R.A.H. Schepenbank Lummen nr. 94

25 oktober 1781 – januari 1786

Gichten Loons recht buiten vrijheid

 

Extract uit de samenvatting in handschrift door wijlen Mathieu Vandenbosch

 

1781. Blz. 0

In nomine domini. Amen.

N. Den 8den november 1787 heeft sr. Michael Aerts in judicio nedergeleijt ten eijnde van registratie en voor soo veel noodigh realisatie de generale commissie bij welcker soo blijckt in den immediaet volgenden register dito 8den november 1787, hij geconstitueert is om te ontfangen alle de pontpenningen, ceijnsen, heere en stadthelders rechten welcke sig bevinden opgetrocken te sijn zoo te zien is op het eijnde van gezijden immediaet volgenden gicht-register door voorschreven Michael Aerts.

 

Opschrift. Blz. 01

Gicht Register

Der justitie des landts Lummen ten Loonschen recht Buijten Vrijhijdt.

Getekend A. H. Van Muijsen secretaris

 

1781, 07 november. Blz. 06

Oud-burgemeester Van Muysen laat in naam van Henricus Lambertus Hardiques en diens vrouw Elisabeth Hussen een verzoekschrift registreren dat hij richtte aan hertogin douarière d’Arenberg, gravin de la Marck met de apostille gegeven 10.05.1781. Suppliek (in het Frans). Henri Lambert Hardiques, sinds enkele maanden gehuwd met Elisabeth Hussen dochter van wijlen Jean Hussen koopman en burger van de stad Hasselt, ontving van zijn schoonmoeder, volgens huwelijkscontract en overdracht van vruchtgebruik, huis en annexe in Schuelen onder Lummen, ter plaatse T’Heulken, met de brandewijnstokerij of ketel om jenever te stoken, gebouwd in de tijd van Hussen na octrooi en toestemming van graaf de la Marck. Mits jaarlijks 14 gulden Luiks te betalen op de eerste maandag van de vasten, zolang de stokerij bestaat. Toegekend op 07.11.1771. W.g. de Collard in naam van zijne excellentie.

In 1777 liet de weduwe het octrooi varen, maar ze moest blijven betalen. Hardiques vraagt vernieuwing van het octrooi. Vernieuwd op 10.05.1781. Was getekend Gendebien, intendant van het huis van Arenberg, drossard van Lummen. Registré à l’hotel d’Arenberg à Bruxelles, folio 14 registre commençant 21.04.1779.

 

1781, 08 november. Blz. 11

Facteur Hermans laat 2 akten registreren, getrokken uit het register van meier en laten van Horions Hof. 30 oktober 1781.

Akte I. Voor notaris L. M. Hermans notaris van de stad Herck verscheen 1) Conrardus Philippus Baltazar baron van der Heyden de Blisia, groot-cancelier van de prins-bisschop van Luik, groot-proost van het kapittel van Sint-Dionisius in Luik, archidiacre (aartsdiaken) van Brabant in de naam van de heer van Loye, Reckhoven en intieme raadsheer van zijne doorluchtige hoogheid voornoemd in zijn geheime raad in Luik, oud-burgemeester van Luik en commissaris-generaal van het land van Luik en graafschap Loon en 2) Jan Van Brabant inwoner van Scheulen.

In ruil geeft 1) aan 2) een perceel land en weide in Rue onder Scheulen, 1 bunder. Palende de edele heer de Libtton naar de kant van Berbrouck, de Laeck naar de zijde van Lummen, de representanten van het klooster van Sint-Catharinadal in Hasselt aan de twee andere zijden. Tegenwoordig is het gehuurd door Peeter Timmermans van Scheulen.

2) met zijn zoon, ook Jan Van Brabant, aan 1): percelen van erf uit hun weide gelegen tegen de Laeck aan het gemeen broek van Rue en met de stege daaraan grenzend. 1) accepteert als wedermangeling namens zijn broer om “uijt des edelens heer comparants drefte liggende ende staende linea recta door het gemeyn brouck door deze vermangelende erve ende als sijn eijgen te mogen voorts maecken die voorgemelde drefte en plantagie, soo sij in hen gemijn brouck voorschreven is staende ende existerende totter straeten toe, die nodige opwerpsels en souwen oft grachten, soo sij in hen voorschreven gemijn brouck bevonden woorden voorts totter straeten toe uyt te maecken der maniere nochtans dat den edele heer voorschreven noch buijten voorschreven souwen oft gracht niet verders en sal meugen uijt der tweede comparanten erve profiteren dan ontrent onderhalven oft twee voeten breedt buijten die voorgemelde souwen ende dat den edelen heer eersten comparant oft des selfs constituant ten sijnen coste ende laste sal moeten doen tot assurantie ende goeden vrede des tweeden comparants maecken ende stellen eenen goeden dobbelen gracht, welcken immediatelijck naer voorschreven gedenomineerden gracht oft sauwe oft erve voorschreven daer tusschen nogh liggende sal moeten alsoo oock linea recta gemaeckt ende getrocken woorden ende ten eeuwigen daghe dan alsoo aen hen tweede comparanten sal toebehooren.”

Gedaan op het adelijk kasteel van Loye, Lummen. Getuigen: E.H. Joannes Bollen, pastoor van Linckhout, en de edele heer Theodorus de Corswarem. Was getekend: Jacob. August. Tielens, secretaris.

Akte II. 4 november 1781. De tweede baron uit voorgaande akte, namelijk de eigenaar van kasteel Loye, ratificeert de voorgaande akte ten overstaan van notaris Hermans Van Herck. Opgemaakt op het adelijk kasteel in Rummen in presentie van de E.H. Uijtdebrouckx, priester, en Josep Losseau als getuigen.

Akte III. Op 7 november 1781 verscheen voor Tielens en Welms, respectievelijk meier en schepen van Reckhoven en in die kwaliteit meier en laat in Horions Hof, de E.H. Joannes Uijtdebrouckx die de twee bovenstaande akten heeft neergelegd om te registreren. Was getekend: Jacob. Augst. Tielens, secretaris.

 

1781, 06 december. Blz. 24

Arnoldus Luyten, weduwnaar van Donck, verkoopt na bekomen octrooi en publieke toewijzing via notaris J. J. Aerts aan Franciscus Cleren land “de Kaaeyck”, O Gerardus Renot, Z Herman Jaers, W erfgenamen van Jan Fillici met Petrus Plugers, N de Kerckstege. Belast met 6 oorden Loonse cijns. Het hout is voor de verkoper. Verder belast met 2 vat koren jaarlijks uit 4 vat aan de armen van Herck, 2,5 gulden aan advocaat Van Hees van Hasselt, te lossen met 50 gulden; 3 gulden aan zijn broer Joannes Luyten, te lossen met 60 gulden; 10 stuivers jaarlijks aan Peter Plugers af te lossen met 10 gulden, 1 schellinck gebakken wittebrood aan de kerk van Schuelen. Verkocht op 27.11.1781 ten huize van schepen Vandereycken te Schulen. Getuigen: Michael Hoelen, Joannes Luyten, Jaspar Vandereycken. Verkocht voor 700 gulden Brabants Luikse valuatie. Pontpenningen 35 gulden door meier opgetrokken.

 

1781, 06 december. Blz. 35

Gerardus Vrancken, mede voor zijn 3 zusters Marie Catharien, Marie en Elisabeth Vrancken, releveert 2/3 in 1 sille land te Schulen, N de relevanten, W Petrus Motmans, O Antoen Grauls. Hun aangekomen na de dood van hun halve zuster Anna Margriet Ruyters.

 

1781, 20 december. Blz. 40

Peeter Cox, als toeziender van de kinderen van wijlen Marten Ruyters en zijn vrouw Cathrien Ballet zaliger, releveert 1,5 vat sayens land te Schuelen in de Neerstraet, W Petrus Motmans, O Antoen Grauls, Z Herman Vandereycken. Hun aangekomen na de dood van Anna Margriet Ruyters, halve zuster van voornoemde minderjarige kinderen.

 

1781, 20 december. Blz. 40

Onze facteur Hermans releveert namens Johanna Maria Wouters na de dood van haar ouders Hendricus Wauters en Johanna Hermans 1) huis en hof, 3 vaten groot, omtrent de Ruerheyde in Schuelen; 2) land in den Hap tot Rue en andere geërfde goederen.

 

1782, 07 februari. Blz. 71

Lambertus Lambrechts en Antoon Grouls, burgemeesters van Schuelen, laten een uittreksel registreren uit de schepenrol van Lummen, Brabants recht buiten Vrijheid, en een brief van pastoor Bollen van Linckhaut.

1. Zitting van 05.09.1780. Borgemeesters van Scheulen, aanleggers, tegen Henrick Jacobs senior en Henrick Jacobs junior. Peeter Int Panis en de weduwe Joannes Gijssens zijn gedaagden. Quisthoudt namens de aanlegger verklaart dat dienaar Peeter Geerts het viertal gedaagd heeft; ze verschenen niet. Melden ze zich niet voor de 12de van deze maand, dan wordt dat als “verstek” aangezien. Op 10.10.1780 verschenen Henrick Jacobs sr., Peeter Int Panis en Michiel Helven namens zijn moeder Catharina Hoelen weduwe Joannes Gijssens. Ze aanvaarden de uitspraak van 28 augustus ll. Ze zullen opleggen en betalen 10 stuivers Brabants Luikse valuatie tot vergoeding van de schade, door misbruik van het broek. Was getekend J. F. Vaes, meier. De borgemeesters gaan akkoord op 22.02.1781 voor Jacobs, Tits, Schodts, Van Egen en Jans, schepenen. Was getekend: J. F. Vaes, meier.

2. Brief van de pastoor van Linckhout, Joannes Bollen, d.d. 11.09.1780. Hij verzoekt de schepenen om morgen in Lummen niet voort te gaan en geen buiten-genachte meer te houden wegens de burgemeesters van Scheulen tegen Peter Int Panis, Henricus Jacobs en consorten, rakende misbruik van het gemeen broek. Ze willen een akkoord. Beide partijen verzochte de pastoor om dit schrijven. Getekend: Joannes Lambrechts, Petrus Van Swaertenbrockx, burgemeesters van Scheulen. Michael Helven, Henricus Jacobs, Henricus Jacobs senior, Peeter Int Panis. P.S. Gelieve het de procureur Quisthout te zeggen; men zal spoedig de kosten komen bespreken. Deze brief met bijgaande kopie der rol van de Brabantse justitie moet u in de gemeente “comme” leggen en wel bewaren; het kan u later altijd dienen.

Opschrift van brief was: mijnheer, mijnheer Vaes, meier van het land van Lummen, wonend in Diest.

 

1782, 21 februari. Blz. 83

Experten heer doctor J. N. van Muysen laat een akte registreren van notaris T. Pijp van Hasselt d.d. 30.01.1782. Martinus Vliegen van Donck verkoopt aan Gerardus Hubertus Briers de onverdeelde helft van een bampt in de Zeelbemden onder Schuelen. De andere helft is van de kinderen Philips Van den Roye zaliger en Anna Borghs. De hele beemd is 12 roeden. Palende “die Smackriet” en het gasthuis van Wuestherck. Het wedergedeelte dat de comparant verkregen heeft van de kinderen en erfgenamen van Jan Vanderoye en Margareta Buntinx (notaris Hermans Wuestherck 20.07.1778 en 23.01.1779) wordt verkocht voor 300 gulden Brabants. Gedaan in Hasselt in het huis van de koper. Getuigen: Anna Marie Van Uijtrecht, Therese Vandevelde. Pontpenningen 15 gulden door meier opgetrokken.

 

1782, 07 maart. Blz. 85

Gilis Vinnis van Linckhaut verkoopt aan advocaat Van Heze, schepen van het oppergerecht van het Graafschap Loon, 5/8 uit een halve bunder bampt aan de Popelaer in de Zeelbempden onder Schuelen gelegen. De andere 3/8 zijn van advocaat Van Heze. “Onze” facteur Engelen neemt de koop aan i.n.v. de advocaat voor 350 gulden Brabants Luikse valuatie. Pontpenningen 17,5 gulden door meier opgetrokken.

 

1782, 07 maart. Blz. 88

Henricus Convents en Maria Gertrudis Convents releveren na de dood van hun ouders Petrus Franciscus Convents en Elisabeth Noops 1) bempt te Coorsel in de Budsaerden, O en W H. M. Reynders, Z en N hun eigen erve; 2) veldje “den Peperkoek” in Coorsel, O en Z de Brouckstraet, W en N Thomas Geerts; 3) land in Coorsel palend hun eigen erf, Thomas Geerts Z, W en N; 4) het Terfbrouck op ’t Oversel, N de beek, O erfgenamen Mattheas Gijbels, W Francis Lekens; 5) een beemd “den Leikerman” in ’t Oversel, O schepen Fredrix, W hun eigen erf, N de beek; 6) land “de Hoeve” in den Postelmanshoeck, O H. M. Reynders, W Jan Beckers, Z Francis Lekens; en voorts al hun andere goederen.

 

1782, 21 maart. Blz. 91

Allodiaal. Peeter Joannes Vos laat een akte registreren van notaris L. M. Hermans, stad Herck, d.d. 09.02.1782. Martinus Gijsens en zijn vrouw Elisabeth Van Geel weduwe Herman Demeer, als stiefvader van de kinderen van zijn vrouw, geeft in erfpacht uit, na toelating van de schepenen ten Loons recht buiten vrijheid d.d. 07.03.1782, aan Peeter Joannes Vos, meerderjarige jonkman, tegen een jaarlijkse onkwijtbare rente van 10 gulden Brabants Luikse valuatie aan Elisabeth Van Geel en later aan haar kinderen. Uitgegeven: land voorheen broek aan de Neerstraet in Schuelen gelegen, een halve sille genaamd “het Hofken”. Het grenst O representanten Leonard Steffens (Stessens?), Z straat, W representanten van Jan Polis, N de Voort. Dit goed had Herman De meer tijdens zijn huwelijk met Elisabeth Van Geel vernaderd van Gerard Renot. Peeter Joannes Vos moet er voor half maart 1783 een redelijk huis op bouwen: keuken, kamer, goede eiken playen; dubbele stenen schouw; dienend voor origineel pand en onderpand. Bij wanbetaling kunnen de opdragers land en huis aanslaan. Het erf is belast met 3 gulden ’s jaars aan het jaargetijde van Herman Vrancken en Catharina Wittox en met 1,5 gulden ’s jaars aan Nicolaus Josephus de Libotton heer van Cleijn Stevoort en met 5 stuivers grondcijns aan de hertogin van d’ Arenbergh op haar kasteel in Lummen. Gedaan ten notaris woonhuis “den Helm” in de stad Herck. Getuigen: Joannes Robertus Hermans, Maria Gertrudis A Melbeeck. Uitgegeven in erve of “emphiteusim”. Emphijtiosis = erfpacht (Stallaerts); emphytéose = erfpacht (Frans woordenboek).

 

1782, 30 maart. Blz. 97

Henricus Godefridus Roelants laat een akte registreren van notaris Arn. Drooghmans d.d. 08.02.1782. Petrus Beijnens (Bijnens) en zijn vrouw Marie Cathrien Reijnders van Hasselt verkopen aan Jacobus de Mathijs, tegenwoordig door zijn schoonzoon Henricus Godefridus Roelants, land “het Custersvelt” onder Scheulen. Het paalt met twee zijden de straat, de heer Stappers van Sint-Truiden en Herman Joors Z. Het goed komt af van hun overleden oom Francis Reynders. Last: enige oorden grondcijns op het kasteel in Lummen. Voor 740 gulden Brabants Luikse valuatie. Betaald in Franse kroonstukken aan 4 gulden 17,5 stuivers, 3 Louis d’Ors en ander zilvergeld. Gedaan ten huize van de koper “den Wan” op de Hooghstraet in Hasselt. Getuigen: Marie Van der pijpen, Anne Marie Van de Savel, beiden dienstmaagden van de koper. Voor kopie betaald: 1 gulden 15 stuivers. Pontpenningen: 37 gulden door de meier opgetrokken.

 

1782, 11 april. Blz. 99

Allodiaal. Schepen Wouters laat een openbare verkoop registreren gehouden door notaris J. Nulens d.d. 14.03.1782, op verzoek van Matthias Gielen met consent van zijn vrouw Helena Leysen. Ze verkopen een heydhoeve “de Scabbe” in Vurten, Coursel. Ze grenst O Houb Achten, W Peeter Smeets, Z Aldegondis Leysen, N Peeter Geerts. Verkoper reserveert zich 1 eikenboom, binnen het jaar af te kappen. Aan te slaan op dag van gichten met twee brieven schattingen. Gedaan ten huize van schepen Wouters, Vurten. Getuigen: Henr. M. Reijnders, Joannes Leysen. Gerardus Van Louw biedt 90 gulden Brabants Luikse valuatie, krijgt de palmslag. Getuigen: Matthias Claes, Arnoldus Lekens. Op 03.04.1782 bekent de verkoper volledig betaald te zijn door G. Van Louw.

 

1782, 11 april. Blz. 103

Schepen Wouters laat het verloop van een publieke verkoop registreren, gehouden door notaris J. Nulens op 13 en 30 maart 1782, op verzoek van Henricus Beckers. Verkoop van een torfbemdt (turfbeemd) “de Drij Tissen” onder Coursel. Hij grenst O Mattheus Reynders, W Jan Beckers, N de Oude Beke. Aan te slaan op dag van gichten met twee brieven schattingen. Op te roepen door gerechtsdienaar Andries Witters. Iedere hoge geldt 2 gulden Brabants Luikse valuatie, te delen tussen hoger en verkoper naar oud gebruik. Rechtskosten, o.a. 1 gulden roepgeld voor de dienaar, conditiegeld en kopie daarvan 3 gulden. Godsgeld 5 stuivers. Lycoop 6 gulden te verteren in het woonhuis van de verkopers na de palmslag, in Vurten. Getuigen: Henricus Mattheus Reynders, Henricus Van de Wijer. Anthoon Van Herck biedt 550 gulden Brabants Luikse valuatie en zet 25 hogen na de palmslag. Op 30.03.1782 verbetert Matthias Feyen de koop met 15 hogen. Getuigen: Peeter Convents, Arnoldus Reynders. Kaarsbranding op 08.04.1782. M. Feyen heeft betaald. Pontpenningen 28,5 gulden door de meier opgetrokken.

 

1782, 25 april. Blz. 107

Confreer Wouters laat een akte registreren van notaris J. Nulens, Coursel, d.d. 18.04.1782. Gerardus Celen verkoopt aan Henricus Van Hemel ongeveer 1 dagmaal bemdt in ’t Oversel, Coursel. De beemd genaamd “de Quintens” grenst O de erfgenamen Joris Moens, W Franciscus Van de Bergh, Z Jan Ceysens, N de Maelbeeck. Voor 236 gulden Brabants Luikse valuatie. Godsgeld 5 stuivers. Lycop 4 gulden. Gedaan in het huis van de notaris in Vurten onder Coursel. Getuigen: schepen Wouters, Joanna Gertrudis Convents. Pontpenningen 11 gulden 16 stuivers opgetrokken door de meier.

 

1782, 25 april. Blz. 109

Allodiaal. Oud-burgemeester Van Muysen laat een akte registreren van notaris T. Pijp, Hasselt, d.d. 09.04.1782.

Joannes Andreas Van herle en zijn vrouw Anna Margareta Plugers, van de stad Weustherck, verkopen aan Gerardus Hubertus Briers ongeveer 3 sillen broek “het Spaubrouk” onder Scheulen, palende het broek “de Rieten” van de koper 1), 2) Arnold Roberti, 3) de stege, 4) Jan Stappers en 5) “de communiebambt”. Voor 925 gulden Brabants Luikse valuatie. Betaald met 1 gouden soeverein van Albertus en Isabella aan 26 gulden 5 stuivers, 2 croix de Malte aan 22 gulden 5 stuivers en de rest 4 gulden 17 stuivers 2 oord in Franse kronen. Het broek werd de verkopers toegedeeld op 03.11.1780 (not. J. G. Morren van Weustherck onder letter B), komend van hun ouders wijlen Petrus Plugers en Dymphna Gobben zaliger. Gedaan in Hasselt ten huize van de koper. Getuigen: Agatha Bastiaens, Anne Marie Treunen. Voor de akte betaalde Briers 4 schellingen.

 

1782, 10 mei. Blz. 120

Marten Pulinx laat een akte registreren van notaris L. Hermans, stad Herck, d.d. 16.02.1768. Marten Pulinx van Scheulen en zijn vrouw Anna Borghs weduwe van Philip Van Roye staan tocht en tochtgerechtigheid af die ze vanwege Philips Van Roye hebben op 6 roeden bempt uit 24 roeden onder Scheulen, Z “die Smack Grieten Bempt”, O de commandeur van Bernissem, N Philip Smets en Sint-Barbara-altaar, W de Armen van Herck. Dragen tocht op aan hun kinderen, van Philip van Roye, aanwezig: Hendrick van Roye meerderjarig en ongehuwd; Philip van Roye, Guilliam Buntinx en zijn vrouw Dimphna van Roye.

Deze kinderen van wijlen Philip van Roye en Anna Borghs verkopen de 6 roeden aan Marten Pulinx voor 60 gulden Brabants. Gedaan in het woonhuis van de notaris. Getuigen: Maria Gertrudis Van Melbeeck en Joanna Beatrix Hermans.

 

1782, 16 mei. Blz. 123

N. Hermans laat een akte van akkoord registreren, geschreven door zijn vader notaris L. M. Hermans, stad Herck d.d. 24.04.1782.

1. Maria Agnes Wintmolders, mede in naam van haar zusters (volmacht voor dezelfde notaris);

2. Joannes Lambrechts inwoner en oud-burgemeester van Scheulen.

De eerste was in proces tegen de tweede voor de justitie van Lummen Loons recht buiten vrijheid wegens wanbetaling van 7,5 gulden jaarlijks en s.c.p. betaald geworden met 6 gulden aan partij 1, na de dood van hun tante Maria Gertrudis Wintmolders aan hen toegedeeld (akte voor deze notaris). Minnelijke schikking door tussenkomst van kapelaan Lambrechs van Scheulen. Akkoord: 2 zal aan 1 jaarlijks “dobbel” jaar betalen prompt op de vervaldag Driekoningen tot alle achterstallen betaald zijn. Omwille van de grote kosten gemaakt voor deze zaak door 2) schenkt de eerste hem 8 gulden uit de achterstallen kwijt (remissioneert), zodat hij voor de eerste twee jaren nog slechts 4 gulden moet opleggen. De kosten zijn voor de tweede partij. Gedaan in het notarishuis “den Helm”, getuigen kapelaan Lambrechts, Laur. Walt. Hermans.

 

1782, 07 juni. Blz. 129

Henricus Reynders laat een akte registreren van notaris J. Nulens d.d. 14.01.1782. Ludovicus Reynders en zijn vrouw Gertrudis Lemmens van Coursel verkopen aan Elisabeth Stieners ongeveer een halster land genaamd “de Kaelvat” op de Witterswinninge in Coursel gelegen, O Jacobus Leysen, W Jacobus Claes, Z verkopers, N straat. Voor 140 gulden Brabants. Opgemaakt in het huis van de verkopers genaamd “die schutters kamer” in Coursel. Getuigen: Henricus Van de Wijer, Mighiel Put. Pontpenningen “gesmaldeelt” (is naar een bepaalde verhouding verdelen; Verdam): 5-5-0 door meier opgetrokken.

 

1782, 18 juni. Blz. 139

Gerardus Gaspar Arnoldus Briers laat een akte registreren van notaris Th. Pijp, Hasselt, d.d. 11.06.1782. Petrus Jacobus Jamart en zijn vrouw Marie Catharien Plugers van Scheulen verkopen aan Ger. Gasp. Arn. Briers 1 sille broek onder Scheulen tegen het Dingensbroeck, wisselend met de heer Briers. Voor 400 gulden. Het perceel was op 01.12.1723 gekocht door Joannes Gobben, moederlijke grootvader van Catharien Plugers, van Louis Clercx en zijn vrouw Marie Vernijns (notaris C. Liefsons en gerealiseerd voor Loons recht 03.04.1726). Bij deling werd het achtergelaten door Petrus Plugers en zijn vrouw Digna Gobben, schoonouders/ouders van de verkoper. Gedaan in Hasselt ten huize van de koper, die licentiaat in beide rechten en advocaat is. Getuigen: Agatha Bastiaens, Marie Treunen.

 

1782, 20 juni. Blz. 141

Gerardus Oyen laat een akte registreren van notaris J. Van de Kerckhof, stad Herck, d.d. 10.06.1782. G. H Van de Kerckhof verkoopt namens baron de Cauwenhoven de Winxelle, na publieke toewijzing op 01.06.1782, een jaarrente van 8 gulden Brabants ’s jaars op panden van Elisabeth Lambrechts weduwe Berten onder Scheulen. Voor 215 gulden Brabants boven de onkosten. Gedaan ten notarishuize voor getuigen Br. H. Kerckhof, Gerardus Oyen.

 

1782, 20 juni. Blz. 144

Wauter Serdons, Gerardus Serdons, Peeter Serdons, Hendrick Van Quaethoven in naam van zijn vrouw Marie Serdons, Hendrick Geerts als man en momber van Gertruijdt Hermans weduwe van Merten Serdons, releveren na de dood van hun ouders Jan Serdons en Aldegond Vandevoort: 1) huis en hof naast een sille, te Schuelen in de Herlezstraet, O Elisabeth Lambrechts, Z straat, W erfgenamen Jan Cox; 2) huis en hof in de Herlezstraet, O de relevanten, Z joufr. Hussen, W straat, N Jan Verneyns; 3) een half bunder op Donderveldt, O Hendrick Van de Venne, N Kenis van Herck, W Renier Le Clef; 4) 1 sille land, O en N straat, Z heer de Libotton, W de Klijn Herck; 5) een halve sille, O en Z de pastoor van Schuelen, N, Z en W een hof aan ’t Hulken gelegen; 6) jaarlijkse rente van 17 gulden op huis en hof van Wouter Geboors onder Schulen.

 

1782, 04 juli. Blz. 146

Peeter Rutten als man van Christien Uten, mede voor zijn zwagerin Cathrien Uten, releveert na de dood van Hendrick Uten en Lucia Schoonmackers 2 sillen bempt onder Coorsel in den Overslagh, palende Peeter Gooven, Jan Commen en de gemeen heide.

 

1782, 04 juli. Blz. 146

Maria Uten releveert, mede voor haar zuster en broers, na de dood van hun broer Dirick Uten een bos onder Coorsel, palende met 2 zijden de beek, N de heide.

 

1782, 04 juli. Blz. 146

Simon Gormans releveert, mede voor zijn broers Matheus, Hendrick en Peter Gormans, na de dood van de ouders N. Gormans en Josien Clerx, broek onder Coorsel in den Overslagh aan de grote beek, N en W Thomas Wouters.

 

1782, 04 juli. Blz. 147

Antonius Even, mede voor zijn zusters en broers, releveert na dood van zijn ouders Gerard Even en Ida Wauters een bempt onder Coorsel in den Overslagh, O Peeter Goven, Z Antonius Geerts, W erfgenamen Thijs Claes, N Hendrick Wauters. (Waarschijnlijk familienaam Iven.)

 

1782, 04 juli. Blz. 147

Goris Geerts releveert na dood van zijn ouders Jan Geerts en Ida Schuylens: 1) broek onder Coorsel in de Overslagh, palende Jan Schuylens, Jan Vaes, de Klijn beek; 2) een beemd daar, palende Antoon Wauters, Jan Schuylens, de grote beek.

 

1782, 04 juli. Blz. 147

Peeter Rutten, als man van Christien Uten, releveert na de dood van Elisabeth en Anna Uten 2 sillen bempt onder Coorsel in den Overslagh, palende Peeter Goven, Jan Commen en de gemene heide.

 

1782, 04 juli. Blz. 148

Willem Leysens releveert na dood van Peeter Leysens en Catharina Van duffel 1) broek in ’t Grootbroeck onder Coorsel in ’t Oversel of Overslagh, N de grote beek, O Leonardus Wellens of ’t Wautersbroek, W Geert Thielens; 2) broek in ’t Oversel, voorheen 2 percelen, genaamd “Kromphals”, O erfgenamen Lenaert Wellens, Z de Roode beek, W de Quinten, N den Schueleman.

 

1782, 18 juli. Blz. 149

Registratie van akte van verhuur op verzoek van oud-burgemeester Van Muysen, en door hem als notaris opgesteld 25.12.1779 en 28.01.1780. Jouffr. Joanna Petronella Vandeputt weduwe Joannes Hussen verhuurt aan de hoogste bieder goederen onder Schuelen, nu bewoond en gebruikt door Joannes Mathijs. Het gaat om huis, schuur, stallen, hof, aanhang, samen 43 vat sayens; 1 bunder 14 roeden weide; “den Langen Bampt”; “den Kettelbampt” onder Schuelen en Berbrouck, samen 2 bunders 10 roeden.

Voor 6 jaren: voor labeur beginnend nu in de wintertijd; voor huis en annex half maart 1780 en eindigend respectievelijk Sint-Andries 1785 en half maart 1786.

Voorwaarden. Dorpslasten staan tot last van de huurder. Indien schatting in Berbrouck volgens prinselijk mandement verdubbeld wordt, is die verdubbeling tot last van de verhuurster. Houtwas, eens om de 6 jaren, voor de huurder. Huis en bouwagie worden voor inkomst van de huurder, of binnen 4 weken daarna, in bewoonbare staat van dak en wand gesteld. In aankomend goed seizoen zal de verhuurster een “schuerwinckel” bouwen en voor half maart een dubbele varkensstal. In de aanstaande zomer zal ze een kamer met “afganck” maken. De huurder moet het onderhoud doen: vitsen, latten, nagels en plakken. Jaarlijks 600 pond walmen (stro) steken (dekken). Bij het einde van de termijn (het afvaren) moet de huurder de goederen laten in de staat dat hij ze gekregen heeft. De huurder moet jaarlijks omtrent Hasselt kermis 4 koppels kiekens leveren aan de verhuurster; 1 vracht met kar en twee paarden doen van 2 à 2,5u buiten Schuelen als hem dat gevraagd wordt. Aan de notaris 10 gulden voor het opstellen van de voorwaarden en de huurakte betalen. Huurder is verantwoordelijk voor brand. Huur betalen jaarlijks ten huize van de verhuurster op half maart. Ontlasting bij miswas volgens algemeen gebruik. De huurder moet borg stellen. Na het einde van de huurperiode komt er geen stilzwijgende huurvernieuwing. Opzeg mogelijk na drie jaar. De huur wordt toegestaan aan de laatste hoger om 11u30. De toezegging is voorbehouden tot 14 uur.

Inzet ten notarishuize in Hasselt op 25.12.1779: 200 gulden boven de lasten. Hoogsels van 5 gulden. Niemand hoogt. Op 28.01.1780 verbleven aan Henricus Van Roye van Geneken gehuwd met Catharina Van Heeswijck na 7 hoogsels. Borg is Martinus Pulinx van Schuelen, voor 1 jaar. Dat is niet voldoende; er moet meer borg komen voor de andere jaren anders vervalt de huur. Gedaan ten huize van de verhuurster in Hasselt. Getuigen: E.H. Theodoor Duys, priester, en Joannes Marckelbach.

 

1782, 18 juli. Blz. 154

Henricus Matheus Reynders laat een akte registreren van notaris J. H. Bovie, Berbroek 06.07.1782. Joannes Egidius Nicolai, koopman van Hasselt, bekent na proces voor de schepenen van Hasselt en Luik een schuld voor koopmanswaren hem geleverd door Joannes Mattheus Reynders, koopman in Coursel. Het gaat om 695 gulden. Nicolai zal 300 gulden betalen binnen 6 weken; de rest binnen het jaar, met de onkosten. Joannes Egidius de la Valle van de stad Herck blijft borg met de helft van een weide en blook te Worpt onder Schuelen gelegen. Het goed is 1,5 bunder groot en grenst met 3 zijden Briers van Hasselt en de weduwe scholtis Nicolai met de 4de zijde. Dit goed viel aan de la Valle toe via deling en hij heeft de tocht van de andere helft. Gedaan in het huis van de notaris in Berbroek, genaamd “den Herckant”. Getuigen Henricus Swinnen en Petrus Franciscus Ceysens.

 

1782, 18 juli. Blz. 157

Servaes Tullen bekent naderscap aan Gilis Caelen, bloedverwant van Jacobus Van Swievelt, aangaande een deel broek op het Lummens Brouck, N de Kercke Sille, de koster van Linckhout, W de heer Van Dormael, Z de beek. Tullen kocht van Van Swievelt op 21.1.1781. Vernaderd voor 16 gulden.

 

1782, 18 juli. Blz. 158

Michiel Jacobs laat een handschrift registreren. Daarin verklaarde schepen M. Aerts op 14 mei 1778 dat Michiel Jacobs van de erfgenamen Jan Van Hees een deel kocht in een bempt genaamd “de Berbier” onder Schuelen. Hij betaalde met 114 gulden. Lycop en andere kosten 7 gulden.

 

1782, 18 juli. Blz. 159

Anna Wijnants releveert na de dood van haar broer Lambert Wijnants land in Coorsel omtrent de Wittersche Winning, O Catharina Smeets, W erfgenamen Jan Hendrix, N en Z Jacob Wijnants.

 

1782, 18 juli. Blz. 160

Jan Jansen releveert na de dood van zijn ouders Jan Janssen en Lucia Groven een perceel broek in Stal onder Coorsel, O erfgenamen Hendrick Tielemas, W Hendrick Moors, Z erfgenamen Peeter Vaes, N de Maelbeeck.

 

1782, 18 juli. Blz. 160

Willem Witters, mede voor Jan, Mathijs en Jan Witters en voor Adriaen Peeters, Jan en Gertrudis Peeters, releveert na de dood van Lambrecht Witters: 1) perceel broek in Castel onder Coorsel, “den Stevensbempt” genaamd, grenzend O Jan van de Wijer, W Jan Van de Berghe, Z de beek(?), N Mathijs Thijsmans; 2) land in Castel grenzend O Peeter Ceyssens, W Laurens Palmers, Z straat, N ’s heeren aert.

 

1782, 26 september. Blz. 164

Meier Aerts laat een akte registreren van notaris P. J. Plughers van Schulen d.d. 30.07.1782. Joannes Lambrechts verkoopt aan Anthoon Grouwels land “het Hofken” in de Neerstraet in Schulen, 2 vaten sayens groot. Met het drieske daaraan. Het grenst O de koper, N “de Spoeij”, Z straat, W de stege. Belast met 5 gulden ’s jaars aan sr. Vaes te Hasselt; 16 stuivers aan de kerk van Herck; 16 stuivers aan de kerk van Schulen en 1 pint smout; 3 stuivers 2 oord herbergs koren en ’s heeren grondcijns. Voor 312 gulden Brabants Luikse valuatie boven de lasten. Betaald met: 1 dobbel Franse pistool ad 31 gulden, 50 Franse kronen, 6 Zeesche pattacons en de rest in goed zilvergeld. De verkoper geniet de helft van de oogst van 1783, mits hij zelf zaait. Gedaan in de kapelanie in Schulen. Getuigen: E.H. Joannes Lambrechts en Anna Dirix. Pontpenningen 15 gulden 12 stuivers door meier opgetrokken.

 

1782, 10 oktober. Blz. 176

Cornelis Boes, mede voor zijn halfbroer E.H. Cornelis Boes en voor Jan Gressens, releveert na de dood van Hendrick Jacobs senior: 1) land “het Marienblook”, O “den vijfver”, N straat, W Peeter Lijnen; 2) de genoemde “Vijfver”, W “het Marienbloek” gelegen onder Linkhout; 3) ¼ van 1 sille onder Schulen genaamd “den Blaesbalck”, O de hertogin alhier, W Elisabeth Jans weduwe Smets, N den ouder Demer of Vloetgracht, Z de custerije van Beringen.

 

1782, 24 oktober. Blz. 183

Jan Rijnders, als man van Anna Margareta Vijfeycken, mede voor Maria Vijfeycken en Maria Van Zeeren kind van Aldegondis Vijfeycken releveren na de dood van hun zuster Anna Catharina Vijfeycken een perceel broek in Coorsel omtrent “den Hooghen Bosch”, O Mathijs Hermans, W schepen Fredrix, Z de gemeente heide, N Jan Munters.

 

1782, 24 oktober. Blz. 183

Gregorius Truyens en Matthijs Ceyssens als mombers van de kinderen van wijlen Arnold Knap en Catharina Truyens, namelijk Anna Maria, Elisabeth en Gerardus Knap, releveren: 1) perceel broek in Coorsel in “de Heyvinne”, O Matthijs Ceyssens, W Hendrick Beckers, Z ’s heren aerdt, N de beek; 2) perceel broek in Coorsel in den Overslagh, O Antonius Bosmans, W Peeter Comans, Z Jan Comans, N de beek; 3) perceel broek in Coorsel in den Overslagh, O Gregorius Truyens, W Arnold Truyens, Z Peeter Convents, N de beek; 4) perceel broek te Coorsel in den Overslagh, O Lenaert Haengrefs, W Anthonius Bosmans, Z de beek, N Mathias Vanderheyden.

 

1782, 24 oktober. Blz. 184

Adriaen Peeters, Jan Peeters, de erfgenamen van Mathijs Peeters, Egidius Franciscus Peeters, Jan Baptist Peeters, Peeter Vranx nomine uxoris Gertrudis Peeters releveren na de dood van hun ouders Martinus Peeters en Anna Witters: 1) land te Coorsel onder Castel, O en Z Jan Witters, W Matthijs Feyen, N ’s heeren aerdt; 2) huis en hof in Castel onder Coorsel, O en N straat, W Jan Witters, Z Daniel Slangen.

 

1782, 24 oktober. Blz. 185

Petrus Mathias Bleux en Joanna Bleux releveren na de dood van hun ouders Henricus Bleux en Elisabeth Jackers een perceel broek te Vurten onder Coorsel, O Peeter Dries, W Adriaen Swerts, Z de Winterbeek, N de Oude Beek.

 

1782, 07 november. Blz. 185

Joannes Hermans, als naaste bloedverwant van de wezen van Martinus Serdons, legt de momberseed af.

 

1782, 18 november. Blz. 186

Gerardus Renotte laat een akte registreren van notaris P. J. Plugers, Scheulen, d.d. 17.03.1782 en 14.04.1782.

Hendrick Vander Leyden man van Magriet Vandelaer leent van Gerard Renotte 200 gulden Brabants Luikse valuatie aan 4,5%. Pand: land “de Bellemansheyde” in Scheulen, 2 vat saeyens groot, O erfgenamen Joannes Fillici, W Jan Joors, N “ t Bijl” of Aldegon Strauwen. Gedaan ten notarishuize voor getuigen Joannes Theodorus Plugers, Marie Agnes Plugers. Op 14.04.1782 ratificeert Magriet Vandelaer echtgenote van Hendrick Vander Leyden de lening. Getuigen ten huize van notaris Plughers: Ida Wasch en Maria Agnes Plugers.

 

1782, 21 november. Blz. 190

Libertus en Gerardus Maris, mede voor hun broer Joannes en zuster Margo Maris, releveren na de dood van hun ouders Willem Maris en Elisabeth Joors: 1) land in Schuelen, O Sin-Joris schans, N de edele heer de Borre, W Bertus Vrancken, Z de stege; 2) 1 sille broek in Schuelen op de Hoybempdt, O Peeter Motmans, W Jan Mathijs Joors, Z de Laek; 3) een jaarrente van 5 schellingen staande op het Schanshofken te Schuelen.

 

1782, 21 november. Blz. 190

Secretaris Vandelaer releveert na de dood van zijn matante Maria Catharina Vandelaer 1) een bempt onder Schulen, O en Z straat, W beneficie van Sint-Nicolaesaltaar, N kanunnik Vermylen; 2) zijn deel in “de Thijsbosch”.

 

1782, 21 november. Blz. 191

Secretaris Vandelaer releveert na de dood van zijn zuster joufr. Agnes Vandelaer zijn part onder Schulen en Lummen.

 

1782, 05 december. Blz. 12

Jan Fransen releveert na dood van zijn ouders Gerard Franssen en Ida Timmers een bempt in de Overslagh in Coorsel, O Peeter Jans.

 

1782, 05 december. Blz. 192

Gerardus Put, regerend burgemeester van Hechtel, releveert q.q. een perceel broek in den Overslagh in Coorsel.

 

1782, 05 december. Blz. 193

Joannes Witters releveert na de dood van zijn ouders Jan Witters en Maria Tielen een bempt in den Overslagh in Coorsel.

 

1782, 05 december. Blz. 193

Peeter Jans, mede voor zijn zuster Elisabeth, releveert na de dood van ziijn ouders Peeter Jans en Marie Huysmans 2 percelen broek gelegen in Coorsel in den Overslagh, Z Jan Fransen.

 

1782, 05 december. Blz. 194

Arnoldus Nijs releveert namens zijn vader Arnold Nijs, na de dood van hun respectievelijke grootouders en ouders Antoen Laureys en (niet ingevuld) een perceel broek in den Overslagh in Coorsel, Z Peeter Groeven, O Jan Vaes.

 

1782, 05 december. Blz. 194

Jan Commens releveert in de naam van Jan Schuylens, na de dood van diens ouders Arnoldus Schuylens en Magriet Tielen, een bempt in den Overslagh.

 

1782, 05 december. Blz. 195

Jan Commens releveert, mede voor zijn twee broers Peeter en Joseph en zijn zuster Gertruyt Commens, na de dood van hun ouders Jan Commens en Lucia Moons een perceel broek in den Overslagh in Coorsel.

 

1783, 13 januari. Blz. 217

E.H. Lijnen, pastoor van Scheulen, heeft q.q. proces met Jan Luyten. Pastoor stelt, na toestemming van de archidiaken, tot borg voor het proces: 1) 4 roeden broek in de Zeelbemden onder Scheulen, O de Nieuwfbemden van jofr. Van Hees en consorten, N de Pegelaer, Z H. Geest van Herck, W Veltmans met “die Luyten”; 2) 1 sille broek op den Houwbemdt te Scheulen, O Mathijs Joors en advocaat van den Dwije, W en Z Geerart Oyen, N het Roost van jofr. Stellingewerf weduwe advocaat Borghs; 3) 1 sille bemt over de Demer, O Matthijs Hulshaegh en consorten, W Jan Daniels, N sr. Wiggen, Z de gemeynten dcijk. Het zijn alle percelen van de kerk.

 

1783, 23 januari. Blz. 218

Voor meier Aerts en de schepenen Fredrix, Aerts junior en Van Muysen verschenen Lambertus Bollen en zijn vrouw Anna Elisabeth Jans weduwe Andries Smets, respectievelijk stiefvader en moeder van Jean Mathieu Smets, tot rentmeester van het Munsterbilzens kapittel benoemd. Ze gaan hun tocht uit van de volgende goederen, opdat ze zouden kunnen dienen als borg voor het rentmeesterschap: 1) huis, stal, schuur, hof, akkerland, samen 1,5 bunder in Linckhout, O Lambert Claes, Z straat, W Peeter Jacobs, N straat. Geschat op 2000 gulden. Verhuurd aan 50 gulden boven 15 vat koren, samen 80 gulden. 2) broek of maaiweide “het Gofferbrouck” in Schuelen, 3 sillen groot, O kerk van Linckhout, Z en N hertog van Arenbergh, W het “revier” genaamd de Laeck. Geschat op 2000 gulden. Jaarhuur 80 gulden. 3) broek “den Bergh” 1 sille groot, te Scheulen, O des selfs erve, N erfgenamen Renier Kenens, Z E.H. Peykens van Hasselt. Geschat op 500 gulden. 4) broek “den Blaesbalck”, 3 sillen in Schulen, O Paulus Aerts, N de Oude Demer, Z-W des selve erve. Geschat op 1000 gulden. Verhuurd aan 40 gulden jaarlijks. 5) broek “de Satepoel”, een half bunder te Scheulen, O, Z en N de hertog van Arenbergh, W heer Koijers van Hasselt. Geschat op 600 gulden. Jaarhuur 24 gulden. 6) een halve bunder weide “de Wueste Bemden” in Scheulen; Z Paulus Aerts, O de Oude Herck, N Peeter Jacobs. Geschat op 1250 gulden. Jan Mathijs Smets verpandt deze goederen voor zover hij eigenaar is. Hij is gehuwd en minderjarig. Zijn vrouw gaf haar toestemming in handen van schepen Aerts junior.

 

1783, 30 januari. Blz. 225

Schepen Wauters laat een akte registreren van notaris J. Nulens van Vurten onder Coursel d.d. 03.01.1783. Petrus Eygen verkoopt aan Gerardus Van Houdt een perceel hey-joute(?) op ’t Vliegerseynde te Coursel gelegen, O Jacobus Ceysens, W Henricus Mattheus Reynders, Z gemeyn heyde, N koper. Voor 78 gulden Brabants Luikse valuatie. Lijcop 1 gulden, Godtsgeld 5 stuivers. Gedaan ten notarishuize. Getuigen Arnoldus Reynders en Joannes Jacobus Hendrix.

 

1783, 13 februari. Blz. 228

Notaris P. J. Plugers laat een akte registreren van zijn hand d.d. 24.06.1782, opgemaakt in Schulen. E.H. Lijnen, pastoor van Schulen, Hendrick Van Quaethoven, Jan Ramakers waren met de notaris op 19 mei 1782 present ten huize Christiaen Maris op den Worp onder Schulen, toen die zieke Maris aan zijn vrouw Marie Gertruyd Wasch een weide maakte en naliet. Het gaat om het Begijne Weyken onder Schulen, W Libert Maris, Z Jacobus Smets, O Waterstraat. Hij deed dat omdat zijn vrouw hem het hele huwelijksleven lang als zieke heeft gehad en onder dokters handen, en tot opvoeding van de kinderen. Verklaring gedaan ten notarishuize in Schulen. Staat van schulden gemaakt binnen hun huwelijk: 400 gulden aan Briers van Hasselt van vervallen landhuur.

 

1783, 13 februari. Blz. 230

Registratie van conditie, proclamatie en akte van verkoop op verzoek van de koper Joannes Eyckmans. Verkoop gehouden door notaris J. Nulens ten huize van Joannes Munters te Stal-Coursel, huis geheten “den Keyser”. Getuigen: Munters en Matthias Feyen. Verkopers zijn: Paulus Kruys en zijn vrouw Elisabeth Geerts met zijn consorten, namelijk Nicolas Geerts, Henrick en Peeter Geerts, Mighiel Van Houdt en zijn vrouw Maria Geerts. Verkocht wordt: 1) land te Stal-Coursel tegenover de capelle, O Dionisius Moens, W Arnold Convents, Z de Heirbane, N Peeter Theys; 2) land in Stal-Coursel tegenover de capelle, O Matthias Lemmens, W Dionisius Moens, Z de Heirbaen, N Peeter Theys. Samen belast met 100 gulden Brabants Luikse valuatie aan de erfgenamen Gaspar Mertens en consorten; met 50 gulden Brabants Luikse valuatie aan de Armen van Coursel. Opgeroepen door gerechtsdienaar Andries Witters. Verkoop op 13.08.1782. Henricus Beckers biedt voor de 2 percelen 600 gulden Brabants Luikse valuatie boven de 150 gulden last. Hij krijgt de palmslag en hoogt onmiddellijk 10 hogen van 2 gulden Brabants Luikse valuatie. Op 10 september 1782 hoogt Joannes Eyckmans 40 hogen ten notarishuize te Vurten onder Coursel. Getuigen: Arnoldus Reynders en Joannes Jacobus Henrix. Het bleef aan deze koper.

De drie broers, Peeter, Nicolaus en Henricus Geerts, gaven volmacht tot verkoop via een akte geschreven door “præpositus”(abt) Georgius Rieckers, kanunnik St.-Crucis in Dorstadt (08.06.1782). Dorstadt is een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen. De gemeente maakt deel uit van de Samtgemeinde Oderwald in het Landkreis Wolfenbüttel.

 

1783, 25 februari. Blz. 254

Peeter Cornelis, Joannes Francis en Aldegonde Cornelis releveren na de dood van hun ouders Jan Cornelis en Anna Jans een perceel land in Coorsel onder Hoxelaer, O en W Joannes Beckers, Z Broekstraet, N E.H. Beerts en Adriaen Peeten.

 

1783, 27 maart. Blz. 256

Registratie van een publieke verkoop gehouden door notaris J. Nulens op verzoek van Joannes Hermans als man van Anna Tielens van land omtrent de Schrickheyde in Vurten onder Coorsel. Het grenst O Peeter Smeets, W erfgenamen Gaspar Tielens, Z “Abrahams Weijer”, N Peeter Baeten. Roepgeld voor dienaar 1 gulden. Voor conditiegeld en kopie 3 gulden, 5 stuivers godsgeld, lijcoop 6 gulden te consumeren ten huize van schepen Wouters in Vurten onder Coorsel. Getuigen: schepen Wouters, Petrus Mathias Wouters. Op de eerste zitdag op 20 november 1781 riep gerechtsdienaar Andreas Witters het goed op. Adriaen Peeten biedt 210 gulden Brabants Luikse valuatie. Vernadering geschied op 22.11.1782 door de erfgenamen Peeter Smeets. Pontpenningen 10,5 gulden door meier opgetrokken.

 

1783, 10 april. Blz. 260

Gerardus Maris laat een akte registreren van notaris J. J. Aerts van Lummen, d.d. 03.04.1783. Hermanus Jaars met zijn instemmende vrouw Maria Catharina Persoons verkopen aan Gerardus Maris land “den Bermbosch” in Schulen, grenzend O de pastoor van Herck, Z straat, N Joannes Stappers. Voor 350 gulden Brabants Luikse valuatie. Lycop 10 gulden Brabants Luikse valuatie, inbegrepen vervallen huur. Betaald in Franse gewichtige Lowien. Gedaan ten notariswoonhuis voor getuigen Henricus Schepers, Catharina de Mot. Pontpenningen 17,5 gulden door de meier opgetrokken.

 

1783, 01 mei. Blz. 267

Schepen Wauters laat een akte registreren van notaris J. Nulens d.d. 11.04.1775. Joannes Schepers verkoopt aan Joannes Beckers land in de Postelmanshoeck in Coursel, O Peeter Francis Convents, Z en N de koper, W straat. Belast met 50 gulden Brabants Luikse valuatie aan de H. Geest van Coursel en met 200 gulden Brabants Luikse valuatie aan de erfgenamen van Matthias Bleux. Voor 325 gulden Brabants Luikse valuatie. Godsgeld 5 stuivers, lijcoop een half ton Diesters bier. Het schaarhout blijft voor de verkoper. Gedaan ten huize Hendrick Tielemans in het Dorp van Coorsel. Getuigen Henricus Matthias Gijbens, Hendrick Ickmans. Pontpenningen 16,5 gulden door de meier opgetrokken.

 

1783, 01 mei. Blz. 270

Gerardus Maris laat verklaring registreren. J. Leynen, pastoor van Schuelen, verklaart op 06.04.1783 dat Theresia Put, ongeveer 10 jaar, en Joannes Put, ongeveer 7 jaar, beiden van Schuelen zijn. Ze zijn achtergelaten door wijlen Joannes Put en wijlen Elisabeth Schevernels. Ze zijn 150 gulden schuldig voor verlopen kostgeld, onderhoud van de klederen. De mombers Gerardus Maris en Hieronymus Grouls zullen de 150 gulden betalen uit het geld dat Franciscus Maris, overoom van de kinderen, aan de kinderen gelaten heeft bij testament.

 

1783, 27 juni. Blz. 281

Josephus Coenen laat een akte registreren van notaris J. L. Dubois, Tienen, d.d. 04.06.1782. Joannes Carolus Coenen en zijn vrouw Elisabeth Maris, ingezetenen van de hoofdstad Brusselt 1) en 2) Jos. Coenen van Budingen. De eerste geeft in belening aan de tweede: a) een half bunder weide op ’t Wisselbroeck in Schuelen. Palende mijnheer Stappers, de straat, secretaris Vandelaer; b) een half bunder land gelegen als voor, palende Joannes Roelants, de straat, commissaris Kips; c) kapitale rente van 10 pistolen Brabants (jaarlijkse intrest 4 gulden 4 stuivers) tot last van Jan Maris van Schuelen. Deze goederen zijn in hun geheel belast met rente van 21 schellingen ’s jaars aan het zusterklooster van Hasselt, met 4 schellingen rente aan mijnheer Coex van Hasselt, met 10 gulden Luiks rente aan de edele heer de Libotton in Stevoort en met 9 gulden Luiks ’s jaars aan dezelfde. De lasten zijn voor de tweede comparant zolang hij de goederen “bezit”. Voor 500 gulden Luiks geld. Verdere overeenkomst. De eersten mogen de belening ten allen tijde beëindigen mits aan de tweede comparant, hun oom, in plaats van 500 gulden Luiks de som van 700 gulden Luiks terug te geven. Als de kinderen van de eerste comparanten dit goed en rente in hun eigen voordeel willen terugnemen, zal dat mogen gebeuren voor 500 gulden Luiks. Ze kunnen dat alleen maar eisen als ze 25 jaar zijn geworden of tot een ander staat gekomen, hetzij voor hun deel apart of samen voor het geheel. Als de tweede comparant de goederen langer zou behouden dan 60 jaren, zal er geen teruggave meer kunnen gevraagd worden. De goederen en de rente zullen dan pleno jure toebehoren aan de tweede comparant of zijn erfgenamen. Wordt de som terugbetaald, dan zullen de vruchten gedeeld worden à rato van tijd. Gedaan in Tienen voor getuigen advocaat Dubois, Gerardus Poffé. Pontpenningen 25 gulden door meier opgetrokken.

 

1783, 27 juni. Blz. 284

Henricus Beckers laat een akte registreren van notaris J. Nulens, Coursel, d.d. 23.04.1783. Marie Beckers weduwe Hendrick Tielens, volgens wederzijds testament voor notaris G. Munters d.d. 04.12.1780 en 11.01.1781 geregistreerd voor de schepenen van Brabants recht buiten Vrijheid, verkoopt aan Henricus Beckers land “het Gesuer” aan de Breedonck, W Aert Convents, N Jan Schroyen. Belast met 150 gudlen Brabants Luikse valuatie aan de genoemde Beckers. Voor 400 gulden Brabants Luikse valuatie boven de 150 gulden. Godtsgeld 5 stuivers. Lijcop 5 gulden. Gedaan ten huize van Marie Beckers in het dorp van Coursel. Getuigen: Matthias Feyen, Gerardus van Lou. Pontpenningen 20 gulden door meier opgetrokken.

 

1783, 10 juli. Blz. 287

Anna Bielen releveert na dood van haar zuster Helena Bielen: 1) perceel broek “den Smeyers Bempt” te Coursel, O Jan Schepers, W erfgenamen Arnold Truyers en weduwe Gertrudis Van hamel, Z de Brouckstraet, N Gerard Van Louw; 2) land te Hockselaer onder Coursel, O Paulus Van Postel, W Arnoldus Van Schilebeek, Z Jan Claes, N de Hoffstraete.

 

1783, 10 juli. Blz. 287

Margareth Luyten releveert na dood van haar zwager Peeter Reynders 1) perceel broek onder Coorsel tegen de Overslag, O E.H. Pelsers en schepen Wauters, W Jacobus Leysens, Z Marten Reynders, N de Oude Beeke; 2) land “den Rochter” onder Coorsel, O en W de heer van Postel, Z en N burgemeester Pelsers.

 

1783, 10 juli. Blz. 288

Hendrick Liebens verkoopt aan Thomas Deckers land “het Wijgersblouck” te Hochselaer, O Peter Leynen, W Peter Deckers, N de straat, Z Lambert Dirickx. Het is belast met 4 gulden ’s jaars aan Thomas Deckers, koper; met 25 stuivers aan het klooster van Rottem. Verkocht voor 100 gulden. Lyckop een half ton bier. Godtspenning 2 stuivers. Verkoper verklaart dat Deckers het perceel nog huurde tot 1786. Pontpenningen door meier opgetrokken: 5 gulden.

 

1783, 26 juli. Blz. 290

Voor meier Aerts en schepenen Fredrix en Van muysen verschenen Joannes Hieronimus Bovie, notaris en voorspreker van de souvereine justitie van stad en land Luik, met zijn vrouw Anna Joanna Van Langenaeker, meewerkend alhoewel “ongehouden”. Hij maakt zich sterk voor Joannes Henricus Van langenaeker, oud-burgemeester en schepen van het hoog gerecht der rijkser stad Sint-Truiden, en voor Matheus Ledent raadsheer van de stad Luik gehuwd met Maria Elisabeth Van langenaeker, hun respectievelijke zwagers, broer en zus. Ze blijven borg voor Jan Maris en eventuele consorten die borg hebben verzocht op 24.07.1783. Borg: 1) 4 vat saeyens land te Schuelen op den Belick, palende de heer van Staden, Francis Swartenbroux met 2 zijden en erfgenamen van begijn Hansen. Verhuurd aan Peeter Weyns. 2) 2 vat sayens land in Schuelen op het Cornelisvelt, palende de straat, heer de Libotton, Francis Swartenbroux met 2 zijden. Verhuurd aan Arnold Baerts. 3) een erfrente van 19 gulden 10 stuivers op Peeter Pollaris te Schuelen die aan de comparanten is toegevallen na de dood van Anna Catharina Coenens weduwe Van Langenaker, procureur van het geestelijk hof van Luik, hun ouders en schoonouders. 4) een rente van 7,5 gulden op panden van Martinus Serdongs in Schuelen, door de comparant verkregen van E.H. Labhey pastoor van Berbrouck. De comparant is in proces met Jan Maris en consorten over purgement (inlossing, aanzuivering) van bosch-landt in Schuelen.

Daarna volgt in het Frans een akte van ratificatie door Ledent (31.07.1783), gedaan voor notaris Guffens in Luik. Getuigen: Catherina Barbonier, Magdaleine Helliber.

De akte van ratificatie van Joannes Henricus Van Langenacker werd opgesteld in Sint-Truiden op 4 augustus 1783 voor notaris L. de Heusch en getuigen Anna Gertrudis Snievaerts, Anna Elisabeth Leben.

 

1783, 25 september. Blz. 295

Sr. Reynders van Coursel releveert namens Gertrudis Dries gehuwd met Jan Clemens Convents na de dood van haar ouders Peeter Dries en (niet ingevuld) 1) een perceel broek in Coursel, O Jan Baptist Van de Weijer, Z Broeckstraet, W genoemde sr. Reynders, N weduwe Jan Reynders “den doeven”; 2) land “het Clijn Blouck” grenzend de straat aan 3 zijden; 3) een vijverke palend rondom de straat; 4) nog een vijverke grenzend rondom de straat, onder den Hooghen Bosch; 5) een beemd in “de Lange neycken”, N zijn eigen erf, W weduwe Peeter Francis Convents, Z Brouckstraet, O weduwe Peeter Stevens.

 

1783, 25 september. Blz. 295

Reynders van Coursel releveert namens de kinderen van wijlen Carolus Dries en wijlen Anna Catharina Meyen, namelijk Marie Elisabeth, Marie Helena en Christina Dries, dezelfde goederen als in het voorgaande relief.

 

1783, 09 oktober. Blz. 303

Voor meier en schepenen Aerts en Van Muysen verkoopt Jan Jansens van Heghtel aan Peeter Tielens een bempt in ’t Oversel onder Coorsel, W Marie Smekens, N de beek, O Matheus Vanderheyden. Voor 1000 gulden. Pontpenningen 50 gulden door meier opgetrokken.

 

1783, 06 november. Blz. 305

Jan Hanegrijs releveert na dood van zijn ouders en Marie Elisabeth Ceynsens, Christina en Gertruyt Ceysens(?) releveren na de dood van hun grootouders Lenaerdt Hanegrijs en Gertrude Smets: 1) perceel broek in Coorsel op het Oversel, N de Groote Beeke, O Geert Seelen, Z Jan Slangen, W Jan Bollaert; 2) perceel broek in de Kijfvinne, palende Mathijs Vrancken, Peter voorschreven (?), de prelaat van Averbode, heer Aerts.

 

1783, 06 november. Blz. 305

Hendrick Slangen releveert na dood van zijn oom Matthijs Van de Loye een perceel broek onder Coorsel in de Keyfevinne, O Peeter Nijs, W Peter Gormans, N beek, Z gemeyne heyde. Rel. 1-17-2.

 

1783, 07 november. Blz. 306

Voor Aerts, Fredericx en Van Muysen, meier en schepenen van de hoge justitie van het land Lummen ten Loons recht, releveren Jan Putt, Jan Houbreghs gehuwd met Christina Putt, mede voor hun consorten Elisabeth Putt, Anna Putt, Maria Catharina Putt en Maria Putt na de dood van hun oom Willem Morren 5 roeden bamd in Schuelen in ’t Frassenbrouck. De beemd grenst advocaat Vossius, de Laeck, de erfgenamen Mathijs Joors, het begijnhof van Diest.

Ses collaterale relevanten 11-5; boeten en gr.. 2-2; totaal 13-7.

 

1783, 24 november. Blz. 308

De zoon van Joannes Verneyns (heet hij Wilhelmus? De naam is doorstreept) releveert na de dood van zijn ouders Joannes Verneyns en Anna Catharina Coomans: 1) land “het Heufken”, Z en W Lieben Maris, O edele heer Delibotton, N straat; 2) land “het Haesenstuck” in Schuelen, joufr. de weduwe (niets ingevuld), O Herman de Mere, W heer Briers van Hasselt, Z Peter Schurmans.

 

1783, 24 november. Blz. 309

De zoon van Joannes Verneyns en Anna Catharina Coomans releveert voor zichzelf en voor zijn zwager Peter Weyns: 1) perceel land in Schuelen genaamd “Buytens Hoff”(?), W de straat, N en O de halfbonders, Z Jan Mellen; 2) land in Schuelen, N joufr. Hussen en erfgenamen Briers van Hasselt, Z Wauter en Gerard Serdonghs, W Elisabeth Lambrichts.

 

1783, 04 december. Blz. 311

E.H. Joannes Antonius Pelsers laat verloop van een publieke verkoop registreren, gehouden door notaris P. F. Wauters d.d. 04.10.1782. Op verzoek van Jacobus Kampenhausen “conseiller referendaire des duchés de Guliers et Berg, possesseur en droit public et ordinaire” gehuwd met Maria Josepha Philippi wordt onder lot 2 een hooibroek verkocht onder Coorsel gelegen, 2 dagmalen groot, O Jan Gielen, W commissaris P. F. Wauters, N de Oude Beek, Z het “straetie”. De koper geniet de broekhuur van 1783: 16 gulden. Verkocht ten huize van Aert Feyen binnen Beringen. De koper moet gichtgeld, pontgeld, lyckop van ieder perceel 3 gulden betalen. Getuigen: Servatius Fre en Petrus Josephus Vander Aa. Burgemeester Pelsers biedt voor het hooibroek op de Vogelsberg, na lang roepen van de dienaar, 500 gulden Brabants Luikse valuatie en verkrijgt de palmslag en verhoogt met 10 hogen van 2 gulden. Laurentius Claes verhoogt 3 hogen. Burgemeester Pelsers zet nog 15 hogen. Getuigen: Joannes Leuws, Servatius Fre. Het bleef aan hem. Allodiaal. Rechten: 1-17-2. Registratie en kopie 4 gulden.

 

1783, 04 december. Blz. 317

Joannes en Vaes Lemmens releveren na de dood van hun ouders Joannes Lemmens en Christina Boets een dagmaal broek, “Torfbrouck” genaamd, Z beek, O convent van Averbode, W Francis Melbeek, N Antoon Gaters.

 

1783, 18 december. Blz. 318

Jacobus Stevens en Joannes Vaes laten het verloop van een publieke verkoop registreren gehouden door notaris P. L. Van der Aa d.d. 11.12.1783 en eerste zitdag op 12.11.1783. Op verzoek van Catharina Bellinx weduwe Peeter Put, na octrooi van schepenen d.d. 23.10.1783, bijgestaan door haar moederlijke oom Joannes Nicolaus In ’t Hof worden de volgende goederen te koop gesteld: 1) hooibempt in Hoxelaer onder Coorsel, genaamd “het Geseer”, O Henrick Beckers, W Caspar Knaep, N Henrick Van de Wijer, Z beek; 2) deel van een hooibeemd (met octrooi van schepenen van Beringen) gelegen onder Heusden, O Machiel Neys, W Joannes Beckers, Z en N de beek. Octrooi voor verkoop van een turfbempt werd geweigerd. Verkoop ten huize van Henrick Daniels gestaan voor de poort van Beringen onder Coorsel. Getuigen: Mathijs Feyen en sr. Everard.

Perceel 1 bleef aan Joannes Vaes en Jacobus Stevens voor 270 gulden Brabants Luikse valuatie. Betaald. Kwitantie staat geregistreerd. Pontpenningen 13 gulden door meier opgetrokken.

 

1784, 15 januari. Blz. 325

N. N. Briers releveert mede voor zijn broers en zusters na de dood van hun ouders Gerardus Briers en N. Cox: 1) een halve bunder land aan de Herlestraat, W Egidius Russon, O Willem Vanderheyden, Z het Bruninxvelt, N straat; 2) stuk broek “den Populier”, N de kerk, Z Sint-Joris van Schuelen, W erf van den Buckenbergh; 3) land “het Hultencruys”, N de Klijne Stege of Straete, O erfgenamen Dirix Huybrechts, Z erfgenamen Christiaen Smolders, W erfgenamen van Herman Van der Eijcken; 4) een halve bunder bempt op ’t Hultencruys, O Jan Menten en Peeter Convents erfgenamen, N de stege, W Lamb. Klebrechts, Z erfgenamen Aedt Cuypers; 5) 1 sille bempts in Worp gelegen, W de Groote Herck, O erfgenamen Herman Vandereycken; 6) 1 sille bempts op de Herck, palend als voor; 7) 1 sille bos op ’t Olingen Velt en land, O de Winterbeek, Z de erfgenamen Jan Loyens, W Carolus Palmans, N Nicolaes Havers; 8) land op “t Bruninxvelt, O H. Geest van Herck, N straat, Z erfgenamen Arnold Wilsens, W erfgenamen Wauter Tielemans; 9) een halve bunder bempt in de Herck gelegen, O de Klijn Herck, W de Groote Herck, N erfgenamen Wauter Tielemans, Z hun eigen erf; 10) 2 bunder broek “de Rüeten”, O de Clijn Ruyten, Z straat, W Peeter Carol, N Jan Verneyns; 11) 5 sillen land op ’t Bruninxvelt, O sr. Egidius Ruisson, W Cecelia Van Weddingen, Z de stege; 12) een halve bunder broek aan de Halbeeker Dijck, palende het gasthuis van Herck, Peter Menten, Arnold Kuypers en Jan Hermans; 13) land aan ’t Herleveldt, palende de straat, de Scheydthaege, den Swaenenbosch van Ambrosius Reynders; 14) 7 roeden bempts in de Sille Bempden, palende Peter Mentens, Peter Tielens, erfgenamen Machiel Palmars; 15) stuk broek met een hof te Worp, eertijds huis en hof, N Cecilia Van Weddingen, W de kerk, O de Cortstraet, Z Jan Even; 16) “item van der klijner straetien” regenoten O en W Willem der Wilde; 17) stuk land “het Boschblouck” te Worp gelegen voor het huis, palende W de erfgenamen Herman Vandereycken, O Lambertus Kellens, N die Klijn Straet, Z Dingena Vandereycken; 18) 1 bunder bos aan den Heyligen Dries, O en N Aert Roelants, W Jan Van Nuffel.

 

1784, 29 januari. Blz. 328

Henricus Beerden (Beerten) laat een akte registreren van notaris L. Goffin van Hasselt d.d. 01.12.1783. Jan Putt van Sint-Lambrechts-Herck voor de helft en Jan Houbrechts als man van Christina Putt, Elisabeth Putt meerderjarig en ongehuwd, Maria Catharina Putt, Maria Putt en Anna Putt 3 minderjarigen, voor de andere helft. De laatstgenoemden zijn kinderen van wijlen Willem Putt en zijn vrouw Catharina Lois. Na de dood van Willem Morren broer van wijlen Marie Morren vrouw van wijlen Peeter Putt, hun respectievelijke ouders en grootouders, viel hen 5 roeden wisselbampt toe. Ze verkochten deze aan Henrick Beerten (publiek toegewezen op 01.12.1783). De 5 roeden wisselen met notaris Plugers en zijn onder Schuelen in ’t Frassenbrouck gelegen. Ze palen advcaat Vossius, de Laeck, de erfgenamen Mathijs Joors, het begijnhof van Diest. Voor 170 gulden. 3 gulden aan de notaris voor condities. Gedaan ten notarishuize in Hasselt voor getuigen Michiel Bertrand, Henrick Van Rijckel. Pontpenningen 8,5 gulden door meier opgetrokken.

Op 1 december 1783 verklaarde Henricus Beerten deze koop gedaan te hebben voor zijn moeder Ida Comans. Gedaan zelfde plaats voor getuigen Jan Houbrechts en Anna Putt.

Op 02.12.1783 ratificeert Christina Put, vrouw van Jan Houbrechts van Alken 2 verkopen door haar man gedaan op 01.12.1783: de ene aan Beerten hiervoor geregistreerd en de tweede aan Gerard Caspar Arnoldus briers lic. in de rechten en advocaat, hier niet geregistreerd. Gedaan ten woonhuize van dezelfde notaris met als getuigen E.H. Egidius Hubens, priester, en Guilliaum Hermans.

 

1784, 29 januari. Blz. 335

Mathias Witters leent van notaris Joannes Nulens van Coorsel 100 gulden Brabants Luikse valuatie aan 5%. Pand: land, weide in Castel onder Stal, O en N Daniel Slangen, W Jan Van de Bergh, Z Jan Beckers. Allodiaal.

 

1784, 12 februari. Blz. 344

Herman Vandereycken en Francis Van Swartenbrouck neven van het gebrekkig kind Elisabeth Lambrichts, dochter van wijlen Agatha Vandereycken en Jan Lambrichts, leggen de eed af als momber.

 

1784, 26 februari. Blz. 346

Schepen Wauters releveert namens de kinderen van Jan Ceyssens en Elisabeth Didden, namelijk Bernardus, Jan, Peeter, Henrick, Paulus, Catharina en Elisabeth Ceyssens: 1) perceel broek in ’t Oversel, O Corsten, W Mathijs Bleux, Z de oude Beek, N Mathijs Ceyssens, O erfgenamen Jacob Witters, W de Male Beek, N Peter Ceyssens (hier ging duidelijk iets fout); 2) perceel broek in Stal in ’t Waterbroek gelegen, O klooster van Floref, W erfgenamen Henrick Tielens, Z de Oude Beek, N de Mael Beek; 3) een perceel land in Stal grenzend Joris Reijnders O, den Groten Huijs Hoff en huijsingen hun eigen erf W, s heeren aert Z en N; 4) een perceel land in Coorsel, d’ erfgenamen Willem Vijfeijgen O, Gerard Van Houdt W, het Papenwijerken Z, s heeren straet N; 5) een perceel broek in Vurten, O Peter Ceyssens, W erfgenamen Arnol Truyers, Z Catharina Witters, N de Oude Beek; 6) perceel broek te Coorsel, O Jan Reynders, W erfgenamen Peter Vaes, Z Jacob Vaes, N de beek; 7) land in de Postelshook gelegen, O straat, W en N Mathijs -, Peter L. Van der Aa Z; 8) land te Veurten, O Gertrudis Van Hamel, W Francis Vande Voort, Z Peter Francis Convents, N straat; 9) land te Veurten, O straat, W Hubertus Achten, N Elisabeth Van de Voort; 10) land te Veurten, O straat, W erfgenamen Peter Smets, N Jaspar Reynders, Z hun eigen erf; 11) land te Veurten, O erfgenamen N. Notelaers, W straat, Z Jan Ulens, N Thomas Marcal; 12) perceel broek in de Brutselen, O erfgenamen Peter Convents, W erfgenamen Willem Vijf eycken, Z Adriaen Peters, N Catharina Van heer; 13) land “het Heulenteulen Block”, O Hendrik Van de Wyer, W erfgenamen P. F. Convents, Z erfgenamen Henrick Beckers, N hun eigen erf. (Heulenteer = vlierboom).

 

1784, 29 februari. Blz. 349

Schepen Wauters releveert namens kinderen van wijlen Mat. Lemmens en Maria Van Ubbel zaliger, met name E.H. Lemmens, Henrick, Matheus, Aldegondis en Elisabeth Lemmens: 1) land “den Muggenbergh” te Coorsel, O hun eigen erf, W erfgenamen Henrick Reynders, Z Joseph Van hamel, N straat; 2) broek in Coorsel op de Breedonck, O erfgenamen Henrick Tielmans, W de Broeckstraet, Z Jan Beckers, N Jan Schroyen; 3) land “de Dellen” in Coorsel, O Henrick Mat. Reynders, W zijn eigen erf, Z Joseph Van hamel, N straat.

 

1784, 29 februari. Blz. 350

Schepen Wauters releveert namens de kinderen van wijlen Jan Reynders en Marie Van Herck zaliger, namelijk Arnol Gielliaer gehuwd met Anna Reynders, Joannes, Hubertus, Jaspar, Christina en Anna Reynders: 1) stuk land “de Clueder” te Coursel in de Postelmanshoek omtrent het Briedvenne, O, N en W straat; 2) broek “het Lanck Vonderken”, O de Winterbeek, W erfgenamen Peter Lijnen, Z Joannes Convents, N Mart Reynders; 3) perceel broek in Coursel, genaamd “den Bergh”, O Gertruydis Van hamel, W Matth. Hermans, N Francis Schoefs en Henrick Mathijs, Z ’s heren aert; 4) perceel broek “den Bempt” te Coursel, O Margo Van hamel, W E.H. Biets, Z erfgenamen schepen Reynders, N de beek.

 

1784, 29 februari. Blz. 350

Schepen Wauters releveert namens Jan Slegers en Anna Slegers na de dood van hun zuster Barbara Slegers: 1) een huis op de Vurtersche Schants, O de steenweg, W en N de schansvesten; 2) perceel broek “het Bempken” te Coursel, O Mathues Claes, W en Z schepen Wauters, N hun eigen erve; 3) perceel torfbroek te Coursel, O P. van Nubbel, W Ant. Van Herck, Z ’s heren aert, N Winterbeek; 5) land te Hoeckselaer, O en Z ’s herensraet, W Peter Claes, N Joannes Nulens.

 

1784, 29 februari. Blz. 351

Doctoor en oud-burgemeester Claes als man van Anna Cecilia Van Weddigen, mede voor Joannes Cornelius Van weddingen, heer van Herten, en de zes kinderen van de edele heer de Herckenteel en Anna Francisca van Weddingen, releveert na dood van joufr. Anna Van Weddingen de helft van een bempt in Schuelen.

 

1784, 11 maart. Blz. 352

Schepen Wauters laat een akte registreren van notaris J. Nulens, Coursel, d.d. 27.02.1784. Maria Truyers, vrouw van Henricus Rutten, geassisteerd door haar dochter Anna Maria Rutten, 23 jaar en instemmend, verkoopt krachtens schriftelijke volmacht van haar man aan Antonius Bosmans een bempt met annex schaarbos in den Overslag onder Coursel, O weduwe Jan Bosmans, W Arnold Wevers en consorten, Z Peeter Tielens. Koper koopt namens zijn moeder Aldegondis Smets weduwe Joannes Bosmans. Voor 120 gulden Brabants Luikse valuatie, Godsgeld 5 stuivers, lijcop 3 gulden. Het schaarhout van dit jaar is voor de verkopers. Gedaan ten huize schepen Wauters te Vurten. Getuigen: E.H. P. N. Beerts, Mathijs Fijen. Allodiaal.

 

1784, 26 maart. Blz. 355

Registratie van ’t verloop van een openbare verkoop gehouden door notaris J. J. Aerts op 18.03.1784, op verzoek van Jacobus Put, ongehuwd en van Coursel, Gerardus Polders gehuwd met Gertruyd Claes, Ida Claes en Helmus de Messemaeker als vader van Joannes Mathijs de Messemaeker, verwekt bij wijlen Marie Catherine Claes. Verkocht ten huize van Henricus Canners in Geneyken: 1) perceel land “de Hoeve”, Z Peter Mues, N en W weduwe Vaes Wolfs. Belast met 1 zak koren ’s jaars aan het beneficie van O.-L.-Vrouwaltaar in Lummen en met 150 gulden Brabants Luikse valuatie kapitaal aan Merentiana Stevens de weduwe Vaes Wolfs. Deze laatste last zullen de verkopers met de koopsom afleggen. 2) land “de Lang Streep”, O wed. Bogaerts van de Buitinge van Beringen, N en W wed. Vaes Wolfs. Allodiaal. 3) “het Canners Heufken”, O straat, W Petrus Swaelen, Z hun eigen erf. Bij betalingsvoorwaarden staat dat 1 quaertien (het muntstuk) twee schellingen waard is. Uitgeroepen door gerechtsdienaar Ramakers. Getuigen: Paulus Vaes en Michiel Aerts.

Perceel 2) werd gekocht door Hendrick Vanderheijden die de koopsom van 140 gulden betaalde, de gicht ontving en deze verkoopcondities liet registreren.

1) werd verkocht aan Joannes Van Hamel voor 72 gulden Brabants Luikse valuatie.

3) “Canners Heufkens” werd toegeslagen aan de straatmeesters van Reckhoven, Leonardus Teys en Jan Mertens voor 361 gulden Brabants Luikse valuatie.

 

1784, 26 maart. Blz. 363

Anna Vaes laat het verloop registreren van een publieke verkoop gehouden door notaris J. Nulens op 27.01.1781 op verzoek van Jaspar Vaes. Verkoop van land onder Coursel op het Leelen gelegen: O het Papenwijerken, W Gerard Vaes, Z de gemeyn Heyde, N wed. P. F. Convents. Aan te slaan half oogst met “een brief schettinge”. Kosten: gichtgeld, kaarsbranding, pontgeld, voor conditiegeld en kopie 4 gulden 35 stuivers, afroepgeld van 3 naroepen (“nageboden”), 5 stuivers godsgeld, 2% voor drinkgeld te drinken ten huize van Jaspar Smeets, waar de koop doorgaat in de straat te Coursel, na de palmslag. De koper moet 10 gulden fooi geven voor de vrouw van de verkoper. Adriaen Peten biedt 180 gulden Brabants Luikse valuatie boven de 10 gulden fooi. Hij zet 10 hogen van 2 gulden. Op 12.02.1781 hoogt Petrus Van ubbel met 4 hogen af. Zelfde plaats. Getuigen Joseph Van hamel en Gaspar Smets. Adriaen Peten hoogt nog 1 hoge. Kaarsbranding op dezelfde dag.

Adriaen Peten betaalt op 28.02.1781 250 gulden Brabants Luikse valuatie in zijn huis in het Dorp Coursel. Getuigen: Simon Ceysens, Peeter Laemans. Pontpenningen 12,5 gulden door meier opgetrokken, “gesmaeldeelt” (= gesplitst; was een gedeelte Brabants?)

 

1784, 26 maart. Blz. 369

Peter Motmans en Jan Lambrechts, toezieners van Marie Moors, minderjarig en ongehuwd, releveren na de dood van haar ouders Jan Joors en Anna Oppré: 1) huis en hof in Schuelen op ’t Schermenzeel, O de straat, Z Lambert Vrancken, W erfgenamen Jacobus Oppré; 2) 1 bunder land in Schuelen, N Buibosch (Binbosch?), O straat, Z Jan Van Brabant, W Peter Pollaris.

 

1784, 26 maart. Blz. 369

Peter Motmans releveert na de dood van Mathijs Joors voor zichzelf en voor Margariet Joors en voor Lambert Van de Voort; tevens voor de kinderen van Jan Moors, namelijk Marie, Jan, Ida en Libertus Joors: 1) een bonder broek genaamd “den Laeck Bampt”, wisselbroek tegen advocaat vanden Dwije; 2) een perceel bempts genaamd “het Lutselbuerken” (geknoeid!), grenzend den Demerdijck N; 3) een rente van 47 gulden op panden van Peter Motmans, namelijk huis en hof in Schurven (Schuurhoven?); 4) een rente van 10 gulden jaarlijks op panden van Jaspart Vandereijcken in Schuelen in de Neerstraet gelegen; 5) een rente van 8 gulden jaarlijks op panden van Jan Hermans op het Sagen Stuck op ’t Truerbrouck; 6) een rente van 9 gulden jaarlijks op panden van de erfgenamen Thijs Strampers in Rue gelegen; 7) een rente van 16 gulden jaarlijks op panden van Jenne Marien weduwe Lamb. Van de Brouck en verder alle Loonse goederen. Het verzocht relief werd verleend “met ban en vrede naer onser bancken recht en is in hoeden gekeert”.

 

1784, 26 maart. Blz. 370

Schepen Wouters releveert namens Lamb. Lekens, Willem, Jan en Jacob Lekens na de dood van hun ouders Joris Lekens en Helena Van ubbel: 1) huis en hof te Stal-Coursel, O Mari Huybrechts, W Dilia Claes, Z straat, N Jan Van de Wijer; 2) land in Stal-Coursel, O Laureys Palmers, W Joannes Nulens, Z Thomas Lemmens, N Broeckstraet; 3) land en dries in Vurten, O en N Joannes Nulens (Neelens?), W en Z de Cleyne Geyteling; 4) perceel torfbroek in Coursel, O Augustinus Leeten, W Thomas Geerts, Z Jaspar Comans, N Winterbeek.

 

1784, 30 maart. Blz. 371

E. Pater Bogaerts, Carthuijzer en prior van het klooster in Zelem, laat een akte registreren van notaris G. Aerts, Paal, d.d. 27.07.1782. Michiel Roosen borger van Diest, wonend in de herberg den Lommer, leent 700 gulden Brabants Luikse valuatie in oude Franse kronen (1 kroon is 4 gulden 17 stuivers 2 oord Brabants Luikse valuatie waard) aan 3,5% (24 gulden jaarlijks) van de Kartuizers, vertegenwoordigd door pater prior, pater vicaris en pater coadjutor. Bij betaling binnen 3 maanden na de vervaldag volstaat 3%. Eerste valdag 27.07.1783. Panden: een perceel dries in Gosselaer, grenzend O de erfgenamen Aert Dirix, Z de stege van Jan Peermans, N en W Joris Van der Maesen; een perceel broek, het derdedeel van 5 sillen, op het Schuelensbroeck gelegen, W de weduwe Jan Keunen, N de Laeck. Deze goederen zijn enkel belast met schattingen en cijns. Getuigen: Joannes Josephus Moons en Bruno Moons. Getekend door pater prior Hootsmans, pater F. Anth. Van der Bossche vic., fr. Bruno Philippi coadjutor en Michael Roosen.

Pontpeningen 35 gulden door de meier opgetrokken.

 

1784, 02 april. Blz. 374

Joufr. Marie Christien Briers laat een akte registreren van notaris Arnold Droogmans uit de Choorstraet in Kermpt, d.d. 31.3.1784. Balthasar Rubens van Schulen verkoopt aan Marie Christien Briers, present door haar broer advocaat en licentiaat in de rechten Gerardus Gaspar Arnoldus Briers, een hypotheek van 10,5 gulden Brabants Luikse valuatie jaarlijks die hij heeft op panden van Peter Schurmans, nl. land “het Haesenstuck” in Schuelen. Hypotheek sinds 12.12.1772 voor dezelfde notaris. Balthasar Rubens was toen samen met zijn broer Hendrik Rubens. Geregistreerd Lummen Loons recht 17.12.1772. Voor 300 gulden Brabants Luikse valuatie. Gedaan ten notaris huize. Getuigen: Marie Bijnens, Arnoud Dooms. Pntpenningen 15 gulden door meier opgetrokken. Was getekend: M. Aerts.

 

1784, 02 april. Blz. 375v

Advocaat L. H. A. Briers laat een akte registreren van notaris Arnold Droogmans d.d. 24.03.1784. Marten Pulinx en zijn vrouw Aldegond Ramakers verkochten een jaar geleden aan L. H. A. Briers een maaibampt, 6 roeden uit 24 roeden, waarvan de koper de rest bezit, in overdeeldheid., gelegen in ’t Schuelen Brouck. De 6 roeden palen de koper 1), 2) de heer Rubens van Sint-Truiden met zijn beemd genaamd “ ’t Smackfriet”; 3) St.-Joris choor of kerk van Schulen, 4) gasthuis van Herck. Door Pulinx via vernadering verkregen van zijn vader zaliger Marten Pulinx (Not. L. M. Hermans 03.04.1769 – Lummen Loons recht buiten vrijheid 20.04.1769).

Voor 300 gulden Brabants Luikse valuatie. Gedaan in het woonhuis van de verkopers genaamd “Gasthuysbosch” onder Schuelen. Getuigen: Joannes Maris van Schuelen en Renier Bex van Donck. Pontpenningen 5 gulden door meier opgetrokken. W. g. M. Aerts.

 

1784, 22 april. Blz. 376

Henricus Beerten laat een akte registreren van notaris L. M. Hermans, stad Herck, d.d. 29.03.1784. Francis Maris van Diepenpoel op den Kayenbergh verkoopt aan Henricus Beerten, meerderjarig en ongehuwd van Schuelen, als meestbiedende land onder Schuelen aan de Neerstraet, ongeveer een half bunder groot, genaamd “het Veltien”, O Peter Motmans, Z Elisabeth Lambrechts’ bosland, W weduwe Jaspar Vander Eycken, N straat. Voor 550 gulden Brabants. Het is belast met 5 schellingen herbergh koren aan de hertog van Arenberg. Gedaan ten notarishuize “den Helm” in Herck. Getuigen joufr. Maria Gertrudis Van melbeeck en Peter Carolus Hermans. Pontpenningen 27,5 gulden door meier opgetrokken.

 

1784, 22 april. Blz. 378

Henricus Vander hoedonken releveert na dood van zijn ouders Michael Nicolai en Maria Anna Geers hun goederen onder Laeren, Coorsel, Gestel. (niet gespecificeerd)

 

1784, 22 april. Blz. 378

Henricus Vander Hoedonken releveert na dood van begijntje Haesdowes(?) een perceel land met huis en hof in Coursel, O abdij van Averbode, W Jan Mathijs Gijbels.

 

1784, 06 mei. Blz. 380

Baltiaen Vanschoenbeeck releveert na dood van zijn ouders Joannes Vanschoenbeeck en Aldegon Jacobs huis en hof in Schuelen, O en Z Peeter Motmans e consorten, W straat, N Marck Giers.

 

1784, 17 mei. Blz. 380v

Ambrosius van der kercken laat een akte registreren van notaris T. Pijp, Hasselt, d.d. 16.05.1784. Peeter Serdongs van Schuelen, met zijn instemmende vrouw Anne Marie Rubens, verkoopt aan de edele heer Nicolaus Joannes Josephus de Libotton, heer van Klein-Stevoort vertegenwoordigd door Henricus Pijp, oud-burgemeester en rentmeester van de Libotton, de helft van erve “het Boomgaertien”, 1 zille, waarvan de andere helft van de Libotton is. Onder Schuelen, achter het “Hulsken”, palende met 2 zijden de straat, de Klijne Herck en de aankoper. Belast met 1 cop mout cijns aan de heer van Lummen. Voor 200 gulden. Verkoper bezat die sille, sinds deling van de goederen achtergelaten door zijn moeder, die deze zille geërfd had van begijntje Hansen. Deling ongeveer 6 weken geleden met zijn broers en zuster, voor notaris Plughers – deel C. Het perceel is met haver bezaaid; de verkoper zal de helft daarvan genieten, de koper de andere helft. Het stro is helemaal voor de verkoper. Opgemaakt in Hasselt ten huize van de koper. Getuigen: Ambrosius Van den kerckhof en Liesbet Trouwers. Pontpenningen 10 gulden door meier opgetrokken.

 

1784, 21 mei. Blz. 385

Joannes Lambrechts releveert in naam van Matthivus Van Opree, Anna Vanopree en Elisabeth Van opree na de dood van hun ouders Jacobus Van opree en Sibilla Van Aelst 1 bunder land onder Schuelen op het “Schermis Eynde” (Schuermanseynde?), W de Beynensstege, Z representanten van Herman Demere, O Anna Maria Joors, N Lambert Vrancken.

 

1784, 04 juni. Blz. 386

De heer notaris en prelocuteur Bovie heeft een akte voorgelegd gemaakt op autoriteit van de edele en eerwaardige heer Officiaal van het land van Luik van 10 februari 1779 en waarvan de kopie ondertekend werd door notaris B. Swennen. Daarop volgt een taxaat van kosten van 18 maart 1779, ondertekend door notaris Elig. Hubertus Matheij en daaronder een akte van surrogatie van de voorschreven convictie tot behoef van de heer comparant, ondertekend door notaris J. J. de Marchin op 17.05.1784. Hij verzoekt realisatie en approbatie.

Exelutoriales cum contumacie. Latijnse tekst. Betreft een open brief van de officiaal van Luik betreffende de weduwe van wijlen N. Lemmens. Zaak van haar tegen de edele heer Preudhomme de Borre. Betreffende 55 gulden Brabants jaarlijks. 1 februari 1779. Voor de handtekening van Dupont vinden we als datum 10 februari 1779. Toestemming tot overdracht van het recht op de rente door de Borre aan Bovie.

Taxatum. 18.03.1779. Totaal 50 gulden Brabants en 8 “solides graves”. Getekend Dupont.

25.05.1785. Franstalige tekst. De edele heer Paul Jean Preudhomme de Borre, ridder van het H. Roomse Rijk, burgemeester van Luik 1) en van de andere kant de heer Jan Hierosme Bovie, notaris en prelocuteur van de justitie van stad en land van Luik 2). 1) verklaart “de subroger per cette” de heer tweede comparant “acceptant dans la conviction, qu’il a procuré d’authorite” van de zeer E.H. officiaal van Luik van 10 februari 1779 betreffende mevr. Marie Joseph Sors weduwe van de heer Lemmens van Herck de Stad.

Overdracht van recht.

 

1784, 04 juni. Blz. 391

Josephus Gijbels laat een akte registreren van notaris H. Pijp, Hasselt, d.d. 24.02.1765. Ludovicus Gijbels van Courselt, leent van zijn broer Joseph Gijbels 400 gulden aan 3,5%. Pand: zijn huis en bijbehorende goederen genaamd “den Trimpert”, gelegen bij Beringen onder Coorselt. Gedaan ten notarishuize in Hasselt. Getuigen doctoor Vos en notaris Theodoor Pijp. Brabants. Geen pontpenningen.

 

1784, 18 juli. Blz. 392

Marten Pulinx junior laat 2 akten registreren. De eerste betreft afstand van tocht; de tweede een lening. Beschreven door notaris Arn. Droogmans, d.d. 19.10.1772. Anna Catharina Borghs weduwe van Philip van Roye, haar eerste man, gaat haar tocht uit ten voordele van haar zoon Hendrick Van Roye van diens te verwachten kindsdeel. Gedaan ten huize van de weduwe Van Roye genaamd “den Gasthuisbosch” in Schuelen. Getuigen: Marten Pulinx, tegenwoordige man van Anna Catharina Borghs, en Joannes Landtmeters.

Daarna leent Hendrick Van Roye gehuwd met Cathrien van Hezewijck van Marten Pulinx junior, hun halfbroer en zwager, 200 gulden Brabants Luikse valuatie aan 3,5%. Getuigen: Joannes Landtmeters molder van Wuestherck en Hendrik Rubens. Pontpenningen 10 gulden door meier opgetrokken.

 

1784, 06 juli. Blz. 396

Lambertus Bollen en zijn vrouw Anna Elisabeth Jans weduwe van Andries Smets, hebben een zoon en stiefzoon Jean Mathias Smets, die door de abdis van het kapittel van Munsterbilzen op 19.06.1784 aangenomen is tot rentmeester van het fabriek der collegiale kerk van het kapittel Munsterbilzen. Hij moet borg stellen. Daarom ontlast het kapittel de beemd “het Goffersbrouck” in Schuelen, die verborgd was op 23.01.1783 tot verzekering van het rentmeesterschap der Busse kellerije enz. Deze beemd werd door het kapittel getaxeerd op 2000 gulden en kan nu gebruikt worden als borg voor het rentmeesterschap van de kerkfabriek tot behoef van de abdis. Deze beemd grenst O de kerk van Linckhout, Z en N de hertog van Arembergh, W rivier de Laeck. Het perceel is 3 sillen groot. De ouders gaan hun tocht uit en het goed kan dienen als onderpand. J. M. Smets stelt het eigendom van deze beemd eveneens tot onderpand en bovendien de goederen die hij nog van zijn moeder te erven heeft en al de goederen die hij nog op een of andere manier zal verwerven.

Bij de aanstelling op 19.06.1784 waren op het kapittel aanwezig: “madame la doyenne, les dames de Frijberg, de Bentinck, de Wolfrath, d’Isendoorn, de Borchgrave, de Khuneek de Wall; messieurs les chanoins Habarin de Matthijs et Bertrand”. Secretaris van het kapittel was C. H. Maurissen.

 

1784, 10 augustus. Blz. 404

Burgemeester Andreas Van Herle laat een akte registreren van notaris Laur. Walt. Hermans van de stad Herck d.d. 30.07.1784.

Andreas Vanherle, oud-burgemeester van de stad Herck, met zijn vrouw Margareta Pluggers, leent van de broederschap van O.-L.-Vrouw binnen de stad Herck, vertegenwoordigd door J. G. W. Morren oud-burgemeester en meier van de erfbank van Donck, rentmeester van die oude vermaarde broederschap met assistentie van E.H. Joannes Conincks, deken van het district Sint-Truiden en pastoor van de stad Herck als confreer van de broederschap, mede de heer A. Kips deken van de broederschap en de heer L. M. Hermans kapelmeester van de broederschap, 700 gulden Brabants Luikse valuatie aan 4% (28 gulden jaarlijks). Pand: 1) landje onder de kuip en jurisdictie van de stad Herck, omtrent den Hexsentoren, 5 roeden groot. Palend secretaris Kips, Henricus Kerckhoffs, stadsvesten of doorgank en de Groenen Weg. Belast met 4 gulden ’s jaars aan de hofmeesteres van Kerckhoven in Hasselt als representanten van wijlen burgemeester Joannes Gilis en zijn vrouw Aldegondis Van herle zaliger; 2) landje omtrent de Haelensche porte (Herk), ongeveer 3 roeden, palende burgemeester Soors, oud-burgemeester Morren, de stege, de stadsvesten of de weg ernaast; 3) weide onder Schuelen aan de Tappersstraet, 2 zillen, O secretaris Van de laer uxoris nomine en consorten, Z dezelfde Van de laer representerend Jaspart Van der Rijken en de straat met 2 zijden.

Het geld was aan de broederschap terugbetaald door Catharina Bex weduwe Peeter Beecken en kinderen. Gedaan ten notarishuize in Herck, getuigen Gertrudis a Melbeeck en Carolus Hermans. Pontpenningen “gesmaldeelt” 10 gulden door meier opgetrokken.

 

1784, 15 juli. Blz. 407

Michael Claes verkoopt aan Hendrick Van de Wyer een perceel broek in Coursel, O Hendrik Van de weyer, N Jan Schroyen, Z de gemeynten aert, W weduwe Mathijs Lekens. Belast met 12 stuivers 2 oord aan de kerk van Beringen. Voor 250 gulden, lijcoop 4 gulden, Godspenning 5 stuivers. Pontpenningen 7,5 gulden door meier opgetrokken.

 

1784, 16 augustus. Blz. 411

Thomas Geerts, Catharina Caubergs en Maria Anna Geerts releveren na de dood van hun tante Helena Geerts een perceel torfbroek onder Coursel genaamd “Neelkensbempt”. Het grenst O Antoon Vanherck, Z straat, N Roede Beeck.

 

1784, 02 september. Blz. 412

Peeter Motmans laat een akte registreren van notaris P. H. Vaes, Hasselt 22.04.1768.

Joannes Van der eyken van Schuelen leent van Matth. Joors van Schuelen 150 gulden Brabants Luikse valuatie aan 4%. Pand: 3 vat sayens land in Schuelen, O Martinus Opree, Z Elisabeth Lambrechts, N straat. Gedaan ten notaris huize in de Capellestraet genaamd “de Paerskeirse”. Getuigen: joufr. Maria Joanna Vaes, joufr. Maria Anna Minten. Van der eycken leent op 19.05.1768 50 gulden aan 4% bij van Matth. Joors op dezelfde panden. Op 21.01.1769 nogmaals hetzelfde en idem op 05.02.1770.

Pontpenningen 15 gulden door meier opgetrokken.

 

1784, 05 oktober. Blz. 420

Gerardus Wirix laat een akte van ruil registreren beschreven door notaris C. Van Leeuwe, Alken, d.d. 02.10.1784.

1) E.H. Jacobus de Fraiteur, priester, als gevolmachtigde van de edele mevrouw Lowise Helene barones de Roosen (volmacht voor notaris H. Oris, Rummen, 01.07.1784) en 2) Gerardus Wirix van Schulen met instemming van zijn vrouw Marie Agnes Buntinx. 1) geeft aan 2): A) ongeveer 6 vaten sayens land/weide in Schulen, palende heer Libotton 1, de Lake 2, de dreeft naar Loye 3, de straat 4 en de Limbosch 5. B) land in Schulen “de Heyde”, 3 vaten sayens groot, palende met 2 zijden de straat, Gertruijt Hermans en Gertruyt Put. Gezamenlijke last: 1 gulden ’s jaars aan Ida Was; 1 gulden ’s jaars aan Gertruyt Was, 10 stuivers 3 oord jaarlijks aan het klooster van Herckenrode; 1/3 van 16 stuivesr ’s jaars aan de kerk van Wuestherck; 1 koe-keur aan graaf de la Marck.

De tweede aan de eerste: A) 15 roeden akkerland op het Klijn Berkveld onder Cosen, palende de straat, de abdiij van Herkenrode, erfgenamen Francis Simons en “de Startel”. Belast met 8 gulden ’s jaars aan heer Briers van Hasselt (= 200 gulden kapitaal). B) 24 roeden land, genaamd “de Startel” onder Cosen, palend ’t Klijn Berkveld, de straat, Arnold Soeiens en notaris Van Leeuwe. Belast met 8 vaten koren ’s jaars Truidense maat aan de kerk van Cosen; C) een bunder, voorheen weide nu land, onder Cosen omtrent de Ribberstrate, palende de kinderen Arnold Schoebrechts, erfgenamen Marten Timmermans met 2 zijden, stege oft drift daarover Jacobus Schoebrechts. Belast met de helft uit 3 vaten koren ’s jaars aan de heren van Kermpt; 2 gulden ’s jaars aan de kerk van Cosen. Gedaan ten notarishuize op de limiten van Alken en Cosen staande. Getuigen: Michiel Van de berge, Marie Christien Froyen.

 

1784, 07 oktober. Blz. 423

Matthijs Sijssens en Gregorius Truyens releveren namens Gerardus, Peeter Joannes en Anna Maria Knaep, na de dood van hun zuster Elisabeth Knaep 1) perceel broek in de Huykvin onder Coursel, W Henricus Beckers, N beek; 2) perceel broek in den Overslaeg; 3) perceel broek in den Overstaeg, Coursel, Z beek.

 

1784, 18 oktober. Blz. 424

Martinus Rijnders verkoopt aan Jaspar Lekens een perceel broek onder Coursel, W Beeker Hofman, N de beek, O Paulus Van Postel, Z commissaris Wouters van Beringen. Voor 150 gulden. Lycop 5 gulden. Allodiaal.

 

1784, 04 november. Blz. 435

Schepen Wouters laat verloop van een publieke verkoop registreren van 9 september 1784 op verzoek van Petrus Franciscus Veeckmans en zijn vrouw Maria Helena Zeeuws. Verkoop van land “de Cellebroedershoeve” op ’t Vliegerseynde te Coursel, O H. M. Reynders, Z Jan Lowet, W Marie Ceysens, N Jacob Vaes. Het is belast met 50 gulden Brabants Luikse valuatie aan de Cellebroeders van Hasselt. Gedaan ten huize van Gaspar Smeets in Coursel. Getuigen: Matthias Feyen, P. F. Ceysens. Notaris is J. Nulens.

Jan Lilée biedt 133 gulden Brabants Luikse valuatie boven de last en 10 hogen van 2 gulden Brabants Luikse valuatie. Joannes Vaes verbetert met 5 hogen. Kaarsbranding op 29.09.1784. Jan Lilée zet 1 hoge en het bleef aan hem. Pontpenningen 7-9-0 door meier opgetrokken.

 

1784, 16 november. Blz. 439

Notaris Goetsbloets (Hasselt) laat een akte registreren door hem beschreven op 15.10.1784. Andreas Van herle en zijn vrouw Anne Margaretha Pluggers, Wuestherck, lenen van de broederschap van O.-L.-Vrouwkapel van Hasselt, present E.H. Guilielmus Corthouts rentmeester van de broederschap, 700 gulden aan 3%. Pand: 1) weide “het Billehofken”, 2 sillen groot, Z secretaris Colen, O weduwe Hussen, N schans en straat; 2) 6 roeden weide op de Zeelmbemden, W en O het gasthuis, Z de heer d’ Erckenteel; 3) huis, hof en boomgaard op de Borgerlijne schans met ¼ in de voorschans, O en W de erfgenamen Willem Verneyns, N straat. Belast met ¼ van 2 capuinen op Sint-Stevensdag te Wuestherck. Alle panden liggen onder Schuelen en zijn Anna Margaretha Pluggers toegedeeld na dood van haar ouders Peeter Pluggers en Dymphana Gobben (notaris Morren d.d. 03.11.1780). Gedaan ten notarishuize in Hasselt op “de Coymerk”. Getuigen: sr. Michael L. Goetsbloets en Helena Goetsbloets. Ontvangen van Andreas Van Herle voor akte en kopie 2 gulden; Getekend: Goetsbloets. Pontpenningen 35 gulden door meier opgetrokken.

 

1784, 02 december. Blz. 442

Meier Aerts laat een akte registreren van notaris P. L. Vander Aa, Beringen 10.11.1784. Petrus Franciscus Veekmans en zijn vrouw Maria Helena Zeus verkopen aan Hendrik Van de weyer een hooibemd “het Turfbroeck” genaamd, omtrent “de Loofboomvijver” in Coursel, O Petrus Franciscus Van Ubbel q.q., W erfgenamen Wouter Swerts, N Antoon van Herck, Z de gemeen heide. De verkoopster aangedeeld met haar broers kinderen. Voor 160 gulden Brabants Luikse valuatie. Lyckoop een half ton bier. Godsgeld 5 stuivers. Gedaan ten notaris woonhuize in Beringen op de Mert. Getuigen: Anna Maria Smeets, Joannes Franciscus Ceyssens. Pontpenningen 8 gulden door meier opgetrokken.

 

1784, 16 december. Blz. 450

Schepen Wouters releveert in naam van Thomas Geerts, Catharien Cauwbergs en Maria Anna Geerts, na de dood van hun respectieve tante Helena Geerts, een perceel torfbroek in Coursel “den Vlielkens Bempt” (Wielkens?), O Antoon Van Herck, Z straat, N de Roode beke.

 

1784, 16 december. Blz. 450

Jan Hermans en Peter Convents, mombers van de kinderen van wijlen Mathijs Hermans en zijn vrouw Catharina Convents, namelijk Joannes, Matthijs en Peter Hermans, releveren een perceel broek in Coursel omtrent den Hoogenbosch, genaamd “het Bovenbrouck”. Het grenst O en N Peeter Hermans, Z de erven Willem Vijfijken.

 

1785, 24 februari. Blz. 460

Jan Lambrichts van Schuelen met zijn vrouw Catharina Opree blijven borg voor Nicolaes Motmans met 1) zijn huis, hof, aanhang, 1 bunder groot in Schuelen omtrent de Pleyn gelegen; 2) 9 vat sayens land in Schuelen in de Maenestraet en 3) een halve bunder broek gelegen omtrent de Eerstrate. Belast met 30 gulden erfrente en 8 kwijtbare. Lambrechts is in proces voor de schepenen van Vliermael tegen Motmans.

 

1785, 24 februari. Blz. 461

Matth. Joors laat een akte registreren van commissaris Joannes Kips van Wuestherck d.d. 28 november 1772. Matth. Strampers leent van Matthijs Joors 225 gulden Brabants Luikse valuatie tegen een jaarrente van 4%. Pand: ¾ uit stuk van 3 vaten land; het andere ¼ is van Arn. Deyckxs. Genaamd “de Wolfskeel” in Schuelen te Roye, O Petrus Plugers, Z straat, W Peeter Van de Laer, N erfgenamen van Joannes Villici en Peter Plugers. Opgemaakt in het woonhuis van de commissaris. Getuigen: advokaat Kips, Magriet Mommen. Pontpenningen door meier opgetrokken: 11-5.

 

1785, 24 februari. Blz. 462

Josephus Van Hamel laat een akte registreren van notaris J. Nulens van Coursel d.d. 04.10.1783. Josephus Van hamel als grootvader-toeziener van de minderjarige Petrus Stevens, kind van Matthias Stevens, leent van Petrus Vaes en zijn vrouw Catharina Tielens 330 gulden Brabants Luikse valuatie met rente van 12 gulden 15 stuivers Brabants Luikse valuatie. Pand: land in Coursel in ’t dorp, O E.H. Smeeds, W Philip Tielens, N Francis Van de voort, Z sieur Pelsers. Gedaan ten huize van Margo Claes weduwe P. F. Convents in het dorp te Coursel. Getuigen: Paulus Convents, Joannes Slangen. Pontpenningen 16 gulden door Aerts senior ex-meier opgetrokken.

 

1785, 24 februari. Blz. 465

Hubertus Van hamel, mede voor zijn zuster Marie Van Hamel en broeder Peeter Van hamel, releveert na de dood van hun ouders Josephus Van Hamel en Anna Pelenders: 1) broek omtrent de Breedonck in Coursel, O de Waterstraet, W Jaspar Smets, N Jan Briers, Z Servatius Vaes; 2) perceel broek “den Gilisbempt”, O Anna Marie Van Hamel, N de Aabeek, W Maria Anna Eggen, Z Peeter Sues(?); 3) land in Coursel omtrent den Asberg, O Peeter Claes, N burgemeester Pelsers van Beringen, W Asberg, Z Antoon van Herk.

 

1785, 24 februari. Blz. 466

Henricus Matth. Reynders releveert na de dood van Marie Eygen en Machiel Meyen, in de naam van Marie Elisabeth, Maria Theresia, Anna en Helena Dries: 1) een bampt “de Egge” in Coursel, O Jan Claes, Z en N de beek; 2) land “het Lilé” in Coursel O Catharien Witters, Z Henr. Math. Reynders voornoemd; 3) perceel hydhoof in Coursel, Z de gemeente, N het Hegtels Brouk; 4) land in Coursel, O Peeter Van ubbel, N en Z de straat.

 

1785, 10 maart. Blz. 466

Petrus Wouters laat een akte registreren d.d. 18.02.1785. Peeter Vaes met instemming van zijn vrouw Catharien Tielens leent 500 gulden aan 4% van Dirik Slangen van Hechtel. Pand: 1) land in Coursel, O Philip Tielens, W E.H. Smeets, Z erfgenamen Arnoldus Truyens, N straat; 2) land “Wirooksveld” in Coursel, O E.H. Smeets, W Philip Tielens, Z Peeter Mathijs Pelsers, N Franciscus Van de voort. Getuigen: Petrus Mathias Wouters, Petrus Franciscus Ceyssens. Was getekend: J. Wouters, schepen. Pontpenningen 25 gulden door meier opgetrokken.

 

1785, 11 maart. Blz. 467

Voor Frederici en Vanmuysen, schepenen, vernadert Jan Vaes een perceel broek vulgo Haub den Mulderbempt, door Hendrik Van de Wijer op 15.07.1784 gekocht van Joannes en Jaspar Vaes, bloedverwanten van Jan Vaes.

 

1785, 11 maart. Blz. 468

Jan Vaes, als bloedverwant van Michael Claes, vernadert een perceel broek in Coursel, door Hendrik Van de Weyer gekocht van Michael Claes, op 15.07.1784. Gedaan voor Frederici en Van muysen, schepenen.

 

1785, 21 maart. Blz. 469

E.H. Hoelen, pastoor van het begijnhof van Hasselt, laat een akte registreren van notaris Arn. Lamb. Scholteden van Hasselt d.d. 15.07.1778. Peeter Cox van Schuelen, met zijn vrouw Magdalena Vantilt, leent van Anna Maria Bemelmans weduwe advocaat A. Frederici 3000 gulden in gouden Franse Louis of vertugadins en carolinen aan 19,5 gulden het stuk. Jaarrente van 105 gulden Brabants Luikse valuatie, dit is 7 schellingen %. Pand: huis, hof, goederen onder Schuelen op 26.06.1778 gekocht van Willem Houben, Hendrik Vanderheyden en Jan Andries Peeters. Voor 3075 gulden Brabants. Bijpand: 1) een halve bunder land in Schuelen in ’t Donderveldt, O de edele grondheer, Z abdij van Averbode, W weduwe Hussen, N Guill. Berden. Belast met 4 schellingen ’s jaars aan Lenaert Felici van Kermpt, door Cox gekocht van Christien Jeuris en consorten. 2) 1 vat sayens land omtrent de Stapheyde in Schuelen, W straat, O advocaat Vossius en met twee zijden kolonel Stellingwerfs erfgenamen. Belast met 6 schellingen aan de kerk van Schuelen voor 2 anniversairen. 3) 1 zille bos in Schuelen, palende bos van baron de Caudenhoven, Geerard Serdongs en de kinderen van Jan Weyens, door Cox gekocht van de erfgenamen begijntje Hanson zaliger. Catharina Brouckmans weduwe Joannes Cox van Schuelen gaat haar tocht uit tot behoef van haar zoon Petrus Cox. Cox verzocht de weduwe Frederici de akte niet binnen ’t jaar te laten realiseren, omdat bij eventuele vernadering de pontpenningen ten zijne laste zouden zijn. Daarom blijft Gerard Cox, ook van Schuelen en broer van Petrus, borg zodat de goederen niet verder belast worden. Hij verborgt zich met zijn goederen, waarvan de moeder ook het vruchtgebruik afstaat. Gedaan ten huize van de gelddoenster in de Lombertstraet. Getuigen: E.H. Hoelen, rector van St-Catharinadal en Anna Thijs. In de marge: koopsom van 3000 gulden, pontpenningen 150 gulden door de oude meier opgetrokken. Was getekend M. Aerts.

 

1785, 21 maart. Blz. 472

E.H. H. Hoelen, pastoor van het begijnhof van Hasselt, laat een akte registreren van notaris Arn. Lamb. Scholteden van Hasselt d.d. 11.11.1783. Michiel van Swievelt van Linkhoud weduwnaar van Catharina van Hemelen staat zijn tocht af aan Hendrik van Hemelen en zijn vrouw Joanna Catharina van Oppem onder Schuelen wonend van 1/3 van land van een bunder groot onder Schuelen, omtrent het gericht (= de galg), genaamd “de Geskenshoeven”. Het grenst Z Peeter Cox, W en N de straat. En verder alle recht dat hij zou hebben krachtens testament van zijn overleden vrouw, gemaakt voor pastoor Joannes Bollen van Linkhout op 16.10.1783. Voor 80 gulden Luiks. Ze lenen 100 gulden van Anna Maria Bemelmans weduwe van advocaat A. Frederic. Aan 4%. Pand: 2/3 van genoemd land. In het geheel belast met 1 vat koren aan de Armen van Schulen. Het andere 1/3 is van zijn zuster Anna Elisabeth Van Hemelen, onverdeeld. Opgemaakt in Hasselt ten huize van weduwe A. Frederici op de Lombaertstrate. Getuigen: E.H. Henricus Hoelen, pastoor van het begijnhof en Catharina Nijs.

 

1785, 29 maart. Blz. 475

Wouter Geboers als man van Marie Gertruyd Vande Brouck releveert na de dood van zijn schoonouders Lambert Van de Brouck en Anna Maris, huis en hof gelegen op Schuermans End onder Schuelen, N Jan Luyten, O weduwe Hussen, W en Z straat.

 

1785, 07 april. Blz. 477

Martinus Geysens laat een akte registreren van notaris L. W. Hermans van de stad Herck d.d. 13.07.1784. Adrianus Luyten van Diest leende ongeveer 7 jaren geleden 150 gulden Brabants Luikse valuatie van Maria Elisabeth Van geel weduwe Herman de Meer, nu gehuwd met Merten Geysens van de pachthof van Halbeek, tot wederkoop van land “de Hagendoren” te Schuelen. Belooft binnen 5 à 6 weken te betalen; kan zonder intrest. Luyten zou aan de weduwe de Meer, in tegenwoordigheid van – of aan- haar oudste “schoonzoon” Herman de Meer(!) reeds 90 gulden Brabants Luikse valuatie hebben afgelegd. Hij moet daarvan bewijs leveren. Gedaan ten huize van Marten Geysens in Halbeek onder Oppum. Getuigen: Hendricus Lijnen, Maria Elisabeth Vangeel. Akt van conventie; geen pontpenningen.

 

1785, 07 april. Blz. 478

Peeter en Bernardus Ceyssens releveren na de dood van hun zuster Marie: 1) perceel broek in Vurten onder Coursel, genaamd “het Smaesbroix”, O Machiel Van zeer, W erfgenamen Jan Ceysens, Z Aert Convents, N de Roode Beek; 2) broek “het Smaelbemecken” in Coursel, O Andries Sannen, W Gertrudis Convents, Z Martinus Rijnders, N Hend. Matth. Rijnders; 3) land “de Rutte” in Stal Coorsel, O de gemeynten aert, W Lambrecht Willems, Z straat, N(?) gemeijnten aert.

 

1785, 21 april. Blz. 479

Geen pontpenningen. Franciscus Cleren verzoekt registratie van akte van notaris P. J. Plugers van Schuelen d.d. 11 september 1782. Aldegond Strauwen weduwe Joannes Stappers was in proces met Franciscus Cleeren over huishuur aangegaan door haar zoon Joannes Stappers. Regeling buiten ‘t recht. De weduwe verhuurde haar winning aan haar zoon Joannes Stappers voor 2 tousten (huurperioden) van 6 jaren; het eerste ingegaan in 1772. Zij verklaart dat Franciscus Cleeren, opvolger van wijlen Joannes Stappers, in de winning moet blijven tot half maart 1784. Tevens verkocht ze goederen (land in Ruckelingen en elders) in haar weduwlijke staat. Zij draagt ’t reapplicaat op aan Franciscus Cleeren als stiefvader en momber van de kinderen van wijlen Joannes Stappers, haar gewezen zoon, voor de helft. De kinderen moeten de overeenkomst ratificeren als ze meerderjarig zijn. De grootmoeder behoudt levenslang haar tocht (onduidelijke formulering). Aldegond betaalt alle gedane rechtskosten. Gedaan in haar woonhuis te Schulen. Getuigen: Balthasar Rubens, Petrus Joannes Mellen.

 

1785, 21 april. Blz. 483

Willebrordus Mangelsgots als man van Theresia Houben, mede voor zijn zwagerinnen Marianne en Anna Margareta Houben, releveert na de dood van zijn schoonouders Jacobus Houben en Gertruyd Tielemans een perceel land onder Coursel en huis en hof grenzend O en N de Kerkstraet, Z Jan Beckers, W Servaes Schepers nu Francis Vandevoort.

 

1785, 21 april. Blz. 484

Registratie van een verkoop op verzoek van Franciscus Cleren. Deze koopt voor 365 gulden Brabants Luikse valuatie perceel 3 van een hele verkoop door Lambertus Vande voort. Cleren kwam ter gichte.

Condities waarop Geerardus Maris als afgevaardigde van Lambertus van de voort, meerderjarige jonkman wonend in Antwerpen, en Libertus Joors voor de helft van de hierna genoemde Luyxbosch, op 19.04.1785 via notaris J. J. Aerts goederen zullen verkopen na publicaties door gerechtsdienaar Melchior Steegmans. Bij de verkoop zijn twee lenen sorterend in de leenzaal van Lummen. Voor de verkoop hiervan zal octrooi gezorgd worden. Verkoop in het huis van Jan Maris in Schulen. Worden verkocht:

  1. Land, voorheen bos, genaamd “Luyxbosch” in Schuelen, leengoed van de souvereine leenzaal van Lummen. Het grenst O. H. Geest van Wuestherck, Z Peeter Cox, N en W Willem Bijnis; 2 halsters sayens groot. Niet belast. Petrus Weyens biedt 230 gulden Brabants Luikse valuatie.
  2. Land met bosje, aan elkaar, in Schulen, O Jan van Straelen, Z notaris Morren van Herck, W Antonius Grauls, N Briers van Hasselt. Eveneens leen. Niet belast. Verhuurd aan Peeter Motmans voor 7 gulden 10 stuivers Brabants Luikse valuatie jaarlijks. Voor 290 gulden Brabants Luikse valuatie toegewezen aan Peeter Motmans.
  3. Een stuk bos “den Weijbosch” genaamd in Schuelen, O de heer Vossius van Hasselt, N Wouter Geboors, W Jan Lambrechts, Z weduwe Herman Joors. 3 sillen groot; onbelast met uitzondering van cijns en schattingen. Verbleven aan Franciscus Cleeren voor 365 gulden Brabants Luikse valuatie.
  4. Een zille broek in den Pool in Schuelen waarvan de andere delen toebehoren aan Beirten en zijn consorten. Grenzend N en W de kerk van Lummen, de heer Briers van Hasselt Z, secretaris Cauwenbergs van Diest O. Enkel belast met cijns en schattingen. Dit goed werd toegewezen aan Willem Van de vin voor 315 gulden Brabants Luikse valuatie.

Pontpenningen van perceel 3 door meier opgetrokken: 15-15-0.

 

1785, 03 juni. Blz. 494

Joris Geerts, Arnoldus, Maria Anna en Elisabeth Geerts releveren na dood van hun ouders Thomas Geerts en Christina Wouters: 1) land te Coorsel, O Petrus Van ubbel, W Henderik Van de wijer, Z Bernardus Leyssen, N straat; 2) perceel turfbroek in Coorsel, O erfgenamen Joris Lekens, W erfgenamen Peeter Leyken, Z Franciscus Lekens, N de Roode Beek; 3) torfbroek “de Neelbempt” in Coursel, O Antoon Van Herk, Z straat, N de Roodebeek.

 

1785, 03 juni. Blz. 494

Marten Meukens van Beverloo releveert na dood van zijn ouders Joannes Meukens en Maria Beckers: 1) perceel land in Hoxelaer onder Coersel, O het Molestraetien, Hend. Beckers en Peeter Claes, W de Geytelin, N Veltstraet, Z straat; 2) land onder Hoxelaer, Coorsel, O Adriaen Swerts, Z Jan Francis Cornilis, W straat, N Hoogstraet.

 

1785, 04 juli. Blz. 496

Boelen, president-schepen van Hasselt, laat een akte registreren van notaris T. Pijp, Hasselt 04.03.1785. Gerard Gebours van Schuelen met zijn vrouw Cathrien Schurmans verkopen aan joufr. Maria Christina Briers ongeveer 2 vat sayens land “ ’t Haesestuck” onder Schulen omtrent de Waterschans, O Peeter Schurmans, W Piero Swartenbroux en de koopster met 2 zijden. Voor 300 gulden. De verkoper mag het land nog 12 jaren in huur houden aan 12 gulden ’s jaars boven de schat. Opgemaakt te Hasselt ten huize van de koopster. Getuigen: Anna Maria Briers, Anna Margareta Ruyters.

 

1785, 28 juni. Blz. 497

Medeschepen Wouters laat een akte van verkoop registreren. Op 24.06.1785 voor schepenen van Loons recht en getuigen, verkopen Petrus Ceyssens en Bernardus Ceyssens aan Andries Geerts een perceel torfbroux te Coursel in den Overslag, omtrent den Hoogen Bosch. Grenzend O Henricus Slangen, W. Andries Geerts, Z de Roodebeek, N erfgenamen Matthijs Van de Loo. Voor 260 gulden Brabants. Godsgeld 5 stuivers. Lycoop 1 gulden. Andries Geerts is van Hechtel. Getuigen: Pet. Toelen, Christina Adriaens. Was getekend: J. Wouters, schepen. Gicht 1-17-2. Pontpenningen 15 gulden, registratie en kopie 2-5-0, samen 19-2-2. Allodiael. Pontpenningen door oude meier opgetrokken.

 

1785, 19 juli. Blz. 499

Notaris Petrus Boelen, Hasselt, laat een akte van zijn hand d.d. 18.07.1785 registreren. Adrianus Luyten, geboren in Lummen, leent van O.-L.-Vrouwcapelle van Hasselt, via E.H. Joannes Mathias Van Hilst priester-sacrist van die kapel, 300 gulden Brabants Luikse valuatie aan 4%. Pand: 1) land “den Hagendoren” in Schuelen, verkregen door vernadering (Lummen, Loons 13.02.1778) van heer de Libotton; 2) zijn kindsdeel, een vierde, onder Schuelen van huis, voorste en achterste hof, moeshof, schuur, stallen, 6 vaten zaaiens groot; 3) 2 sillen gemeen broek 2 bunders groot; 4) 1 bunder land “de Lange Weyde” aan de Beckersvoort; 5) een halve bunder “Dilisbampt”; 6) land “de Motte” waarvan de wederhelft toebehoort aan Lijnen pastoor van Schuelen; 7) land ook “de Motte”; 1,5 vat sayens. Zijn vader Joannes Luyten deed afstand van tocht van deze goederen (akte van 11.11.1783, notaris Hermans Wuestherck). Gedaan ten woonhuize van E.H. Hilst op de Koeymerckt. Getuigen: Brigitta Renarts en Susanna America. Pontpenningen 15 gulden door meier opgetrokken.

 

1785, 26 augustus. Blz. 503

Franciscus Jeckter, schoonzoon van Martinus Audebroux, laat een handschrift registreren van Jan Landtmeters. Op 9 januari 1764 schreef Jan Landtmeters gehuwd met Magoer Beeckx dat ze “het Hulken” gelegen in Schullen tussen de twee-Herck aan de molen, op 13 december 1763 gekocht van Gillam Roosen, geven aan Marthien Aubrock voor 16 gulden jaarlijks onlegbare rente. Voor deze rente moet de aannemer een doorgang maken in het huis en een nieuwe zolder boven de kamer. (slechte spelling)

 

1785, 01 september. Blz. 504

Advocaat J. Van Henis, schepen van het oppergerecht van het graafschap Loon, bij missive van 01.09.1785, laat een akte registreren van notaris T. Pijp, Hasselt d.d. 21.08.1785. Jan Maris van Schuelen met zijn huisvrouw Isabella Maforie weduwe Jaspard Van der Eycken, verkoopt krachtens testament van genoemde Jaspard Van der Eycken (d.d. 23.12.1783, notaris Hermans Wuestherck) aan E.H. Robertus Arnoldus Van Henis, priester, 15 roeden land in Schuelen in de Neerstraet, O Hendrick Beerden, Z straat, W weduwe Lambert Lambrechts. Voor 608 gulden in 15 gouden carolinen, 60 Franse kronen en oplegsel, boven de last van 12 gulden jaarlijks (is 300 gulden schuld) aan Magriet Joors dochter van N. Joors en Marie Seyssens. De verkopers mogen het land nog 6 jaren bewerken, voor 30 gulden per jaar. Gedaan in Hasselt ten huize van weduwe schepen Van Henis. Getuigen: schepen Van Henis, Marie Van Heez. P.p. 30 gulden door meier opgetrokken.

 

1785, 22 september. Blz. 507

Schepen Wouters laat een akte registreren van notaris J. Nulens d.d. 11.08.1785. Publieke verkoop op verzoek van Arnoldus Gierts, van land in Coursel in de straat, O Peeter Van Ubbel, W Henrick Van de Wijer, Z Bernardus Leysen, N straat. Belast met 1 halster evie cijns. Verbleven aan Joannes Van Ubbel; 150 gulden Brabants Luikse valuatie. Gedaan ten huize van Henrick Ickmans in de straat in Coursel. P.p. 7-10 door de meier opgetrokken.

 

1785, 29 oktober. Blz. 511

Josephus Pollenus laat een akte registreren van notaris Arn. Droogmans, Kermt, d.d. 09.12.1783. Jan Vaes en zijn vrouw Elisabeth Weyns van Schuelen lenen van jonkman Josephus Pollenus, geboortig van Niel en wonend in Kermpt, 100 gulden Brabants Luikse valuatie aan 4%. Pand: 1) 15 roeden erf, nu met een huis op, onder Schuelen genaamd “het Verbrandt”, O weduwe Lambert Lambrechts, Z weduwe Joannes Hussen, W heer de Libotton, N straat; 2) land onder Schuelen in den Beynen Hof, palend W Jeroen Grauls met het wederdeel, N de erfgenamen Herman de Meir, Z het voornoemd blooxken. Gedaan in het huis van de notaris in de Choorstraet, Kermpt. Getuigen: Marie Bijnens, Pieter Serdons van Wijer. Gicht: 1-17-2, regencost(?) 2-0-0, p.p. 5-0-0 door de meier opgetrokken. Getekend: M. Aerts.

 

1785, 12 november. Blz. 517

Nicolai, dokter in de medicijnen en schepen van Wuestherck, laat een handschrift registreren d.d. 20.04.1779. Daarin verklaart J. R. Wintmolders, schepen van de stad Herck, dat hij de helft van een ½ bunder “meybemps” verkoopt, onverdeeld, onder Schuelen in Worp. Het paalt Jan Maris, het armengoed, heer Breers van Hasselt, de Groote Herck, weduwe Nicolai zaliger. De wederhelft is van Martinus Lemmens uxoris nomine Lucia Francisqua Fredricq. Verkoopt aan Joannes Lantmeters, molder in Herck, voor 175 gulden Brabants Luikse valuatie. Jaarlast: 1 vat koren aan de kerk van Schuelen, 1 pot smout aan de O.-L.-Vrouwbroederschap in Herck, grondcijns.

 

1785, 12 november. Blz. 518

Nicolai, dokter in de medicijnen en schepen van Wuestherck, laat een akte registreren van notaris J. G. W. Morren, d.d. 09.11.1780. Joufr. Lucia Francisca Fredrick vrouw van Martinus Lemmens van de stad Herck verkoopt aan Joannes Lantmeeters 1 zille beemd in Schuelen waarvan het wederdeel toebehoort aan Joannes Lantmeters, gekocht van Wintmolders schepen en oud-burgemeester van Herck. Grenzend weduwe scholtis Nicolai, heer Briers van Hasselt, de Groote Herck, Adriaen Maris. Verkocht voor 360 gulden Brabants Luikse valuatie. Jaarlast: 1 vat koren aan de kerk van Schuelen; 1 pot kemp-smout aan de broederschap of kapel van O.-L.-Vrouw binnen de stad Herck. Gedaan in Herck in het huis van de notaris. Getuigen: joufr. Maria Cornelia de la Croix, Maria Petronella Morren.

 

1785, 17 november Blz. 526

Mathias Feyen laat publieke verkoop en verkoopsvoorwaarden registreren, gehouden door notaris J. Nulens op 15.09.1785. Verkoop door Petrus Van Ubbel als gevolmachtigde van Anna Elisabeth Beckers, novice in het “vermaert groot klooster in Maseyck”. Verkoop van land “het Achtersten Leelen”, regenoten O en Z Mattheus Gijbels, W Henricus Mattheus Reynders, N Brigida Gijbels. Verkoop ten huize van Joannes Van Ubbel, in ‘t dorp te Coursel. Getuigen: Matthias Feyen, Gaspar Smeets. Mathias Feyen biedt 500 gl Brab. En 5 hogen van 2 gl Brab. L. Getuigen: EH. P. N. Beerts, Gaspar Smeets. Kaarsbranding op 05.10.1785, voor Wauters, schepen Loons recht Lummen buiten Vrijheid. Verbleven aan Feyen, zelfde prijs. In volmacht, gegeven voor notaris J. Leenders, Maseyck, staat dat Anna Elisabeth Beckers geboortig is van Coursel en dat Petrus Van Ubbel haar stiefvader is. Opbrengst van verkoop gaat deels naar haar dote. Gedaan in ‘t klooster. Getuigen: Joannes Matheus Schoonbroodt, lic. rechten, adv. en schepen, Henricus Verstappen.

 

1785, 1 december. Blz. 535

Gerardus Vandelaer verzoekt registratie van akte van notaris P. J. Plughers, Schuelen d.d. 19.11.1785. Jan Vaes, met instemming van zijn aanwezige huisvrouw Elisabeth Wijens, verkoopt aan Geert Vandelaer 1 ½ vat sayens land het “Bloexken”, onder Schuelen: O de stege, W joufr. Hussen, Z Jeroen Groels, N. dito Grools en verkoper. Belast met 2 gulden uit een rente van 8 gulden ‘s jaars. Koopsom: 200 gl Brab. L. Verbleven bij publieke verkoop van 16 nov. ll, zelfde notaris, onkosten 8 gl. Gedaan ten notarishuize te Schulen. Getuigen: Marie Geertruy Van Swartenbrouck, Jacobus Jordens.

 

1785, 16 december. Blz. 547

Peeter Pollaris, met zijn vrouw Anna Marie Heusdens, laat akte registreren van Pet. Adr. Ridderbeecks, notaris, Hasselt, d.d. 15 nov. 1785. Peeter Pollaris van Schuelen, met in de brengen consent zijner vrouw Anna Marie Heusdens, leent van advocaat Nic. Gerardus Vandendwye 627 gl Brab.L. Jaarrente 21 gl Brab. L. Pand: A) huisje met ap- en dependentie, en huishof te Schuelen, bewoond door de ontleners. Palende: 1) de representanten v. wijlen schepen Van Henis, Hasselt, nu joufr. wed. heer Van Hussen van Hasselt, 2) straat naar ‘t broek, 3) Schroots St.-Truiden of diens representanten, 4) Marie Joost. In koop verkregen voor notaris Hermans v. Wuestherck op 10.01.1765 van Anna Elisabeth Coenens wed. Lambert Nicolaï. B. Land gekocht van Petr. Ant. Frederici, cijnzend in ‘t boek van Loye. Gedaan te Hasselt, ten huize van Joufr. Maria Anna Loyens. Getuigen: advocaat Gasp. Franc. Vossius, schepen oppergericht graafschap Loon en de voornoemde joufr.

 

1785, 15 december. Blz. 550

Notaris Hermans junior, die tekent als Laur. Walt. Hermans, stad Herck, verzoekt registratie v. een akte d.d. 21.04.1785. Hij doet dat op verzoek namens Marten Geysens. Jan Vrancken van Schuelen leent van Marten Geysens, pachter te Halbeeck, 340 gl Brab.L. Jaarrente: 14 ½ gl. Pand: land 2 vat sayens groot in de Neerstraet, N straat, O Peeter Van Oppen, Z het Lanckvelt, W Marten Gijsens nomine uxoris. Geld geleend voor wederkoop v.h. perceel. Belast met 1 1/2gl aan representanten van Herman de Meer, nu rentheffer als gehuwd met wed. Demeer. Gedaan ten huize van Hendr. Van Cosen te Schuelen op den Abeel. Getuigen : Hendrick Van Cosen, Hendrick Cox.

 

Afgewerkt door Mathieu Vandenbosch in handschrift op 24 april 1998.