RAH Schepenbank Lummen nr. 63

1741 – 1767

Gichten binnen vrijheid

 

Deze samenvatting werd door Mathieu Vandenbosch op 28.11.1998 afgewerkt in handschrift.

Dit is een extract uit deze samenvatting van belang voor “buitenlanders” d.i. personen wonend buiten Lummen.

 

1751, 03 september. Folio 101v

Lambertus Daems, geboortig van Beringen, minderjarig maar geautoriseerd door de schepenen van Beringen Luiks recht, verkoopt aan Petrus Lemmens, binnen Vrijheid, land “den Beerochter” Binnen Vrijheid, N en O de straat, Z Aert Mattijs, W Aert Mattijs met Gielis Molders. Het stuk ligt rondom in houtkanten. Het stuk is hem toegevallen bij deling met zijn broers van goederen van zijn moederlijke grootmoeder Aldegond Vandevoort. Nu verkocht voor 225 gulden  Brabants Luijckse valuatie. Betaald met 26 dukaten en de rest in zilver geld. Belast met heerlijke cijns van de grond aan zijne excellentie, namelijk 3 coppel of vierdel even, een half spint en een half vierdel spint rogge jaarlijks. Het goed is mede belast met 200 gulden  Brabants Luijckse valuatie op panden van zijn broer Andries Daems onder Beringen aan die Paelder Voort, tussen de 2 bruggen. Goidtspenninck 5 stuivers, lijcoop naar believen van de koper.

Uittreksel uit het gichtregister van schepenbank Beringen Luiks recht d.d. 03.09.1751. Inhoud. Lambertus Dams, genoodzaakt zijn stiel te vervorderen in ’t moldersambacht, heeft geld nodig. Hij is ongeveer 22 jaar. Vraagt te mogen lenen of verkopen. Toegelaten mits hij rekening voorlegt. Was getekend J. A. Wendelen, secretaris justitie Beringen. Op 03.10.1751 verklaart Laurens Cuepers, ’s herendienaar, de 3 kerkenroepen gedaan te hebben.

 

1755, 23 mei. Folio 132

Guilliam Georgius Berrewouts laat een akte registreren van notaris A. Quisthoudt van Diest d.d. 21 mei 1755. Inhoud. Petrus Rachael Thielens, tegenwoordig van Neerlinter, verkoopt aan Guilliam Georgius Berrewouts en zijn echtgenote Elisabeth Crienen, van Diest, een hypotheek van 1200 gulden Brabants aan 4%, staande op huis, hof, schuur, stallen en aangelegen erve te Lummen binnen Vrijheid, N die plaetse met den heer Kenens en Aerdt Tits erfgenamen, O en Z zijne excellentie, W erfgenamen heer Swijsen, Henrick Vannuffel en Joan Timmermans erfgenamen. Het goed is van Henricus Deodatus Thielens, broer van Petrus Rachael Thielens. De last staat erop sinds 18 maart 1754. Getuigen te Diest: Petrus Boenroy en Joannes Bussers.

 

1759, 21 mei. Folio 154

Wouter Doggels, wonend in ’t land van Tortelen (Tholen?) in Zeelandt, verkoopt aan zijn broer Jan Doggels zijn onverdeelde 1/5 part uit de nalatenschap van zijn ouders Wouters Doggels zaliger en zijn echtgenote Gertruydt Reynders. Het gaat om 1/5 deel in a) huis, hof, schuur, stalling met het klein huis t’ Oosterhoven, palend Z straat en Peeter Quintens, W zelfde Peeter Quintens, N het Wijngaertien van Zijne Excellentie, O Peeter Quintens en weduwe Andries Bervoets. b) 2 percelen land “de Heyen” naast elkaar achter de Oosterhovensche Voort. Palend O de gemeyn heye, Z die vaert of Willem Hauben, W hun eigen erf en de erfgenamen Joris Maes, N Petrus Jacobs. c) in broek of eussel achter nr. b) gelegen, W Marie Van munster en Peeter Stapparts, N gemeen broek en Joris Maes, O voornoemde Heyen, Z de stege of Geerardt Ghijsens en Willem Hauben. d) in land “die Corte Schomme”, nabij den Heghbergh, O Jan Wellens, W Henric Claes, Z prelaat van Everbode, N Peeter Quintens. Voor 150 gulden  Brabants Luijckse valuatie. Betaald 85 gulden  Brabants Luijckse valuatie boven de lasten. 1/5 van alle lasten zijn voor de koper. Lasten: 1/5 in 1) 200 gulden aan Catharien Reynders weduwe Jan Van Herle, 2) 300 gulden aan Catharina Mattijs weduwe Marcus Huskin, 3) 85 gulden aan de fundatie van E.H. Gerard de Bie in de kapel van de Bueckenboom, 4) 200 gulden aan Valentinus Wouters te Beringen. Nicolaes Tits, binnen Vrijheid, wordt gemachtigd de resterende 65 gulden op te trekken. Dan volgt een geregistreerde kwijting van 2 juni 1759 waarin Wouter Dogghen bekende deze 65 gulden ontvangen te hebben van zijn broer Joannes. Getuigen: Dionijs Claes, Joannes Pickaris. Het origineel van deze kwitantie bevindt zich als los blaadje in het register.

 

1761, 09 februari. Folio 170v

Arnold Boes van Wellen verkocht, volgens verklaring van J. de la Croicx, als testamentair erfgenaam van Marie Boos weduwe van Jaspar Mertens aan Hubert Gobben van Schuelen: 1) 1/3 van land aan “den Pleynwijer”. Het geheel land paalt Z “den Pleijnwijer”, W erfgenamen Lambert Willems, N erfgenamen van secretaris Cauwenberghe, O erfgenamen Rosier Vreven; 2) 1/3 in de helft van een land boven of omtrent “de Colffbaen”, sorterend buiten Vrijheid. De koper en Aldegonde Gobben bezaten reeds de overige 2/3 van die percelen. Verkocht voor 100 gulden  Brabants Luijckse valuatie. Betaald: 73 gulden 4 stuivers. Met de rest legt de koper opstaande lasten af. Deze zijn lasten op perceel 1 in zijn geheel: 4 vat koren ’s jaars aan de H. Geest van de Lieve Vrouwkerk van Diest en ˝ capuin heren grondcijns aan zijne excellentie.