RAH Schepenbank Lummen nr. 122

1769 – 1772

Gichten Brabants recht buiten vrijheid

 

Mathieu Vandenbosch werkte de samenvatting van dit boek af in handschrift op 27.05.1998.

We nemen de vrijheid om onder de afkorting “BBL” de muntwaarde in “Brabants Luyckxe valuatie” te zetten.

 

Het boek begint pas bij folio 23, vandaar dat de eerst-geregistreerde akte onvolledig is. De voorgaande katernen zijn er niet.

 

1767, 18 mei. Folio 41v

Testament van het echtpaar Arnold Truyens x Maria Hermans, gemaakt voor pastoor F. J. Gentis van Coorsel, getuigen Jan Wuyten en Nol Govar. De man ligt ziek te bed. De langstlevende mag verkopen: land “den Heuvel” te Coorsel en turfbroek “den Knoop”, palend N. d’Oude Beecke, Z. Peeter Francis Convents. Met het geld schulden betalen en lasten afleggen. Not. J. Nulens schreef een kopie.

 

1769, 16 februari. Folio 42v

Registratie van een publieke verkoop door notaris J. Nulens, op verzoek van Maria Hermans wed. Arnold Truyens. Verkoop van land “den Heuvel” te Coorsel in ’t Dorp, palend O. H. Geest van Coorsel, W. Jaspar Vaes, Z. straat. Het is belast met 1 gulden 5 stuivers ’s jaars aan de Armentafel alhier en met 17 oorden jaarlijks in het beneficieboek te Coorsel. Als de originele koper zijn voorhogen gesteld heeft, zal ieder kunnen hogen met hogen van 2 gulden. Lijckoop 7 ½ gulden te verbruiken ten huize van Henrick Tielemans in het dorp van Coorsel. Getuigen: Gerardus Van Lauw, Henricus Mattheus Gijbels. Peeter Van Ubbel biedt 550 gulden BBL boven de last. Hij krijgt de palmslag en hoogt 15 hogen. Getuigen: Henrick Smeedts en Hen. Mattheus Gijbels. Kaarsbranding 30 maart. Verbleven aan dezelfde Van Ubbel.

 

1769, 03 april. Folio 45

Voor schepenen Beckers en Van der Aa bekent Peeter Van Ubbel naderschap aan Petrus Franciscus Convents als bloedverwant van Marie Hermans, aangaande land verhandeld op 30.03 ll. (folio 42v e.v.).

 

1769, 21 maart. Folio 45v

Registratie van een publieke verkoop door notaris J. Nulens d.d. 20.03.1769, op verzoek van Peeter Obbers. Verkoop van land “den Rochter” in de Lake te Coorsel, palend O. Jan Baptist Verpoorten, W. Henrick Ickmans, N. Liesbeth Obbers, Z. magist p. Francis Convents en Francis Goers, met servituut van weg en cijns, zoals aan de verkoper is toegedeeld met 7 oorden schetting in iedere heffing. Op te roepen door gerechtsdienaar Thomas Rijmen. Van de koopsom mag 50 gulden ingehouden worden tot 21.03.1770. Gichtgeld, roepgeld 1 gulden; conditie en kopie: 2 ½ gulden. Goedtsgelt 5 stuivers. Alles tot last van de koper. Verkoop ten huize van Henrick Tielemans in Coorsel Dorp, getuigen Henrick Tielemans en P. N. van Postel. Franciscus Goers biedt 120,5 gulden BBL. Is hem verbleven. Getuigen: P. N. Van Postel en J. Rynders. Betaald 70 ½ gulden.

 

1769, 10 mei. Folio 47v

Voor schepenen Beckers en Van der Aa laat Elisabeth Tielemans een akte registreren op 16.09.1768, geschreven door schepen J. H. Beckers. Inhoud: Joris Moons verkocht aan zijn halve zuster Elisabeth Tielemans 5 bedden land in een plek genaamd “het Wildernisse”, hem, Moons, aangestorven na de dood van zijn broer Lenaert Moons. Verkocht voor 27 pattacons. Gedaan ten huize van de scribent in aanwezigheid van de getuigen Paulus Beckers en Jacobus Moons.

 

1769, 12 mei. Folio 48

Voor schepenen Beckers en Van der Aa leent Jacobus Moons van Petrus Franciscus Convents 300 gulden BBL aan 3%. Pand: land in Stal, palend O. en Z. Dionisius Moons, W. Jan Mathijs Tielemans, N. de Klijn heyde.

 

1769, 18 juli. Folio 48v

Voor schepenen Beckers en Vander Aa kwijt Ida Convents weduwe Jan Rijnders de panden van Aert en Mattheus Van de Weyer van 500 gulden BBL aan 5%.

 

1769, 07 augustus. Folio 52v

Voor schepenen Beckers en Vander Aa kwijt Geert Vaes de panden van Brigida Convents van 100 gulden BBL aan 5%.

 

1769, 07 augustus. Folio 53

Caspar Tielens kwijt de panden van Brigida Convents van 100 gulden BBL aan 5%. Voor schepenen Beckers en Vander Aa.

 

1769, 07 augustus. Folio 53v

Voor schepenen Beckers en Vander Aa verkopen Willem Vaes, als man van Catharina Stevens; Mattijs Lemmens als man van Helena Stevens; Gittruyt Stevens een land op ’t Steenvelt onder Veurten aan Joannes Nulens. Het paalt O. het Molenstraetje, W. joufr. Jans, Z. Henrick Slegers, N. heer Wendelen. Voor 128 Franse kronen en 3 schellingen. Goedtsgelt 5 stuivers, lycoop 15 gulden. Belast met 500 gulden BBL. Het schaarhout is voor de verkopers.

 

1769, 16 augustus. Folio 54

Voor schepenen Beckers en Vander Aa leent Simon Ceyssens van Henrick Van de Loo 600 gulden BBL aan 5%. Pand: 1) ± 8 halsters land, te Stal onder Coorsel, grenzend O. en N. ‘sheren aert, W. erfgenamen Ida Simons, Z. Maelbeeck; 2) bempt in ’t Oversel grenzend O. aan Mattheus Ceyssens, W. Andries Truyens, Z. Aert Truyens, N. Maelbeeck; 3) 1/8 in een bos palend N. ’s heren aert, Z. ’t voorschreven broek (=2?). Onderpand: een bempt “het Keesken” in ’t Oversel, O. wed. Jan Smeets, W. Peeter Coninckx, Z. ’s heren aert, N. Peeter Neys.

 

1769, 26 september. Folio 54v

Registratie van een akte van notaris J. F. Opdendries, Hasselt, d.d. 18.07.1769. Schepen Andreas Smets van Linckhaudt leent van Petrus Antonius Frederici, lic. rechten en advocaat, 1500 gulden aan 4% (3 ½ % bij tijdige betaling = voor de volgende vervaldag). Pand: 1) huis, hof ½ bunder onder Linckhaudt, palend O. Joannes Boes, W. Matteus Van Uytrecht, Z. erfgenamen Aerts Boes, N. de straat; 2) 3 zillen land “het Block”, ongeveer tegenover het huis gelegen, palend O. en Z. de representanten van Jacobus Van Haeren, W. Henrick Droogen, N. straat; 3) ½ bunder “den Lemmenshof”, grenzend O. Gittruyt Jacobs, W. straat, Z. den Auden Demer of straat, N. Machiel Jans. Gedaan ten huize van Fredrici op de Lombaertstraat in Hasselt. Getuigen: joufr. Theresia Hellinu(?) en Henricus Jacobs. In de marge: is afgelegd door … wed? Andries Smets …aan? Lambert Bollen.

 

1770, 25 maart. Folio 63v

Voor schepenen Beckers en Vander Aa bekent Anthoon Geeskens naderschap aan Geert Truyens, als halve broer van Marie Truyens vrouw van Henrick Rutten, allen van Hechtel, aangaande een perceel broek in ’t Oversel, op 28.02 ll. door Geeskens gekocht van Rutten.

 

1770, 02 april. Folio 63v

Registratie van een publieke verkoop op 24.03.1770 door notaris J. Nulens op verzoek van Elisabeth Tielens, gemachtigd door haar voorkinderen voor burgemeesters en wethouders van Oostsandam (= Oost Zaamdam = gedeelte van Zaandam) in Hollant (= Noord-Holland) d.d. 15.03.1770. Verkoop van de Varenbemdt (= een turfbroek) te Coursel, O. wed. Jan Beckers, W. Servaes Vaes, Z. Anthoon Van Herck, N. Winterbeeck. Op te roepen door gerechtsdienaar Thomas Reymen. Toe te slaan bij eenmaal, andermaal, derdemaal. Aan te slaan half maart 1771, met schatting (?) volgens landsgebruik. De koper zal de huur van 1770 genieten (=10 gulden). Roepgeld 1 gulden; conditiegeld, kopie der volmacht 3 gulden; lijcoop 10 gulden te consumeren ten huize Henrick Tielemans, na de gegeven palmslag. Goedtsgelt 5 stuivers. Verkoop ten huize Henrick Tielemans, dorp Coursel. Getuigen: Henr. M. Reynders, Carolus Dries. Jaspar Lekens biedt 500 gulden BBL. Is hem verbleven. De koopsom werd betaald.

 

Volmacht i.v.m. bovenstaande verkoop, gegeven in Oostsaandam op 15.03.1770, door 1) Peeter Janssen x Catharina Dirk List, 2) E. Frederick Van den Akker als voogd bij de weesmeesters van de banne van Oostsanen in Oost-Zaandam, aangesteld via akte van 13.03.1770 over de 4 minderjarige kinderen van Elisabeth Tielens met namen Grietje, Marijtje, Antje en Thomas, verwekt bij haar twee overleden mannen Dirk List en Willem Vanden Akker. Volmacht aan Elisabeth Tielens, moeder van de eerste comparanten en moeder van de pupillen (= minderjarigen), die thans speciaal te Coursel is om de nalatenschap van haar vader Thomas Tielens te Koersel te verkopen.

 

1770, 02 april. Folio 68

Voor schepenen Beckers en Vander Aa leent Jaspar Lekens met consent van Maria Reynders van Willem Witters 200 gulden BBL aan 4%. Pand: zijn huis en hof te Coorsel, palende rondom de straat.

 

1770, 12 mei. Folio 72

Voor schepenen Beckers en Vander Aa verkoopt Michiel Jans aan Joannes Nuelens land tot Veurten onder Coorsel in Henrick Lekens hof, O. Joris Lekens, W. Peter Wauters, Z. straat, N. erfgenamen Mattys Bleux. Present: kopers huisvrouw Gertrudis Convents. Voor 115 gulden BBL, Goedtspenninck 15 stuivers, lycoop 1 gulden.

 

1770, 25 juni. Folio 74

Schepenen Beckers en Vander Aa, met instemming van J. F. Vaes, meier en rentmeester van hare majesteit, hebben een ophelding opgepaald onder Coorsel ten behoeve van Michiel Cauwberghs, waar zijn huizinge op staat. Het paalt O. en W. ’s heren aert, Z. straat, N. die Langhvin. Jaarlast: 1 oord Brabants op St.-Bavo.

 

1770, 18 september. Folio 75

Voor schepenen Beckers en Vander Aa kwijt Willem Witters de panden van Peeter Leyssen van 300 gulden aan 4%.

 

1770, 08 november. Folio 80v

Erfmangel tussen 1) Peeter Eygen en 2) Servaes Vaes, beiden van Coorsel.

De 1e aan de 2e: huis, schuur, stal, hof, ap- en dependitie 2 halsters sayens, palend O. en N. de straat, W. Gertrudis van Hamel, Z. Brigida Van Postel. Belast met 300 gulden BBL aan Joseph Van Hamel. Aan te slaan half maart 1771.

De 2e aan de 1e : 1) huis, schuur, stal, hof onder Coorsel op ’t Vliegerseynde, grenzend O. Jacob Vaes, W. en Z. Magriet en Anthon Van Herck. 2) 1 dagmaal broek “het Quaedtgelaegh” onder Coorsel, palend O. Jacob Seyssens, N. Gerardus Van Haudt, W. Jan Rynders “Valentijn”, Z. gemeen heide.

Aan te slaan half maart 1771. De 1e nog aan de 2e: 800 gulden BBL als hypotheek aan 4%.

 

1770, 15 oktober. Folio 82

Voor schepenen Beckers en Vander AA verkopen Franciscus Fredericx en Catharina Voets wed. Joannes Fredericx ¼ bempt “het Teurfbrouck”, in den Overslagh, afkomende van Matteus den Decker, in de wandeling zo genoemd. Palend O. Arnoldus Cnaep, W. Arnoldus Truyens, N. de beek. Verkopen aan Anthoon Geeskens voor 307 ½ gulden BBL. Betaald: 81 ½ gulden BBL. De rest, 225 gulden, te betalen binnen 2 jaar. Lijcoop drij vierdel bier, Goedtsgeld 1 stuiver. Op dezelfde dag, folio 82v, bekennen de verkopers de som van 225 gulden ontvangen te hebben van Mattias Seyssens. Geeskens zal het bedrag binnen 2 jaren restitueren aan Seyssens.

 

1770, 22 november. Folio 83. Los blaadje.

Handschrift d.d. 18.02.1764 van Jan Huybrechts, namens Lambertus Huybrechts, die bekent van Michel Jans 200 gulden kapitaal ontvangen te hebben, gestaan hebbende op huis, hof in de Postelmanshoek. Deze kwijting is ook geregistreerd op folio 82v.

 

1774, 01 december. Folio 90, in de marge.

Op 01.12.1774 door secretaris Vander Borght “mij” ter hand gesteld om te gichten. Op 11.12.1710 leende Joannes Rijnders voor zijn moeder N. Convents 200 gulden aan 4% aan Peeter Cops. Pand: land “het Capelvelt” te Veurten, palend O. Valentinus Wauters, W. Gielielmus Witters, Z. straat. Gedaan voor schepenen Beckers en Vander Aa. De tekst staat ook op een los blad. Betaald door Reynders: 3 schellingen, 2 oorden.

 

1771, 21 februari. Folio 101v

Voor schepenen Beckers en Vander Aa verkoopt Jacobus Theunis aan Jan Van de bergh, present diens zoon Francis Vande bergh, land “den Bleuckman”, palend O. Jaspar Mertens, W. en Z. Daniel Slangen, N. de Heirbaan. Voor 550 gulden BBL, Goedtsgelt 5 stuivers, lijcoop ½ aam bier.

 

1771, 20 februari. Folio 104

Handschrift van Henrick Tielemans x Maria Beckers waarin hij grond/bos zet tot titel van Petrus Hermans (zie folio 105 perceel 1), 1 ½ bunder is nu 5 halsters land genoemd.

 

1771, 20 februari. Folio 104v

Titel voor Petrus Hermans, theoloog in het Luiks seminarie in Leuven. De taxatie van de goederen gebeurde door ingezetenen en naburen van Heusden, geburen van Lambert Hermans, ten zijnen woonhuize. Was getekend: Joannes Lemmens van Coorsel, Joannes Daniels, Peeter Hotelmans, Jan Hotelmans. Titel in het Latijn volgt op folio 105, 21.02.1771.

Titulis Magistri Petri Hermans. Lambertus Hermans x Helena Vaes ouders van Petrus Hermans, theoloog in het Luiks seminarie in Leuven, is klaar voor de heilige wijdingen. Ze zetten tot titel:

1)      assigneert Henricus Tielemans, als supplement van de titel, een akker in Coorsel, 1 bunder met aanliggend ½ bunder bos. Palend Joannes Put, Cornelis Cauwberghs en de straat. Jaarinkomst 80 gulden.

2)      Een zekere rente, jaarlijks 40 gulden

3)      Een bunder weide “den Dierencoop” (= dure koop!) met aanliggende weide “het Mouken”, palende Joannes Lemmens, Petrus Tielens. Onder Heusden. Jaaropbrengst 80 gulden.

4)      ± 1 bunder weide “het Sourfel” palende Michael Claes, Joannes Schrapen. Jaaropbrengst 80 gulden.

 

1771, 30 januari. Folio 106

Voor schepenen Beckers en Vander Aa verkoopt Michiel Huybens aan Dirick Slangen ± ½ dagmaal broek “het Tultken”, gelegen in de Overslagh, palend O. de beek, N. Joannes Bosmans. Voor 35 pattacons.

 

1771, 04 maart. Folio 106

Registratie van een publieke verkoop door notaris J. Nulens, op verzoek van Jan Van Meert met instemming van zijn vrouw Maria Van Ubbel (instemming vastgesteld door Christiaen Reynders, gezworen gemeenteschrijver in Viversel en Jan Neven en Peeter Ievens als 2 getuigen). Verkoop van 1) land op de Witterswinninge onder Coorsel, palend O. de erfgenamen Michiel Claes, W. en Z. Jan Lemmens, N. de heide. Belast met 150 gulden aan Joseph Beckers en consorten. Aan te slaan half oogst e.k. met 2 brieven schattinge(?). 2) torfbrouck in die Sterten in Heusden, palend O. Michiel Claes, W. Liesbeth Stevens, Z. Peeter Hotelmans, N. de heide. Beslast met 100 gulden aan Peeter Van Houdt te Beverloo. Aan te slaan half maart e.k. met schattingen volgens landsgebruik. Lycoop op 1) 5 gulden, 2 gulden tot een kermis voor verkopers huisvrouw. Conditiegeld 2 gulden, roepgeld 1 gulden, Goedtsgeld 5 stuivers. Ook zo voor turfbemd. Verkocht ten huize van Jan Lemmens, staande op de Witterswinninge, Coorsel. Getuigen: Thomas Rijmen, Peeter Oriaens. Franciscus Lekens biedt voor 1) en 2) 248 gulden BBL boven de lasten. Krijgt palmslag. Getuigen: Andreas Vaes, Henr. Van de Weyer.

 

1771, 10 mei. Folio 115v

Mergo van Herck bekent naderschap aan Anna Rijnders, dochter van Aert Rijnders, aangaande zekere koop door haar, Mergo, gedaan over de tocht van 4 percelen broek en 1 perceel land, alle in Coorsel gelegen, ongeveer 13 jaren geleden. Prijs niet genoemd. De eigendom was reeds aan Anna Rijnders.

 

1771, 10 mei. Folio 116

Anna Rijnders leent van Peeter en Barbara Schuermans 225 gulden BBL aan 7 gulden 17 stuivers 2 oort ’s jaars. Pand: 1) land “den Hof” te Coorsel, palend O. de stege, N. Peeter Dries, W. Peeter Lemmens. 2) bemdt op den Langhen Eycken palend O. Jan Claes, N. en Z. erfgenamen Catharien Aerts.

 

1771, 18 april. Folio 127

Voor schepenen Beckers en Vander Aa leent Joannes Henrix met consent van zijn vrouw Anna Fonteyn van Willem Witters 250 guldens BBL aan 4%. Pand: huis en hof te Veurten, hem aangestorven van zijn nicht Brigida Convents. Palend O. Jan Seukens, W. Peeter Tielemans, Z. Paulus Reynders, N. straat.

 

1771, 18 april. Folio 127v

Voor schepenen Beckers en Vander Aa verkoopt Renier Zeuws aan Joanna Gertrudis Convents land “het Block” op het Steenvelt onder Veurten, gehucht van Coorsel, gelegen. Het paalt joufr. Jans O., W. Henrick Slegers, Z. secretaris Windelen. Voor 650 gulden BBL, lycoop 15 gulden, Goedtsgelt 5 stuivers. Belast met 500 gulden BBL aan secretaris Cox, Hasselt.

 

1771, 27 mei. Folio 128

Registratie van een publieke verkoop door notaris J. Nulens op verzoek van Jaspar Huveneers van:

  1. bemdt te Veurten onder Coorsel, palend O. Jaspar Reynders, W. en N. Adriaen Peeten, Z. Peeter Smeedts
  2. land op die Dinge onder Veurten, palend Adriaen Peeten, W. Cloostergoed van Sichem, N. Joris Lekens, Z. Henrick Geerts.

Op te roepen door gerechtsdienaar Thomas Reymen. De “obtinenten” koper moet onmiddellijk minstens 5 hogen stellen, daarna naar believen (2 gulden per hoge). Kosten: gichtgeld, kaarsbranding, roepgeld 1 gulden per perceel, conditiegeld en kopie 3 gulden, Goedtsgeld 5 stuivers. Lijcoop voor het eerste 5 gulden, voor het tweede 2 gulden, te consumeren ten huize wed. Jan Claes. De goederen zijn nog voor 3 jaren verhuurd. De huur van dit jaar is voor de verkoper, van de volgende 2 jaren voor de koper. Voor perceel 1 gaat het om 6 gulden, voor perceel 2 om 3 vat koren per jaar huur. 2 boompjes op perceel 1 zijn vandaag apart verkocht. Getuigen, ten huize die Trompette bij de wed. Jan Claes in Veurten, zijn P. N. Van Postel, Peeter Dries.

Peeter Dries biedt 200 gulden BBL op perceel 1. Krijgt palmslag en zet 15 hogen. Getuigen: P. N. Van Postel en Andreas Vaes. Op 29.05.1771 hoogt Blasius Knaep 28 hogen bij de notaris. Getuigen: Peeter Nulens, J. Gertrudis Convents. Kaarsbranding op 02.07.1771. Kaars ontstoken door sherendienaar Thomas Rijmen en wettelijk gebannen voor schepenen Beckers en Vander Aa. Verbleven aan Blasius Knaep.

Voor perceel 2 had Joanna Gertrudis Convents 80 gulden BBL geboden. Kreeg palmslag en zette 10 hogen. Haar bij kaarsbranding verbleven.

 

1771, 28 september. Folio 137

Registratie van akte van notaris P. J. Rutten, Eksel, d.d. 14.08.1771. Gerardus Witters van Hechtel, met in te brengen instemming van zijn vrouw Catharina Juten, leent van Hendrick Van de Loo van Hechtel 250 gulden BBL aan 5%. Pand: een bempt in den Overslagh onder Coorsel, genaamd den Grooten Overslagh”, palend W. Joost Timmers, O. Jan Vaes, Z. Jan Geerts, N. Hendrick Wauters. Hem deels toegekomen namens zijn vrouw en deels gekocht van zijn zwager Dirick Juten. Gedaan ten notarishuize. Getuigen: Jacobus Servaes, Elisabeth Hendricx.

 

1771, 02 november. Folio 143

Registratie van een publieke verkoop door notaris J. Nulens, op verzoek van Joannes Suekens, namens zijn kinderen Hendrick en Simon Suekens, van land “d’ Eyckehoeve” te Veurten, Coorsel, palend O. en Z. erfgenamen Reynders, W. Jan Hendrix, N. straat. “Hebbende zijn weg op den eerenwegh uitgaande volgens het Brabantse schijnsboek te Lummen”. Op te roepen door gerechtsdienaar Thomas Reymen. Originele koper moet minsten 5 hogen stellen. Andere hogen zijn van 2 gulden. Verkoop ten huize genaamd “die Trompette” van wed. Jan Claes, te Veurten onder Coorsel. Getuigen: Petrus Dries, Adriaen Peeten. Paulus R(e)ynders biedt 1060 gulden BBL. Krijgt palmslag. Verbetert met 10 hogen. Getuigen: Carolus Dries, Peeter Adriaens.

Paulus Reynders zet nog 30 hogen. Getuigen: Petrus Ceysens, Joannes Lethen. Op 17.12.1771 is de kaars wettelijk gebannen en ontstoken door ’s herendienaer Thomas Reymen, voor schepenen Beckers en Vander Aa. Verbleven aan Paulus Reynders. Dezelfde dag gegicht, fol. 145v.

 

1772, 02 januari. Folio 146

Registratie van een kwitantie op verzoek van Anna Elisabeth Noops. Daarin kwijt pastoor J. Timmermans van Lummen, namens de Armentafel van Lummen, de panden van Anna Elisabeth Noops van 100 gulden op huis en hof in Coorsel, gehypothekeerd sinds 09.02.1719. En 9 gulden rente van de jaren 1770 – 71 – 72. Kwitantie dateert van 02.01.1772.

 

1772, 16 januari. Folio 146, 147v

Registratie van een akte van notaris L. Gillis, Hasselt, d.d. 20.12.1771. Peeter Claes van Lummen leent van Joannes Lambertus Van Hees, lic. en advocaat, schepen van het oppergerecht van het graafschap Loon 100 gulden aan 4%. Pand: huis, moeshof, land, bampt ernaast in Gooselaer onder Lummen. Grensbepaling, ook van andere goederen, is te vinden bij een vorige lening voor notaris J. B. Theunis d.d. 13.06.1770 (toen jaarrente van 16 gulden). Onderpand: 3 vat sayens land te Gooselaer, palend W. de straat, Z. Geert Horions, O. Joannes Schotsmans en een straat; komende van zijn vrouw Anna Marie Meus, die toestemming zal geven. Gedaan ten huize van de geldschieter in Hasselt. Getuigen: Willem Bamps, Helena Thoelen.

 

1772, 13 februari. Folio 148

Jan en Peeter Truyens leggen de momberseed af voor hun zuster Anna Maria Truyens.

 

1772, 27 februari. Folio 149v

Octrooi-aanvraag i.v.m. volgende verkoop, door Simon Truyens (vader) en de kinderen Jan Truyens bejaard jonkman, Peeter Truyens, Maria Catharina Truyens bejaarde dochter, van Coorsel. De vader is belast met 600 gulden aan heer Driesch in Hasselt; 100 gulden aan Willem Kiersmaeckers te Weerdt en nog andere schulden. Er is nog een minderjarige, namelijk Anna Maria Truyens. De verkoop is toegelaten door schepenen Jacobs, Schodts, Smets en Van Egen.

 

1772, 27 februari. Folio 149v

Registratie van publieke verkoop door notaris J. Nulens, op verzoek van Joannes Truyen, mede voor zijn minderjarige zuster Anna Maria Truyens; Maria Catharina Truyens, Simon Truyens voor de tocht. Voorwaarden dateren van 08.01.1772. Ze verkopen bemd “het Etbrouck” op den Esselenbosch te Veurten onder Coorsel, palend O. Valentinus Wauters, W. wed. Jan Claes, Z. Brigida Noops, N. Arnoldus Schroyen. Belast met 400 gulden BBL aan heer Briers van Hasselt, met 100 gulden BBL aan Willem Keeskens tot Weerdt. Op te roepen door gerechtsdienaar Thomas Rijmen ten huize van de weduwe Jan Claes, huis “de Trompet”, te Veurten onder Coorsel. Getuigen: magister P. F. Convents en Matthias Feyen. Blasius Cnaep biedt 400 gulden BBL boven de lasten. Palmslag gekregen. Zet 25 hogen. Kaarsbranding op 27.02.1772. Verbleven aan Blasius Cnaep.

 

1772, 08 februari. Folio 155

Arnoldus Bettens met instemming van zijn vrouw Maria Tielens, verkoopt aan Peeter Tielens land in de huishof van de Lochtenbergh onder Coorsel, palend O. en N. Peeter Tielens, W. straat, Z. Matteus Knaep. Resultaat van een publieke toewijzing d.d. 31.12.1771 ten huize van Jaspar Smeedts te Coorsel. Getuigen: Hendrick Van de weyer en Jaspar Van Bilsen. Peeter Tielens biedt 300 gulden BBL, palmslag en 5 hogen. Kaarsbranding 08.02.1772 voor schepenen Beckers en Vander Aa.

 

1772, 08 februari. Folio 155

Arnoldus Bettens, met instemming van zijn vrouw Maria Tielens, verkoopt aan Peeter Tielens land achter de huishof, palend O. en W. Peeter Tielens, Z. Mattheus Cnaep, N. de gemeen heide. Voor 145 gulden BBL. Lycoop ?? vaenen bier? Goedtsgelt: 10 oorden.

 

1772, 23 maart. Folio 157

Registratie van een publieke verkoop door notaris J. Nulens op verzoek van Helena Kenens van land “den Heuvel” te Coorsel in ’t dorp. Het paalt O. Jaspar Vaes, W. en N. Joannes Neulens, Z. straat. Belast met 150 gulden BBL aan Jacobus Dillen. Opgeroepen door gerechtsdienaar Thomas Reymen. Ten huize van Peeter Jacobs in ’t dorp van Coorsel voorgelezen op 17.02.1772. Getuigen: Peeter Jacobs, Matthias Feyen.

Joanna Gertrudis Convents biedt 640 gulden BBL boven de last; krijgt palmslag, zet 5 hogen. Op 23.03.1772 is de kaars ontstoken en gebannen voor schepenen Beckers en Vander Aa. Verbleven aan Convents. Gegicht op dezelfde dag. Originele koper moest minstens 5 hogen stellen. Onkosten zijn: kaarsbranding, gichtgeld, roepgeld 1 gulden, conditiegeld en kopie 4 gulden, Goedtsgeld 5 stuivers. Lijcoop 8 gulden te consumeren bij Peeter Jacobs, na de gegeven palmslag.

 

1771, 28 december. Folio 161

Hier staat de volmachtakte geregistreerd waarvan sprake in onderstaande verkoop. Notaris Henricus Josephus Noten resideerde te Turnhout. “Doctor alhier” = Turnhout. Eigendom is van de kinderen, tocht is voor de moeder.

 

1772, 07 april. Folio 162

Registratie van een publieke verkoop door notaris J. Nulens op verzoek van Joannes Michael Vander Aa als gevolmachtigde van de erfgenamen van doctor Loyens. Erfgenamen: Joannes Catharina Vandueren weduwe doctor Paulus Egidius Loyens, Joan Baptista Loyens doctor alhier, Maria Catharina Loyens en haar man Josephus Egidius de Visser, gaven volmacht voor notaris H. J. Noten en getuigen Willem Thijs en Franciscus Truyens op 28.12.1771. Verkoop van bemt half etweide, half hooiweide aan de Trimpert, Coorsel; O. erfgenamen Jan Huveneers, W. de Motdijck, Z. H. Geest van Beringen, N. Joanna Neven. Hogen van 2 gulden. Verkoopcondities voorgelezen op 27.02.1772 ten huize van genoemde Vander Aa, staande voor de poorte van Beringen in Coorsel. Getuigen: Petrus Ludovicus Vander Aa, Henrick Leeuws. Ludovicus Gijbels biedt 1270 gulden BBL en krijgt de palmslag en zet 100 hogen. Henricus Leeuws hoogt 10 hogen. Getuigen: J. Groeten, Thomas Marckal. Ludovicus Gijbels hoogt 5 hogen; getuigen als voor. Op 02.03.1772 verbetert Ludovicus Gijbels met 45 hogen ten notarishuize (is bij J. Nulens in Veurten). Getuigen: Franciscus Vandevoort, Joanna Gertrudis Convents. Kaarsbranding op 31.03.1772, ontstoken door Thomas Rijmen ’s herendienaar; voor schepenen Beckers en Vander Aa. Verbleven aan Ludovicus Gijbels, zelfde prijs. Gegicht op 07.04.1772. Op 27.06.1772 verklaart Thomas Rijmen de 3 kerkeroepen gedaan te hebben.

 

1772, 07 april. Folio 166

Registratie van akte van notaris J. M. Clercx, Exel, d.d. 26.03.1772. Ludovicus Gijbels, wonend in de Trimpert onder Coorsel, leent van Mattias Cluyskens, lic. rechten en advocaat van Exel, 1200 gulden BBL aan 4%. Pand: zijn goederen ten Brabantse; Luikse als Loonse natuur. Gedaan te Exel ten huize Cluyskens, in de slaapkamer. Getuigen: president-schepen Schoofs en Catharina Hermans, de vrouw van Peeter Valckenborghs van Exel.

 

1772, 13 april. Folio 167v

Voor schepenen Beckers en Vander Aa verkoopt Lambertus Witters, met consent van zijn vrouw Helena Van Ubbel, huis en hof onder … (niet ingevuld), O. en N. de straat, W. Henrick Jacaers, Z. Daniels Slangen. Aan zijn zwager Martinus Peeters. Voor 361 gulden BBL en 1 pistool “spelgelt” voor verkopers huisvrouw. Goedtsgelt 5 stuivers, lijcoop ½ ton bier.

 

1772, 21 april. Folio 168

Joannes Vaes laat via notaris J. Nulens openbaar een bemt verkopen onder Coorsel, genaamd “het Boinder”, groot 3 dagmalen; O. Arnoldus Knaep, W. erfgenamen Jan Knaep, Z. erfgenamen Bartel Aerts, N. de Oude Beeck. Belast met 300 gulden BBL aan Peeter Timmermans van Kermt, met 200 gulden BBL aan armentafel van Coorsel. Condities van 10.03.1772. Op te roepen door gerechtsdienaar Thomas Reymen. Hogen met 2 gulden. Onkosten van kaarsbranding, gichtgeld, roepgeld 1 gulden, conditiegeld en kopie 4 gulden, Goedtsgelt 5 stuivers, lijcoop 10 gulden. Aan te slaan met Kerstmis. Koper krijgt voor dit jaar 7 pattacons van zoon van verkoper. Koper moet 1 pistool geven tot een kermis voor verkopers vrouw. Verkocht ten huize van Jaspar Smeets en Lambrecht Weynants. Jan Van Ubbel biedt 940 gulden BBL boven de lasten; krijgt palmslag; zet 30 hogen. Verhoogt met 20 hogen op 14.03.1772, ten huize van notaris J. Nulens tot Veurten onder Coorsel. Getuigen: Francis Vande Voort, Joanna Gertrudis Convents. Kaarsbranding: op 21.04.1772 voor schepenen Beckers en Vander Aa. Jaspar Van Ubbel hoogt Joannes van Ubbel af met 1 hoge. Verbleven aan Jaspar Van Ubbel.

 

1772, 30 april. Folio 171v

Jan Mattijs Veeckmans, met instemming van zijn zuster, verkoopt aan Jan Cornelis een perceel broek in Hoxselaer onder Coorsel “het Motbrouck”, ± 1 dagmaal. Grenst O. Willem Witters, W. de Motdijck, N. Louis Gijbels, Z. Paulus Reynders. Voor 75 gulden BBL boven 500 gulden BBL, die de koper aflegde aan de H. Geest van Beringen. Lijcoop 2 schellingen, goedtsgelt 1 stuiver. Op 04.02.1770 gaf Anna Helena Veeckmans, geboortig van Beyringen, gehuwd met J. H.? Boey wonend in Beveren (Vlaenderen) volmacht aan haar broer Jan Mattijs Veeckmans om bovenvermeld perceel te verkopen, van het uitgewonnen goed, achtergelaten door hun grootvader Joannes Veeckmans.

 

1772, 05 mei. Folio 172v

Voor schepenen Beckers en Vander Aa gaat Jacobus Cauwberghs zijn tocht uit ten behoeve van zijn schoonzoon Jan Elens x Elisabeth Cauwberghs van land op de Witterswinninge, palend O. Anna Henrix, W., Z. en N. erfgenamen Cornelis Cauwberghs. Elens verkopt het aan 250 guldens BBL aan Peeter Tielens. Goedtsgelt 10 oorden. Belast met 200 gulden BBL ten behoeve van zekere Kerckhoffs van Wijchmael.

 

1772, 11 mei. Folio 173

Voor schepenen Beckers en Vander Aa kwijt Jan Huybrechts de panden van Marie Lochten weduwe Aert Beckers van 800 guldens BBL aan 5%.

 

1772, 22 april. Folio 179

Registratie van een openbare verkoop op verzoek van Joannes Bosmans x Anna Reynders van bempt omtrent den Eerdwegh te Veurten onder Coorsel; O. en N. Peeter Dries, W. Peeter Francis Convents, Z. Jan Ceyssens. Met dienstbaarheid van weg naar erf van Peeter Dries, Noordwaarts. Op te roepen door gerechtsdienaar Thomas Reymen. Hogen aan 2 gulden BBL, te delen tussen hoger en verkoper. Kosten: gichtgeld, kaarsbranding, roepgeld 1 gulden, conditiegeld en kopie 4 guldens, goedtsgeld 5 stuivers, lijcoop 8 gulden te verbruiken ten huize Marie Aerts, na de palmslag. De koper moet de verkopers 10 gulden geven tot een “kermis”. Verkocht ten huize de Trompet van Marie Aerts in Veurten, Coorsel. Getuigen: P. N. van Postel, Matthias Feyen.

Joannes Clemens Convents biedt 400 gulden BBL en krijgt de palmslag, zet 30 hogen. Gedaan ten huize de Trompet bij de weduwe Jan Claes. W. g. J. Nulens, notaris. Kaarsbranding op 27 mei 1772. Blijft aan J. C. Convents, voor 400 gulden BBL.

 

1772, 27 mei. Folio 182

Voor schepenen Beckers en Van der Aa verkoopt Joannes Bosmans, met consent van zijn vrouw Anna Rijnders, aan Peeter Dries een broek “het Lummens Bosken”, O. en W. ’s heren aert, N. Jaspar Tielens, Z. Mattijs Ceyssens. Voor 70 gulden BBL, Goedtsgelt 5 stuivers, lijcoop 1 vaen bier.

 

1772, 11 juni. Folio 183

Voor schepenen Beckers en Vander Aa verkoopt Petrus Bleux aan Henricus en Mathias Bleux 2 percelen land, ieder 1 halster, onder Stal omtrent de Clyn Heyde. Palend O. Henricus Bleux, N. de Clijn heyde, W. Jan Lemmens, Z. straat. Voor 500 gulden BBL, Goedtsgelt 1 stuiver. Belast met 11 pattacons aan de gemeente Coorsel.

 

1772, 29 juni. Folio 184

Voor schepenen Beckers en Van der Aa leent Michiel Cauwberghs 100 gulden BBL aan 4% van Joannes Nulens, notaris. Pand: 1) zijn huis palende ’s heren aerdt met 3 zijden, Z. straat; 2) zijn hof palend O. Geraerdt Van Haudt, W. Peeter Francis Convents, Z. erfgenamen Michiel Claes, N. straat.

 

1772, 10 juli. Folio 187

Akte van notaris Joannes Ant. Put, Beringen, d.d. 10.07.1772. Henricus Ant. de la Roche, organist, inwoner van Baelen, voor zijn helft, en voor zijn bejaarde ongehuwde tante Catharina Convents (eigenhandig geschreven volmacht d.d. 19.06.1772) voor de wederhelft verkopen aan Henricus Leeuws van Beringen, zijn kozijn, bempt met hagen gesepareerd in 7 of 8 percelen, samen ongeveer 3 dagmalen. Gelegen in de Mot onder Coursel, palend O. wed. Leonard Feyen en Jan Cornelis, W. secretaris J. A. Windelen en Cath. Elisab. Jans, Z. de alde beke, N. wed. advocaat Vlecken. Belast met 1) 500 gulden BBL en achterstallen ten behoeve van weduwe doctoor Wilsens, Hasselt; 2) 5 schellingen ’s jaars aan ’t Grauwzusters klooster van Hasselt. Voor 1000 gulden Brabants en 1 Franse kroon drinkgeld. Betaald in Brab. souvereinen en Franse kronen, ducaten en Zeese pattacons. Lijcoop: 1 ton bier. Gedaan te Beringen ten huize van koper Leeuws, genaamd “den prince van Luyck”. Getuigen: Joannes Gilis, Joannes Theunis.

Dan volgt de volmachtsakte van de tante, opgesteld bij dezelfde notaris op 19.06.1772. Getuigen: J. B. Claes, Peeter Van Bemel. Registratie van beide akten gebeurde op 16.07.1772. Op 20.?.1772 verklaart Peeter Geerts ’s herendienaar, de 3 kerkeroepen gedaan te hebben.

 

1772, 28 augustus. Folio 193

Testament van Jan Comans x Brigida Lekens, beschreven door notaris J. A. Dimartinelli d.d. 28.08.1772. Het echtpaar is van Coorsel en nog goed gezond. Voor requiemmissen na hun dood voorzien ze 50 gulden BBL. Aan hun kind of kleinkind dat hen beiden, of de langstlevende, opgepast heeft geven ze 100 gulden BBL, uit te betalen dadelijk na hun dood. Aan de kerk van Coursel 10 stuivers BBL, 10 stuivers BBL aan de Armen van Coorsel. Al hun goederen, roerende, onroerende, Brabantse, Luikse, Roomse, renten reeds verworven en nog te verwerven, zijn voor hun kinderen: Jaspar Comans, Petrus Comans en Brigida Comans.

De goederen, renten, komende van de ouders van zijn eerste huisvrouw en tijdens zijn eerste huwelijk verworven goederen, maken ze voor hun gerecht deel aan hun 6 voorkinderen of hun afstammelingen: Jan Comans, Maria Comans, Christina Comans kind, Catharina Comans kinderen, Ida Comans en Aldegondis Comans. Gedaan in Diest in het huis “ het Groen Eycke”. Getuigen: Lummens meier Joannes Franciscus Vaes, Nicolaus Boutson, beiden van Diest. Geregistreerd op 03.09.1772. Testateur Jan en getuigen kunnen schrijven, Brigida niet.

 

1772, april. Folio 206v

Voorwaarden van publieke verkoop op verzoek van 1) Merlchior Geerts met consent van zijn vrouw Joanna Lekens en 2) Andreas Van Arenbergh voor zijn moeder Anna Smeets, allen erfgenamen van Maria Smeets weduwe Cornelis Cauwberghs. Verkopen: 1) huizinge met annexe kruythof en huishof op “die Witterswinninghe” te Coorsel. Palende O. Jacobus Cauwberghs en erfgenamen Renier Weynants, W. Jan Put, Z. het Nieuwgoed, N. erfgenamen Renier Wijnants. 2) land “het Nieuwgoet”, 5 à 6 halsters op de Witterswinninghe te Coorsel, palend O. erfgenamen Renier Wijnants, W. Henrick Convents, Z. Henrick Tielemans, N. Jacobus Cauwberghs en voornoemde huishof. Belast met 200 gulden BBL aan pastoor van Coursel, 50 gulden BBL aan kerk van Coursel, 100 gulden BBL aan schepen J. H. Beckers, 200 gulden BBL aan Dirick Paggers, Clijnen Brogel.