RAH Schepenbank Lummen Loons Recht nr. 87.                   KOERSEL

 

1681, 08.02. Folio 4r

Martinus Grols als man en momber van zijn vrouw Barbara Beckers die laudeert, heeft opgedragen aan mr. Jan Beckers moderne schoolmeester in Coursel, een perceel land geheten “het Buchten”, palend Mr. Jan Vaes erfgenamen O., Anthoen Leijssens W., het “Kleijn Velt” N., s’heerenstraet Z. Verkocht voor 600 gulden en 20 gulden voor de huisvrouw van de verkoper.

 

1681, 08.02. Folio 4r

Martinus Grols als man en momber van zijn vrouw Barbara Beckers die laudeert volgens haar handschrift aan de schepenen getoond, heeft verkocht aan Joris Van Ubbel een perceel broek geheten “den Cnoep”, palend “die Roode Beeck” N., Catelijn Leijssens O., Henrick Geerts erfgenamen Z., Vincent Leijssens erfgenamen W. Prijs: 175 gulden en 1 pattacon voor de verkopers huisvrouw. Mocht het goed vernaderd worden, dient de approximant de geapproximeerde 3 jaar 1 dag te laten torven met 6 mannen voor het derven van zijn penningen.

 

1681, 13.02. Folio 4v

Peeter Eerkens en Paulus Kelckmans, als mombers van het achtergelaten kind van Steven Kelcmans en Maria Eerdikens zaliger, hebben voor Dirick Kelcmans na de dood van zijn ouders gereleveerd een perceel broek, of zijn deel, in Oversel gelegen, palend Goris Voots erfgenamen Z., Jacob Schoenmaeckers W., Joest Voots O.

 

1681, 30.06. Folio 20r

Aert Wellens, Oriaen Hanegris, Thomas Vanderlocht, Jan Vollers, Jacop Goven en Peeter Jans releveren het versterf dat op hen verstorven is vanwege hun neef Willem Vreijsen en Marie Teckers zaliger: een perceel broek int Oversel gelegen, palend Matthijs Witters erfgenamen W., Jan Van Velthoven N., Thomis Brauwers O. en die Roodebeeck Z.

 

1681, 04.07. Folio 21r

Mr. Joannes Beckers heeft bij “manniere van vernaderinghe” in schepenhanden opgedragen een perceel land dat hij op 08.02 laatstleden met gicht verkregen heeft, dat onder Coursel ligt, van Marten Grouls manmomber van Barbara Beckers, tot behoef van Aerdt Van Postel. Joannes Beckers stelt Van Postel in zijn plaats en gerechtigheid. Na het opdragen van Mr. Joannes Beckers is Cathlijn Beckers in naam van haar man ter gichte gekomen.

 

1681, 17.07. Folio 21v

Saseijn genomen door de heer pastoor van Coorsel (Koersel) tegen panden van Jan Heres wegens foutbetaling van een rente van 10 gulden/jaar. Pand: een beemd in Gestel gelegen van 2 dachmael groot, geheten “den Muijsen Donck”, palend Thomas Elens en Geert Pinxten. Aan medeschepen Nicolai werd in naam van de pastoor van Koersel het verzocht saisijn verleend.

 

1681, 21.10. Folio 24v

Jaspar Reijnders en Peeter Steven hebben in naam van de kinderen van Jan Stevens en Magriet Reijnders het versterf vanwege hun ouders gereleveerd: een bloeck aan het “Moelenstraieten” gelegen; een perceel geheten “Weijgers Velt”, palend Leonar Smeets W.

 

1681, 21.10. Folio 24v

Jaspar Reijnders en Peeter Stevens, als mombers van de kinderen van Jan Stevens en Magriet Reijnders, hebben opgedragen tot behoef van Leonard Smeets een perceel broek, zoals we kunnen lezen in de volgende notariële akte van 28.08.1681 van notaris Nicolai van Koersel.

Marten Stevens met bijwezen van Jaspar Reijnders en Peeter Stevens als mombers van de kinderen van Marten voorschreven, verklaren een bempt gelegen in Koersel verkocht te hebben. Deze paalt de wed. Jan Reijnders O., Peeter Smeets Z., de erfgenamen van Peeter Bosmans W. en s’heerenstraet N. Verkocht aan Henrick Thijs voor 650 gulden BB eens, volgens onderstaande condities.

De koop zal geproclameerd worden in de kerk van Koersel en daarna zal de kaars erover ontstoken worden. Na de palmslag heeft de koper de koop verbeterd met 50 hogen, die Jan Reijnders heeft afgehoogd met 2 hogen. Thijs zet een hoge extra. Opgemaakt in het huis van mr. Jan Beckers in presentie van Servaes Schepers en Jan Reijnders. Op 27.09 heeft Henrick Smeets deze koop met 1 hoge verbeterd, die de koper dadelijk met 26 hogen heeft afgehoogd. Getuigen: Servaes Schepers en Aert Van Postel. Op 01.10 heeft Peeter Smets deze koop nog verbeterd met 2 hogen, die Henrick Thijs terstond met 18 hogen heeft afgehoogd. Present: Aert Tielens en E.H. Arnoldus Van Dutsenbourgh vicarius.

Kaarsbranding op 02.10. Kaars ontstoken voor schepenen Leonart Smeets en Geraert Nicolai. Leonart Smeets heeft onder het bannen der kersse de koop nog verbeterd met 1 hoge en is de koop aan hem verbleven.

 

1681, 23.10. Folio 26r

Medeschepen Nicolai, in naam van confreer Leonard Smeets, legt een notariële akte voor van 17.10.1681 en verzoekt realisatie.

Voor notaris Nicolai in Koersel verscheen Huijbrecht Hendricx, die iemand constitueert om voor de wethouders van Lummen ten Loons recht gicht en goedenis in zijn plaats te laten doen aan Leonard Smeets van een vernadering door Smeets gedaan van een bempt gelegen onder Courssel tot Vorthem en hem eveneens alles te laten kwijten. Opgemaakt in het huis van Peeter Smeets in Koersel, in aanwezigheid van Matthijs Van Bibelen en Andries Van Eijnde.

 

1681, 04.12. Folio 29v

Henrick Slaegers heeft in schepenhanden opgedragen 10 gulden BB/jaar, die hij stelt op een perceel land in Coursel onder Veurten gelegen, omtrent 3 halsters. Het paalt de wed. Jacob Claes O., Thijs Matthei W., de “Meulen Hoff” N. en sheeren aert. Tot onderpand zet hij nog een stuk broek van een dachmael groot, dat hij onder Heusden heeft. Zet deze goederen in pand tot behoef van Peeter Hommans als momber van de kinderen van Sijmon Seijsens voor een som van 200 gulden BB eens. Deze som verklaart de opdrager op 13 oktober laatstleden ontvangen te hebben en deze rente zal dan ook steeds op 13 oktober vallen.

Henrick Slaegers = Henrick Slegers.

 

1681, 18.12. Folio 30v

Mr. Peeter Franciscus Vaes, voor hem en voor zijn mede-erfgenamen Servatius Vaes en Maria Vaes, begijn in Mechelen, releveert na de dood van hun zuster Margareta Vaes, die begijn was in Diest. Het gaat om een stuk bloecx genaamd “den neuwen bempt”, palend Peeter Mertens O., het pastoreijgoet van Koersel W., Paulus Beckers Z., Thomas Menten N.

 

1682, 15.01. Folio 34v

Sr. Jan Beckers releveert in naam van zijn zuster Getereijt Beckers, begijn in Diest, een stuk land in Coursel gelegen genaamd “de Herberghe”, palend s’heerenstraet in 3 zijden en de erfgenamen van Jan Beckers. Het is op zijn zuster Geertruijt verstorven na de dood van zuster Barbara van Schabroeck ook begijn, zoals blijkt uit het testament.

 

1682, 09.04. Folio 45r

Peeter Jans als man-momber van zijn vrouw Anna Maibosch (!) die laudeert, Jan Rieberchs als man en momber van zijn vrouw Maria Picken, Jan Adelmans als momber van zijn vrouw ook Marie Piecken, Dries Schuppens als man en momber van zijn vrouw Marie Maibosch ratificeren het navolgende akt proclamatoriaal. Cristina en Dingen Picken hebben samenderhand en ieder in het bijzonder opgedragen een perceel broek tot behoef van Jan Leecken.

Akte:

23.03.1682: Notaris Nicolai in Koersel schreef voor Peeter Jans en Jan Ribrechts, die zich eveneens sterk maken voor hun consorten, de verkoopsvoorwaarden neer voor de verkoop van een perceel broek in Koersel gelegen, palend Matthijs Bosmans N. en Z., Mr. Lowies Keteleers W. en Peeter Stockmans O. Ze gaven de palmslag hierover aan Jan Leckens voor 139 gulden BBL eens. Het goed is belast met schattingen, dorpslasten en cijns, niet kortend. Verder nog belast aan de anniversarien met 100 gulden BBL eens voor een jaargetijde in Koersel. Godsgeld 10 oorden aan de kerk van Coursel, lijcoop 5 gulden.

De obtinent koper heeft de koop verbeterd met 27 hogen. Paul Philips hoogde af met 1 hoge. De koper ging er dadelijk met 1 hoge over. Opgemaakt in Koersel ten huize van Jan Tielens in diens presentie en in die van Geert Put. De kaarsbranding bracht geen nieuwe hogers, zodat de koop verbleef aan Jan Leckens.

 

1682, 09.04. Folio 46v

Peeter Reijnders heeft verzocht te releveren de helft van Stal Bloeck, gelegen in Stal onder Koersel, palend Mr. Oriaen Nicolai Z., Jaspar Smeets N., s’heerenstraet O., de erfgenamen van Matthijs Convents W., na de dood van zijn ouders zaliger.

 

1682, 09.04. Folio 45r

Peeter Jans en Thomis Vanderlocht, die zich sterk maakt voor Aert Wellens, hebben samen en elk apart opgedragen in schepenhanden een perceel broek genaamd “het Torff bloeck” in d’Oversel onder Coursel gelegen, omtrent 2 dachmalen groot, palend de Reijbeeck ter eender, Thijs Witters en Jan Van Velthoven N., de erfgenamen van Thomas Brauwers O. Niet belast tenzij met cijns. Verkocht aan Giel Truijens, die erin gegicht werd voor 380 gulden. Lijcoop voor iedere gulden ˝ stuiver. Henrick Keskens werd in de naam van Giel Truijens in die goed gegicht.

 

1682, 14.05. Folio 51v

Peeter Jans en Peeter Smeets, Jan Volders verzoeken voor zichzelf en voor hun metgeringen Susanna Jans, Jan Van Horen als man en momber van zijn vrouw Maria Smeets, mijn heer de Best, Laurens de Best, Henrick de Best, Catharina De Best, Getruijt de Best, Peeter Rapers, Willem Lens als man en momber van Marie Rapers, Joest Blancken als man en momber van Anna Rapers, Alegonda Rapers, Henrick Rapers, te releveren na de dood van hun oom Nicolaes Jans en Cristina Bosmans zaliger. Het gaat om een perceel land genaamd “den Vlassaert”, palend “den Kercken hoeff” in 2 zijden, Valenteijn Jans erfgenamen N., s’heerenstraet O.; een perceel broek geheten “den Meulen Bempt”, palend de pastoor in 2 zijden, Huijbricht Jacobs O.

 

1682, 14.05. Folio 52v

Cathlijn Truijens brengt een notariële akte in beschreven door notaris Nicolai, in Koersel residerend, op 22.04.1682 en verzoekt realisatie en approbatie. Jan Reijnders, met laudatie en aggregatie van Cathalijn Truijens zijn huisvrouw, verklaart al zijn erfgoederen afgestaan te hebben en al de goederen die hem na de dood van zijn schoonvader mr. Jan Truijens zouden aankomen, in handen van mr. Jan Truijens en Jaspar Reijnders die dit accepteren als mombers over hem en over zijn kinderen. Op deze manier bereiken ze dat Jan Reynders geen goederen meer kan verkopen of kopen na datum van deze, tenzij met toestemming van de mombers. Jan Reijnders zal wel de pacht mogen profiteren of de goederen bewerken om zijn kinderen te onderhouden. “in al sulcke restrict ende cause dat den Rde heer pastoor van desen voorschreven dorpe van Coursel presenteert testimonium te geven, dat den voorschreven Jan Reijnders bevanghen sijnde bij den dranck niet capabel oft wijsgenoch te wesen om erffven te coopen oft te vercoopen ter cause van desen/ ten verseucke ende gratie vanden Rde heer pastoer voorschreven/ beloeven comparanten irrevocabel tghene voorschreven is te hauden voor goet vast ende van weerden op verbont present ende toecomende/ renuntieerende tott dien eijnde van alle exceptien ende beneficien van rechte deses eenichsints contrarieerende ende namentlijck den regel dicteerende dat generale renuntiatie van geender weerden en is ten sij dat speciael voorgae”. Opgemaakt in Koersel in het huis van Jan Reijnders voorschreven, in presentie van Jan Reijmen en Joris Schepers als getuigen.

 

1682, 09.07. Folio 59r

Geeraert Claes en Lenaerdt Smeets, schepenen. Jan Hautelmans, Peeter Janss, zich sterk makend voor Cristina en Maria Meijbos en Jan Ribrechts, zich sterk makend voor Dina Picken, verkopen een perceel land geheten “het Lielen” aan Willem Witters. Verkoop volgens condities en met hogen en uitgang van de brandende kaars.

20.06.1682 voor de notaris Nicolai van Coursel verschenen Jan Hautelmans, Peeter Janss en Jan Ribrechts, die zich eveneens sterk maken voor hun consorten, en verklaren samen een perceel verkocht te hebben gelegen in Koersel. Het paalt de erfgenamen Peeter Reijnders W., Geetereijt Tielens O. en de gemene heide Z. Verkocht aan Willem Witters voor 85 gulden BB eens en 10 hogen. Jan Beerten hoogde af met 1 hoge, de koper deed er dadelijk nog 4 hogen bovenop. Opgemaakt in Koersel in het huis van Jan Beerten, in presentie van Jan Jacops en Jan Noops.

 

1682, 03.12. Folio 72v

E.H. Franciscus de Best, priester en vicarius in Haelen, Franciscus Tempstvelt als man en momber van Gittruijt Debest, Peeter Jans als momber van Catharina Debest, zich samen eveneens sterk makend voor Laureijs en Henrich Debest verkopen huis, hof en appenditiën aan Jan Berten volgens de proclamatie. De helft van de koopsom hebben ze ontvangen, de andere helft blijft aan het goed staan, zoals werd overeengekomen in de proclamatie hieronder.

05.11.1682: voor de notaris van Courselt verscheen de E.H. Franciscus Debest, priester en vicarius in Haelen, Francis Tepsvelt als man en momber van Getruijt Debest, Peeter Jans als momber van Catharina Debest, zich samen sterk makend voor Laureijs Debest en Hendrick Debest, verklaren samen verkocht te hebben een huis genaamd “den Croen” met de hele hof eraan gelegen onder Coursel in Stall, palend de Groote Baen N., Adriaen Scheurmans Z., de erfgenamen Cristiaen Nicolai O. en de erfgenamen Peeter Vandenweijer W. Verkocht aan Henrick Slegers voor 2600 gulden BBL eens. Goed is belast met 3 halsters licht koren/jaar aan de kerk van Beringhen, niet kortend. Kaarsbranding na proclamatie in de kerk van Koersel. Het goed is verhuurd en de koper zal de huur van het jaar 1683 mogen optrekken en zo vervolgens tot einde van de huurperiode. Pacht: 27,5 halsters leverbare rogge Diesterse maat/jaar. Mocht de koop aan hoger Henrick Slegers verblijven, dan moet die een “veldiken” genaamd “het Bleusken” kwijten en een perceel genaamd “de Dries”.

De helft van de koopsom en de onkosten van roepen, kaarsbranding, gicht, schrijfgeld 4 gulden, zullen moeten betaald worden op datum van de gichte. Lijcoop 20 gulden, godsgeld 10 stuivers aan de kerk van Koersel. De andere helft zal moeten betaald worden op de dag van “beijiaren”. De koper zal zijn voorhogen hebben en daarna zal iedereen mogen hogen tot expiratie van de kaars. Ieder hoge bedraagt 2 gulden te delen tussen verkoper en koper of hoger, tot last van degene die de koop verblijven zal. De koper verbeterde de koop met 95 hogen, die Jan Tielens dadelijk met 2 hogen heeft afgehoogd. Opgemaakt in Coursel in Stall ten huize van Henrick Slegers, in presentie van Matthijs Vanden Wijer en Vranck Cloes door notaris Nicolai.

Op dezelfde dag bood Jan Beerten nog 100 hogen meer, in aanwezigheid van getuigen Aert Tielens en Willem Lijns.

Kaarsbranding op 03.12.1682. Dienaar Jans relateert de behoorlijke proclamatie. Nadat de kaars wettelijk gebannen is en ontstoken, heeft niemand meer gehoogd. De koop verbleef aan Jan Berten als laatste hoger.

 

1683, 09.01. Folio 79r

Voor Geerard Claes en Lenaert Smeets, schepenen Loons Recht, verschenen mr. Simon Beckers en Aert Van Postel die zich sterk maken voor zusters en broers, als erfgenamen van Jan Beckers zaliger. Ze “verteijen, renuntieeren en draegen” op tot behoef van sr. Engelbert Wauters een bempt “den Goppaert” gelegen in Overselle onder Coursell “van alsulcke beleeninge ende recht dat hunne vaeder” Jan Beckers zaliger daarop gehad heeft van Anthoin Van Duffell van Hechtell. Engelbert wordt in de bempt gegicht en de erfgenamen Wouters verklaren voor hun recht betaald te zijn.

 

1683, 01.04. Folio 84r

Jan Meijnen, die zich sterk maakt voor zijn consorten, draagt “bij manniere van purgament” een bempt op gelegen onder Coersel in den Overslagh, genaamd “den Goppaert”. De bempt paalt Goordt Gielens O., Leonard Witters erfgenamen W., Anthoen Jutten erfgenamen Z., “die Maelbeeck” N. Hij had die bij evictie verkregen van de erfgenamen van Jan Beckers zaliger, voor Anthoen Van Duffel, wegens foutbetaling van 10 gulden/jaar. Tot behoef van sr. Engelbert Wauters. De opdrager verklaart van Wauters alle onkosten en verlopen ontvangen te hebben en stelt Wauters in zijn plaats. Op de bempt zullen Jan Meijnen en zijn metgeringen hun rente van 10 gulden jaarlijks blijven trekken, waarvoor deze bempt geevinceerd werd.

 

1683, 01.04. Folio 84v

Sr. Engelbert Wauters draagt een bampt op tot behoef van Ardt Truijens van Hechtel via geschreven conditie door Aert Van Velthoven. 12.02.1683 Engelbert Wauters zal verkopen een bempt gelegen in den Overslagh, genaamd “den Cobbaert”, met zijn appenditien van houtwas met het bosken ter heijden N. Hij paalt O. Goordt Gielens, W. de erfgenamen van Leonardt Witters, Z. de erfgenamen van Tonis Jutten, N. de Maelbeeck met het boske. De bempt is belast met 200 gulden kapitaal aan Jan Meijnen en zijn consorten, met een jaar intrest en met schattingen en cijns. “te gaen met drij gangen, ende wie den palmslagh sal hebben, sal hooghen setten soo vuel als hem sal gelieven, ieder hooghe doende twee gulden, die helfft voor den cooper ende die helfft voor den vercooper: mits is conditie dat den vercooper sijnen wille sal hebben als de hooghen oft coop sal gedaen sijn mits gevende twee vaenen biers int gelaegh”. De bempt zal verkocht worden met de weg zoals het altijd geweest is “op aude costeume”. Tot een kermis 1 souverijn voor de huisvrouw van de verkoper, godsgeld 10 stuivers, schrijfgeld 10 stuivers, bodegeld 10 stuivers.

Op 12.02 werd de bempt verkocht voor 600 gulden en 12 gulden volgens condities van 12.02. Get. Jan Meijnen en Peeter Eelen. Opgemaakt in het huis van Jan Meijnen.

 

1683, 01.04. Folio 85r

Jan Meijnen, die zich sterk maakt voor zijn medeconsorten, draagt bij manier van kwijting op tot behoef van Aerdt Truijens een rente van 10 gulden BB/jaar die hij trekt op de panden van Aerdt Truijens voorschreven genaamd “den Coppaert”, en waarin hij op heden gegicht werd. De opdrager verklaart zijn geld ontvangen te hebben.

 

1683, 01.04. Folio 85r

Aert Wellens, Peeter Jans en Theunis Vanderlocht kwijten de panden van Guiel Truijens. Het gaat om een bempt in den Overslagh gelegen, grenzen zoals in de gichte van omtrent een jaar geleden. Aert Truijens is in de naam van zijn neef Guiel Truijens ter gichte gekomen.

 

1683, 13.05. Folio 89v

Akkoord tussen medeschepen Gerard Nicolai en zijn broer Valentijn Nicolai.

Schepen Nicolai legt een akte van akkoord voor, gedateerd 02.05.1683, en ondertekend door beide partijen en getuigen en verzoekt realisatie.

Valentijn Nicolai verklaart in de akte dat hij met zijn broer Gerard is overeengekomen over de verdeling van de erfenis na de dood van hun broer Matthijs Nicolai zaliger. Alle testamenten die Matthijs gemaakt heeft zullen van geen waarde zijn. Uit de successie zal Gerard vooruit hebben in eigendom en de tocht behouden van een land in de Rochter gelegen, door hun broer achtergelaten. Omdat Gerard geld had geleend aan zijn broer Matthijs, volgens de rekening ervan door Valentijn opgemaakt. De rest van de goederen zullen ze samen delen.

Valentijn bepaalt bijkomend uitdrukkelijk dat hij de goederen die hem zullen toevallen uitsluitend zal betochtigen, maar dat de eigendom ervan zal toekomen aan zijn drie tegenwoordige kinderen: Catharina, Maria en Agnes Nicolai. Hij staat de eigendom ervan volledig af aan zijn kinderen. Nochtans behoudt hij zich het recht voor om, indien hij in een hoge ouderdom gekomen of lijdend aan een ernstige ziekte zichzelf niet meer kan onderhouden, met toestemming van zijn broer Gerard, of na diens dood van een van de dienstdoende schepenen, enkele van de goederen te verkopen of te belasten. Ondertekend in presentie van Anthoen Geerts en Jan Lemmens als getuigen.

 

1683, 13.05. Folio 92v

Peeter Jans en Jan Volders cum suis dragen een goed op tot behoef van Huijbrecht Van Herck, via act proclamatoriael. Op 4 mei 1683 verschenen voor de notaris Nicolai en getuigen Peeter Jans en Jan Volders, die zich sterk maken voor hun medeconsorten. Ze verklaren een perceel “den Vlassert” verkocht te hebben aan Huuijbrecht van Herck voor 600 gulden BB eens luijcxen coers, volgens condities. Het goed ligt in Coursel en paalt Philips Tielens Z., de erfgenamen van Jan Beckers W., de erfgenamen van Valentijn Jans N., des heeren straet O. De koop werd geproclameerd in de kerk van Coursel; op de dag van gichten moeten de onkosten en de helft van de koopsom betaald worden door de koper, de rest op de dag van bejaren. De koper zal de pacht van 7 halster koren van dit jaar trekken.

De optinent koper verbeterde zijn koop met 58 hogen van 2 gulden. Jan Beerten hoogde dadelijk met 1 hoge af. De koper deed er nog 1 bovenop. Opgemaakt in Koersel in het huis van Jan Bierten ter presentie van gerechtsdienaar Peeter Jans en Anthoen Geerts.

Kaarsbranding: nadat medeschepen Nicolai de behoorlijke roepen heeft “gerelateert” die door de gerechtsdienaar Peeter Jans in de kerk van Koersel gedaan werden, werden de condities voorgelezen en de kaars ontstoken. Er hoogde niemand meer en de koop verbleef aan Huijbrecht van Herck voor 660 gulden.

 

1683, 03.06. Folio 98r

E.H. Franciscus Debest, priester en capellaen in Haelen, Peeter Jans, Peeter Raepers en Jan Vollaerts, voor henzelf en voor hun consorten “waer voor sij sijn caveerende”, dragen in schepenhanden op tot behoef van Jan Vaes, present en accepterend, het perceel broek uit de conditie die volgt.

24.05.1683 verschenen Jan Van Horen, Jan Volders en Peeter Raepaerts, die zich eveneens sterk maken voor hun consorten, voor notaris Nicolai van Koersel. Ze verklaren een bempt “het Bonder” verkocht te hebben in Koersel gelegen. Hij paalt die Roobeeck N., Gilis Wauters O. en Z., de erfgenamen van Peeter Bosmans W. Verkocht aan Peeter Jans voor 450 gulden BBL eens. Gemeenteschatting 14 stuivers in iedere brief van 800 en de grondcijns. Na de palmslag mag de koper zoveel hogen stellen als hem zal believen. Daarna mag iedereen hogen en uiteindelijk zal de kaars ontstoken worden. Op de dag van gichten moet de helft van de koopsom betaald worden, evenals de onkosten waaronder 8 gulden lijcoop. De koper zal de 8 gulden pacht van dit jaar genieten.

De koper verbeterde de koop met 45 hogen, die Matthijs Vandenweijer met 2 hogen afhoogde. Dadelijk zette de koper 3 hogen meer. Opgemaakt in Koersel in het huis van Henrick Geerts, die samen met Henrick Huveneers getuige was.

27.05.1683 verbeterde Jan Vaes deze koop met 15 hogen en verbeterde de lijcoop met 4 gulden. Genoteerd in presentie van Huijbrecht Van Herck en Jan Joden als getuigen.

28.05 deed Jan Vaes er nog een schepje bovenop: 15 hogen en lijcoop verbeterd met 10 gulden, met Jan Beerten en Willem Witters als getuigen.

Kaarsbranding op dezelfde dag, nadat Jans verklaard had de behoorlijke roepen in de kerk van Koersel gedaan te hebben, bracht niets extra meer op.

 

1683, 03.06. Folio 100r

E.H. Franciscus Debest, Peeter Jans, Peeter Raepaerts en Jan Vollaerts, zich sterk makend voor hun medeconsorten, verkopen aan Hendrick Geerts volgens condities in de proclamatie. Op 24.05.1683 verschenen Peeter Jans, Jan Volders en Peeter Raepaerts, zich sterk makend voor hun medeconsorten, voor de notaris. Ze verklaren een bempt verkocht te hebben genaamd “den Moelen Bempt” gelegen in Coursel, palend Claes Bellen O., die pastorije goederen N. en W., aan Hendrick Geerts voor 800 gulden BBL eens. Volgens verkoopcondities. Dorpslasten op de bempt 17 stuivers in iedere brief van 800 en de cijns zijn tot last van de koper. De helft van de koopsom moet, met de totale onkosten, betaald worden op de dag van gichten. De rest van de koopsom moet op de dag van “bejaren” worden neergeteld. De koper zal de pacht van dit jaar, 12 gulden, profiteren. Mocht iemand het goed binnen het jaar willen vernaderen, moet deze intrest betalen tegen den penninck twintich naar tijdsgelang.

De koper verbeterde de koop met 45 hogen van 2 gulden. Leonard Smeets, schepen, hoogde met 2 hogen af. Daarop zette de koper 3 hogen extra. Opgemaakt in Koersel in het huis van de kandidaat-koper (optinent cooper) in aanwezigheid van Jan Lekens en Jan Noops. Notaris Nicolai.

Op dezelfde dag verklaarde gerechtsdienaar Jans de behoorlijke roepen in de kerk van Koersel gedaan te hebben. Nadat de kaars ontstoken werd, hoogde niemand meer en de koop verbleef daarmee aan Henrick Geerts als laatste hoger.

 

1683, 03.06. Folio 101r

Vranck Claes verkoopt met toestemming van zijn vrouw Maria Mentens een perceel broek tot behoef van Willem Witters, de vader van Aert Witters.

Akte proclamatoriaal: 13.05.1683. Voor notaris Nicolai van Coursel verklaarde Vranck Claes een bempt verkocht te hebben onder Koersel gelegen. Hij paalt de erfgenamen van Jan Beckers O., die Roobeeck N. en de erfgenamen van Jan Jans Z. Verkocht aan Aert Witters voor 650 gulden BBL eens, volgens verkoopcondities. Dorpslasten 9 stuivers in elke brief van 800. Verkoop met hogen en kaarsbranding. Koopsom en onkosten moeten door de koper op dag van gichten betaald worden. De koper trekt de huur van dit jaar. De koper verbeterde de koop met 25 hogen van 2 gulden. Hendrick Smeets hoogde af met 3 hogen, de koper verbeterde met 3 hogen extra. Opgemaakt in Koersel in het huis van Helena Huveneers, in aanwezigheid van Geert Cnaep en Peeter Reijnders.

Kaarsbranding voor schepenen Leonard Smeets en Gerardt Nicolai. Broek verbleef aan Aert Witters als laatste hoger.

 

1683, 09.06. Folio 103r

Mr. Louijs Keteleers verkoopt een perceel broek aan Hendrick Thijs volgens condities.

Proclamatie van 31.05.1683: voor notaris Nicolai, die in Koersel resideert, verscheen mr. Lowies Keteleers die verklaart een torffbempt gelegen onder Coursel verkocht te hebben. De bempt grenst Matthijs Bosmans O., Aert Beckers secretaris W., die Roodebeeck N. en s’ heeren aert Z. Verkocht aan Nicolaes Cornelis voor 800 gulden BBL eens en 1 sauverijn voor drinkgeld aan de huisvrouw van de verkoper, volgens condities. De dorpslasten zullen in iedere brief van 800 de som van 28 stuivers bedragen en er dient cijns betaald te worden. Ook 25 stuivers/jaar aan de kerk van Beringhen zullen tot last van de koper zijn. Nadat de koper zijn hogen gesteld heeft, mag er gehoogd worden met hogen van 2 gulden. Nadat de koop in de kerk van Koersel geproclameerd werd, zal de kaarsbranding plaats hebben op 9 juni e.k. Op de dag van gichten, 9 juni e.k., moet de helft van de koopsom betaald worden met de onkosten. De rest van de koopsom moet betaald worden op de dag van “bijjaeren” van het goed. De koper zal de pacht van dit jaar profiteren.

De koper verbeterde zijn koop met 45 hogen. Leonard Smeets hoogde met 2 hogen af. Dadelijk zette de koper 3 hogen extra. Opgemaakt in Koersel in het huis van Leonard Smeets, schepen, in presentie van Peeter Stockmans en Jan Goris. Op dezelfde dag heeft Hendrick Thijs nog 25 hogen gesteld in aanwezigheid van Aerdt Van Postel en E.H. Arnoldus Van Dutsenbourgh als getuigen.

Kaarsbranding voor schepenen Nicolai en Smeets. Broek verbleef aan Henrick Thijs als laatste hoger.

 

1683, 09.09. Folio 112v

Matthijs Claes draagt een perceel broek op tot behoef van Joachim Convents, volgens condities in de proclamatie. De opdrager verklaart in afkorting van zijn kapitale penningen 200 gulden ontvangen te hebben met een ducaton drinkgeld. Convents heeft de pontpenningen betaald die aan de koop korten moeten. De rest van het geld blijft staan tot de dag van verjaren. Wordt dan niet betaald, moet Joachim intrest geven ten penninck twintich. Op 04.10.1683 verklaart de verkoper dat de koopsom voldaan is.

Proclamatie op 21.08.1683 voor notaris Nicolai van Coursel. Voor de notaris verschenen Matthijs Claes met bijwezen en goedkeuring van Jan Van Postel als moederlijke oom van Matthijs voorschreven die verklaren een torffbempt genaamd “den Cnoep” verkocht te hebben aan Joachim Convents voor 500 gulden BBL eens en 1 ducaton “tot eender kermisse”. De bempt paalt Aert van Postel N., Peeter Smeets Z., de erfgenamen van Henrick Geerts O. en de erfgenamen van Jan Beckers W. In iedere gemeentebrief van 800 moet 12 stuivers betaald worden en de grondcijns.  Na de palmslag mag de koper zoveel hogen van 2 gulden zetten als hij wil en daarna mag iedereen hogen. Uiteindelijk volgt de kaarsbranding en gicht. De koop zal in de kerk van Coursel geproclameerd worden. 200 gulden van de koopsom en de onkosten moeten op datum van gichten betaald worden. “Ende ist dat die voorschreven erff Loonsch is, sullen die vercoopers die pontpenninghen moetten betaelen ende cooper sal pensioen moetten hebben van sijn gedebourcheert gelt, indien het Loonsch is teghen den penninck twintich ende dat naer tijts gelanck, ende vercoopers sullen den pacht dit jaer profiteren met die torven tegen woordich daer op staende, ende cooper sal die voorscreven erve aenveerden tegens het naestcomende jaer.” De koper zette 25 hogen en Geert Nicolai hoogde af met 2 hogen. Koper zette nog 4 hogen. Gepasseerd binnen Coursel in het huis van Aert Van Postel in aanwezigheid van Huijbrecht Jacobs en Geert Tielens als getuigen.

Kaarsbranding, nadat dienaar Jans relateerde de roepen in de kerk van Koersel gedaan te hebben. Koop verbleef aan Joachim Convents als laatste hoger.

 

1683, 09.09. Folio 114r

Jan Van Postel draagt een perceel broek of turfbeemd op tot behoef van Machiel Mertens, volgens condities in de “actus proclamatorialis”, en verklaart de koopsom ontvangen te hebben.

Op 26.07.1683 verscheen Jan Van Postel voor notaris Nicolai van Koersel. Hij verklaarde een torffbempt gelegen onder Coursel, genaamd “het Heijmelrijck” verkocht te hebben. Het broek paalt de erfgenamen van wijlen de heer licentiaat Adriaen Nicolai Corselius W., die Roode Beeck” N., de gemene aard Z. en Pauls Pauls O. Verkocht aan Machiel Martens voor 800 gulden BBL eens en 5 pattacons drinkgeld. Schattingen, dorpslasten en grondcijns zijn tot last van de koper. Het goed is belast met 100 gulden kapitaal aan de H. Geest van Koersel en met 70 gulden kapitaal aan de kerk van Koersel. Bovendien nog met 250 gulden BBL aan de erfgenamen van Jan Didden. Deze sommen zullen aan de koopsom korten. Verkoop met hogen en kaarsbranding. De intrest van de 420 gulden lasten moet door de verkoper betaald worden tot de dag van heden en daarna zijn de intresten voor de koper. De koper zal de pacht van dit jaar krijgen. De torven die momenteel op de bampt liggen, zijn voor de verkoper. De helft van de koopsom, namelijk van de som boven de lasten, moet betaald worden binnen 2 ŕ 3 dagen na vandaag en de rest van de koopsom binnen het jaar. Alle onkosten moeten door de koper betaald worden op dag van gichten.

De optinent koper verbeterde zijn koop met 45 hogen. Jan Smeets hoogde af met 2 hogen. De koper zette 3 hogen meer. Gepasseerd in Koersel in het huis van de notaris in aanwezigheid van Peeter Smeets en Jan Jacobs als getuigen. Op 1 augustus zette Machiel Martens nog 10 hogen meer in presentie van Huijbrecht van Herck en Geert Drijvers.

Op 03.08.1683 volgde de kaarsbranding en de koop verbleef aan Michiel Mertens als laatste hoger.

 

1683, 23.09. Folio 116v

Voor Lenaert Smeets en Gerart Nicolai, schepenen, verschenen Peeter Jans, Jan Volders, Peeter Rapers die zich sterk maken voor hun consorten. Ze verklaren een perceel broek in Oversel gelegen verkocht te hebben aan Aert Smeets voor 60 gulden BBL eens. Het broek grenst de erfgenamen van mr. Jan Vaes O., de erfgenamen van Jan Seijssens W. en s’heeren aert aan de andere zijden. Verkopers hebben hun koopsom ontvangen.

 

1683, 23.09. Folio 116v

Peeter Jans, Jan Volders, Peeter Rapers dragen een perceel broek op tot behoef van Peeter Smeets, volgens onderstaande condities. De condities dateren van 19.07.1683 en werden geschreven door notaris Nicolai van Koersel. Peeter Jans, Jan Volders en Peeter Raeparts, die zich sterk maken voor hun consorten, verklaren 3 percelen verkocht te hebben “die Talbaerden”, palend Jan Reijnders N., Joachim Convents Z., Geert Reckaers O. en Jaspar Reijnders W. aan Peeter Smeets voor 300 gulden BBL eens. Enkel belast met schattingen, dorpslasten in iedere gemeentebrief van 800 op 13 stuivers en cijns, die tot last zullen staan van de koper zonder korten. Verkoop met hogen, proclamatie in de kerk van Koersel en brandende kaars. De helft van de koopsom en de onkosten moeten betaald worden op dag van gichten. Goed aanvaarden nu te “kersemisse” eerstkomend. Koper verbeterde zijn koop met 45 hogen. Jan Smeets hoogde met 2 hogen af, de koper deed er nog 12 bij. Opgemaakt in het huis van Peeter Smeets in Koersel, in aanwezigheid van Herman Vrinteers en Goris Greijns. Bij de kaarsbranding verbleef de koop aan dezelfde Smeets als laatste hoger.

 

1683, 04.11. Folio 120r

Voor schepenen Smeets en Nicolai releveert Jan Nijs een perceel broek in Oversel, palend Merten Van Herck Z. en W., die Roeijbeeck N., mr. Peeter Vaes O., het versterf na de dood van zijn moeder Maria Picken zaliger.

 

1683, 04.11. Folio 120r

Voor schepenen als voor verschenen Jan Noeps en Bernaert Seijssens als mombers van Anna Noeps. Ze dragen enkele percelen op tot behoef van Philip Tielens.

Conditie waarop Jan Noeps als broer en momber van zijn zuster Anna Noep, zich ervoor sterk makend, met bijwezen en toestemming van Bernardt Seijssens zullen verkopen: 2 percelen van Loonse natuur. Het ene paalt Peeter Smeets O., W. Joris Schepers, Z. Anthoen Leijssens, N. Aert Van Postel. Het ander paalt O. den Breedonck, W. Valentijn Claes en Jan Reijnders Z. Verkoop met proclamatie, hogen en kaarsbranding. Op de dag van kaarsbranding moeten alle kosten en de volledige koopsom betaald worden. Bij vernadering mag de koper voor het derven van zijn geld de twintigste penning houden. Het veldje in de Laeck omtrent de Breedoncken gelegen kan vanaf half maart aangeslagen worden, het ander perceel half oogst 1684.

Van het perceel dat Aert Van Postel paalt zal de koper 4 halsters koren genieten voor derven van land voor het jaar 1684.

Op 29.10.1683 verklaarde Jan Noep de twee percelen verkocht te hebben aan mr. Philips Tielens voor 400 gulden BBL eens, de gulden tot 20 stuivers, godsgeld 5 stuivers voor de kerk van Coursel, drinkgeld 2 gulden, lijcoop naar landtcoop. De koper verbeterde de koop met 28 hogen. Jaspar Reijnders telde 2 hogen meer. Daarna zette de koper er nog 2 hogen bij. Opgemaakt in presentie van Peeter Leijssens en Thomas Van Haut, getuigen. Attestor Antoen Leijssens. Op 04.11.1683 werd de kaars ontstoken voor schepenen Smeets en Nicolai. De koop verbleef aan Philip Tielens als laatste hoger.

 

1683, 18.11. Folio 123r

Henrick Jans verkoopt aan Peeter Geerts als laatste hoger, volgens kaarsbranding geschied op 25.02.1683 voor de Brabantse schepenen van Lummen. De koopsom werd betaald.

Proclamatie: Henrick Jans heeft uit kracht van testament van zijn vrouw Elisabeth Bleux zaliger enkele dagen geleden aan Thomas Bamps een stuk land verkocht onder Stal gelegen. Het paalt N. de heijrbaen, O. Willem Grieten, Z. Peeter Seijsens, W. Jan Witters. Thomas kreeg de palmslag voor de som van 170 gulden BB, lijcoop naer landtcoop, schrijfgeld 3 gulden. Er zal proclamatie geschieden van 14 dagen tot 3 maal 14 dagen op de gewoonlijke plaats en daarna volgt de kaarsbranding met aansluitende gichte. Dan moet eveneens de koopsom betaald worden en kan de koper het goed aanvaarden, in dit geval de huur vermits het verhuurd is. De verkoper zal het goed schoon maken van alle vervallen lasten tot de dag van gichten. Eventueel kan de koper lasten overnemen, die aan de koopsom zullen korten tegen den penninck twintich. De kosten van verkoop zijn voor de koper. Thomas Bams verbeterde zijn koop met 30 hogen. Peeter Raepers hoogde met 3 hogen af. Thomas zette nog een hoge extra. Opgemaakt in Beringen op 16.01.1683 in het huis van Aerdt Matthei in aanwezigheid van Geerdt Jeuris en Henrick Smeetds als getuigen. Attestor Michael Sraijen, notaris.

 

1684, 13.01. Folio 127r

Joannes Swinnen draagt in schepenhanden op tot behoef van zijn zwager Jan Lemmens, met toestemming van zijn vrouw Margareta Lemmens volgens constitutie daarvan d.d. 22.12.1683 en ondertekend door J. Swinnen notaris in Diest residerend, een perceel land dat mr. Jan Beckers O. paalt, Joris Schepers W., de erfgenamen van Alaerdt Tielens N. en s ‘heeren aert Z. Verkocht voor 130 gulden BBL. De lasten erop blijven tot last van de koper, die de lasten kent.

Akte van constitutie: 22.12.1683. Margareta Lemmens, echtgenote van Jan Swennen Dirix zoon, geeft haar man volkomen macht om aan haar broer Jan Lemmens in Coursel wonend een stuk grond te gichten.

 

1684, 10.02. Folio 131v

Jan Vervorst verkoopt aan Jaspar Tielemans, volgens onderstaande “Actus proclamatorialis sequitur”. Op 9.12.1683 verscheen voor notaris Nicolai van Coursel Jan Vervoest. Die verklaart een perceel broek verkocht te hebben gelegen onder Koersel in “Vorthen”, palend Jan Didden N., de erfgenamen Laureijs Claes O. en de erfgenamen Henrick Claes W., aan Jaspar Tielemans voor 450 gulden BBL met 2 pattacons drinkgeld voor verkopers huisvrouw. Condities voor verkoop met hogen en brandende kaars. Enkel belast met cijns, schattingen en dorpslasten in iedere brief van 800 op 12 stuivers. De helft van de koopsom en de kosten moeten op de dag van gichte betaald worden, de rest van de koopsom op de dag van “bejaeren”. Het goed mag aanvaard worden op dag van gichten. De koper zette bovenop de koopsom 48 hogen, die Bernaerd Ceijssens dadelijk afhoogde met 1 hoge. Koper Tielemans ging er terstond weer met 1 hoge over. Opgemaakt in Coursel in het huis van Jan Van Dael, in aanwezigheid van de getuigen Vincent Rijmen en Marcelis Schoefts.

Kaarsbranding op 10.02. Bode Jans verklaarde de behoorlijke roepen gedaan te hebben en na het onsteken van de kaars hoogde niemand meer. De koop verbleef aan Tielemans als laatste hoger.

 

1684, 13.04. Folio 144r

Dries Joris (of “Jeuris”), voor zichzelf en voor zijn medeconsorten, releveert het versterf dat hen is aangestorven vanwege hun ouders: een stuk broek in de “Keijff Venne” gelegen, palend Jeronimus Pelenders O., Goris Wellens W., de prelaat van Averbode N., “s’ aerdt” Z.

 

1684, 27.05. Folio 158r

Voor de Loonse schepenen Smeets en Nicolai releveert Henrick Wellens na de dood van zijn ouders Goris Wellens en Anna Slangen zaliger de helft van een bempt in Oversel gelegen, waarvan de wederhelft Mattheuis Tielens heeft. Hij grenst O. Henrick Berten, W. die Cleijn Beeck, Z. Lambrecht den Cuijpers.

 

1684, 14.09. Folio 164v

Voor meier en schepenen verschenen Peeter Rapers, Willem Lents als man en momber van Maria Raepers, Henrick Raepers en Joseph Blanx als man en momber van Anna Raepers. Ze releveren na de dood van hun zuster Aldegonde Raepers zaliger een perceel broek gelegen onder Coursel genaamd “het Overlandeken” Het grenst O. aan mr. Gerard Nicolai onze medeschepen, N. de Roede Beeck, Z. Peeter Smits.

 

1684, 14.09. Folio 167r

Jan Noops draagt een perceel broek in schepenhanden op tot behoef van Adriaen Nicolai, volgens onderstaande conditie proclamatoriael.

09.09.1684 verklaarde Jan Noops, die zich eveneens sterk maakt voor zijn consorten, verkocht te hebben een perceel broek gelegen in Koersel in Stal, palend de erfgenamen Peeter Jans Z., de erfgenamen Christiaen Nicolai W., de erfgenamen Jaspar Lemmens O. Verkocht aan Adriaen Nicolai voor 180 gulden BBL eens. Goed wordt gewarandeerd op schattingen, dorpslasten in iedere brief van 800 6 stuivers, en de grondcijns alles staand tot last van de koper. Verkoop met palmslag, hogen en uitgang van de kaars. De verkoper zal de pacht van dit jaar profiteren, vermits het verhuurd is. De koper zet 1 hoge. Gerard Nicolai hoogde af met 28 hogen. Daarop zette de koper weer 1 hoge. Opgemaakt in Coursel in het huis van Aert Van Postel, in presentie van Aert Van Postel en van Peeter Convents. Notaris Nicolai.

14.09.1684: nadat Peeter Jans de behoorlijke roepen gerelateerd heeft gedaan te hebben in de kerk van Koersel, is na het voorlezen van de condities de kaars over deze koop ontstoken. Er hoogde niemand meer en de koop verbleef daarmee aan Adriaen Nicolai als laatste hoger.

 

1684, 07.12. Folio 177v

Peeter Smeets en Henrick Swijns, inwoners van Coursell, verklaren ter instantie van Peeter Beckers theologant tot Luijck “onder henne vroommanne waerheijt” dat de voorschreven Beckers onder Koersel verscheidene goederen bezit die tegenwoordig meer dan 3000 gulden waard zijn.

 

1685, 11.01. Folio 179r

Mr. Gerard Nicolai, medeschepen, legt in de naam van Jan Vervorst een notariële akte voor beschreven op 11.11.1684 door hemzelf en verzoekt realisatie en approbatie. Nicolai verzoekt en verkrijgt het relief van het betreffende goed van de schepenen.

Akte: Anna Claes wed. Jan Oriaens verscheen voor de notaris die in Koersel resideert. Ze staat af en transporteert “bij donatie inter vivos” al haar goederen, cijnsen en renten waar zij macht over heeft, waar ook gelegen, tot behoef van Jan Vervorst ingesetene en tegenwoordig borgemeester van Coursel. Conditie is dat Vervorst haar haar leefdagen lang van kost en klederen zal moeten onderhouden en haar bijstaan in geval van ziekte. De legaten uit haar testament, voor dezelfde notaris opgemaakt, zullen hun effect moeten sorteren: 25 gulden om missen na haar dood te celebreren, het legaat aan het altaar in Koersel en het koren aan de armen; de twee legaten in de kerk van Beringen. Maar aangaande de 50 gulden die ze aan haar broer Jacob Claes gelaten had, de 55 gulden gelaten aan haar neef Geert Claes en de 25 gulden gemaakt aan haar neef Peeter Jans wil ze dat deze 3 “parceelen" zullen volgen na haar dood aan de kinderen van Jan Vervorst verwekt of nog te verwekken met Maria Claes om te dienen voor hun opvoeding. In de plaats van de voorschreven bedragen laat ze aan haar broer en haar neven elk 5 stuivers eens. Aan haar vrienden die elk 1 pattacon kregen, laat ze elk nog slechts 5 stuivers eens. De beschikkingen in haar testament over haar begrafenis getroffen, zullen tot last van Vervorst staan. Opgemaakt in het huis van Jan Vervorst in Koersel in aanwezigheid van sr. Cornelis Sroijen en mr. Jan Truijens.

 

1685, 08.02. Folio 183r

Voor loonse schepenen Nicolai en Smeets verscheen Bernard Seijssens als geconstitueerde van Joris Jacquers met zijn huisvrouw, constitutie gepasseerd voor notaris Nicolai en getuigen op 19.01 ll. Jacquers verkoopt aan Jan Noops zijn deel in een bempt “Deelkens Bempt” onder Koersel gelegen int Oversel. Hij paalt Aert Tielens O., Jan Lekens W., Pauls Noops Z., de Roede Beecke N. Verkocht voor 200 gulden BBL eens. Niet belast. Akte van constitutie door Joris Jacquers en zijn vrouw Maria Noops op 19.01.1685. Ze maken samen en elk apart Bernard Ceijssens machtig om Jan Noops kwijting te doen en te gichten in de bempt hen aangestorven vanwege Henrick Noops. Opgemaakt in Coorsel in het huis van Aerdt Van Postel, in diens aanwezigheid en die van Henrick Thijs.

 

1685, 08.02. Folio 184r

Voor schepenen Smeets en Nicolai releveren Aert Herkens en zijn zwager Jan Vos de goederen na de dood van Aert Herkers en Elisabeth Stas, hun ouders zaliger. Het gaat om een perceel land onder Coorsel gelegen omtrent “de Schutter Camer van St. Joris”. Het paalt Henrick Convents W., s’ heeren straet N. en Z., mr. Jan Beckers O.

 

1685, 22.02. Folio 185r

Voor schepenen Smeets en Nicolai draagt Machiel Schepers met goedkeuring van zijn echtgenote op aan de kerk van Coursel: een perceel land in Laeren, palend s’ heeren straet O. en Z., Machiel Sneijers W., Cornelis Postelmans N. Verkocht voor 7 pattacons en ˝ pattacon voor drinkgeld. Goed is enkel belast met 300 gulden kapitaal aan dezelfde kerk en met cijns. Mr. Jan Beckers wordt in de naam van de kerk in het goed gegicht.

 

1685, 28.02. Folio 186v

Voor schepenen Nicolai en Neven verschenen Peeter Smeets en Henrick Thijs die ter instantie van Petrus Beckers zijn erfelijke goederen, onder Koersel gelegen, komen estimeren. Het gaat om: 1) een stuk land van 1,5 bonder groot, geschat op 700 gulden BBL; 2) een stuk land van 3 halsteren saijens “geestimeert” op 300 gulden; 3) 2 bempden van 5 dachmael groot geschat op 1000 gulden; 4) een perceel broek 1,5 dachmael geschat op 600 gulden; 5) een bempt van 1 dachmael groot geschat op 400 gulden; 6) een perceel broek van 1,5 dachmael van 500 gulden. Deze goederen zijn niet belast, tenzij met cijns. In totaal gaat het om een waarde van 3500 gulden, zoals de mannen onder eed verklaren.

Hierna volgt de tekst in het Latijn. Er wordt bovendien verklaard dat Petrus Beckers in Koersel geboren werd. Als datum staat 09.12.1684 onderaan.

 

1685, 08.03. Folio 188r

Mr. Gielis Wauters verkoopt aan zijn zwager Peeter Seijssens zijn deel in een stuk land onder Stal in Koersel (Coursel) gelegen, “de Sacken” genoemd. Het hele land paalt s’ heeren straet in 3 zijden en hun eigen erf ter vierde zijde. Verkocht voor zover het onder de loonse bank sorteert, vermits het gedeeltelijk cijnsroerig is aan de koning en voor een derde deel aan de E.H. prelaat van Averboede. Verkocht voor 500 gulden BBL eens.

 

1685, 08.03. Folio 190r

Geert Claes verkoopt een goed aan Peeter Hommans, via condities in de akte proclamatoriaal. Op 3 maart 1685 verscheen Geert Claes bij de notaris in Koersel. Hij verklaarde, met constitutie van zijn moeder, een bempt verkocht te hebben gelegen in Vorthen onder Koersel, palend de Broeckstraet Z., de erfgenamen Jan Wijnen O. en Jacob Claes W., aan Peeter Hommans voor 500 gulden BBL eens en ˝ pattacons als drinkgeld voor de moeder van de verkoper. De bempt wordt in iedere dorpsschatting van 800 voor 6 stuivers aangerekend en er moet cijns betaald worden. Het goed is verder belast met 100 gulden BBL eens aan de kerk van Coursel, met 75 gulden BBL eens aan Jan Vervorst. Deze sommen zullen aan de koopsom korten. Verkoop met palmslag, hogen en uitgang van de brandende kaars. De koopsom, namelijk 300 gulden, met de onkosten moeten betaald worden op de dag van gichten, de rest van de koopsom op de dag van bejaren. De koper zal de pacht profiteren. De koper verbeterde zijn koop met 51 hogen, Peeter Stevens hoogde met 1 hoge af. De koper ging er met 10 hogen weer over. Opgemaakt in Coursel in het huis van de koper in aanwezigheid van Vincent Reijmen en Paulus Zeuwis door notaris Nicolai.

Kaarsbranding, nadat gerechtsdienaar Peeter Jans verklaarde de behoorlijke roepen in de kerk van  Koersel gedaan te hebben, leverde geen hogen meer op. De koop verbleef aan Peeter Hommans als laatste hoger.

 

1685, 22.03. Folio 191v

Henrick Thijs en Huijbrecht van Herck leggen een notariële akte voor ter realisatie. Op 7 maart 1685 verschenen bij notaris Nicolai in Koersel Henrick Thijs 1) en Huijbrecht Van Herck 2). Ze ruilen goederen. 1) geeft een torfbempt gelegen onder Coursel, palend Matthijs Bosmans O., de wederhelft W., de Roijbeeck N. en s’ heeren aert Z. In iedere brief van 800 dorpschattingen telt hij voor 14 stuivers. Hij mag deze bempt nog 3 jaar gebruiken, op voorwaarde dat 2) in deze bempt jaarlijks mag torven. 2) draagt in mangeling een perceel land op, “den Vlassaert” genaamd, palend Jan Beckers W., Philips Tielens Z. en s’ heerenstraet O. Geldt 9 stuivers op 800 dorpsschattingen. Omdat het verhuurd is, zal 2) nog 3 jaar de pacht profiteren. De eerste belooft in verbetering aan de tweede te geven een som van 6 pattacons. Kosten samen dragen en ieder 5 stuivers godsgeld. Opgemaakt in Coursel in het huis van Aerdt Van Postel in aanwezigheid van de getuigen Servaes Schepers en Servaes Van Busvelts.

 

1685, 22.03. Folio 192r

Jan Van Hooren verkoopt via akte proclamatoriaal van 07.03.1685 en kaarsbranding aan Henrick Thijs. De helft van de koopsom werd betaald, de rest moet op de dag van verjaren betaald worden.

Proclamatie. Jan Van Horen, met instemming van zijn aanwezige echtgenote, verklaart een perceel “het Bovenbloeck” geheten, verkocht te hebben. Het ligt in Coursel omtrent de kerk en paalt de erfgenamen van Jan Beckers O., s’ heeren straet N., mr. Jan Truijens Z. Verkocht voor 470 gulden BBL eens, met palmslag, hogen, proclamatie in de kerk van Koersel en uitgang van de brandende kaars. De koper zal de pacht van dit jaar profiteren. De koper verbeterde zijn bod met 1 hoge. Peeter Smeets hoogde met 48 hogen af, daarop zette de koper 1 hoge bij. Opgemaakt in het huis van Peeter Smeets in Koersel in aanwezigheid van de getuigen Lenaerd Mertens en Jan Rediers. Notaris Nicolai.

Kaarsbranding, nadat gerechtsdienaar Peeter Jans verklaarde de behoorlijke roepen gedaan te hebben. Niemand bood meer.

 

1685, 05.04. Folio 195v

Gilis Kenens verkoopt, via proclamatie en kaarsbranding, een stuk broek aan Huijbrecht Henrix. Koopsom werd volledig voldaan.

Proclamatie. Verkoop van een stuk broek gelegen onder Coursel, palend Aert Tielens W., mr. Jan Beckers O. Belast met 30 stuivers per jaar Luikse munt aan het begijnhof van Diest en met schatting en cijns. Op 20.03 bood Heubrecht Henrix 550 gulden BBL, godsgeld 5 stuivers en lijcoop naar believen van de partijen, schrijfgeld 2 gulden. Hij kreeg hiervoor de palmslag en verbeterde zijn koop met 10 hogen. Frans Leijssen hoogde dadelijk af met 40 hogen, daarop stelde Heuijbrecht nog 20 hogen meer. Opgemaakt in Beringen in het huis van Jan Kenens in presentie van Bartel Dingenen en Mattheus Jans als getuigen. Attestor notaris Michael Sraijen.
Kaarsbranding na publicatie in de kerk van Koersel door gerechtsdienaar Peeter Jans. Verbleven als voor.

 

1685, 05.04. Folio 197r

Jacob Witters draagt op tot behoef van Geertruijt Baeten een perceel zoals uit onderstaande proclamatie blijkt. Koopsom is betaald. Oriaen Nicolai is in naam van zijn moeder Geertruijt Baeten ter gichten komen.

Akte 03.02.1685, opgemaakt door notaris Nicolai van Coursel. Jacob Witters verklaart een perceel land verkocht te hebben onder Koersel gelegen in Stal, palend Matthijs Vanden Weijer W., Peeter Ceijssens O., den “Geijsen Vijver” Z., aan Geertrijt Baeten voor 160 gulden BBL, op condities. Dorpslasten: 7 stuivers op 800 lasten. Nog belast met cijns en 150 gulden BBL kapitaal aan Peeter Weutens, die kort aan de koopsom. De koopster zal haar voorhogen hebben en dadelijk daarna mag iedereen hogen met hogen van 2 gulden, te verdelen tussen koper of hoger en verkoper. De koop zal geproclameerd worden in de kerk van Koersel en daarna zal de kaars erover ontstoken worden. De helft van de kooppenningen boven de lasten, met de kosten moet op de dag van gichten betaald worden. De koopster zal zich met de pacht moeten tevreden stellen, vermits het verhuurd is. De koopster verbeterde de koop met 1 hoge, die Mattheus Reijnders dadelijk afhoogde met 38 hogen. Dadelijk zette de koopster 1 hoge meer. Opgemaakt in Koersel in het huis van de koopster in aanwezigheid van Andries Huijbrechs en Henrick Lambrechs.

Kaarsbranding. Verbleven aan Geertrui als laatste hoogster.

 

1685, 05.04. Folio 197v

Peeter Beckers verkoopt aan Aert Witters via akte proclamatoriaal. De verkoper verklaart op de koop 3 gulden ontvangen te hebben, zodat er nog 150 gulden op het goed blijft staan, te betalen op dag van verjaren.
Proclamatie. 22.03.1685, notaris Nicolai van Koersel. Peeter Beckers verklaart een perceel land verkocht te hebben gelegen in Stal onder Coursel. Het paalt de erfgenamen Willem Witters O., de erfgenamen Jan Mentens W., s’ heeren aert N. Verkocht aan Aerdt Witters voor 150 gulden met nog 30 gulden waarvoor de verkoper bij de koper kost en drank zal hebben van heden tot St.-Jan eerstkomend. Het goed geldt 6 stuivers in iedere gemene brief van 800 en s’ heeren cijns. Nog belast met 50 gulden BBL kapitaal aan de erfgenamen van Peeter Grieten, welke som zal korten aan de koopsom. De koper zal de verlopen openstaande intrest moeten betalen. De koper zal de pacht van dit jaar profiteren en nog een jaar erna, vermits het verhuurd is. De koper verbeterde de koop met 1 hoge. Lambrecht Hendricx hoogde met 2 hogen af. De koper stelde daarop nog 25 hogen. Opgemaakt in Koersel in het huis van mr. Johan Beckers, in de presentie van deze schepen Beckers en Jan Hendricx.

Kaarsbranding. Nadat gerechtsdienaar Peeter Jans vermeldde dat de behoorlijke roepen in de kerk van Koersel gedaan werden, werd de kaars ontstoken. De koop verbleef aan Witters als laatste hoger.

 

1685, 05.04. Folio 198v

Gerechtsdienaar Peeter Jans, als geconstitueerde van Jan Beerts, draagt een perceel land op in Lummen gelegen omtrent de Meuijse Heijde, volgens proclamatie van 28.03 en ondertekend door notaris Nicolai. Verkocht tot behoef van medeschepen Gerard Nicolai. Koopsom werd betaald.

Proclamatie. Jan Beerts met laudatie van zijn aanwezige wettige vrouw Helena Lambrechts, verklaart een perceel land verkocht te hebben gelegen in Lummen omtrent de Meuse Heijde, palend de erfgenamen van Valentijn Nicolai N. en O. en de erfgenamen van Aert Celen Z., aan schepen Gerard Nicolai voor 70 gulden BBL eens, op condities. De verkoper zal de pacht van dit jaar profiteren. De koper verbeterde zijn koop met 22 hogen, die Cathlijn Beckers afhoogde met 1 hoge. Daarop stelde de koper dadelijk nog 2 hogen. Opgemaakt in Koersel in het huis van Aerdt Van Postel, in presentie van Mattheus Scheurmans en gerechtsdienaar Peeter Jans.

Akte van constitutie door de echtgenoten Jan Beerts en Helena Lambrechs van gerechtsdienaar Peeter Jans om in hun naam de gichte over deze verkoop te laten passeren in Lummen. Opgemaakt in het huis van Aerdt Van Postel in Koersel, in aanwezigheid van Mattheus Scheurmans en Joris Van Ubbel.

Kaarsbranding, nadat gerechtsdienaar Sijmon Drijvers verklaarde dat de proclamatie gebeurde in de kerk van Lummen. Verbleven als voor.

 

1685, 05.04. Folio 199v

Peeter Heckers, die zich sterk maakt voor zijn broer en 2 zusters, verkoopt aan Henrick Convents een perceel land in Koersel gelegen, volgens akte proclamatoriaal, voor 350 gulden BBL. De helft van deze som werd betaald, de andere helft zal op de dag van verjaren betaald worden.

Proclamatie van 14.03.1685, notaris Nicolai in Koersel. Peeter Heckens, die zich sterk maakt voor zijn  medeconsorten, verklaart verkocht te hebben een perceel land in Coursel gelegen, palend mr. Johan Beckers O., Henrick Convents W. en s’ heeren straet aan de andere 2 zijden. Verkocht aan Anna Blaesens, wettige huisvrouw van Henrick Convents, voor 300 gulden BBL eens. De koopster zal de pacht van dit jaar profiteren, vermits het verhuurd is. Koopster verbeterde haar koop met 1 hoge. Dadelijk hoogde Matthijs Matthei af met 48 hogen, waarop de koper er weer 1 hoge bovenop deed. Opgemaakt in Koersel in het huis van Peeter Smeets, in diens presentie en in die van Geert Tielens.

Kaarsbranding. Koop verbleef aan Henrick Convents, man van Anna Blaesens, als laatste hoger.

 

1685, 05.04. Folio 200r

Jan Volders kwijt de panden van Huijbrecht Van Herck, die deze onlangs van hem kocht. Het gaat om land “den Vlassaert” onder Koersel, onlangs verkocht met proclamatie en gichten.

 

1685, 05.04. Folio 200r

Sr. Jan Beckers releveert na de dood van de Diestse begijn Geertruijt Beckers, zijn zuster: een stuk land genaamd “de Herberge” gelegen onder Coursel, palend s’ heeren straet in 3 zijden en Henrick Convents.

 

1685, 10.05. Folio 206v

Egidius Wauters draagt met goedkeuring van zijn echtgenote aan Aert Knaep een perceel broek op, volgens onderstaande condities in de actus proclamatorialis. 04.05.1685 compareerde voor de notaris Nicolai in Coursel residerend Egidius Wauters, die verklaart met aggreatie van zijn echtgenote Maria Reijnders een perceel broek onder Coursel in Stal gelegen verkocht te hebben aan Aert Knaep voor 264 gulden BBL en 2 pattacons voor een kermisse voor verkopers huisvrouw. Het perceel grenst Jan Cars O., Geert Broeckmans W., die Maelbeeck N. Verkoop met hogen, proclamatie in de kerk van Koersel en kaarsbranding. De koopsom moet half oogst betaald worden, de onkosten en 5 stuivers aan het Broederschap in Coursel moeten betaald worden op de dag van gichten. De koper verbeterde zijn koop met 1 hoge. Matthijs Vanden Weijer deed 6 hogen beter. De koper zette terstond nog 1 hoge bij. Opgemaakt in Beringen in het huis van Egidius Wauters in aanwezigheid van Joachim Convents en Jan Jacobs.

Kaarsbranding, nadat gerechtsdienaar Peeter Jans verklaarde dat de behoorlijke roepen in de kerk van Koersel gedaan werden. Koop verbleef aan Aert Knaep als laatste hoger.

In de marge staat: “vide fol. 228”.

 

1685, 13.09. Folio 217r

Medeschepenen Smeets en Nicolai verklaren dat voor hen op 27.07 in Coursel Peeter Jans en Peeter Rapers verschenen, zich sterk makend voor al hun consorten, en een perceel land opdroegen, zoals uit onderstaande conditie proclamatoriaal blijkt, aan Jan Didden. 14.07.1685 werden de verkoopcondities neergeschreven door notaris Nicolai van Koersel. Verkoop van een huis met aanhang, met de gehele hof eraan gelegen in Coursel, palend s’ heeren straet N., Willem Witters O. en Barbara Beckers W. Verkocht aan Jan Didden voor 2 112 gulden BBL eens, op condities. Goed komt in iedere gemijnten brieff van 800 dorpsschattingen en lasten op 2 gulden 8 stuivers. De koper zal zijn voorhogen hebben en daarna zal hij zoveel hogen mogen zetten als hem belieft. Daarna mag iedereen hogen tot de uitgang van de brandende kaars. Iedere hoge doet 2 gulden, half voor de verkoper en koper of hoger, tot last van degene die de koop verblijven zal. De koop zal in de kerk van Coursel geproclameerd worden en daarna zal de kaars erover ontstoken worden. De kooppenningen, 800 gulden met de onkosten (godsgeld 5 stuivers aan het broederschap tot Coursel), zullen moeten betaald worden op de dag van gichten, de rest op de dag van bejaren. Goed aanvaarden half oogst, met de huur van het huis. De koper verbeterde zijn koop met 100 hogen. Jan Beirten hoogde dadelijk met 100 hogen af. Daarop zette de koper nog 100 hogen. Opgemaakt in Koersel ten huize Peeter Smeets in aanwezigheid van Jaspar Smeets en Jeroen Peelenders als getuigen. Marge: solvit cooper pontpenningen 19 ducatons mits het huis is Brabants. Gichten 15 gulden, kersbrandinghe 2 – 14. Registratie 1 gulden. dobbelen ceijns 4 – 17.

Kaarsbranding op 27.07.1685. De koop verbleef aan Didden als laatste hoger.

 

1685, 13.09. Folio 219v

Henrick Boelarts releveert na de dood van zijn ouders Thijs Boelaerts en Magriet Witters zijn deel in een perceel broek genaamd “de Pelsbempt” onder Koersel gelegen in d’ Oversel. Het paalt Jan Van Velthoven O. en Z., de Maelbeeck N.; een perceel broek onder Coursel gelegen genaamd “de Tus”, palend de Pelsbempden etc.

 

1685, 09.10. Folio 221r

Jaspar Tielens, voor zichzelf en voor zijn mede-erfgenamen, releveert na de dood van Jan Pouls en Ida Pleijers, hun ouders beiden zaliger, een perceel land aan de heide gelegen onder Koersel, palend Joachim Convents O., Geert Putt W. en Z.

 

1685, 16.10. Folio 222v

Voor de schepenen Smeets en Nicolai verscheen Jan Nijs, die met toestemming van zijn aanwezige vrouw Elisabeth Scroien een perceel broek int Oversel onder Coursel gelegen opdraagt tot behoef van Henrick Geerts, via condities volgens de akte van proclamatie. 08.10.1685 verklaarde Jan Nijs aan notaris Nicolai van Koersel dat hij met toestemming van zijn vrouw Elisabeth Scroien de palmslag gegeven had aan Henrick Geerts voor de verkoop van een perceel broek voor 425 gulden BBL en 2 pattacons voor een kermisse voor verkopers huisvrouw. Het broek ligt in Koersel in het Oversel en paalt “die Roedebeeck” N., Marten Van Herck W. en Z. en de erfgenamen van Peeter Vaes O. Conditie: het broek wordt in iedere “gemeijnen” brief van 800 dorpsschattingen en lasten voor 8 stuivers gerekend en er dient cijns betaald te worden. Nadat de koper zijn hogen zal gesteld hebben, mag eenieder hogen met hogen van 2 gulden, te verdelen tussen verkoper en koper of hogers, tot last van degene aan wie de koop verblijven zal. De koop zal in de kerk van Coursel geproclameerd worden, waarna de kaars erover zal branden. Op datum van gichten zullen de kosten moeten betaald worden, met godsgeld 5 stuivers, lijcop 15 gulden en de helft van de koopsom. De rest van de koopsom moet op de dag van bejaren worden betaald. Goed kan aanvaard worden vanaf half maart en de koper zal de pacht van dit jaar profiteren, vermits het verhuurd is.

De koper verbeterde zijn koop met 3 hogen. Marten van Herck hoogde met 2 hogen af, daarop zette de optinent koper nog 35 hogen. Opgemaakt in Koersel in de huis van de kandidaat-koper in aanwezigheid van Christiaen Huveneers en Govart Geerts.

Kaarsbranding: koop verbleef aan Henrick Geerts als laatste hoger.

 

1685, 25.10. Folio 224r

Geert Geussens en Theunis Geerden releveren voor zichzelf en voor hun metgeringen het versterf dat op hen gedevolveerd is na de dood van Henrick Geijsels en Ida Erdekens, hun schoonvader en schoonmoeder, beiden zaliger. Het gaat om een stuk broek op “die Keijffvenne” gelegen, palend Willem Witters O., de prelaat van Everbode N. en s’ heeren aerdt Z.

 

1686, 24.01. Folio 232r

Peeter Andries draagt op tot behoef van Blasius Lekens een huis en hof in Coorsel gelegen, palend Joachim Convents O., sr. Arnold Beckers W. en N. en s’ heeren straet Z. Verkocht voor 50 pattacons boven de lasten. Deze zijn: 5 gulden BB/jaar of 100 gulden kapitaal “luijckxe munte” aan Rutt Wellens. Op de dag van gichten werd de koopsom betaald.

 

1686, 13.02. Folio 234r

Voor schepenen Smeets en Nicolai releveert Jaspar Renders voor zichzelf en voor zijn zusters Catharina, Elisabeth en Margrita Renders uit kracht van testament gemaakt door hun “moetien” Margareta Tielens zaliger: 1) een perceel land met de “huijsinge”, namelijk de helft, haar deel erin. Het paalt Machiel Tielens W., s’ heeren straet in 3 zijden; 2) een perceel land in “den Dijck” gelegen, haar deel erin, palend de pastoor van Coorsel W., s’ heeren straet O.

 

Folio 234 komt tweemaal voor. (poging tot hernummering negeren)

 

1686, 21.02. Folio 234r

Corst Huveneers releveert voor zichzelf en voor zijn metgeringen een perceel land in Coorsel gelegen genaamd “het Breemvelt”. Het paalt Joris Van Ubbel N., Anthoen Leijssen W., s’ heeren straet Z. of de Sauvelstraet. Het is op hem en op zijn consorten, te weten Anthoen Geerts en Jan Troostens, verstorven bij testament na de dood van Maria Vaes, hun comparanten moeder.

 

1686, 21.03. Folio 236v

Jan Vervorst verklaart volledig betaald te zijn door Jaspar Tilemans van de koopsom van de bempt in Veurten onder Coorssel. Ongeveer een jaar geleden gekocht, 500 gulden BBL ontvangen.

 

1686, 18.04. Folio 237v

Voor schepenen Smeets en Nicolai verscheen Wouter Bellen met zijn metgeringen, die releveren na de dood van zijn vader Nicolaes Bellen zaliger: een perceel land, palend Gielis Oriaens O., de “schutters camer” W., s’ heeren straet N. en Z.

 

1686, 18.04. Folio 238r

Voor schepenen Smeets en Nicolai verschenen Wauter Bellen, Dirick Houben als man en momber van zijn vrouw Maria Bellen, Jan Houterbeeck als man en momber van Anna Bellen, Machiel Houben en Peeter Cleets als mombers voor het achtergelaten kind van wijlen Claes Bellen, namelijk Catharina Bellen, en Peeter Bellen heeft zijn aan zijn consorten overgecedeerd door een akte, voor de Brabantse schepenen gerealiseerd. Ze dragen op tot behoef van Jaspar Renders, volgens condities hierna.

21.03.1686 voor notaris Nicolaij in Coorsel residerend, verschenen Wauter en Peeter Bellen, Dierick Hauben als man en momber van zijn vrouw Marie Bellen, Jan Hauterbeeck als man en momber van zijn vrouw Anna Bellen, Machiel Hauben en Peeter Cleets als mombers voor het achtergelaten kind van wijlen Claes Bellen, namelijk Catharina Bellen, verklaren samen met goedkeuring van hun aanwezige echtgenotes verkocht te hebben 1) een huis en hof in Coorsel gelegen “aen die linde”, palend s’ heeren straet Z. en N., de erfgenamen van Gilis Oriaens O. en “die confrerie van St. Joris” W.; 2) een perceel gelegen “in die dijck”, palend s’ heeren straet O., Hendrick Geerts W. en Z. en Hendrick Oijen N. Verkocht aan Jaspar Reijnders voor 1350 gulden BBL eens en 1 souverain drinkgeld. Volgens condities met openbare verkoop met hogen en uitgang van de brandende kaars. Proclamatie in de kerk van Koersel. Helft van de kooppenningen betalen op dag van gichten, met de onkosten en o.a. 24 gulden lijcoop. De rest van de koopsom moet betaald worden op de dag van “bejaeren”. De koper verbeterde zijn bod met 2 hogen. Jaspar Reijnders Hendrickens zoon hoogde met 47 hogen af. De koper zette 1 hoge meer. Opgemaakt in het huis van de notaris in Courssel met als getuigen Jan Jacobs en Jeronimus Peelenders.

Kaarsbranding op 18.04: koop verbleef aan Jaspar Renders als laatste hoger.

Bijgeschreven: Op 24.04.1687 verklaren de verkopers van deze verkoop ten volle voldaan te zijn.

 

1686, 25.04. Folio 239v

Daniel Putt releveert voor zichzelf en voor zijn zwager Hendrick Swerts (?) en voor zijn zuster Catlijn Putt het land dat hen is aangestorven na de dood van hun broer Henrick Putt zaliger, in Stal gelegen. Het paalt Jan Postelmans erfgenamen W., Daniel Putt voorschreven O., de heerbaan Z.


1686, 25.04. Folio 239v

Jaspar Reijnders als momber van de erfgenamen van Jan Hommens releveert het versterf dat de erfgenamen is aangekomen na de dood van Jan Hommens en Anna Reijnders, de ouders zaliger van de kinderen. Het gaat om 1) huis en hof in Veurten onder Coorsel, palend Peeter Stevens O., die Velt Straet W., s’ heeren straet “besonder eenen brabantschen uijtganck” Z., mr. Gilis Beerten N.; 2) de helft in een bempt in Haexelaer, palend Henrick Kenens erfgenamen W., Jacob Beckers met de wederhelft O., de beek Z.

 

1686, 09.05. Folio 240r

Peeter Heckens en Peeter Willems als momber van het kind van Jan Heckens en consorten kwijten Henrick Convents van de koop die hij met hen heeft aangegaan omtrent een jaar geleden. Hij kocht een perceel land in Koersel gelegen, genaamd “de Herberge”.

 

1686, 27.06. Folio 242r

Lambrecht Van Hout releveert voor zichzelf en voor Thomas Van Hout, Andries Truijens als man van Marie Van Hout, de kinderen van Jan Baten verwekt uit de schoot van Magriet van Hout met name Anna, Lijsbeth en Marie Baten, het versterf na het overlijden van Jan Van Hout en Marie Convents, tochtster. Ze releveren het versterf van Jan Van Hout: een stuk land onder Coorsel, palend die Heusden straet W., de erfgenamen Jan Leijssen Z., Jan Beckers N. en Jan Stevens O.; de helft van een bempt onder Veurten gelegen genaamd “den Keirwech”, palend Jan Huveneers O., Hendrick Wijnen erfgenamen W. en de oude beek N.; de helft van de “Sondaghs Bempt” in Coorsel onder Veurten gelegen.

 

1687, 07.01. Folio 253v

Voor schepenen Nicolai en Neven releveert Geert Putt het versterf hem aangekomen na de dood van zijn ouders: een perceel torffbrouck genaamd “den Peersenbempt”, palend Henric Geerts W., Joris Scepers O., die Roeijbeeck N.; een heufken aan de Linde, palend de straat N., Willem Witters W.

 

1687, 10.04. Folio 256v

Lenaert Smeets, medeschepen, releveert in de naam van Aerdt Van Velthoven het versterf dat op hem verstorven is na de dood van zijn ouders zaliger: 2 percelen broek int Oversell onder Coorsel gelegen. Ze palen de beek in 2 zijden en de prelaat van Floreff aan de derde zijde.

 

1687, 24.04. Folio 258v

Jan Cuepers, als man en momber van Anna Daemen, releveert voor zichzelf en voor zijn zwager Jan Daems het versterf dat op hen verstorven is na de dood van hun ouders zaliger: een perceel land in Coorssel gelegen “opt  Cleijnvelt”, palend de erfgenamen mr. Jan Vaes W., Haub Henrix O. en N.; een perceel “opden Heuvel” gelegen, palend de erfgenamen Henric Geerts W., Philips Tielens O., de straat Z. Jan Cupers is voor zichzelf en voor Jan Daems ter gichte gekomen. In de aanhef staat: “Zacharias Daems erfgenamen”.

 

1687, 15.05. Folio 261v

Peeter Jans, als geconstitueerde van Marcus Wolpudts en zijn echtgenote Margareta Beckers volgens akte van constitutie gepasseerd voor medeschepen Nicolai op 06.05.1687, draagt op tot behoef van Michiel Beckers volgens onderstaande condities. Op 6 mei verklaren Marcus Wolpudts en zijn echtgenote Margareta Beckers een perceel land verkocht te hebben gelegen onder Coirssel in Stall. Het paalt Matthijs Mentens W., Jan Convens Z. en s’ heeren aerdt N. Verkocht aan Michiel Beckers voor 20 pattacons, op condities. De verkoper verklaart 14 pattacons ontvangen te hebben, de rest moet betaald worden op de dag van verjaren. De onkosten, godsgeld 1 stuiver aan de kerk van Koersel en 0,5 pattacon lijcoop moeten op de dag van gichten betaald worden. De koper verbeterde zijn bod met 1 hoge van 2 gulden. Daniel Put hoogde met 2 hogen af. Hierop zette de koper aanvullend 26 hogen. Opgemaakt in Koersel in het huis van de notaris Geerard Nicolaij, in aanwezigheid van de getuigen Daniel Put en Mattues Schuermans.

Akte van constitutie, eveneens op 6 mei opgemaakt. De echtgenoten machtigen Petrus Jans om na de kaarsbranding de koper te laten gichten. Opgemaakt in het huis van Gerard Nicolai in Koersel in presentie van Brosius Opheij en Daniel Put.

Op 15.05 werd na het voorlezen van de condities de kaars ontstoken. De koop verbleef aan Michiel Beckers als laatste hoger. Voor de naderschap van deze koop zie folio 283. In de aanhef vinden we tevens: “nu Marie Stevens bij approximatie”.

Nota: hier moet een geleijt komen dat Mattues Van Uuijtrecht genomen heeft op panden van Jan Wintmolders, zie f. 263v.

 

1687, 12.06. Folio 262v

Jan Smeets draagt op tot behoef van Jan Jacobs een perceel broek in Koersel int Oversell gelegen, genaamd “den Lekerman”. Hij paalt O. Mr. Jan Truijens, Mr. Jan Beckers N., Peeter Stockmans W., de erfgenamen van Jan Renders Z. Verder huis en hof in Coirssel gelegen, grenzend Jan Didde O., de erfgenamen Gelder Hermans W. en Z., s’ heeren straet N. Hij zet deze goederen in pand voor een rente van 18 gulden BBL per jaar en verklaart ervoor de kapitale som van 400 gulden BBL ontvangen te hebben. Deze rente heeft haar valdag elk jaar op Sinten Philippus en Jacobus, vermits het geld al eerder werd overgedragen. Mits het huis van Brabantse natuur is, consenteert de opdrager voor realisatie voor competente rechters. Solvit Jan Smeets de pontpenningen en Jan Jacobs de hofrechten.

 

1687, 12.06. Folio 263r

Aanhef: Jan en Aerdt Knaep, Vincent Gilis, de kinderen van Peeter Knaep, de erfgenamen van Huijbrecht Vandewijer cum suis. Huijbrecht van Herck nu Hubert Henrix bij approximatie.

Verkoop volgens condities.

Jan Knaep met zijn metgeringen, namelijk Aerdt Knaep en de kinderen van Vincent Gielen, de kinderen van Peeter Knaep, de erfgenamen van Huijbrecht Vandewijer

Jan Cuepers als man en momber van Anna Daems in deze lauderend, en zich sterk makend voor zijn broer Jan Daems

Dragen samen een goed op hieronder gespecificeerd tot behoef van Huijbrecht van Herck. Ze verklaren de koopsom ontvangen te hebben.

Na proclamatie in de kerk van Coirssel gedaan, volgens relaas van gerechtsdienaar Peeter Jans, dragen de bovenstaanden op tot behoef van Huijbrecht van Herck een stuk land van een halster zaaiens groot, gelegen in Coirssel int Kleijnvelt. Het paalt Mr. Jan Vaes W., Huijbrecht Henrix met de wederhelft O. Loons goed. Bovendien een perceel land van ˝ halster zaaiens groot, eveneens in Coirssel gelegen, palend de erfgenamen Henric Geerts W. en N., Philips Tielens O. en s’ heeren straet Z. Dit perceel is Brabants.

Verkocht voor 302 gulden en 13 hogen. Alles betalen op datum van gichten. De koper moet de pacht van dit jaar genieten. Het Loons goed wordt op 110 gulden genomen. Opgemaakt in Lummen in het huis van Mr. Peeter Aerts Loemel, in aanwezigheid van Mr. Geerardt Nicolai en Joos Vanderhoeven. Ondertekend door J. Van Melbeeck, pretor van de Loonse justitie in Lummen.

Op 12 juni werd de kaars ontstoken en door de officier gebannen. De koop verbleef als voor. Bijgeschreven: op 09.11.1687 bekent Huijbrecht Van Herck naderschap van deze koop aan Huijbrecht Henrix en verklaart zijn geld terug gekregen te hebben.

 

1687, 26.06. Folio 264r

Huijbrecht Jaming alias Jacobs erfgenamen “ontfanckenisse”. Jan Gaethoffs in de naam van en als lasthebber van Jacob Jacobs cum suis releveert het versterf na de dood van hun ouders zaliger, waar Huijbrecht Jaming alias Jacobs als tochtenaar uitgestorven is. Het gaat om een perceel land in Veurten op de Hoogstraat onder Coirssel gelegen, palend s’ heeren straet Z., Jacob Lambrechts W.

 

1687, 15.07. Folio 265v

Deze akte werd aangebracht op 11.09, maar op 15 juli verschenen de partijen voor de schepenen Smeets en Nicolai. Peeter Wauters, met zijn schoonzoon Matthijs Hermans, die beloven constitutie in te brengen van hun mede-consorten, hebben na voorgaand relief en cessie van tocht door Peeter Wauters op heden gedaan tot behoef van Mattijs Hermans en consorten, opgedragen tot behoef van Peeter Renders het perceel broek in de onderstaande conditie. 50 gulden werden betaald en Peeter Renders wordt gegicht.

Conditie. 10.07.1687 compareerden voor de notaris Nicolai van Coirssel Peeter Wauters en zijn schoonzoon Matthijs Hermans, die beloven procuratie in te brengen van hun consorten. Ze verklaren een perceel broek verkocht te hebben gelegen in Castell onder Coirssel, palend de erfgenamen Peeter Jans W. en Wauter Drossarts Z., aan Peeter Renders voor 75 gulden BBL eens. De helft van de koopsom, met de onkosten, godsgeld 5 stuivers en lijcoop 2 gulden 10 stuivers zal moeten betaald worden op de dag van gichten, de rest op de dag van bejaren. De koper kan het goed aannemen vanaf de datum van gichten, maar zal zich met de pacht van 3 halsters koren moeten tevreden stellen vermits het verhuurd is.

De koper verbeterde zijn koop met 2 hogen. Mattues Renders hoogde met 3 hogen af, waarop de koper terstond 20 hogen extra zette. Opgemaakt in Koersel in het huis van Jan Beerten in aanwezigheid van Matthijs Vandeweijer en Willem Bijns, getuigen.

Na het voorlezen van de condities werd op 15 juli de kaars over deze koop ontstoken en de koop verbleef aan dezelfde Renders als laatste hoger.

Voor de kwijting van deze koop: zie folio 293verso.

 

1687, 06.11. Folio 270r

Lenaert Smeets, medeschepen, in de naam van en als geconstitueerde van Jan Truijens, als momber van zijn vrouw Marie Hoemens, releveert het versterf dat hen is aangekomen na de dood van haar broer Peeter Hoemens zaliger: de helft in een bempt in Coirssel gelegen, genaamd “den Snijersbempt”, waarvan Jan Huveneers de wederhelft heeft. De bempt paalt Jan Huveneers Z., W. Jan Wijnen, s’ heeren straet N.; een perceel broek int Oversel gelegen, een half bonder groot, palend Jacob Jacobs alias Jamin W., de beek Z., Heijlwich Kenens O., die Waterstraet N.

 

1687, 20.11. Folio 271r

Voor schepenen Smeets en Nicolai verschenen Jan Tielens en Blasius Lekens, die voor zichzelf en hun mede-erfgenamen het versterf releveren na de dood van Jaspar Lemmens en Helena Huveneers, hun ouders zaliger: een perceel broek gelegen onder Castel tot Stall. Het paalt de erfgenamen van Jan Beckers O., W. Aerdt Van Postel, Z. de beek. Verder hun deel “inden Hooff” gelegen, palend Maria Loeyens O., s’ heeren straet aan de andere 3 zijden.

 

1687, 04.12. Folio 271v

De heer Cristophorus de Liebegh, drossard en amodiateur van deze Baronie Lummen, uit kracht van speciale order hem ten deze gegeven door de heer Cardinal Lantgrave de Fürstenbergh als momber en curateur van de erfgenamen van sijn excellentie den heere grave Vander Marck, vrijheer van Lummen, hierna geregistreerd, draagt tot behoef van Lenaerts Smeets de 3 vijvers op in de notariële akte hierna gespecificeerd.

Ze verkopen 3 vijvers gelegen in Coirssel inden Postelmans Hoeck, aan de erfgenamen toebehorend. Ze verkopen met proclamatie van 14 dagen tot 3 maal 14 dagen in de kerk van Coirssel of elders op de gewone plaats te geschieden, met palmslag, hogen en uitgang van de brandende kaars. Iedere hoge 2 gulden BBL, te verdelen tussen verkopers en koper of hoger, half en half. Deze vijvers worden verkocht onbelast van cijns, schattingen en andere dorpslasten. Degene die de palmslag krijgt, moet alle onkosten betalen. Tussen dit en Kerstmis moet de helft van de koopsom betaald worden, de rest met Pasen erna. De kaarsbranding zal plaatshebben op de eerste “ordinaris genachten dach” na de laatste proclamatie, te houden door de schepenen van Lummen ten Loonschen recht, daarna zal de gichte geschieden.

Tot verzekering van de koper zetten de verkopers 2 stukken met de opbrengst van deze verkoop gekocht: het ene genaamd “den Hoffacker”, vandaag in de vrijhijt gegicht, en het ander t’ Oosterhoven op de beek gelegen, genaamd “die Doncken”, leen onder de graaf Vander Marck. Het paalt de beek Z., de straat O., “die Groote Doncken” W.

Op 27.11.1687 compareerde voor de Loonse schepenen Aerts en Neven de heer Cristophorus de Liebegh, drossard en amodiateur van deze heerlijkheid, gelastigd door speciale order van de graaf, die verklaart dat hij de palmslag gegeven heeft aan Lenaert Smeets voor 900 gulden BBL eens. Deze zette bovendien 50 hogen. Condities opgemaakt in het huis van de weduwe Aerdt Pelsers binnen deze vrijhijt. Testor secretaris Guil. Neven.

Op 04.12 werd met wederzijdse goedkeuring door de partijen de kaars ontstoken en door de heer officier gebannen. Met de uitgang van de kaars verbleef de koop aan Lenaert Smets als laatste hoger.

Solvit den cooper die pontpenningen  - 47 – 10-

Order van constitutie door de Cardinal Lantgraeff de Fürstemberg etc. als momber van de kinderen van de graaf Vander Marck gegeven aan de heer de Liebegh in Munsterbilsen op 24.09.1687.
Op 31.03.1687 kwijt de heer Liebegh in de naam voorschreven Lenaert Smeets van deze koop en verklaart de volledige koopsom ontvangen te hebben.

 

1688, 29.01. Folio 276v

Aerdt Hubens draagt op tot behoef van Geerard Witters een derdendeel en nog 3 voeten meer van de andere 2 derdedelen hem competerend in 2 dachmalen broek onder Coirssel int Overssel gelegen, waarin de verkopers broers Henrick en Jacob Huijbens de andere delen hebben. Het geheel goed paalt Geert Juten W., Heijl Witters O. en de beek. Verkocht voor 104 gulden boven de last van 50 gulden kapitaal, die de koper Geert Witters erop trekt. De helft van de koopsom moet op dag van gichten betaald worden, de rest op de dag van verjaren. Bijgeschreven: 1689, 5 februari verklaart Aerdt Huijbens dat hij zijn koopsom volledig ontvangen heeft.

 

1688, 29.01. Folio 277r

Geert Geusens man-momber van Marie Gijsens, die toestemt zoals gebleken is uit haar constitutie,

Ida Gijsels en Vaes Gijsels zowel voor hem als als momber van de kinderen van Henric en Maria Gijsels, kinderen van Goris Gijsels en Elen Van Asch,

Ida Gijsels in de naam van en als geconstitueerde van haar man Teuwis Geerten,

Hebben opgedragen in hun eigen naam en in hun voornoemde hoedanigheid, en ook tot profijt van de onmondige kinderen, 4/5 delen onverdeeld hen toebehorend in een stuk broek onder Coirssel in de Kijffvinnen gelegen. Het geheel is ongeveer een dachmael groot. Het resterende 1/5 behoort toe aan Vreijs Gijsels en blijft buiten de koop. Ze verkopen aan Jan Jans voor 32 pattacons, lijcoop 3 gulden 7 stuivers 2 oort, godsgeld 5 stuivers. Het goed is niet belast tenzij met cijns en schattingen, niet kortend aan de koopsom. Het deel van de koopsom dat aan de onmondige kinderen toekomt, moet door de mombers van de kinderen herbelegd worden.

 

1688, 29.01. Folio 277v

Jan Commers, als man en momber van zijn vrouw Catlijn Vreen, Lucas Lorret in naam van zijn moeder Anna Vreen, releveren de nalatenschap van Magriet Vreen: de helft in een perceel land onder Coirssel tot Stall gelegen, palend O. de erfgenamen van Jan Beckers, Henric Jans W., Valentijn Jans N., s’ heeren straet Z. Dit goed hebben de gehuwden Peeter Cornelis en Magriet Vreen onlangs via gichte verkregen. Magriet Vreen was hun respectievelijke schoonzuster en moeije.

 

1688, 11.03. Folio 280r

Aerdt Witters, na voorgaande afstand van tocht door zijn moeder Maria Stevens op heden voor de schepenen gedaan, draagt tot behoef van Michiel Smekens een perceel broek op in Coirssel inde Kijffvinnen gelegen, een dachmael groot. Het paalt de koper O., s’ heeren aert Z., de beek N. en Henric Gijsens W. Niet belast. Verkocht voor 216 gulden BBL, lijcoop 1 ducaton, godspenning 5 stuivers. De opdrager heeft 4 gaude souverainen ontvangen, de rest zal betaald worden op de dag van verjaren. Op 27.01.1689 verklaart Aerdt Witters volledig voldaan te zijn van deze verkoop.

 

1688, 29.04. Folio 291r

Mr. Peeter Francis Vaes, als gelastigde en constitutie hebbend van zijn zuster Maria Vaes volgens acte van constitutie voor notaris de Rijt van 02.10.1687 hierna geregistreerd, draagt op tot behoef van Huijbrecht van Herck het perceel in onderstaande condities. Conditie: op 19.01.1688 verscheen persoonlijk voor notaris Nicolai van Courssel Mr. Peeter Vaes, die zich sterk maakt voor zijn zuster Maria Vaes, “bogijntien in het groot begijnhoff tot Mechelen” en verklaart een perceel broek verkocht te hebben in Courssel gelegen, palend Henric Geerts W., Jan Noops aan de andere zijde, aan Huijbrecht van Herck voor 330 gulden BBL eens boven de last. Drie maanden nadat de koper zijn voorhogen zette en ieder kon hogen, zal de koop in de kerk van Coirssel geproclameerd worden. Daarna volgt de kaarsbranding. De koper verbeterde zijn koop met 35 hogen. Henric Beckers hoogde met 1 hoge af, de koper zette dadelijk 4 hogen bij. Opgemaakt in het huis van Mr. Johan Beckers, schepen, in Koersel in aanwezigheid van Jaspar Reijnders en Willem Witters als getuigen.

Akte van constitutie. Op 02.10.1687 verscheen voor notaris G. Van Oostenrijk, in Mechelen residerend, jof. Maria Vaes, begijn op het Groot Begijnhof van Mechelen, “bejaert sijnde”. Ze heeft verklaart, geconstitueerd en machtig gemaakt haar broer sr. Petrus Franciscus Vaes wonend in Diest, om uit haar naam haar derde part in de goederen te verkopen die haar aangestorven zijn uit de nalatenschap van haar zuster die begijn was in Diest. Met de opbrengst moet hij haar schulden aan Cornelis van Kauwenhoven betalen. Mocht de derde part van de nalatenschap niet voldoende zijn om de kosten te dekken, mag hij uit haar overige goederen nog een verkopen om tot de volledige som te komen. Getuigen: Jacques Metbies en Ignatius Verelst. Kopie van de hand van notaris Adr. De Rijt.

29.04.1688 is met toestemming van de partijen, na het voorlezen van de condities, de kaars ontstoken en door de officier gebannen. Met de uitgang ervan verbleef de koop aan Huijbrecht van Herck als laatste hoger.

 

1688, 29.04. Folio 292r

Peeter Rapaerts, in naam van zijn broer Henric Rapaerts voor wie hij zich sterk maakt, draagt op tot behoef van Peeter Jans het goed volgens onderstaande condities.

19.01.1688 verscheen bij notaris Nicolai in Koersel Peeter Rapaerts die verklaart voor zijn broer Henric Rapaerts een perceel broek, of zijn contingent erin, verkocht te hebben. Het is gelegen onder Courssel in de Waterscappen. Verkocht aan Peeter Jans voor 375 gulden BBL. Condities worden opgesomd. De koper verbeterde zijn koop met 20 hogen, Jan Nelis hoogde met 2 hogen af. Dadelijk zette de koper nog 3 hogen.

Opgemaakt in Courssel in het huis van Peeter Smeets, in diens aanwezigheid en in die van Peeter Smeets den jongen als getuigen.

Op 29.04.1688 werd na het voorlezen van de condities de kaars over deze koop ontstoken en door de officier gebannen. Bleef aan Peeter Jans als laatste hoger.

 

1688, 21.05. Folio 293v

Peeter Wauters, met “consent ende overstaen” van Peeter en Anna Wauters zijn kinderen oud “over die twintich jaeren”, alsook volgens octrooi hen hierover verleend door de schepenen van Tessenderloo op 21.10.1687, hierna geregistreerd, kwijten Peeter Renders van de erfkoop tussen hen geschied op 15.07.1687. Van de koopsom moet nog 50 gulden betaald worden.

Octrooi. Peeter Wauters, met zijn kinderen Peeter en Anna Wauters boven de 20 jaar die afstand van hun minderjarigheid doen, en Paulus Wauters, volgens stipulatie gedaan in handen van schepen Boonen, deden de aanvraag. De schepenen stemmen toe in de verkoop vermits Peeter Wauters doorwegende schulden heeft gemaakt tijdens zijn huwelijk, van pachtingen en andere. Hij mag daarom een goed verkopen in Courssel gelegen om de schulden te blussen. 21.10.1687, ondertekend door Ad. Geerinx, secretaris.

 

1688, 01.07. Folio 295r

Jacob Slangen heeft, uit kracht van generale constitutie en na voorgaand relief voor zijn broer Jan Slangen, twee schepenakten voorgelegd van de schepenen van Exel d.d. 19.08.1685 en 18.09.1686 en verzoekt de realisatie ervan op een bempt onder Courssel int Oversell gelegen, palend die Maelbeeck N., die Winterbeeck Z., het Wautersbroeck O. Volgt het extract.

Extract uit het gichtregister van de schepenen van Exel. 19.08.1685. Akte van notaris A. Marstaller. Nicolaes Slangen bekent verkocht te hebben aan zijn broer Jan Slangen, present en accepterend, zijn patrimoniale kindsgedeelte of al hetgeen hem uit kracht van het testament van Maria Teggers zaliger enigszins mocht competeren, na de afstand van tocht door zijn vader. Verkocht voor 100 pattacons los en vrij geld boven alle erop staande lasten. Koopsom werd betaald en Niclaes stelt zijn broer Jan in zijn plaats en gerechtigheid. 21.11.1685 compareerde Jan Slangen voor recht. Hij legde de vorige akte voor en verzocht, en kreeg, de realisatie en registratie ervan voor de schepenen. Ondertekend met “J.Maes, subst. Secretarius”.

Extract uit het schepengichtregister van Exel: mangelinge, gicht en transport Henric Brauwers in behoef van Niclaes Slangen. 18.09.1686: Henrick Brauwers verklaart onder vorm van mangeling “op eenich doeck vercocht ende overgetransporteert te hebben” alles wat hem, na het afgaan van de tocht door Peeter Slangen, zou toebehoren als zijn part en gedeelte in de goederen hem volgens testament van Maria Teggers zaliger gelaten, tot behoef van Niclaes Slangen. De voorschreven Jan (??) Slangen zal aan de transportant boven het geleverd doek de som van 144 pattacons en een halve, godsgeld 5 stuivers geven. Het geld moet dadelijk betaald worden en komt boven op de lasten. De verkoper verklaart geld en doek van Jan Slangen ontvangen te hebben. Na de verkoop heeft Henric Brauwers, met laudatie en bijwezen van Jan Slangen, koper, die dit accepteert, Peeter Slangen weer in zijn tocht gesteld “soo sterk als voor desen geweest is”. Opgemaakt binnen N.N. ten huize Olersenback in aanwezigheid van Henric Joris en Johan Vertessen. De partijen beloven alle gerechtigheid “tegens den timber aen sijne hooghijt onsen prince volgens placaet van 50 pattacons eens 10 stuijver te betaelen”.

Op 15.01.1687 verscheen Jacob Slangen voor recht, die in de naam van Jan Slangen het voorgaande akt voorlegde en realisatie verzocht. Ondertekend door J. Maes, substituut secretaris.

 

1688, 15.07. Folio 300v

Medeschepen Lenaert Smets releveert voor de kinderen van Philip Tilens, als man en momber van Catlijn Renders, en consorten na de dood van hun ouders Peeter Renders en Aldegonde Meijnen een stuk land in Courssel genaamd “den Muggenberg”, palend Joris Scepers W., Henrick Renders O., “het Stadthelders lant” Z., s’ heeren straet N.

 

1688, 23.09. Folio 301r

Andries Truijens, voor zichzelf en voor zijn broers en zusters, releveert de nalatenschap na het overlijden van zijn ouders Jan Truijens en Helena Ceijssens zaliger: een perceel broek genaamd “het Sprockebemdeken” in Courssel gelegen, palend Thomas Hommens W. en N., Z. Peeter Smets, O. de pastoor van Koersel; een heijthoeve op de Scrickheij gelegen, palend O. Peeter Vandewijer en s’ heeren aert.

 

1688, 21.10. Folio 302v

Jan Brauwers met zijn metgeringen releveren het versterf dat hen is aangekomen na de dood van Marie Ermen, waar Peeter Slangen als tochter onlangs uitgestorven is: een perceel broek onder Courssel int Overssel gelegen, palend de beek in 2 zijden, Peeter Wellens erfgenamen aan de derde zijde.

 

1689, 27.01. Folio 308v

Jaspar Tielens draagt op tot behoef van Aerdt Witters huis en hof volgens conditie proclamatoriael, hierna geregistreerd.25.12.1688 compareerde voor de notaris Nicolai van Courssel Jaspar Tielens die verklaart verkocht te hebben huis en de gehele hof eraan, gelegen in Courssel, palend s’ heeren straet N., de erfgenamen van wijlen Peeter Bosmans O. en de erfgenamen van wijlen Hendrick Meijen W. Verkocht aan Aerdt Witters voor 1200 gulden BBL eens en 6 gulden drinckpenninck voor verkopers huisvrouw.

In iedere gemeijnte brief van 800 dorps scattingen en lasten gewarandeerd op 1 gulden 4 stuivers. De grondcijns staat tot kopers last, zonder korten. Verkoop met palmslag, hogen, proclamatie in de kerk van Koersel en kaarsbranding. Op datum van gichten moeten de kosten betaald worden, de rest zal op rente mogen blijven staan tegen 4 gulden ten honderd jaarlijks. Half maart eerstkomend in gebruik te nemen. Indien de pachter die in het huis woont niet wil “ruijmen”, zal hij het toch mogen aanvaarden en de pacht van dit jaar profiteren: 10 halsteren leverbare rogge jaarlijks. Indien de pachter nog enige walmen moet leveren, zullen die bij het huis blijven. De koper verbeterde zijn koop met 5 hogen. Peeter Vaes hoogde af met 2 hogen. Terstond deed de koper er 93 extra hogen bovenop. Opgemaakt in het huis van de notaris in Koersel in aanwezigheid van Lambrecht Lemmens en Jan Simons als getuigen. Indien iemand zou komen vernaderen, moet dit zowel in het Loons als in het Brabants gebeuren.

27.01.1689, na voorgaand relaas van gerechtsdienaar Peeter Jans, werd de kaars ontstoken. De koop verbleef aan Aerdt Witters als laatste hoger.

 

1689, 03.03. Folio 312r

Henric Thijs, als man en momber van zijn vrouw Cristien Oriaens, releveert het versterf dat hen is aangekomen na de dood van Gilis Oriaens en Catlijn Kenens, hun ouders zaliger. Het gaat om een perceel broek onder Coirssel int Oversel gelegen, dat paalt aan mr. Aerdt Beckers W., Huijbrecht Van Herck O., de gemeijnen aerdt Z.

 

1689, 07.07. Folio 320v

Jan Pauwls releveert het versterf hem aangekomen na de dood van zijn ouders Quinten Pauwls en Marie Putt zaliger: 2 percelen broek onder Coirssel gelegen, genaamd “de Peerse Bempt”, palend Jan Reijnders W.

 

1689, 07.07. Folio 320v

Sr. Aerdt Kenens draagt aan Mattijs Smeets een goed op volgens onderstaande conditie proclamatoriaal en verklaart zijn geld ontvangen te hebben. Smeets wordt in het goed gegicht. De proclamatie van 02.07.1689, opgemaakt door notaris Nicolai van Courssel, heeft het over de verkoop door Mr. Arnold Kenens, oud-borgemeester van de stad Beringen. Hij verklaart de palmslag gegeven te hebben, voor zijn contingent in een perceel broek gelegen onder Courssel in Stall, palend Peeter Smeets en Jan Van Horen W., de erfgenamen van wijlen Peeter Vandewijer O., die Maelbeeck N. en “die Roode Beeck” Z., aan Mattijs Smeets voor 200 gulden BBL eens en 1 pattacon voor een drinkpenning; Volgens condities met palmslag, voorhogen, hogen van 2 gulden, proclamatie in de kerk van Koersel en kaarsbranding. Voor dit jaar krijgt de koper nog de huur. Alle onkosten moeten op dag van gichten betaald worden.

De koper verbeterde zijn koop met 1 hoge. Jan Cars hoogde met 48 hogen af. Terstond zette de koper nog 1 hoge. Opgemaakt in Koersel in het huis van Geertruijt Baten, in aanwezigheid van Mattues Reijnders en Mattijs Vandewijer.

Bij de kaarsbranding op 07.07.1689 verbleef de koop aan Smeets als laatste hoger.

 

1689, 24.11. Folio 324v

Paulus en Jaspar Renders releveren het versterf dat hen is aangekomen na de dood van Jacob Reijnders en Catharina Witters, hun ouders zaliger: een perceel broek in Coirssel int Oversel gelegen, palend Joes Juten O., “den Coppaert” en Lenaert Witters N., Henric Keeskens W.

 

1690, 09.02. Folio 330r

E.H. N. Nulens, pastoor van Beverloo, draagt na voorgaand relief en uit kracht van constitutie gegeven door Cornelis Froeijen als erfgenaam van zijn zwagerin Cristina Pauwls, gepasseerd in zijn eigen handschrift op de laatste december 1689, een perceel op zoals in de condities hieronder aan Philip Tilens. De opdrager verklaart dat er 30 pattacons betaald werden aan Geerard Nicolaij, “als die penningen verschoten hebbende”.

Het goed werd vernaderd: zie folio 360 verso.

30.12.1689 compareerde voor de notaris in Courssel residerend Dionijs Feyen en “mij” Valentijn Nicolai, notaris volgens volmacht en in de naam van sr. Cornelis Froeijen als erfgenaam van zijn zwagerin Cristina Pauwls zaliger, en executeur van het legaat dat door haar via testament gemaakt werd, verklaren verkocht te hebben tot betaling van het legaat een perceel broek “ten halffscheijt” met de possessie ervan zoals uit de delingsakte blijkt, gelegen in Courssel. Het paalt de Laeck O., Valentijn Nicolai W., Philips Tilens N. en Geert Tilens Z. Verkocht aan Geerard Nicolai, schepen, voor 253 gulden BBL eens.

Het goed wordt gegarandeerd op schattingen en dorpslasten, tot kopers last zonder korten, en indien er s’ heeren groncijns aan bevonden wordt, zullen de pontpenningen korten aan de kooppenningen.

Verkoop met voorhogen, koper die hogen stelt, anderen die kunnen hogen en kaarsbranding. Koop zal in de kerk van Koersel geproclameerd worden. De koopsom, 125 gulden BBL eens, en de kosten moeten op dag van gichten betaald worden, de rest op de dag van bejaren.

De koper verbeterde zijn koop met 5 hogen, Geert Tilens hoogde met 5 hogen af. De koper zette 10 hogen bij. Opgemaakt in Coursel ten huize Aerdt Van Postel, in diens presentie en in die van Aerdt Witters als getuigen.

Akte van constitutie. E.H. Nulens, pastoor in Beverloo, krijgt volle macht om in afwezigheid van de ondergetekende Cornelis Froeijen, als erfgenaam van zijn zwagerin Christina Pauls, de koper van de weide te gichten in de koop gedaan voor notaris Valentijn Nicolai in Coursselt. Hij mag het geld van de verkoop ontvangen, op 20 pattacons na waarop Geert Nicolai recht heeft, en het legaat, dat de pastoor bekend is, voldoen. Opgemaakt op 30.12.1689 in het huis van de pastoor in Beverloo.

09.02.1690, na het voorlezen van de condities en met toestemming van de partijen, werd de kaars ontstoken. Meier Melbeeck zette 4 hogen, Philips Tilens deed nog 4 hogen beter en bij het uitgaan van de kaars verbleef de koop aan hem.

 

1690, 13.03. Folio 333r

Mr. Simon Beckers draagt op tot behoef van Jeroen Pelenders het perceel broek int Oversel onder Coirssel gelegen, volgens onderstaande condities. De verkoper heeft reeds 100 pattacons van de koopsom ontvangen, volgens zijn schriftelijke verklaring van 28 maart 1690.

09.03.1690 compareerde voor notaris V. Nicolai van Coirssel mr. Simon Beckers, die verklaart een torffbempt gelegen onder Coirssel, palend de gemene aard Z., Geert Tielens W., Jan Reijnders O. en de Roode Beeck N., verkocht te hebben aan Jeroon Pelenders voor 630 gulden BBL eens, op condities.

In iedere “Gemeijnten brieff” van 800 dorpsschattingen wordt het goed gegarandeerd op 12 stuivers. Ook grondcijns staat tot kopers last. Voorhogen voor koper, hogen, proclamatie in de kerk van Koersel en kaarsbranding. De helft van de koopsom en de kosten moeten betaald worden op dag van gichten, de rest op de dag van “bejaren desselffs erffve” met de intrest van 4%. De koper zal de huur van dit jaar profiteren. De koper verbeterde zijn koop met 50 hogen, Andries Dirix hoogde af met 1 hoge. Koper zette nog 1 hoge bij. Opgemaakt binnen Coirssel in het huis van Aerdt Van Postel, in presentie van Lambrecht Hendrix en Aerdt Van Postel, getuigen.

13.03.1690 werd na het voorlezen van de condities de kaars ontstoken en wettelijk gebannen. Koop verbleef aan Jeroon Pelenders als laatste hoger. Op 25.01.1691 verklaart Simon Beckers zich ten volle voldaan van deze verkoop.

 

1690, 17.04. Folio 339r

Daniel Van Busvelt, als man en momber van zijn vrouw Marie Bosmans, releveert het versterf dat zijn vrouw is toegevallen wegens de dood van Mattijs Bosmans, haar broer. Het gaat om een perceel broek onder Courssel int Oversel gelegen, palend Aert Van Postel O., Huijbrecht Van Herck W., die Roeijbeeck N.; een stuk land in Courssel, palend Paulus Pauwls O., W. Cornelis Froeijen en Joachim Convents met de wederhelft Z.

 

1690, 20.04. Folio 339r

Lucas Ceijsens, voor zichzelf nomine uxoris en voor zijn coherenten, releveert het versterf hen aangekomen na de dood van Henric Seeuws, hun vader en schoonvader zaliger: een perceel bemps genaamd “den Molenbempt” onder Coirssel gelegen palend “den Molenbempt” van de gebrande Molen O., die Maelbeeck Z., Jan Menten erfgenamen W.; een stuk land onder Coirssel gelegen, genaamd “het Bomerslant”, palend Peeter Hoemans W., Jan Seijssens N., Henric Weijnen erfgenamen O.

 

1690, 06.07. Folio 348v

Sr. Cornelis Rijckmans releveert in de naam van zijn kinderen verwekt met Marie Smeets zaliger het versterf dat de kinderen is toegevallen na de dood van Andries Smets, hun grootvader zaliger en Jaspar Smets hun oom zaliger: een stuk land onder Courssel gelegen genaamd “het Grootblock”, palend s’ heeren straet O. en Z., de erfgenamen van Aerdt Jans W., zijn eigen erf N.

 

1690, 01.12. Folio 353v

Jan Seeuws als man en momber van Helena Vanden Eerdenwech releveert na de dood van de ouders van zijn vrouw, namelijk Jan Vanden Erdenwech en Elizabet Bellen, een stuk erf of hof achter zijn huis in Veurten gelegen onder Coirssel. Het paalt Jacob Claes 1), Mercelis Schoofs 2) en de straat of huisinge 3).

 

1690, 12.12. Folio 356v

Marie Lekens weduwe van Jan Vandeberge, geassisteerd door haar broer Jan Lekens als geassumeerde momber voor haar kinderen met haar voorschreven man verwekt, draagt tot behoef van Blasius Lekens haar deel op in het “Leulen” onder Coirssel gelegen voor 10 pattacons of 40 gulden BB eens boven de grondcijns en gemene dorpslasten. Het geld wordt gebruikt voor de afbetaling van een last van 100 gulden die Jan Van Hove op haar panden trekt, boven 70 gulden die Marie reeds ontvangen heeft van de verkoop van een huis door haar verkocht.

 

1691, 04.01. Folio 359r

Tonis Bamps, man en momber van zijn huisvrouw, releveert voor zich en voor zijn consorten het versterf dat hen is aangekomen na de dood van hun ouders zaliger, namelijk Jan Witters en Elizabeth Bleux: een perceel land tot Castel onder Stall gelegen, nu huis en hof, palend de erfgenamen van Steven Pinxten W., Peeter Jans Z., Aerdt Morren N.

 

1691, 08.01. Folio 359r

Henric Thijs en Henric Meijen als momber van het onmondig kind van Jan Oriaens en Clara Eerckens, met name Catlijn Oriaens, releveren na de dood van de ouders van het kind het versterf dat het kind is aangestorven: een perceel broek int Overssel gelegen, palend Henric Thijs voorschreven N., Mr. Aerdt Beckers W., s’ heeren aerdt Z.

 

1691, 11.01. Folio 359r

De E.H. Ignatius Van Asten, pastoor van Coirssel, geassisteerd door Thomas Hommans, tegenwoordige H. Geestmeester van Coirssel, hebben in de naam van de H. Geest van Koersel gecedeerd en getransporteerd bij manier van purgement tot behoef van Jan Heres het pand dat door de vorige H. Geestmeester was uitgewonnen door fout-betaling van 5 gulden jaarlijks: “die Muijsdonck” tot Gestel gelegen, palend Silvester Gaethoffs erfgenamen O., Peeter Reijnders W., Jan Neven cum suis Z., de vlootgracht N. Ze verklaren de verlopen en rechtskosten van evictie ten volle ontvangen te hebben uit handen van Jan Heres voorschreven tot 85 gulden 15 stuivers een quart. Dus moet de H. Geestmeester nog profiteren de huur van het laatst vervallen jaar 1690 tot 10 gulden.

 

1691, 08.03. Folio 364v

Antoin Seeuws legt een akte voor beschreven door notaris V. Nicolai op 03.03.1691 en verzoekt realisatie en registratie. Voor de notaris, die in Coursel resideert, verscheen Cornelis Beerten die verklaart met goedkeuring van zijn echtgenote Maria Scepers, aanwezig, een perceel broek verkocht te hebben gelegen onder Courssel, naast “die Breedonck”, palend die Breedonck N., Lenaert Smets W., Joris Van Eubbel O. Hij verkocht aan zijn zwager Antoin Seeuws voor 175 gulden BBL eens, op condities. De koper moet de kosten dragen, o.a. 5 stuivers aan het “Broederscap tot Courssel”, en betalen op dag van gichten. Opgemaakt in Koersel in het huis van Peeter Smets, in diens aanwezigheid en in die van Geert Tilens, getuigen.

Pontgeld mits het ook Brabants is, hier voor de helft 4 – 7 1/2