RAH Schepenbank Lummen Losse stukken nr. 104

Map A – Notariaat van Eustachius Timmermans

1724 - 1767

 

1753, 11 augustus.

Ida Schevernels, jongedochter van 23 jaar oud die afstand doet van het beneficie van minderjarigheid onder belofte van hetgeen hierna volgt niet te impugneren (bestrijden)en wonend in Antwerpen, voor haar en voor de eveneens aanwezige Elisabeth Schevernels en geassisteerd door Francis Maris omwille van haar minderjarigheid voor deze akte geassumeerd, hebben verklaard dat ze verhuurden aan Quinten Vanhove hun huis, hof en aangelegen erf in Schuelen staande aan de kerk. Het grenst het kerkhof N, de straat W, de pastorij van Schuelen Z. Voor 50 gulden Brabants Luiks jaarlijks voor een termijn van 6 opeenvolgende jaren met ingang van half maart 1754. Na drie jaar kan de termijn eventueel beëindigd worden door één van de partijen mits waarschuwing een half jaar van tevoren. Dak en muren onderhouden op zijn kosten boven huurprijs. Indien er timmerwerk aan het huis zou nodig zijn voor de reparatie, kan dit wel aan de huur afgetrokken worden. Omdat er aan het huis een bakoven nodig is, zal de huurder deze mogen laten maken en de kosten aan de huursom laten korten (het document is hier beschadigd, maar de volgende akte is een kopie). Mocht de huurder enige nieuwbouw maken aan het huis, zoals een schuur of een schobbe, omdat hij die nodig heeft, dan mogen de huurders dit na afloop van de huurtermijn als ze willen afkopen van de huurder. Marie Houbanx weduwe van Francis Roosen, eveneens aanwezig, zou het land aan het huis nog een jaar mogen bezaaien, maar ze gaat ermee akkoord dat de nieuwe huurder het land dadelijk mag aanvaarden als hij haar 5 pattacons ervoor geeft. Getuigen: Jan Knapen en Mattheijs Paenen. Merk van Willem Vanhove. Handtekeningen van Francis Maris en Ida Schevernels.

 

RAH Schepenbank Lummen Losse stukken nr. 104

Map B – Akten van P. F. Aerdts, secretaris.

1663 - 1679

 

1667, 11 juli.

Moijses De Hondt inwoner van de stad Beringhen bekent uit handen van Henrick Brouckmans 100 gulden Brabants Luiks ontvangen te hebben. Hij zal ze binnen het jaar terugbetalen met jaarlijkse intrest van 5 gulden. Borg: zijn hof in Beringhen gelegen buiten de Coorsselsche poorte. Deze is in Lummen leenroerig onder de leenzaal van onze heer Jan Fredrick grave vander Marck. Hij grenst O de erfgenamen Peeter Squaden, N en W de straat, Susanna Kenens Z.

 

1668, 29 april.

Er staat 1568, maar dat moet een vergissing zijn. Dit zijn gichten.

Willem Claes heeft opgedragen tot behoef van Maria Cox en haar zoon Wouter Cox een bos onder Schuelen gelegen aan “de Wolffs Keele”, grenzend de straat 1), Jan Gatis erfgenamen 2) en Tijs Tijs erfgenamen 3). Voor 4,5 rinsgulden Brabants jaarlijks met valdag op 1 mei. Te kwijten volgens onderstaande gicht. Enkel belast met grondcijns. Godtspenninck een halve stuiver. Ze kwamen ter gichte.

 

Vervolgens heeft Maria Cox met haar momber Wouter Cox Gielens zoon opgedragen tot behoef van haar zoon Wouter Cox haar tocht van huis en hof in Schuelen gelegen, grenzend Aerdt Vande Dwee erfgenamen 1), Maria Claes erfgenamen 2) en Teewis Vernijen 3). Wouter Cox is tot tocht en erfdom gekomen.

Terstond daarna hebben Wouter Cox en tevens de voorgenoemde Maria Cox met haar momber Wouter Cox samenderhand opgedragen tot behoef van Willem Claes het bos in de voorgaande gichte gespecificeerd met het huis en hof als pand en onderpand voor 4,5 rinsgulden Brabants jaarlijks. Te kwijten met 70 rinsgulden Brabants.  Willem Claes is ter gichte gekomen.

Wouter Cox stelde daarna zijn moeder Maria Cox weer in haar tocht.

 

1668, 09 juli.

Tielman Smans verklaart dat hij op 19 juni laatstleden gerenunctieerd heeft tot behoef van Gilis Mommen zijn rechten als huurder tot vruchten en “vedden” op een stuk land onder Cosen gelegen, omtrent een bonder groot geheten “di Letter Hoge”, grenzend Henrick Esselen 1), Gilis Mommen voorschreven 2) en 3) en Jan Bamps 4). Voor 19 gulden Brabants eens. Lijcop 1 gulden 5 stuivers, godtspenninck 1 oort. Staat nog zijn gerechtigheid af van vruchten zowel “krucken als erweten” staande op een goed van omtrent 12 roeden groot toebehorend aan Magriet Van Langenacken in Hese(?) gelegen voor 5 gulden Brabants eens. Gilis moet nu de pacht betalen. Getuigen: Lenaerdt Aerdts en Aerdt Pelsers.

 

1668, 16 augustus.

Jan Loueris van Meirhaudt is getrouwd met Maria Tessens. Hij verklaart ontvangen te hebben van de erfgenamen van Adriaen Cruijstraten 50 gulden Brabants geld die in handen van Ariaen Cruijstraten zaliger gearresteerd waren totdat een proces zou geëindigd zijn tussen Joan Loueris en Claes Teunckens, een van de erfgenamen van Jan Boonen(?) rentmeester van zijne hoogheid de prins van “Oraignien” tot wiens last de reparatie van de molen zou staan. Volgens de verklaring van Jan Loueris is dit proces beëindigd. Aangezien nog verscheidene andere personen een deel in deze molen hebben, zou Adriaen Cruijstraten over de 50 gulden kunnen aangesproken worden. Daarom heeft Jan Loueris met instemming van zijn zoon Antoon Loueris zich verbonden voor de ontvangst van dit geld met zijn goederen. Getuigen: mr. Arnold Vanden Berghe en Jacob Aerts.

Met het ontvangen geld hebben ze de pretentie geblust die Jan Loueris scheen te hebben tegen Aert Mechelmans die getrouwd is geweest met de dochter van Adriaen Cruijstraten voorschreven van enige onbetaalde dorpslasten die Loueris nog moest opmanen als boekhouder en lastheffer van het dorp Meirhaudt. Handtekeningen van Anton Loueris en merk van Jan Loueris. Correct?

 

1669, 25 november.

Godtvre Lavers staat zijn tocht af van een stuk land in Schuelen gelegen achter Sint-Joris schants, grenzend “het Niewlandt” W, Scruers van Hasselt O, Z zijn eigen erf. Tot behoef van Gaspar Poelmans voor 136 gulden Brabants eens. Opgemaakt in het huis van Gaspar Poelmans in Schuelen ter presentie van heer Joannes Stappers en Aerdt Corthauts, getuigen.

Op dezelfde dag heeft Godtvre Lavers nog zijn tocht afgestaan van een vat saeijens in het bovenstaande stuk land gelegen, dat Joris Vandepoel nog voor twee jaren in huur heeft. In het geheel is het stuk dus 3 halsters saeijens groot. Poelmans zal aan de som in het bovenstaande contract hiervoor 8 gulden bijvoegen, mits Godtvre van zijn huurder Jeuris Vande Poel 14 gulden heeft ontvangen als betaling van 2 jaren huur. “Godefridus Lavers” is de handtekening van de verkoper, die net als Jaspar Poelmans zelf ondertekent. (Zoek tevens op naam “Lauers”.)