1717
Bundel 1 gulden stuivers
Pagina 1 Rekeninge Bartholomeus Meeuis pro 1717    
  Eerst compt voor ontfanck    
  Den dobbelen taux tot Goirsselaer 163 7,5
  Den dobbelen taux tot Meldelaer 228 9,5
  Den dobbelen taux tot Laren 316 2
  Den enckelen taux tot Goirsselaer 77 7,5
  Den enckelen taux tot Meldelaer 113 14,25
  Den enckelen taux tot Laren 162 5,75
  Den Buijten taux 33  
    1094 6,5 juist
1717 12 januarij voor een boeck om notitie te hauden betaelt   5
  Totten rente vanden coninck bijgelijt 12 10
  Den 11 april totte Bede 30  
  20 april aen lieden met twee wolve   15
  Den 7 junij ten huijse Peeter Schots aen verteringe als den
scoolmeester
hebben aengenomen
  6
  Den 21 junij aen scoolmeester Janssens getelt 50 10
    94 6 juist
Pagina 1V Den 26 junij aen heer Ceijssens tot prijse getelt 6  
  Den 27 october metten dinaer int manen verteert in 2 rijsen 1 4
  Den 10 december tot Loven aende 20e penninge betaelt 30  
  Noch voir quittancie ende aende croonstuecken opgeleijt 5 stuyvers
Brabans gelt is Luijx 
  7,25
  Verteert 3  
  Vacatie 3  
  Aen Michiel Reijnders goetgedaen als hij goet vont bij sijn rekeninge   12,25
  Bartholomeus Teunis ter selver sake 16  
  Peeter Claes wedue 14 19
  Vijff karren met stroeij naer Coirssel gevaren voor die soldaten 10  
  Martinus Nijs sijn specificatie 34 4
  Peeter Gilis Vervoort betaelt sijn rente 35   119-6,5
  Peeter Boelaers pro 1717 35  
  Jan de Molder pro 1717 35  
  Die vrauwe Libouton 2 renten pro 1717 84  
  Henric Counens wedue pro 1717 12  
  Cristiaen Didden pro 1717 sijn rente betaelt 35  
  Marie Raermakers betaelt pro 1717 48 2,5
    403 15,5 403-9 (de 6,5 stuivers van het subtotaal 119-6,5 werden per ongeluk meegeteld)
Pagina 2 Catrien Raemakers pro 1717 betaelt 42  
  Aldegond Raemakers pro 1717 10 10
  Peeter Moonen erffgenamen pro 1717 78 15
  Gilis Jacobs betaelt pro 1717 28  
  Marie Raemakers pro 1717 24 10
  Mevrauwe Libouton betaelt als sij hadde gescoten tot betalinge van d'
oncosten gedaen in materie van het verdroncken brouck voor sijn paert
50  
  Den 16 december Jan Van Nerum als dinaer voor een paer schoenen
getelt
4  
  Den 19en dito inde verteringe ten huijse Timmermans opden dach van
rekeninge gesciet bijgeleijt
15  
1718 Den 10e januarij aen scoolmeester op sijn gagie getelt 50  
  Den 6en februarij ten huijse Martini Nijs aen verteringe als het gelt bij
een brochten voor die vrauwe de Libouton
1 1
  Den 20 februarij aende capellaen op sijn gagie getelt 25  
  Den 8 maij getelt aen Joannes Timmermans tot betalinge vande
pretensie vande secretaris Neven
25  
  Den 17 junij aen recognitie vande hoog meijer 10  
  Aende secretaris Cauwberge getelt tot rapport int proces tot Loven 30  
    393 16 juist
Pagina 2V Noch getelt aende selven Caubergs anno 1718 in februarij ter sake van
het voorscreven proces
60  
  Noch comen voor faut van Henric Hagels 7 1/2, Poelmans bos als
onder Schulen 6 1/2, die Kuijlkens 12 stuyvers, van Marten Bosmans 15 3/4, van Jacob Meeuis 6 3/4, van Cristien Peurters 22 1/2
3 11
  Noch compt voor tantiesme a rate van 2 par cent 22 13
  (niet vermeld totaal pagina) 86 4
  (niet vermeld totaal uitgaven) 978 1,5 juist
  (niet vermeld totaal inkomsten) 1094 6,5 juist
  Desen 18 januarij 1720 telt desen rendant in voldoeninge deser reke-
ninge hondert sestien gulden vijff stuyvers, dico
116 5 juist
  Depost den 10 februarij 1720 hebben dese somme van 116-5 over
gelangt aende secretaris Cauwenberge op sijn pretensien
   
Pagina 3 Leeg    
Pagina 3V Leeg    
Pagina 4 Rekeninge Aerdt Putt    
  Eerst compt voor ontfanck    
  den dobbelen taux tot Genijken 465 7
  Den dobbelen taux tot Gestel 220 8,5
  Den enckelen taux tot Geneijken 227 4,75
  Den enckelen taux tot Gestel 115 5
  Den Buijten taux 168 11,25
    1196 16,5 juist
  Eerst aen eenen boeck om notitie te houden   10
  Den 14 meert gelevert naer Coirsel voor het volck dat daer lach ses
vierdel mutsaert, daer voor betaelt
8 15
  Aen vracht van t'selve te voeren 3  
  Noch twee rijsen naer Coirssel geweest om het stroeij voor die soldaten
te koopen, verteert
  10
    12 15 juist
Pagina 4V Noch vier karren met het stroeij naer Coirssel gevaren 8  
  Noch aen eenen expressen naer Coirsel gesonden om te sien of hun
gelt veerdich was(?), daer voor
  10
  Totte Bede bijgeleijt 30 6
  Naer Loven geweest om de 20e penningen te betalen ende daer toe
bijgeleijt
30  
  Uuijtgeweest 2 1/2 dagen ende verteert 4  
  Vacatie mits tot Meldert heb moeten 10 stuyvers geven om over te
setten
3  
  Tot Peeter Van Zingel betaelt 2 potten bier door die Roeijroede aldaer
verteert
  5
  Den 21 november naer Diest geweest mette karre die de soldaten
hebben wech gevoert, verteert
  10
  Vacatie 1  
  Den 11 december verteert mette dinaer int manen gaen   15
  Aen rente vande Coninck bijgeleijt 12 10
  Aende capellaen tot prijsen getelt 3  
  De 21 november 2 dobbel karren mette soldaten tot Diest geweest 9  
  Paulus Quaetgras cort als gelt vindende 19 14,75
  Noch betaelt voor d'afhangen aende kerck te repareren 3  
    125 10,75 juist
Pagina 5 Aende scoolmeester Janssens getelt op sijn gagie 50   docuit
docuit Aende capellaen 50  
docuit Jan Spuns betaelt sijn rente pro 1717 51 10
docuit Peeter Van Postel sijn rente betaelt 5 5
docuit Aen capellaen betaelt sijn rente 16  
docuit Aen vrauwe Libouton een rente pro 1717 99  
docuit Aende kerck betaelt die rente pro 1717 8 8
docuit Aende H. Geest betaelt die rente pro 1717 13 2
docuit Aende vrauwe Libouton noch betaelt een rente pro 1717 35  
docuit Aen Odilia Vander Masen een rente betaelt pro 1717 21  
docuit Andries Punters betaelt die rente van meester Marten Tilens pro 1717 17 10
docuit Aen jofrauw Lijftocht betaelt haer rente pro 1717 38 10 Deze bewijsstukken zijn verdwenen
docuit Hubert Winters betaelt die rente van Jan Aengebroeck pro 1717 77  
docuit Thijs Nijsen rente aen Marie Nijsen betaelt pro 1717 35  
docuit Aende capellaen heer Ceijssens noch op sijn gagie getelt 25  
  Aen secretaris Neven betaelt die rente vande misse van Taelmans 40  
    582 5 juist
Pagina 5V Die rente van Gilis Gilen betaelt aen 49   docuit
  Den secretaris Cauwenberge sijn specificatie betaelt tot 27 10
  Noch betaelt voor sijn aenpaert inde pretensie vande vrauwe de
Libouton en raeckende het gelt verscoten aende heeren commissarissen gevisiteert hebbende die dijcken door die van Diest opgestopt
50  
  Noch aende dinaer Jan de Cuijper voor sijn schoen betaelt 4  
  Ten huijse Joannes Timmermans van verteringe gesciet op dach van
rekeninge
15  
  Noch aende selven Timmermans getelt door assignatie van secretaris
Neven
25  
  Aende secretaris Cauwbergs getelt op die recognitie vande hoog
Meijer
10  
  Aen Fredric Bodaer is bij die regeerders geremitteert sijn scattinge
om het ongeluck van brant
12 6
  Den 23 augusti 1719 noch getelt aende secretaris Cauwbergen tot betalinge der costen geresen int proces vande beuse tot Loven 100   beurs van Fabius ("r" staat er niet)
  Noch geremitteert in aelmoes aen Aerdt Hemelers wedue 3 13,75
  Noch cort die wedue Henric Meeuis als hare man bij rekeninge als
gewest borgemeester pro 1713 goet compt
2 18,75
    299 8,5
Pagina 6 Is aen Geert Meijnen geremitteert om sijn armode 7 14,5
  Aen Aert Hemelen wedue ter selver saken 3 13
  Noch voor faut inbrocht van d'Augustijnen 27 stuyvers, van Mattijs de
Win 17 stuyvers, van Henric Notelers 16 stuyvers, van Renier Bormans
2 gulden 1/2 stuyvers, van Peeter Vanden Eerdwech 9 stuyvers ende
Marten Berten 15 stuyvers, van Tues Fredrix 2 1/4 stuyvers
6 6,75
  Voor tantiesme vande Buijten taux 8 8
  Voor tantiesme vande resterende tauxen a rate van 2 par cent 20 12
  Desen 2den maij 1720 telt noch aen secretaris Neven op sijn verschot 100  
  Item heeft Vaes Swalen gecort 2 8
  Item cort Paulus Quaetgras het gene hij goet vont van sijne rekeninge
de somme van 
9 15,5
  Item compt voor faut van Adriaen Veeckmans   10
    158 17,75 159-7,75
marge (pagina 4) 12 15
  (pagina 4V) 125 10,75
  (pagina 5) 582 5
  (pagina 5V) 299 8,5
  (pagina 6) 158 17,75
  (totaal uitgaven) 1178 3,25 1178-17
  (totaal inkomsten) 1196 16,5 juist
  Op heden den 4en februarij 1723 is den ontfanck met den uijtgeeff
geliquideert ende bevonden meer ontfangen als uijtgegeven de somme
van achtien gulden een oord, salvo erreur van seijffer dico
18 0,25 17-9,5
  ende dat ter presentie van schepenen    
  Op heden den 17 december 1723 heeft Aerdt Put dese bovengeschre-
ven somme getelt in voldoeninge sijnder rekeninge ter presentie van
schepenen der drij wetten ende ontfangen door Petrus Kenens borgemeester des jaers 1723.
   
  (getekend) M. Cauwenberghe ter ordonnantie 1723
N.J. De Borman secretaris ter ordonnantie
Eustachius Timmermans secretaris municipij Lummensis ter ordonnantie
   
Pagina 6V Leeg    
Pagina 7-7V Leeg    
Pagina 8 Rekeninge Petri Alen    
  Eerst compt voor ontfanck den dobbelen taux tot Genebos 289 12,5
  Den dobbelen taux tot Molem 220 4,5
  Den dobbelen taux tot Reckhove 175 4
  Den enckelen taux tot Genebos 144 17,25
  Den enckelen taux tot Molem 108 8
  Den enckelen taux tot Reckhoven 87 10,25
  Den Buijten Taux 92  
    1117 16,5 juist
1717 14 meert totte rente vande coninck bijgeleijt 12 10
  Den 11 april totte Bede bijgelijt 30  
docuit Den 24 junij aende capellaen op sijn gagie ende tot prijsen, in drij rijsen getelt 153   Stuk I, II en III
docuit Totte Bede bijgeleijt tot Loven voor de 2de rijse 50  
  Verteert 3 6,5
  Vacatie 2 1/2 dagen 2 10
    251 6,5 juist
Pagina 8V Den 8en december totte 20e penningen bijgeleijt 30  
  Noch vijff karren met stroeij naer Coirssel gevaren 10  
  Noch bijgeleijt inde vijftich/hondert patta. die Lummen moest betalen
inde penningen vanden verdroncken brouck
50  
docuit Die rente vande pastoir Vannes betaelt pro 1717 35   Stuk IV
docuit Mattues Van Hengel wedue hare rente betaelt pro 1717 52 10 Stuk V hondert pistolen kapitaal
docuit Jan Damen betaelt die rente van Jan Huveners pro 1717 35   Stuk VI
docuit Thomas Daniels betaelt pro 1717 28   Stuk VII
docuit Die vrauw Libouton pro 1717 twee renten 135   Stuk VIII en IX
docuit Joannes Aerts sijn rente betaelt pro 1717 35   Stuk X
docuit Bartholomeus Theunis H. Geestmeester betaelt een rente als der H.
Geest is treckende
39 16 Stuk XI
docuit Mattijs Daems rente betaelt aen Mattijs Nielis pro 1717 18 5,5 Mogelijk stuk XIII
docuit Doctor Baltens betaelt sijn twee renten pro 1717 87 10 Stuk XII
  Den 16 december ten huijse Timmermans betaelt op verteringe gesciet
opde rekeninge
15  
  Den 3e maij 1717 aen Timmermans overgetelt om de specificatie(?) van secretaris Neven te betalen 25  
1718 17 julij getelt aen secretaris Cauwbergen voorden heer hoogmeijer 10 5
  Noch comen voor tantiesme aen 2 gulden par cent van 1025 20 10
  Vande Buijten Taux aen 5 par cent 4 12
    631 3,5
Pagina 9 Den 23 augusti 1719 overgetelt aende secretaris Cauwenberge dertien
pattacons
52  
  1721 18 januarij telt noch 20 pattacons vijf scellingen 82 10 1117 16,5 inkomsten
  Item brenght den rendant per billjet de Roederoije verteert te hebben
ten huijse Meeuis Meuis tot Molem
2   Stuk XIV? 251 6,5
  Item heeft den rendant overgetelt aen Peeter Vaes 37   631 3,5
  Item compt voor fauten 7 12,5 182 12,5
  Item compt voor faut van Jan Martens 1 10 1064 22,5 uitgaven
    182 12,5 juist 52 14 verschil
  Op heden den 4en februarij is dese rekeninge geliquideert te weten
den uijtgeeff tegens den ontfanck ende is bevonden meer ontfangen als uijtgegeven te weten de somme van twee en vijfftigh gulden vierthien stuijvers, erreur et saniori ter presentie van schepenen
52 14
  Hier op getelt aen den borgemeester P. Kenens 26  
  (marge:) rest 26-14     1064-22,5
  Item brengt den rendant in voor fauten op den naem van Paulus
Beckers als te hoegh in beijde de cedulen
2 8 28-8 (lijn 187 en 189)
Pagina 9V Den ontfanck hier voren beroepen opgenomen ende gecalculeert
sijnde beloopt ter somme van 
1117 6,5
  Ende den uijtgeeff voorschreven opgenomen ende gecalculeert sijnde
beloopt ter somme van 
1093 10,5 1093-10,5
  Soo blijckt dat den rendant meer heeft ontfangen als uijtgegeven de
somme van 
23 6
  Aldus dese rekeninge gecalculeert op heden den 5 october 1724 ter
presentie van schepenen met ons ondergeschreven secretarissen
ende heeft den rendant dese boven resterende somme voldaen ende
opgetrocken door den borgemeester Bartholomeus Vaes
   
  (getekend) M Cauwenberghe secretaris ter ordonnantie 1724
Eustachius Timmermans secretarius Municipij Lummensis de mandato subscriptis
   
  Bewijsstukken 15 stuks, genummerd in Romeinse cijfers, met onder meer het handschrift en de handtekening van kapelaan Petrus Franciscus Ceijssens. XIII, XIV en XV kunnen niet met zekerheid geplaatst worden.    
Pagina 10 Leeg    
Pagina 10V Pro 1717    
Voldaen Bartholomeus Meeuis    
  Peeter Alen 52 - 14 - 0    
  Aert Put rest 18 - 1/4 voldaen    
       
Pagina 11 Bundel 2    
  Ontfanck Jan Timmermans als borgemeester pro
anno 1717
   
  Den 1en dobbelen taux tot Oisterhoven 214 1,5
  Tot Westerhoven 296 3,5
  Tot Schalbroeck 150 11
  Tot Tieuwinckel 134 15,5
  Den encklen taux tot Oisterhoven 106 5
  Tot Westerhoven 140 11,25
  Tot Schalbrock 62 6,25
  Tot Tieuwinckel 66 19,5
    1171 13 1171-13-1/2
  Ontfangen van Matteijs Ceijssens afgetrocken het vaegen vanden
Demer
18  
  Ontfangen van Jan Spuns vant haudt gestaen opt landt van Catlijn
Clemens
2 10
  Ontfangen vant goet van Lauw 15  
  Vande visscherije vanden Snee 7  
  Ontfangen van Henrick Goris die huere vant wacht huijs 22  
    64 10 juist
    1171 13,5 hier staat wel 13 1/2!
  (totaal inkomsten) 1236 3,5
Pagina 11V Uuijtgeeff    
  Inden eersten als die borgemeesters sijn in eedt gestelt verteert door
die selve ende schepenen
4 1
  Den 1en november met sijn los peerdt voorgespannen den grave van
Reijchem tot Loven twee daegen
8  
  Den 8en januarij betaelt aen omgangers met wolfs vellen   10
  Den 16en januarij aen omgangers met wolfs vellen betaelt   15
  Den 21en februarij is hier geweest den advocaet Dejonge met sijnen
secretaris ende voerman over die afferens vant waeter verteert
3 5
  Den 24 februarij is hier geweest den quartiermeester vande generael
Dopf met eenen knecht en twee peerden verteert op den nacht ende dach
4  
  Den 14en meert is mijn kaere met het peerdt geweest naer Coorsel
stroie leveren voor troppen
2  
  Den 12en meert betaelt aen omgangers met wolfs vellen   15
  Den 15en meert met den secretaris Cauwenbergh naer Brussel gewest
ontbooden sijnde door den advocaet Dejonge over die affairen vant waeter ende uijt geweest vijff daegen vacatie
5  
  Ditto verteert met selven ende getracteert den procureur Donckers 21  
  Den 21 dito naer Haelen geweest te peerdt om aldaer paert te geven
over die selve affairen vacatie ende verteeringe
1 10
  Expres naer Haelen geweest om hennen organist Caumolen te krijgen
voor onsen schoolmeester vacatie ende verteringe tsamen
1  
    51 16 juist
Pagina 12 Den 23en meert betaelt aen omgangers met wolfs vellen   10
  Den 8en april bijgelijdt inde Coninckx rente 12 10
  Den 11en april bijgelijdt inde Coninx bede 30  
  Den 14en april naer Haelen gewest te peerdt om af te haelen het
vonnis gegeven vande tolcamer in materie vant waeter ende die selve te behandigen aen den advocaet Dejonge tot Diest, vacatie ende verteringe
2 13
  Betaelt aen den procureur Quisthaudt vant maeken van eene copije int
Fransch vande privilegie van Albertus en Isabella om te behandigen aen den advocaet Dejonge in materie vant waeter
  15
  Den 13en meij aen den selven betaelt van eene copije met den segel
om te bestellen als voor
1 15
  Ditto aen bier betaelt tot Vandermaesens verteert door schepenen als
vergadert over den schoolmeester
1 1,25
  Den 24 meij betaelt aen eenen omganger met wolfs vellen   11,25
  Den 31en meij gesonden eenen expressen naer Beringen om te ver-
nemen oft Peeter Paesmans gevangenen aldaer naer sijn seggen geslaepen hadde
  10
  Eodem door die wacht ende den gevangenen verdroncken thien
vaenen bier
5  
  Eodem over den selven gevangenen gesonden brieven naer die meijers Cools ende Cannaerts tot Diest   11,5
  Eodem aen eenen omganger met wolfs vellen betaelt   10
  Den 3en junij aen omgangers met wolfs vellen betaelt   17
    57 4 juist
Pagina 12V Den 6den ende 7en junij verteert door den schoolmeester Peeters
met Quisthaut als hij is geweest aengenomen ende door die schepenen
3 10
  Den 9en junij verteert door vier soldaeten vande drossaert van Brabant
die welcke hadden afgehaelt den gevangenen P. Paesmans
1 18
  Den 13en junij naer Tienen gewest om af te haelen copijen vanden
 vonnissen gegeven door die tolcamer over die molens van Diest, daer van gegeven aende secretaris Govaerts
6  
  Eodem gegeven aen den segel om te voegen aen eene clachte, die
welcke moeste ingedint woorden inde tolcamer tot Brussel
  6,5
  Vacatie voor 2 daegen 2  
  Verteert 3  
  Den 23en junij is hier geweest den forier ende eenen ruijter vanden
drossaert van Brabant, hebbende twee gevangenen, verteert
1 10
  Aenden selven gegeven involgens billet voor het logies van sijne com-
pagnie
17 10
  Voor twee peerden haver en hoije   10
  Den 27en dito betaelt aen omgangers met wolfs vellen   12,5
  Den 11en julij aen omgangers met wolfsvellen betaelt   12,5
  Den 16en julij aen omgangers als voor betaelt   12,5
  Den 29en julij betaelt aen eenen expressen gesonden vanden advocaet
Dejonge met eenen brieff over het waeter
  15
  Den selven verdroncken   2,5
  Tweemael den ombijt gegeven aen den secretaris Commarij gesonden
vanden advocaet De Jonge over het waeter
  10
  Den 30en julij betaelt aen omgangers met wolfs vellen   10
  Den 2den augusti nogh als voor   11,5
    40 11 juist
Pagina 13 Den 6en augusti betaelt tot Martinus Nijs van verdroncken bier die
welcke die gevalle kerckhofs deur
hadden helpen insetten
  12
  Eodem betaelt aen Aert Mattijs van eijsergewerck aen die selve kerck-
deure
2  
  Den 11en augusti is hier geweest den capitijn Agras met sijnen
lutenant drij knechten en vijff peerden, ende vertrocken den 12en naer middagh verteert in eeten, haver en hoije soo aen bier tot Henric Nijs als Willem Maes betaelt, beloopt te samen
21 17
  Den 18en september is hier geweest den capitijn met den luetenant en
twee knechten vanden provoost ende vertrocken den 19 verteert in haver en hoie, eten en drincken met vier peerden
10  
  Aen den selven betaelt het logiment van sijne compagnie 12  
  Den 22 september betaelt aen omgangers met wolfs vellen   11,25
  Den 7en october aen omgangers als voor   17,5
  Aen Commarij betaelt voor sijne devoiren gedaen in materie vant
waeter
15  
  Den 7en november betaelt aen meester Francis schaliendecker vant
repareren die afhangen inde kercke
4  
  Twee rijsen met die dinaers omgeweest ende verteert met die selve 1 10
  Den 19en november is hier geweest eene commande vande
ceijserlingen ende gehadt drij officiers vijff knechten ende die wacht voor vier, licht ende servies
4 13
  Aen secretaris Cauwenbergen betaelt van sijne devoiren involgens
staet
37 19
  Den 19en november omgangers met wolfs vellen betaelt   16,25
  Den 22en dito als voor   11,25
  Jan Drijvers sijne voere betaelt met die keijserlingen naer Diest 2  
    114 7,25 juist
Pagina 13V Willem Quintens eene voere naer Coorsel met stroije betaelt 2  
  Jan Biesmans eene vooere met die keijserlingen naer Diest 2  
  Machiel Claes met het los peerdt met den grave Vander Marck naer
Loven
8  
  Den selven geweest met het los peerdt met ffall tot Tilt 2   fal: valavond? Of ...?
  Bartelomeus Ffaes twee daegen met den grave naer Loven 8  
  Peeter Ffaes tselven naer Loven 8  
  Lenaert Hoelen naer Loven 8  
  Swaelen naer Loven 2 dagen 8  
  Peeter Schots 2 dagen naer Loven 8  
  Jan Snijers met die ceijserlingen naer Diest 2  
  Jan Rapers met stroije naer Coorsel 2  
  Paulus Vander Maesen twee vande Roderoije 2  
  Den selven gehadt vande commande vande cijserlingen 3  
  Henric Opheij vande selve commande  3  
  die weduwe Vermijlen tselven 3  
  Peeter Rijnders twee daegen met den grave Vander Marck 8  
  Den 8en december bijgelijt inden 1sten termijn vanden 20 penninck 30  
  Henric Vannuffel twee man te voet vande Roede Roije 3  
  Aen Aert Tijts betaelt sijne pretensie involgens staet 15 18
  Aen Bartholomeus Ffaes betaelt sijne rente involgens quitantie 73 10
  Ffreijs Stappers betaelt sijne rente involgens quitantie 70  
  Aen den schoolmeester Peeters op sijne gagie te kersemis betaelt 50  
  Den 15en december met die dienaers omgeweest ende verteert   12,5
  Aen Peeter Ffaes van vijff officieres vande commande vande ceijserlin-
gen
  15
  Aen Leonardus Hoelen betaelt drij ruijters vande Roe Roije onderhalven
dagh
9  
    329 15,5 juist
Pagina 14 Aen Swaelen betaelt eene voere naer Diest met die cijserlingen 2 10
  Aen Henric Nijs betaelt drij man vande commande vande ceijserlingen   10
  Peeter Schots voorgespannen met die ceijserlingen tot Diest 2  
  Den selven twee man vande Roede Roij te voet 2  
  Aen den selven betaelt van verdroncken bier door den capitijn Agras,
als wacht en schepenen
3  
  Jan Drijvers met het los peerdt naer Diest geweest met cijserlingen 2  
  Den 16en december bijgelijdt aen het betaelen aen mevrauw Libouton
soo van capitaelen als interessen van vijff hondert gulden die welcke
Lummen, Schulen, Herck en Linchaut hadden gelight tot profijt vant broeck
50  
  Over die selve saeke ten advies geweest te peert tot Hasselt met die
van Schulen en Linchaut aen den advocaet voor mijn deel betaelt 1 gulden, vacatie en verteering drij gulden maeckt tsamen
4  
  Bartelomeus Ffaes van twee man te voet vande Roede Roije onderhal-
ven dagh
3  
  Peeter Rijnders betaelt als goet vindende involgens afrekeninge van sijne borgemeescap 12 3,5
  Jan Elers(?) met stroije naer Coorsel geweest 2  
  Willem Maes twee man vande Roede Roije gehadt onderhalven dagh 3  
  Jan Spuns met het los peerdt naer Diest geweest met ceijserlingen 2  
  Betaelt aende beschrijff brieff vande coninx bede   17
  Aen Jan Vaesen betaelt sijne rente involgens quitantie vant jaer 1717 72 10
  Aen mevrauw de Libouton betaelt haere rente involgens quitantie 56  
  Aen die selve betaelt het herbergh kooren 21 13
  Aen secretaris Neven cum fratre involgens staet soo van devoiren als    
    239 3,5 juist
Pagina 14V schrijven van cedulen voor mijn deel betaelt 24 11,5
  Aen den selven betaelt sijne rente voort jaer 1717 10  
  Bijgelijdt inde recognitie vanden hoogen meijer 10  
  Aen doctoor Baltus betaelt sijne rente vant jaer 1717 35  
  Met die dinaers omgeweest, verteert   5
  Aen Jan Janssens tot Diest betaelt vijf gulden Brabans gelt als verteert
door die Roede Roije, met Peeter Paesmans gevangene
7  
  Aen den advocaet Briers betaelt sijne twee renten involgens quitantie 76 10
  Den lesten januarij betaelt die bede vant jaer 1718 inbegrepen die qui-
tantie, beloopt tsamen
41 18
  Vacatie voor drij daegen tot Loven 3  
  Verteert 3 18
  Voorgespannen mijn peerdt tot Loven ten dinste vanden grave van
Reijchom twee dagen, hebbe ontfangen vant selven vijff gulden, compt mij nogh drij gulden
3  
docuit Betaelt aen secretaris Cauwenbergh vijff pattacons als hij hadde ver-
schooten aen den facteur Donckers op rekeninge van sijne pretensie tot last vande gemijnte, involgens qijttansie
20  
docuit Den 7en april aen secretaris Neven op sijn verschot involgens
quittantie  betaelt eenenvijftigh gulden
51  
docuit Den 22en februarij 1720 betaelt aen secretaris Cauwenbergh acht
pattacons vijf stuyvers involgens quittantie op sijn verschot van het proces vande Fabiaensche beursen gegens Gils
32 5
  Die fauten ende die geene die te hoogh sijn bevonden gestelt 18 8,75
  Jan Geerdts als niet willende betaelen in sijne onderhalff cedule 9 17,75
  Lenaert Hoelen t selven 9 2
    355 15,25 355-16
Pagina 15 Noch aen Swaelen betaelt vier gulden twee stuyvers 1/2 van geleverde
copijen voor die gemeijnte in materie van waeter tegens den secretaris Neven
4 2,5
  Item compt noch voor faut van Mattheijs Bausen in anderhalff cedule   2,25
  Item compt noch voor tantiesme 24 15
  Item compt noch voor faut van Geerdt Sneijers verwonnen sijnde ende
niet pandigh gevonden beloopt ter somme van
9 10
    38 9,75 juist
marge (pagina 10V) 51 16
  (pagina 11) 57 4,5 57-4
  (pagina 11V) 40 11
  (pagina 12) 114 7,5 114-7,25
  (pagina 13) 239 3,5 deze fouten maken 1 stuiver 
  (pagina 12V) 329 15,5
  (pagina 13V) 355 15,5 355-15,25
  (pagina 14) 38 9,75
  (totaal uitgaven) 1227 3,25 juist
  Somma van ontfanck beloop  1236 3,5
  ende den uijtgeeff daer tegens geliquideert beloopende twelff hondert
sevenentwintigh gulden drij stuijvers een quaert, innegerekent de schattinge van Jan Geerts tot 9-17-3/4 mede oock de schattinghen van Lenaert Hoelen tot negen gulden twee stuyvers, welcke twee posten den rendant belast wordt inne te maenen, 
1227 3,25
  soo blijckt boven de gereserveerde posten noch meer ontfanghen te
hebben als uijtgegeven de somme van negen gulden een quaert, welck den rendant heefft overgetelt aen P. Kenens, borgemeester.
9 0,25 juist
  Actum desen 17 december 1723 in vergaderinghe der drij wetten    
  (getekend) M. Cauwenberghe ter ordonnantie 1723
N.J. De Borman secretarius
Eustachius Timmermans secretaris Municipij Lummensis ter ordonnantie
   
Pagina 15V Nota als dat den post van Lenaert Hoelen waermede den rendant belast
is in sijn slot hier vooren daer van sijnde het selve cortsel te maenen ende te voldoen is voldaen mits den selven Lenaert Hoelen daer voor is geexecuteert op den 9 ende 31 meert mede den 1 april 1724, uijtwijsens de rolle der binne vrijheijt
   
Pagina 16 Leeg    
Pagina 16V 1717    
  Johan Timmermans    
  1717    
  Volgens bewijsstuk I van de rekeningen uit 1716, stembiljet voor burgemeesters, werd tevens Aerdt Putt als burgemeester gekozen.