RAH Schepenbank Lummen nr. 113

1743 1744

Brabants recht buiten vrijheid

 

Samenvatting door Mathieu Vandenbosch

 

Titelblad: Nota dat desen begonsten register (sonder stiel en slecht gespelt is) niet mag naer gevolght worden.

 

1744, 13 februari. Blz. 10.

Voor recht ten Brabantse bank binnen Lummen verkoopt Jan Vaes van Coorsel aan Joannes Reynders, eveneens van Coorsel, een hypotheek van 100 gulden 5% eertijds bepand op huis en hof van Henderick van Bilsen, gelegen te Coorsel in de Postelbempsstraete. Palende N. en O. Servaes Vaes; Z.de weduwe Peter Convents; W. de straat. Voor 100 gulden. Reynders is nu de rentetrekker. Stipulatum ad manus schepen Beckers .

 

1744, 22 februari. Blz. 16.

Voor schepenen Munters en Beckers leent Laurens Steens met laudatie van zijn vrouw Catharina Knaep, 100 gulden Brabants Luiks 5% van Peeter van de Weyer. Pand: 1. zijn huis en hof tot Stal gelegen onder Coorsel. Palende O. de straat; W. Peeter van de Weyer. 2. een bemd, eveneens tot Stal, palende de erfgenamen Jan Knaep; W. het convent van Everbode; Z. Peeter van de Weyer; N. die Malbeek.

 

1744, 22 februari. Blz. 17.

Voor schepenen als voor verkoopt Francus Teunis met instemming van zijn vrouw Alegonda Jacobs aan Jan van den Bergh een bemd gelegen onder Veurthen. Palende O. Andries Convents; W. Alegonda Witten; Z. Huyberight Muyters; N. Jan Reynders. Voor 625 gulden Brabants Luiks. Goedtspennick: 5 stuivers. Lijckcoop: 1 ton bier. Belast met 5 gulden Brabants Luiks aan de Passie op Palmzondag.

 

1744, 22 februari. Blz. 18.

Dezelfden als in de vorige akte verkopen aan Matthijs Bleux een land eveneens tot Veurthen gelegen, palende O. de weduwe secretaris Windelen; W. de erfgenamen Jan Ceijssens; Z. Huyberigh Claes; N. Henderick Claes. Voor 309 gulden Brabants Luiks. Godtsgelt: 5 stuivers. Leyckcoop: ton bier.

 

1706, 24 maart. Blz. 19.

Akte van notaris Joannes Antonius Pudt.

Elisabeth Wauters weduwe Hereman Laurens en haar schoonzoon Henderick Jans als curatoren van het weeskind van wijlen Bartholomeus Colen, lenen van Arian Claes van Stal, 100 gulden Brabants Luiks 5%.

Pand: alle goederen van het kind gelegen onder Gestel. Getuigen: Jan Ceunen en Arnold Boersmans?.

Deze akte is geregistreerd op 27 februari 1744 op verzoek van Jan Cannaers.

 

1744, 2 maart. Blz. 26.

Voor schepenen Munters en Beckers verkoopt Martinus Peeters met instemming van zijn vrouw Anna Witters aan Matthijs Witters, zijn huis en hof tot Stal onder Coorsel. Palende O., Z. en N. de straat; W. zijn eigen erf. Voor 343 gulden Brabants Luiks. Godtspenninck: 1 stuiver. Lyckcoop: 1 gulden. Belast met 150 gulden aan de prelaat van Averbode. En met 10 oorden schatting in iedere brief aan de borgemeesters tot Coorsel.

 

1744, 10 maart. Blz. 27.

Voor schepenen als voor kwijt Jacobus Beckers de panden van de kinderen Matthijs Tysmans van alzulke koop als die kinderen met hem, Beckers, zijn aangegaan op 5 maart 1742.

 

1744, 11 maart. Blz. 27.

Voor schepenen als voor kwijt Peeter Mentens, Mattheys Ceyssens van alles aangaande hunne koop.

 

1744, 26 maart. Blz. 28.

Matthijs Meus leent van Peeter Wolfs 150 gulden Brabants Luiks 6 gulden 15 stuivers 'sjaars. Dat is 4 %.

Pand: land genaamd het Block. Palende W. Henderic Meus; N. Koninx; O. en Z. de straat. Belast met 1 zak koren aan de Armen van Beringen. Onderpand: perceel broek, de Euent, palende W. de Vordt; N. de heer Matheijs van Hasselt; Z. Coninx; O. de straat. Gedaan voor schepenen Beckers en Claes.

 

1744, 26 maart. Blz. 29. Genachtendag.

Hironimus Ruisen, Berthlomeus Pirsons, Elisabeth Berevoets en Peeter Meus als momber van Henderic Berevoets verkopen aan Mattheijs Meus en Anna Leysen syne huysvrou in den tweede houwelyck geprospereert, - een perceel land genaamd het Block. Palende W. Hendericus Meus; N. Coninx; O. en Z.de straat. Belast met 1 zak koren aan de Armen van Beringen.

- een plek broek genaamd de Event, palende W. de Vordt; N. de heer Mattheijs van Hasselt; Z. Coninx; O. de straat.

Verkocht voor 425 gulden. Lyckcoop: 10 gulden. Godtspenninck: stuiver.

 

1744, 26 maart. Blz. 30.

Hubertus Smets kwijt de panden van de kinderen van Bertholomeus Meus van 100 gulden Brabants Luiks die gelicht waren door Joris Tullen van Simon Berevoets.

 

1744, 26 maart. Blz. 30.

Bartlomeus Persons, Elisabeth Berevoets en Peeter Meus als momber van Henderic Berevoets en Dimphna Persons verkopen aan Matthijs Persons een land en dries samen genaamd het Hofken. Palende O. en N. Leijs Leijsens; Z. Jan Welles; W. de straat. Verkocht voor 404 gulden Brabants Luiks. Lijcoop: 2 patakons. Godtspenninck: 1 stuiver. Belast met 's heren cijns aan zijne majesteit en 200 gulden aan Joris Maes wonend tot Viersel. Van welcke twee hondert guldens Peeter Meus een hondert moet gelden aen de opstaende twee hondert guldens ende twee hondert guldens moet corten aen syne coopsomme.

 

1744, 24 februari. Blz. 37.

Voor schepenen Munters en Beckers staat Mattheijs Teysmans de tocht af van al zijn goederen tot Stal onder Corsel, ten behoeve van zijn kinderen, om die toe te laten ze te belasten met 300 gulden.

 

1744, 2 april. Blz. 37.

Voor schepen Munters en Beckers legt Niclas Jeuris eed af als momber van het kind van Ludovicus Jans.

 

1744, 17 april. Blz. 37.

Officier van syne majesteydt - Lambrecht Witters.

Anno 1744 den 17 april opgepaelt ten behoeve Lambereght Witters eenen uytgant om syne huysinge op te setten regenoten oosten, noorden, suyden s heeren straete westen syns selfs erve bepaelt met drij steenen.

 

1744, 28 februari. Blz. 38.

Akte van notaris R.A. Jadin, Hasselt.

Matthijs Witters getrouwd met Catharina Theysmans; Jan Theysmans, omtrent 30 jaren oud; Gerard Theysmans, omtrent 24 25 jaar oud, renuntierende van zijn minoriteit; allen kinderen van Mattheys Theysmans en Elisabeth Bogaers. Peeter Theysmans en Mattheys Theysmans caverende ende se et sua voor die selve in solidum verobligerende. Lenen 300 gulden Brabants Luiks 4% van het begijnhof van Hasselt. Present: E.H. Stephanus Tits, pastoor, joufr. Anna Margaretha van Hilst, meestersse, joufr. Marie Gertrudis Boghen, mede meestersse. Het geld komt van de vrijdagse en zaterdagse misse.

Pand: omtrent 5 halsters land tot Castel onder Coursel gelegen allernaast de huizinge genaamd den Posthoren. Palende O. de weduwe Nicolas Smets; N. de heerbaan; W. en Z. Mattheys Theysmans, de vader der comparanten. De ontleners hebben dat verkregen zoals te zien is voor schepenen van Lummen, op 5 maart 1742. De vader is de tocht uitgegaan om de kinderen toe te laten te lenen.

Gedaan in Hasselt op het begijnhof ten huize van joufrouw vande Dwije. Getuigen: Maria Helena Smets, Jacobus Janssens van Zonhoven.

Voor schepenen Munters en Beckers heeft Matthys Witters getrouwd met Catharina Teysmans op 20 april 1744 voorgaande akte laten registreren.

 

1744, 9 april. Blz. 41.

Voor schepenen Munters en Beckers verkoopt Simon Billet aan Hendericus van Postel: land genaamd de Koije. Palende O. Joannes Beckers; W. Catharina van Postel; Z. Peter Didden; N. jouffr. Anna Beckers, begijntje tot Diest. Voor 251 gulden Brabants Luiks. Godtspenninck: 5 stuivers. Lijcoop: 4 guldens. Belast met dorpsschatting, in iedere brief aan de borgemeesters van Coursel: 12 stuivers.

 

1744, 13 april. Blz. 41.

Voor schepenen als voor kwijten Adrian en Paulus van Schillebeek de panden van Jaspar Smets en zijn consorten van 400 gulden die er op stonden 6%.

 

1732, 4 juli. Blz. 42.

Jan Vaes leent van Philips Tielens 150 gulden Brabants Luiks 6%. Pand: land gelegen op het Groot velt. Palende O. de erfgenamen Peeter Convens; W. Jan Meyen; N. Huijbereght van Hamel; Z. Henderic Rynders. Onderpand: zijn andere goederen. Gedaan ten huize van Henderic van Postel op de kelderkamer. Getuigen: Henric van Postel en Michel Meyen. Copia collata concordat cum sua originali. Ita testor Hendericus Noops, secr. des Laethof tot Coursel. (van de prelaat van Averbode).

 

1744, 30 april. Blz. 43.

Voor schepenen Munters en Beckers laat Caspar Tielens voorgaande akte registreren.

 

1744, 8 april. Blz. 45.

Akte van notaris J.H. Convents, Coorsel.

Gerart van Herck, meerderjarige jonkman verkoopt aan Petrus Dries:

1.      3 halsters land genaamd de Cromme vore, van nature Brabants. Palende O. Peeter Dries; W. .; N. de pastorye van Coorsel; Z. begijntje Beckers tot Diest.

2.      3 dagmalen broek in het etbroek gelegen aan de Cue. Van nature Loons. Palende O. de erfgenamen Peeter Jans; W. Thoma Smets; Z. Joseph van Hamel; N. Jaspar Rynders.

Voor 950 gulden Brabants Luiks. De percelen zijn belast met 600 gulden Brabants Luiks aan het begijnhof van Peer. De koper neemt dat bedrag op zich. Verder belast met 1 gulden schatting in iedere brief aan dorpslasten. Koper zal het land komende half oogst aanvaarden als de vruchten zijn geamporteert. Het broek is dadelijk te aanvaarden.

Van Herk moet van Dries nog 100 gulden hebben boven de genoemde last van 600 gulden met nog een .cleedt ende een jas, synen vryen mondt cost. Alle onkosten zijn tot kopers last: van gicht, pondtpenningen ; schrijfgeld, lycoop, van ieder perceel 5 stuives godtsgeldt aan de kerk van Coorsel.

Gedaan te Coorsel ten huize van Jan Henderix. Getuigen: Jan Henderix en Matthys Ceyssens.

 

1744, 12 mei. Blz. 47.

Voor schepenen Munters en Beckers verkoopt Gerardt van Herck, enz. Zelfde akte als boven.

 

1744, 13 juni. Blz. 47.

Voor schepenen Smets en Aerts doen van Herck en Dries uit voorgaande akten, de koop teniet aangaande het broek. Koop van land blijft behouden 450 gulden Brabants Luiks. Belast met sheeren cheyns ende schattinge een schellinck ende vier brieven in jder10 stuyvers Brabants Luijx.

 

1744, 22 mei. Blz. 49.

Voor Munters en Beckers verkoopt Joan Ceyssens met instemming zijner vrouw Elisabeth Didden aan Henricus Beckers:

1.      de helft van een vijver genaamd de Langven tot Coorsel. Palende O. Jan Hendrix; W. en N. de straat.

2.      de helft van de Heller gelegen op de Scrickheyde. Palende O. die Lemmens veyvers; W. Jan Coemans; Z. 's heren aert.

3.      item nog 2 veyverkens aan de Nieuwe dycke. Het ene rondom 's heren aert en het ander W. die Lemmens vijvers en verder 's heeren aert.

Verkocht voor 220 gulden Brabants Luiks. Godtspennink: 5 stuivers aan de kerk van Coorsel. Lijcoop: 1 vaeme bier.

 

1744, 27 mei. Blz. 50.

Voor schepenen als voor verkoopt Josephus Slegers met consent van zijn vrouw Maria Soerens aan Joannes Ties een perceel broek in het Oversel gelegen. Palende O. en N. Joan Geerts; W. Peeter Tielens; Z. de Winterbeeke.

Voor 23 patakons waarvan 15 patakons en 10 stuivers betaald zijn. De rest moet de koper betalen op dag van verjaren. Godtspennink: 2 oorden.

 

1744, 6 juni. Blz. 51.

Voor schepenen Beckers en Munters verscheen hun confrater Joan Munters en kwijt zijn zoon van zijn koop van huis en hof, voorheen verkocht aan Lambertus Heremans en door zijn zoon, Joan Munters bij approximatie verkregen. Schepen Munters bekent zijn gehele kooppenningen ontvangen te hebben.

 

1744, 25 juni. Blz. 54.

Voor schepenen Munters en Beckers leent Aert Stevens in naam van zijn zuster Anna Stevens, 300 gulden Brabants Luiks 4% van Quintyn Vaes. Pand: huis en hof tot Coorsel. Palende O. Joris Geerts; W. Jan Vaes; Z. en N. de straat.

 

1744, 2 juli. Blz. 55.

Voor schepen als voor verkoopt Anna Margarethe Vande Weijer aan Peeter Dries, 5 vijvers waarvan 3 gelegen achter de Witterswinninghe, 1 omtrent de Meijbergh en de vijfde omtrent de Knevels bergh. Voor 25 gulden Brabants Luiks, 8 karren turf of ris bij te varen en 7 jaren een portie vis.

 

1744, 23 november. Blz. 58.

Voor schepenen Beckers en Aerts verkoopt Joan Eckmans met assistentie van zijn oom-momber Jan Put, aan Jan Baptist Van de Weijer: zijn huis, stal, schuur en bakhuis met de halve huishof, partijen bekend en gelegen tot Vuerthen op den Eerdenwegh. Palende O. de erfgenamen Peeter Van der heijden; W. de begijn Marcal tot Diest; Z. den Eerdenwegn; N. de straat. Voor 60 gulden Brabants Luiks. Lyckcoop: 1 ton bier. Godtspenninc: 5 stuivers aan de kerk van Coorsel. Belast met 700 gulden ten profijte van Peeter Cops en de weduwe Peeter Convens.

 

 

Hasselt, 14 maart 2003.