vastgebonden was

= scheiding

= bevrijding uit een gevangenis

= verbreking van samenkomst

Dit is waar KRA voor staat, het Levitische evangelie. Het is komen van ERGON tot KRA.

9 niet uit ERGON, de Baylonische markt, opdat niemand roeme.

Roeme = kauchaomai = de glorie hebben in een ding (geld, producten), de glorie hebben zonder reden.

10 Want zijn maaksel zijn wij, AAN de MOWED geschapen TOT het vertrappen van ontmaskerde markten, die God tevoren bereid heeft.

Want zijn maaksel zijn wij, AAN de MOWED geschapen TEGEN de ontmaskerde ERGON, die God tevoren bereid heeft, om die te vertrappen.

ERGOIS AGATHOIS wordt vaak als 'goede werken' vertaald, maar betekent ontmaskerde markten van mensenbehagenis.
Hoofdstuk 21. Sleutels Van Korinte


1 Korinte 1


7 zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave te kort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze MOWED.apo-kalyptoapo = uit, door

kalypto = krypto = verborgen = ontsnappings teken = klepto = stelen2 aan de gemeente Gods te Korinte, aan de geheiligden in MOWED, de geroepen heiligen met allen, die allerwege de naam van onze MOWED aanroepen, hun en onze Heere.Gemeente, kerk =

Ekklesia = roeping, samenkomst van de Israelieten

MOWED = roeping, tent van samenkomst

= lichaam van mowed

wij moeten worden zoals MOWED9 Godin is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap door MOWED.Koinonia = gemeenschap = MOWEDgeroepen tot MOWED door MOWED.Godin is PISTOS = horen en gehoorzamen = EPHESOS = boom des levens

die u roept

tot gemeenschap, MOWED = sociologie, sociologische gnosis.10 Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze MOWED: weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen.Dit vers is één van de ergste misvertalingen, gebruikt om mensen in de kerk te houden, en onder de eenheid van het kerkelijk gezag. 'Laat er geen verdeeldheid zijn onder u,' zeggen ze dan, terwijl SCHISMA betekent : verdelen van de huur, de handel in het evangelie. In die zin staat er dat je niet de mensen die tot je peperdure kerkgebouw komen mag laten opdraaien voor de huur.KATARTIZO is 'visserij' in de wortels, als tezamen komen voor de visserij, in de GNOME = gnosis van het oordeel, in de ARREN = gnosis van de esoterische voortplanting, de verjonging, het lamsvacht, de overwinning over Jezus Christus, Jom. Dat is de ware oproep tot eenheid.13 Is Christus gedeeld?MERIZO = verdeeld als in de distributie van een product.De scheidings-jager, de MAZONA, waarschuwt tegen de handel in het religieuze.24 maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus/ MOWED, de kracht Gods en de wijsheid Gods.Wijsheid = sophia, SAPPIL