RAH Schepenbank Lummen nr. 112.

1741 1743

Brabants recht buiten vrijheid

 

Samenvatting door Mathieu Vandenbosch

 

Titelbladzijde: Begint van 8 decembris 1741 ende eijndight met 18 julij 1743.

 

1725, 10 januari. Folio 1.

Akte van notaris P. Convents, Coerssel.

Dimpna Stevens weduwe Geert Claes met haar mombers Jan Vervorst en Cornelis Wijnen leent van joufr. Anna Maria Croonaerts of haar representanten: 200 gulden 5%. Pand:

1.      haar Geijteling velt onder Coorssel omtrent de Geijtelinge gelegen. Palende O. Michiel Wendelen; W. de erfgenamen Henricus Jans.

2.      het broek aan de Esselenbosch, palende O. Willem Witters; W. de H. Geest van Coorssell. Ofwel het broek aan de Eerdenwegh gelegen. Palende O. Jan Reijmen; W. Marie Gaethoffs erfgenamen.

Die eigendommen zijn aan de opdraagster vermaakt bij testament van wijlen haar man Geert Claes. Welk testament door haar voorschreven? zoon voor vast en van waarde wordt gehouden mits dese twee hondert guldens worden herhaelt tot extinctie van gelijcke twee hondert guldens tot sielmissen offt legaten gemaeckt van wijlen Elisabeth Berben. Ze renuntieert naar recht en stijl van het vrouwenbeneficie senatus consultus velleani autenticque si qua mulier etc.

Gedaan in goeder trouw te Coerssel ten huize van Jan Vervorst. Getuigen: Corst Tielens en Geert Vreijs, gerechtsdienaars.

Op 11 januari 1725 komt Dimpna Stevens weduwe Geert Claes, vergezeld van haar zoon Jacob Claes voorgaande akte laten registreren. Getekend: Cauwenbergh secretaris.

 

1740, 12 april. Folio 2 v.

Joufr. Catharina Elisabeth Jans weduwe heer doctor Pelsers kwijt de panden der erfgenamen Dymphna Steveneers. Eigen handschrift van de weduwe.

 

1741, 8 december. Folio 2 v.

Voor de schepenen Munters en Beckers laat Jacob Claes de voorgaande kwijting van 12 april 1740 registreren. Er wordt verwezen naar de bovenstaande akte van 12 april 1740. Kwijting van 200 gulden.

 

1741, 18 december. Folio 5.

Voor schepenen Munters en Beckers verkoopt Martinus Peeters, met later in te brengen laudatie van zijn vrouw Anna Witters, aan Lambertus Witters: land genaamd den Lochtenbergh. Palende O. die gemijnen heijde; W. Matthijs Witters; Z. Jan Slanghen; N. zijn eigen erf. Voor 12 pattacons.

 

1742, 24 janauri. Folio 9.

Voor schepenen Munters en Beckers leent mr. Geerardt Kenens met instemming van zijn vrouw Alegond Tielens 250 gulden Brabants 4% van Henricus van Postel. Pand: land genaamd den Heuvel, gelegen tot Coorssel. Palende O. begijntje Beckers; W. Renier Reijmen; Z. straat; N. de pastoor van Coorssel. Onderpand: al zijn andere goederen, hebbende en verkrijgende.

 

1742, 5 maart. Folio 14.

Voor schepenen Munters en Beckers verkoopt Arnoldus Beckers in naam van zijn vader Jacobus Beckers, aan de kinderen Matthijs Teijsmans, een land tot Castel gelegen. Palende O. de weduwe Niclaes Smeets; W. en Z. Matthijs Teijsmans; N. die gemeijne heyde. Voor 325 gulden Brabants Luiks. Lijcoop: ton bier. Godtspenninc: 2 oorden.

1742, 10 maart. Folio 15.

Voor schepenen als voor verkoopt Quirijn Schepers aan Henric Van de weijer, een bempt genaamd het Heickenbroeck, palende O. Peeter Eijghen; W. Geert Van houdt; Z. Jan Van hamel; N. de Winterbeeck. Voor 86 gulden Brabants Luiks. Godtspenninc: 10 stuivers. Lijcoop: ton bier. Dit erf is belast met 200 gl. ten profijte van heer Rutten tot Exel. En belast met schatting in iedere brief aan de burgemeesters tot Coorssel met 11 stuivers.

 

1742, 7 april. Folio 16.

Voor schepenen als voor verschijnt Matthijs Ceijssens welcken verclaert bij desen gecedeert, getransporteert ende met vollen rechte overgegeven te hebben sijn recht ende gerechtigheijdt soo ende gelijck hij comparant naer publiken afroepinghe ende vercoopinghe voor sijn vierde paert aen hem verbleven was in't vercoop ende oppaelen van seker parceel van heijde gelegen aen die Witters winninge ten suijden alnoch ongepaelt, met bespreeck dat hij Mattijs Ceijssens moet hebben sijnen wegh door die voorscheven heijde het geheel jaer deur.

Afgestaan aan Anna Hendrix, Cornelis Cauwenberghs en Jan Put. Zulks voor 3 patakons en alle andere gedeboucheerde penninghen sonder eenige reserve.

 

1742, 7 april. Folio 16.

Voor schepenen als voor zijn gecompareerd, Peeter Dries, Vincent Ceijssens, Wouter Swerts moderne borgemeesters van Coorssel, welcke hebben ontfanghen ende naer voorgaende oppaelinghen van sijne majesteits wegen opgedraghen seker drij parceelen heijde.

Palende deze drie: O. en Z. die gemeijne heijde; W. Aert Cauwberghs; N. de erfgenamen Renier Wijnants, Jan Hendrix, Jacobus en Cornelis Cauwberghs, Jan Put en Servaes Ceijssens.

Verkocht aan Anna Hendrix, Cornelis Cauwberghs en Jan Put. Hendrix ligt in het Oosten, Cauwberghs in het midden en Jan Put westelijk. Verkocht voor 8 patakons. Lijcoop: 5 gulden. De kopers moeten jaarlijks met St. Bavo, ieder 1 stuiver cijns betalen aan zijne majesteit. En als jaarlijkse schat in iedere brief aan de burgemeesters tot Coorssel: Anna Hendrix en Cornelis Cauwberghs, ieder 27 stuivers en Jan Put 26 st.

 

1742, 7 april. Folio 16 v.

Voor dezelfde schepenen kwamen de voorgenoemde burgemeesters en verkopen, na oppaling van zijne majesteits wegen, aan Willem Vijvekens: een parceel heide, palende O. Jan Put; W. en Z. die gemeijne heijde; N. Aert Cauwberghs. De koper moet met St.-Bavo een jaarlijkse cijns betalen van 1 stuiver boven de jaarlijkse schatting aan de burgemeesters van 25 stuivers.

 

1742, 24 mei. Folio 20.

Akte van notaris Gaspar Rapers, Coorsel.

Dimpna Thielens huisvrouw van Quinten van Lauw, ook present en instemmend, verkoopt haar bemt gelegen tot Vurthen onder Coorsel. Palende O. Aert Stevens; W. Joseph Beckers; N. Daniel Slangen; Z. die Schomme. Aan haar stiefzoon Gerard van Lauw. Met de gebeurlijke last daarop staande. En dat voor de getrouwe dienst en deboursementen aan het echtpaar bewezen.

Gedaan ten huize van Henric van Postel tot Coorsel. Getuigen: Henr. Beckers en Henr. Van Postel.

 

1742, 25 mei. Folio 20 v.

Voor Peeter Aerts en Christianus Baers, schepenen van het land Lummen ten Brabants recht laat Jan Picaris, 's heren dienaar ten selven recht, voorgaande akte registreren.

 

1742, 1 juni. Folio 23.

Daniel Put leent van Joan Reijnders 200 gulden Brabants Luiks 4%. Pand: huis en hof tot Stall onder Coorsel. Palende O. Jan Put; W. Niclaes Moons en Joan Munters; Z. de heirbaan; N. die Kleijn heijde.

Ten zelfde maal draagt Daniel Put aan Joan Reijnders een rente op van 100 gulden kapitaal op panden van Servaes Vaes. Voor 100 gulden.

 

1742, 28 juni. Los blad.

Voor schepenen Munters en Beckers kwijt Peeter Convents in naam van zijn moeder Guttruijt Beckers, de panden van Aert Van nubbel van 350 gulden 4%.

 

1742, 26 juni. Folio 25.

Voor schepenen Munters en Beckers verkoopt Geert Elens aan Jan Reijnders een perceel broek en land, genaamd den Butsaert en gelegen tot Coorssel. Palende O. Thomas Geerts; W. de erfgenamen Henric Witters; Z. de Butsaertstraet; N. Michiel Meijen. Voor 460 gulden Brabants Luiks. Lijcoop: 1 ton bier. Godtspenninc: 5 stuivers. Belast met 200 gulden Brabants Luiks aan de heer Adrianus de Heusch.

 

1742, 26 juni. Folio 25.

Voor schepenen voorschreven kwijt Jan Put de panden van Henricus Noops van 500 gulden Brabants Luiks 5%.

 

1742, 26 juni. Folio 25 v.

Voor schepenen voorschreven kwijt Paulus Appeltant geassocieerd met zijn vrouw Elsabeth Swijnen, de panden van Joan Van de Bergh van 400 gulden 4%.

 

1742, 12 juli. Folio 25 v.

Voor schepenen als voor kwijt Mattijs Slangen de panden van de erfgenamen of kinderen van Andries Stockmans van 300 gulden Brabants Luiks 5%.

 

1742, 6 augustus. Folio 28.

Voor schepenen Munters en Beckers kwijt Jan Put de panden van Peeter Jans van 400 gulden Brabants Luiks

3 %.

 

1742, 6 augustus. Folio 28.

Voor schepenen als voor verkoopt Joseph Van hamel met instemming van zijn vrouw Anna Pielanders, aan Peeter Dries: de helft van een onverdeelde houve gelegen tot Coorssel. Palende O. en Z. 's heeren aert; W. Jan Geijbels; N. den Bareman. Voor 100 gulden. Godtspenninc: 5 stuivers. Lijcoop: 4 schellingen. Belast met dorpsschatting die 5 stuivers bedraagt in iedere brief aan de borgemeesters tot Coorssel.

 

1742, 7 september. Folio 28 v.

Registratie van een kwijting in handschrift van edele heer Adrianus de Heusch waarin hij de panden van Jan Reijnders tot Coorssel bij coope, kwijt van 200 gulden.

 

1742, 13 september. Folio 28 v.

Voor schepenen Munters en Beckers laat Jan Reijnders voorgaande kwijting registreren. De lening stond 4 % en dateerde van 21 maart 1727, toen aangegaan door Jan Aerdts q.q. De originele gichte daarvan werd op 23 septembeer 1732 geregistreerd. De lening stond gehypothekeerd op een land genaamd den Butsaert onder Coorssel gelegen en onlangs door Jan Reijnders bij koop verkregen van Geeraerst Elens.

 

1742, 15 oktober. Folio 30.

Voor schepenen als voor verkoopt Mattheus Obbers met consent van zijn vrouw Catharina Nicolai een perceel broek aan Henric van Postel. Palende O. Philip Van de Weijer; W. en N. Henric van Postel; Z. Catharina Bosmans. Voor 125 gulden. Belast met 25 gulden Brabants Luiks kapitaal aan de koper. Lijcoop: 2 gulden.

 

1742, 20 december. Folio 32.

Jaspar Tielens leent van mr. Geerard Maris 100 gulden Brabants Luiks 4 %. Pand: perceel broek het Nieffbroeck genaamd tot Coorssel gelegen. Palende O. Gertruijt Tielens (?); W. Jan Coemans; Z. de erfgenamen Paulus Beckers; N. Jan Beckers.

 

1742, 3 december. Folio 33.

Akte van notaris Gaspar Rapers.

Anno seventhien hondert twee en viertigh den derden der maent December voor mij ondergeschreven notaris ende getuijgen naer genoemt is gecompareert den eersamen Jan Munters schepene der justitie Lummen ten Brabantschen rechte buijten vrijheijt, welcken naer voorgaende kercken gebodt, met op en afroepen des dienaers publieckelijck ten sijnen woonhuijse tot Stal onder Coorsel uijt cracht van testament wijlent sijne eerste huijsvrouwe Catlijn Mentens, met palmslach bekent verkocht te hebben op den ses en twintichsen lestleden ende vercoopt by desen, seeckere sijne huijsinge metten hof ende huijsvelt dien annex gelegen tot Stal vorschreven omtrent den Galbergh, regenoten zuijt ende west die straet ende die gemeijne heijde ter twee andere zyden.

Item het nieuw goet, het vijverken daer omtrent gelegen aen hem gelaten bij testamente voorschreven ende heeft daer van vertegen tot behoef van Lambertus Hermans als meestbiedende, present ende accepterende om ende voor de somme van negen hondert en seventich gulden bb. luijcx ende voort onder conditien als volght:

Voor eerst dat den voorschreven cooper sijne voorschreven cooppenningen sal voldoen in verscheyde paijementen te weten alle jaren op afcortinge gehouden sijn te tellen ten minsten hondert gulden ofte meer, ende van de resterende betalen intrest tegens drij en een half ten hondert beginnende cours te nemen van date der vercoopinge totter volle betalinge toe, die binnen den tijdt van seven naestvolgende jaren volcomentlyck sal moeten geschieden, metten intrest naer rate des tyts gelangh.

Item sal cooper boven syne voorschreven coopsomme moeten betalen alle rechs oncosten als gicht, registratie, oproepen des dienaers, lijffcoop, thien vanen bier, godspenninck eenen stuyver, schryfgelt deser mette copen twee gullen ende alle andere den coop eenichsints concernerende sonde cortinghe met schattinghe ende grondcheijns die daer aen sal worden ervonden, doende vercooper warenschap voor voordere lasten.

Item sal den cooper die voorschreven erffven aenslaen op date der gichten doch mits die verhuert sijn aen Jan Knaep tot halff meert 1744 sal cooper sich moeten soo lange contenteren mee die pachte vant laeste jaer, ende sal cooper t vijverken noch mogen af visschen te Bamisse naestcomende sonder voorder. Alles onder obligatie van henne persoonen ende goederen roerende ende onroerende presente ende toecomende ter wat plaetse gelegen, ende om t' gene voorschreven is te doen realiseren ende approberen voor richter competent hebben parteijen geconstitueert alle thoonderen deser den last willende aenverden doende warenschap voor eene goede gichte.

Actum ten huyse Jan Munters tot Stal onder Coorsel met behoorlycke stipulatie op dato als boven ter presentie van Jan Knaep gerichts dienaer, ende Henric Thielemans als geloofbare getuijgen ten desen bysonder geroepen ende gebeden. Welcke beneffens comparanten ende mij notaris hebben onderteeckent, aldus Jan Munters, Lambertus Hermans, Henric Tilemans t'merc Jan Knaep verclarende niet te konnen schryven.

Quod attestor Gasp. Rapers, notarius apostolicus per copiam in fidem substitutis.

 

1742, 20 december. Folio 34.

Registratie van verkoop uit vorige akte: schepen Jan Munters aan Lambertus Hermans.

 

1742, 20 december. Folio 34.

Lambert Hermans bekent naderschap aangaande voorgaande koop aan Jan Munters den jonge.

 

1742, 29 december. Folio 35.

Voor schepenen Munters en Beckers verkoopt Peeter Mentens met consent van zijn vrouw Maria Convens aan Matthijs Ceijssens, een perceel land tot Stall in die Cornelis houve gelegen. Palende O. Joris Moons; W. en Z. de straat; N. Jan Munters. Voor 200 gulden Brabants Luiks en een hoogh kar berrie met een as. En 1 ducaat tot een kermis voor verkopers vrouw. Godspenninc: 1 stuiver. Van de 200 gulden zijn er 105 gl. en 8 st. betaald. De rest moet de koper n jaar na datum dezes betalen.

 

1743, 13 januari. Folio 41.

Voor recht ten Brabantse bank binnen Lummen verkoopt Jan Vaes van Coorsel aan Joannes Rijnders eveneens van Coorsel een hypotheek van 10 gulden 5% op panden van Henrick van Bilsen, te weten huis en hof tot Coorsel gelegen in de Postelbempt hoeck?. Palende N. Sars Vaes; O. de weduwe Peeter Convents; W. de straat. Verkocht voor 100 gulden Brabants Luiks; de schelling tot 10 stuivers.

 

1743, 22 januari. Folio 42.

Voor schepenen Munters en Beckers ten Brabants recht verkoopt Peeter Geerts 6 vijvers gelegen tot Stall gehucht van Coorssel. Partijen bekend. Verkocht aan de abdij van Averbode, en vertegenwoordigd door en aannemend: E.H. Gentis, pastoor tot Coorssel en E.H. Smeesters vicarius van Coorssel. Zulks om en op den last van drij hondert karpers jaarlijks die de abdij daar op trekt. Verkocht met alle servituten, waterlopen, vrijdommen als andersints. Een schaarbos met nog een vijvertje, door Geerts destijds tot onderpand gezet voor de 300 karpers, worden hiermede ontlast.

 

1743, 6 februari. Folio 43.

Voor schepenen als voor verkoopt Aert Witters aan Simon Truijens: huis, hof en het Colckblock gelegen tot Veurten. Palende O. Jan Claes en Jan Vaes; W. Simon Truijens; Z. de straat; N. Bernard Ceijssens. Met de schansplek op de Veurtensche schans. Voor 1000 gulden Brabants Luiks en het schanshuis op de Veurtensche schans met een hofken daarvoor gelegen. ( Dit laatste is in ruil). Palende O. Jan Claes; W. de gemeynen aert; Z. de straat; N. de Schans vest. En 1 ducaat spelgeld voor verkopers vrouw.

De koper moet aanstonds 160 gulden geven. De rest moet hij tellen O.L. Vrouw half oogst. Godtspenninc: 5 stuivers aan de kerk van Coorssel. Lijcoop: 1 ton bier.

 

1743, 7 maart. Folio 44.

E.H. Gentis, pastoor tot Coorssel en Joan Knaep, dienende kerkmeester van Coorssel verkopen voor 315 gulden Brabants Luiks, aan Adriaenus Vaes een perceel land van de kerk. Palende O. en Z. de straat; W. en N. Adriaen Vaes. Godtspenninc: 5 stuivers. Lijcoop: 1 ton bier. Gedaan bij stipulatie in handen van schepen Beckers.

 

1743, 11 maart. Folio 51.

Voor schepenen Munters en Beckers verkoopt Simon Truyens met instemming van zijn vrouw Maria Knaep, aan Jan Knaep:

1.      land genaamd Pierken Vaes landt, palende O. en Z. Peeter Van de weijer; W. Joan Put; N. Joan Van de weijer.

2.      een torf bempt gelegen tot Stall, palende O. de weduwe Jan Broeckmans; W. en Z. de erfgenamen Jan Knaep; N. de Maelbeeck.

Voor 1000 gulden Brabants Luiks en 1 pistool tot een kermisse voor verkopers vrouw. Betaald: 200 gulden. De rest moet half oogst e.k. betaald worden. Godtspenninc: 5 stuivers aan de kerk van Coorssel. Lijcoop:1 ton bier.

 

1743, 14 maart. Folio 52.

Voor schepenen Beckers en Munters verkoopt Joannes Beckers weduwnaar van Elisabeth Kops zijn recht en gerechtigheid in de Brabantse geconquesteerde en aangekochte goederen van wijlen Peeter Cops gehuwd geweest met Maria Naelden, hem aangekomen na dood van zijn kinderen verwekt met wijlen Elisabeth Cops. Verkocht aan Michiel Claes voor 200 gulden Brabants Luiks.

 

1743, 14 maart. Folio 52 v.

Scheiding en deling tussen Michiel Claes en Peeter Cops van de goederen door Peeter Cops x Maria Naelden staande hun huwelijk geprospereerd en achtergelaten. Deling die wettelijke gepasseerd is voor schepenen Beckers en Munters.

De eerste partagie is gevallen aan Michiel Claes.

-         Bestaande in huis en hof, palende O. en Z. de erfgenamen Mattijs Severijns; W. Joan Van de Bergh; N. de straat.

-         De helft van de Gijsenhof zuidwaarts waarvan Jan Claes de wederhelft heeft. Palende O. en N. Jan Claes; Z. Wilm Jacaers; W. Joan Van de Bergh. Zijnde dit perceel belast met 50 gulden Brabants Luiks aan de armentafel tot Coorssel.

-         De helft van een perceel land waarvan de heer Thomas tot Hasselt de wederhelft heeft. Palende O. Aert Van nubbel; W. en Z. het Molenstraetien en Z. nog Paulus Noops.

-         Een perceel broek genaamd den Esselen bosch, belast met 2 schellingen jaarlijks aan het nonnenklooster tot Peer. Palende O. de erfgenamen Peeter Van der heijden; W. Daniel Slanghen en de winterbeeck; Z. Aert Stevens; N. de winterbeeck.

-         Item de Steuck, palende O. Tist Van de weijer; W. en N. de winterbeeck; Z. Joan Beckers.

-         Item de Rishouve partijen bekend.

-         Item de vijvers met die savoiren, partijen bekend.

-         Een kapitale rente van 500 gulden op panden van Jaspar Smeets, volgens gicht alhier voor schepenen gepasseerd op 22 november 1715.

-         200 gulden kapitaal op panden van Henric van der Aa in den Peckpot.

-         200 gulden kapitaal op panden van Ida Wellens van Beverloo.

-         150 gulden kapitaal op panden van de erfgenamen Thomas Mentens.

-         250 gulden kapitaal op panden van de erfgenamen Jan Convents tot Veurthen waarvan de wederhelft is gesteld in de tweede partagie.

Dit deel is belast met 600 gulden kapitale rente uit een meerdere van 1200 gulden, aan de heer advocaat Abhilst tot Hasselt. De wederhelft is gesteld in de tweede partagie. De volledige hypotheek is gesteld op de generaliteit van de goederen, alhier op 11 mei 1725.

De tweede partagie is bij keuze gevallen aan Peeter Cops, ten overstaan van Joannes Beckers, zijn gekozen en gegeven momber voor het passeren van deze delingsakte.

-         Het Houtelenblock palende O. de Brembergh; W. de Molenstraet; Z. Peeter Seijsens; N. Aert Van ubbel.

-         Den Brembergh, palende O. Jan Claes; W. het Houtelenblock; Z. Peeter Ceijssens; N. Aert Matthei.

-         Reijmens hoff, palende O. de erfgenamen Matthijs Wouters; W. Gerardus Gijbels; Z. de straat; N. de weduwe Jan Didden.

-         Een perceel broek genaamd den Langeneijcken, palende O. Jan Van der heijden; W. Joan Claes; Z. den loopgracht; N. de weduwe Joan Didden.

-         Het torffbroeck, palende O. Henric Slegers; W. Joris Geerts; Z. de gemijne heijde; N. die alde beeck.

-         De Dunghe, zo land als dries, palende O. die nonnen van Sichem; W. die Dungstraet; Z. die Maelbeeck; N. Norbertus van der Aa.

-         Item 300 gulden op panden van Aert Cauwberghs cum suis.

-         200 gulden op panden Peeter Nicolai tot Heusden, cum suis.

-         400 gulden op Jan Eckmans.

-         100 gulden op panden van de weduwe Simon Beckers tot Beringhen.

-         200 gulden op panden van de erfgenamen Joan Convents tot Veurthen, zijnde de wederhelft van de voorschreven 250 gulden ! uit voorgaande partagie.

Dit deel is belast met 600 gulden kapitaal, zijnde de helft van 1200 gl. in de eerste partagie vermeld.

Er is onverdeeld gebleven: een perceel broek onder Dorne, door partijen half en half te delen.

Het reeds gezaaide koren zal later gelijk gedeeld worden.

Nog is overeengekomen als volgt:

-         Michiel Claes zal de onbezaaide akkerlanden voor dit jaar alleen cultiveren en bezaaien en de vruchten ervan zullen half en half gedeeld worden, mits men de zaaier de helft van het zaaigoed zal vergoeden.

-         Item is geconditionneert dat ieder sijn paert ende deel sal moghen aenslaen in der veughen dat den ooghst besaeijt en onbesaeijt hier voren vermelt sal moeten verdeylt woorden.

-         Item offt geviel naermaels datter meerdere goederen wierden ervonden als verdeijlt sullen sij dividenten de selve gelijckelijck profiteren.

-         Ende oft geviel dat in toecomende tijden op d'een oft op d'ander partagie eenighe lasten, actien oft pretensien gevonden oft gepretendeert wierden voorders als dese deijlinghe vermelt, dat partijen dividenten malkanderen pro rata sullen guaranderen ende ontlasten. Blijvende iedere partagie hier voor verobligeert behoudens van servituten soo van vaerten, weghen als anders diergelijcken van oudts daer op gestaen hebbende, sonder ten regarde van dien iet tot laste van partije condividente te mogen heijsschen offt pretenderen.

 

1743, 27 januari. Folio 58.

Akte van notaris Petrus Franciscus Schellincx, Luik.

De edele heer Ignatius Hesselt de Dinter en zijn instemmende vrouw Marie Anne du Mansnij, bekennen in verschillende schijven geleend te hebben van Peter Nulens hun molenaar: 2400 gulden Brabants Luiks. Te weten: 188 gl., 200 gl., 200 gl., 60 gl., 140 gl., 112 gl, 160 gl., 100 gl., 600 gl., 300 gl., 300 gl. en 40 gl.

De comparanten beloven Nulens daarvoor 5% te geven. Ze stellen tot pand: al hun roerende en onroerende goederen en in het bijzonder hun 2/5 delen in de Vuertense molen met landerijen en beemden.

Gedaan ten huize van de hr. Ignatius Hesselt de Dinter, staande buiten de stad Luijck op Avroij in de parochie St. Veronica. Getuigen: mevrouw Schoutij geboren Lourvrex en Anne Hume? .

Peeter Nulens laat deze voorgaande akte registreren op 2 april 1743. Voor schepenen Christianus Baerts en Lenaerdt Smeets.

Regis. 1-10-0

Uijtkomen: 2-04-0

Gichte: 1-10-2

's heren dienaer: 0-05-0

5-09-2

Copije 1-00-0

6-09-2

 

1743, 4 maart. Folio 60.

Mattijs Lekens legt 500 gulden met nog een rente van 16 gulden 18 stuivers af aan Arnold Briers in de naam van de heer Briers, kanunnik en aartspriester der kathedrale kerk van Antwerpen.

Anno 1743 den 4de april is comen voor recht Mattijs Lekens ende heefft overgeleijdt de voorstaende manuele handschrifft de dat 4de meert 1743 gescreven onder d'authentieque copije der gichte alhier gepasseert tusschen Jan Jacobs ende jouffrouwe Ide Marie Briers op den 29ste meij 1724 onderteeckent Arn. Briers inhoudende quitteringe eender rente van vijffhondert glden capitael metten interesse dier, versoeckende hij comparant wettelijck quitteringe der voornoemde rente, ten welcken versoecke wij schepenen al redelijck condescenderende houdende voorschreven rente voor gequitteert ende is in hoeden gekeert.

 

1743, 30 april. Folio 61.

Advocaat Georgius Franciscus van Hilst kwijt op 30 april 1743 de panden der erfgenamen Gaspar Smeets; afgelegd door de weduwe Gaspar Smeets.

De weduwe komt dit manueel handschrift laten registreren op 18 april 1743, voor schepenen Munters en Beckers. De lening van 300 gulden dateerde van 17 juni 1728; door Gaspar Smeets van advocaat van Hilst.

 

1743, 4 mei. Folio 64.

Voor schepenen Munters en Beckers verschijnen:

-         Ambroos Lekens zich sterk makende voor de kinderen Anna Lekens, Mattijs Lekens, Joan Lekens.
Zich sterk en principaal makende voor zijn zusters Marie en Helena Lekens

-         Andries Fredrix zich sterk en principaal makend voor Carolus en Ludovicus Fredrix

Verkopen aan Joan Van de Bergh, een dries aan de Stalsche molen, palende O. en Z. Joan Van de Bergh; W. en N. de straat. Verkocht voor 400 gulden Brabants Luiks. Godtspenninc: 5 stuivers. Lijcoop: 11 gulden 6 stuivers 1 oord. Dit erf is belast met 100 gulden Brabants Luiks aan Dirck Didden tot Cleijnen Breughel.

 

1743, 9 mei. Folio 66.

Voor schepenen Munters en Beckers verkoopt Jan Meijen aan Michiel Meijen een perceel land te Coorssel op het Groot veldt gelegen. Palende O. Jan Vaes, W. Jan Jacobs; Z. de erfgenamen Antoon Zeuws; N. Michiel Meijen. Verkocht voor 120 gulden. Godtspenninc: 1 stuiver.

 

1743, 13 mei. Folio 67.

Voor schepenen als voor verkoopt Cristiaen Goossens aan de kinderen van Cristiaen Smeets, vertegenwoordigd door hun momber Jan Gielen: een perceel broek genaamd den Jacob. Palende O. Huybrecht van Hamel; W. de erfgenamen Henric Meijen; Z. de Winter beeck en N. die Alde beeck. Verkocht voor 19 patakons. Godtspenninc: 1 stuiver. Lijcoop: 1 gulden.

 

1743, 20 mei. Folio 67 v.

Voor schepenen als voor verkopen Geert Van Herck en Renier Rijmen met instemming van zijn vrouw Catlijn Reckers aan Henric Ceijssens een perceel broek gelegen aan de Esselen bosch. Palende O. Joan Jacobs; W. Michiel Nicolai; Z. de Winterbeeck; N. de Alde beeck. Verkocht voor 230 gulden Brabants Luiks. Waarvan 150 gulden betaald. De rest te betalen op dag van bejaren. Godtspenninc: 5 stuivers. Lijcoop: 1 ton bier. Belast met dorpsschatting van 10 stuivers in iedere brief aan de borgemeesters van Coorssel.

Ende in cas daer twee oorden heeren grondt cheijns aen ervonden woorden, soo bbantschen als Loonschen, soo sal den coopere vermeughen corten twee pattacons aen die coopsomme ende in cas van meerderen cheijns sal den cooper meughen corten naer proportie.

Renier Reijmen is stiefvader van Geert Van herck.

 

1743, 10 juni. Folio 70.

Voor schepenen Munters en Beckers bekent Joan Van den Bergh naderschap aan Jaspar Mertens als bloedverwant van Ambroos Lekens en consoorten aangaande koop van 4 mei laatstleden. Zie folio 64.

 

1743, 25 juni. Folio 73.

Voor schepenen Munters en Beckers leent Joan Van de weijer van Joan Reijnders, schepen, 500 gulden Brabants Luiks 4%. Pand: perceel dries en land gelegen tot Stall en genaamd het Reucken. Palende O. die Brockstraeet; W. de hr. Franciscus Jacobus Beckers en de hr. Caspar Smeets; Z. den Molenvijver; N. die Neerstraet.

 

1743, 18 juli. Folio 75.

Akte van notaris J.H. Convents.

Henrick Mouschouw verkoopt met instemming van zijn vrouw Anna Smeets, aan Jan Reijnders, present door zijn vrouw Ida Convents: 2 halsters zaaiens akkerland van nature Brabants, gelegen op de Lochtenborgh onder Coersel. Palende O. de heijde; W. Peeter Tielens; Z. Henrick van Bilsen. Voor 28 patakons en 2 schellingen. Te aanvaarden half oogst 1743. Godtsgelt: 5 stuivers aan de kerk van Coersel.

Gedaan ten huize van Jan Reijnders voorschreven. Getuigen Gerard Kenens en Aeret Pollars.

 

1743, 18 juli. Folio 75 v.

Voor schepenen Munters en Beckers laat Jan Reijnders schepen ten Loons recht voorgaande akte registreren.

 

Hasselt, 29 maart 2003.