RAH Schepenbank Lummen nr. 88

1691-1705
Gichten Loons recht buiten vrijheid

 

 

1691, 22.03. Folio 4r
Akte van notaris And. Meijen d.d. 17.03.1691, opgemaakt in het huis van Niclaes Scrayen in Tervant, Buiting van Beringen. Magariet Lekens met haar man Wilbordt Henricx verkopen aan Blaserus Lekens een stuk land met driesken afkomend van haar kindsgedeelte in Coirssel gelegen, belast met 25 stuivers/jaar aan de kerk van Koersel.

1691, 05.04. Folio 4v
Mr. Peeter Francis Vaes kwijt Mr. Jan Beckers, schoolmeester in Koersel, van kooppenningen uit een verkoop van 14.03.1679. Getuigen: Joannes Vanden Eynde, kapelaan van Heusden, en Van Dutsenborg, kapelaan van Koersel.

1691, 25.05. Folio 10v
Henric Bleux, als momber van de erfgenamen van Jan Beerten x Barbara Bleux zaliger, releveert in de naam van de kinderen o.a. “de Nieuwenblock” tot Stalle onder Coirsel.

1691, 25.05. Folio 10v
Onze confreer Smets, als grootvader en momber van de kinderen van Claes Cornelis x Marie Smets, beiden overleden, releveert het versterf van de ouders van de kinderen. Land in Castel onder Koersel.

1691, 12.07. Folio 15v

Henric Put(s) van Meldelaer verkoopt een rente van 5 gulden 10 stuivers per jaar op panden van Cristiaen Jacobs in Stal onder Coirssel aan Peeter Kenens. Voor 15 pattacons of 60 gulden BB eens. Mocht de kapitale som meer dan 100 gulden bedragen, dan moet het surplus terugkomen naar Puts.

1691, 12.07.1691. Folio 16r

Jan Commers, man van Catlijn Vreen, Thomas Vlaeyen in de naam van zijn moeder Elisabeth Vreen, Lucas Loret in de naam van zijn schoonmoeder Anna Vreen verkopen aan medeschepen Lenart Sme(e)ts hun deel, de helft, van een plek land in Castel onder Coirssel gelegen. De wederhelft behoort aan de erfgenamen van Peeter Cornelis. Het geheel is circa 2 zillen groot. Koopsom: 19 gulden BB eens, in Brabant gangbaar.

 

1691, 13.09. Folio 19r
Paulus en Aerdt van Haut verkopen, na voorafgaand relief, een perceel broek in Coirssel in het Oversel gelegen aan Willem Peeters Vander AA voor 192 gulden.

1691, 08.11. Folio 22r
Laureijs Gijsens verkoopt aan Mattijs Beijen zijn deel, namelijk het 5e deel, van een perceel broek in Coirssel in de Kijffvinne. Mattijs heeft zelf de andere 4 delen. Koopsom: 33 gulden BB.

1691, 22.11. Folio 22v
Joris Scepers verkoopt een perceel broek in Coirssel “den Bosbempt” voor 38 gulden Brabants Luikse valuatie aan Merten Van Herck.

1691, 22.11. Folio 22v
Michiel en Peeter Reckers en consorten releveren het versterf na het overlijden van hun ouders zaliger Geert Reckers en Elisabeth Smets: land “die heythoeve”; perceel “die Tusscken”.

1692, 10.01. Folio 25v
Lenaert Smets, medeschepen, presenteert zich na een kaarsbranding van 10.12.1691 als naderling bij verkoop van vijvers door Jan Smets. Op 10.12.1691 verkocht Jan Smets met zijn broer Peeter Smets en met Jan Vanderheyden als vaderlijke oom 2 vijvers in Koersel met hun appenditien van savoiren: 1) zuidwaarts tegenover den beemden genaamd “die Hemelrijken”, 2) de andere wat hoger oostwaarts, voor “den Hoogen Bosch” in de heide van Koersel. Bij de kaarsbranding werden ze aan Huybrecht van Herck toegewezen voor 150 gulden BBL en ˝ pattacon drinkgeld, nadien vernaderd. Op 15.01.1693 heeft Lenaert Smets alles betaald. Notaris Nicolai, Koersel.

1692, 10.01. Folio 26v
Jan Van Postel verkoopt, na vernadering, aan Jan Reijnders een perceel broek in Koersel voor 550 BBL op 03.07.1692. De verkoop had plaatsgevonden voor notaris V. Nicolai van Koersel. Bij de kaarsbranding op 10.01.1692 was de koop verbleven aan Huijbrecht van Herck. Op 03.07.1693 bekent Jan Van Postel cum filio van deze koop voldaan te zijn door Jan Reijnders. De voorwaarden waren gedateerd op 16.12.1690.

1692, 31.01. Folio 29v
Lenaert Smets, onze confreer, als grootvader en momber van het kind van Claes Cornelis x Marie Smets zaliger, releveert het versterf voor het kind na de dood van zijn zuster Anna Cornelis. Het betreft land in Stall onder Coirssel (Koersel) “het Reuken”, regenoten Z. de molenhof.

1692, 07.02. Folio 30r
Jaspar Tielens verkoopt aan Jaspar Reynders de helft in een perceel land in Coirssel (Koersel), waarvan de andere helft reeds aan Reynders behoort. Voor 600 gulden. Het is belast aan de kerk van Koersel met 50 gulden kapitaal, rente van 2 gulden 10 stuivers.

1692, 21.02. Folio 31v
Rombout Bosmans releveert het versterf na het overlijden van zijn halfbroer Peeter Bosmans: een plek land in Coirssel (Koersel).

 

1692, 06.03. Folio 32v
Peeter Jans en Aerdt Knaep releveren voor hen en voor Jan Mentens en Marie Vandewijer het versterf na de dood van hun oom Jan Vandewijer zaliger. Een stuk land onder Stall (Koersel) en een stuk vroenten onder Stall, regenoten Peeter Witters O. en Z.

1692, 20.03. Folio 33v
Willem Witters, met toestemming van zijn vrouw Geertruyt Tilemans, verkoopt aan Jaspar Tilemans een perceel land “Kerckeblock” voor de lasten erop.

 

1692, 06.03. Folio 35r
Jan Smets verkocht, na kaarsbranding voor de Brabantse justitie van vandaag, een goed aan Jaspar Tilemans. Tilemans erkent nu naderschap aan Peeter Smeets, broer van de verkoper.
Condities, daterend van 19.02.1692, voor de verkoop door notaris J. Nicolai residerend in Heusden. Jan Smeets, zoon van Jan Smeets en Anna Theunis zaliger, verkoopt goederen gelegen in Vuerten onder Courssel (Koersel): huis, stal, schuur, hof, regenoten O. Gilis Wauters, W. Jan Vanderheijden en een perceel “eeutweij” aan de schans van Vuerten gelegen grenzend O. Jan Stevens en Jaen Smets, W. Jan Wijnen, 4 dachmalen groot. De verkoper levert vaart ervoor. Het goed is belast met 200 gulden BBL aan Michiel Claes en 400 gulden kapitaal aan Jan Convents. Jaspar Tilemans biedt 1800 gulden en 4 rijxdaelder voor drinkgeld boven de lasten en 100 hogen. Jan Vander Voorst zet 2 hogen extra en op zijn beurt gaat Jaspar Tilemans er weer over met 98 hogen. Opgemaakt in Heusden ten huize Adriaen Thijs, oom van de verkoper. Getuigen Adriaen Thijs, Lemmen Tilens en Philippus Tilens. Betalen na de 3 kerkeroepen op de dag van verjaren, te weten 6 weken na de “kersbranding”.

 

1692, 02.05. Folio 38v
Goort Gilens legt notariële akte voor d.d. 07.09.1691. Na kerkeproclamatie in de kerk van Hechtel hebben Jan Meynen en consorten als erfgenamen van Mr. Van Velthoven uit ter hand te koop gesteld: stukken bamps genoemd “den Pelsbampt” alias “Cleskens Hoort” gelegen in den Overslach (Koersel), palend N. Hendrick Boelaerts, Z. ‘s heerenbeeck.. Gekocht door Goort Gielkens voor 32 pattacons en eenen halven. Lijcoop een vierendeel biers. Getuigen: Jan Van Hove en Francis Van Hautven. L. Vaes, notaris.


1692, 02.05. Folio 39v
Goort Gilen releveert voor hem en voor Geert Bosmans, Engel Hessen, Jan Vanden Hove, Peeter Smets en Jan Meynen als erfgenamen van Mr. Aerdt Van Velthoven. Henric Heeskens had op 26.01.1690 gereleveerd voor Jan Meynen en 3 coherenden een bempt in Coirssel int Oversel gelegen (Koersel) “den Pelsbempt”, grenzend die Roeijbeeck Z., de heren van Floreff W., de groote beeck N. en Willem Eerdekens O.; een perceel broek int Oversel gelegen “den Klaeskens Horst” palend aan de Roeijbeeck Z., de Pelsbempt voorschreven op de andere drie zijden.

 

1692, 16.05. Folio 40r
Rombaut Bosmans en Jacob Gilis, geassisteerd door zijn vader Jan Gilis, na voorgaand relief, verkopen aan Geerard Nicolai ľ delen van een erf (voorlopig 200 gulden betaald). Conditie: Rombaut Bosmans, als erfgenaam van zijn broer Peeter Bosmans zaliger, verkoopt met hogen en brandende kaars een stuk land gelegen onder Coorssel, grenzend de erfgenamen van Valentijn Jans O., den Kerckenhoff Z., Geert Nicolai W. en N. sheerenstraat. Verhuurd.

Op 18.02 biedt Mr. Geerdt Nicolai 400 gulden BBL en zet 5 hogen. Aldegond Pauls doet er 15 hogen bij en vervolgens gaat Nicolai er weer over met 45 hogen. Opgemaakt binnen Beringen in het huis van Aerdt Matthei. Getuigen Aerdt Matthei en Joris Joris; Arnold Scraeijen notaris.

Kaarsbranding op 16.05.1692: confrčre Maris zet 5 hogen meer, Nicolai doet beter met 15 hogen.

Op 04.06.1693 werd alles betaald.


1692, 23.10. Folio 48r

Jan Witters en Jan Broeckmans, met toestemming van zijn vrouw Marie Witters, verkopen aan Jan Tielens een broek in Coirssel (Koersel) op het Keijffven gelegen, palend Aerdt Truyens W., erfgenamen Simon Moons O., de beek N., de gemeijn heijde Z. Voor 200 gulden BBL, godsgeld 5 stuivers, lijcoop 8 gulden en 6 pattacons drinkgeld.

 

1692, 23.10. Folio 48v

Jan Kairs (Karis) releveert voor hem en zijn mede-erfgenamen het versterf na het overlijden van hun ouders: perceel broek in Stall onder Coirssel (Koersel), palend Aerdt Knaep W., O. Jan Aerts erfgenamen, de beek N.

 

1692, 26.11. Folio 49v

Henric Thijs als momber van de kinderen van Joris Nijs en Catlijn Oriaens, releveert voor de kinderen het versterf na het overlijden van hun ouders: broek onder Coirssel (Koersel) int Oversell gelegen, palend Hubrecht van Herck O., Mr. Aerdt Beckers W., de gemeen heide Z.; hun deel in huis en hof aan de kerk van Koersel gelegen, palend Philips Tilens N., “den Kerckhoff” Z., de straat O.

 

1692, 28.12. Folio 49v

Jan Noops brengt een notariële akte in beschreven door notaris Jacobus Anceau van Diest d.d. 09.12.1692. Sr. Petrus Franciscus Vaes “chirurgijn van sijnen stijle” binnen Diest, als lasthebbend van zijn zuster jof. Maria Vaes, begijn op het “groot vermaert” begijnhof van Mechelen (via akte van notaris van Oisterwijck d.d. 02.1.1687 Mechelen), verkoopt aan Joannes Noopts van Coorssel een plek broek “de Butsaerden” ongeveer 3 dagmalen groot onder Coorssel (Koersel) gelegen, palend O. Jaspar Reijnders, Lenaert Smidts W., Gilis Anriaens(?) N., Willem Noopts Z.; ˝ van een vijver “de Lanckvinne” en ˝ van het savoer ook onder Koersel gelegen, waarvan de wederhelft eigendom is van schepen sr. Jan Beckers. Voor 253 pattacons eens en 2 gaude severijnen voor zijn “vromichijt”, en 1 gaude severijn voor de huisvrouw van Sr. Petrus Vaes met een half vet varken te betalen binnen 14 dagen. Getuigen: Adriaen Joos en Philips Deckers.

 

1693, 15.01. Folio 50v

Geert Willems, met toestemming van zijn vrouw, verkoopt aan Geerard Elen een broek in Coirssel int Oversell (Koersel) gelegen, palend Jan Van Velthoven O., Henrick Boelaerts N., die Roeijbeeck Z., Paulus Tielens W. Voor 46 pattacons of 184 gulden BBL eens. Broek heeft zijn uitvaart over het erf van Jan Van Velthoven en Henric Boelaerts. Dit broek werd vernaderd: zie folio 68.

 

1693, 15.01. Folio 51r

Huijbrecht Van Herck verkoopt aan Aerdt Witter een perceel broek in Coirssel gelegen, via akte van notaris Nicolai van Koersel d.d. 04.07.1692. Het broek ligt in Koersel omtrent “die Hemelrijcken”, palend “die Roode Beeck” N., de gemeijn heide Z., Henric Thijs W., de erfgenamen van Mattijs Bosmans O. Huijbrecht verkoopt voor 600 gulden BBL eens. Het goed wordt op iedere brief van 800 “dorpsscattingen ende lasten gewarandeert” op 14 stuivers en jaarlijks 18 oorden grondcijns.

Broek aanvaarden “soo soen het gras daerop staende zal wesen geschuert ende die torven daer op liggende sullen wesen voer die helft van degenen die de selve daerop hebben getorft”. Verkocht met hogen en brandende kaars. Getuigen: Blasius Lekens, Carel Willems.

 

1693, 29.01. Folio 51v

Blasius Lekens cum suis releveert het versterf na het overlijden van Marten Lekens x Dimpna Daniels, zijn ouders zaliger: een perceel erf genaamd “het Leulen” in Coirssel (Koersel) gelegen, palend Lenaert Smets Z., Jaspar Reijnders O., Henric Convents W., eigen erf N.; land “die Hoeff”, palend Haub Lekens O., de straat aan de andere 3 zijden.

 

1693, 12.02. Folio 52r

Joris Scepers verkoopt aan Philips Tilens een perceel erf in Courssel (Koersel), palend Valentijn Nicolai W. en N., de beek O., Philip Tilens Z. Voor 180 gulden BBL eens (belast met 4 stuivers in iedere brief van 800 dorpsschattingen).

 

1693, 16.02. Folio 52r

Francis Van Tempsvelt, voor hem en voor zijn broer Antoin Van Tempsvelt, kwijt de panden van Paulus Paulus van een erfkoop als Paulus tegen hen gedaan had enkele jaren geleden van een perceel broek in Oversel gelegen genaamd “den Baerdtman”. (Koersel).

 

1693, 26.02. Folio 52v

Lenaert Drossarten, vaderlijke oom en momber van het achtergelaten kind van Wauter Drossarten, namelijk Aleth, releveert het versterf na de dood van de ouders van het kind: 1,5 dachmael broek in Stal onder Courssel (Koersel) gelegen, palend Jan Keunen W., Thomas Bamps ter tweeder, de beek N.

 

1693, 26.02. Folio 52v

Huijbrecht van Herck verkoopt aan Vincent Ceyssens. Wordt vernaderd door Mattues van Herck.

1693, 28.01 voor notaris Nicolai: Huijbrecht van Herck verkoopt broek gelegen onder Koersel, palend Jan Noops O., Henric Geerts W., de erfgenamen van Gelder Hermans Z., de Rode Beek N. Verkocht voor 700 gulden BBL eens met verkoop van hogen en brandende kaars, ten huize Peeter Smets op 26.02.1693. Getuigen: Peeter Smets, Jan Henrix.

Op 16.07.1693 naderschap aan Mattues Van Herck.

 

1693, 26.02. Folio 53v

Vincent Ceyssens releveert voor hem en consorten het versterf na dood van hun ouders Mattys Ceyssens en Barbara Struijvens: land onder Coirssel (Koersel) genaamd “die Hoeve”, palend de erfgenamen Gelder Hermans W., Mr. Jan Beckers Z., s’heerenstraet O.; een perceel land onder Koersel in Stall gelegen, palend de straat O. en Z., Geertruyt Baten W.

 

1693, 22.05. Folio 59v

Henric Huveners releveert in naam van Marie en Catrien Huveners, zijn kinderen, het versterf na de dood van Jaspar Smets en Catlijn Ceyssens beide zaliger, de grootouders van de kinderen. Het gaat om een perceel land in Coirssel (Koersel) gelegen “die Driessen”, palend Peeter Vande Wijer erfgenamen O., Jan Beckers erfgenamen W., “die Boelestraet” N.

 

1693, 22.05. Folio 59v

Jaspar Hommens cum suis releveert na de dood van zijn ouders Mattues Hommens en Catharina Remen beide zaliger: een perceel land in Coirssel (Koersel) “den Wevers Driesch”, palend Jan Reijmen Z., Henric Huveners W., s’herenstraat O. en N.; broek “het Begijnenbroeck” palend Mattijs Ceyssens erfgenamen W., Jan Vandewijer O., de Roijbeeck N.

 

1693, 29.04. Folio 60v

Jan Smeets brengt een notariële akte in van een verkoop aan Henrick Convents. Op 04.04.1693 voor de notaris van Courssel (Koersel) verscheen Jan Smeets die zijn deel in een perceel broek verkoopt dat onder Courssel gelegen is. Het paalt Jan Vaes O., Jan Vanderheijde N., Hendrick Convents W. Verkocht voor 180 gulden BBL aan Henrick Convents. De verkoper behoudt zich een stuk grond voor om dit jaar nog behoorlijk te laten “uijttorven”, namelijk 12 voeten erf met zijn voeten afgemeten. Opgemaakt in Koersel in het huis van Joris Van Ebbel(!). Getuigen: Arnoldus a Melbeeck en Jan Convents.

 

1693, 18.06. Folio 62r

Adriaen Claes i.n.v. zijn moeder Geertruijt Baten, legt een akte neer d.d. 23.05.1693 en opgemaakt door notaris Nicolai van Courssel. Wouter Roivroij of Rouvroij met zijn vrouw Cristina Jacobs verkopen een erfrente van 400 gulden BB eens, op panden van de erfgenamen Bartholomeus Meijbosch geaffecteerd onder Courssel (Koersel) in Castel gelegen, aan Geertruijt Baten wed. Cristiaen Nicolai in zijn leven meier des lands Lummen. Opgemaakt in het huis van Geertruijt Baten in Courssel met getuigen Peeter Cars en Jaspar van Trier.

 

1693, 03.07. Folio 68v

Henric Boelaerts legt een notariële akte neer van notaris L. Vaes residerend in Exel, approximatie. Op 3 juli ging de notaris van Exel in Hechtel naar het huis van Jan Meijnen. Hij vond er in de kamer Catlijn Peters Vander A als huisvrouw van Gerit Eelen, uitlandig, in het bijzijn van haar vader Willem Peters Vander A. Zij bekennen naderschap aan Hendrick Boelaers, inwoner van Hechtel, van de “Peltsbampt” in de Overslach onder de jurisdictie van Coirsel gelegen. Zij had het gekocht van Gerit Willems van Heusen ongeveer 3 ŕ 4 weken na kerstmis laatstleden. Getuigen: Jan Meijnen, Jan Gybens.

 

1693, 22.10. Folio 73r

Jan Reijnders, als momber van Catrien Schoogen, releveert het versterf dat Catrien is aangestorven vanwege haar zuster Marie Schoogen zaliger: 1,5 vat land “den Langenhoff” in Molem, palend de straat W., Tilen Van Herle Z. en O.; een perceel broek “die Smegeren”, palend de beek W., Jan Aerts N., haar eigen erf Z.

Links staat bijgeschreven: ”vacat hier ende volght”. (zelfde soort inkt).

Ook links, maar in andere inkt: 22.10.1693, relief door Jan, Henrick, Paulus, Jaspaer en Catlijn Reynders, Philip Tielens, Antoin Reckers, Michiel Martens, Catrien Reynders zijn zwagerin, en Hendrick Reynders, Henrix zoon na de dood van Magriet Reynders hun moeije. Ze releveren een stuk land onder Koersel int Oversel gelegen, palend Aerdt Smets O., Catlijn Ceyssens N., de gemene heide Z.

 

1693, 05.11. Folio 74v

Geert Pinxten releveert het versterf na het overlijden van Peeter Pinxten en Anna Knapen, zijn ouders zaliger: een perceel land in Castel onder Stal of Coirssel (Koersel) gelegen, palend de erfgenamen Steven Pinxten O., Bartholomeus Meijbos W. en Thomas Bampts Z., eigen erf N.; een opheldinge onder Castel, palend de gemene aert rondom.

 

1693, 19.11. Folio 75r

Aert Witters releveert, zowel voor Henric Beerten als voor Henric Witters die getrouwd is met de zuster van Henric Beerten, het versterf dat die twee is aangekomen na  de dood van hun ouders Willem Beerten en Magriet Keunen zaliger: een perceel broek onder Coirssel (Koersel) int Oversel, palend de “Pelsbempt” W., de “Malbeeck” N. en de Roodebeeck Z.

 

1693, 24.12. Folio 77v

Arnold en Jean Van Melbeeck “met overstaen der goede mombers” dragen op voor hun minderjarige zusters en broers tot behoef van Gilis Wauters via notariële akte.

Arnold en Jean Van Melbeeck, als geconstitueerden van hun moeder Geertruijt Hasen, zullen met toestemming van de mombers van hun minderjarige broers en zusters en uit kracht van “geapprobeert” testament berustend bij de heren schepenen van Oistham in 3 proclamatiën van 14 dagen tot 14 dagen en uitgang van de brandende kaars verkopen: een perceel land onder Coorsel (Koersel) ontrent de stad Beringen gelegen, palend de heren van Oistham O., W. de vier hoven ( van Huijb. Vander Aa, Susanna Kenis, Mr. Niclaes Neutiens en Wouter Wenricx), Z. een groot stuk dat toebehoort aan Geertruijt Hasen, N. s’heerenstraet. Het perceel is belast met700 gulden BB kapitaal aan Gijsbrecht Papen wonend in Wechmael (Wijchmaal) en 300 gulden BB aan de fabriek van de stad Beringen. Deze renten of 1000 gulden BB zullen aan de koopsom mogen “gedefalcqueert” worden. Huurman Cosmas Nicolai zal zijn huurtermijn mogen uitdoen en de koper mag uit de graanpacht 24 halster koren/jaar trekken. Het geheel is belast met 9 oort cijns aan de graaf Vander Marck en hiervan is 1 stuiver voor dit stuk te betalen.

Verkocht aan borgemeester Gilis Wauters, die de palmslag krijgt voor 350 gulden BB eens. Hij zet 90 hogen.

Peeter Van Eubbel doet er 5 hogen bovenop. Gilis Wauters gaat op zijn beurt hier weer met 5 hogen over. Opgemaakt in Beringen in het huis van Gilis Wauters op 13.11.1693. Getuigen: mr. Henric Boets, Reijnier Gilis. Notaris Cos. Nicolai.

Op 24.12.1693 kaarsbranding: koop verbleef aan Wauters als laatste hoger.

 

1693, 24.12. Folio 78v

Dezelfden als voor, hier kinderen van Mr. Henric a Melbeeck genoemd, verkopen aan Gilis Wauters een ander perceel. Het is Jan Van Melbeeck, die genoemd wordt als gelastigde van zijn moeder Geertruijt Hasen.

Ze verkopen een perceel erve gelegen onder Coorsel omtrent Beringen, palend O. Joannes Elens en den heere Marquis van Oistham, Z. de erfgenamen van Mr. Antoin Vanden Steen, W. Jan Neven, N. Wauter Wijnrix. Proclamatie van 3 maal 14 dagen, verkoop bij uitgang van brandende kaars. Het perceel is belast met 1400 gulden BB aan Aerdt Bogaerts en Peeter Tielens. Deze som mag afgetrokken worden van de koopprijs. Bijgeschreven: een fout gemaakt; het kapitaal stond niet uit aan dit goed, maar aan goederen onder Beverlo. De koper zal de lasten toch betalen. Het land is verhuurd voor 3 jaar aan Cosmas Nicolai. Die mag zijn periode uitdoen maar moet zijn pacht aan de koper betalen. Borgemeester Gilis Wauters bood 975 gulden BB, kreeg de palmslag en zette 55 gulden. Paulus Kneckelmans zette 5 hogen meer en Wauters deed er weer 5 bovenop. Opgemaakt in Beringen in het huis van Gilis Wauters, met mr. Henric Boets, Joannes Neven als getuigen. Notaris Cos. Nicolai.

24.12.1693: kaarsbranding, goed verbleven aan Gilis Wauters.

Constituties:

1)     G. Hasen constitueert haar zoon Jan Van Melbeeck. Opgemaakt in Beverlo op 16.12.1693 met getuigen Jan Geerts, Dingen Gilen. Govaert Loes als momber akkoord. Notaris Henricus Laurentij.

2)     Gerard a Melbeeck constitueert zijn neef Jan Van Melbeeck. Getekend in Hasselt op 16.12.1693.

Op 07.04.1695 verklaren Joannes en Arnold van Melbeeck, in naam van hun moeder en mombers, dat ze ten volle voldaan zijn.

 

1694, 14.01. Folio 80v

Jan Schertien, man en momber Anna Meijbos, releveert voor hem in die kwaliteit en voor zijn schoonzuster Catharina het versterf hen aangekomen na de dood van Bartholomeus Meijbos en Geertruijt Mertens, hun ouders zaliger. Het gaat om een perceel land in Castel onder Coirssel (Koersel) gelegen, palend Barthel Vande Wijer erfgenamen W. en N., Valentijn Jans erfgenamen Z., de straat O.

 

1694, 14.01. Folio 80v

Andries Truijens, man en momber Marie Van Haudt, releveert het versterf na de dood van de ouders Peeter Van Houdt en Catharina Wellens: een perceel broek onder Coirssel gelegen, palend Lenaert Smets W., Jan Noops O., Joachim Convents N.; een stuk land “opt Kleynvelt”, palend de pastoor van Koersel O., Lenaert Smets N., Aerdt Van Postel Z.

 

1694, 14.01. Folio 81r

Jan Vandewijer releveert voor hem en voor zijn consorten het versterf na het overlijden van Peeter Vandewijer en Maria Smets, hun ouders zaliger: een stuk land genaamd “die Paelmans Hoeve”, grenzend N. aan Jaspar Van Herck, Lenaert Smets O., Joris Van Eubbel W., de gemene heide Z.; land “den Boelaert”, palend O. Peeter Jans, W. Henric Huveneers erfgenamen, N. de straat; huis en hof palend Jan Beerten erfgenamen O., Valentijn Jans erfgenamen W., de straat N.; een perceel broek in Castel onder Koersel gelegen, grenzend aan Peeter Ceijssens O., Adriaen Scuermans erfgenamen W., de “Alde Beeck” Z.

 

1694, 14.01. Folio 81r

Peeter Stevens, als neef van de kinderen van Simon Ceijssens en Marie Hommens wettige gehuwden zaliger, releveert in naam van de kinderen het versterf van hun ouders: een perceel land in Coirssel (Koersel) gelegen “het Busselen”, palend Jacob Lambrechts O., Henric Zeeuws W. en N., de straat Z.

 

1694, 11.02. Folio 85v

Jan Meijnen cum suis verkoopt aan Andries Dirix een perceel erve “den Pelsbampt”. Condities voor verkoop op 01.02.1694. Francis Van Houtven als gewezen man en momber van zijn vrouw zaliger Anna Tielens, Paulus Van Hautven als geëde momber van de kinderen van Francis van Hautven en Anna Tielens zaliger 1) en Jan Meijnen 2) als geautoriseerd door zowel Lenaert Tielens, de overleden oom van de kinderen, als door de achtergelaten kinderen van zaliger Henric Kenens (te weten Jan, Ael en Anna Kenens, zie het rolregister van Exel) hebben te koop gesteld en “geveild naer kercke proclamatie met overstaen van de schepenen” ten behoef van de uitvaart en volgens legaat van Lenaert Tielens zaliger. Ze verkopen: een bampt geheten “den Pelsbampt” in den Overslach onder Coursel (Koersel) gelegen.Het gaat om “den achterste cavel van vuren” zoals de erfgenamen vroeger gebruikt hebben “mits dat den cooper gehalden sal sijn te wegen die voormaels gewegt hebben”. De beemd paalt O. de wed. Paulus Tielens, W. Geert Tielens. Lijcoop ˝ ton bier. De palmslag werd gegeven aan Jan Meijnen van Hechtel voor 38 rijxdaelders of 152 gulden en 20 hogen van 2 gulden. L.C. Vaes substituut secretaris van de justitie Exel en Hechtel, 1694.

Andries Dirix heeft de koop verbeterd tot 197 gulden en 3 gulden 10 stuivers lijcoop.

 

1694, 25.02. Folio 86r

Niclaes Van Krieckelven releveert voor zijn zoon Jan en voor zijn zwager Gysen Baens na het overlijden van Johanna Baens: een perceel broek onder Coirssel (Koersel), palend Henric Lemmens O., Antoin Sijmons W., Andries Dirix Z., “die Groite Beeck” N.

 

1694, 22.09. Folio 91v

Mattues Smolders releveert het versterf hem aangekomen na de dood van Jan Smolders en Catharina Cijssens, zijn ouders zaliger. Het gaat om 1) een stuk land in Coirssel genaamd “den Hecpar”, palend Jaspar Tilemans Z. en W., s’ heerenstraet N.; 2) een opheldinge aan de Breedonck, palend de Breedonck en eigen erf.

 

1694, 06.05. Folio 94r

De kinderen van Claes Paesmans, namelijk Marie en Catlijn Paesmans, releveren het versterf dat hen aangestorven is na de dood van Joris Scepers als getrouwd zijnde geweest met Anna Paesmans “henne moije” zaliger: het deel in een bempt in Coirssel gelegen genaamd “die Peersebemden”. Het geheel palend de erfgenamen Aerdt Reynders O., Quinten Pauwls erfgenamen W., s’ heeren straet Z., de Alde Beeck N.

 

1694, 09.06. Folio 95r

Michiel Mertens, manmomber van Helena Reijnders, releveert voor hem en voor zijn zwagerin Catharina Reijnders het versterf na het overlijden van hun ouders zaliger Mattues Reijnders en Anna Lemmens: een perceel land in Coirssel “opt Luelen” gelegen, palend Paulus Van Hout in 2 zijden, Haub Henrix O., Jan Noops W.; een heijthoeve op den Hoogenbosch, palend “die Roeijbeeck” N.

 

1694, 11.06. Folio 95r

Sr. Petrus Windelen, als gelastigde van Marie Gaethoffs, releveert het versterf na het overlijden van haar ouders zaliger: huis en hof in Coirssel opden Eerdewech gelegen, palend Peeter Smets O., s’ heeren straet Z.

 

1694, 09.09. Folio 96v

Nicolaes Smets releveert voor zichzelf en voor zijn consorten het versterf na het overlijden van hun ouders Jaspar Smeets en Apolonia Obbers zaliger: een plek land in Coirssel onder Stal gelegen, palend Vaes Vanden Eerdenwech N., de gemene aard aan de drie andere zijden.

 

1694, 09.09. Folio 96v

Jan Reijmen, voor zichzelf en voor zijn consorten, releveert na de dood van hun ouders een broek in Veurten onder Coirssel “den Dijckbempt”, palend de erfgenamen van Lambert Corselius 1), de beek 2), de erfgenamen van Claes Cornelis 3).

 

1694, 09.09. Folio 96v

Peeter Smets als “autoom” en momber van het kind van Claes Cornelis en Marie Smets zaliger releveert het versterf dat het kind is aangekomen na de dood van zijn grootvader Lenaert Smets zaliger: een perceel broek onder Coirssel “den Ruijsenbempt” genaamd, palend de Waterstraet O., Peeter Smets W., Jan Beckers N.

 

1694, 23.09. Folio 97r

Jan Wauters releveert het versterf na het overlijden van zijn ouders zaliger: een stuk land onder Coirssel opt Boven Block gelegen, grenzend “die Savelstraet” N., de erfgenamen Alaert Tilens W., Jan Geerts O.

 

1694, 23.09. Folio 97r

Geert Martens releveert het legaat hem gemaakt door zijn zuster Catrien Martens zaliger: een eeuwsel ontrent het Breetvinne gelegen, palend zijn eigen erf Z., Mr. Antoin Vermijlen erfgenamen W., “den Claeshoeck oft gemeynte” N.; een stuk land “den Dries” aan het voorschreven eeuwsel gelegen, palend het eeuwsel N., het “Breetvinne” Z., Gilis Hautmeijers W.

 

1694, 09.09. Folio 97v

Paulus Maes met zijn vrouw Catlijn Meijbos verkopen aan Jan Vande Berge huis en erf. Akte van notaris Nicolai van Koersel d.d. 23.08.1694. Paulus Maes verkoopt de helft van het huis en de gehele hof eraan onder Courssel in Castel gelegen, grenzend s’ heeren straet O., Barthel Vandewijer W., Peeter Jans N., de erfgenamen van wijlen Valentijn Jans Z. Verkocht voor 360 gulden BBL eens. Belast met 3 “halsteren proclamatiecoren” staand aan de H. Geest van Koersel en met 200 gulden BBL kapitaal aan Geertruijt Baten. Verkoop met uitgang van de brandende kaars.

Aerdt Witters hoogde af met 3 hogen.

De koper deed er 36 hogen bij. Ten huize Geertruijt Baten, in presentie van Jan Mentens en Thomas Bamps gerechtsdienaars als getuigen.

Mattijs Smets deed er nog 15 hogen bij. De koper ging erover met 5 hogen. Zelfde getuigen.

6/9 De koper zet nog 26 hogen extra. Getuigen Jan Vandewijer en Mattijs Smets.

9/9 Kaars ontstoken. De koop verbleef aan Vandeberge.

 

1694, 09.09. Folio 98v

Jan Schertogen, met zijn toestemmende vrouw Anna Meijbos, verkopen aan Jan Vandeberge via notariële akte opgemaakt door notaris Nicolai van Koersel. Jan Schertogen verklaart verkocht te hebben: de helft onverdeeld van zeker huis en de gehele hof eraan gelegen onder Courssel, palend s’ heeren straet O., de erfgenamen van wijlen Valentijn Jans Z., Bartel Vandewijer W. en Peeter Jans N. Verkocht aan Jan Vande Berge voor 352 gulden BBL en 8 gulden drinkgeld voor verkopers huisvrouw. Lasten zie hierboven. Henric Huveneers hoogde met 12 hogen af. De koper zette 47 hogen bij. Ten huize Peeter Smets, getuigen Heer Arnoldus Van Dutsenbourgh, vicarius van Courssel en Mattues Gijbels.

06.09: de koper zet 34 hogen bij. Getuigen Jan Vandewijer, Mattijs Smets.

09.09: kaarsbranding. De koop bleef aan Jan Vanden Berge.

 

1694, 25.11. Folio 101v

Antoin Zeeuws momboir uxoris Catlijn Scepers releveert voor zichzelf en voor zijn zwager Cornelis Beerten man-momber Marie Scepers het versterf hen aangekomen na de dood van Servaes Schepers, hun schoonvader zaliger: een hof met een hoffstadt in Coirssel omtrent de kerk gelegen, palend Lenaert Smets erfgenamen W. en Z., de straat N., Marie Vaes O.

 

1695, 27.01. Folio 104r

Medeschepen Nicolai, uit kracht van speciale last hun gegeven door jof. Brumeels, verkoopt aan Jaspar Tielemans. In de verkoopcondities staat dat sr. Gerardt Nicolai afgevaardigde is van zijn “moijten” Joanna M. Brumeels, wed. van de erentfesten heer advocaat Corselius raet en rentmeester van de koning in het Quartier van Thienen, die in Loven woonde. Verkoop van een torffbempt in Coersel, ongeveer 2 dachmael groot, palend O. Michiel Mertens, W. Peeter Stockmans en Michiel voorschreven, N. de Roeyebeeck, Z. de erfgenamen Mattijs Metten. Het goed is niet belast, tenzij met cijns en schattingen. Bij hogen geldt elke hoge 2 gulden, die enkel voor de verkoper is. De betaling moet in Diest gebeuren, binnen de 3 weken na de kaarsbranding aan s. Ant. Gaethoffs. De koper of laatste hoger zal tot 20 mijten mogen turven op het broek. Als het broek “quame onderstaen te worden” binnen het jaar, mag de koper niet meer dan 20 karren torf genieten: 2 karren voor Nicolai en de resterende 18 karren voor hem en het geld terug.

22.06.1695: palmslag aan Jaspar Tilemans voor 990 gulden BBL en 1 hoge. Jan Vandervorst doet 1 hoge bij. Getuigen: Jan Didden en Simon Beckers. Attestor: Jan Beckers. Voor dezelfde getuigen zet Tilemans nog 1 hoge bij.

24.01.1695: Philips Tilens biedt 15 hogen meer. Getuigen Aerdt Van Postel en Jan Didden, attestor Jan Beckers.

27.01.1695: Philip Tilens doet er nog 10 hogen bij. Get. Sr. Nicolai, Petrus Windelen en notaris J. Vanderlinden.

Op dezelfde dag, na het voorlezen van de condities, volgde de kaarsbranding. Jaspar Tilemans zette nog 10 hogen extra en daarmee verbleef de koop aan hem.

10.02.1695: betaling in handen van Nicolai. Ze hebben zich misrekend omtrent een half pistole en moeten nog hertellen.

 

1695, 25.02. Folio 106r (er staat “96”)

Adriaen Nicolai, voor zichzelf en voor zijn 2 zusters, releveert het versterf na de dood van hun ouders zaliger: een stuk land in Coirssel genaamd “het Geerken”, grenzend hun eigen erf in 2 zijden, de straat Z.

 

1695, 10.03. Folio 107v

Huijbrecht Hermans verkoopt aan Huijbrecht Jacobs zijn deel, ongeveer de helft van een perceel broek “oft eeuwit” in Coirssel gelegen, genaamd “het Bovenbroeck”, palend O. Jan Hermans met de wederhelft, W. Peeter Stockmans, s’ heeren aerdt Z., “den Haseric” N., voor 120 gulden BBL eens. Indien het vernaderd wordt, mag de koper nog 20 mijten torff “turven” op het broek voor zijn kloek bod.

23.02.1696: naderschap aan Jan Hermans.

 

1695, 10.03. Folio 108r

Antoin Leyssens, als rentmeester van de abdij van Everbode, releveert de erven en renten die het klooster onder deze jurisdictie heeft en waar Peeter Leijssens als gichtdrager laatst uitgestorven is. Joannes Baptista Grauls is de nieuwe sterfelijke gichtdrager geworden.

 

1695, 24.03. Folio 108v

Adriaen Opheij, als vaderlijke momber van de kinderen van Ambrosius Opheij, releveert voor hen na de dood van hun ouders zaliger: een perceel broek in Stal onder Coirsel. Het geheel paalt s’ heeren straet 0., de erfgenamen van Jan Mentens W., Blasius Kenens Z.

 

1695, 24.03. Folio 108v

Medeschepen Nicolai, als geconstitueerde van de kinderen van Vincent Smets, releveert in hun naam de nalatenschap van Vincent Smets en Geertruijt Vooracers (?), hun ouders zaliger. Deze bestaat uit een perceel broek in Coirssel genaamd “die Kijffvinnen”, palend Adriaen Smets erfgenamen met de wederhelft W., de Groote Beek N., de gemene heide Z.

 

1695, 24.03. Folio 109r

Peeter Smets releveert het versterf na de dood van zijn neef Peeter Cornelis, zoon van Claes Cornelis en Maria Smets, gehuwden zaliger: een dagmaal broek in Coirssel gelegen, genaamd “den Butsaert”, palend Mr. Jan Vaes O., de erfgenamen Joris Scepers W., Jan Jacobs erfgenamen N., de straat Z. en voorts generalijk alles wat hier is sorterende van zijnen broeder Lenaert Smets des voorschreven Peeter Cornelis grootvader zaliger afgekomen.

 

1695, 24.03. Folio 109r

Sr. Wauter Cornelis, door zijn geconstitueerde sr. Henric Vaets, releveert het erfdom hem aangekomen na de dood van Peeter Cornelis Claesens zoon: een stuk land in Stal onder Coirssel, genaamd “het Reuken”, palend mr. Aerdt Beckers N., eigen erf Z., de straat W. en alles wat het kind toegevallen was vanwege zijn vader Claes Cornelis zaliger.

 

1695, 24.03. Folio 109v

Cornelius Beerten leent van Antoin Zeeuws 250 gulden kapitaal voor een rente van 12 gulden 10 stuivers per jaar. Panden: 1) een stuk land in Coirsel “het Grootvelt”, palend Jan Caubergs O. en N., Aerdt Witters en Mattijs Seijssens erfgenamen Z. Reeds belast met 100 gulden kapitaal. 2) een stuk land genaamd “den Bomgaert”, grenzend aan de erfgenamen Lenaert Smets Z., Peeter Vaes erfgenamen O., de straat N. Dit stuk is al belast met 21 stuivers BB per jaar. De eerste valdag van deze nieuwe rente zal op datum van gichten zijn, eerst in 1696.

 

1695, 14.04. Folio 109v

Henric Lemmens releveert het versterf na de dood van zijn ouders: huis en hof in Stal onder Coirssel, palend s’ heerenstraet rondom; een perceel broek in Haexelaer, palend O. Henric Beckers erfgenamen.

 

1695, 28.04. Folio 110v

Lucas Seijssens als momber van Michiel Grieten releveert het versterf dat Michiel is aangekomen met zijn consorten na de dood van zijn ouders zaliger: een perceel in Castel onder Coirssel genaamd “het Nieuw goet”, palend hun eigen erf in 2 zijden, Peeter Pinxten erfgenamen aan de andere 2 zijden.

 

1695, 04.06. Folio 111v

Medeschepen Gerardt Nicolai, als gemachtigde van Anna Brumeels weduwe van de heer “raedt” en rentmeester Corselius, in Loven residerend, verkoopt aan Peeter Reijnders de helft van een perceel land in Stall onder Coirssel gelegen.

26.01.1695, notaris Nicolai van Coirssel: schepen Gerardt Nicolai, volmacht door jof. Anna Brumeels wed. Adriaen Nicolai Corselius, verkoopt de helft van een perceel land onverdeeld gelegen onder Stall in Coirssel, palend s’ heeren straet O. en Z., de erfgenamen van Mattijs Ceijssens W. aan Peeter Reijnders voor 900 gulden BBL eens. Het wordt “gewarandeert” op sheeren grondceijns en in iedere brief van 800 dorpsscattingen en lasten 27 stuivers. Het is belast met 3 halsteren “gemeijn oft licht coren”/jaar aan de H. Geest of Armen van Beringen. Bij verdeling van het perceel moet de koper aan de wederhelft de keuze laten. Betaald in Diest in handen van mons. Gaethoffs. Aanvaarden half oogst e.k.; de koper zal de pacht van 18 gulden BBL profiteren.

Opgemaakt in Koersel in den Valentijn. Getuigen: Peeter Jans, Mattues Smolders.

 

1695, 04.06. Folio 112r

Peeter Reijnders verkoopt aan Mattues Reijnders de 4e part in een perceel land onder Stal in Coirssel gelegen, namelijk de helft van het erf dat hij vandaag bij gichte verkregen heeft van Gerardt Nicolai q.q. Zie registratie hiervoor. Zelfde condities. Mattues heeft voor de helft betaald.

 

1695, 04.06. Folio 112v

Schepen Geerardt Nicolai, als lasthebber van Anna Brumeels wed. A. Nicolai Corselius verkoopt aan Adriaen Nicolai de helft in een land in Stall onder Koersel gelegen, te kiezen tegen het wedergedeelte. Akte dateert eveneens van 26.01.1695 en werd opgemaakt door notaris Nicolai van Koersel. Deze helft van een perceel land onverdeeld gelegen, palend sheerenstraet O. en Z., de erfgenamen van Mattijs Ceijssens W. wordt verkocht aan Adriaen Nicolai voor 874 gulden BBL. Lasten: zelfde als bij de akte hiervoor. Opgemaakt in Koersel in den Valentijn, getuigen Peeter Jans en Jan Vervorst, moderne borgemeesters van Coirssel.

 

1695, 01.07. Folio 115r

Mattijs Smets als moederlijke oom en momber van de kinderen van Servaes Baltus, met “overstaen” van Servaes Baltus, verkopen een erf aan Lambrecht Henrix, via notariële akte van 25.06.1695, notaris in Courssel. Mattijs Smets als momber van de onmondige kinderen van Servaes Baltus en Cristina Van Postel, in aanwezigheid en met overstaan van Servaes Baltus, verklaren een perceel broek verkocht te hebben gelegen onder Koersel, genaamd “die Hemelrijken”, grenzend de erfgenamen van Huijbrecht Hendrix W., de gemeijn heijde Z., die Roode Beeck N. en Jacob Lambrechts O. Verkocht aan Lambrecht Hendrix voor 150 gulden BBL eens. Lambrecht zet 2 hogen. Jan Hendrix doet 30 hogen beter. Daarop zet Lambrecht 18 hogen extra. Opgemaakt in Koersel “in den Valentijn”, getuigen Jan Vande Wijer, Hendric Smets.

Kaarsbranding op 01.07.1695: goed verbleef aan Lambrecht Henrix.

 

1695, 01.07. Folio 115v

Henric Jans, momber van de kinderen van Peeter Jans en Elizabet Beckers zaliger, releveert voor de kinderen het versterf na de dood van hun ouders: een perceel broek onder Coirssel “het Waterscap”, palend Cristiaen Teeuwis erfgenamen O., de Groote Beeck N., die Roeijbeeck Z.

 

1695, 14.07. Folio 116v

Medeschepen Nicolai, uit kracht van substitutie, legt een verkoop voor. Notaris Nicolai, als geconstitueerde van Paulus Maes en Jan Van Sertogen, verkoopt aan Jan Vande Berge een stuk land in Castel onder Coirssel gelegen, genaamd “het Braexken”. Het paalt Peeter Rapaerts O., Peeter Martens N., Jan Caubergs W., Thomas Bamps Z. Het land maakt deel uit van een grotere koop, waarvan de rest tot de Brabantse bank behoort, in de Laethoff van Everbode. Verkocht voor 164 gulden BBL.

Akte van 07.02.1695: Paulus Maes en Jan Van Sertogen geven aan de notaris de volmacht om Jan Vanden Berge te gichten voor 164 gulden BBL. Getuigen: Bartel Vandewijer, Mattheus Beckers. Opgemaakt in Coirssel in het huis van Peeter Smets.

 

1695, 17.08. Folio 118r

Jan Reijnders en Philips Tielens releveren het versterf na het overlijden van Henric Renders, hun broer en zwager: een perceel broek “den Rietenbempt”, palend Geert Tilens W., Paulus Pauwels O., Huijbrecht Van Hamel N., Jacob Meijen erfgenamen Z.; een perceel broek int Oversel gelegen, palend Philips Tilens W., Paulus Tilens erfgenamen N., “den Hoogen Bos” Z.

 

1695, 17.08. Folio 118r

Catrien Cairmans, de weduwe van Joris Scepers, staat haar tocht af van de erfgoederen die aan haar kinderen toekomen, verwekt in het huwelijk met Joris Schepers. Deze kinderen zijn Joris, Pauwels, Andries en Marie Scepers. Ze mogen ermee hun vrije wil doen.

Tocht en eigendom zijn nu samen gebracht. De kinderen, geassisteerd door hun naaste vrienden en mombers Jan Lekens en Henric Cairmans, verkopen aan Philips Tilens een perceel land in Coirssel gelegen. Het paalt Philips Tilens O., Antoin Leijssen Z., Thomas Van Haut W., Aerdt Van Postel N. Verkocht voor 60 pattacons of 240 gulden BBL eens. 30 pattacons moeten betaald worden op dag van gichten, de rest met Kerstmis. Deze som komt boven de cijns en de schatting tot 9 stuivers in iedere brief van 800. De kinderen Andries en Marie zijn minderjarig.

 

1695, 15.09. Folio 118v

Wilbort Henrix man-momber van Magriet Lekens, present en toestemmend, en Blasius Lekens, zich sterk makend voor hun consorten, leggen een akte voor van verkoop aan Jan Lekens.

Akte van 03.09.1695, notaris Nicolai in Koersel. De bovenstaanden verkopen 1) hun contingent van een perceel land, grenzend Peeter Stockmans O., sheerenstraet N., 2) een perceel broek palend Aerdt Beckers W., Abraham Lekens O., in Koersel gelegen, aan Jan Lekens voor 37 pattacons boven de lasten. Lijcoop 40 potten bier. De koper zal de pacht van het jaar trekken, vermits het verhuurd is. Jan Lekens zet 1 hoge, Jan Tilens 2 hogen meer; Jan Lekens doet er nog 3 bij. Opgemaakt in Koersel in het huis van Jan Reijnders, die samen met Jan Jacobs getuige is.

Huybrecht Van Herck zet 5 hogen meer. Getuigen: Peeter Smets en Peeter Martens. Jan Lekens 2 hogen meer.

Hogingen voor getuigen Jan Reijnders en Peeter Martens: Paulus Noops 2 hogen bij, Jan Lekens 1 hoge extra. Voor getuigen Servaes Puts en Marten van Herck hogen achtereenvolgens Jan Tilens met 6 hogen, Paulus Noops met 1 hogen en Jan Lekens met 1 hoge.

Op 15.09.1695 volgde de kaarsbranding waarbij de koop aan Jan Lekens verbleef.

 

1695, 13.10. Folio 120v

Joris Scepers releveert voor hem en voor zijn consorten het versterf na het overlijden van hun ouders Joris Scepers en Catelijn Cairmans zaliger: de helft in een turfbroek onder Coirssel int Overssel gelegen, palend die Roeijbeeck N., de gemeijn heij Z.

 

1695, 14.11. Folio 121v

Huybrecht Hermans verkoopt aan Huybrecht Van Herck, via een akte van notaris Nicolai van Courssel, een perceel land onder Koersel in de Postelmanshoeck, palend Jan Smets O., Huijbrecht Jacobs W. en N. s’ heerenstraet. Voor 440 gulden BBL eens. Verkoop met kaarsbranding, aanvaarden half oogst eerstkomend met de pacht. Huijbrecht van Herck biedt 440 gulden en zet 2 hogen. Jan Reijnders doet 3 hogen beter. Huybrecht Van Herck gaat er met 30 hogen over. Opgemaakt in het huis van Jan Reijnders in Courssel, getuigen Jan Smets, Paulus Noops.

14.11 kaarsbranding. Koop verbleef aan Huijbrecht als laatste hoger.

 

1695, 22.12. Folio 124v

Peeter Martens, vaderlijke momber van zijn kinderen verwekt met Aldegunda Hermans, geassisteerd door Jan Vaes, momber ten desen geassumeerd, verkopen aan Jan Tilens via akte van notaris Nicolai van Koersel van 15.11.1695. Ze verkochten tot profijt van de kinderen een huis, schuur en aanhang met de gehele hof waar het huis op staat. Het goed paalt s’ heerenstraet O., de erfgenamen van wijlen Jan Postelmans Z. en W. en Jan Smeets N. Verkocht aan Jan Tielens voor 540 gulden BBL eens, met hogen en kaarsbranding. De pacht bedraagt 5 halster koren. Jan Tielens zet 2 hogen boven de 540 gulden. Jaspar Reijnders doet 1 hoge beter. De koper gaat er met 7 hogen over. Opgemaakt in Koersel in het huis van Jan Reijnders. Getuigen: Jan Reijnders, Pauls Noops.

22.12.1695 kaarsbranding. Koop verbleef aan Jan Tielens als laatste hoger.

 

1696, 12.01. Folio 127r

Joris Scepers legt een akte voor gepasseerd voor secretaris Neven en schepenen Nicolai en Swalen van 03.08.1795. Jan Boets nomine uxoris Catrien Paesmans met Marie Paesmans 1) en Joris Schepers 2). De eersten verkopen de helft van een torffbempt in Coirssel int Oversell gelegen, die hun vandaag door de schepenen is aangedeeld uit kracht van decreet.

2) moet op de dag van gichten, de eerste “ordinaris genachtendach te hauden naer Alderheijligen toecomende” 70 pattacons betalen boven de lasten. De gerechtskosten zijn te betalen door de eerste partij. Er dienen 25 pattacons betaald te worden voor er iets van de grond mag aanvaard worden, op straf van “nulliteit” van de koop. Deze korten aan de koopsom.

Opgemaakt in het huis van Jan Van Postel in Coirsel. Getuigen: Gerardt Nicolai en Aerdt Swalen, schepen van Lummen en Guil. Neven, secretaris van de heerlijkheid.

 

1696, 26.01. Folio 129r

Henric Tilens, voor hem en voor zijn consorten, releveert het versterf na de dood van hun ouders zaliger, waar hun moeder Marie Van Velthoven als tochtster onlangs uitgestorven is: een perceel broek in Coirssel int Oversel “den Pelsbempt”, palend die Roijebeeck Z., de heren van Floreffe W., die Groote Beeck N., Marie Eerdekens O.

 

1696, 23.02. Folio 129v

Henric Keeskens i.n.v. Aerdt Eerdekens en consorten releveert het versterf dat hem aangekomen is na de dood van Willem Eerdekens en Peternel Lenaerts, hun ouders zaliger: een perceel broek int Overssel onder Coirssel gelegen. Het paalt Willem Beerten W., die Maelbeeck N., Gerard Juten O.

 

1696, 23.02. Folio 130r

Voor zichzelf en voor zijn consorten releveert Lambrecht Henrix het versterf na het overlijden van hun ouders Huijbrecht Henrix en Helena Kenens zaliger: een stuk land in Coirssel gelegen, palend Jan Beckers O., Mr. Peeter Vaes W., hun eigen erf Z., de straat N.

 

1696, 08.03. Folio 131r

Jaspar Tilens legt een akte voor van notaris Nicolai van Courssel, opgemaakt op 05.07.1672. Sr. Cornelis Froeyen en zijn wettige huisvrouw Geertruijt Pauwls hebben uit handen van Jaspar Tilens de som van 150 gulden ontvangen, die ze lenen voor 6 gulden/jaar. Pand: land gelegen onder Koersel aan de heide achter Geert Put, palend Geert Put en N.N. De eerste partij had aan de tweede een obligatie in handschrift gegeven, die is nu teniet.

Alles wat ze sedert de deling na de dood van Ida Pleers zaliger aan de tweede comparant tot de datum van heden mochten pretenderen als erfgenaam van zijn zwagerin zaliger is dood en teniet. Door Tilens werd over de ontvangst administratie gedaan, en de vijver gebruikt. Getuigen: Peeter Jans en Catharina Claes. (begrijp de inhoud van de akte niet)

 

1696, 08.03. Folio 131v

Notariële akte voorgelegd door Jaspar Tilens, opgemaakt door notaris Nicolai van Coirssel op 05.07.1672, i.v.m. een hypotheek.

Sr. Francis Froeijen, als erfgenaam van zijn zwagerin Cristina Pauwls zaliger, bekent, in conformiteit met haar testament, van Jaspar Tilens de som van 100 gulden luijx geld (jaarlijkse rente 4 gulden) ontvangen te hebben. Hij hypothekeert ze op het deel van de voorschreven Cristina zaliger, van haar broek gelegen in de Laeck. Opgemaakt in het huis van de notaris, op de schans gelegen, in aanwezigheid van de getuigen Peeter Jans en Catharina Claes.

 

1696, 08.03. Folio 132r

Schepen Nicolai, als geconstitueerde van Cristiaen Raemakers, verkoopt aan Peeter Jans zijn deel van de erven in de onderstaande akte van notaris N. Nicolai van Coirssel d.d. 12.01.1696. Voorafgaandelijk ging de vader van Ramakers, namelijk Petrus Raymakers, zijn tocht uit.

12.01.1690: Cristiaen Ramakers verkoopt zijn contingent van een perceel land gelegen onder Courssel tot Castel, palend de erfgenamen Peeter Ceijssens O., de wederhelft W., s’ heerenstraet N., aan Peeter Jans voor 500 gulden BBL. Het land is verhuurd. Opgemaakt ten huize Pauls Huveneers in Koersel, getuigen Jaspar Tilemans en Willem Witters.

Afstand van tocht: 11.01.1696 voor secretaris van de justitie van Solder en notaris H. Wendelen. Peeter Ramakers, “scepen ende capiteyn alhier, stemt in met de verkoop van de helft van de goederen onder Koersel gelegen, afgekomen van Susanna Jans, zoals zijn zoon Cristiaen ze verkoopt. Voorwaarde: Marie Ramakers, zijn dochter die begijn is in Diest, mag met deze verkoop geen “prejudicie” aangedaan worden rakende haar deel. Cristiaen Ramakers belooft zijn voornoemde vader en diens huisvrouw niet meer “te molesteren oft inquieteren” in de goederen die ze mochten bezitten afgekomen van zijn oom Henric Rapers of van zijn “moetien” Aldegonde Rapers of anderen, zolang zijn vader leven zal. Opgemaakt in Solder in het huis van Peeter Ramakers. Getuigen: Henric Moris en Joannes Malsen.

 

1696, 22.03. Folio 133r

Peeter Smets releveert het versterf hem aangekomen na de dood van zijn broer Gaspar Smets zaliger: zijn deel in de Molenbempt in Stal onder Coirssel.

 

1696, 22.03. Folio 133v

Jan Lekens en Helena Horions, beiden als erfgenamen van Blasius Lekens en zijn echtgenote Anna Meeuwis zaliger, releveren de nalatenschap die hen door het overlijden van deze gehuwden is aangekomen, als gewezen broer en halve zuster van de verheffers. De nalatenschap omvat huis en hof in Coirssel, palend mr. Aert Beckers W., Joachim Convents O., Lenaert Smeets erfgenamen Z., hun eigen erf N.

 

1696, 31.03. Folio 134r

Simon Pauwls releveert het versterf hem aangekomen na de dood van Anna Meeuwis, gewezen huisvrouw van Blasius Lekens, beiden zaliger: een plek land in Lummen “het Kerckeblock”, palend Henric Spuns N., Geert Goossens O., de steeg Z.; huis en hof in Coirssel, palend mr. Aerdt Beckers W., Joachim Convents O., Lenaert Smets erfgenamen Z.

 

1696, 05.04.(?) Folio 135r

Peeter Jans, manmomber Anna Claes, voor hem en voor Mattijs en Marie Claes verkoopt aan Jan Van Herck via openbare verkoop. Mattijs Claes is soldaat. Peeter Tilens maakt zich sterk voor Mattijs en Marie Claes als momber.

Ze verkopen met uitgang van de kaars een bemdeken met zeker de helft van het veldeken aan den Breedonck, palend de bampt van Lenaert Smets zaliger O., de wederhelft W., N. den Breedonck oft heeren aerd, Z. Peeter Smets den jongen en die Laeck. Het is verhuurd. Godspenning 5 stuivers voor de kerk van Coorsel.

29.03.1696: Peeter Jans en Peeter Tilens verkopers 1) en Jan Van Herck 2) biedt voor broek en bijgaande akker 534 gulden en 1 pattacon voor een lieffenisse voor Peeter Jans huisvrouw. Hij krijgt de palmslag. Getuigen: Jeroen Peelanders, Paulus Beckers. Zet 2 hogen.

Paulus Beckers gaat er met 5 hogen over. Daarop zet de koper nog 25 hogen extra.

Op 05.04.1696 werd de kaars over deze koop ontstoken en verbleef de koop aan Jan Van Herck.

 

1696, 04.05. Folio 137v

Aerdt Tilens en Peeter Wellens als mombers van de kinderen van Jacob Witters, in aanwezigheid van diens weduwe Elisabeth Tilens en van haar oom Andries Dirix, verklaren uit kracht van het goedgekeurd testament een perceel land onder Courssel gelegen verkocht te hebben. Het paalt die Savelstraet N., de heer Pater Wellens Z., Jan Wauters O. Verkocht aan mr. Johan Beckers, notaris, voor 350 gulden BBL eens.

De grond is belast met cijns en schattingen en met 15 stuivers aan de H. Geest van Coirssel, 5 stuivers aan de kerk van Coirssel per jaar. Deze lasten zullen tot kopers last staan, niet kortend aan de koopsom. Het goed is verhuurd en de pacht van dit jaar is voor de koper.

De koper zet 2 hogen in.

Catlijn Ceijssens doet 2 hogen beter.

De koper zet 46 hogen bij.

Opgemaakt in het huis van de koper in Courssel. Getuigen: mr. Johan Beckers “erffscepene” en Jan Joris.

Kaarsbranding op 04.05: koop verbleef aan mr. Jan Beckers.

 

1696, 17.05. Folio 139r

Jan Vandewijer, voor hem en voor zijn broer Bartel Vandewijer en zijn zuster Marie Vandewijer

Henric Geert voor zichzelf en voor zijn zwager Willem Witters, momber uxoris Catharina Geerts

Peeter Smets voor zichzelf en voor zijn zwager Jan Van Horen momber uxoris Marie Smets

releveren het versterf na de dood van Jaspar Smets, hun oom zaliger, waar Brigida Beckers als tochtster onlangs uitgestorven is. Het gaat om een perceel broek tot Vuerten onder Coirssel gelegen, genaamd “den Cremer”, palend de H. Geest van Coirssel O., Henric Tilemans erfgenamen W., Mattues Hommans N.

 

1696, 05.07. Folio 141v

De erenfesten heer advocaat Louijs Louvrex q.q. releveert het legaat dat hem als momber uxoris Anna Corselius is gelegateerd door jof. Willemijn Corselius, zijn schoonzuster zaliger: het deel in de molen van Veurten onder Coirssel gelegen en in de aanhorende goederen.

 

1696, 08.11. Folio 149v

Mattijs Swinnen staat zijn tocht af tot behoef van Mattijs Joris. Mattijs Joris “solideert tocht met proprieteijt” en draagt op tot behoef van Claes Van Bon, approximant. Hij heeft de koopsom ontvangen.

Akte van 09.01.1696. Matthijs Jeuris verklaart 3/3 delen verkocht te hebben in een driesken gelegen naast de “Scrickheijde”, palend O. en N. die Scrickheij oft sheeren aerdt, W. de erfgenamen van Peter Smets zaliger en Geertruijt Reijnders, Z. Michael Claes, voor 14 pattacons eens. Betalen op dag van gichten. Verkocht aan Peeter Smets. Indien vernaderd wordt, krijgt die 7 pattacons. Godsgeld 2 stuivers voor de kerk van Koersel. Opgemaakt in het huis van Aerdt Van Postel, getuigen Joannes Beckers en Jan Smeets.

 

1696, 22.11. Folio 151r

Henric Geerts, voor zichzelf en voor Willem Witters en Jan Van Herck, releveert het versterf hen aangekomen na de dood van hun zuster en schoonzuster Anna Geerts: erf in Coirssel gelegen, “den Opstal”, palend s’heeren straet in alle zijden.

 

1696, 22.11. Folio 151r

Peeter Lemmens releveert, voor zichzelf en voor Jan Swinnen manmomber Magriet Lemmens en voor Matthues Scuermans manmomber Marie Lemmens, het versterf na de dood van hun broer en zwager Jan Lemmens: een hof in Veurten onder Coirssel, palend de straat O., Andries Truijens W., Peeter Lemmens N., die Veltstraet Z.

 

1696, 20.12. Folio 152r

Diric Juten releveert voor hem en voor zijn consorten het versterf na de dood van hun ouders Paulus Juten en Helena Iven zaliger: een perceel broek onder Coirssel int Oversel gelegen, palend Peeter Roosen W., “die Kleijn Beek” Z., Marie Gerits met een gedeelte in hetzelfde erve O.

 

1697, 24.01. Folio 153r

Aerdt Van Postel, Henric Convents, Henric Huveneers, Jan Tijsmans, Thomas Hommens, Jan Vandewijer en Elisabeth Huveneers releveren het versterf hen aangekomen na het overlijden van Catharina Convents, hun moeije zaliger: een perceel broek in Veurten onder Coirssel gelegen, genaamd “den Sondaechs Bempt”, palend Vincent Ceyssens W., Antoin Leijssens O., d’ Aude Beeck N.

 

1697, 24.01. Folio 153r

Peeter Wellens draagt op tot behoef van Jan Knaep een plek land in Stal onder Coirssel, palend Peeter Jans W., Peeter Ceijssens erfgenamen O., Catlijn Mentens N., Cristien Jacobs Z. Voor 125 gulden BBL eens verkocht.

 

1697, 07.02. Folio 155r

Jan Moons verkoopt aan Willem Peeters Vander AA van Hechtel de helft van een perceel broek in Coirssel gelegen in de Overslach, palend de wederhelft W., Philips Tilens O., die Roeijbeeck Z., voor 200 gulden BBL eens, lijcoop 2 vanen bier, godsgeld 5 stuivers, en 80 hogen. Het erf moet zijn weg hebben over het erf  van Goort Moons, er noordwaarts aan gelegen.

 

1697, 07.03. Folio 156r

Aldegond Drijvers releveert na de dood van Geert Drijvers en zijn vrouw Marie Witters een perceel land en dries dat haar na de dood van haar ouders is aangekomen in Coirssel omtrent de schans gelegen, palend de pastoor van Koersel en de wederhelft Z., de straat N., Henric Reijnders erfgenamen W.

 

1697, 28.03. Folio 156v

Aerdt Crijns, met voorgaand octrooi, verkoopt aan Jan Mommen, present zijn handelende en afgevaardigde huisvrouw, zijn part en deel in 2 stukken erf:

1)     “den Krieckel”, palend Peeter Iden W., N. Vandelaer Z., de veldsteeg O., Michiel Reijnders N.

2)     “den Diependael”, namelijk het 4de part, ongeveer ˝ vat zaaiens, palend de Celzusters van Hasselt N., Jan Rutten O., de steeg W.

Verkocht voor 32 gulden BBL eens. De goederen zijn belast met 5 koppen koren en 3 blaumusers per jaar aan de Cartuijsers van Zeelhem, niet kortend.

 

Hieronder: procuratie aan Joanna Crijns, door haar man Jan Mommen, om het voorschreven goed te kopen van “onze broer” Arnoldus Crijns. 20.03.1697. Attestor H. Lenaerts, notaris. Halen?

 

Octrooi voor Aerdt Crijns om goederen te verkopen om schulden af te leggen. Aerdt Crijns “ingesetene dese dorps tot Geneijken”, die getrouwd geweest is met Maria Colen, heeft veel schulden gemaakt. Onder andere: 52 pattacons aan Jacoba Coninx van Diest voor bier (handschrift van haar zoon heer Vandenhove). De schulden worden in het Brabants gerecht van hem gevorderd, maar hij kan niet betalen. Hij vraagt om 1 vat zaaiens te mogen verkopen uit een groter stuk van 4 vaten, genaamd “den Krieckel”, gelegen boven “het Hulten Cruijs” en Ľ van het land “den Diependael”. Het gaat om geringe waarde, nog niet 1/5 van de benodigde 52 pattacons, en ze werden hem gelaten door zijn moeije Elisabeth Crijns per testament. Jan Mommen en Jan Coolen, zijn zwagers en toezienders voor zijn kinderen, gaan akkoord. Hij krijgt vergunning op 28.03.1697. Getekend door Guil. Neven, secretaris.

Verklaring van Vandenhove: in het schuldboek van geleverde bieren van Barbara Coninx zaliger treft hij aan dat Aerdt Crijns van afgehaald bier in 1690 en 1689 nog 52 pattacons moet. De verklaring is gedateerd op 26.03.1697.

 

Afschrift uit het registerboek van de kerk van Corsel: op 31.05.1690 overleed Maria Coolen. Het afschrift is van de hand van fr. Ignatius Van Asten, pastor tot Corsel.

 

1697, 02.05. Folio 162r

Mattues Meulders, voor hem en voor Jan Reijnders, releveert na de dood van Peeter Convents hun zwager zaliger, een perceel genaamd “den Jaexhoff” in Coirssel (Koersel) gelegen, regenoten hun eigen erf O., de straat Z., Blasius Lekens erfgenamen W.

 

1697, 07.06. Folio 163v

Peeter Smets, voor hem en voor zijn zuster, releveert het versterf dat hun is aangekomen na de dood van hun ouders zaliger waar Geertruijt Reijnders, hun moeder, als tochtster onlangs is uitgestorven: een perceel broek in Coirssel (Koersel) achter de schans gelegen genaamd “die Meijgoor”, regenoten Henric Oeijen Z., Elizabet en Marie Beckers O.

 

1697, 20.06. Folio 164v

Aerdt Bormans man-momber Agneet Claes en Mattues Obbers man-momber Catrien Claes releveren het versterf dat hun aankwam na de dood van de ouders van hun echtgenotes, waar Valentijn Claes als tochter onlangs uitgestorven is. Namelijk een stuk land in Coirssel (Koersel) “den Rochter” regenoten d’erfgenamen Jan Leijssens W., N. en Z., Geert Claes O.; een perceel land in Gestel regenoten Susanna Kenens O., de Veltstraat W.

 

1697, 05.09. Folio 165v

Aerdt Knaep releveert voor hem en voor consorten versterf na het overlijden van hun ouders zaliger, waar Marie Vandewijer als tochtster onlangs uitgestorven is. Te weten: een perceel broek onder Coirssel (Koersel) gelegen, regenoten Peeter Smets W., Henric Puts O., die Maelbeeck N.; een perceel broek in Coirssel, regenoten de prelaat van Everbode W., Anna Smets O., hun eigen erf ter andere zijden; een perceel broek regenoten die Maelbeeck O., hun eigen erf ter andere zijden.

 

1697, 17.09. Folio 166r

Jan Swinnen, man-momber Marie Van Ham (die laudeert via notarisakte van notaris Nicolai op 17.09) verkoopt aan Aerdt Knaep een perceel land gelegen in Stal onder Courssel (Koersel) omtrent 3 halster zaaiens groot, grenzend Frans Vandeberg O., Catlijn van Ham W., Claes Cornelis erfgenamen Z., de Veltstraat N. Voor 250 gulden BBL.

 

1697, 22.11. Folio 168r

Cristiaen Brauwers, man-momber Catharina Reijnders wiens laudatie hij belooft in te brengen, verkoopt aan Jan Henrix na openbare verkoop en kaarsbranding op 11 november. Op 11.11 heeft Jan Henrix de naderschap van deze koop aan Jan Reijnders bekend.
Verkoopsvoorwaarden: na 3 publicaties en na uitgang brandende kaars, verkoop van wel gelegen huis en hof met bijgaande akker en weijwas die Cristiaen en zijn vrouw in het dorp van Coorssel (Koersel) liggen hebben; een rischoeve gelegen aan de Hoogenbos.
Het huis en hof met aangelegen akker en weide zijn belast met 1100 gulden kapitale penningen en 12 ˝ stuivers aan de kerk van Coorssel ende “kleijne s’heeren ceijnsen ende brantscattingen”. Niet kortend. Op de dag van gichte moet de koper 50 pattacons betalen en aan de verkopers huisvrouw 1 gaude severijn geven en de rest binnen een jaar na datum. Omdat het geld zo laat moet betaald worden, krijgt de verkoper nog tot half maart het gebruik van het huis en mag hij de akkers bezaaien en oogsten tot half oogst. 1698.
Op 07.10 1697 werd door Jan Hendrix de som van 950 gulden boven de lasten geboden en 1 gaude severijn voor de huisvrouw des verkopers tot een lieffenis. Kreeg palmslag. Henrix zette 10 hogen. Getuigen: Jan Didden, Paulus Beckers en Jaspar Geerts.

Paulus Beckers zette nog 2 hogen.

Reijnders nog 138 hogen. Zelfde getuigen.
Notaris J. Beckers.
Op 11.11 kaarsbranding. Koop verbleven aan Henrix als laatste hoger.
“Het pontgelt is genomen op vijfftich gulden mits voor een deel Brabants”.

 

1698, 17.01. Folio 170r

Peeter Smets releveert het versterf dat hem na de dood van zijn zuster Anna Smets aankwam: een perceel broek in Coirssel (Koersel) genaamd “den Meijgoor”, regenoten den “Bosbempt” O., Henric Oeijen Z., de schans van Coirssel W.

 

1698, 13.02. Folio 174r

Peeter Lemmens verkoopt aan Marie Truijens via notaris J. Beckers huis en hof met zijn aanhorige akkers en weiden gelegen in het dorp van Coirssel (Koersel) onder Veurten, zoals het hem bij deling is toegevallen. Regenoten van huis en hof: O. en N. s’heerenstraet, W. de erfgenamen Vincent Remen, Z. Jan Swinnen. “Het Bleuxken” liggend palend O. s’heerenstraet, W. en N. Maria Gaethofs; “het Frallegat” liggend O. en Z. Peeter Smets, de broeckstraet N.; 2 percelen broek onder Heusden; een dries gelegen onder Coirssel regenoten Jan Didden N., heer Wellens W., de broeckstraet O. en Z.; een heijthoefken gelegen onder Coirssel regenoten Jan Vanderheijen N., Z. Peeter Lemmens, W. d’erfgenamen Vincent Remen.

Deze percelen zijn belast met 100 gulden BBL aan de armen van Coirssel.

Condities: hogen met 2 gulden per hoge. Kaarsbranding. Op dag van gichten moet 100 pattacons betaald worden, de rest op de dag van bejaren.

Het goed zal opgeroepen worden van 14 dagen tot “drijmael” 14 dagen “op het kerkhoff van Coorssel, alles naar stiel ende maniere van recht”. Koper moet alle kosten betalen. Geert Tielens mag zijn huurtermijn nog uitdoen tot half maart 1699.
Op 07.02.1698 Peeter Lemmens, verkoper, en Andries Truijens als momber van Maria Truijens en haar kinderen, kopers. Ze krijgen de palmslag voor 1700 gulden ende een halff, met de lasten inbegrepen. Getuigen: Jaspar Tilemans en Henric Swinnen. Andries Truijens zette terstond nog 40 hogen.
Jan Didden doet er 2 hogen bovenop; Andries vervolgens 10 extra. Zelfde getuigen, in het huis van Jaspar Tilemans. Op 13.02.1698, na het voorlezen van de condities gebeurde de kaarsbranding en terwijl de kaars brandde, stelde Marie Truijens nog 1 hoge extra. De koop is haar verbleven.

 

1698, 18.02. Folio 174r

Cornelis Beerten, met toestemming van zijn aanwezige vrouw Marie Scepers, verkoopt aan Jan Caubergs een perceel land gelegen “opt Grootvelt” onder Coorssel (Koersel). Palend: d’erfgenamen Mattijs Seijssens W., de Veltstraet N., Jan Caubergs voorschreven O., voor 90 gulden BBL boven de lasten. Lasten: 100 gulden kapitaal aan Simon Pauwels wonend in St.-Lambrechts Herck, met 100 gulden kapitaal aan Antoin Zeeuws van Coorssel, cijns en schattingen, godsgeld 10 stuivers, lijcoop 2 pattacons, een paar schoenen voor een “kermisse”.

 

1698, 13.03. Folio 176v

Jan Van Duffel, als momber van de kinderen van Antonis Van Duffel voor diens weduwe Magriet Witters, draagt uit kracht van octrooi voor de schepenen van Hechtel verworven en door verklaringen onder eed van mombers en buren dat de goederen die verkocht worden “als gehauden bij extract authenticque uuijtten rolregister van Exel hier naer geregistreert”, tot behoef van Helena Jans een perceel broek op onder Coorssel (Koersel) inden Overslach gelegen. Palend Geert Witters 1), Mattues Crompens 2), de gemeen heide 3). Voor de som van 367 gulden en 15 hogen van 2 gulden ieder hoge, te verdelen naar usantie half en half, en 1 pattacon tot een “vereeringe”. Helen Jans is met recht ter gichte gekomen. Op 26.03.1699 heeft de verkoper zijn geld gehad.

Volgt het extract. Genachte van 15.01.1698, supplicatie van Magriet Witters. Magriet Witters en de mombers van haar kinderen, namelijk Jan Van Duffel en Jan Witters, vragen voor de kinderen verwekt met Thonis Van Duffel om goederen te mogen verkopen. Goederen zowel onder het dorp Hechtel waar zij woont als elders gelegen, “soo ten naten als ten droogen”, zoals haar bij testament door haar man werd gemaakt tot behoef van de kinderen. Ze kan ze door de grote lasten die er op staan niet meer “bewoenen” en niet meer “onderstaen” door “den grooten miserabele tijdt van oorlogh” en door het groot aantal kinderen dat haar man achterliet. Ze heeft kopers die in de panden geďnteresseerd zijn, maar indien ze niet snel toehapt, zullen ze het land verlaten. Willem Peters Vander A, Gerit Witters, Lenaert Clerx en Jan Voets als naburen en goede kennishebbende mannen, met de twee mombers van de kinderen, verklaren dat het nu het juiste moment is voor de verkoop. Krijgen toestemming, maar goede rekening bijhouden. Getekend: L. Gijbels, secretaris van Exel en Hechtel.

Hier zit een blad tussen: extract uit schepenregister op genachten dagen 15.01.1698. Supplicatie Magriet Witters.

Dit is het origineel document, waarvan bovenstaand afschrift gemaakt werd.

 

1698, 24.04. Folio 181v

Jan Geerts verkoopt via openbare verkoop aan Mattues Obbers voor 390 gulden BBL. Verkoopcondities voor verkoop land gelegen opt Bovenblock in Coorssel (Koersel) omtrent 4 halsters zaaiens groot, regenoten Peeter Smeets O., Jan Wauters W., Z. Mr. Andries, N. Sheerenstraat, van nature Loons en Brabants.

11.04.1698: Mattues Obbers krijgt voor J. Beckers notaris van Coorssel de palmslag voor 100 pattacons en een half severijn voor een kermis oft lieffenisse, getuigen Peeter Scroeijen en Huijbrecht Van Herck. Obbers zet 25 hogen. Peeter Smeets zet 2 hogen, Mattues Obbers 1 hoog. Ten huize Aerdt Van Postel. Op 24.04.1698 kaarsbranding en koop verbleven aan Obbers.

 

1698, 09.05. Folio 182v

Mattijs Bosmans en Cristiaen Lemmens, voor hen en voor metgeringen, releveren versterf na het overlijden van Jan Reijnders en Anna Zeeuws, gehuwden zaliger: een perceel land onder Coorssel (Koersel) opt Sielen (Lielen?) gelegen, een perceel torffbroeck int Oversel gelegen.

 

1698, 09.05. Folio 186r

Cornelis Beerten verkoopt aan Vincent Ceijssens, via toestemming van zijn vrouw, en na kaarsbranding op 07.05 in Coorssel (Koersel). Goed: erf “den Bogaert” palend O. zuster Maria Vaes, begijn in Mechelen, W. Antoin Zeeuws, Z. Michiel Claes en sheerenstraat N. Het is belast met 150 gulden Luikse munten en met 22 stuivers waarvan de wederhelft de helft moet betalen.. De huurder heeft een vol jaar tijd om alles terug in de staat te brengen zoals hij het ontvangen heeft. De koper zal van de huurder 4 pattacons krijgen.

Op 22.04.1698 krijgt Vincent Ceijssens als koper de palmslag voor 290 gulden en zet 5 hogen in presentie van Jan Hendrix en Jan Reijnders. Wordt afgehoogd door Joris Geerts met 1 hoge, Ceijssens zet nog 15 hogen. Opgemaakt ten huize Jan Caubergs, door notaris Jan Beckers.
07.05.1698, kaarsbranding en verbleven aan Ceijssens.

12.06.1698: Vincent Ceijssens bekent de naderschap aan Antoin Zeeuws.

Toestemming voor Cornelis Beerten: “de ondergescreven als meesteresse ende eijgeneerse van de molen van Binckum en naast mij Huijbrecht Cornelis als borge voor Cornelis Beerten voor 3 jaar pacht van de molen van Bincum, geeft toestemming aan Beerten om een boomgaard te verkopen of te belasten gelegen omtrent de kerk of om gelijk welke goederen van Koersel te mogen belasten met omtrent 300 gulden om granen te mogen kopen voor dezelfde molen. 15.04.1698 ondertekend door Joanna Cauw (?) begijn en hofmeesteres “van het begijnen” en Hubert Cornelis. “Ick Maria Scepers bekenne als boven”.

“Sij gecollationeert door mij ondergescreven als secretaris van het erff laethoff van het Graefscap van Hoen binnen Binckum residerende inde presentie van Peeter de Becker ende Rombaut van Ham als getuijgen hier toe gebeden” Concordeert met origineel, ondertekend L. Lemmens, secretaris.

 

1698, 09.05. Folio 187r

Jan int Paenhuys, met toestemming van zijn huisvrouw Marie Lekens, verkoopt aan Huijbrecht Hermans via openbare verkoop. Op 14.04.1698 voor notaris J. Beckers van Koersel van verscheen Jan Panis, met toestemming van zijn vrouw Maria Lekens, en Jan Lekens, ook als momber van de achtergelaten kinderen van Jan Vandeberge zaliger, die een plek land genaamd “die Hoeve oft Hofstadt” (van nature Loons en Brabants) verkochten aan Huijbrecht Hermans voor 150 gulden luikse munten. Het land is belast met een halve kop koren aan de H. Geest van Coorsel (Koersel) en met ‘s heeren grondcijns. Ze verkopen deze grond om de lasten af te leggen aan het goed van de voorschreven achtergelaten kinderen. Verkoop ten huize Jan Caubergs, met Jan Caubergs en Jan Tilens als getuigen.

Nota: de last van het koren aan de H. Geest is niet ontdekt, maar koopsom blijft dezelfde.

 

1698, 12.06. Folio 193v

Lucas Ceijssens, Mattijs Bosmans, Renier Vander Heijen en Cristiaen Lemmens, die hun huisvrouwen zullen inbrengen voor goedkeuring van deze gicht, Helena Reijnders en Aerdt Stevens, zowel samen als elk apart, verkopen via notarisakte van not. J. Beckers aan Antoin Zeeuws.

Voorwaarden waarop Lucas Ceijsens met zijn metgeringen en Renier Vander Heijen met zijn metgeringen een stuk land zullen verkopen gelegen in Coorssel (Koersel) op het Leulen gelegen, twee halster zaaiens groot, waarvan de helft toebehoort aan Jan Stevens, zoals uit de deling blijkt. Palend: O. Antoin Zeeuws, W. Willem Kalcaers, Z. de prelaet van Evebode, N. Paels Paels.

Het goed is belast met 15 stuivers aan de kerk van Heusden, met grondcijns en schattingen.

Op 13.05.1698 verklaarden de verkopers dat Antoin Zeeuws de palmslag kreeg voor 70 gulden boven de lasten en terstond zette Antoin nog 10 hogen. Getuigen: Peeter Leijssens en Jan Reijnders.

Mattijs Calen zette 2 hogen meer, Antoon deed er nog 10 bij. Opgemaakt in het huis van Aerdt Van Postel.

Op 12.06.1698 met toestemming van partijen en na voorlezen van de condities werd de kaars ontstoken en de koop verbleef aan Antoin Zeeuws.

 

1698, 12.06. Folio 194v

Joris Scepers verkoopt aan Jan Stevens via notarisakte van not. Beckers een plek torffbroeck gelegen onder Courssel (Koersel), palend O. Jan Reijnders, W. Paulus Scepers, N. d’ erfgenamen van Anna Zeeuws, Z. ‘s heeren aerdt. Niet belast.

Op 13.05.1698 verschenen voor de notaris Joris Scepers, verkoper, en Jan Stevens, koper. Stevens kreeg de palmslag voor 250 gulden en zette 5 hogen. Getuigen: Andries Truijens en Vincent Ceijssens.

Hij werd afgehoogd door Andries Stockmans met 3 hogen, waarop Stevens er nog 10 bij deed. Dit gebeurde in het huis van Peeter Smets den alden.
12.06.1698: kaarsbranding, verbleven aan Jan Stevens.

 

1698, 12.06. Folio 195v

Lucas Ceijssens, Mattijs Bosmans, Renier Vanderheijden en Cristiaen Lemmens, die beloven de toestemming van hun echtgenotes in te brengen, en Helena Reijnders verkopen aan Jan Stevens via akte van notaris J. Beckers van Koersel. Verkoopcondities. Verkoop van een perceel torffbroeck gelegen onder Coorssel, grenzend Paels Scepers W., Jan Reijnders O., Z. Joris Scepers, N. die Roeijbeeck. Niet belast. Op 13.05.1698 gaven de verkopers Lucas Ceijssens met zijn metgeringen en Renier Vanderheijden met zijn metgeringen, de palmslag aan Jan Stevens voor 300 gulden BBL. In presentie van de getuigen Peeter Smets en Jan Reijnders zette Jan er 15 hogen bij. Hierop deed Jan Van Eubbel er 2 hogen bij, Jan Stevens hoogde die op zijn beurt weer af met 10 hogen. Opgemaakt in het huis van Peeter Smets.
Op 12.06.1698 koop bij uitgaan van de brandende kaars verbleven aan Jan Stevens.

 

1698, 21.08. Folio 200r

Laureijs de Best verkoopt aan Peeter Smets via notariële akte van notaris J. Beckers van Koersel. De verkoper verklaart 300 gulden van deze koop ontvangen te hebben, de rest, 23 pattacons, belooft de koper te doen tellen “inden hoge” aan de opdrager.

Condities voor de verkoop van een stuk broek gelegen in het Waterscap tot Stal onder Coorssel (Koersel), palend O. Peeter Jans, W. de erfgenamen Cristiaen Theunis, N. de beek en de aude beek eveneens Z., van Loonse natuur. Verkoop met palmslag, hogen en brandende kaars. De koper moet de dorpslasten overnemen en krijgt ervoor de helft van de huur.

16.08.1698: Peeter Smets krijgt de palmslag voor zijn bod van 350 gulden en een half severijn voor een kermis oft lieffenis voor de verkopers huisvrouw. Getuigen: Oriaen Claes en Mattues Reijnders. Smets zet nog 20 hogen. Mattues Obbers heeft hem afgehoogd met twee hogen, Peeter Smets stelt nog 8 hogen meer. Plaats gevonden in het huis van Oriaen Claes.
Op 20.08.1698 Peeter Smets Peeters soen heeft de koop verbeterd met 2 hogen en Peeter Smets den jongen, te weten Jannens soon, heeft boven deze hogen nog 18 hogen gesteld. Getuigen: Hendrick Thijs, Jan Poelmans.

Kaarsbranding op 21.08.1698: koop verbleven aan Peeter Smets, Jannens soon als laatste hoger.

 

1698, 11.09. Folio 201r

Servaes van Boeckriec, man-momber Catlijn Meijnen present en toestemmend, en Catrien Mecamele huisvrouw van Jan de Gros ziek van zinnen, hen sterk makend voor Jan Goris, absent, verkopen aan Aerdt van Postel de helft in een plek land in Coirsel (Koersel) aan de Scrieckheijde gelegen. Palend O. Claes van Bon met de wederhelft, Z. de Scrieckheij, O. Jan Vaes en Gilis Wauters erfgenamen N. Verkocht voor 60 pattacons of 240 gulden BBL, waarvan de partijen verkopers elk hun derde deel ontvangen hebben. Het resterend derde deel, dat van de absente Jan Goris, blijft aan het goed geaffecteerd staan voor een jaarlijkse rente van 3 gulden tot Goris zal terug komen of tot zal blijken dat hij overleden is. Lijcoop 50 potten bier.

 

1698, 18.09. Folio 203v

Jof. Marie Vaes, begijn in Mechelen, met bijwezen van Marie Vaes huisvrouw van Cornelis Kauwenhoven, geassisteerd met Sr. Petrus Coemans als toeziender, draagt op ter behoef van Philips Tielens een perceel broek in Coirssel gelegen genaamd “den Nieuwenbempt”. Die grenst O. aan Peeter Martens, W. aan de heer pastoor van Koersel, Z. aan Anna Beckers. Verkocht voor 635 gulden BBL eens. Philips Tielens gegicht.

 

1698, 18.09. Folio 203v

Jof. Marie Vaes, begijn in Mechelen, geassisteerd met haar voorganger Sr. Petrus Coemans, ten overstaan ook van Marie Vaes huisvrouw van Cornelis van Cauwenhoven, verkoopt aan Mr. Andries Truijens volgens condities proclamationaal. Andries Truijens wordt gegicht in een perceel broek turfgrond onder Coirssel gelegen (Koersel) genaamd “den Coelhase”, palend O. de erfgenamen Geeraerdt Richaerts zaliger, W. Jan Reijnders. Het is conditie dat de verkopers zullen hebben die ontbladinge van het broek vermits het tegenwoordig “ontblaet” is. (bebouwen, vruchten plukken)

28.07.1698 kreeg Andries de palmslag voor 290 guldens en daarboven op 5 gulden Luikse munten voor monsieur Coumans voor een kermis. Dadelijk zette hij 20 hogen. Getuigen: Mr. Geeraerdt Tielens en Jan Reijnders. Jan Caubergs zet nog 2 hogen, Andries doet er 3 bij. Gebeurd in het huis van Mr. Jan Beckers.
18.09.1698 na voorlezen van de condities volgde de kaarsbranding. Koop verbleef aan Andries.

 

1698, 18.09. Folio 205r

Marie Vaes, vertegenwoordigd zoals hierboven, verkoopt aan Lambert Henrix via conditie proclamationaal van not. Cos. Nicolai van Koersel. De goederen, gelegen in Koersel, zijn niet belast. Alle pachten van “des lands ende voorlijff der weijden” dit jaar te vallen, zullen door Maria Vaes voorschreven geprofiteerd worden. De stukken zijn van Loonse en/of van Brabantse natuur. Land aanslaan nu te half oogst, of als de vruchten van het veld zijn, de weiden op kerstmis. Mochten er nog huurders zijn wiens termijn niet om was, moeten de kopers zich aan deze termijn houden. Alle kopers zullen moeten “sisteren”. (in recht stellen, doen komen, zich vertonen)

Condities werden voorgelezen ten huize schepen Jan Beckers in Coorsselt op 28.07.1698.

Coumans gaf palmslag aan Lambrecht Henrickx voor een perceel land “den Sterffpierinck” voor 245 gulden BB en 1 ducaton drinkgeld, 1 rijckxdaelder conditiegeld, en stelt 1 hoge, op 28.07.1698 in presentie van Peeter Smets en Jan van Herck. Mattues Reijnders verbeterde de koop met 45 hogen, Lambrecht Hendrickx stelt op deze koop nog 4 hogen.

18.07.1698: kaars ontstoken en koop verbleven aan Lambrecht Henrix.

 

1698, 18.11. Folio 209r

Antoin Geerts man-momber Catlijn Neelens releveert het legaat dat haar gemaakt werd door het testament van haar oom Jan Neelens: een perceel broek onder Coorssel (Koersel) genaamd “den Ruijssen bempt”, regenoten Peeter Smets O., Henric Geerts erfgenamen Z. en Peeter Stevens W.

 

1698, 01.12. Folio 209r

Jan Jans releveert het versterf of maaksel dat hem toeviel na de dood van zijn moeder Margareta Convens zaliger: een perceel broek gelegen in Stal onder Coirssel (Koersel), grenzend wijlen Jan Beckers O., Marie Stevens N., de erfgenamen wijlen Jan Mentens Z.

 

1698, 02.12. Folio 209r

Joris Geerts releveert na de dood van (niet ingevuld) een perceel broek int Oversel (Koersel) gelegen, grenzend Jan Didden W., die Roijbeeck N., Jan Vaes O., de gemene aard Z.

 

1698, 18.12. Folio 209v

De E.H. Antonius Scolasters kwijt de panden van Gilis Wauters afkomend van Mr. Henric a Melbeeck, omtrent de “porte” van Beringen onder Coirsel (Koersel) gelegen, van een rente van 533 gulden BBL kapitaal. Kapitaal en verlopen werden betaald. Het is conditie “dat Vincent Bormans ter requisitie van de heer voorschreven sal gehouden sijn bijpant te stellen”.

 

1699, 15.01. Folio 210r

Philip Tilens, als gelastigde van Sr. Peter Coomans (volgens handschrift d.d. 16.12.1698) verkoopt aan Joris Scepers een perceel land in Coorssel (Koersel) “den Heijhoff”, regenoten Jacob Caubergh W., Henric Reijnders cum suis 0., den “Pastoers weijer” Z., de straat N. Voor 325 gulden en 25 hogen aan 2 gulden per hoge. Handschrift voor volmacht. Blijkt dat het land verhuurd werd aan Peeter Tilens. Het geld assigneert hij op Jan Stevens binnen Coorssel, zwager van Jan Henrix, en Jan Henrix zelf. Verkoopcondities dezelfde als verkoop door notaris Nicolai van Beringen van andere stukken erf.

 

1699, 26.02. Folio 220r

Sr. Peeter Coomans, als afgevaardigde van jof. Maria Vaes, begijn in Mechelen, en met toestemming van het begijnhof van 09.08.1698, verkoopt aan Jan Henrix een perceel broek in Coirssel (Koersel) gelegen “die Pleurdonck”, palend de H. Geest van Coirssel W., Mattues Smolders Z., Jaspar Reijnders erfgenamen O., Mr. Jan Beckers N., voor 520 gulden BBL eens.

 

1699, 16.03. Folio 226r

Henric Thijs legt een notarisakte voor van 10.03.1699, ondertekend J. Beckers notaris. Het gaat over de verkoop door Nicolaes Nijs als momber van zijn zuster Dimpna Nijs aan Henric Thijs als momber van Catharina Oriaens van een perceel broek, torfgrond, palend Mr. Aerdt Beckers W., Aerdt Witters O. Koopprijs: 26 pattacons. Het broek is belast met 12,5 stuivers aan de kerk van Beringen en in iedere brief van 800, 2 stuivers schattingen. Godsgeld 5 stuivers voor de kerk van Coorsel (Koersel) en alle andere lasten staand tot last van de koper. Opgemaakt in het huis van Arnold Van Postel, in presentie van Joannes Van Postel en Henric Reijnders.

 

1699, 26.03. Folio 226v

Mr. Jan Beckers verkoopt aan Aerdt Witters een perceel broek “den Gilis bempt” in Coirssel (Koersel) gelegen, grenzend O. Huijbrecht Jacobs, Jan Noops W., Geert Tilens Z., de Winterbeeck N. voor 600 gulden BBL eens. Enkel belast met cijns en schattingen, niet kortend. In geval van vernadering moet de naderling alle verbeteringen en de intrest van de uitgegeven sommen betalen.

 

1699, 26.03. Folio 227v

Jan Convents verkoopt aan Huijbrecht Hermans en Peeter Smets 3 wijers genaamd “die Boschwijers” bij elkaar gelegen in Coirssel(Koersel), rondom begrensd door de gemene aard. Voor de som van 50 gulden BBL eens. Vijvers zijn belast met 2 gulden s’heerencijns aan de koop niet kortend.

 

1699, 09.04. Folio 232r

Jan Stockmans, voor zich en voor zijn broers en zusters, releveert het versterf na het overlijden van hun ouders Peeter Stockmans en Marie Wellens zaliger: een perceel land in Coirssel (Koersel) gelegen, grenzend Aerdt Pauwls erfgenamen O., Jan Vaes W., de straat N.

 

1699, 02.05. Folio 233r

Sr. Henricus Vaets als geconstitueerde van jof. Elisabet Bormans weduwe van sr. Wauter Cornelis, verkoopt aan Jan Vande Berge de vierde part die haar toebehoort in de molen van Stal onder Coirssel (Koersel) met de annexe goederen. Jan Vanden Berge bekent naderschap aan Mattijs Put.

Verkoopcondities vervolgens geregistreerd. De vierde part in de Stalse watermolen behoort Elisabeth Borremans toe via testament van haar man monsieur Walterus Cornelis zaliger. De goederen zijn van Brabantse natuur, enkele Loons.

Lasten: op watermolen staan 108 halsters ˝ koren samen aan de H. Geest van Beringen en aan de kerk van Beringen. Ze zijn nog belast met 14 halsters licht koren en daarenboven met nog 3 gulden en 5 stuivers, ‘s heeren grondcijns en dorpslasten of schattingen die niet zullen korten. Degene die de palmslag krijgt zal zoveel hogen mogen zetten als hem zal believen, iedere hoge 2 gulden waarvan 1 gulden voor de verkoper is en 1 gulden voor de hoger. In geval hij afgehoogd wordt “andersints aan hem te versmelten”.

27.04.1699: Jan Vandenberghe krijgt de palmslag voor 2050 gulden, in presentie van Jan Convents en Jan Vandewijer, en zet prompt 50 hogen. Joris Ceijssens heeft hem afgehoogd met 50 hogen, zelfde getuigen. Jan Vande Berge zette er opnieuw 50 hogen extra op. Geschied in het huis van Michael Claes, met J. Beckers als notaris.

Procuratie: 02.04.1699 voor notaris F.D. Brauwer geeft Elisabet Borremans weduwe hr. Wauter Cornelis volle macht aan Mr. Henricus Vaets om in haar naam in Koersel de verkoop van goederen te regelen die haar toebehoren uit hoofde van wijlen Peeter Cornelis. Opgemaakt in Brussel, met als getuigen Philips Sombaer en Hendrick Rolla.

Op 02.05.1699 geeft Henricus Vaets volle macht aan sr. Joannes Beckers junior om in zijn naam de koper te gichten in Koersel in de vierde part in de molen van Stal en annexe goederen zoals de “Geijtelinge” ingenomen door Geert Claes. Opgemaakt in Koersel.
07.05.1699: kaarsbranding met toestemming van de partijen, verbleven aan Vande Berge als laatste hoger.

 

1699, 29.05. Folio 236r

Peeter Van Postel als mondelinge lasthebber van Anna Claes, begijn in Diest, verkoopt aan Aerdt Smets een perceel torfbroek in Coirssel aan “den Hoogenbosch” gelegen, genaamd “den Haseric”, palend Jan Scepers O., “het Hechtelsbroek” N. en W., Henric Reijnders ter andere zijde. Voor 31 pattacons of 124 gulden BBL eens. Van Postel verklaart 24 gulden ontvangen te hebben, de resterende 100 gulden zijn rond kerstmis e.k. te betalen. Lijcoop 3 gulden, godsgeld 5 stuivers. Niet belast. In geval van vernadering zal de koper 6 karren torf genieten voor zijn kloek bod.

06.05.1700 verklaart zuster Anna Claes van deze koop voldaan te zijn.

 

1699, 29.05. Folio 236r

Peeter Van Postel als mondelinge lasthebber van Anna Claes, begijn in Diest, verkoopt aan Aerdt Smets een perceel torfbroek in Coirssel aan “den Hoogenbosch” gelegen, genaamd “den Haseric”, palend Jan Scepers O., “het Hechtelsbroek” N. en W., Henric Reijnders ter andere zijde. Voor 31 pattacons of 124 gulden BBL eens. Van Postel verklaart 24 gulden ontvangen te hebben, de resterende 100 gulden zijn rond kerstmis e.k. te betalen. Lijcoop 3 gulden, godsgeld 5 stuivers. Niet belast. In geval van vernadering zal de koper 6 karren torf genieten voor zijn kloek bod.

06.05.1700 verklaart zuster Anna Claes van deze koop voldaan te zijn.

 

1699, 29.05. Folio 237v

Henric Gruyters legt een akte voor d.d. 11.02.1697 en beschreven door notaris Joannes Lucas in Sculen residerend. Paulus Posselius, gelastigde van Frans Aerts met goedkeuring van zijn vrouw Elisabeth Wellens, verklaart verkocht te hebben een vierde part van de watermolen in Stal onder Coirssel gelegen, met alle bemden, weiden en landen ertoe behorend. Ze verkochten aan Henrick Gruijters voor 2100 gulden BBL eens en 50 gulden BBL eens drinkgeld, boven de last van dit deel aan de H. Geest van Beringen en aan de kerk van Coirssel (Koersel). “Alsoi den constituant het voorscreven vierde paert voormaels gepurgeert heeft uuijt handen Sr. Peeter Neven van Herck, soo ist dat hij vercoopere den coopere warantscap is gelovende ingevalle enige lasten meer als boven gespecificeert daer op bevonden wierden”. Hij stelt ervoor zijn andere vierde part, die hij nu in eigendom bezit, in onderpand (“is verobligerende”). Opgemaakt in het huis van Willem Maris in Sculen, met als getuigen Willem Maris schepen van de Loonse justitie van Lummen en Jan Van Dormel.

 

1699, 14.05. Folio 241v

Peeter Smets verkoopt aan Jan Aerts huis en hof vernoemd in notarisakte. Verkoopcondities en voorwaarden. Verkoop van huis en hof met al zijn aanhorige weiden zoals Peeter die van zijn broer Jan in koop heeft verkregen. Het huis ligt W. aan de aardeweg, grenst N. aan eigen erf, O. Jesper Timmermans. Het goed is belast met 2800 gulden. De koper moet op datum van gichte de som van 1200 gulden betalen en de rechtsonkosten “soo van pontgelt als andersints”, de rest op de dag van verjaren. De koper mag het huis aanslaan op dag van gichte, op voorwaarde dat de verkoper met zijn kinderen in de kamer of het bakhuis zijn woning nog zal mogen hebben tot half maart en dan zal de verkoper nog een heel jaar mogen wonen als het voorschreven is. De koper mag het land gebruiken vanaf half oogst, het edtbroek zullen ze samen gebruiken tussen dit en half maart e.k. en de stal zal de verkoper zolang mogen gebruiken als hij in het bakhuis of de kamer wonen zal. De koper zal zijn weg hebben naar het edtbroek tussen de erven van Jan Smets en de erven van de erfgenamen Oriaen Smets. Lijcoop naar believen van de partijen, godsgeld voor de kerk van Coirssel (Koersel) 10 stuivers, schrijfloon voor de conditie 4 gulden: te betalen door de koper. De verkoper mag alles profiteren wat niet nagelvast is, o.a. van de oude timmer van de schuur.

Op 09.05.1699 gaf verkoper Peeter Smets de palmslag aan koper Jan Aerts voor 450 gulden en een seuverijn tot een kermisse boven de lasten. Voor getuigen Paulus Noopts en Huijbrecht Jacobs zette Aerts nog 25 hogen. Andries Truijens heeft hem afgehoogd met 2 hogen. Jan Aerts zette 75 hogen extra, in het huis van de verkoper in presentie van notaris Joannes Beckers.

Op 14.05.1699 is in overleg met de partijen de kaars ontstoken en de koop verbleef aan Aerts als laatste hoger.

 

1699, 29.10. Folio 245r

Jacob Henrix, Jan Eelens en Aerdt, Willem, Mattijs, Jan, Marie en Elisabeth Witters releveren het versterf dat hen is aangekomen bij het afsterven van Wauter Witters hun broer en zwager: de helft in een hoeve in Coirssel (Koersel) gelegen, palend Cornelis Caubergs met de wederhelft O., Jan Paulus W. en Jan Noops N., die Schrickheij Z.; een perceel broek int Oversel gelegen, genaamd “den Loosbempt”, palend Joris Van Eubbel W., Henric Jans O., de straat Z.    (hier zit het klad nog van bij)

 

1699, 19.11. Folio 250v

Peter Smets legt akte voor van notaris Beckers d.d. 02.11.1699, waarin hij goederen koopt. De verkoper zal de afstand van tocht van Mattijs Joris voor de Brabantse bank voorleggen tot meerdere verzekering van de koper.

Akte: Aerdt Sniepers, verkoper, en Peeter Smets, koper, verklaren een perceel land ongeveer 1 halster zaaiens groot van Loonse natuur verkocht te hebben. Het land paalt O. Jan Leijssens, W. Jan Smets, Z. Peeter Smets en N. s’heerenstraat. Koopprijs: 20 pattacons en 3 pattacons voor de verkopers huisvrouw. Het land is de verkoper aangestorven van de zijde van zijn vrouw, met degene met wie hij momenteel getrouwd is. Hij heeft 8 pattacons betaald, de rest moet volgen tussen de volgende donderdag 5 november en 14 dagen, de dag van gichten. De verkoper constitueert zijn kozijn Mattijs Jeuris van Baelderberg om Peeter Smets te kwijten en te gichten. De koper belooft 5 stuivers te geven voor een godspenning voor de kerk van Coirssel (Koersel). Opgemaakt in het huis van Jesper Tilemans, in diens presentie en in die van Jan Vervort.

 

1699, 18.12. Folio 255v

Voor Swalen en Nicolai, schepenen, verscheen Mattijs Mattei die opdraagt, in het bijzijn van zijn zoon Peeter Mattei en van zijn schoonzoon Jan Capruijns, tot behoef van Peeter Mertens, een perceel broek volgens verkoopcondities. Akte voor notaris J. Beckers. Mattijs Mattei als momber van zijn kinderen, in dezen present Peeter, Jan en Catharina Mattei en Jan Caproeijns als momber van zijn vrouw Dimpna Matthei, zullen een perceel broek verkopen genaamd “den Gilisbempt”, van Loonse natuur liggend O. Maria Gaethofs, W. monsieur Herckenrode met zijn metgeringen, N. die Roeijbeke en Z. Henric Convents. Godsgeld is voor de kerk van Coorssel (Koersel). De kaarsbranding zal plaatshebben op 17.12.1699.

Op 09.12.1699 bood Peeter Mertens 250 gulden BBL en kreeg de palmslag. In bijzijn van getuigen Michiel Claes en Mattues Schuermans zette hij 40 hogen. Vincent Hermans hoogde hem af met 1 hoge en werd prompt door Mertens met 1 hoge overtroefd. Gebeurd in het huis van Michael Claes.

Op 18.12.1699 is de kaars wettelijk over deze koop ontstoken en met toestemming van de partijen gebannen. Met de uitgang van de kaars is de koop verbleven aan Peeter Mertens als laatste hoger.

 

1699, 18.12. Folio 256r

Voor schepenen Swalen en Nicolai verkopen Mattijs Mattei met zijn zoon Peeter Mattei en zijn schoonzoon Jan Capruijns aan Mattijs Bosmans. Akte notaris J. Beckers.
Verkoopcondities waarop Mattijs Mattei als momber van zijn kinderen Peeter, Jan en Catharina Matthei en Jan Caproeijns als man-momber van zijn vrouw Dimpna Matthei, ook present, zullen verkopen een perceel land in “die Geijtelinge”, palend O. Henric Slegers, W. en Z. die Geijtelinge, N. den “Molenhof” of weide. Kaarsbranding voorzien op 17.12.1699. Godsgeld voor de kerk van Koersel.

09.12.1699: Mattijs Bosmans krijgt de palmslag voor 425 gulden, in presentie van Jan Zeeuws en Renier Vanderheijden, en zette 20 hogen. Werd afgehoogd door Michael Claes met 5 hogen, Bosmans deed er nog 5 hogen bovenop. In het huis van Michiel Claes.

Kaarsbranding op 18.12.1699, koop verbleven aan Mattijs Bosmans als laatste hoger.

 

1700, 14.01. Folio 257v

Peeter Mentens releveert voor hem en voor zijn broer en zuster het versterf dat hen aankomt bij het overlijden van hun ouders Mattijs Mentens en Elisabet Beckers zaliger: een perceel broek in Coirssel (Koersel) genaamd “het Cranevat”, palend Eloeij Rapers N., Daniel Put O., Peeter Ceijssens W.; een perceel broek int Overssel onder Coirssel gelegen, palend Valentijn Jans erfgenamen O., de “Roode Beeck” N. en Peeter Truyens Z.; een perceel land in Coorssel palend Aerdt Convents erfgenamen Z., en zijn eigen erf in 3 zijden.

 

1700, 28.01. Folio 258r

Peeter Stockmans verkoopt aan Huijbrecht Henrix een perceel land in Coirssel (Koersel) gelegen, genaamd “het Panveldeken”, palend Aerdt Pauwels erfgenamen W., s’heerenstraet O. en N.; een heijscalbe palend W. Jan Noops, Jan Hermans O., Henric Reijnders N., de gemenen aard Z.; een stuk land genaamd “den Dieren Coop” palend Barthel Tielens O., Jan Stockmans Z., Jan Reijnders erfgenamen W., de straat N. Voor 250 gulden BBL.

 

1700, 11.02. Folio 259v

Huijbrecht Van Herck verkoopt aan Jan Jacobs een perceel land in Coirssel gelegen, genaamd “die Heijthoeve”, palend Jan Smets O., Huijbrecht Jacobs W., s’heeren aert N. Voor 520 gulden BBL. Verkoper reserveert zich de vruchten die erop staan en de koper krijgt 25 gulden voor het derven van het geld en de koper zal ook de veurlen mogen gebruiken.

13.01.1701: Jacobs bekent de naderschap aan Marten Van Herck.

 

1700, 11.02. Folio 260v

Jan Tielens verkoopt aan Huijbrecht Hermans huis en hof in Coirssel (Koersel) gelegen, palend Jan Beckers W. en Z., Jan Smets N., s’heerenstraet O., voor 500 gulden BBL en 1 souverijn met 1 pattacon “tot een paar muijlen voor des vercoopers huijsvrauwe”, lijcoop 10 gulden. Het goed is nog belast met 250 gulden BBL en cijns en schattingen die niet aan de koopsom korten. Op 01.04.1701 verklaart Jan Tilens volledig betaald te zijn van deze verkoop.

 

1700, 25.02. Folio 266v

Peeter Joorden brengt akte in ter registratie. De akte, beschreven door notaris Wendelen van Solre (Zolder) op 13.02.1700, gaat over een rentecreatie. Voor de secretaris van de justitie van Zolder verscheen Paulus Scepers die zijn goederen in pand zet voor een jaarlijkse rente van 5 gulden BB, jaarlijks vallend op O.Vrauwe Lichtdach, voor een aflegbaar kapitaal van 120 gulden. Hiermee doden ze een andere obligatie van 100 gulden die beschreven werd door notaris J. Beckers d.d. 01.02.1698 en waarvan het pand een bampt onder Coursel (Koersel) was. De bampt, omtrent 3 dachmael groot, paalt Jan Stevens O., W. Geert Put en “die Rijsen” ter derder zijde en wordt nu met de nieuwe rente belast. Conditie: “soo den eenen pacht op den anderen valt, dat den opdrager gehauden sal sijn te betalen 6 gulden”. Opgemaakt in Zolder in het huis van de notaris met als getuigen Sr. Cristiaen Menten en Sr. Henrick Menten.

 

1700, 26.03. Folio 270r

Jan Convents, als momber van de kinderen van Jan Knaep en Catlijn Convents zaliger, releveert het versterf dat de kinderen aankwam na de dood van hun ouders: een perceel erf genaamd “die groote hoeve” omtrent “den Galbergh” gelegen, palend Henric Smets O. en Z., Antoin Put erfgenamen W., de straat en Jan Convents N.

 

1700, 26.03. Folio 270r

Peeter Mentens releveert voor zichzelf en voor zijn zuster Catlijn Mentens het versterf dat hen toekomt na het overlijden van hun broer Jan Mentens zaliger: een perceel broek genaamd “het Cranevat”, palend Jan Put O., Peeter Ceijssens W., Eloije Rapers erfgenamen N.; een perceel broek int Overssel gelegen grenzend Valentijn Jans erfgenamen O., Peeter Truijens W., die Roeijbeeck N.

 

1700, 22.04. Folio 272v

Wauter van Vellem als naaste bloedverwant van Jenne Magriet Weutiens, minderjarige dochter van Mr. Niclaes Weutiens, en voor Anna Catharina Weutiens, haar zuster, voor zover erom verzocht wordt, legt de eed af als momber van de kinderen in de handen van schepen Neven. Hij gaat akkoord met het lichten van de resterende kooppenningen die Arnold Bormans nog resteert van erfkoop van huis en annex erf gelegen voor de poort van Beringen onder Coirssel (Koersel), mist het geld aangewend wordt tot extinctie van de schulden in volle huwelijk “gecontracteert bij d’auders der kinderen” voorschreven en verder volgens testament van hun vader Mr. Nicolaus Weutiens zaliger. Deze lichting van geld laudeert ook de oudste dochter, die meerderjarig is en present.

 

1700, 06.05. Folio 273r

Anna Tilens verkoopt aan Bartholomeus Huijsmans haar deel, namelijk het zesde deel, in een bempt in Coirssel (Koersel) gelegen inden Overslach, palend de koper met de helft van dezelfde bempt W., Mattues Tielens met de resterende 2/6 delen van dezelfde bempt O, “die Kleijnbeke” Z.

Dan volgen de verkoopcondities: koopdag met kerkeproclamatie van een bampt palend O. Jan Brauwens zaliger erfgenamen, W. Mieus Huijsmans, in den Overslach onder Courssel gelegen. Ze zullen gaan met 3 gangen naar oude gewoonte, lijcoop 5 vanen bier, 3 gulden bodegeld, 5 stuivers schrijfgeld, 10 stuivers godsgeld. Alle onkosten tot last van de koper. De helft van de som moet op de dag van gichten betaald worden, de andere helft het jaar erna. Palmslag werd gegeven aan Bartelmeus Huijsmans voor 117 gulden, die 25 hogen zette. Het is hem verbleven voor deze som. De verkoop werd genoteerd en ondertekend door Joannes Meijnen in afwezigheid van de secretaris.

 

1700, 06.05. Folio 273v

Diric Juten met Antonis Wauters releveren het versterf dat hen na de dood van Govaert Moons en Catlijn Brauwers, hun ouders zaliger, aankwam. Het betreft een perceel broek int Oversel gelegen palend Jan Meijnen W., Philips Tilens O., Willem Vander A Z.; de helft in een bempt waarin Antonis Brauwers de wederhelft heeft, palend als voor.

 

1700, 21.05. Folio 273v

Henric Meijen, met toestemming van zijn vrouw Marie Eerdekens hierover in handen van schepen Nicolai, verkoopt aan Laureijs Reijnders een perceel broek onder Coirssel opt Hechtels Broeck (Koersel) gelegen, palend “die Maelbeke” N., Antonis Erlingen alias Voets O., Jan Cuijpers Z., Daniel Gormans W. Voor 205 gulden BBL. In geval van vernadering heeft de koper recht op 22 gulden voor het derven van zijn geld.

 

1700, 14.05. Folio 275r

Jaspar Krack releveert het versterf dat hem aangekomen is na het overlijden van Mattijs Swiert(s) en Odilia Schisterin(?) zijn ouders zaliger: huis en hof in Castel onder Coirssel (Koersel) gelegen, palend ‘s heerenstraat N., Barthel Vandewijer W., Henric Put erfgenamen O.

 

1700, 21.05. Folio 274r

Henric Janssen legt notariële akte voor beschreven door notaris P. Convents d.d. 14.05.1700 i.v.m. afstand van tocht en verzoekt realisatie. Voor de notaris, die in Coirssel (Koersel) resideert, verschenen Gaspar Krach getrouwd met de wettige dochter van Mattijs Swiers, zoon van Henderick Swierts en Lucia Pelsers tijdens hun leven wettig gehuwden, geassisteerd met de stiefvader van zijn vrouw met name Jan Vlock, beiden wonend in Rottenbach bij Nurenborgh in Duijtslant (Duitsland) 1) en sr. Henrick Janss als momber van de onmondige kinderen van wijlen Peeter Janss en Elizabet Beckers, wettig gehuwden tijdens hun leven 2). De 1e partij verklaart volledig voldaan te zijn aangaande hun aanspraak op a) huis en hof met appendities in Stal onder Coirssel, palend N. s’heerenstraet, de erfgenamen Henric Putt O., Bartel Vandenwijer W.; b) land en dries “den Putman” met een dries erbij, palend de “Boelerstraet” N., Jan Vandenberge W. en Simon Grouls O. Deze goederen waren gedurende “ettelijke jaren” van hun voorouders en komen nu toe aan de onmondige kinderen, nadat de eerste partij al haar rechten, en die van hun erfgenamen, erop afstaat. Indien Bernaert Swierts (als vaderlijke broer van de huisvrouw van Gaspar voorschreven) en als zodanig recht hebbend op de helft van het voorschreven goed (de bovenstaanden gaan alleen over hun deel) zijn deel niet zou komen opeisen, schenken ze zijn deel aan de onmondige kinderen voorschreven. Ze staan hun rechten volledig af voor de som van 120 rijxdaelders. In geval het nodig zou zijn, vaardigen ze Mr. Johan Beckers, schepen van de Brabantse justitie van Lummen, af om in hun naam op te treden en Sr. Janss te gichten en te goeden in naam als voor.
Opgemaakt in het huis van Mr. Johan Beckers, in diens presentie en in die van Mr. Geerard Nicolai, beiden schepenen, als getuigen.

 

1700, 25.06. Folio 276v

Jaspar Tielens releveert in naam van de erfgenamen van Geert Putt, met name Jan en N. Putt zijn zuster,

het versterf dat hen aankwam na de dood van hun ouders zaliger: een plek land in Coirssel gelegen, palend Mattijs Claes O., Jan Pauls Z., Willem Witters W., de straat N.; een perceel land omtrent hun huis in Coirssel (Koersel) gelegen, palend Peeter Tielens Z., Mattijs Bosmans O., Henric Convens W.

 

1700, 07.10. Folio 278v

Jeroon Pelenders releveert voor hem en voor zijn consorten het versterf dat hem na de dood van Peeter Smets en Elisabet Oriaenen, hun ouders zaliger, aankomt: twee bemdekens onder Coirssel(Koersel) gelegen, het enen den Raesebempt genaamd, palend Antoin Boes Z., Jan Vaes W.; het ander, genaamd “den Gilisbempt” paalt Henric Convents O., Willem Witters Z., Aerdt Witters W.

 

1700, 07.10. Folio 279v

Proeve van het testament van Niclaes Weutiens, ingesteld door zijn weduwe Christina Geerts.

Op 15.12.1691 schreef pastoor J. Asten van Corsel het testament van de zieke mr. Niclaes Weutiens, die ziek in bed lag, en van zijn vrouw Christina Geerts, gezond.

Ze willen dat aan de huisarmen van Corsel (Koersel) een half mudde koren eens zal uitgereikt worden. Geven ˝ mudde eens aan de H.Geest van Beringen.

Ze laten aan het Broederschap van het H.Cruijs in Beringen 1 pattacon eens.

De eerst-stervende laat aan de langstlevende de tocht in alle goederen zijn/haar leven lang. Na hun dood zullen de goederen gelijk verdeeld worden onder de kinderen van hen beiden, namelijk Maria Anna, Anna Catharina en Joanna Margareta. Deze kinderen worden hun universele erfgenamen.

Omdat er verscheidene schulden zijn, geven ze aan elkaar de macht om de bovenstaande goederen te belasten indien het nodig zou zijn. Ze vragen aan de pastoors van Beringen en Koersel, degene waar ze zullen wonen bij het overlijden van de eerste persoon, om toe te zien opdat de belasting en de eventuele verkoop van de goederen eerlijk zou geschieden en met bijstand van de mombers.

Opgemaakt in het huis van de testamentairs staand voor de Beringsche Poorte in presentie van E.H. Walterus Verschuren, priester, en Godefridus Baems als getuigen.

De pastoor bevestigt dit testament nog met een addendum d.d. 20.10.1700.

13.10.1700: Mr. Sebastiaen en Joos Weutiens, naaste bloedverwanten van Mr. Niclaes Weutiens, verklaren zich in handen van schepen Swalen, in presentie van meier Vanderlinden, akkoord met de inhoud van het testament.

Staat van schulden:

n    aan de EH pastoor van Corsel van verkocht koren van het jaar 1693:                          - 40 - 0-

n    aan La Ros in Diest, waar ze voor haar dochter Marie Anna die begijn werd zwart laken gekocht hebben                                                                                                                              - 40 - 0-

n    aan H. Ruttens, procureur in Diest, van verdiend salaris tegen Michiel Peeters, aangesteld door Mr. Niclaes zaliger                                                                                                        - 32 - 0-

n    aan borgemeester Van Hove van Diest op rekening van verhaelt bier                           - 120- 0-

n    aan Marie Paelmans verlopen intresten voor 2 jaar, 18 gulden/jaar “Brabants gelt int Luijx uuijt gratie”                                                                                                                               - 50 - 0-

n    aan Toussain Mannaerts, als representerend Joannes Pelsers, van verdiend salaris in de zaak tegen Peeter Bormans                                                                                                                  - 34 - 0-

n    aan Jor. Baussels in afkorting van een rente van 500 gulden kapitaal en 3 jaar intresten                                                                                                                                                        - 425 - 0-

n    aan de erfgenamen van Mr. Antoin Vermijlen van hetgeen Vermijlen pretendeerde                                                                                                                                                            - 24 - 0 -

n    aan Loijs Lourex twee jaar pacht, per jaar 12 halsters voor de jaren 1697 en 1698, gekweten voor                                                                                                                                          - 100 - 0 -

n    aan Caproens, procureur in Hasselt, van salaris en exposita in zaak bij appel in Vliermael “gesustineert” tegen de wed. Henrick a Melbeeck.

n    aan Wendelen, rentemeester van de anniversarien van Beringen 2 halster koren per jaar voor 10 jaren, tot 1698 inbegrepen                                                                                                   - 45 - 0 -

n    aan dezelfde 2 gulden/jaar voor 25 jaar                                                                     - 50 - 0 -

n    aan dezelfde 7 gulden 10 stuivers/jaar voor 10 jaar                                                    - 75 - 0 -

n    aan dezelfde 5 gulden/jaar voor 5 jaren                                                                     - 25 - 0 -

n    aan de secretaris van de justitie van Vliermael                                                - 21 - 10 -

 

1700, 21.10. Folio 281r

Mattues Tielens, uit kracht van testament hem tot schuldbehoef gemaakt van Magriet Witters zijn vrouw zaliger, gepasseerd voor de pastoor van Hechtel d.d. 30.05.1700, verkoopt aan Meeuis Huijsmans zijn deel in een bempt gelegen in de Overslach onder Coersel: 2/6 parten. 1/6 deel heeft hij onlangs door koop verkregen van zijn zwagerin. De bempt paalt de erfgenamen Jan Brauwers zaliger O., de koper met zijn aanpaart in dezelfde bempt W., de Roeijbeeck Z. voor 300 gulden BB eens, mits dat de natuurlijke dochter van de verkoper hieruit 50 gulden zal hebben. De verkoper verklaart de som van 175 gulden ontvangen te hebben.

 

1700, 04.11. Folio 282v

Facteur Peter Windelen legt akte voor beschreven door hemzelf d.d. 13.03.1700. Mattijs Claes Lambrechts zoon leent van de heer maior van het regiment van de heer overste Milord Agrim ten dienste der heren staten van Hollant en admodiateur van de vrijheerlijkheid Lummen vanwege de graaf, 15 gulden BB/jaar, kapitaal van 260 gulden BBL. Pand: een stuk land gelegen in de Slaege onder Beringen, omtrent 3 halster groot, hem toebehorend uit hoofde van zijn vrouw, palend O. de Slaege of s’heeren straet, W. en N. Sr. Arnoldus de Ham, Z. jof. Helena Kenens; een stuk broek onder Beringen gelegen op de Oelre Voort, ongeveer 3 dagmaal groot, 3 ŕ 4 geleden door hem gekocht van Celie Vandewinckel. Palend O. en N. Celie Vandenwinckel, W. s’heerenstraet, Z. Renier Croonaerts; een broek in Lummen in Gestel gelegen 2 dagmaal groot, palend O. Laurens Pinxten, W. de paters Augustijnen van Diest, N. de beek; zijn deel in een stuk land in Stal onder Coirsel (Koersel), palend O. Antoin Put erfgenamen, W. Paulus Huveneers, N. de straat. Percelen zijn slechts belast met 500 gulden BBL kapitaal. Hij stelt verder tot pand zijn huis dat tot nu toe nog ongegicht is en dat hij gekocht heeft van de wed. of erfgenamen van Bartholomues Lowies en tot welk doel hij het geld ophaalt. Het huis paalt O. en Z. s’heerenstaet, W. en N. de eerste comparant. Mochten er nog meerdere lasten opduiken beschreven door een notaris, of gegicht, stelt hij nog in pand een bempt gelegen te Broeckhoven die hem eveneens uit hoofde van zijn huisvrouw toebehoort, palend O. en N. s’heerenstraet, W. de erfgenamen Jan Van Ubbel, Z. Gilis Basterga. Deze bempt is leengoed onder de leenhof van de hoogedele heer markies de Chastelet et Trischateau.

Opgemaakt in het adellijk huis van de graaf in presentie van Francis Truijens en Hendrick Opheij

Op 13.03.1700 heeft Judith Basterga, huisvrouw van Mattijs Claes voorschreven, de akte gelaudeerd voor notaris Peter Wendelen en Mattijs Huveneers en Elisabet Valckers als getuigen.

 

1700, 02.12. Folio 284r

“Erfcautie gestelt ten behoeve Sr. Joannes Tielens oft Arnold Bormans”.

Heer Ambrosius Zoers, meier der Brabantse Justitie in Lummen, met hem heer borgemeester Francois Vanden Hove, Sr. Francis en Renier Croonaerts “tam coniunctim quam division” hebben zich als borg gesteld voor alle molestatien die eventueel zouden kunnen ontstaan t.a.v. Sr. Joannes Tielens of Arnold Bormans i.v.m. een koop die Bormans en vervolgens Tielens hebben aangegaan tegen Cristina Geerts, wed. meester Niclaes Weutiens over huis met annex erve gelegen onder Coirsel (Koersel) voor de stad Beringen. De gichte is geschied voor de leenmannen van de Leenzaal van graaf Vander Marck ten overstaan van haar oudste dochter, die zich sterk maakte voor haar minderjarige zuster. Stipulatie in handen van schepen Neven.

 

1701, 27.01. Folio 294v

Jan Andries verkoopt aan Mattijs Witters via acte van notaris J. Beckers van Koersel. Jan Andries, met toestemming van zijn vrouw Margareta Pinxten zoals bleek uit de constitutie die zijn vrouw voor de wet van Exel gaf op 24.01.1701 aan de schepenen Lenaert Gijbels en Michael Sijmons, 1) en Jan Jans geassisteerd met zijn huisvrouw Anna Geerts 2) en Mattijs Witters 3) verschenen voor de notaris. 1) verklaart verkocht te hebben een plek land in Stal gelegen onder de heerlijkheid van Coorssel palend Jan Vandeberge W., de erfgenamen van Peeter Jans O., aan 3) met toestemming van de tweede partij als tochtenaars van het stuk land. De laatsten krijgen voor hun tocht 60 gulden. Tocht en erfdom vergaderd door Jan Andries en zijn vrouw, verkopen ze het goed aan Mattijs Witters voor 325 gulden BBL. Op dag van gichten moet de koper 225 gulden betalen, de resterende som van 100 gulden laat hij op het goed staan op obligatie tot hij het geld zal nodig hebben. Mocht het nodig zijn, kan hij het geld 2 maanden op voorhand opvragen. Op de dag van gichten mag de akker aangeslagen worden, ‘t Is te zeggen de koper zal vanaf dan de pacht profiteren die op half oogst zal vallen.

Godsgeld 5 stuivers aan de kerk van Coorssel. Opgemaakt in het huis van Arnold Van Postel in diens presentie en die van Nicolaes Joachim. Notaris J. Beckers.

Op 24.01.1701 verscheen voor de schepenen Michael Sijmons en Lenaert Gijbels van de justitie van Exel Margriet Pinxten die de verkoop goedkeurt die haar man Jan Andries gedaan heeft van een stuk land in Castel gelegen, aan Matijs Witters.

 

1701, 10.02. Folio 296r

Jan Jacobs met Aerdt Morren, momber-uxoris Catlijn Jacobs, releveren het versterf dat hen na de dood van Cristiaen Jacobs en Anna Cruijsbergs, hun ouders zaliger, is toegevallen. Het betreft huis en hof in Coirssel (Koersel) gelegen, palend Mattijs Vandewijer erfgenamen O. en s’heeren aerdt aan de andere drie zijden; een stuk land “inden Hoeck” gelegen, palend Jan Knaep O. en W.; een perceel broek palend Peeter Jans erfgenamen O., de “alde beke” Z.

 

1701, 12.02. Folio 296v

Henric Beerten              Philips Tielens: aanhef.

Na voorafgaand relief wordt verkocht aan Philips Tielens een perceel broek in Coorssel (Koersel) gelegen genaamd “den Nieuwenbempt”, palend Elisabet Beckers Z., het klooster van Everbode W., de Winterbeeck N., voor 600 gulden BBL eens. Na het opdragen van Jan Beerts voorschreven is Philips Tielens met recht ter gichten komen.

 

1701, 21.04. Folio 301r

Jan Huveneers releveert voor Marie Put het versterf dat haar na de dood van Daniel Putt en Anna Huveneers, haar ouders zaliger, is aangekomen: een perceel broek onder Coorssel (Koersel) gelegen, palend Jan Cairs erfgenamen O., Mattijs Mentens erfgenamen W., s’heerenstraet Z.

 

1701, 23.09. Folio 307v

De erfgenamen van Paulus Huveneers releveren het versterf dat hen na het overlijden van hun ouders toeviel: een stuk erf onder Coirssel (Koersel) gelegen.

 

1701, 03.11. Folio 309v

Antoin Reckers uxoris-nomine en Paulus Renders, voor henzelf en voor hun consorten, releveren het versterf dat hun bij de dood van Jan Renders en Barbara Tielens, hun ouders zaliger, toevalt. Het betreft huis en hof in Coirssel (Koersel) gelegen, palend s’heerenstraet in 3 zijden, Jaspar Tielens aan de 4e zijde; een perceel broek int Overssel gelegen, palend Jan Smets N., Joris Van Eubbel O., s’heeren aert Z. (in aanhef staat “relieff der erffgenaemen Jan Reijnders).

 

1702, 26.01. Folio 313v

Peeter Raemakers, uit kracht van akte van vernadering voor de justitie van Solder d.d. 05.07.1700 waar meer geld werd neergeteld dan nodig was, verkoopt aan Jan Vande Berg een perceel eetweide in Coirsel gelegen, palend Vrancken Claes O., Oriaen Claes W., de erfgenamen Corselius N.; een perceel land in Koersel palend Peeter Jans erfgenamen O., Vincent Hermans W. en Z., de straat N. voor de som van 775 gulden BBL eens, godsgeld 5 stuivers aan de kerk van Koersel. Goederen niet belast tenzij met cijns en schattingen.

 

1702, 22.02. Folio 314v

Scheiding en deling door de erfgenamen van Lambert Claes en Anna Van Postel, gehuwden toen zij leefden. Voor schepenen Aerts en Swalen compareerden Geertruijt, Anna en Petrus Claes, wettige kinderen van Lambrecht Claes en Anna Van Postel, beiden zaliger. Ze willen de goederen scheiden die na de dood van hun ouders en na de dood van hun zusters Marie, Magriet en Catharina Claes op hen verstorven zijn. Goederen werden in 3 kavels verdeeld; mochten er nog lasten opduiken, zullen ze deze samen delen.

Kavel 1 viel toe aan Peeter Claes en bestaat uit: 1) huis en hof in Gestel gelegen, 4 vat zaaiens groot, palend eigen erf O., Laureijs Pincten W., s’heerenstraet N. Geschat op 700 gulden BBL.; 2) het drieske met het land ook in Gestel gelegen ongeveer 4 vat zaaiens, palend Laureijs Pinxten O., Peeter Van Postel W. Geschat op 200 patacons; 3) den “Penbempt” in Gestel 1,5 dachmael groot, palend “de Maelbeeck” W., Willem Bervoets Z. Geschat op 300 gulden BBL; 4) 2 boskes en een weideke genaamd “de Gooren” samen 2 dachmael groot. De bosjes palend Laureijs Pinxten O., hen eigen erf W.; de weide paalt Willem Bervoets O., Jacob Van Zonhoven W. Samen geschat op 100 gulden BBL. 5) een plek land genaamd “’t Heijvelt” in Gestel gelegen, 7 vat zaaiens groot, palend Michiel Pauwels O., Jan Van Postel W. Geschat op 900 gulden BBL; 6) een bos genaamd “den Kleijnen Driessen Bosch” met hun deel in “den eyck bosch” beide in Gestel gelegen. De “Kleijnen Driessenbosch” is 3 vat zaaiens groot en paalt de veldsteeg O., “den Coorselsen Bosch” Z., Jan Van Postel W. Samen geëstimeerd op 200 gulden. 7) een plek land genaamd “de Voort” in Gestel gelegen, 2 1/2 vat zaaiens groot, palend Jan Teunis O., s’heerenstraet W. en Z. Geschat op 100 pattacons. 8) een rente van 12 gulden 10 stuivers BBL/jaar, kapitaal 250 gulden, aan Jan Dirix in Gestel. 9) een rente van 7 gulden/jaar, kapitaal 150 gulden BB, in Stall onder Coirssel.

Het tweede deel, kavel B, hebben de condividenten om bepaalde redenen, gelaten aan Anna Claes en omvat: 1) een pretentie aan Jan Cauberg in Coorssell van 1000 gulden BBL. 2) “den Driessenbosch” in Gestel gelegen, palend “den Coorselsenbosch” O., Jan Geerts N. Geschat op 100 pattacons. 3) de bempt achter Leijskens, palend Maria Van Willen O., Jan Van Postel W. Geschat op 100 ducatons.; 4) een stuk land “den Broeckmans Bergh” in Gestel gelegen, 3 vat zaaiens groot, palend de heerenstraat O., Willem Bervoets W. Geschat op 100 ducatons; 5) een pretentie van 100 pattacons, die Anna reeds ontvangen heeft; 6) een stuk land “den Sleutel” in Gestel gelegen, 2 vat zaaiens groot, palend de “Langstreeck” begrepen in de derde kavel O., Laureijs Pinxten W. Geschat op 100 pattacons. 7) een rente van 14 gulden/jaar, kapitaal 100 pattacons BBL; 8) het huis op het begijnhof van Diest waar Anna tegenwoordig in woont met de meubels erin. Geschat op 1100 gulden BBL.

De 3e kavel is gevallen aan Geertruijt Claes en bestaat uit: 1) “het Groot Hofflant” in Gestel, 6 vat zaaiens groot, palend hun eigen erf O., Mattijs Fredrix W. Geschat op 1000 gulden BBL.; 2) een stuk land “de Langstreeck” gelegen in Gestel, 3,5 vat zaaiens groot, palend Jan Dirix O., hun eigen erf W. Geschat op 100 ducatons. 3) “den Grooten bempt” in Gestel gelegen, 3 ˝ dachmael groot, palend Michiel Pauwls O., Willem Persoons W. Geschat op 1200 gulden BBL. 4) een bempt “de Drij Vonderen” 2 dachmael groot, palend Mr. Henric Vermijlen O., Cristiaen Fredrix W., geschat op 200 pattacons. 5) de bempt aan de “Hulse Wijers” 2 ˝ dachmael groot, palend Peeter Gaethoffs O., Mattijs Scranden Z. Geschat op 100 pattacons; 4) dachmael op het gemeijnbroeck in Gestel, palend Aelbert Coninx O., Susanna Lenaerts W., geschat op 600 gulden BBL; 5) den “Torffbempt” 2 dachmael groot, palend Mattijs Wauters O., Jan Bax W. met een heij eraan gelegen, geschat op 300 gulden BBL.; 6) een stuk land genaamd “’t Lanckblock”, 3 vat zaaiens groot, palend Jan Dirix O., Mattijs Fredrix W. Geschat op 100 ducatons. 7) een bempt op de Voort in Gestel, 2 dachmael groot, palend de voort O., Tileman Van Herle N. Geschat op 300 gulden BBL.

Na de deling hebben Peeter en Geertruijt hun deel gemangeld.

 

1702, 06.04. Folio 322v

Jan Knaep releveert voor zichzelf en voor zijn consorten het versterf dat hem is aangekomen na de dood van Henric Smets “sijnder vrauwe vader” zaliger. Het betreft een perceel broek in Coirssel (Koersel) int Oversel gelegen genaamd “het Bovenbroeck”, palend Aerdt Knaep W., Peeter Knaep O.; een torfbroek onder Coirssel gelegen, palend Aert Van Postel W., Michiel Mertens O.

 

1702, 16.06. Folio 332v

Jacob Jacobs, in presentie van Cristiaen Goossens die instemt, legt notariële akte voor beschreven door notaris Convents van Koersel d.d. 12.06.1702 i.v.m. een verkoop. Cristiaen Goossens, in aanwezigheid en met toestemming van zijn vrouw, verklaart uit de hand een perceel broek van Loonse natuur verkocht te hebben . Het is gelegen in Coirsel en paalt O. Aerdt Witters, W. Henric en Jan Meijen. Verkocht aan Jan Jacobs in de plaats van en aan diens zoon Jacob Jacobs voor 45 rijxdaelders en 1,5 pattacon tot een lieffenisse. Het goed is los en vrij, behalve “dorpsscattinge in iederen der gemeijnte brief van achthondert de derde paert van eenen scellinck” en ‘s heeren cheijns die eraan zal bevonden worden. Deze bijkomende kosten zullen vanaf Kerstmis laatstleden door de koper moeten betaald worden. Dit jaar mogen koper en verkoper nog samen torven voor hun provisie. Mocht iemand het goed komen vernaderen, wil de verkoper dat de koper toch zijn torven door hem gelegd mag hebben. Voor zijn kloek gebod en voor het derven van zijn geld zal de koper 2 pattacons boven de koopsom moeten krijgen en alle onkosten vergoed. Opgemaakt in het huis van Jan Reijnders in Coirsel, in diens presentie en in die van Marten Grachtmans. De koper betaalde 3 gulden 5 stuivers aan lijcoop, 2 scellingen aan schrijfgeld en 2 scellingen aan de kopie.

De verkoper heeft bovendien nog aan de koper beloofd dat hij de weg mag behouden zoals hij hem voordien gebruikt heeft.

 

1702, 15.07. Folio 335v

Mattues Jans kwijt de panden van Merck Boeijen, namelijk de helft van het “Kleijn Velt” in Gestel gelegen, van een rente van 10 gulden/jaar, kapitaal 200 gulden BBL. De wederhelft van het pand komt voor de tocht toe aan Laureys Pinxten en aan zijn kinderen verwekt met zijn vrouw Brigida Bleux de eigendom van 15 gulden kapitaal uit een meerdere rente van de resterende 200 gulden van 100 pattacons kapitaal.

 

1702, 15.07. Folio 335v

Voor het restant van 185 gulden uit de voorschreven 100 pattacons transporteert een gelijke kapitale rente van 185 gulden ten penninck twintich staande aan de nakinderen tot behoef van Laureys voorschreven voor de tocht en de voorkinderen verwekt bij Marie Van Zonhoven voor de eigendom, voor en om de gelijke kapitale som als Mattues Jans voorschreven op heden vanwege Laureys Pinxten en zijn voorkinderen ontvangen heeft van Jan Dirix als geconstitueerde van Laureijs voorschreven (akte hierna) uit de kapitalen die aan Jan Dirix q.q. zijn geteld vanwege de gemeijnte van Lummen tot afkwijting van een rente van 15 gulden/jaar uit 22-10 jaarlijks of 300 gulden kapitaal BBL. De gemeente wordt daarmee van deze last gekweten. Mattues Jans stelt zijn persoon en goederen beschikbaar als garantie voor een goed transport. Na het kwijten en transporteren van Mattues Jans voorschreven is Peter Wendelen voor Merck Boeijen in de kwijting en Jan Dirix  als geconstitueerde in de kwijting en het transport (gegicht).

Akte, 15.07.1702 voor notaris Peter Wendelen verscheen Laureijs Pinxten, die verklaart vanwege de borgemeesters van Lummen bekond te zijn om de som van 300 gulden kapitaal te komen ontvangen die hij aan de gemeente heeft. Wegens “groote indispositie” is het hem onmogelijk om naar Lummen te gaan. Om deze reden constitueert hij Jan Dirix, inwoner van Gestel onder Lummen, om in zijn plaats het kapitaal met de verlopen op te strijken en de gemeente te kwijten. Omdat hij dit kapitaal enkel betochtigd en het toebehoort na zijn dood aan zijn kinderen verwekt uit de schoot van Marie Van Zonhoven, of hun erfgenamen, vaardigt hij Jan Dirix af om met het opgetrokken geld een rente van 115 gulden kapitaal te redimeren die de kerk van Coirssel (Koersel) trekt op panden die eveneens door hem betochtigd worden en die na zijn dood aan dezelfde kinderen zullen toevallen. De resterende 185 gulden moet Jan Dirix overtellen aan Mattues Jans. Laureijs staat zijn tocht van dit geld af en geeft het aan zijn voornoemde kinderen, die op hun beurt hiermee de schuld van 185 gulden, uit een rente van 200 gulden die Mattues Jans aan hun panden heeft, kunnen leggen. Jans heeft dit kapitaal op een stuk genaamd “het Kleijnvelt”, omtrent 8 halster land groot, onder Gestel gelegen. Het paalt Jan Dirix O. en W., N. Peter Gaethoffs, Z. Peter Wendelen. Het “Kleinvelt” hoort hem voor iets meer dan de helft toe voor de tocht en na zijn dood is het voor zijn dochter Elen Pinxten, verwekt uit de schoot van Brigida Bleux. De rest van het goed hoort toe aan Marck Boeijen, zodat na zijn dood zijn kinderen verwekt bij Marie Van Zonhoven 9 gulden 5 stuivers/jaar zullen trekken totdat de som van 185 gulden kapitaal op het Kleijnvelt zal terugbetaald zijn. Jan Rodiers, man en momber van zijn huisvrouw Elen Pinxten, verwekt uit de schoot van Marie Van Zonhoven (!, ?), hier aanwezig, stemt hierin toe. Opgemaakt in Gestel in het huis van de comparant, in presentie van Mattijs Vandepoel en Jacob Mues.

 

1702, 26.10. Folio 337v

Peeter Martens releveert voor zichzelf en voor zijn consorten het versterf dat hen na de dood van hun ouders zaliger toevalt, waar Michiel Martens hun vader onlangs als tochter uitgestorven is: een perceel broek in Coirsel (Koersel) gelegen, palend Jaspar Tilemans W., de gemeen heide Z., de Roeijbeeck N. en wat hier verder nog mocht sorteren.

 

1702, 09.11. Folio 338r

Henric Huveners, als momber van zijn zusters kind, releveert het versterf dat op het kind is vervallen na de dood van zijn ouders Thomas Hommens en Marie Huveners zaliger: een hof aan hun huis in Coirsel gelegen, palend de pastorijhof O., Joris Van Eubbel W., de straat Z. en al wat hier sorteert.

 

1702, 09.11. Folio 338r

Jan Voets releveert het legaat dat hem gelaten is via testament van Aerdt Voets, zijn vader zaliger: een perceel broek in Coirssel (Koersel) int Oversel gelegen, palend Lenaert Clerx O., Jan Huijbens Z., de beek N.

 

1702, 09.11. Folio 338r

De erfgenamen van Aerdt Witters en Elizabet Truyers releveren: Peeter Truyers voor hem en voor zijn broer en twee zusters. De overledenen zijn hun zwager en zuster. Ze releveren haar patrimoniale goederen, voor welke huis en hof gekocht zijn, en de helft van hetgene dat het echtpaar tijdens hun huwelijk heeft verkregen en dat hier sorteert.

 

1702, 09.11. Folio 338v

Barthel Mentens, als momber voor de dochter van Niclaes Bosmans, releveert het versterf dat haar is toegevallen na de dood van haar ouders Niclaes Bosmans en Marie Metten zaliger: een torfbempt in Coirssel(Koersel) gelegen, palend Joris Geerts O., Mattijs Bosmans W., de oude beek N.

 

1702, 09.11. Folio 338v

1702, 09.11. Folio 338v

Mattues Reijnders releveert het versterf dat hem is toegevallen na de dood van zijn ouders zaliger, waar zijn vader Peeter Reijnders als tochter onlangs uitgestorven is: een perceel land in Stal onder Coirssel (Koersel) genaamd “het Stalblock”, grenzend Peeter Mentens W., Henric Huveneers N., zijn eigen erf O. en Z. en al wat hier sorteert.

 

1702, 09.11. Folio 338v

Mattues Renders, voor zichzelf en voor de wed. van Laureijs Reijnders, voor de wed. van Aerdt Witters, voor Peeter Vaes en Lambert Henrix “momboirs-uxorum et eo nomine” releveert het versterf dat hen na de dood van Willem Witters en Marie Stevens hun ouders zaliger aankomt. Het gaat over een stuk erf gelegen in Stal onder Coirsel (Koersel) dat W. grenst aan Peeter Mentens, N. aan Jaspar Joris en Z. aan Jan Convents en al wat hier verder nog sorteert.

 

1702, 07.12. Folio 340r

Jan Stevens releveert het versterf hem toegevallen na de dood van Peeter Stevens en Geertruijt Jans, zijn ouders zaliger. Het gaat over een perceel broek genaamd “het Lanckhaut” in Coirsel gelegen, dat W. de H. Geest van Coirsel (Koersel) grenst, Jan Neelens O., Antoin Leijssens Z. en al wat er hier nog verder onder de bank sorteert.

 

1702, 07.12. Folio 340r

Jan Reijnders als momber van de kinderen van Mattues Smolders en Geertruijt Convents zaliger releveert het versterf dat de kinderen na de dood van hun ouders is aangekomen: een perceel land “den Huijs Hoff”, palend Antoin Leijssen W., Geert Tielens O., s’heerenstraet Z.; “het Hecpar”, palend de pastorijgoederen O. en Z. en al wat hier verder nog mag sorteren.

 

1702, 15.12. Folio 340r

Geert Claes, Peeter Jans, Henric Aerts, Anna Claes, Henric Claes en Geert Claes Henrix zoon releveren het versterf hen toegevallen na de dood van Gilis Jacobs, man en momber van Maria Claes zaliger, hun “moeije”: ľ delen, of voor zover ze Loons zijn, in de patrimoniale goederen door Maria Claes achtergelaten. Deze goederen liggen onder Coirsel (Koersel): een perceel land palend Aerdt Van Postel W., de erfgenamen Peeter Ceijssens Z., Vincent Ceijssens N., een erf door Gilis Jacobs voorschreven gekocht O.

 

1702, 22.12. Folio 340v

Mr. Jan Beckers, Paulus Beckers en Jan Noops man-momber Elisabet Beckers releveren het versterf dat hen na de dood van hun zuster Catharina Beckers zaliger is toegevallen: een stuk erffve gepaald naast de Helderbeeck onder Coirsel (Koersel), palend Adriaen Scroeijen Z., s’heerenstraet W., de gemene aard N., Catlijn Ceijssens met de wederhelft O. en al wat hier nog mocht sorteren.

 

1702, 29.12. Folio 340v

Geert Claes, met Peeter Jans, Henric Aerts, Geert, Henric en Claes Claes releveren het versterf dat hun bij de aflijvigheid van Gilis Jacobs en Maria Claes, hun oom en moeije zaliger, toekomt: de helft in een stuk land in Veurten onder Coirsel gelegen, palend Marcelis Scoofs O. en W., de straat Z., de Winterbeeck N.; de helft in een bempt in Veurten gelegen, palend Antoin Leijssen Z., Lenaert Smets erfgenamen N., Aerdt Witters O. en al wat hier verder nog sorteert.

 

1703, 11.01. Folio 340v

Vincent Gilen met Wauter Pleers in naam van Aerdt Aerdts, releveren het versterf dat Aerdt na de dood van zijn ouders Jan Aerts en Elisabet Convents toekomt: huis en hof in Stall onder Coirssel (Koersel) gelegen, palend de gemeijn heij in 3 zijden, de straat aan de vierde zijde en al wat hier verder nog sorteert.

 

1703, 11.01. Folio 341r

Hubert Zeeuwkens, momber-uxoris Anna Beerten, releveert het versterf dat hem in deze kwaliteit is toegevallen na de dood van Elisabet Beerten, zijn schoonzuster zaliger: het “Nieuwblock” in Stal onder Coirsel (Koersel) palend Peeter Vandeweijer W., Jacob Schuermans Z., O. “den Sleutelshoff”, de straat N. en al wat hier nog sorteert.

 

1703, 25.01. Folio 341r

Peeter Schuermans releveert voor zichzelf en voor zijn consorten het versterf dat hen na de dood van Mattues Scuermans en Marie Lemmens, hun ouders zaliger, toekomt: een perceel land “die Paelmans Hoeve” in Coirsel (Koersel) gelegen, palend Jan Beckers O., s’heeren aert Z. en Jan Tilens W., Aerdt Tielens N.; “het Fralegat” palend de straat O., Jaspar Tilemans N., Marie Truijens Z. en wat hier verder nog sorteert.

 

1703, 25.01. Folio 341v

Thomas Mentens, voor zichzelf en voor zijn consorten, releveert het versterf dat hen is aangekomen na de dood van hun ouders Jan Mentens en Geertruijt Vande Wijer zaliger: perceel land genaamd “het Neerblock” in Stal onder Coirsel (Koersel) gelegen, grenzend O. Marie Knaep, Z. de Neerstraet, Peeter Jans erfgenamen W. en al wat er verder nog sorteert.

 

1703, 03.02. Folio 342r

Jan Stas Claessen sone van Geertruijt Puts zaliger, Marie Puts dochter, Steven Puts, Engel Smets, Paulus Castermans voor zijn moeder Magriet Puts, Antoin Willekens voor zijn schoonvader Jan Willekens Puts, releveren voor hen en voor de afwezige Petronella Puts, samenderhand het deel en part dat hen is aangekomen, na de dood van Gilis Jacobs en Marie Claes “hen neef en nicht germain zaliger”, in een stuk broek in Coirsel (Koersel) gelegen, genaamd het “Lanckbroeck”, palend Antoin Leijssens Z., Lenaert Smets erfgenamen N.; hun deel in een perceel, zowel land als dries, onder Coirssel gelegen palend s’heerenstraet Z., Jan Zeeuws W., Marcelis Schoofs aan de andere 2 zijden en al wat hier nog sorteert.

 

1703, 03.02. Folio 342v

Huijbrecht Jacobs, Gilis Bloemen, Mattijs Gijbels, Elisabet Jacobs, Barbara Tielens releveren het versterf na de dood van hun oom Gilis Jacobs: hun deel in het “Langbroeck” in Coirsel, palend Antoin Leijssens Z., Lenaert Smets erfgenamen N.; een perceel zowel land als dries in Coirsel palend de straat Z., Jan Zeeuws W., Marcelis Schoofs aan de andere 2 zijden.

 

1703, 08.02. Folio 342v

Facteur Jacobus Leenen, in naam van pater Hubertus Jacobs en de conventualen van het cellebroedersklooster binnen Hasselt, legt een notariële akte voor beschreven door notaris R. Vannes d.d. 16.01.1703.

Broeder Simon Grauls moet tot zijn “incoop” in het Cellebroeders clooster binnen Hasselt nog de som van 1000 gulden aanbrengen, die hij beloofd heeft. Daarom stelt hij aan pater Hubertus Jacobs, pater van de cellebroeders daar, een perceel ter hand genaamd “het Swaneblock” gelegen onder Beringen. Het is ongeveer 3 halsters land, palend Jan Bogaerts O., Peeter Stockmans W., Jan Fijgen Z., Jan Keunen N.; onderhalf dachmael broek onder Beringen, palend W. Peeter den Wever, Z. Jacob Keunen, O. Claes Scroeijen en N. de oude beek. Deze 2 stukken worden op 600 gulden geschat. Verder heeft hij in vermindering van de som van 1000 gulden vandaag de som van 100 gulden BB eens neergeteld. Voor de overige 300 gulden heeft hij aan het klooster een rente van 12 gulden/jaar opgedragen, die altijd met 300 gulden kan afgelegd worden. De rente affecteert hij op zijn andere panden: een stuk geheten “het Lanckstuck” palend O. Jacob Schuermans, W. Henric Janss, Z. Peeter Vandewijer, N. Jan Ceijssens; een bampt afgekomen van Jan Beckers “postuers, postners?” zaliger tot Stal onder Coirsel gelegen, palend O. Jacob Scuermans, W. Peeter Beckers priester, Z. Peeter Rapers, N; de oude beek. Deze stukken zijn slechts belast met cijns. Het is conditie dat jof. Elisabet Beckers, zijn “moitien” begijn in Diest, het “Swaneblock” en het onderhalf dagmaal broek dat hij aan het klooster heeft gegeven, terug mag nemen binnen de 6 jaar en niet langer op voorwaarde dat ze het geld, met behoorlijke intrest indien het convent de vruchten van dat jaar niet kon plukken, aan het klooster geeft. Opgemaakt in Hasselt in het klooster in aanwezigheid van borgemeester Lambert Caproens en Jan Stes.

 

1703, 22.02. Folio 344v

Hubert Cornelis, man-momber Aldegonde Thijs, releveert het versterf dat hem in die kwaliteit is aangekomen na de dood van Henric Thijs en Cristien Oriaens, de ouders zaliger van zijn vrouw. Het betreft “het Bovenblock” in Coorsel gelegen, palend de straat O. en W.; een stuk land “den Vlassert” in Coirsel gelegen, palend de straat O. en Jan Beckers W.

 

1703, 08.03. Folio 346v

Lambert Henrix, man-momber Anna Marie Aechten, releveert het versterf dat hem in die kwaliteit is aangestorven bij het overlijden van Jan Aechten en Anna Henrix, de ouders van zijn vrouw. Het gaat om een dagmaal broek genaamd “de Hemelrijken” onder Coirsel (Koersel) aan de Hoogebosch gelegen, palend Lambert Henrix O., Jan Beelen W. en al wat hier sorteert.

 

1703, 08.03. Folio 347r

Diric Juten, Peeter Comans, Willem Eerdekens, Marie Pluckers dragen op tot behoef van Mattues Tilens een zekere bempt onder Coirsel (Koersel) gelegen “inde Kijffvinne”, palend O. Joos Witters, Mattijs Tormans(?) erfgenamen W. Verkocht voor 208 gulden, die de kopers verklaren ontvangen te hebben, en 10 hogen.

 

1703, 08.03. Folio 347v

Willem Witters verkoopt aan Peeter Schuermans via openbare verkoop. Koersel.

Verkoop van huis en hof van Brabantse natuur en de achterhof van Loonse natuur. Het huis paalt O. Jan Joordens, W. de erfgenamen van Henric Meijen, Z. het Grootvelt en s’heerenstraet N. Huis en aanhang is belast met 700 gulden, dorpsschattingen en cijns, niet kortend. Degene die de palmslag krijgt, zal zoveel hogen mogen zetten als hem zal believen, ieder hoge 2 gulden: 1 tot profijt van de verkoper, 1 tot profijt van de koper of hoger “in cas hij afgehoocht wordt andersints aen hem te versmelten soo ooc alle sufficiente hoogers sullen mogen successivelijck hoogen setten doende ider hooge als voor”. De koper moet op volgende “Paeschen” 350 gulden betalen en op Sinxten erop volgend 350 gulden. De resterende som moet op huis en akkers blijven staan op intrest voor een termijn van 2 jaar, beginnend nu half oogst eerstkomend.

Op de volgende “genechtendach”, nl. op 08.03.1703, zal de kaars ontstoken worden. De verkoper moet de schattingen en cijns tot half oogst e.k. betalen, maar mag dan ook nog beschikken over de vruchten die erop groeien. Vanaf half oogst mag de koper de akkers aanslaan, het huis en hof vanaf half maart 1704. De koper zal de huur van het huis, dat momenteel verhuurd is, profiteren.

Op 28.02.1703 kreeg de koper Peeter Schuermans de palmslag voor 1200 gulden, inbegrepen de last van 700 gulden die aan het huis staat. Getuigen: Jan Vaes en Jan Noops. Koper zet 2 hogen. Jan Didden deed er nog 2 hogen bovenop, waarop Peeter Schuermans zijn aantal met 46 verhoogde. Opgemaakt voor zelfde getuigen, in huis van Jan Vaes, not. J. Beckers.

Op 02.03.1703 deed Peeter Schuermans het aantal hogen nog vermeerderen met 50 stuks. Getuigen: Peeter Smets en Corst Goossens.

Bij de kaarsbranding op 08.03 verbleef het goed aan dezelfde koper.

 

1703, 08.03. Folio 348v

Mattues Beckers, als momber van de kinderen van Franck Claes en Marie Mentens zaliger, releveert het versterf dat de kinderen is aangekomen bij de dood van hun ouders: een perceel broek gelegen in Stal onder Coorsel (Koersel), palend Jan Vandeberg O. en W., Mr. Jan Beckers N.

 

1703, 08.03. Folio 348v

Anna Pauwls releveert het versterf haar aangekomen na de dood van Aerdt Paels en Anna Swinnen haar ouders zaliger: huis en hof in Coirsel (Koersel), palend de straat 1), Henric Meijen 2), Haubert Henrix 3); een wijerke op “die Scrickheij”, palend s’heerenaert rondom.

 

1703, 21.06. Folio 356v

Peeter Jans en Thomas Tielens als mombers van de kinderen van Jan Joordens en Cristine Bosmans, beide zaliger, releveren het versterf dat de kinderen aankomt na de dood van hun ouders: een stuk erf, nu huis en hof, in Coorssel (Koersel), palend Geert Reckers erfgenamen O., de straat N. en wat er verder nog sorteert.

 

1703, 19.07. Folio 357v

Louis Lemmens releveert voor hem en voor zijn “cohereden” het versterf na de dood van Peeter Lemmens en Marie Vaes, hun ouders zaliger: een perceel land op de Paelmans Hoeve onder Coorssel, namelijk hun aanpart.

 

1703, 27.09. Folio 358r

Huijbrecht van Hamel releveert voor hem en voor zijn zuster Elizabet Van Hamel het versterf dat hen bij het afsterven van Jan Van Hamel en Cecilia Koppens hun ouders zaliger toeviel: een stuk land in Coirsel genaamd “den Pipelaer”, palend s’heeren aert in alle zijden; een dries en land palend Jan Kenens erfgenamen O. en N., de straat W.; een perceel broek in Coirsel palend Aerdt Witters O., Antoin Leijssens W.

 

1703, 13.10. Folio 358v

Cornelis Weijen releveert voor hem en voor zijn zuster het versterf dat hen is aangestorven na de dood van hun ouders zaliger, waar Clara Vosters hun moeder onlangs als tochtster uitgestorven is. Het betreft een perceel land in Veurten onder Coorsel gelegen, palend de straat W. en Z., Jan Beelen N. en al wat hier sorteert.

 

1703, 29.11. Folio 361v

Jan Reijnders, als momber van de kinderen van Paulus Paels, releveert het versterf dat hen aankwam na de dood van hun ouders zaliger: een perceel broek int Oversel onder Coirsel (Koersel) gelegen, palend Huijbrecht Henrix O., Michiel Mertens W., de gemene aard Z.

 

1703, 01.12. Folio 362v

Arnoldus Mattei, als momber van de kinderen van wijlen Peeter Smets en Catharina Pauli releveert het versterf dat de kinderen is aangekomen na de dood van hun grootmoeder Magriet Mattei: een perceel land in Stal onder Coirsel (Koersel) gelegen, regenoten die Kesmis straet O., Paulus Huveneers Z., Claes Obbers erfgenamen N.

 

1703, 01.12. Folio 362v

Aerdt Mattei releveert voor de kinderen van Jan Engelen en Maria Pauli na de dood van Magriet Mattei de grootmoeder van de kinderen: de heijthoeve onder Stal gelegen, regenoten zoals in vorig relieff.

 

1703, 15.12. Folio 363r

Joris Seijssens legt een notariële akte neer gepasseerd voor notaris J. Beckers d.d. 11.12.1703 en verzoekt realisatie en registratie. Henric Aerts werd volledig betaald van deze koop op 21.04.1704.

Henrick Aerts en zijn vrouw Elen Drijvers verschenen voor de notaris, samen met Joris Ceijssens, de andere partij. Aerts verklaart met toestemming van zijn vrouw een veldje omtrent de Koerselse schans verkocht te hebben, palend O. Huijbrecht Van Hamel, W. Jan Didden, Z. de erfgenamen Jan Joordens en N. s’heerenstraat. Joris Ceijssens kocht voor 48 pattacons eens, de helft te betalen op de gichte en de andere helft half maart 1704. Aerts verklaart dat het “veldiken oft erve” belast is met 3 scellingen/jaar aan St.-Anna-altaar in Coorsel (Koersel) of aan de H. Geest daar, met 1 oort cijns in het Loons en dorpsschattingen. In geval van vernadering moet de som van 192 gulden aan de koper terugbetaald worden en alle andere kosten als hofrechten, pontgeld en godspenning 10 stuivers voor de kerk van Koersel, schrijfgeld en lijcoop. Opgemaakt in bijzijn van Jan Scuppen en Peeter Smets.

 

1704, 16.01. Folio 364v

Andries Scepers verkoopt aan Antoin Zeeuws een perceel broek onder Coirsel gelegen genaamd “het Butsaert”, palend Jan Stevens O. en N., Peeter Eijgen W. voor 350 gulden BBL, godsgeld 5 stuivers voor de kerk van Coirsel (Koersel), lijcoop 3 pattacons.

 

1704, 21.02. Folio 368r

Daniel Put, voor zichzelf en voor zijn consorten, releveert het versterf dat hen aangekomen is na de dood van zijn ouders zaliger en waar hun moeder N. Morren als tochtster onlangs uitgestorven is. Het gaat over een hof achter hun huis in Coirsel gelegen, omtrent 3 halster land en nog een halster land in Koersel gelegen, palend Jan Beckers O., de wed. van Henric Put W. Bovendien de “Paeshofkens” onder Lummen in Scalbroeck gelegen, palend Aerdt Dries erfgenamen O., zijne excellentie de heer Graaf N.

In de aanhef staat “Daniel Putt erfgenamen”.

 

1704, 03.04. Folio 373v

Abraham Lekens, in naam van Catrien Van Eubbel de voordochter van zijn vrouw, releveert het versterf dat het meisje is aangekomen na de dood van haar ouders zaliger, waar Marie Gaethoffs haar moeder onlangs uitgestorven is en haar vader Jan Van Eubbel. Het gaat om een huis en hof in Coirsel(Koersel) gelegen, palend O. Jan Aerts, Jaspar Van Herck W., de straat aan de andere twee zijden.

 

1704, 04.06. Folio 378v

Henric Huveners als momber van het kind van Jan Vandewijer en Brigida Huveneers releveert het versterf dat het kind is toegevallen na de dood van zijn ouders zaliger: een perceel broek onder Coirssel (Koersel) genaamd “den Grammart”, grenzend de erfgenamen van Jan Convents O., Mr. Aerdt Beckers W., Gerard Nicolai N.; de “Paelmans Hoeve”, grenzend aan de erfgenamen Peeter Smets O., Jan Reijnders W., de Scrickheijde Z.

 

1704, 20.10. Folio 381r

Elisabet Witters releveert na de dood van haar ouders een perceel land onder Stal tot Castel, palend Magriet Reijnders O., Niclaes Smets W.

 

1704, 20.10. Folio 381r

Jan Scepers releveert na het overlijden van Louis Reijnders een perceel land gelegen onder Coirsel (Koersel) in de Postelmans Hoeck, palend Mr. Jan Beckers O., Jan Scepers W. en al wat hier sorteert.

 

1704, 20.10. Folio 381r

Anna Pauwls releveert na de dood van Lodewijck Reijnders het voorschreven stuk land met alle andere Loonse goederen.

 

1704, 20.10. Folio 381r

Henric Witters releveert na de dood van Henric Kaeskens een perceel broek int Oversell gelegen, palend O. Jan Huijbens, W. Peeter Kaeskens en al wat er verder sorteert.

 

1704, 20.11. Folio 383v

Anna Pa(u)ls, geassisteerd door haar geassumeerde momber Aerdt Van Postel, verkoopt aan Jan Scepers haar deel in de “grooten huijs hoff” en haar deel in een perceel broek “den Dieren Coop”. Op 22.10.1704 compareerden voor de notaris en getuigen Anna Paels met haar momber Aerdt Van Postel en verklaarden verkocht te hebben aan Jan Scepers haar gedeelte in de “Grooten Huijs Hoff” liggend, palend O. Mr. Jan Beckers, W. s’heerenstraet, N. en Z. Jan Scepers. Verder haar gedeelte in het huis en haar gedeelte in een perceel broek genaamd “den Dieren Coop” (de dure koop), palend O. Huijbrecht Hermans, W. Jan Jacobs, N. Peeter Rieckaerts, Z. s’heeren aert. Voor 250 gulden BBL boven de lasten. Condities: de helft betalen op de dag van gichten, de andere helft op de dag van “beiaren”. De koper moet pontgelt, s’heeren hofrechten betalen, lijcoop en schrijfgeld zonder korten. Godsgeld 5 stuivers voor de kerk van Coirsel (Koersel). Opgemaakt in het huis van Jan Noopt in presentie van Blasius Lekens en Huijbrecht Hermans. Attestor: J. Beckers, notaris.

 

1705, 12.02. Folio 387v

Gijbel Paep kwijt de panden van Gilis Wauters, namelijk een stuk land onder Coirsel (Koersel) buiten de poort van Beringen gelegen en afgekomen van Mr. Henric a Melbeeck van 35 gulden jaarlijks, 700 gulden kapitaal.

 

1705, 26.03. Folio 389v

Testament ingesteld ter proeve door Marten Van Herck.

Op 27.09.1702 schreef notaris Petrus Convents het testament van Marten Van Herck en Dimpna Tielens, die beiden gezond waren. Ze vernietigen eventuele eerdere maaksels. Ze willen begraven worden in gewijde aarde met een tamelijke en kerkelijke uitvaart naar hun staat. Als aalmoes geven ze 5 stuivers aan de kerk van Koersel na de aflijvigheid van de eerste. Hun samen verkregen goederen vermaken ze aan de langstlevende van hen beiden “mits dese gevaerlijckhijt des tijdts om malcanderen in geenen noodt te laten comen”. De goederen mogen verkocht, verzet, verpand worden enz. naar believen van de langstlevende tot schuldbehoef en om er eerlijk van te leven. Hun kinderen die bij hen wonen geven ze voor huwelijkse voorwaarden de helft van al hun gerede have, op elk tijdstip dat de kinderen believen zal, zoals dit overeengekomen is bij hun eigen huwelijksvoorwaarden. Hun dochter, die getrouwd is met Quirijn Kanners, maken ze tot hun erfgenaam in hetgene dat hen nog na hun dood zal overblijven. Opgemaakt in Coursel in het huis van de notaris, present Arnold Van Postel en Antoon Zeeuws als getuigen.

Op 11.02.1705 noteerde dezelfde notaris een volgend testament. Marten van Herck is gezond, zijn vrouw Dimpna daarentegen is ziek en ligt in bed. Hun dochter is ondertussen overleden en daarom willen ze aan hun vorig testament een verandering aanbrengen. Hetgene dat hen na de dood zal overblijven zal daarom naar hun naaste bloedverwant gaan. Opgemaakt in het huis van de testamentairs met Jan Smets en Jan Hermans als getuigen.

 

1705, 22.04. Folio 391v

Jean de Baeije legt een akte neer beschreven door notaris Cos. Nicolai van Koersel d.d. 10.03 ll. In verband met een hypotheek en verzoekt realisatie.

Jan Vande Berg, die zich “gegraveert” bevindt om te voltrekken en voldoen een zekere koop door hem gedaan van Henric Gruijters over een 4de part in de Castelsche molen, gelegen onder Coirssel, is genoodzaakt wegens de aflijvigheid van zijn vrouw om goede mannen aan te spreken om de koop te helpen voltrekken. Hij heeft uit handen van mr. Jean de Baije de som van 2000 gulden BB in goed gangbaar geld ontvangen. Hiervoor zal hij jaarlijks aan de Baije 50 halsters koren geven voor het derven van zijn geld, in Beringen te leveren. Deze rente is “irredimibel” tijdens het leven van Jan de Baije en zijn vrouw en daarna kan ze afgelegd worden. Indien er enige “impositien tot last vanden gemelden pensioen quaemen”, zal deze staan tot last van Jan Vanden Bergh. De helft van het pensioen of de pacht jaarlijks betalen in september en de andere helft in maart erop. In geval Vande Bergh in gebreke blijft, “sal den genarreerden” Jan de Baije door zijn eigen en private autoriteit de molen mogen aanslaan en in possessie stellen, appenditien en dependitien erbij, alsof hijzelf de eigenaar was en zonder enige vorm van recht ervoor te gebruiken. Getuigen: Joannes a Melbeeck en Arnoldt Bormans als getuigen.

N.B. “Narreren” in Verwijs/Verdam: verhalen, meedelen, plechtige verklaring. Vermoedelijk gaat het om “narente” of nalijfrente: een rente verkocht na een opgegeven tijd, een pensioen)

 

1705, 22.04. Folio 392v

Jan Vanden Bergh legt een notariële akte voor beschreven door notaris Gaethoffs op 24.01.1704 en vraagt realisatie en registratie. Henric Gruijters, molder der Castelsche Molen gelegen onder de jurisdictie van Coorselt 1) en Jan Vande Bergh, moderne molder der Veurtensche Molen onder Coorsel 2). Henric Gruijters cedeert en transporteert zijn aandeel, pretensie en gerechtigheid die hij, uit kracht van cessie en koop op de genarreerde molen en annexe goederen heeft via gicht en opdracht gepasseerd voor de justitie van Lummen van Mr. Frans Aerts. 1) staat ook “die gaende wercken” die de molen aangaan af aan de tweede comparant, die ervoor de som van 2900 gulden BB belooft te geven op datum der gichte. Deze gicht moet tussen 14 en 8 dagen voor half maart plaats hebben.

Voorwaarden:

De koper zal de molen mogen en moeten aanslaan half maart e.k., de weiden en landen half oogst.

De eerste comparant moet alle “arriergaties” op deze molen, zowel schattingen, geestelijke pachten en s’heeren ceijnssen tot de datum van de gichte betalen.

De molen is onbelast, tenzij aan de “fabrijke” en H. Geest van Beringen 108 halsters en een half koren met nog 14 halsters licht koren en 3 gulden 5 stuivers in Beringen.

De koper moet alle onkosten van deze verkoop betalen, zowel van conditiegeld, gicht en pontgeld, lijcoop, zonder korten.

Indien 2) deze koop zou willen “resitieren” mag hij dit doen tussen nu en 24u., mits hij de gemaakte onkosten betaalt.

Opgemaakt in Beringen in het huis van borgemeester Gilis Wauters met als getuigen Gilis Wauters, Antoin Stox en Peeter Leefs. Akte ondertekend door koper en verkoper.

 

1705, 30.04. Folio 393v

Brigida Witters, als moeder en momber van haar kinderen releveert na de dood van N.N. de (niet ingevuld) zaliger van de kinderen een perceel land in Castel onder Coirssel, palend Magriet Reijnders O., Willem Witters W., de gemene aard N.

 

1705, 07.05. Folio 395r

Jan Noops releveert in naam van de kerk van Coirsel (Koersel) de goederen en rente die deze kerk onder deze jurisdictie heeft en waar Mr. Jan Put als gichtdrager onlangs is uitgestorven. Henricus Noops is de nieuwe sterfelijke gichtdrager geworden voor de kerk.

 

1705, 07.05. Folio 395r

Jan Noops releveert in de naam van het O.-L.-Vrouwenaltaar in de kerk van Koersel de goederen en renten van dit altaar onder deze jurisdictie, waar Lenaert Smets als gichtdrager is uitgestorven. Henric Noops, de zoon van Jan voorschreven, werd als nieuwe gichtdrager aangesteld.

 

1705, 08.10. Folio 400r

Jaspar Tielens releveert voor Cornelis Froeijen en Jan Vandewijer het versterf dat hen na de dood van Magriet Pauwls hun zwagerin en moeije respectievelijk toekomt en waar Jan Auwerx als tochter onlangs uitgestorven is: de helft in een perceel broek onder Coirsel gelegen, palend Jaspar Tielens O., Mattues Obbers N., Geert Tielens Z.

 

1705, 22.10. Folio 400v

Mattijs Huveneers releveert na de dood van zijn ouders het perceel land, waar nu een huis op staat, in Coirsel aan de Savelstraet gelegen, palend de kapelaan O., de straat Z. Het is op hem verstorven door de dood van zijn moeder Marie Henrix, die tochtster was.

 

1705, 05.11. Folio 401r

Jan Martens, voor zichzelf en voor zijn 2 broers, en Geert Martens, voor zichzelf en voor zijn broer Aert Martens, releveren het versterf hen aangekomen na de dood van hun moeije Anna Martens zaliger: een perceel broek aan het “Bauwendonck”, genaamd “den Auwenbampt”, palend Geert Martens N., Henric Vermijlen W. en Z.

 

1705, 19.11. Folio 401v

Aedt Van Eubbel heeft gepresenteerd de gewoonlijke eed als momber van de wezen van Michiel Mertens, zijn zwager zaliger.