RAH Schepenbank Lummen nr. 114.

1743 1745

Brabants recht buiten vrijheid

 

Samenvatting van Mathieu Vandenbosch

 

Begint 7 november 1743 ende eijndight 16 december 1745.

 

1744, 22 februari. Folio 10.

Voor schepenen Munters en Beckers leent Laurens Steen met insteming van zijn vrouw Catharina Knaep 100 gulden Brabants Luiks 5% van Peeter van de Weijer. Pand:

1.     zijn huis en hof tot Stall onder Coorssel gelegen. Palende O. de straat; W. Peeter van de Weijer; Z. Jan Knaep: N. de weduwe Joan van de Weijer.

2.     een bempt eveneens tot Stall gelegen. Palende O. de erfgenamen Joan Knaep; W. convent van Averbode; Z. Peeter van de Weijer; N. de Maelbeeck.

 

1744, 26 februari. Folio 10 v.

Voor dezelfde schepenen als voor verkoopt Francis Teunis met instemming van zijn vrouw Aldegon Jacobs aan Joan Van de Bergh, voor 625 gulden Brabants Luiks een bempt onder Veurthen gelegen. Palende O. Andrie Convents; W. Alegon Witters; Z. Huijbrecht Muijters; N. Joan Rijnders. Godtspenninc: 5 stuivers. Lijcoop: 1 ton bier. Deze bempt is belast met 5 gulden Brabants Luiks jaarlijks aan de passie op Palmzondag.

 

1744, 26 februari. Folio 10 v.

Voor dezelfde schepenen verkoopt het voornoemde echtpaar Theunis - Jacobs aan Matthijs Bleux, een perceel land tot Veurthen gelegen. Palende O. de weduwe secretaris Windelen; W. de erfgenamen Joan Ceijssens; Z. Huijbrecht Claes; N. Henric Claes. Verkocht voor 309 gulden Brabants Luiks. Godtspenninc: 5 stuivers. Lijcoop: ton bier.

 

1744, 24 febrauri. Folio 11 v bis.

Voor schepenen Munters en Beckers staat Matthijs Teysmans zijn vruchtgebruik af ten behoeve van zijn kinderen om die toe te laten een lening aan te gaan van 300 gulden.

 

1706, 24 maart. Folio 16.

Akte van notaris Cos. Nicolai.

Elisabeth Wouters weduwe Herman Laurens en Henrick Jans, haeren schoonsone als toezieners en curators van het weeskind wijlen Bartholomeus Colen, leent (lenen) van Adriaen Claes, inwoner van Stal onder Coorsselt, 100 gulden Brabants tegen de jaarlijkse intrest den penninck twintigh. Is 5%.

Pand: alle goederen van het kind van Bartholomeus Colen, gelegen onder Gestel, jurisdictie van Lummen.

Getuigen: Jan Ceunen en Arnoldt Bormans.

Erat subsignatum concordantiam cum originali. Testor: Joannes Antonius Put, notaris.

 

1744, 27 februari. Folio 17.

Jan Cannaers laat voorgaande akte registreren.

 

1744, 2 maart. Folio 20.

Voor schepenen Munters en Beckers verkoopt Martinus Peeters en zijn vrouw Anna Witters, aan Matthijs Witters, zijn huis en hof tot Stall onder Coorssel gelegen. Palende O. Z. en N. de straat en W. sijn selffs erffve. Voor 343 gulden Brabants Luiks. Godtspenninc: 1 stuiver. Lijcoop: 1 gulden.

Het verkochte goed is belast met 150 gulden aan de prelaat van Averbode en 10 oorden schatting in iedere brief aan de borgmeesters van Coorssel.

 

1744, 9 maart. Folio 20 v.

Voor schepenen Munters en Beckers kwijt Jacobus Beckers de kinderen van Matthijs Teijsmans van de koop ingegaan op 5 maart 1742.

 

1744, 11 maart. Folio 20 v.

Voor schepenen Munters en Beckers kwijt Peeter Mentens, Matthijs Ceijssens van alzulke koop als Ceijssens met Mentens is aangegaan. Mentens bekent ten volle voldaan te zijn.

 

1744, 12 maart. Folio 21.

Compareert voor recht Wilhelmus, Jacobus en Christina Put alle kinderen van Henrick Put ende Gertrudis Van Eijnde, gehuijschen zaliger, welcke kennen ontfanghen te hebben uijt handen van Maria Put weduwe Daniel Put eene somme van dertigh pattacons, sijnde penninghen voortgecomen van Vincent Put vaderlijcken oom. Welcke comparanten ieder in het besonder sijn verbinde ende opdraghende een perceel landts met eene bempdeken genampt het Tonghsken ontrent de Stalsche Schans geleghen om daeraen als pandt ende reele hipoteque te verhalen het vierde paert van de voorsijde somme van dertigh pattacons het gene Anthoon Put, broeder der voorschreven comparanten uijt deselve somme als mede erfgenaem van sijnen oom moet trecken ende bovendien verobligeren de selve comparanten en solidum hunne persoonen ende goederen present ende toecomende.

 

1744, 2 april. Folio 24 v. bis.

Niclaes Jeuris legt voor schepenen Munters en Beckers de eed af als momber van het onmondig kind van Ludovicus Jans.

 

1744, 9 april. Folio 26.

Voor schepenen Munters en Beckers verkoopt Simon Billet aan Henricus Van postel, land genaamd die Koij. Palende O. Joannes Beckers; W. Catharina Van postel; Z. Peeter Didden; N. jouffr. Anna Beckers, begijntje te Diest. Verkocht voor 251 gulden Brabants Luiks. Godspenninc: 5 stuivers. Lijcoop: 4 gulden. Belast met 12 stuivers schatting in iedere brief aan de borgmeesters van Coorssel.

 

1744, 13 april. Folio 26.

Voor schepenen Munters en Beckers kwijten Adriaen en Paulus Schillebeeck de panden van Jaspar Smeets en consorten van 400 gulden die stonden 6%.

 

1744, 22 april. Folio 26 v.

Voor schepenen Munters en Beckers verkoopt Henric Claes aan Aert Van ubbel land het Geijtelingh velleken. Palende O. de erfgenamen secretaris Windelen; W. jouff. Jans; Z. Peeter Stevens; N. de Geijtelinghe. Voor 250 gulden. Godtspenninc: 5 stuivers. Lijcoop: 2 vanen bier. Belast met 10 stuivers schatting in iedere brief aan de borgemeesters van Coorssel.

 

1744, 17 april. Folio 27 v. bis.

De officier van zijne majesteit heeft ten behoeve van Lambrecht Witters eenen uytfanc opgepaelt om zijn huis op te zetten. Palende O. N. en Z. de straat en W. zijn eigen erf. Bepaald met 3 stenen.

 

1744, 28 februari. Folio 28.

Akte van notaris Jadin, Hasselt.

Matthijs Witters getrouwd met Catharina Thijsmans; Jan Thijsmans omtrent 30 jaar; Gerard Thijsmans 24 25 jaar, renuntierend van zijn minderjarigheid. Allen kinderen van Matthijs Thijsmans en wijlen Elisabeth Bogaers. Welke comparanten mede handelen voor hun afwezige broers Peeter Tijsmans en Matthijs Tijsmans.

Lenen van joffrouw Catharina van den Dwije, rentmeesteres van het begijnhof te Hasselt, 300 gulden Brabants Luiks 4%.

Present: E.H. Stephanus Tits, pastoor; joffr. Anna Margareta van Hilst, meesterse; joffr. Maria Gertrudis Coghen, medemeersterse, allen oversten van het begijnhof.

Het geld komt van de vrijdagse en zaterdagse mis en wordt hier herbelegd. Pand:

1.     5 halsters zaaiens land tot Castel onder Coursel gelegen allernaast de huizinge genaamd Den Posthoren. Palende O. de weduwe Nicolas Smets; N. de Heerbaene; W. en Z. Matthijs Thysmans, vader der comparanten. Verkregen door de comparanten en beschreven voor de schepenen van Lummen op 5 maart 1742.

2.     hun kindsdeel, na dat de vader op de 24 februari ll. daarvan het vruchtgebruik afstond.

Gedaan binnen Hasselt op het begijnhof ten huize van voornoemde joff. van den Dwije.

Getuigen: Marie Helene Smets en Jacobus Janssens van Sonhoven.

 

1744, 20 april. Folio 29 v.

Voor schepenen Munters en Beckers laat Matthijs Witters getrouwd met Catharina Teijsmans voorgaande akte registreren.

 

1732, 4 juli. Folio 31.

Akte van Henr. Noops, secretaris van de laathof van de prelaat van Averbode, te Coorssel.

Jan Vaes leent van Philips Tielens 150 gulden Brabants Luiks 4%.

Pand: land op het Groot veldt, palende O. de erfgenamen Peeter Convens; W. Jan Meijen;N. Huijbert Van hamel; Z. Henderick Reijnders.

Bijpand: al zijn andere goederen, waar ook gelegen.

Gedaan ten huize van sieur Henrick Van postel op de kelderkamer.

Getuigen: Henrick Van postel en Machiel Meijen.

 

1744, 30 april. Folio 31 v.

Voor schepenen Munters en Beckers laat Caspar Tielens voorgaande akte registreren.

Solvit jura Gaspar Tielens.

 

1744, 8 april. Folio 34.

Akte van notaris J.H. Convents, Coersel.

Gerard Van herck, meerderjarige jonkman, verkoopt aan Peeter Dries:

1.     3 halsters zaaiens land genaamd de Cromme vore, van nature Branbants. Palende O. Peeter Dries; W.mr. Geert Kenens; N. de pastoorije van Coersel; Z. begijntje Beckers tot Diest.

2.     3 dagmalen etbroek gelegen aan de Ceeu tot Coersel, van nature Loons. Palende O. de erfgenamen Peeter Jans; W. Thomas Smeets; Z. Joseph Van hamel; N. Jaspar Reijnders.

Verkocht voor 950 gulden Brabants Luiks.

De percelen zijn belast met 600 gulden Brabants Luiks aan de begijnen tot Peer. En met 1 gulden in iedere brief tot Coorsel.

Het land is te aanvaarden te half oogst aanstaande, als de vruchten er van af zijn.

Het broek is te aanvaarden na datum dezes.

Van Herck moet van Dries, boven de last van 600 gulden nog 100 gulden hebben, een nieuw kleedt en n jaar vrije mondkost. Godtsgelt aan de kerk van Coersel, 5 stuivers van elk perceel.

Gedaan te Coorsel ten huize van Jan Henrix. Getuigen: Jan Henrix en Matthijs Ceijssens.

 

1744, 12 mei. Folio 35.

Voor schepenen Munters en Beckers laat Geerardt van Herck de vorige akte registreren.

 

1744, 22 mei. Folio 36.

Voor schepenen als voor verkoopt Joan Ceijssens met instemming van zijn vrouw, aan Henricus Beckers:

1.     de helft in een vijver gelegen tot Coorssel en geheten Langven. Palende O. Jan Hendrix; W. en N. de straat; Z. Wilm Vijvekens en de straat.

2.     de helft van den Heller, gelegen op de Scrickheijde, palende O. die Lemmens vijvers; W. Jan Comans; Z. en N; s heren aert.

3.     2 vijverkens aan de Nieuwe dijck, het ene palene rondom s heren aert; het andere, palende W. dieLemmens vijvers en verder s heren aert rondom.

Verkocht voor 220 gulden Brabants Luiks. Godtspenninc: 5 stuivers aan de kerk van Coorssel. Lijcoop: 1 vaan bier.

 

1744, 27 mei. Folio 36 v.

Voor schepenen als voor verkoopt Joseph Slegers met instemming van zijn vrouw Maria Soorens, aan Joan Ties, een perceel broek in het Oversel gelegen. Palende O. en N. Joan Geerts; W. Peeter Tielens; Z. de Winterbeeck. Verkocht voor 23 pattacons, waarvan er 15 betaald worden. De rest moet betaald worden op dag van bejaren. Godtspenninc: 2 oorden.

 

1744, 6 juni. Folio 38.

Voor schepenen Beckers en Peeter Aerts kwijt medeschepen Joan Munters zijn zoon Joan Munters van de koop van huis en hof, voorheen verkocht aan Lambertus Hermans en door de zoon Munters vernaderd.

 

1744, 13 juni. Folio 39.

Voor secretaris van het land Lummen en Smets verschenen Gerart van Herck en Peeter Dries. Ze doen, gedeeltelijk, de koop van 8 april teniet. Zie folio 34. De Cromme vore blijft verkocht; het perceel broek en etbroek niet.

 

1744, 25 juni. Folio 54.

Voor schepenen Munters en Beckers leent Aert Stevens in naam van zijn zuster Anna Stevens, 300 gulden Brabants Luiks 4%, van Quintijn Vaes.

Pand: huis en hof tot Coorssel gelegen. Palende O. Joris Geerts; W. Jan Vaes; Z. en N. de straat.

 

1744, 2 juli. Folio 55.

Voor schepenen als voor verkoopt Anna Margriet Van de weijer aan Peeter Dries, 5 vijvers, waarvan er 3 zijn gelegen achter de Witters winninghe; 1 omtrent de Meijbergh en de 5de omtrent den Knevelsbergh. Verkocht voor 25 gulden Brabants Luiks, 7 jaren een portie vis en 8 karren turf of risch bij te varen.

 

1744, 20 juli. Folio 56.

Voor schepenen als voor bekent Peeter Dries naderschap aan Philip Van de wijer, de broer van Anna Margareta Van de wijer, aangaande de 5 vijvers uit vorige akte.

 

1744, 29 augustus. Folio 59.

Voor schepenen als voor verkoopt Catharina Claes weduwe Mattheus Obbers, krachtens testament, aan Jaspar Tielens, haar deel in het Lummens bosken. Palende O. Aert Huijbrechts; W. Peeter en Paulus Lemmens, Jaspar Mertens en Maria Put; Z. s heren aert en N. Ruth Tielen. Verkocht voor 8 pattacons. Godtspenninc: 1 stuiver. Lijcoop: 15 stuivers.

 

1744, 26 augustus. Folio 59 v.

Voor schepenen als voor staat Jeusijn Meus (Meuws) haar tocht van een rente van 150 gulden Brabants kapitaal op panden van Joan Gijbels te Coorssel af, aan haar kinderen Joan Aerts getrouwd met Anna Wouters en Petrus en Aldegonda Wouters.

Dan verkopen die kinderen dat kapitaal aan Lenaert Colis van Wijchmael.

 

............................. Folio 60 v. bis v.

Advertentie.

Alle de gene die ten sterfhuysen van Norbertus Smets hebben gecoght eenighe soorten van meubelen sullen ten teyde van vierthien daeghen moeten commen betaelen op pene van rateringe der conditie.

Den neenen seght het den anderen voorts.

 

1744, 28 november. Folio 64.

Voor schepenen Beckers en Aerts verkoopt Joan Eckmans, geassisteerd met zijn oom en momber Jan Put, aan Joan Baptist van de Weijer, zijn huis, stal, schuur en bakhuis met de halve huishof, partijen bekend en gelegen onder Veurthen op den Erdenwegh. Palende O. de erfgenamen Peeter van der Heijden; W. de begijn Marval tot Diest; Z. den Eerdenwegh en N. de straat. Verkocht voor 60 gulden Brabants Luiks. Lijcoop: 1 ton bier. Godtspenninc: 5 stuivers aan de kerk van Coorssel. Deze erven zijn belast met 700 gulden ten behoeve van Peeter Cops en de weduwe Peeter Convens.

 

1744, 19 september. Folio 65.

Proclamatoriale conditie volgens welcke Franciscus Heijligen man ende momboir sijnder huijsvrouwe Marie Paels ende Lenard Schinckx als man ende momboir sijnder huijsvrouwe Anna Paels, geassisteert met Jan Reijnders, schepen, ende Mattheus Schuermans als geede momboirs der onmundige, alles kinderen ende erffgenamen Pauli Paels ende Elisabeth Schuermans, saligers, sullen ten meestbiedende vercoopen huijs en hof gestaen ende gelegen tot Coersel ontrent de Langhvenne, liggende in regenoten oosten Gerard van Hout, westen sieur Henricus Noops ende Jan Reijnders, schepen, zuijden Michiel Claes, noorden sheeren straat, groot ontrent ....(niet ingevuld) halsters saeijens salvo justo.

Waranderende vercoopers voorschreven dit selve belast te sijn met drij hondert gulden Brabants Luycx capitael aen de kercke van Coersel, jaerlijx twelf guldens. Item aen de arme tafel van Coersel vier halsteren coren jaerlijx. Item belast met twee hondert guldens aen Anna Cuijpers tot Beverloo. Item alnoch belast met 100 gulden capitael gegichte rente aen Gerard Maes tot Houthalen. Voor voordere lasten, alle eventuele molestatien doen vercoopers warantschap onder obligatie ut in forma, ende wie huijs en hof sal coopen sal gehouden sijn af te leggen tweehondert guldens van de bovengenoemde lasten, oft te stellen sufficante borge voor de tweehondert guldens voorschreven ende wat boven lasten sal comen te gelden sal moeten betaelt woorden op den dagh van gicht, welcke sal moeten geschieden binnen den tijdt van ses weken, ende sal cooper gehouden sijn te geven tot lijckoop een tonne biers, godtsgeldt aen de kercke van Coersel vijf stuijves, scrijffgeldt eenen gulden ende het roepgeldt aen de dienaers, alles tot last des coopers sonder aen de cooppenningen te corten. Item schattinge ende dorpslasten drijentwintigh stuijvers in iederen brief der gemeijnte van Coersel met sheeren gront ceijns gelijcker aen ervonden woort. Ende sal cooper gehouden sijn te betalen de lasten van het loopende jaer ende het huijs aenteslaen terstont ende sal profiteren de pacht van Willem Vijfeijckens ende sal de huere van Willem Vijfeijckens voorschreven eijndigen toecomende jaer half ooghst 1745.

Item indien iemant op desen coop oft proclamatie quame te hoogen ende aen hem verbleef, niet connende oft willende voldoen, sal denuo woorden opgehangen, de meergeldinge sal sijn tot profijt van de vercoopers, de mindergeldinge sal den defalianten hooger oft cooper suppleren, daer voor sich met een opene ende gepriviligeerde conde van vijfthien dagen verwonnen houdende, soo tot parate, reele als persoonele executie, als sich volontairlijck condemnerende ende submitterende sonder eenigen voorderen middel van recht behoeven, oft moeten te gebruijcken, ten dien eijnde renuntierende van alle exceptien, privilegien ende beneficien van recht deses eenighsints contrarierende oft obsterende. Item indien concurrentie der stemme geviel intaffroepen des dienaers, dat men den lesten hooger niet conde discerneren, sal het different wederom woorden opgehangen ende affgeroepen. Ende om geen ignorantie deser conditie te connen oft mogen

pretenderen is die selve door mij ondergeschreven notaris publieckelijck den volcke bij den anderen geroepen sijnde door Paulus Eertmans, gerichtsdienaer voorgelesen ter presentie van Joannes Beckers ende Joannes Vanpostel als gelooffbaere getuijgen ten desen besonderlijck versocht ende gebeden. Leeger stont ende was geteeckent. Joannes Van postel, testis. Joannes Beckers. Et me Quod attestor J.H. Convents, notaris in Coersel residens in fidem substitutus.

Anno 1744 desen 19 septembris is gecompareert voor mij ondergeschreven notaris tot Coersel residerende ende in de presentie der naergenoemde getuijgen den eersaemen Aert Couberghs den welcken op alle ende iedere vorige conditien voor dit huijs ende hof in de proclamatie uijtgedeijlt, heeft geboden ende gepresenteert achtervolgens vorige conditien de somme van vijfenvijftigh guldens brabants luijcx, waer voor hem den palmslagh is gegeven ende gegunt ten huijse van Jan Geijbels ter presentie van Joannes Van Postel ende sieur Henricus Noops als gelooffbaere hier toe versochde getuijgen, leeger stont ende was geteeckent

Arnoldus Couberghs, Fransus Heijligen, hantteecken + Leonard Schinckx verclarende niet te connen schrijven, Jan Reijnders, Mattheus Schuermans, Henr. Noops, testis, Joannes Van postel, testis.

Concordantiam cum suo originali. Quod attestor: J.H. Convents, notarius in fidem per copiam substitutus.

Folio 66 verso volgt de gicht.

 

1744, 14 december. Folio 72.

Voor Beckers en Aerts, schepenen leent Peeter Lemmens van schepen Joan Reijnders, 200 gulden Brabans Luiks 5%. Pand: een land gelegen tot Stall, genaamd het Jennens veldt. Palende O. en Z. de straat; W. Vincent Ceijsens; N. 's heren aert. En verder zijn andere hebbende en verkrijgende goederen.

 

1745, 22 februari. Folio 78 v.

Voor schepenen als voor leent Simon Truijens 100 gulden Brabants Luiks 5% van Peeter Tielens. Pand: huis en hof met het aangelegen colckblock, afgekomen van Aert Witters. Palende O. Joan Vaes; W. zijn eigen erf; Z. de straat; N. Bernaerd Ceijssens.

 

1745, 11 maart. Folio 81 v.

Arnol Tripels verkoopt voor 280 gulden aan Joan Pijpers, een perceel broek in de Reijbempt gelegen, palende O. de verkoper; W. de pastoor van Zeelhem; Z. Tielen van Herle; N. de Drieschen bosstraat.

Godtspenninc: 1 stuiver. Lijcoop: 5 schellingen. Belast met dorpsschatting, nl. 11 stuivers in de gehele cedule en 1 Brabants oord cijns.

 

1744, 27 augustus. Folio 88.

Akte van notaris H. Gijbels van Eksel.

Joannes Tielens van Exel verkoopt aan Peter Van Hemel van Hechtel, een bamt in de Overslaegh onder Corsel. Palende O. Frans Ooms; N. Mattheys Zeyssens; W. de erfgenamen Peter Hueysmans; Z. de Roode beeck.

Terstond te aanvaarden. Moet wegen over den bamt van Matheijs Zeyssens. Verkocht voor 45 patakons. Gedaan binnen Hechtel ten woonhuize van Mattheus Zeyssens. Getuigen: Mattheus Zeyssens en Matheus Zeyssens. (Ook tweemaal gehandmerkt).

Geregistreerd op 29 maart 1745 voor schepenen Beckers en Aerts, op verzoek van Peter Van Hemel.

 

1745, 21 april. Folio 92.

Voor schepenen Beckers en Aerts verkoopt Cristiaen Goossens zijn deel in de goederen die hij verkregen heeft bij versterf van Guttruijt Smeets, gelegen op de Scrickheijde. Aan de kinderen van Adriaen Smeets, vertegenwoordigd door hun momber Joan Gielen. Verkocht voor 75 gulden. Godtspenninc: 1 stuiver. Lijcoop: 25 stuivers.

 

1745, 23 april. Folio 101.

Akte van notaris G.W. Kips, Luik.

De edele heer Ignatius de Hesselt de Dinter en zijn instemmende gemalin mevrouw Marie Anne de Manij en mevrouw Tschoudij geboren de Louvrex, ter ener, en

Peeter Nulens, molder van Vurten onder Coursel, ter ander zijde.

De eersten verklaren in verschillende beurten van de tweede ontvangen te hebben: 300 gulden, 200 gulden, 100 gulden, 400 gulden, 150 gulden, 150 gulden, 158 gulden, alles Brabants geld. Nog neemt de 2de comparant 100 gulden tot zijn laste om die ter ontlasting van de eerste comparanten te betalen aan sieur Mareschealle. Daarenboven heeft de 2de comparant nu, in het bijzijn van de notaris, nog 42 gulden betaald aan de eerste comparanten. Bedragende samen de som van 1600 guldens Brabants Luiks geld.

De eeerste comparanten beloven aan de 2de op dit bedrag een jaarlijkse rente te betalen van 5%.

Pand: hun 5de part in de Vurtensche molen en annexe goederen onder Coursel gelegen.

De eerste comparanten ratificeren een akte gepasseerd voor notaris Schellinx, liggende in dato 27 januari 1743 in alle sijne pointen en parteyen nie gereserveert noch uytgenomen alles om bij faut van betaelinge sigh te konnen hervatten met een conde van vyfthien daegen dagement van drij daegen alles geprivilegieert soo binnen als buyten vacantie.

Gedaan ten huize van de eerste comparanten, gestaan en gelegen onder de parochie van St. Veronica.

Present aldaar: Gaspar Gheie en Maria Gilman.

Geregistreerd op 22 juli 1745 ten verzoeke van Peeter Nulens. Copije voor Peter Nulens.

Voor vacatie, stipulatie en copije deser solvit vier guldens brabants.

 

1745, 2 augustus. Folio 104.

Meester Gerardus Kenis laat voor schepenen Beckers en Leonardus Smets een kwijting registreren van 300 gulden Brabants Luiks getekend door A.E. de Moore weduwe .?. Waarmede de panden van Kenis wettelijk gekweten zijn.

 

1745, 2 augustus. Folio 104.

Meester Geert Kennis x Alegonda Thielens lenen 200 gulden 3 % van de paters Augustijnen van Diest. De schellink gerekend ad 7 stuivers. Pand: 2 plekken land, 8 halsters zaaiens groot, gelegen onder Coorsel. Palende O. de straat; N. en W. de erfgenamen Andries Truijens; Z. Paulus Zeeuws en de E.H. Beckers. Reeds belast met 150 gulden Brabants Luiks aan de erfgenamen Peeter Leijsens. Item huis en hof onder Coorsel gelegen, palende O. en W. Hendericus van Postel; Z. Jan Claes; N. de straat. Belast aan de eerw. heren van Everboode met 1 gulden 5 stuivers jaarlijks.

 

1745, 5 augustus. Folio 105.

Akte van notaris Joannes Antonius Put, Beringen.

Jonkman Thomas Markal van Beringen, die bij koop of vernadering zijn zuster jouffr. Maria Marchal, begijntje tot Diest representeert, verkoopt aan Gerardus van Lauw, 2 scabben of heijdthoeven, gelegen op de Schrick en genaamd de Boskens. Palende O. Nicolaes Hermans; W. Jan Claes; N. de Brouckstraet en de erfgenamen Adriaen Smeets; Z. Jaspar Rijnders en Jan Jacobs. Voor 266 gulden Brabants Luiks verleende de verkoper hem de palmslag. De koper zal betalen binnen de 6 weken. Aan te slaan, kerstmis e.k. als de huur vervalt die dan nog tot verkopers profijt zal zijn. Alle onkosten van deze verkoop zijn ten laste van de koper; o.a. 4 gulden lijcoop, zonder te korten aan de koopsom.

Gedaan ten woonhuize van Geerdt Geerdts, gestaan op den Eerdewech tot Veurten, in de keuken. Getuigen: Peeter Tielemans en Matthijs Slangen.

 

1745, 21 augustus. Folio 105 v. bis.

Registratie van voorgaande akte. Gedaan voor schepenen: Beckers, Aerts en Smeets.

 

1744, 20 juli. Folio 105 v. bis. v.

Deze akte is doorgestreept. In de marge staat: Nihil.

Voor schepenen Munters en Beckers bekent Peeter Dries naderschap aan Philip van de Weijer als broer van Anna Margareta van de Weijer, over de vijvers die Peeter Dries van haar verkregen had.

 

1745, 14 september. Folio 108.

Voor schepenen Beckers en Aerts kwijt Matthijs Ceijssens wettelijk de panden van Henric Feijen van 500 gulden uitkooppenningen van huis en warmoeshof, genaamd den Haspel. Die waren destijds blijven staan.

 

1745, 14 september. Folio 108.

Voor schepenen als voor verkoopt Henric Feijen aan Joan Reijnders de zoon van Henric Reijnders, huis en warmoeshof den Haspel. Palende O. en N. de straat; W. den Pastorijhoff; Z. Peeter Dries. Verkocht voor 425 gulden en een os van 25 patakons. Godtspenninc: 1 stuiver. Lijcoop: 1 ton bier. Enkel belast met 2 Brabantse oorden cijns aan zijne majeseit.

 

1745, 23 september. Folio 109.

Catharina Ridiers weduwe Peeter Smets nu in huwelijk met Jan Luickens ? ook present, bekent op 22 maart 1744? in haar weduwelijke staat, 250 gulden Brabants Luiks 4 geleend te hebben van Peeter Nulens. Eerste betaling op 23 september 1746. Pand: land genaamd den Kelenman?, gelegen tot Coorsel. Palende O. en N. Jan Henderic; Z. de heijde; W. Alegonda Stockmans.

 

1745, 23 september. Folio 109 v.

Leonard Smets laat als momber der kinderen van Norbert Smets, een kwijting registreren van 200 gulden Brabants Luiks, getekend Panis.

 

1745, 18 oktober. Folio 111.

Voor schepenen Aerts en Smeets leent Aert Stevens 100 gulden Brabants Luiks 5 %, van Peeter Tielens van Hechtel. Pand: een bemd aan de Esselen bos gelegen, genaamd die Streken, palende O. Antoon Gaethoffs; W. Geerard van Lauw en Daniel Slanghen; N. Michiel Claes en Z. de begijnen van Peer.

Fiat copia van dese gichte. Mede een copije uijt het transport van een gichte aen Lenaert Colis.

 

1745, 20 juli. Folio 112.

Akte van notaris Joannes Antonius Put, Beringen.

Jan Mellen en zijn vrouw Ida Wellens van Beverloo verkopen aan Jan Aerdts x Alegond Joris van Tervant, buitinge van Beringen, de tocht van de volgende goederen in zoverre de tweede comparanten er de eigendom van bezitten en die na dood van Ida Wellens op haar voornoemde dochter Aldegond Joris, verwekt bij wijlen haar eerste man Henrick Joris zouden moeten devolveren.

1.      3 halsters zaaiens land genaamd de Sluijse gelegen onder Beringen omtrent de Geijtelinge.

2.      het deel dat Aldegond competeert voor de proprieteit in een land en dries, genaamd de Hofacker, samen 9 halsters land, naast elkaar gelegen tot Veurten onder Coorsel, omtrent de huizinge van Jan Vaes.

3.      een jaarlijkse rente ten kapitale 250 gulden Brabants Luiks op panden van Aerdt Stevens of Peeter Convents tot Veurten.

Gedaan binnen Beringen ten woonhuize van Adriaen Bremps, in de keuken.

Getuigen: Matth. Phil. Lebon en Michel Slegers.

Op 20 oktober 1745 komt Jan Mellen voorgaande akte laten registreren. Gedaan voor schepenen: Beckers, Aerts en Smeets.

 

1745, 20 juli. Folio 113.

Akte van notaris Joannes Antonius Put, Beringen.

Jan Aerdts x Aldegond Joris verkopen aan Jan Mellens x Ida Wellens, de drie in voorgaande akte vermelde goederen. Verkocht voor 500 gulden Brabants Luiks, waarvan 200 contant. De rest wordt betaald binnen de 14 dagen. Boven de last op die panden van 200 gulden aan Michiel Claes. Alle onkosten zijn tot kopers last.

Gedaan op plaats als in vorige akte. Zelfde getuigen.

Op 14 oktober 1745 kwijt Jan Aerdts zijn schoonvader Jan Mellen, een bedrag van 500 gulden. (300 + 200). Gedaan bij notaris J.A. Put.

Op 20 oktober 1745 komt Jan Mellen voorgaande akte laten registreren. Gedaan voor schepenen: Beckers, Aerts en Smeets

 

1745, 4 november. Folio 118.

Voor schepenen Beckers en Aerts bekent Thomas Marchal zijn kooppenningen ten volle ontvangen te hebben van Geerardt van Lauw.

 

1745, 18 november. Folio 118.

Voor schepenen als voor leent Joan Reijnders 100 gulden Brabants Luiks 4, van de Armen ( de H. Geest) van Coorssel, vertegenwoordigd door eerw. heer Judocus Gentis als momber superintendent. Pand: 1 halster land op het Groodt veldt, palende O. de weduwe Bernaerdt Ceijssens; W. Louwis Lekens; N. Gerardt Aghten; Z. Maria Meijen.

 

1745, 5 augustus. Folio 121.

Akte van notaris Joannes Antonius Put, Beringen.

Jonkman Thomas Markal van Beringen, bij koop of vernadering zijn zuster Maria Markal, begijn te Diest representerende, verkoopt aan Nicolaes Hermans een eedtweide onder Coorsel tot Veurten gelegen omtrent den Eerdewech. Palende O. Geerdt van Louw en de erfgenamen Andries Truyens; W. Jan Claes; N. den Eerdewech en de erfgenamen Jaspar van Herck; Z. de heijdthoeve of scabbe, door de verkoper op heden verkocht aan Geerdt Geerdts.

De koper Nicolaes Hermans bood 670 gulden Brabants Luiks en 1 pistool of 15 gulden Brab. Luiks drinkgeld voor de verkoper. Markal gaf daarvoor de palmslag die de cooper in danck is accepterende. Hermans belooft de koopsom te voldoen binnen de 6 weken. Het goed is aan te slaan, kerstmis 1745.

Gedaan te Veurten onder Coorsel op den Eerdenwech ten woonhuize van Geerdt Geerts, in de keuken.

Getuigen: Matthijs Slangen en Peeter Tielemans.

Aansluitend is de kwijting geregistreerd, die afgetekend was op 25 september 1745.

Solvit Nicolaes Hermans voor confectie ende copije deser 1-10-0.

 

1745, 14 december. Folio 125.

Voor schepenen als voor staat Maria Beckers weduwe Jaspar Van herck haar tocht af van haar goederen gelegen tot Coorssel op het Vliegers eijnde, ten behoeve van haar schoonzoon Niclaes Hermans.

Niclaes Hermans verkoopt met instemming van zijn vrouw Elisabeth Van herck voor 332 gulden Brabants Luiks aan Joan Reijnders: een bemd gelegen in die Butsaerden tot Coorssel. Palende O. Anna Geerts; W. Henric Beirts; Z. Joan Reijnders; N. Matthijs Lekens. Drinckgelt: 1 pistool voor Maria Beckers, de schoonmoeder van Niclaes Hermans. Godtspenninc: 5 stuivers. Lijcoop: ton bier. De bemd is los en vrij behalve schatting in iedere schatbrief aan die burgemeesters van Coorssel met 6 stuivers.

 

 

Hasselt, 4 maart 2003. Vetten dinsdag.