RAH Schepenbank Lummen nr. 123

1773 – 1783

                    Gichten Brabants recht buiten vrijheid

 

Samenvatting in handschrift door Mathieu Vandenbosch. Dit register werd door hem afgewerkt op 31.10.1997.

 

Titelblad: “Novum registrum inceptum per me Joannem Franciscum Vaes, praetorem justitiae brabantiae Lummensis (in absentia secretary) Anno 1773 hac 21 maij”.

 

1773, 29 mei. Folio 3r

Akte van notaris J. F. Opdendries, Hasselt, van 10.02.1773. Andries Theuwissen, president-schepen justitie Diepenbeeck, inwoner van Hasselt, liet in 1758 voor justitie van Solre beslag leggen op goederen afgekomen van Jan Rapers tegen de gemeente Bolrebergh en Nicolaes Hemeleers.

 1. Stuk land waar voormaals de huizinge op stond, 6 bunders groot. Palende 1) de vaerbaen, komende van de kapel van Bolrebergh; 2) en 3) de heide; 4) de representanten van de heer Spierlet.
 2. 1 bunder land, palende Jan van de Biesen, de straat, mevrouw van Herkenrode en Joseph Wendelen. Belast met 2 vat koren aan ’t gasthuis van Hasselt en 5 stuivers aan kapel Bolrebergh. Alles boven de haver- en kleine cijns en schatting.

Liet beslag leggen wegens het niet betalen van 27,5 gulden op panden van Jan Rapers te Bolrebergh (anno 1643). Op dezelfde panden verkreeg hij 11 gulden jaarlijks tegen advocaat Nicolay van Heusden (1646); 17,5 gulden tegen oud-burgemeester en drossaard de la Court in 2 keren: 15 en 2,5 gulden (1642); 10 gulden tegen de pastoor van Curingen (1650). Met alle verlopen intresten. Samen 66 gulden ’s jaars boven de procedure van het groot gebod, zijnde 63 gulden 9 stuivers. Verklarende ook te bezitten 1,5 bunder erf, “Kellensbosch”, nu bampt. Palende de beek en 3 zijden commissaris Kips en wed. Peeter Corthouts, belast met 6 gulden Luiks aan oud-burgemeester Wagemans van Hasselt in d’Eeckel. Hij verkoopt dit alles, zo gauw het in zijn bezit is, aan Joannes Slegers x Anna Margareta Centiens voor 58 gulden jaarlijks, kwijtbare rente in plaats van zijn voornoemde titels. Boven de lasten van 2 vat koren en 5 stuivers; item de 6 guldens op de Kellensbosch. De opdrager stelt de renten op de genoemde goederen en op 1½ bunder land te Bolrebergh, palende met 3 zijden de gemeente, Jan Centiens en Jan Houben. Nog op huis en hof en dries, ½ bunder groot, palende de gemeente, Jan Houben, Jan Gijbels en prelaat van Averbode. Belast met 9 gulden ’s jaars aan Cathrien Maes en 4 gulden aan Machiel Centiens. Gedaan ten huize van de opdrager, omtrent de Augustijnen. Getuigen: Adrianus Sallez, Marie vander Jeucht. W. g. J. F. Vaes, meier, loco-secretaris.

 

1774, 16 juni. Folio 31v

Registratie van een overeenkomst van 5 december 1773, geschreven door E.H. Cornelius Boes. Joannes Boes en Cornelius Boes, broers; Peeter Timmermans in naam van zijn vrouw Maria Theresia Boes, wonnen raad ten Brabantse recht bij advocaat F. F. vander Haert in Leuven en ten Loons Luiks recht bij advocaat N. G. Segers in Hasselt. Het drietal consenteert in de deling van hun halve broer Cornelius Boes, rector in het klooster van St. Nicolaes Bergh in Arschot. De goederen, vernoemd in zijn titel en in de akte van titel breder beschreven, zijn: 1) broek “de Schotelman”; 2) broek “den Bogaert”; 3) ½ stille broek op de Laeckbemden; 4) broek op de Swaenenkuyl; 5) landeken “den Kemphof”; 6) helft van land “de Schijthage”; 7) helft van perceel “het Lanckveldeken”. Allemaal stokgoederen, voortkomend van zijn vader en moeder. 8) land “de Goor”, gekocht tussen het 1e en 2e huwelijk van zijn vader (zie akte van titel); 9) broek “den Barbier” onder Scheulen op ’t gemeyn broeck; 10) brock “de Roosdoncken” onder Scheulen op ’t gemijn broeck; 11) broek “den Blaesbalck” onder Scheulen op ’t gemijn broeck; 12) land “het Berckblock” achter de Capelle; 13) huis en hof op “Huysmanshof”. Het land, deels gekocht tussen het 1e en het 2e huwelijk van de vader, deels (is de andere helft) komend van de vader van hun vader. Het huis is gebouwd met 300 gulden van vader zaliger. Het drietal staat zijn recht daarop af. De halve broer staat zijn recht af tot het huis en de opheffing waar het huis op staat (=Brabantse grond). De heer-broer staat nog af: land “het Block”. Lasten zijn voor de verkrijgers. Het proces dat erover is, moet men samen betalen. De halve broer staat zijn rechten af op Luikse of Loonse goederen, gekocht door de vader: 1) huis en hof waar de vader gestorven is; 2) land “den Donderbosch” in Zeelhem; 3) helft van bosje in de Sloots; 4) land onder Scheulen; 5) 1 bunder gemijn broeck onder Zeelhem.

 

1774, 16 juni. Folio 33r

Deling tussen de kinderen van Jan Boes x Catharina Meijkens.

Kavel A is gevallen aan Cornelis Boes: huis, stal, schuur, bakhuis, helft van hof achter en naast het huis, samen ½ bunder. Deze helft paalt O. Peeter Timmermans met de wederhelft, W. Peeter en Adriana Smets; N. Andries Smets en Henrick Cleys, Z. straat. Kavel A moet B en C elk 50 gulden BBL geven of 4% daarvan, jaarlijks.

Kavel B gevallen aan Peeter Timmermans en zijn vrouw Maria Theresia Boes: 1) de wederhelft van de hof, palend O. Matheus van Uytrecht en erfgenamen Marie Elisabeth int Panis, Z. straat, W. Cornelis Boes met de wederhelft, N. Andries Smets. 2) de helft van land “het Block” of “Vinnenhof”. Het geheel is 4 halsters groot en in het geheel belast met 9,5 gulden (9 gulden 15 stuivers). Palende: O. erfgenamen Francis Jacobs, Z. erfgenamen Jan van Hees; W. Jan Boes met de wederhelft, N. straat.

Kavel C is gevallen aan Jan Boes: 1) land “den Donderbosch”, palend O. den Donderbosch en sr. Goedenhuyse van Diest, Z. Magriet Gompers, W. Louwies Inckels; 2) helft van “Block of Vinnenhof” (zie B, 2), O. Peeter Timmermans met wederhelft, Z. erfgenamen Jan van Hees, W. erfgenamen Henrick Smets, N. straat. Belast als in B, 2. 3) helft van een bosje omtrent “de Sloots” (met Adriaen Van Reppelen), O. erfgenamen Jacobus Swerts en consorten, Z. de Oude Beke, W. erfgenamen Jan Genico, N. Christiaen Jacobs. 4) de helft van 1 sille land onder Scheulen (met Jan Gressens).

Onverdeeld blijven: 1) de 2 half bunders onder Zelem, gelijk te gebruiken; 2) “de Gooren” gekocht van Goris van Hees; 3) de sille in de “Drij Sille”, gekocht van Aldegon Knops.

 

1774, 05 april. Folio 40v

Registratie van een handschrift. Scholtis E. Jacobs, Bree, en M. Jacobs, Eleonore Jacobs en C. Jacobs, zijn kinderen, volmachtigen lic. en advocaat H. B. de Borman om de intrest te ontvangen van 200 gulden op panden van Jan Moons in Gestel, Lummen, en om die rente te verkopen. Naschrift. Op 7 juli 1774 bekent M. Aerts dit kapitaal met rente ontvangen te hebben.

 

1774, 21 juli. Folio 43v

Geertruyt vande Put, wed. Joannes Luyten van Schuelen, jurisdictie Lummen Brabants recht buiten vrijheid, dient een niet-gedateerd verzoekschrift in. Haar man overleed ongeveer 2 jaren geleden. Ze bleef achter met 4 kleine kinderen en volgende schulden door haar man tijdens hun huwelijk gemaakt.

 1. aan Girardt Renot, Scheulen, 40 gulden van ontleend geld
 2. aan Mattheus, de smid in Lummen, voor het borgschap van haar man voor een ingekochte kar 60 gulden
 3. aan Mathijs Joors in Scheulen 4 gulden voor een gekochte boom
 4. aan Mathijs Strampers, Scheulen, 4 gulden voor hooiwas
 5. aan de gewezen “molosse” te Haelen 4 gulden van genoten korenmeel
 6. aan Henrick Jacobs, Linkhout, 6 gulden
 7. aan de kapelaan in Zelem 4 gulden
 8. aan de weduwe Vandelaer 12 gulden voor hooiwas
 9. aan J. vande Put 25 gulden van ontleend geld
 10. aan schepen M. Aerts in Lummen 1,5 gulden van winkelwaar
 11. aan Dams, schoenmaker, 3 gulden
 12. aan M. Anna vander Maesen 1 gulden
 13. aan Joannes Janssens onder Diepenpoel 4 gulden van genoten koren
 14. aan Michiel Jacobs van Linkhout 7 gulden van ontleend geld.

Daarop beloopt de schuld nu nog 175 gulden.

Gezien de hoge huishuur wil ze een huisje laten bouwen op het goed van de kinderen. Zij is de vruchtgebruikster ervan. Raming van de kosten: 300 gulden. Ze vraagt om 475 gulden of tenminste 400 gulden te mogen lenen op het goed van de kinderen. Gesteund door Joannes vande Putt en Dominicus Hermans, moederlijke en vaderlijke oom van de kinderen.

 

De schepenen Jacobs, Tits, Schodts, Van Egen staan de weduwe Luyten-Vandeput toe om 2 obligaties van elk 300 gulden BBL te verkopen, mits 200 gulden daarvan ten profijte van de kinderen te houden. W.g. J. F. Vaes meier, loco-secretaris.

 

1774, 03 november. Folio 52r

Geertruyt van de Put, weduwe Jan Luyten, geassisteerd door Joannes van de Put en Dominicus Hermans als mombers van de kinderen van Geertruyt Van de Put, verkopen met instemming van de schepenen d.d. 21 juli ll. een hypotheek die ze sinds 15 september 1767 staan hebben op panden van Guilliam Latour te Linkhout. Groot zijnde 300 gulden BBL aan 3 ½%. Verkocht voor 240 gulden BBL, na een publieke oproep, aan de kinderen van Geert Gressens x Anna Catharina Rijnders. Lijcoop 5 gulden. Aan de dienaar voor roepen en plekken 15 stuivers. Kosten van gichten 6 - 2 - 0.

 

1775, 26 januari. Folio 58v

Joannes Palmaers legt een akte neer ter registratie, van notaris Arnold Droogmans van 02.06.1767. De akte werd opgemaakt in ’t Heerenhuys in Kermpt. Peeter Willems van Berbrouck met zijn vrouw Anna Serdons, lenen van Joannes Palmaers, schepen van Kermt en Spalbeek, 200 gulden BBL aan 4%. Pand: ½ bunder bampt “het Hoogbemtie” onder Spalbeeck. Palende de Laeck ter 1er; 2e en 3e zijde de gemeyne dijck, en Michiel Mommen aan de 4e zijde, representerende sr. van Rijckel. En alle andere goederen. Getuigen: Peeter Hanen, Marie Elisabeth Janssens.

 

1775, 27 april. Folio 72r

Registratie van een akte van notaris Joannes P. Vos, Hasselt, d.d. 17.10.1768. Philippus vande Kerckhoven, oud-burgemeester van Hasselt, bekent naderschap aan Petrus Rapers, naaste bloedverwant van Barbara Lens wed. Peeter Vinck met haar dochter Catharina Vinck, aangaande goederen onder Stal Koersel. Deze goederen had Joannes Duys, vader van Aldegondis Duys vrouw van Vanden Kerckhoven, op 17 mei 1759 gekocht (not. De Lellio, Vilvoorde). Voor 250 gulden BBL vernaderd. Onkosten 54 gulden 17 stuivers. Gedaan ten huize van 1e comparant in Hasselt, Demerstraat, getuigen Arnoldus Duys, Peeter Boockars. Geregistreerd op verzoek van Mathijs Aerts, gehuwd met Anna Margaretha Zeeus. (Nota. Boven en onder de akte staat de naam van Mathijs Aerts. In de akte die van Petrus Rapers.)

 

1775, 23 juni. Folio 75r

Registratie van een uittreksel uit schepenregister van Zolre d.d. 20.03.1775. Ida Floors wed. Joannes Moens staat tocht af aan haar zoon Jan Moons. Die leent op zijn kindsdeel van medeschepen en scholtis J. A. Tielens (=Zolder), 200 gulden aan 4%. W.g. P.H. Lekens, secretaris van de justitie Zolder.

 

1777, 16 januari. Folio 119v

Scheiding en deling der kinderen van Geert Gressens x Anna Catharina Rijnders. Kavel A gevallen aan Maria Catharina Gressens, minderjarige, met mombers Jan Gressens en Jan Rijnders: 1) huis, stal, schuur, met ‘t land, dries, warmoeshof en bakoven, aaneen gelegen in Linkhout, 3 sillen groot, palend O. Michiel Van uytrecht, W. Peeter Lijnen, belast met 8 gulden ’s jaars aan de armen, met 1 gulden ’s jaars aan de kerk aldaar, met 1 gulden ’s jaars aan de anniversiaren te Lummen; 2) 1/3 land “den Willekenshof” oostwaarts, O. Peeter Pluyms, W. Henricus Van Uytrecht; 1,5 vat sayens groot; 3) het Eusel geheten “den Eyckbosch”, daar zuidwaarts gelegen, 2 sillen groot, O. het Hamelheyken; 4) land “het Lanckveltien”, 1 vat 3 koppen groot, N. de Caerbaen; 5) gemeen broek “den Vaerenbergh”, 2 sillen groot; 6) een bosje aan de Willekensbergh, O. selzusters van Diest, W. Catharin Mattijs; 7) een eusel, O. Henricus Wauters en cons., W. erfgenamen Joseph Rynders, N. Demerdijck of Demer; 8) ¼ sille in den Blaesbalck met Jan Gressens en co; 9) een bosje in de Inselaeren te Schalbrouck, ½ vat sayens groot; 10) hun aanpart in de Swaene Cuylen.

Kavel B, gevallen aan Christiaen Gressens, meerderjarige zoon: 1) 4 vat sayens land “de Gooren”, O. Henricus Van Uytrecht, W. Christiaen Jacobs, N. kapelanie van Linkhout; 2) 3 vat sayens land “den Puthof”, O. advocaat Vanhese, W. Michiel Van Uytrecht; 3) dries met perceeltje land, aan elkaar, in de Vinnenhoek, O. Christien Jacobs, W. Cornelis en Jan Boes met Peter Kenens, Z. wed. Jacobs van Diest; 4) gemeen broek “d’Oortien”, 2 sillen, op ’t Lummens broek onder Schalbroeck; 5) perceel Gooren nabij de Inselaeren, N. en O. Servaes Tullen, W. kerk van Lummen; 6) broek “het Lathouwers eusel”, belast met jaarlijks 1 gans, O. erfgenamen Wilbort Van Nubbel, N. Christiaen Jacobs; 7) 1/8 in de Grooten Voetpatbosch te Meldelaer, met N.N. Vandelaer; 8) ¼ in perceel heide, nu land, met Jan Boes en consorten. Gelegen aan de Donderbosch.

Kavel C, gevallen aan Maria Elisabeth Gressens, minderjarige met mombers als bij A: 1) land “de Gooren”, 4,5 vat sayens, O. Gerard Oeyen, Z. erfgenamen Joseph Jacobs, W. het Goorstraetien, N. Peeter Pluymers; 2) land “de Bovenste Gooren”, 4,5 vat sayens groot, Z. Peeter Timmermans, W. Peeter Timmermans en ’t Goorstratien, N. erfgenamen Joseph Jacobs; 3) kapitaal van 300 gulden aan 3% op huis, hof der erfgenamen Guilliam Latour te Linkhout; 4) 1 sille broek onder Zelem omtrent Bakel gelegen; 5) ¼ van ¾ broek “den Berbier” onder Schulen; 6) ¼ van 6/4 broek “het Roosdonck” onder Schulen.

Kavel D, gevallen aan Marie Agnes Gressens, minderjarige met mombers als voor: 1) 2 1/8 vat sayens land “den Hoff” te Gooselaer, O. den Begijnen Dries, W. straat, Z. Lambert Diericx, N. Peeter Schodts; belast met 1 stuiver ’s jaars aan de armen van Lummen; 2) broek in de Schorffert onder Meldelaer, O. Geert Horions, Z. Jan Pouls, W. Jan Peermans, N. de beke, 1,5 sille; 3) 2 ½ vat sayens land “het Katersbleuxken” onder Gooselaer; 4) 2,5 vat sayens land “het Wijtvelt” onder Gooselaar; 5) een dries en een hooibroek onder Gooselaer, naast elkaar aan de Gooren, O. en W. de erfgenamen Willem Theunis, Z. Peeter Schodts, N. Servaes Tullen. En een gooren etweide daar dicht bij, O. en Z. Peeter Schodts, W. de Vlootgracht; 6) 2 ½ vat sayens bos “het Haesenblock” te Meldelaer, O. advocaat Danckaerts, Z. Boschstraet, W. heer van Sulpele, N. Ruestraet; 7) land boven Laeren gelegen; 8) 1/3 in 2 sillen broek “den Maenenbergh” met de erfgenamen Willem Theunis, onder Schulen; 9) 75 gulden aan 4% op panden Jan Inckels.

Voorwaarden: de reeds geschalmde bomen, eender in welke kavel, zullen gelijk verkocht worden, evenals het schaarhout op de Gooren naast de Puthof en op het Langhveltien (schalm, Van Dale: ontschorste en gemerkte plek op een boom die verkocht zal worden). In deze deling kreeg Louis Inckels voor het 5de deel in de moederlijke Brabantse goederen, mits ondeelbaar, een rente van 100 gulden aan 4% op panden van Baltus Caermans te Zelem, inbegrepen 6 gulden 13 stuivers 1 oort van een gekweten rente.

 

1777, 10 april. Folio 130r

Arnoldus Vervoort, met schriftelijke instemming van zijn vrouw Helena Pallen getekend in Tessenderlo op 12 maart 1777, verkoopt aan Joannes Laenen hooibroek “’t Halfbroek” onder Molem aan den Bergh, O. Jacobus Robijns, Z. Jan Quintens, W. den Bergh, N. de beek. Toegewezen bij een publieke verkoop op 13 maart 1777 voor 272 gulden.

Op diezelfde dag waren, door dezelfde Arnold Vervoort, een huis, schuur, stal, bakoven, hof in Molem van 3 halsters groot, palend O. en N. Geert Mertens, W. Geert Swerts, Z. de straat, na publieke verkoop toegewezen aan Jan Alenis voor 377 gulden. Alenis heeft niet gegicht; zie folio 132. Peeter Vandenpoel is gegicht.

De goederen waren belast met 300 gulden BBL op huis en hof, nl. 100 gulden aan de kerk van Schulen aan 5%, 100 gulden aan Lenard Vanhees van Beringen aan 7 schellingen ’s jaars, 5 schellingen ’s jaars aan de armen alhier, 3 schellingen ’s jaars aan baron van Lauw. Verkoop ten huize Jan Alenis in Molem. Gedaan voor schepenen Jacobs, Tits, Schodts, Smets en Van Egen.

 

1777, 19 juni. Folio 135r

Michiel Pallen kwijt de panden van Aert Vervoort van 100 gulden uit een kapitaal van 300 gulden aan de kerk van Koersel. Volgens hun deling ieder voor 1/3 aangedeeld.

 

1777, 06 november. Folio 141v

Deze registratie is in het Latijn. Titel voor Joannes Lambrechts, zoon van Lambertus Lambrechts x Maria Catharina Timmermans van Scheulen. Bezit beneficie van O. L. Vrouw in de kerk van Linkhout. Dit volstaat niet. Ze voorzien nog: 1) weide ¼ bunder groot in Lummen “den Stockbempt”, palende heer Mertens, heer Vaets, canali (beek), Religieuzen van Sichem. Waarde 400 gulden, jaaropbrengst 16 gulden; 2) plantsoen met eiken ½ bunder onder Linkhout, palende erfgenamen Renier Kenens, straat, gemeen heide, Petrus Lijnen. Waarde: 500 gulden Brabants, jaaropbrengst 20 gulden; 3) wei “het Heufken” in Schulen, 1 bunder groot, palende Petrus Motmans, de Laeck, N. Morren, heer Roelants van Hasselt. Waarde 2100 gulden Brabants, jaaropbrengst 84 gulden; 4) ¾ bunder wei in Lummen, palende heer Vandermaesen, Anna Wellens, heer Briers van Hasselt. Waarde 700 gulden Brabants, jaaropbrengst 28 gulden. Op 20 november 1777 voegden de ouders, voor deze titel, nog aan: ½ bunder wei “het Heufken”, Schulen. Palende Margaretha Joors, 2e en 3e zijde een weg en heer Schroots. Waarde: 900 gulden, jaaropbrengst 34 gulden.

 

1778, 26 maart. Folio 146v

Deling tussen de erfgenamen van Magdalena Droogen x Trudo Vanderhoeven, nl.

1)     Thomas Hesbeens, 2de man van Christina Vanderhoeven

2)     Henrick Timmermans x Anna Elisabeth Vanderhoeven

3)     Michiel Jacobs als momber van onmondige dochter van Jan Ambroos Vanderhoeven x Christina Jacobs, nu gehuwd met Francis Rijnders, haar 3e man.

Gedaan voor schepenen Jacobs, Schodts, Tits en Van Egen.

Kavel A aan 1). Ten 1e land “den Leeuwshof” onder Zelem, O. P. Jacobs van Diest, Z. en W. heer Goedenhuyse van Diest, N. straat. Waarde, boven last van 10 gulden Brabants jaarlijks, 600 gulden. 2e ½ bunder land aan den Donderbosch onder Zelem, O. Joseph Vaes, Z. Louis Inckels, W. de gemeen heide, N. Louis Van es. Waarde 700 gulden.

Kavel B aan 3): (de dochter heet Theresia Vanderhoeven) 1e broek “den Bempt” 3 sillen groot, in den Vinnenhoeck onder Zelem, O. en N. den heer Goedenhuyse, W. kapelanie van Linkhout, Z. advocaat Van Hese. Waarde 900 gulden. 2e een sille land aan de Donderbosch onder Zelem, O. den heer Goedenhuyse, Z. Maria Elisabeth Jans, W. Joseph Vaes, N. Peeter Cannaerts. 3e ¼ van de Biele Heyde onder Zelem, palende rondom de gemeen heide. Waarde 2 en 3, 400 gulden. 4e ½ sille gemeen broek op de Stravelle, belast met 1 schelling ’s jaars aan de kerk van Linkhout.

Kavel C aan 2): ten 1e land “de Smacktesse” 3 halsters groot, in Zelem, O. Christiaen Peeters, Z. en N. straat, W. de paters Cathuysers. Waarde 600 gulden. 2e Land “het Kerckevin” onder Linkhout, O. en W. erfgenamen Jacobs, Z. het Kerckevin, N. wed. Jacobs. Waarde 700 gulden. 3e ¾ broek aan de nieuwe schans te Linkhout, O. Michiel en Elisabeth Jans, N. en W. wed. Joseph Rynders, Z. Gettruyt Jacobs.

Voorwaarden: 1. Partijen genieten samen kapitale rente van 50 gulden BBL op panden in Beringen, hun bekend. 2. Genieten samen broek “de Gooren” onder de Boexbergh te Linkhout. 3. Ieder slaat zijn deel aan half oogst 1778.

 

1779, 28 januari. Folio 169r

Registratie van een akte van 9 juni 1749 van notaris Becquet van Diest.

Joannes Henricus Van Engenhuyse en zijn zuster Angelina Van Engenhuyse, kinderen van wijlen Alexander van Engenhuyse x Catharina Gos (eveneens overleden?), van Diest, verkopen aan Andries Timmermans, zoon van Jan, van Teewinckel, alle eigendom, actie en gerechtigheid aan hun moeder nagelaten door wijlen Philippus Gijbels wed. Ida Hanssens, overleden in Teewinckel. Voor 50 pattacons = 200 gulden BBL, de schelling aan 10 stuivers. Te betalen binnen 7 weken, aan ieder de helft. Gedaan in Diest. Getuigen: Jacobus Becquet, Michiel Van Hoef. Kwitantie afgetekend op 5 januari 1750, door Cathrin Elisabeth Princen wed. Jan Hendrick Van Engenhuyse en Angelina Van Engenhuyse. Geregistreerd op verzoek van Andries Timmermans. (W.g.) J.F. Vaes, meier, loco secretaris.

 

1780, 03 augustus. Folio 201r

Servaes Swerts van Meldelaer staat tocht af in de helft van land “het Cruysstraetblock”, 3 sillen groot, onder Messelbroeck, palend O. de Melckstraet, Z. de abdij van Everbode, W. Jan Bruyninckx, N. een straatje naar den hamer. Aan zijn minderjarige dochter Maria Theresia Swerts, verwekt bij zijn eerste vrouw Anna Maria Nagels zaliger. Voorwaarde is dat haar halfbroer Henrick Verachten 5 Brabantse kronen geeft aan Servaes Swerts, zonder van die helft iets te willen pretenderen. Henrick Verachten mag dan het hele perceel verkopen, dat belast is met 100 gulden. De halve koopsom is voor Maria Theresia Swerts. Te betalen in handen van meier J. F. Vaes te Diest. Gedaan voor schepenen Tits, Schodts, Van Egen en Jans. N.S. Anno 1780, 5 oktober op rente uitgedaan voor M. Theresia Swerts 303 – 17 – 2; depost is deze rente afgelegd aan haar.

 

1780, 19 oktober. Folio 206v

Gerardus Engelen van Meldert staat zijn tocht af aan zijn zoon Joannes Matthias Engelen aangaande:

1)     land, bos “de Keerwegh”, 2 bunders, onder Schalbroek, palend O. Henrick Vandueren, N. Michiel Aerts, W. de heer van Lummen, Z. straat. Jaaropbrengst 40 gulden.

2)     Land “het Heufken” in Schalbroeck, ½ bunder groot, palend O. Jan Biesemans, Z. erfgenamen Adriaen Willems, W. en N. de straat; jaaropbrengst 9 gulden.

3)     1/3 in een half bunder broek onder Scheulen. Het geheel palend O. Stinaers Broeck, N. de Lake, W. /

4)     huis met 2 moeshoven op de schans te Schalbroeck. Jaaropbrengst 3 en 4: 24 gulden.

Belast met 4 gulden aan de armen alhier, 10 stuivers aan O.L.Vrouw beneficie in Lummen. De zoon mag erop lenen. Zie folio 212.

 

1780, 16 november. Folio 212r

Akte van notaris A. Quisthoudt van Diest d.d. 23.10.1780.

Joannes Mathias Engelen, meerderjarig en ongehuwd, zoon van Gerardus Engelen uit diens eerste huwelijk met Anna Maria Drijvers, van Meldert, leent van het klooster van Sint Annendael van Diest (moeder = zuster Lucia Weytens; procuraterse = Cornelia Vandermeren; arcaria = schatbewaarster is Ida Van Eeckhoven) 700 gulden, de schelling aan 7 stuivers. Jaarrente: 22 gulden 1 stuiver of 3,3%. Pand gesteld door de geldlichter en zijn zuster Anna Maria Engelen x Joannes Ludts voor de eigendom en zijn vader Gerardus Engelen voor de tocht:

1)     twee bunders land en bos “de Keerwegh” onder Schalbroeck, Lummen, O. Henricus Vandueren, N. Michiel Aerts, W. de heer van Lummen, Z. de straat.

2)     Een half bunder land aldaar, “het Heufken”, O. Adriaen Biesemans, Z. erfgenamen Adriaen Willems, W. en N. straat.

3)     Huis met de grond, schuur, stallen en 2 hoven in Schalbroeck op de schans, palend O. Peeter Cox, W. de schansgraef, N. de schansstraet

4)     1/3 in een half bunder gemeen broek onder Scheulen, in Stienaertsbroeck. Palende het geheel: N. de Laeck; de andere 2/3 zijn van Jan Drijvers en Lambrecht Meykens.

Alle goederen komen van wijlen genoemde Anna Maria Drijvers. Perceel 2 is belast met 4 gulden ’s jaars aan de armen te Lummen en 10 stuivers ’s jaars aan ’t beneficie van O.L. Vrouw aldaar. Pastoor Petrus Moons van Meldert stelt mede tot onderpand: 1 bunder vrij-bemd onder Meldert, O. Geerard Vandevinne, W. kapelanie van Meldert en bemd “den Hornick” van Christien Bosmans wed. Arnold Grootjans, Z. erfgenamen Henrick Snyers en kapelanie van Meldert, N. de straat.

Gedaan in Diest voor getuigen Joannes Mertens en Matthijs Rijnders

(W.g.) F. F. Vaes, meier, loco secretaris. Alle goederen zijn van Brabantse natuur.

 

1781, 22 maart. Folio 225r

Carolus Petrus Van Cauwenberghe laat volgende 2 akten van notaris P.A. Deckers van Diest registreren, van 25.06.1774.

Dymphana Smets wed. Lambert Smets, ingezetene van Loobosch onder Zelem, leent van Carolus Petrus van Cauwenberge, secretaris van Zelem en inwoner van Diest, 1000 gulden, de schelling aan 10 stuivers aan 3,5%. Pand: huis, hof, stallen, schuur, boomgaard, ap- en dependitiën onder Meldelaer, O. Jan Daniels, Z. en W. Peeter Schodts, N. de vroente. Ze had dit verkregen, deels van haar zusters en broers en deels na de dood van haar broer Lenaert Smets. Het goed is reeds belast met 1000 gulden aan de kapel van St.-Anna te Meldelaer. Onderpand: 2 percelen zoals in akte van 2 augustus 1780. Gedaan in Diest. Getuigen: Joannes Bovy, Guilliam Collin.

 

1781, 22 maart. Folio 226v

Notariële akte van notaris P. A. Deckers, Diest, van 02.08.1780.

Dymphana Smets wed. Lambert Smets, pachteres van Loobosch onder Zeelhem, blijft bij afrekening van huur van Loobosch e.a. tot 1779 de som van 965 gulden schuldig aan Carolus Petrus van Cauwenberge, secretaris van Zelem en inwoner van Diest, als rentmeester van Loobosch. Deze som heeft de rentmeester voor haar voldaan. En 35 gulden voor de rente van 1 jaar. Samen gaat het dus om 1000 gulden, waarvoor ze 4% rente zal geven. Pand: huis, hof, stal, schuur, boomgaard, ap- en dependitie onder Meldelaer, O. Jan Daniels, Z. en W. Peeter Schodts, N. de vroente, zoals ze verkregen heeft deels van haar broers en zusters, deels na de dood van haar broer Lenaert Smets. Het goed is reeds belast met 1000 gulden aan de St-Annakapel van Meldelaer en met 1000 gulden aan C. P. van Cauwenberge. Onderpand: 1) 1 bunder, deels weide, land, bos, in den Schorfert te Gooselaer, genaamd “de Gooren”, palend N. Geert Horions, O. Cellezusters Diest, Z. wed. Helven en kinderen van Machiel Aerts, W. vloetgracht. Gekocht van Christiaen Houben en Elisabeth Biesemans. 2) perceel, deels broek, deels bos, 1 bunder groot ook daar gelegen. Palend N. het voorschreven perceel, O. wed. Helven en kinderen Machiel Aerts, Z. de stege, W. de vlootgracht. Gekocht van Willem Roosen en Henrick Grouwels. De 2 percelen zijn reeds verpand voor de laatstgenoemde 1000 gulden. Gedaan te Diest voor getuigen Anthonius Van Asbroeck en Philippus Van Asbroeck, zijn zoon.

 

1782, 04 juli. Folio 257r

Akte van notaris Dimartinelli, Diest, van 25 januari 1782.

Michael Roosen, brouwer-tapper van Diest, leent van bejaard jonkman Jacobus Leopoldus Berrewauts van Diest 157,5 gulden Brabants geld, de schelling ad 7 stuivers, tegen een jaarlijkse levering van 9 halsters goed, wel gezuiverd, leverbaar korengraan, Diesterse maat. Pand: zijn kindsdeel onder Lummen. Aanwezig is ook Maria Helven, moeder van de rentlichter, wonend te Gooselaer, die akkoord gaat, ook wat haar tocht aangaat. Getuigen: Joannes Franciscus Vaes, meier van Lummen, Joannes Josephus Aerts, notaris in Lummen.

 

1782, 26 september. Folio 259v

Voorwaarden van 20 september 1782 voor de verhuur van een windmolen in de heerlijkheid Doirne (Dorne, = Deurne bij Diest) met huis, schuur, stal, hof met opgebroken heide en bemd; 7 sillen genaamd “de Molenspecken”, deels onder de heerlijkheid Doirne, deels onder Caggevinne. Voor 3 jaren, van bamis 1782 tot bamis 1785. Bod van Martinus Van Hoof van Scherpenheuvel, 400 gulden ’s jaars. Wilhelmus de Guillingh van Meerhout biedt 500 gulden; hem verbleven voor 590 gulden ’s jaars. Gedaan ten huize van Wilhelmus Rutten op de Pannehoef in Doirne. Getuigen: Francis Van Grieten, Arnold ’s Hertogen, Jan Francis Luyckx, schepenen. Verhuurd door Anna Elisabeth Sels (Cels) weduwe van Walterus Bauwens. De akte is hier ingeschreven omdat Joannes Lemmens x Dymphna Aerts van Meldelaer borg blijven voor de huurder. Willem Degelingh is hun schoonzoon. Pand: hun goederen o.a. 1 bunder broek “den Gobbaert” in Meldelaer, O. en W. Jan Geerts, N. de vloetgracht, Z. de Broeckstraet.