RAH Schepenbank Lummen nr. 93

1775 – 1777

Gichten Loons recht buiten vrijheid

 

Deze samenvatting werd op 6 juni 1998 door Mathieu Vandenbosch afgerond in handschrift.

 

 

1775, 12 januari. Folio 1r

1) Henrick Mattheus Gijbels en 2) Joannes Schepers ruilen:

1e aan 2e: land onder Coorsel nabij ’t Dorp, O. Jan Mathijs Gijbels, W. en N. de straat, Z. erfgenamen Hendrick Peeters en Jan Beckers.

2e aan 1e: land te Coorsel in de Postelmanshoek, O. Petrus Franciscus Convents, W. en Z. de straat, N. Jan Beckers. Belast met 3 schellingen ’s jaars aan de H. Geest van Coorsel (= met 200 gulden kapitaal) en met 100 gulden aan Joannes Meijnen, aan Marie Bleux 100 gulden.

De 1e moet aan de 2e geven 60 gulden BBL boven lasten.

Ieder moet zijn perceel schoonmaken. G. 3 – 15 – 0.

 

1775, 26 januari. Folio 2r

Hendrick Mattheus Gijbels en Joannes Schepers dragen elkaar hun mangeling op, gegicht op 12.01.1775. Ieder neemt zijn perceel weer aan.

1 – 17 – 2

 

1775, 26 januari. Folio 2v

Hendrick Mattheus Gijbels verkoopt aan Joannes Mattheys Gijbels land te Coorsel omtrent ’t Dorp, palend O. Jan Mattheys Gijbels, W. en N. straat, Z. erfgenamen Henrick Peeters en Jan Beckers. Voor 300 gulden BBL.

Pontpenningen  15 – 00 – 0

Gicht                           01 – 17 – 2

Cheyns            01 – 12 – 0

                                   18 – 09 – 2

 

1775, 26 januari. Folio 3r

Peeter Slegers releveert na de dood van zijn ouders Hendrick Slegers x Getruydt Cromphouts “eenen uytganck” te Stal onder Coorsel, omtrent de capelle. Palend O., Z. en N. straat, W. zijn eigen erve. Rel. 3 : 15             ceyns 0 = 0 = 1                        Totaal 3 = 15 = 1

 

1775, 09 maart. Folio 4v

Simon Ceyssens leent van Jan Huybrechts 200 gulden BBL aan 4%. Pand: 1) land “het Vellen” Stal-Coorsel, O. en Z. Henrick Beckers, N. de Peerdtsvijver van Averbode, W. des heren aerdt; 2) perceel “broix” in Coorsel, Stal, genaamd “de Vrinshaeghe”, O. Mathys Menters, W. Jan Munters, Z. Hendrick Beckers, N. de Maelbeeck (?).

Pontpenn. 10 = 0         gicht 1 = 17 = 2                       Loss 0 = 8 = 0             Totaal: 12 = 5 = 2

 

1775, 27 april. Folio 7v

Joannes Stappers, Michael Stappers en Miecken Stappers releveren na de dood van hun oom Joannes Hoens en hun tante Anna Schuermans: 1) land te Schuelen, O. en N. Lieben Maers, W. joufr. Hussen, Z. de pastry van Herck of Jacobus Smedts; 2) een rente van 8 gulden ’s jaars op panden van joufr. Hussen, namelijk op haar huis en hof te Schuelen.

3 = 15

3 = 15

3 = 15

11=05

 

1775, 27 april. Folio 7v

Arnoldus Luyten verkoopt aan Herman De meer land “den Bohim” omtrent “het Stenen Cruijs” te Schuelen, groot ± 3 vat saeyens (met octrooi), Z. Herman De meer, W. Joannes Roelants, N. Franciscus Vaes, O. Arnoldus Mommen. Voor 270 gulden BBL, lijffcoop 9=2=0.

Octrooi is gegeven aan mombers van verkoper, namelijk Jan Luyten en … bertus … aberams.

Pontpenn.        13=10

G.                    01=17=2

kb(?)               04=11=0

c                      16=0

oc                    03=19=2

B                     01=10=0

Totaal:             41=8=0

 

1775, 20 juli. Folio 10v

Marie Stappers, nicht van Jan Stappers, verkoopt aan Jan Stappers ± 1/3 land te Schuelen, N. en O. Lieben Maeris, W. joufr. Hussen, Z. Jacobus Smedts met het Papenbosken. Voor 250 gulden BBL boven de last op dit 1/3 = 1 gulden ’s jaars aan Jacobus Roberti.

Pontpenn.        12 = 10

                                        2

G                     01 = 17 = 2

                        14 = 08

 

1775, 03 november. Folio 12v

Schepen Vandereycken en Jan Luyten, zoon van Jan Luyten en Geertrudis Bruijns, leggen momberseed af voor kinderen Marie, Chtarina, Wilhelmus, Dympha en Hendrick Van de Pudt, wonend te Schuelen.            2 = 00 = 0

                                               1 = 17 = 2

                                               3 = 17 = 2

 

1775, 03 november. Folio 12v

Schepen Van der eycken en Jan Luyten als mombers van de kinderen van wijlen Jan Vandeput x Marie Vandereycken releveren 1) land te Reuw onder Schuelen, Z. de heer Kox, W. straat, N. dezelve erve of erfgenamen Jan Luyten, O. Jan Mattheys Jaers.      3 = 15

 

1775, 16 november. Folio 13r

Jan Tappers releveert na de dood van zijn zuster Marie Stappers 1) land te Schulen, O. en N. Liebenmans, W. joufr. Hussen, Z. pastrey van Herck of Jacobus Smedts; 2) rente van 8 gulden ’s jaars op huis en hof te Schuelen van joufr. Hussen.                                   3 = 15

                                                                                                                   2

                                                                                                          3 = 17

 

1776, 11 januari. Folio 15v

Eerw. heer pastoor Bollen kwijt de panden van Jan Luyten, Aerden zoon, van een rente van 27 gulden BBL op broek te Schuelen, O. baron Cauwenhoven, W. en Z. straat, N. Elisabetha Lanbrechts.                        1 = 17 = 2

 

1776, 11 januari. Folio 16v

Andries van Aerenborch releveert na de dood van zijn ouders N. van Aerenborch x Anna Smeets: 1) land te Coorsel onder Stal omtrent “den Posthoren”, O. Daniel Slangen, W. Geert Thuijsman, Z. huis en hof, N. Jan Leckens met de erfgenamen Matthijs Witters.

3 = 15 = 0

0 = 01 = 0

3 = 16 = 0

 

1776, 08 februari. Folio 17r

Voor schepen Van der eycken releveren Maria, Hendrick, Ida en Jan Cuypers, na de dood van Jan Cuypers en Helena Stockmans, huis en hof omtrent de Stap onder Schuelen, O. Francis Swartebrock, Z. kinderen Nicolaes Ruijters, W. straat, N. Jan Colomons. 3 = 15

 

1776, 08 februari. Folio 17v

Voor schepen Van der eycken releveren Hend. Stessens, Catharina en Geertruydt Stessens na de dood van hun ouders Lenart Stessens x Catharina Wasch: 1) huis en hof op den Abel onder Schuelen, O. en Z. Hendr. Aerts, W. de kinderen Paulus Vrancken en Maria Somers, N. straat; 2) land “de Lompt” onder Schuelen, O. en Z. de straat, W. de heer Cox van Hasselt, N. Arnold Enckels; 3) de “Cleyne Lompt” onder Schuelen, O. Arnold Enckels, Z. en W. heer Cox te Hasselt, N. Jan Mattheys Jaers.                                     3 = 15

                                                                                             3

                                                                                             7

                                                                                      4 = 5

 

1776, 08 februari. Folio 18r

Herman Jaers; Jan Mattheys Jaers; Willem Beijnens x Maria Catharia Jaers; Mattheijs Jaers; Lambertus Jaers; Anthonius Grouls x Ida Jaers; Mattheijs Jaers voor zichzelf en voor Lambertus Van de voort; Jan ? Cath Adequsdus?; Margrita Jaers; Gerardus, Jan, Libertus, Margo Maris releveren na de dood van Maria Magrita Jaers:

1)      perceel “de Berghbosch” onder Scheulen, omtrent de Poterey, O. Papenlandt, Z. de erffstegh, W. de Blaes, N. joufr. Hussen

2)      “het Noenbamp” onder Schuelen, N. erfgenamen joncker Schroets, O. secretaris Timmermans, W. en Z. d’ Aude Laeck

3)      land “de Blaes” te Schuelen, O. de heer Briers, Z. de steegh, W. erfgenamen Francis Reynders, N. Piro Swartebrock

4)      1/5 part bos met wijlen Maghiel Renders, omtrent de Vrebosch onder Lummen, Z. wed. Adriaen Willems, W. de heer Kips van Herck, O. de Stegh, N. heer van Lummen

5)      bamp “de Poel” onder Schuelen, W. en N. de kerk van Lummen met consorten, Z. Jacobs tot Diest, O. doctoor Willems van Hasselt

6)      rente van 4 gulden uit 5 gulden ’s jaars op panden van Peeter Neven en Renier Lecleer met consort onder Schuelen, onder het Wae-eynde op de Stap, Z. en W. straat.

30 = 1 = 0

 

1776, 27 juni. Folio 25r

Jan Laenen verkoopt aan Peeter Moetmans 1) 1/8 broek, palend Z. Lambert Lambrechts, W. mijnheer Roelants, O. en N. straat; 2) 1/8 van perceel huis, hof te Schuelen, O. erfgenamen Merten Ruyters, W. erfgenamen Geert Maeris, N. straat. Voor 100 gulden BBL. Het huis is belast met 3 gulden rente aan heer Van Poestel als rentmeester en 1 = 10 aan de kerk van Lummen.

P          5 = 0

G         1 = 17 = 2

L          1 = 17 = 0

            8 = 14 = 2

 

1776, 26 september. Folio 26v

Geert Vrancken komt releveren voor zijn halfzuster Anna Magrita Ruyters, na dood van Merten Ruyters en Aldegon Vrancken: land onder Schuelen, O. Anthon Groels, Z. het boschlandt, nu Geert Maeris bij evictie, W. Peeter Motmans en consorten, N. Geert Vrancken en consorten.

R         3 = 15

Ch       0 = 02

            3 = 17

 

 

1777, 09 april. Folio 50r

Voor not. Joannes Ant. Put, Beringen, verschenen Peeter Claes; Elisabeth Goossens x Willem Claes, die kreupel is en absent; Helmus Cuppens x Catharina Claes; Peeter Stevens gemachtigd door zijn vrouw Elisabeth Claes; Martinus Bellincx, gemachtigd door zijn vrouw Margareta Claes. Ze zijn 5 nakinderen van Elisabeth Meyckens. Ze staan hun deel in de Brabantse goederen af aan broer/zwager Joannes Elens voor 40 gulden (is betaald). Gedaan te Beringen, ten notaris woonhuize. Getuigen: Joannes Gaethofs Antoenensoon, Francis Moons van Diest.

1 = 17 = 2

1 = 10 = 0

3 = 07 = 2

0 = 05

?     12 = 2

Op de omslag van de hier ingebonden akte staat “Joannes Elens van Heusden, captijn”.

 

1777, 10 april. Folio 54r

Registratie van akte van notaris L. M. Hermans, stadt Herck, d.d. 22.03.1777.

1) Anthoon Grauls van Schuelen, geassisteerd met zijn vrouw Ida Joors en 2) Hermanus Demeer, mede namens zijn broer Arnoldus Demeer, doen erfmangel.

De 1e aan de 2e: ± ½ bunder land te Donck voor Haelen, O. prelaat van St.-Truiden , Z. Marten Vliegen en 2 zijden de straat. Hem bij deling toegekomen (zelfde notaris).

De 2e aan de 1e: land “den Croelshof”, Neerstraet, Schuelen, O. die stege, Z. Neerstraet , W. Baltus Lambrechts, N. “die Spoeye” van Jan Luyten en Baltus Lambrechts. En 500 gulden Brabants. Land in Schulen is belast met 18 gulden BBL ’s jaars aan erfgenamen Petrus Pluggers x Dimpena Gobben en 19 stuivers ’s jaars aan ’t beneficie van O.-L.-Vrouwaltaar in de kerk van Lummen en met 2 oord grondcijns.

Gedaan ten notaris woonhuis “den Keyser” te Herck in aanwezigheid van de getuigen Laur. Walt. Hermans, joufr. Maria Gertrudis a Melbeeck.

G         3 = 15

            0 = 19

            1 = 10

            6 = 4

 

1777, 10 april. Folio 57r

Willem Weyns en Mattheys Deyckx als mombers van de kinderen van Mattheys Strampers x Anna Maria Weyns, met namen Joanna Maria, Petrus, Aldegon, Hendrick, Elisabetha, Arnol, Joannes en Mateus Strampers, releveren na dood van de ouders: 1) huis en hof in de Neerstraet in Schuelen, O. Lambert Lambrechts, Z. heer Vossius, Hasselt, W. wed. Joannes Hussen en Lambert Lambrechts, N. straat; 2) land “den Loeterhoff”, Schuelen, O. Dierick Coelemans, Z. straat, W. Lambert Lambrechts, N. Jan Lambrechts; 3) land “de Wolffheele” in Schuelen, O. wed. Peeter Pluggers, Z. straat, W. Peeter Van de laer, N. erfgenamen Jan Fillici en Helena Van swartenbrouck; 4) land “de Flijter”, O. Lambert Lambrechts, Z. Herman Demeer, erfgenamen Petrus Mues en Anna Hueveneers, W. en N. straat.                  3 = 15

 

1777, 03 mei. Folio 59r

Mijnheer Ludovicus De Blanck en mijnheer Hubertus Malchier nomine uxoris joufr. Maria Labbeye wonend in Maestright, releveren na dood van hun zwager en oom E.H. Lambertus Labbeye, pastoor van Berbroeck: 1) weide of bampt “den Haeseren Bampt” onder Schuelen, palende Gerardus Hubertus Briers van Hasselt, Ludovicus Kips, de heer de la Croix, de straat; 2) een rente op panden van Merten Serdonx zover deze schepenen aangaat. Relief       3 = 15

                                                                                                                                 3 = 15

                                                                                                                                 0 = 06 = 2

                                                                                                                                 7 = 16 = 2

 

1777, 31 juli. Folio 62r

Joannnes Briers x Agnes Elens verkoopt aan Peeter Videls 2 percelen land, de helft toebehorend aan Jan Videls. Het 1e, “het Muerken” te Schuelen, paalt O. Francis Van Swaertebroeck, Z. Kercke stege, W. Nicolaes Spex, N. joufr. wed. Hussen. Het 2e “het Bertenshoff” in Schuelen paalt O. Nicolaes Spex, Z. de schansstege, W. Jan Lambrechts, N. Willem Maris. Voor 7 ½ gulden BBL. Belast met 200 gulden aan advocaat Vossius uit Hasselt en met 6 stuivers 1 oord ’s jaars aan Piro Swaertebroeckx. Pontpenningen        0 = 07 = 2

                                   Gicht                1 = 17 = 2

                                                           2 = 05 = 0

 

1777, 08 november. Folio 64v

N. N. Van postel, als geconstitueerde van pastoor Verelst van Coorsel, releveert de goederen die de pastoor van Coorsel aangaan, na de dood van wijlen de heer Gentis, ook pastoor van Coorsel.

3 = 15

0 = 05 = 2

4 = 00 = 2

 

1777, 20 november. Folio 68r

Arnoldus Deyckx en Hendrick Deyckx, wonend te Donck, verkopen aan de mombers van de kinderen van Mattheys Stramppers x Anna Catharina Weyns zaliger ± 5 coppen land “die Woelffcuel” tot Reuw gelegen, O. de kinderen van Mattheys Stramppers, Z. straat, W. erfgenamen Peeter Vande laer, N. erfgenam. Jan Fillici. Voor 139 gulden BBL.

Pontpenn.        06 = 19

G                     03 = 15

L                     00 = 01

                        10 = 15

 

1777, 20 november. Folio 69r

Peeter en Marie Claes verkopen aan Maria Aerts perceel land en broek aan de Coorselsche schans, genaamd “het Gemeyn Goer”, O. Jan Beckers van St.-Lambrechts-Herck, W. de schansveste, Z. straat, N. Jan Reynders. Voor 780 gulden BBL. Broek aan te slaan half maart e.k., het land half oogst e.k. In de marge:

Pontpenningen  39 = 0

Gicht                           03 = 15

Loss                            00 = 01

                                   42 = 16

 

1777, 04 december. Folio 70r

Condities van publieke verkoop van 23.10.1777 door notaris J. Nulens, op verzoek van Hubertus Willems met consent van zijn vrouw Ida Convents, na voorgaand kerkengebod. Verkoop van een turfbemd “d’ Eghde” te Coursel, O. Carolus Dries, W. Mattheus Lemmens, Z. de Winterbeke, N. d’ Oude beke. Aan te slaan half maart 1778 met 2 brieven schettinge (?). Door de dienaar op te roepen. Toegeslagen aan de meestbiedende bij eenmaal, andermaal, derdemaal, tenzij het volgens de verkopers niet aan zijn waarde zou komen. Wordt op de gewone plaats geproclameerd, van 8 dagen tot 3 maal 8 dagen. Na de proclamaties, op de eerstvolgende genachtedag- of als het de partijen gelieven zal – wordt de kaars ontstoken door de schepenen, waaronder het erf sorteert “en op die de selve wettelijk gebannen sijnde sal comen t ‘expireren, sal het voorschreven erfve obtineren”. Originele koper zal zijn voorhogen hebben, ieder hoge 2 gulden te delen tussen hoger en verkoper. Gicht geschiedt onmiddellijk na de kaarsbranding. Kosten o.a. 1 gulden roepgeld, 4 gulden voor conditiegeld en kopie daarvan; 15 gulden voor een kermis voor verkopers huisvrouw; 5 stuivers godtsgelt; 15 gulden lijcoop te consumeren na de palmslag in Coursel Dorp ten huize van magister P. F. Convents. Getuigen P. F. Convents en Joannes Clemens Convents. Peeter Leysen biedt 755 gulden BBL. Krijgt palmslag en zet dadelijk 30 hogen. Schepen Wauters laat het voorgaande registreren. In de marge:

                        pontpenn.         39 = 05

                        G                     01 = 17 = 2

                        Kers.               04 = 11 = 0

                        Regis               02 = 00 = 0

                        Loss                00 = 01 = 0

                                               48 = 14 = 2     (47 gulden!)

 

1777, 04 december. Folio 74r

Hendrick Vanderheijden x Anna Pieters; Jan Andries Pieters; Willem Houben x Catharina Fredrix, releveren het goed dat hun is aangekomen na dood van Geert Geysen en Maria Fredrix, van zuster en zusters kinderen zaliger: 1) huis, hof te Schuelen; 2) 4 percelen, advocaat Hilst, joffr. Hussen en Merten Oppre; Agita van Kosen; Renier Lecleer O., straat N., de heer Briers W., advocaat Hilst Z.; 3) land “het Groet Velt” in Schuelen, W. advocaat Hilst, Z. jofr. Hussen, O. straat, N. Lambert Lambrechts; 4) land “den Sterffpierinck” in Schuelen, O. Jan Stappers, N. Barbara Belmans, W. mijnheer Lebeton, Z. straat.

In de marge:                 L          00 = 15 = 0

                                               11 = 05

                                               12 = 00 = 0

 

1777, 09 december. Folio 74v

Minnelijke deling tussen de kinderen van wijlen Peeter Vandelaer x wijlen Christina Pols, met name 1) Geert Vandelaer, 2) Andries Vandelaer, 3) Hendrick Vander Leyden x Margrita Van de laer, 4) Marthen Vrancken x Ida Vandelaer.

Kavel A: 1) huis en moeshof op Sint Jorisschans in Schuelen, O., Z. en W. erfgenamen van heer Scroets, N. die grave; 2) de helft van die voorts schans, ook te Schuelen, Z. erfgenamen van heer Scroets, N. die Voerts schans (voorschreven of toponiem?); 3) land te Schuelen, O. en Z. die voortschans, W. en N. Willem Maris; belast met 5 schillingen aan Willem Maris.

Kavel B: 1) land “die Woelff heel” (zie folio 68 kuil?) te Schuelen, O. de kinderen van Mattheys Strappers, Z. en W. straat, N. kinderen van Jan Fillici. Belast met 10 gulden ’s jaars aan Peeter Peellenders te Kermpt.

Kavel C: land “Bellemans Heyde” te Schuelen, O. kinderen van Jan Fillici, Z. Jan Jaers, W. wed. Jan Stappers, N. den Schaeperenbosch.

Kavel D: 1) land “Laermannekenslandt” te Schuelen, O. en N. Willem Van de Venne, Z. de stege, W. Geert Wierox; belast met 2 gulden 7 stuivers 2 oord; 2) ½ zille broek in de Cuypersbampt uit 1 bunder, waarvan het ander perceel toebehoort aan de heer Van Dormael, Diest, O. en W. de E. H. prelaat van Everbode, Z. de genoemde heer van Doermael, N. schepen Paulus Aerts.

Kavel A is voor 1); kavel B voor 2), kavel C voor 3) en kavel D voor 4). Geert Van de laer moet de 3 anderen 16, 5 gulden geven voor sinkerhouter(?) (sunkhout?). Vrancken moet Geert Van de laer voor termijn van 2 jaren 4 gulden geven. Martinus Vrancken moet onderhouden van plecken.

In de marge: 7 = 10

 

1777, 18 december. Folio 76v

Jan Van hees erfgenamen, met name Goris Van hees, Jan Clonen x Elisabeth Van hees, wed. Henrick Van hees nomine uxoris Anna Maria Sipers, haren zoon Ghielhelmus Schapmans nomine uxoris Maria Magdalena Van hees (?) releveren: 1) huis, hof te Linckhoudt, O. heer Pitteurs van St.-Truyden, W. Jan Cleyen, N. Anna Vrancken, Cornelis Boes, Z. straat; 2) 1 “ziel” broek te Schuelen in den Berbier, O. en N. de Capeldeyck, W. erfgenamen jofr. De Cleroe, Z. commandery van Benissem. (“commodereij van Bercem” staat er) In de marge:

1 = 17 = 2

1 = 17 = 2

1 = 17 = 2

1 = 17 = 2

1 = 11

9 = 01 = 0

 

1777, 19 december. Folio 77r

Minnelijke deling tussen de erfgenamen van wijlen Jan van Hees, halve broer van 1) Gregorius Van hees; 2) Jan Cloenen x Elisabeth Van hees; 3) wed. Hendrick Van hees nomine uxoris Anna Maria Sipers.

Kavel A is voor 2): a) huis, hof te Linckhoudt, O. kapelaan van Linckhoudt, advocaat Pittenirs en Mattheus Kaermans, Z. straat, W. Jan Cles (?), N. Cornelis Boes. Belast met 100 gulden BBL aan de Armen of H. Geest van Linckhoudt; b) land “die Lichte Heyde” te Linckhoudt, O. straat, W. en N. Cornelis Boes en hun eigen erve, Z. Jan Cles en Machiel Jacobs.

Kavel B is voor 3): a) “den Vinnenhoff” te Linckhoudt, O. Anna Vrancken, W. en N. hun eigen erve, Z. Christiaen Peeters en wed. Peeter Jacobs; b) “die Lichte Hey” in Linckhoudt, O. Jan Clees, W. en N. gemeynte heyde, Z. Adriaen Van reppelen en Joris Jans; c) bemt aan ’t rivier, genaamd “de Mortel” te Linckhoudt, O. de Demer, W. en Z. Jan van Uytrecht, N. Catharina Van Reppelen; d) een bosje in de Hulshoek, O. Hendrick Jacobs sr., W. en N. Machiel Jacobs, Z. gemeynte heyde en Jan van Uytrecht.

Kavel C is voor 1): a) “die Hoeven” te Linckhoudt, O. en W. Peeter Jacobs, N. advocaat Van hees, Z. Hendrick Wauters. Belast met 100 gulden BBL aan N. N. b) “die Gelinnen”, O. den Boxbergh, W. Peeter Canners, N. Jan Gressens; c) “die Boskens” met het veldeken en weyers, N. wed. Peeter Jacobs, W. Gertruydt Vacols, O. Hendrick Wauters, Z. erfgenamen Geert Gressens. In de marge:

5 = 12 = 2.

De goederen die onverdeeld bleven: (niets ingevuld).

 

1777, 18 oktober. Folio 84r

Publieke verkoop op verzoek van Willem van Hesch; Hendrick Moenen, meerderjarig, ongehuwd, mede voor zijn minderjarige zuster Marie-Gertruyd Moenen, via notaris P. H. Lekens die de akte opstelde op 06.09.1777. Ze verkopen:

1)      land “het Noterlerenhoffken” te Goesselaer, O. den Langen Hoff, N. straat, Z. den Puthoff, W. Geert Horions. Van dit land zal de koper 5,5 vat koren trekken als pacht.

2)      Land “den Puthoff” te Goesselaer, N. het Notelerenhofken, O. den Langenhoff, Z. Putstraeten. Die zal trekken 10,5 vat koren.

3)      Land “den Bergh” met een bos erbij te Goesselaer, O. Jan Peermans, N. E.H. Timmermans, W. advocaat van Sulperen van Diest. Dit zal 2 vat koren trekken.

4)      Dries te Goesselaer, O. Aert Dierix, N. en W. Joris Vandermaesen, Z. de steghe van Jan Peermans. De koper zal hier 4 gulden trekken.

5)      3 vierdel broek op ’t Schuelensbroek, W. wed. Jan Keunen, N. de Laeck.

Te betalen in BBL geld. 1 pattacon = 4 gulden, 1 gulden = 20 stuivers, 1 schillinck = 10 stuivers. Hogen met 2 gulden, te verdelen half voor de verkoper, half voor de hoger of koper. De verkrijger van de handslag of palmslag moet dadelijk zijn hogen stellen, daarna kan iedereen hogen. Te betalen binnen de 8 dagen na de kaarsbranding. Kaars zal ontstoken en gebrand worden de eerste genachtendag na de derde of laatste zitdag. Tot koperslast zijn: ’t zij pontpenningen invalle gicht en goedenisse, lossinge en alle andere rechten; conditiegeld, het bannen en branden der kaars; de officier zijn recht; het schrijven en afficheren van billetten. De handslag- of palmslagnemer, en de hoger ingeval van afhoging, zal zijn hogen mogen verhalen aan de naast hogere hem afhogende en zo voort, tot de kaarsbranding toe.

Aan te slaan half oogst 1779; de kopers trekken de vermelde pacht.

1e zitdag op 18.10.1777 ten huize Jan Peermans te Goesselaer, om 17u. Opgeroepen door ’s herendienaars Claes Ramaeckers en Peeter Geerts.

Op perceel 1 biedt Petrus Horions 352 gulden BBL, krijgt de palmslag en zet 25 hogen. Lyffcoop 1 ton bier. Getuigen: P. Aerts en Arnoldus Wellens.

Op perceel 2 krijgt Hendrick Weyns de palmslag voor 906 gulden BBL en hij zet 30 hogen. Lijffcoop 1,5 ton bier.

Perceel 3: Jan Spilborghs biedt 400 gulden BBL, krijgt palmslag en zet 15 hogen. Lijffcoop 1 ton bier.

Perceel 4: Maghil Rosen biedt 166 gulden BBL, krijgt palmslag en stelt 4 hogen. Lijffcoop 1 ton bier.

Perceel 5: Magil Rosen biedt 100 gulden BBL, palmslag en 2 hogen. Bij alle percelen dezelfde getuigen als voor.

Tweede zitdag op 22.10.1777. Getuigen: Jan Peermans, Christiaen Jans.

Perceel 1: geen hoger bod. Verwezen naar 3de zitdag.

Perceel 2: Maghiel Horions stelt 30 hogen. Verwezen naar 3de zitdag en kaarsbranding.

Perceel 3: geen hoger bod. Verwezen naar 3de zitdag en kaarsbranding.

Perceel 4: Magiel Rosen stelt 5 hogen. Verwezen naar 3de zitdag en kaarsbranding.

Perceel 5: geen hoger bod; verwezen naar 3de zitdag en kaarsbranding.

Derde zitdag op 28.10.1777. Getuigen: P. Aerdts, Jan Peermans.

Perceel 1: geen hoger bod. Perceel 2: Piro Horions 1 hoge; Maghiel Horions 1 hoge.

Perceel 3: geen hoger bod. Perceel 4: Arnoldus Wellens 4 hogen; Maghiel Roesen 2 hogen. Geen hoger bod.

Kaarsbranding op dezelfde dag.
Perceel 1 aan Hendrick Weyns voor 377 gulden BBL. In de marge staat

Q         5 = 12 = 2       allodiael goed

            4 = 11 = 0       Gegicht 20.11.1777

            6 = 00 = 0

            16= 03 = 2

 

Perceel 2 verbleven aan Maghiel Horions voor 968 gulden BBL.

3 = 15

4 = 11             Allodiaal goed

6 = 00             Gegicht 20.11.1777

14=06

 

Perceel 3: verbleven aan Jan Spilborghs voor 415 gulden BBL. Perceel 4 verbleven aan Maria Helven weduwe Willem Roesen voor 181 gulden BBL. In de marge: den 20 november 1777.

Pontpenningen  9 = 1

G                                 5 = 12 = 2

K                                4 = 11

C                                 6 = 0

                                   25= 04 = 2

Perceel 5: verbleven aan Maria Helven wed. Willem Roesen voor 102 gulden BBL.

In de marge: den 20 nov. 1777

Pontpenningen  5 = 2

G                                 5 = 12 = 2

K                                4 = 11

C                                 6 = 00

                                   21=05=2

 

Bij de registratie van de 5 verkochte percelen staat telkens “gerechtsdienaar Nicolaes Ramaeckers relateert de kerkenroepen van deze koop behoorlijk gedaan te hebben”. Alle registraties van 1e, 2e, 3e staan per perceel geregistreerd, zodat “P. L. Timmermans, secretaris” wel 20 keer tekende. Aan ’t einde staat nog dat er 2 percelen schaarhout verkocht werden: van de dries “aan mij” 4 gulden; schaarhout van het Notelerenhooffken 12 gulden 5 of 11 gulden 15.