RIJKSARCHIEF HASSELT – Lummen Heerlijkheid nr. 4

Cijnsregister van de baronie (Loons)

Koersels grondgebied

 

 

Transcriptie door de heer Victor Mennen van Lommel

 

Folio 309r

 

Veurtien ende Hoexelaer

 

Henrick Geerts  en Jaspar Smeets voor Jan Smeets, voor anna Thielemans vanden Cremers bempt, reeng. den h. geest van Coersel oosten, henrick Thielemans westen, syns selffs erff. Suyden en matheus hoemans noorden, en syn geweest twee parceelen.

 

d’ Erffgen(aemen) peeter smeets janssone voor jan smeets, vanden streetken achter den Esselen bosch gelegen, reeng. henrick Thielemans oosten , den Esselenbosch suyden, henrick kenens westen en(de) syns selffs erff noorden

 

Die selue voor die selue van een stuck landts aen hen huys gelegen byden hameije, reeng. sheeren straet ten twee syden, vincent seyssens westen, catleyn smeets oosten, en den Erdenwech suyden

 

 

Folio 309v

die selue van hennen gedeelten inden hoogenbosch, reeng. die beeck noorden, den bosch weyer suyden, jacob Claes en henrick Meyen oosten en willem Noop alias knaepen westen

 

lenaerdt smeets voor jaspar smeets janssone voor matheus Pelsers, van een stuck vroenten indie schrickheije gelegen gepaelt metten gerichte anno 1551 prima december reeng. peeter vanden weyer westen en(de) noorden, sheeren aert suyden, en(de) jan jans oosten

 

d’ Erffgen. peeter smeets jans sone voor loych wynen, van een stuck vroenten gepaelt anno 1532 den 2 meert, genaemt den luyckerman, reeng. die gemeyn heyde oosten, jan heuueners suyden, en(de) sheerenstraet ter andere twee syden

 

die selue voor loych wijnen alias leyssen van eender hoffstadt opde schrickheye gelegen reeng. sheeren aert ten dry syden, en(de) peeter lemmens ter vierder

 

die selue noch voor twee andere parceelen int selue, en(de) by een gelegen

 

Folio 310r

peeter vanden weyer voor jaspar smeets janssone, voor dirick vanden Erdenwech, vande hellicht van eender hoeuen aende schrickheye gelegen genaemt die paelmans hoeue, waer van die wederhellicht is hebbende vincent seijssens, reeng. leonaert smeets oosten, d’erffgen. andries seijssens westen, en(de) vincent seyssens met die wederhellicht noorden, die schrickheyde suijden

 

vincent seyssens voor jaspar thielemans vande(n) wederhellicht vanden voorss. paelmans hoeuen, reeng. peeter vande weyer met syne hellicht oosten en(de) suyden, die schrickheyde westen , en(de) henrick beckers noorden

 

d’erffgen(aemen) m(eeste)r gielis beerten, voor gielis beerten, van eenen vuytfanck aen synen alden aenseelt te voertken gelegen, nu huys en(de) hoff, reeng. sheeren aert noorden, westen ende suyden, nicolaes slegers en(de) henrick kenens oosten

 

die selue, voor peeter vanden hout van twee dachmael broeckx gelegen inde langen eycken, reeng. d’erffgen. blasius van hout oosten en(de) suyden, willem noop alias knaepen westen en(de) jan heuueners noorden

 

 

Folio 310v

d’ erffgen. peeter hoemans, voor margriet hillen, voor henricka leten van een halff boender broeckx gelegen in Ouersel, geheeten vulgo die pijpers, reeng. d’erffgen. jacob jacobs alias jamin westen, die beeck suyden, heylwich kenens oosten, en(de) die waterstraet noorden

 

jan en(de) matheus vanden houte, voor peeter van hout, voor henrick cuppens, van eenen bempde geheeten den keirwech, reeng. jan heuuveners oosten, henrick wijnen erffgen. westen, d’alde beeck noorden, ende die winterbeeck suijden

 

d’ erffgen. Henrick wijnen, voor pouls van hout, voor meeus beckers, vande hellicht vanden echtersten bomaerts lande, waer van henrick teeuws voorss. die wederhellicht heeft, reeng. henrick teeuws voorss. westen, d’erffgen. m(eeste)r gielis beerten oosten, d’ erffgen. peeter smeets noorden ende syn selffs erff suijden

 

henrick teeuw voor simon vander wederhellicht vanden echtersten bommaerts lande, reeng(enoot) henrick wynen erffgen(aemen) met henne hellicht oosten, huijbrecht jacobs westen, jaspar hoemans erffgen(aemen) noorden, en(de) vincent seyssens suyden

 

Folio 311r

d’ Erffgen(aemen) Aerdt steuens, voor catlyn srycken, voor sebastiaen wynen van een stuck lants aen hen huys gelegen, reeng. sheeren straet noorden, en(de) westen, d’ erffgen(aemen) Mr. Gielis beerten ter derder, ende hen selffs erffs ter vierder

 

 

Peeter Beckers erffgen(aemen), voor jacob Beckers, van een stuck lants gelegen int lanckhout, reeng(enoten) pouls van hout oosten, jan van postel westen, d’erffgen. henrick conuents suyden, en(de) d’alde beeck noorden

 

Valentyn vanden hoeue(n), voor andries wynen, van twee dachmael broockx gelegen inde lange eycken, reeng(enoot) jan wynen westen, henrick seeuws noorden, jan beckers oosten, en die winterbeeck suyden

 

D’ Erffgen(aemen) peeter janssone voor jan smeets, voor sebastiaen wynen vanden derdendeel vander lyckerhoeuen nu genaempt achtersten schriek, reeng(enoot) d’erffgen(aemen) geert wellens oosten en suijden, peeter lemmens westen en(de) hen selffs erff noorden

 

Folio 311v

d’ Erffgen(aemen) jaspar hoemans, voor catlyn hoemans, voor jan hoemans, vande hellicht van een stuck lants geheeten het nieuw bloock, reeng(enoten) henrick wijnen, erffgen(aemen) met hennen gedeelten suijden, jan wijnen henricx sone oosten, jacob jacobs alias jamin noorden, ende die moelestraet westen

 

henrick wijnen erffgen(aemen), voor peeter wynen, van hennen gedeelten van t’voorss. nieu blook, reeng(enoot) jaspar hoemans erffgen(aemen) met hennen gedeelten noorden, jan wijnen en(de) henrick seeuws oosten, jacob jacobs alias jamin noorden, ende die moelestraet westen

 

d’ erffgen(aemen) jacob jacobs alias jamin voor jan en(de) peter van houte, vande wederhellicht vanden voorss. stuck landts geheeten het nieuwe bloock, reeng(enoten) d’erffgen(aemen) jaspar hoemans en(de) henrick wijnen met die ander(en) hellicht suijden, henrick seeuws oosten, de veltstraet noorden, en(de) sheeren straet ter vierder syden

 

d’ erffgen(aemen) jaspart hoemans voor peter hoemans, van een stuck lants geheeten  t’ busselen, reeng(enoten) willem loex, en(de) vincent seyssens oosten, en(de) sheeren straet suyden

 

Folio 312r

 

die selue voor jan hoemans, voor Oliuieren van hamel, van eenen bempt gelegen achter die waterstraet geheeten den pyper, reeng(enoot) die selue straet noorden, peeter hoemans erffgen(aemen) oosten, en(de) die beeck suyden

 

jan hoetsselen, voor peter wijnen, voor henrick wynen, van een eewit gelegen aenden esschelen bosch, reeng(enoot) sheeren straet westen, en(de) noorden, Mr Gielis beerten erffgen(aemen) oosten , en(de) suijden

 

d’ erffgen(aemen) jacob jacobs alias jamin, voor jacob van hinnisdael, voor peeter wynen, van een stuck broeckx gelegen te haexelaer, reeng(enoten) die beeck noorden, t gesuere oosten, jan kenens erffgen(aemen) westen, en(de) jaspar hoemans suyden

 

matheus hoemans voor jaspar hoemans van twee derde deelen van een stuck broockx gelegen int lanckhout, geheeten den begynenbempt, reeng. jan heuueners, en(de) peeter beckers met den wedergedeelten oosten, vincent seijssens westen, die alde beeck noorden, en(de) jaspar smeets suijden

 

Folio 312v

jan heuueners en(de) peeter beckers vanden resterenden derdedeel van het voorss. broeck geheeten den begijnen bempt, reeng. Mr. Vincent seyssens oosten, die alde beeck noorden, mattheus hoeffmans met die wedergedeelten westen en(de) die winterbeeck suyden

 

jaspar smeets, voor geert gijsen, voor peeter lambrechts, van de hellicht van eenen bempde, groot vier dachmael luttel min oft meer , waer aff die wederhellicht heeft jan hoetselen, reeng(enoten) geert claes westen, en(de) jan hoetselen met sijne wederhellicht suijden

 

jan hoetselen van de wederhellicht vanden voorss. bempt, reeng(enoten) anthoen leysen suyden, henrick wynen oosten, catlijn claes westen, en(de) jaspar smeets met syne hellicht noorden

 

gouaert beerten, voor cornelis claes, voor thys claes, vande hellicht van eenen hoff tot vuertken gelegen, waer aff frans wijnen die wederhellicht is hebbende, reeng(enoten) den seluen frans wijnen westen, sheeren straet suijden, syn selffs erff oosten en(de) jan vanden erdenwech ter vierder

 

Folio 313r

 

frans weijnen vande wederhellicht vanden voorss. tot vuertken gelegen , reeng. gouaert beerten met syne hellicht oosten, en(de) westen, sheeren straet suyden, ende cornelis vorsters noorden

 

d’ erffgen. cornelis vorsters, te weten margriet en(de) clara vorsters voor cornelis claes, voor jan aerts, vande hellicht van een stuck broockxs, reen(genoot) hen selffs erff oosten, die winterbeeck noorden, geert remen westen, en(de) jan vanden erdenwech suyden

 

valentijn vanden houe, voor wouter en(de) vranck vrancken, vande hellicht vanden huys bempt, reeng. jan reymen mette(n) wederhellicht westen, jan heuueners oosten, d’erffgen(aemen) blasius van hout noorden, en(de) die winterbeeck suyden

 

jan reymen vande wederhellicht vanden voorss. huijs bempt, reeng. valentyn vanden houe met syne hellicht oosten ende westen, d’erffgen(aemen) blasius van hout noorden, en(de) die winterbeeck suyden

 

Folio 313v

 

jaspar smeets, voor andries goossens, voor jan meyen, van seker erff geheeten esschelen bosch, reeng. die straet suijden, jan weijmen westen, en(de) noorden , en(de) hans henricx oosten

 

peeter bosmans, voor peeter vanden houe, voor vranck vrancken, van een stucksken erff vuyttter vroenten genomen, geheeten het laeck bempdeken, reeng. die breedonck noorden, jan stockmans westen, de erffgen(aemen) marten kenens oosten, en(de) d’erffgen(aemen) peeter neelens suijden

 

d’ erffgen(aemen) huijbrecht jacobs alias jamin voor jan vanden houe, voor vranck vanden houe, van een stuck landts geheeten het bomaerts landt, alias hoochstraet, reeng. d’erffgen. henrick wynen oosten, vincent cyssens noorden, sheeren straet suijden, en(de) willem roex westen

 

geert reijmen en(de) peeter beckers voer jacob beckers, voor wouter vrancken van en stuck broockxs en(de) eussels geheeten die schriek, reeng. peeter lemmens oosten, aerdt steuens westen, henrick seeuws suyden en(de) jan goris noorden. Noch van eenen bempt gelegen int lanckaut d’erffgen(aemen) seruaes vande put suijden en(de) d’erffgen. jan smeets noorden

 

Folio 314r

 

d’ erffgen(aemen) peter leijssen, voor wouter vrancken, van hennen gedeelten vanden hoogenbosch, reeng(enoten) die beeck noorden, en(de) d’erffgen(aemen) peeter beckers met die wederhellicht westen

 

d’erffgen(aemen) peeter beckers, voor jacob beckers, vande wederhellicht van synen gedeelten inden hoogennosch, reeng(enoten)… (niet vermeld)

 

d’ erffgen(aemen) jaspar hoemans, voor matheus hoemans, voor mattheus van ham, vanden derdendeel vanden goerbempt, waer aff d’erffgen(aemen) mr gielis beerten die andere twee derdedeelen syn hebbende reeng(enoten) d’erffgen(aemen) mr gielis beerten voorss. met sijne(n) gedeelten oosten, d’erffgen(aemen) jan stalmans suijden, d’erffgen(aemen) blasius van haut westen, en(de) selffs erff noorden

 

d’ erffgen(aemen) mr gielis beerten vanden voorss. twee derdedeelen inden voorss. goerbempt, reeng(enoten) vincent smeets oosten, en(de) noorden, d’erffgen(aemen) jan stalmans suijden, en(de) jaspar hoemans erffgen(aemen) met synen gedeelten westen

 

Folio 314v

d’erffgen(aemen) geert wellens, voor huybrecht maechs, voor peeter reijners, voor jan binnemans alias reyners van hennen gedeelten vander dijcxer hoeuen, daer jan neesen erffgen(aemen) die hellicht aff hebbende aende schrickheije gelegen, reeng(enoten) die broeck straet suijden, d’erffgen(aemen) jan mesen westen, peeter smeets, en(de) jan van haut noorden, ende jan heuueners oosten

 

die selue , voor peeter reijners van coersel, van een hoffstadt aen syn erff gelegen, nu landt, reeng(enoten) sheeren straete westen en(de) suyden, syns selffs erff oosten

 

die selue voor jan schrix, van een stuck vroenten aen syn erff gepaelt anno 1531 prima decemb. (?) reeng. als voor

 

die selue, voor huijbrecht maechs, voor peeter creusen, voor peeter reyners van een stuck broockx geheeten het venne, reeng(enoten) sheeren straet suijdend’erffgen(aemen) peeter beckers noorden, ende westen, en(de) d’erffgen(aemen) henrick kenens oosten

 

Folio 315r

 

jan heuueners, voor peeter creusen, voor jan scricx, van een stuck vroenten aende schrick heijde gelegen, reeng. peeter lemmens suyden, d’erffgen(aemen) geert wellens westen syns selffs erff noorden, en(de) sheeren straet oosten

 

peeter lemmens, voor catlyn nesen, voor jan nesen, van een stuck vroenten inde schrickheije gelegen, gepaelt anno 1531 prima decemb., nu een bloocksken, reeng(enoten) het schelleveldt suijden, d’erffgen(aemen) peeter smeets noorden, en(de) westen, en(de) die schrickheye oosten

 

den seluen, voor jan nesen , voor marten buijsen, voor geert nesen, van een stuck vuijtter schrickheyen genomen, wesende nu eenen hoff, met noch twee hoffsteden, inden seluen hoff begrepen, voormaels dry parceelen reengen(oten) sheeren straet oosten en(de) suyden, syns selffs erffs noorden, en geert remen westen

 

peeter lemmens den jongen, voor jan nesen, van eender hoeuen nu landt reeng. peeter smeets erffgen(aemen) oosten, ende sheeren straet noorden, ende westen

 

Folio 315v

 

jan heuueners, voorss. matheus en(de) pouls heuueners, vanden wynen bosch nu landt geheeten die nieuwenhoeue, reeng. jan reymen noorden, sheeren straet oosten, ende d’erffgen(aemen) jan wellens westen, en suyden

 

d’erffgen(aemen) henrick weynen, voor henrick weynen, voor peeter jans, van een stuck broockx geheeten den grooten keerewech, reeng. jaspar hoemans erffgen. suyden, en die beeck noorden

 

jan heuueners, voor mattheus heuueners, voor gielis schricx, van een stuck erffs hem aen syn erff gepaelt anno 1552 secunda martii geheeten den dierencoop, reeng. sheeren straet oosten, peeter lemmens noorden, d’erffgen(aemen) geert wellens westen , ende sijns selffs erff

suyden

 

den seluen voor huybrecht dillen, van eender hoffstadt opde schrickheye, reeng. sheeren straet westen en oosten, matthys claes suijden, en(de) d’erffgen(aemen) peeter smeets noorden

 

den seluen , van eenen vuytvanck voor synen aenseel gelegen noordwaerts reeng. als voor

 

Folio 316r

 

d’erffgen(aemen) jan bampts, voor jan schellens, voor reyner van hoijst, van eender hoffstadt opde schrick gelegen, om te betimmeren binnens jaers, nu een stuck landts, reeng(enoten) die selue heijde oosten, en(de) suyden, jan heuueners westen en(de) peeter lemmens noorden

 

henrick beckers, voor henrick beckers, voor jan weynen, vanden bleucken te haexelaer gelegen reeng(enoten) theeuws vrancken noorden, die broockstraet westen, syns selffs erff suijden ende d’erffgen(aemen) peeter beckers oosten

 

d’erffgen(aemen) henrick kenens, voor thomas reijmen, voor willem meijen, vande hellicht van een stuck broockx geheeten sondachs bempt, reengen(oten) die alde beeck noorden, aerdt van postel oosten, henrick oriaens westen, ende henrick kuenen suijden

 

jan vanen erdenwech, voor wouter opde bleuck, voor jan vanden hout, van huijs en(de) hoff gelegen te vuertken, reeng(enoten) sheeren straet suijden, gouaert beerten oosten, d’erffgen(aemen) cornelis vorsters noorden ende d’erffgen(aemen) peeter jans westen

 

den seluen, voor henrick vanden erden wech vant selue huys en(de) hoff , reeng(enoten) jan stalmans, erffgenaem(en) westen, en(de) die sheeren straet suyden

 

Folio 316v

 

jan smeets peeters soen van eender op hellinghe hem beijden gecight (sic) en(de) gepaelt anno 1669 daer nu syen huys op staet groot ontrent een moelenvadt sayens reengen(oot) den gemeynen aerdt in allen syede

 

Folio 317r

 

 

Castel

 

matthijs put, voor christyen en(de) gouaert goyens, van eenen driesch te castel gelegen, reeng(enoten) jan van postel oosten, henrick swerts westen, frans wynen noorden, sheeren straet suyden

 

valentyn vanden houe, voor wouter vanden houe, voor jan van hamme, van drij dachmael broockx onder Castel gelegen, reeng(enoten) paulus cruijs westen, d’erffgen(aemen) peeter van erdenwech oosten, die aldebeeck noorden, ende die veltstraet suyden

 

aerdt van postel janssone, voor henrick conuents, voor frans conuents van een halff boender bempts opden castelschen dyck gelegen reeng(enoten)n sheeren straet westen, die maelbeeck oosten, valentyn vandenhoue suyden, en(de) jan pouls erffg(neamen) noorden

 

jaspart lemmens, voor matthys heuueners van eenen driesch geheeten den wiershoff in den roosen dries, reeng(enoten) den moelenhoff oosten en(de) suijden, en(de) sheeren straet noorden en(de) westen

 

Folio 317v

 

peter martens, voor thonis vogeleers erffgen(aemen) , vande hellicht van een stuck broeckxs gelegen int sluijsbroeck, reeng. jaspar lemmens oosten, henrick caermans westen, barthel weijer erffgen(aemen) noorden

 

valentijn jans vande wederhellicht vanden voorsss. sluys broeck, reeng(enoten) als voor

 

peeter martens, voor jan haechdorens erffgen(aemen) , voor gielis vander voort, vanden langen bloock, en(de) noch van een stuck eussels en(de) landt reeng(enoten) d’erffgen(aemen) jan witters met hennen hoff oosten, de erffgen(aemen) cornelis vorsters westen en(de) sheeren straet noorden

 

gielis wouters, voor pouls wouters, voor peeter van ham, voor michiel opt eynde van een bosken gelegen te castel, reeng(enoten) jan van postel suyden, barthel vandeweyer erffgen(aemen) oosten, catlyn put westen, en(de) d’erffgen(aemen) loyen rapaerts noorden

 

d’erffgen(aemen) henrick swerts, voor gielis kenens, voor matheus de roije erffgen(aemen), van een stuck landts te castel gelegen geheeten den dierencoop nu huys en(de) hoff, reeng(enoten) sheeren straet noorden, d’erffgen(aemen) henrick put oosten, frans wynen suyden, en(de) d’erffgen(aemen) bartel vanden weyer westen

 

Folio 318r

 

gielis kenens, voor matheus de roye, voor jan de roye erffgen(aemen), van eender hoffstadt tegen den heer genomen gelegen te castel, nu genaemt den overlander, reeng(enoten) sheren straet suyden, die heyde westen, het conuent Euerbode noorden, en jan smeets oosten

 

jan smeets voor mattheus de roije, voor jan de roije, van eenen vuytfanck nu een parceel landts waer op voormaels een scheure gestaen heeft, reeng(enoten) peter smeets, en(de) henrick beckers erffgen(aemen) en(de) sheeren straet voorts ter andere drij syden

 

cornelis mantels, voor jan vanden kerckhoff, voor jan kenens erffgen(aemen), vande hellicht vanden nieuwenbloock, reeng(enoten) den moelen padt oosten, oriaen scheurmans suijden, jan de best mette wederdeylinge west, en(de) sheeren straet noorden

 

jan de best, vande vierde paert van(den) voorss. nieuwen bloock, reenge(noten) cornelis mantels met die wederdeylinge oosten, d’erffgen(aemen) jan smeets westen, d’erffgen(aemen) steuen put suijden, en(de) sheeren straet noorden

 

Folio 318v

 

d’erffgen(aemen) jan smeets vande vierde resterende paert vanden voorss. nieuwen bloock, reeng(enoten) jan de best mette wederdeylinge oosten, d’erffgen(aemen) steven put suyden, sheeren straet noorden en(de) maria pelsers met het lanck stuck westen

 

jaspar smeets, voor jan cornelis, voor henrick convents, van een stuck landts en(de) broeck te castel gelegen, reengen(oten) d’erffgen(aemen) barthel vandenweyer oosten, d’erffgen(aemen) andries cheyssens westen, die velt straet noorden, en(de) die winterbeeck suijden

 

jaspaert lemmens, voor elisabeth vollders, voor jan vogelers, vande wederdeylinge van het voorss. landt, en(de) broock genaempt het diepbempdeken, reeng(enoten) van ’t voorss. broeck die aude beeck suyden, d’erffgen(aemen) henrick wynen noorden, henrick jans erffgen(aemen) oosten, en(de) wynen westen. En(de) vanden lande reengen(oot) sheeren straet

 

voor elisabeth volders, voor jan vogeleers, van willem huben wegen van een stuck broockxs gelegen tot castel aen sheeren straet, reengen(oot)

 

Folio 319r

 

d’ erffgen(aemen) bartholomeus maybosch voor gielis seyssens, vanden doolmans bloock reeng(enoten) barthel vanden weyer erffgen(aemen) noorden en(de) westen aerdt kenens suyden, t(sheeren straet oosten

 

d’erffgen(aemen) jacob beerten, voor matthys sweerts, voor goris halmans, van eenen bempt gelegen int sluijsbroeck, reeng(enoten) henrick oriaens oosten, d’erffgen(aemen) andries ceijssens westen, jaspar smeets noorden, en(de) die alde beeck suyden

 

oriaen scheurmans, voor matthijs swerts, voor joris halmans, van een stuck landts tot castel gelegen, reeng(enoten) d’erffgen(aemen) bartholomeus maybosch noorden, aerdt kenens oosten, d’erffgen(aemen) barthel vanden weyer westen, en(de) die veltstraet suyden

 

d’erffgen(aemen) mr vincent cheijskens voor valentijn convents, voor henrick convents, van een stuck landts geheeten het rueken, reeng(enoten) sheeren straet westen, d’erffgen(aemen) andries ceijssens oosten, aerdt beckers noorden, en(de) den moldersdriesch suyden

 

Folio 319v

 

d’erffgen(aemen) peeter convents , voor frans convents, van eenen vuytvanck by sheylich geests moelen, reengen(oten) jaspar lemmens noorden, hen selffs erff oosten, en(de) westen, ende sheeren straet suyden

 

jan smeets, voor henrick kenens, voor peeter schepers, voor wouter beckers van een stuck tot castel gelegen genoempt het hoochbleucksken, reeng(enoot) sheeren straet suijden, en(de) noorden

 

den selven, voor henrick kenens, voor heylof wouters, vanden seluen erff voorss. reeng(enoot) als voor

 

d’erfgen(aemen) lambrecht geerts alias coerselius, voor peeter stevens, van een stuck broockxs geheeten die twee dycken tusschen die moelens van coersel gelegen, reeng(enoten) den h. geest bempt noorden, geert reijmen oosten, d’erffgen(aemen) peeter ? , suyden, en hen selffs erff westen

 

geert reijmen, voor peeter jans vanden achtersten dijck, reeng(enoten) die mael beeck oosten en(de) noorden, die alde beeck suijden, en(de) peeter convents erffgen(aemen) oosten

 

Folio 320r

 

erffgen(aemen) andries seijssens, voor bernaerdt seyssens, voor lyssabeth custers, voor wouter vanden put , van een stuck landts en(de) broockx eertyts twee stucken reengen(oten) d’auwebeeck suijden, jaspar smeets oosten, die boelaerts straet noorden, ende d’erffgen(aemen) henrick sweerts met den putman westen, tsamen

 

d’erffgen(aemen) loijch raepaerts voor henrick kenens, voor pouls leyssen, voor jan opde bleuck erffgn(aemen), vanden aenseel met den houe genaempt den bleuckman, reeng(enoten) d’erffgen(aemen) matthys van ham oosten, sheeren straet noorden, en(de) d’erffgen(aemen) govaert put suyden en(de) westen

 

catlyn put, voor govaert put, voor jan van ham, voor jacob convents van eenen driesch en(de) landt, eertyts geweest twee stucken van bleuckmans goet, reeng(enoten) gielis wouters oosten, jan van postel suyden, sheeren straet westen, en(de) d’erffgen(aemen) loych rapaerts noorden

 

jan van postel, voor gielis wouters van een stuck landts van bleuckmans goet, reeng(enoten) d’erffgen(aemen) bartel vanden weyer oosten en(de) suyden, peeter wouters westen, en(de) sheeren straet noorden

 

Folio 320v

 

d’erffgen(aemen) gert pinxten, voor thonis vogeleers, van seecker parceel erffven van bleuckmans goet nu geheeten den bleuckman  reengen(oten) jan van postel oosten, barthel vanden weyer erffgen(aemen) suijden, peeter wouters noorden, en(de) d’erffgen(aemen) loijch raeparts westen

 

jan witters, voor matthys opde bleuck vande hellicht van een stuck landts nu huys en(de) hoff te castel gelegen, waer van die wederhellicht hebben d’erffgen(aemen) geert pinxten, reengen(oten) van syne hellicht het lanck bloock westen, d’erffgen(aemen) matthys bleucx oosten, syns selffs erff noorden, en(de) d’erffgen(aemen) geert pinxten met hen wedergedeelten suyden

 

d’erffgen(aemen) geert pincxten vande wederhellicht vanden voorss. erue, reeng(enoten)  peeter martens westen, jan witters met syne hellicht noorden en(de) suyden, en(de) matthys opde bleuck oosten

 

huybrecht jacobs alias jamin, voor barthus gielkens, voor matthys claes van een stuck broockxs te haexelaer gelegen inde langen eycken, reeng(enoten) henrick beckers westen, lucia hoemans oosten, die winterbeeck suijden, ende syn selffs erff noorden

 

Folio 321r

jacob jacobs alias jamin  erffgen(aemen) voor wouter opde bleuck, van eender plecken erffs vuijtter vroenten genomen aen syn selffs erff, daer nu syn scheur op staet, reengen(oot) jacob beckers westen en(de) sheeren straet ter andere drij syden

 

d’erffgen(aemen) jan smeets , voor jan vanden kerckhoff, voor catlyn kenens alias wouters, vande hellicht van een halff boender broockx gelegen inden convents hoeck, reengen(oten) aerdt kenens met die wederhellicht oosten, die alde beeck suyden, die maelbeeck noorden en(de) d’erffgen(aemen) thys thys westen

 

aerdt kenens vande wederhellicht van het voorss. halff boender broockx gelegen inden convents hoeck, reeng(enoten) jan smeets erffgen(aemen) , met die hellicht westen, peeter vanden weyer oosten, die alde beeck suyden, ende die maelbeeck noorden

 

d’erffgen(aemen) lambrechts geerts alias coerselius, voor lambrecht geerts, voor jan van muelstee, en(de) wouter rogiers vanden slachmoelen tot castel gelegen, reeng(enoten) den dyck oosten, jesper smeets noorden en(de) suyden, reyner van erpecom westen ende die maelbeeck suyden

 

Folio 321v

 

christiaen jacobs van een stuck erfs vanden heer in erffchyns opghenomen daer nu syen huys op stad reeng(enoten) sheeren aerdt ten drye zyeden ende syen selliffs erffve ter vierder zyeden

 

Folio 322r

 

Stall

 

henrick smeets  voor margriet swinnen ende thys heuueners, van eenen vuytvanck gepaelt metten gerichte anno 1524, reeng(enoten) d’erffgen(aemen) matthys van ham westen en(de) oosten syn selffs erff suijden, en(de) sheeren straet noorden

 

gielis mentens voor jan mentens van eenen vuytvanck metten gerichte gepaelt anno 1524, reengen(oten) syns selffs erff westen, sheeren straet oosten, syn brabantsche erff noorden, en(de) blasius kenens suyden

 

 

aert witters, voor jan oijen erffgen(aemen) vande hellicht van drij boender heijen, aen synen aenseel gelegen, reeng(enoot) sheeren straet in twee syden

 

peeter knaepen, voor aerdt witters, voor jan jueten, van een stuck broeckx gelegen opt wouters, reeng(enoten) den abt van Euerbode westen, henrick smeets oosten, d’eechde suyden, het cleyn bempdeken noorden

 

Folio 322v

 

christiaen ?, voor jan knaep, voor peeter wellens, voor henrick neelkens vande wederhellicht vander heijen in aerdt witters cheijns voorss. gerichtet, reeng(enoten) sheeren straet oosten, syn selffs erff noorden, ende willem witters suyden en(de) westen

 

jan reijnders, voor theeus thijs, voor geert claes, van een boender heijen gelegen aen ’t kenens gat, reengen(oten) d’erffgen(aemen) mr; vincent seyssens, den schaerbosch oosten, en(de) d’erffgen(aemen) bernaerdt seyssens westen

 

thomas mentens, voor gielis wouters, voor aerdt conuents, van huys en(de) hoff te ghenen stal gelegen, reeng(enoten) sheeren straet oosten, en(de) westen, syns selffs erff suyden, en(de) gielis mentens noorden

 

aerdt steuens, voor goris obbers, voor henrick joris, van een stuck vroenten t’ genen stall gelegen, ontrent twee sillen groot, reeng(enoten) catlyn witters westen, en(de) aerdt conuents noorden, syn selffs erff suyden, en(de) westen

 

Folio 323r

 

geert matthei, voor aerdt stevens van eender heythouen gelegen opde kerspel straet, nu landt, reeng(enoten) die voorss. straet oosten, nicolaes obbers noorden, paulus heuueners suyden, en(de) d’erffgen(aemen) peeter knaep westen

 

d’ erffgen(aemen) peeter witters, voor margriet swinnen, van eenen vuytvanck tot stall gelegen, en(de) noch van een stuck vroenten tegen den heer opgenomen, eermaels twee parceelen, reeng(enoten) hen selffs erff suijden, sheeren straet noorden, d’erffgen(aemen) barthel vanden weijer westen en(de) d’erffgen(aemen) matthijs van ham oosten

 

d’erffgen(aemen) mr. christiaen nicolai, voor marten mannaerts, voor jan cornelis, voor henrick valentyns, van een stuck landts tot genen stall gelegen, reeng(enoten) mr adriaen nicolai oosten, jan de best westen, sheeren aert noorden, en(de) daniel put suyden

 

d’erffgen(aemen) bartel vanden weijer voor geert claes, voor thijs valentijns vaan een stuck vroenten tot genen stall gelegen, reeng(enoten) peeter witters oosten, en(de) suyden, peeter caiers westen, sheeren aert noorden

 

Folio 323v

 

jan cornelis, voor thonis cornelis, van eenen vuytvanck tegen syn deure ouer aen syn selffs erff gelegen, reeng(enoot) sheeren straet te dry syden

 

d’erffgen(aemen) paulus seyssens, voor thielen opde reysmortel , vander vreijsdonck reeng(enoten) die maelbeeck suyden, bernaerdt seyssens erffgen(aemen) noorden, d’erffgen(aemen) peeter obbers westen ende den craijbosch oosten

 

peeter seyssens, voor vincent seyssens van een stucksken vroenten hem gepaelt aende voorss. vreijsdonck, daer nu syn schaeps koije op staet, reeng(enoten) syn selffs erff oosten, vincent seyssens westen, den abtsweyer van euerbode noorden, en(de) sheeren straet suijden

 

matthys seyssens, voor vincent seyssens, voor valentyn aleten, vande hellicht van een stuck landts, reeng(enoten) die broeckstraet oosten, sheeren straet suyden, mr. adriaen nicolai met die wederhellicht westen, en(de) mattheus seyssens noorden

 

Folio 324r

 

mr. adriaen nicolai , voor jan hultemans, vande wederhellicht van t’ voorss. stuck landts genaemt hultemans landt, reeng(enoten) sheeren straet noorden, en(de) die veltstraet suyden

 

gielis mentens voor aerdt convents van eenen vuytvanck achter die claes hoeue aenden gemynen aert gelegen, reeng(enoten) jan van postel oosten, henrick beckers suyden en(de) westen en(de) sheerenstraet noorden

 

thomas mentens, voor ghijsen pouls, vande hellicht van dry dachmael broockx, waer van die wederhellicht is hebbende pouls wouters, reeng(enoten) den prelaet van euerbode westen, d’erffgen(aemen) andries cheyssens oosten, die roybeeck noorden, en(de) d’erffgen(aemen) jan vaes suyden

 

pouls wouters vande wederhellicht vande voorss. dry dachmaelen broockx reeng(enoten) d’erffgen(aemen) andries seyssens oosten, d’ erffgen(aemen) mr jan vaes westen, jan beckers suyden, en(de) thomas mentens met syne hellicht noorden

 

Folio 324v

 

lambrecht lambrechts, voor peeter van ham, van twee vuijtvangen in diuerse reijsen gepaelt, d’een aen syn huys en(de) hoff tot ghenen stal, en(de) die tweede gepaelt anno 1552 in octobri reeng(enoot) sheeren aert oft straetken in alle syden

 

jaspar diericx, voor claes valentijns, voor thys neelens, van twee vuytvangen metten gericht gepaelt, reeng(enoten) sheeren straet noorden, en(de) syn selffs erff ter andere drij syden

 

d’erffgen(aemen) matthijs van hamme, voor peeter obbers, voor gielis cornelis, voor marie hillen, van eenen vuytvanck aen hen erff, reeng(enoten) peeter beckers westen, en(de) voorts sheeren straet ter andere drij syden

 

elisabeth convents, voor henrick beckers en(de) peeter van ham, voor jaspar hillen, van een stuck erffs genaempt het reuken, reeng(enoten) sheeren straet westen en(de) noorden, henrick bleux oosten, d’erffgen(aemen) mr. vincent seyssens suyden

 

d’erffgen(aemen) henrick wynen, voor goossen voegelers, van een stuck eussels, landt en(de) broeck, reeng(enoten) christiaen claes westen, en(de) d’erffgen(aemen) jaspar smeets oosten

 

Folio 325r

 

die selve voor peeter vogeleers, van een dachmael broockx int sluysbroock gelegen reeng(enoten) loye jaspers erffg(enaemen) westen, jan de best erffg. oosten, jan van postel erffg. noorden, peter jans suyden

 

valentyn vanden houen, voor andries valentyns, voor peeter vanden putte, van huys en(de) hoff te stall gelegen, reeng(enoten) sheeren straet noorden, en(de) westen, syn selffs erff oosten en(de) susanna kenens suyden

 

d’erffgen(aemen) henrick sweerts, voor gielis kenens, voor henrick kenens, voor mattheus de roye, van een stuck landts geheeten het groot stuck, nu den putman, met een bempdeken daer aen gelegen, reeng(enoten) d’alde beeck suyden, d’erffgen(aemen) andries seyssens oosten, peeter martens, jan witters, en(de) jan de best, westen, en(de) die boelaerts straet noorden

 

loych rapaerts, voor henrick kenens alias witters, voor jan rutten, vanden grooten eerssel, reeng(enoten) d’erffgen(aemen) henrick wynen oosten, aerdt rubens suyden, peeter martens westen, en(de) jans van postel noorden

 

valentyn jans, voor aerdt kenens, voor henrick kenens alias witters vanden leuckerman, reeng(enoten) d’erffgen(aemen) bartholomeus maybosch noorden, oriaen scheurmans westen, sheeren straet oosten, en(de) die broockstraet geheeten het boelderstreetken suyden

 

Folio 325v

 

henrick wynen, voor goossen vogeleers, voor peeter vogeleers, van een hoff stadt aen syn erff, reeng(enoot) sheeren straet suyden en(de) noorden

 

d’erffgen(aemen) peeter hoemans, voor peeter pinxten, voor frans wijnen, voor michiel joris, van een stuck landts tot ghenen stall gelegen, reeng(enoten) valentyn steuens westen en(de) suyden, die lange stucken ter derder, en(de) sheeren straet ter vierder

 

jan van postel, voor jan giels, voor kyn diericx van een stuck landts geheeten het groot stuck, reeng(enoten) anthoen put noorden, henrick put oosten, sheeren straet suyden, en(de) jaspar lemmens westen

 

Folio 326 r

 

daniel put, voor gouaert put, voor valentyn valentyns, voor henrick conuents van huys en(de) hoff t ghenen stal gelegen, henrick put westen, syn selffs erff noorden, en(de) s’heeren straet suijden

 

d’erffgenaemen mr. vincent seyssens, voor jaspart seyssens, van eenen vuytvanck reeng(enoten) vincent seyssens oosten, sheeren straet suyden, en(de) westen, joris beckers norden (sic)

 

die selue van eenen vuytfanck aen tvoorss erff gelegen als voor

joris beckers, voor peeter van ham van een stuck vroenten gelegen aen t’ voorss. erff, reeng(enoten) den abt van Euerbode noorden, mr vincent seyssens erffgen(aemen) suyden, ende sheeren aert oosten en(de) westen

 

 

gielis mentens voor neijs steuens, voor aerdt steuens, vande hellicht van eender hoeuen, gelegen aenden galgenberch waer van catlyn witters die wederhellicht van heeft reenge(noten) aerdt conuents suyden, sheeren straet westen, catlyn voorss. met haer wederdeylinge oosten, en(de) syn selffs erff norden

 

Folio 326v

 

catlyn witters, vande wederhellicht der voorss. hoeuen, reeng(enoten) gielis mentens met syne hellicht westen, aerdt conuents suyden, aerdt steuens oosten, claes obbers, en(de) sheeren straet noorden

 

jan diericx, voor gielis wouters, van eender hoeuen gelegen aenden galgenberch, reeng(enoten) aerdt steuens oosten, sheeren straet westen, gielis mentens noorden, ende henrick put suyden

 

henrick put, voor gouaert put, voor valentyn valentyns, van eenen vuytfanck aen syn erff gelegen, reeng(enoten) sheeren straet suyden, syn selffs erff norden, daniel put oosten, ende jan van postel westen

 

d’erfg(enaemen) mr vincent seijssens, voor jesper seyssens, van twee hoffsteden in diuerse reysen gepaelt tot stall aen erff gelegen, reeng(enoot) sheeren aert

 

d’erffgen(aemen) henrick conuents, voor jan conuents, van een stuck vroenten te stall gelegen, metten gerichte gepaelt anno 1522 2 martii, reeng(enoten) syn selfffs erffue oosten, sheeren aert te dry syden

 

Folio 327r

 

ambrecht lambrechts, voor peeter van ham, voor catlyn wellens kinder, van eenen vuytfanck aen synen aenseel gelegen, reeng(enoten) sheeren aert ten dry syden, en(de) syn selffs erff ter vierder syden

 

jan witters, voor henrick berben van coorsel, van eenre hoffstadt voor syn erff, reeng(enoot) sheeren aert

 

die gemeynte van stall

 

henrick jans, voor claes nelens, van eenen vuytfanck aen syn erff, voor willem steuens vuijtfanck gelegen gepaelt anno 1522 in octob(er), reeng(enoten) sheeren straet ten dry syden, en(de) syn selffs erff noorden

 

die gemeynte van coersel uyt seker contract gemaeckt tusschen die gemeijnten, en(de) den heer van Lummen, aengaende die ondersaeten van hechtel

Anno (niet vermeld)

 

Folio 327v : nihil

 

 

Folio 328r

 

 

 

 

Ouersell

 

d’erffgen(aemen) peeter smeets janssoon, voor nelis ghielens, voor henrick claes, voor neys martens, van een stuck broeckx gelegen in de peerse beemden genaempt die tussche, reeng(enoten) die beeck noorden, d’erffgen(aemen) mr jan vaes oosten, en(de) syn selffs erff westen

 

d’erffgenaemen henrick put, voor bartholomeus maybosch, voor jan conuents van een bonder bempts in Ouersell gelegen, reeng(enoten) aerdt knaep westen, die maelbeeck noorden, jan baens erffg(enamen) oosten

 

aerdt knaep, voor jan reynders, voor maria thys vanden vierdendeel aenden voorss. broeck aende weste syde reeng(enoten) peeter smeets suyden en(de) westen, die maelbeeck noorden, en(de) anna put oosten

 

jan baens vulgo bombaris, voor aerdt diericx, voor peeter bleuckmans, vande hellicht van sgeens.(????). Noch blyft bouen tvierdedeel voorss., synde een stuck broeckx in ouersell gelegen, reeng(enoten) die beeck noorden, matthys claes oosten, jaspar diericx suyden, en(de) anna put westen

 

Folio 328v

den seluen, voor jan diericx, voor jan willem steuens, van eenen vuijtfanck metten gerichte gepaelt anno 1522 in octob(er) reeng(enoten) syns selffs erff westen, sheeren straet oosten, noorden, en(de) suyden

 

jan reijners, voor aerdt van postel, voor gouaert hautmans vande hellicht van en stuck broeckx in ouersell gelegen geheeten den Peerse bempt, waer van d’erffge(naemen) aerdt reijners die wederhellicht syn hebbende, reeng(enoten) sheeren straet suijden, d’erffgen(aemen) peeter seijssens oosten, jan jacobs westen, en(de) die roijbeeck noorden

 

anna pouls dochter jan pouls, voor aerdt van postel, van een stuck lands gelegen aende postelmans straet, reeng(enoten) jan van postel oosten, magriet smeets noorden, en(de) sheeren straet suyden, en westen

 

magriet pouls, voor jan pouls alias inden sauel, voor huybrecht huijben, van een stuck bempts inde peerse bempden, reeng(enoten) peeter stockmans oosten, d’erffgen(aemen) peeter smeets westen, en(de) noorden, en(de) sheeren straet suyden

 

Folio 329r

 

d’erffgen(aemen) mr. jan vaes, voor meeus ghielens, voor willem vanden roye, van een halff boonder bempts gelegen in ouersell geheeten den koelhaese, reeng(enoten) die roybeeck noorden, sheeren straet suyden, peeter smeets oosten, ende d’ erffgen(amen) matthys claes westen

 

die selue voor peeter vaes, van een stuck bempts in ouersel gelegen noch vande hellicht van een stuck geweest twee parceelen reeng(enoten) henrick reijners oosten, die roijbeeck noorden, d’erffgen(aemen) peeter smeets westen en(de) peeter stockmans suyden t’samen

 

peeter stockmans, voor jan stockmans, voor jan daens vande wederhellicht vanden voorss. lesten bempt, reeng(enoten) mr jan vaes erffen(amen) met henne hellicht oosten, d’erffgen(aemen) jan pouls alias inden sauel westen en(de) sheeren aert suyden

 

henrick  reijnders, voor andries seijssens, voor magriet hillen, van een stuck broekx in ouersell gelegen, reeng(enoten) d’alde beeck noorden, matthys bosmans oosten, valentyn vanden houe westen, en(de) pouls seeuws suyden

 

jan didden, voor huijbrecht didden, voor dionys knaep, van eenen bempt in ouersell gelegen, geheeten het bouen broeck, reeng(enoten) sheeren straet suyden, meeus smeets oosten, aerdt pouls westen, die beeck, en(de) peeter postelmans noorden

 

Folio 329v

 

leonaert  van postel, voor peeter van postel, voor anna geerts, van die hellicht van een stuck broeckx in ouersell gelegen reeng(enoten) die royebeeck noorden, seruaes struijuens oosten, meester adriaen nicolai mette wederhellicht westen, en(de) jan metten erffgen(aemen) suyden

 

adriaen nicolai, voor valentyn claes vande wederhellicht van den stuck broeckx voorss. genaempt het hemelrijck, reeng(enoten) leonaert van postel oosten, peeter stockmans westen, die roybeeck noorden en(de) die heyde suyden

 

jan van postel kinder, voor peeter van postel, van een stuck broeckx in ouersell gelegen, reeng(enoten) die beeck noorden, die gemijn heyde suyden, matthys claes oosten, ende jan beckers westen

 

jan van soerlich, voor renier aldermans, voor seruaes struyuens, voor willem meijen, van onderhalff sille broeckx gelegen in ouersell, reeng(enoten) peeter thielens erffgen(aemen) oosten, peeter didden westen, die roybeeck noorden, en(de) syn selffs erff suyden

 

peeter stockmans, voor henrick wellens, voor jan noop, voor jan gerets (?), van een stuck broeckx in ouersell gelegen geheeten t’ hemelryck, reeng(enoten) mr oriaen nicolai, oost matthys picken westen d’erffgen(aemen) meeus smeets noorden, en(de) d’erffgen(aemen) jan metten suyden

 

Folio 330r

 

peeter beckers, voor daniel put, voor margriet hillen, voor aerdt neelens, voor anna thielemans, vande hellicht van een stuck broeckx in ouersel gelegen reeng(enoten) aerdt witters met die wederhellicht suyden valentyn vanden houeoosten, anddries seyssens, en(de) d’alde beeck noorden

 

aerdt witters, vande wederhellicht van t’selue broeck, reeng(enoten) peeter beckers noorden valentyn vanden houe oosten, sheeren straet suijden en(de) bernaert seyssens westen

 

matheus smeets, voor henrick van postel, van een stuck broeckx in ouersell gelegen, reeng(enoten) peeter van postel ende die beeck noorden, oelder hermans westen, sheeren aert suyden, en(de) jan smeets oosten

 

aert aerts, voor jan witters, voor thonis cornelis, van een bempdeke geheeten het wouters broeck, reeng(enoten) het goet van floreff oosten, die maelbeeck noorden, jan karis westen, ende d’eechde suyden

 

Folio 330v

 

oelder hermans, voor huybrecht houben, voor simon beckers, van eenen bempt onder ouersel gelegen, reen(genoten) claes jans erffgen(aemen) oosten, d’erffgen(aemen) aerdt jans westen, het quaetgelach suyden, die roybeeck noorden

 

peeter oriaens, voor peeter oriaens van het vierdedeel van eenen bempt gelegen in ouersel, waer aff gielis oriaens een vierde deel heeft, en(de) aerdt beckers die helft, reeng(enoten) den seluen aerdt beckers en(de) gielis oriaens westen, matthijs wijnen oosten, die rodebeeck noorden en(de) sheeren straet suyden

 

gielis oriaens, voor peeter oriaens van het vierdendeel vanden voorss.  bempt reeng(enoten) aerdt beckers met die wederdeylinge en(de) peter oriaens westen, en(de) sheeren straet suyden

 

aerdt beckers, voor peeter oriaens vande hellicht vanden voorss. bempt, reeng(enoten) peeter en(de) gielis oriaens oosten, anthoen en(de) jan leyssens westen, die beeck noorden ende sheeren straet suyden

 

Folio 331r

matthys put, voor jan pouls, van een halff boenre eussels gelegen in ouersell reeng(enoten) die beeck oosten, en(de) noorden, en(de) die erffgen(aemen) aerdt knapen westen en(de) suyden

 

lenaert witters, voor peeter bruggen, voor jan witters, van eender sillen broeckx gelegen in ouersell, hier vorens twee parcelen geweest, reeng(enoten) die groote beeck noorden, aerdt zeelen oosten, jan slangen suyden, en(de) jan boelaerts westen

 

d’ erffgen(aemen) aerdt witters, voor laureys reynders, van een stuck broeckx gelegen in ouersell, reeng(enoten) die groote beeck noorden, die wellens bempt oosten, den mesmeecker suyden, en(de) westen

 

jan slangen, voor henrick slangen, voor wouter oom (sic) , van een stuck broeckx gelegen in ouersell, eertyts twee stucken, reeng(enoten) die kleijne beeck suijden, den lijneman westen, matthuwis beckers noorden, en(de) geert brauwers oosten

 

geerardt gentis, voor jan gentis, van eenen bempt gelegen in ouersel, reeng(enoten) die groote beeck noorden, die kleijne beeck suijden, den lijneman oosten ende die schuijlen westen

 

Folio 331v

 

geert brauwers, voor cornelis brauwers van eenen bempt gelegen byden hoogenbosch, reeng(enoten) de mesmeecker westen, die roede beeck suyden, aerdt witters noorden, den wellens bempt oosten

 

d’erffgen(aemen) claes jans, voor henrick jans van een stuck broecx gelegen inde peerse bempden, reeng(enoten) sheeren aert suyden, die roode beeck noorden, henrick s’royen oosten, en(de) jan huueners westen

 

jan boelaerts, voor aerdt gielens, van een stuck broeckx gelegen aenden moelendijck in ouersel, reeng(enoten) jan hubens ter eenre, henrick baeten kindt ter andere, aerdt leggers ter derder, ende jan bastens ter vierder syden

 

thys moens, voor thijs ermen, van een boender bempts geheeten die doechs bempt (???) gelegen aende moleslach, reeng(enoten) jacob van velthouen suyden, henrick truyens oosten, die groote beeck noorden en(de) jan huijbens westen

 

d’erffgen(aemen) peeter leyssens, voor loych beckers, voor peeter beckers, van eenen bempde in ouersel gelegen geheeten die kuyll, reeng(enoten) die rodebeeck noorden, aerdt beckers oosten, sheeren aert suyden ende d’erffgen(aemen) jan reyners westen

 

Folio 332r

 

joris schepers en(de) jan put, voor jab knapen, voor adam windtmolders, vande peere bempden, reeng(enoten) aerdt reijnders erffgen(aemen) oosten, henrick reijners westen, die alde beeck noorden, ende sheeren aert suyden

 

henrick reynders den alden, voor peeter van postel, vanden peerebempt in ouersell gelegen, reeng(enoten) sheeren straet suijden, die beeck noorden, mr jan put oosten, en(de) jan beckers westen

 

jan beckers, voor simon beckers, vande peerebempt nu perse bempt opder ouersell gelegen, reeng(enoten) die roodebeeck noorden, sheeren aert suyden, henrick reijnders oosten, ende jan stockmans westen

 

loych jan beckers sone vuijtten voorss. cheyns vanden bempt voorss. , reeng(enoten) …(onvolledig)

 

jan beckers, vanden bempt voorss. reeng(enoten) sheeren straet te twee syden

 

Folio 332v

 

d’ erffgen(aemen) jan metten, voor reynder scoermans, van een stuck broeckx in ouersel gelegen, reeng(enoten) peeter didden oosten, matthys bosmans westen, die roede beeck noorden, t’sheeren straet suyden

 

jan smeets, voor jaspar smeets vanden derdendeel van tien sillen geheeten den meijtsenbeempt, reeng(enoten) andries seyssens suyden, peeter van postel noorden, haubrecht van herck oosten, en(de) jan beckers westen

 

aerdt thielens, voor henrick kenens, vande helfft vanden eelkensbempt, reeng(enoten) d’erffgen(aemen) jan kenens metter wederhellicht oosten, die roodebeeck noorden, sheeren aert suyden, willem knaep westen

 

willem noop alias knaep, voor jan knaep, voor paulus knaep, van die helfft van eenen bempt int ouersell gelegen geheeten den eelkens bempt, reeng(enoten) jan schepers westen, met die wederhelfft, aert thielens oosten, die beeck noorden, ende sheeren straet suyden

 

Folio 333r

 

jan schepers, voor jan knaep, voor paulus knaep, van twee derdedeelen inden seluen bempt, reeng(enoten) willem noep alias knaep oosten, jan steuens, met die wedergedeelte westen, die beeck noorden, ende sheeren straet suyden

 

jan steuens, voor jan knaep, voor paulus knaep van een derdedeel vandie helfft van desen voorss. bempt, reeng(enoten) jan schepers met die wederdeylinge oosten, en(de) suyden mattheijs lambrechts erffgen(aemen) westen, ende die beeck noorden

 

geert schoenmaeckers, voor jan schoenmaeckers, voor peeter baeten, van een stuck bempts gelegen aenden hoogenbosch, reeng(enoten) die beeck, d’erffgen(aemen) peeter leyssens suyden, peeter schepers ter derder, haub hauykens ter vierder syden

 

d’erffgen(aemen) jacob schoenmeeckers, voor jan kryns, voor quiryn keenens, van een stuck broeckx gelegen in ouersell reeng(enoten) die groote beeck noorden, geert wierts oosten, marten eelensuyden en(de) gouaert huybens westen

 

peeter van postel, voor jan leijssen vanden derdedeel vanden knoops broeck reeng(enoten) vincent cheijssens oosten, jan beckers westen, jan smeets suyden, mr jan vaes erffgen(aemen) noorden

 

Folio 333v

 

jacob reyners, voor paulus reyners, van een halff boender bempts in twee stucken gelegen, reengenoten) theunis juten oosten, jan keeskens westen, die kobbert, ende lenaert witters noorden, ende die roede beeck suyden

 

d’erffgen(aemen) jan meijnen, voor henderick beerten, van een stuck broecx opt groot broeck gelegen, reeng(enoten) die groote beeck noorden, gouaert moens oosten, lenaert wellens westen en(de) henrick reyners suyden

 

thomas brauwers, voor peeter gijbels van een stuck bempts in ouersel gelegen, reeng(enoten) den hoogebosch suyden, henrick heeren noorden, marten eelens oosten ende jan meynen erffgen(aemen) westen

 

jan keeskens, voor henrick keeskens, van een stuck bempts in ouersel gelegen reeng(enoten) goris wellens westen, die groote beeck noorden, die cleene oft roode beeck suyden, en(de) jan bestens oosten

 

jan van soerlich, voor rener eldermans, voor vranck steuens, van eenen bempt gelegen in ouersell, reeng(enoten) sheeren straet suyden, gelder hermans westen, peeter tielens erffgen(aemen) oosten

 

Folio 334r

marten eelen alias van essel voor peeter eelen, van een stuck broeckx gelegen aenden hoogenbosch, reeng(enoten) henrick heeren noorden, en(de) oosten, de hoogebosch suyden, en(de) thomas brauwers westen, eertyts twee parceelen

 

gouaert moens, voor jan beerten kinder, van een stuck broeckx gelegen aenden hoogenbosch, reeng(enoten) henrick heeren noorden, peter beckers suyden, d’erffgen(aemen) jan meynen oosten, en(de) westen

 

thomas brauwers, voor peter van boennen (?) , van eenre heythoeuen gelegen aent moeninx hout, reeng(enoot) den gemynen aert

 

valentyn van(den) houe, voor matthys vanden houe, voor mr peeter beerten, van een halff boender broeckx geheeten den clerck, reeng(enoten) jan reyners oosten, peeter beckers westen, die roode beeck noorden, en(de) sheeren straet suyden

 

pieter didden, voor aert van postel, voor juet houtmans, van anderhalfff sill broeckx int ouersell gelegen, reeng(enoten) sheeren straet suijden, d’erffgen(aemen) van jan mertens westen,jeronimies van zoelich oosten, en(de) die beeck noorden.
Item noch van onderhalff sille broeckx oock aldaer gelegen, reeng(enoten) als voor tsamen

 

Folio 334v

 

matthys bosmans, voor peeter bellens, voor peeter dillen, vande hellicht vanden nieuwen bempt genaempt die tusse, reeng(enoten) aerdt van postel met die wederhellicht oosten, paulus weynen westen, die beeck noorden, en(de) thys picquen suyden

 

aerdt van postel janssone, voor peeter bellen, voor peeter dillen, van die wederhellicht vanden voorss. bempt, reeng(enoten) jacob schepers oosten, matthys bosmans mette wederhelff westen, die beeck noorden, en(de) thys picquen suyden

 

d’ erffgen(aemen) matthijs lambrechts, voor lysbeth dillen, van een parceel broeckx genaempt den achelman, voor eene hellicht, reeng(enoten) seruaes struyuens, en(de) d’erffgen(aemen) jesper hoeffmans westen, die beeck noorden, en(de) die straet suyden

 

henrick pellens, voor elisabeth dillen, vanden haluen achtersten bempt in ouersel, waer van die wederhellicht is competerende matthys picken, en(de) d’erffgen(aemen) matthys bosmans, reeng(enoten) die roode beeck noorden, mr. oriaen nicolai oosten, aerdt van postel westen, henrick wellens suyden

 

jacob schepers, voor elisabeth dillen, vanden haluen achtersten bempt in ouersel waer van die wederhellicht is competerende matthys picken, en(de) d’erffgen(aemen) matthys bosmans, reeng(enoten) die roode beeck noorden, mr oriaen nicolai oosten, aerdt van postel westen, henrick wellens suyden

 

Folio 334vbis (rest onleesbaar)

 

d’ erffgen(aemen) matthijs lambrechts voor lysbeth dillen , van een parceel broeckx genaemt den achelman, voor een hellicht, reen(genoten) seruaes struyens, en d’erffgen(aemen) jesper hoeffmans westen, die beeck noorden, en die straet suyden

 

Folio 335r

 

matthys picken , voor elisabeth dillen, vanden vierdendeel vanden voorss. achtersten bempt, reeng(enoten) henrick wellens erffgen(aemen) oosten, paulus weijnen westen, aerdt van postel, en(de) matthys bosmans noorden, en(de) matthys voorss. suyden

 

matthys bosmans, voor elisabeth dillen, vanden resterenden vierdendeel inden voerss. bempt, reeng(enoten) henrick wellens erffgen(aemen) oosten, paulus weynen oosten, matthys picken noorden, die straet suyden

 

d’erffgen(aemen) jan vaes, voor huijbrecht dillen, voor geert dillen, vanden haluen baeten bempt, reeng(enoot) die beeck

 

peeter gielens, voor mr. jan vaes vanden haluen luelen bosch, reenge(noten) pastoirs weyer van coersel oosten, die schrick heyde suyden, matthys picken westen ende syns selffs erff noorden

 

d‘ erffgen(aemen) jaspar hoemans, voor marten kenens, voor peeter dillen, van het derdendeel van eenen bempt geheeten den hachelman (sic), reengen(oten) seruaes struijuens mette wedergedeelte suyden, die alde beeck noorden, thys lambrechts erffgen(aemen) oosten, ende leonaert van postel westen

 

Folio 335v

 

serues struijuen, voor marten kenens, voor peeter dillen, van twee derdendeelen vanden voorss. bempt, reeng(enoten) d’erffgen(aemen) jaspar oemans met die wedergedeelte noorden, thys lambrechts erffgen(aemen) oosten, lenaert van postel westen, en(de) sheeren straet, oft die heyde suyden

 

gelder hermans, voor huijbrecht didden, voor huybrecht hauben, vanden voorsten baeten bempt in ouersel gelegen, reenge(noten) sheeren aert suyden, willem noop oosten, d’erffgen(aemen) henrick jans westen, en(de) syns selffs erffue noorden

 

die selue gelder hermans, voor huybrecht didden, vanden achtersten baeten bempt in ouersel gelegen, reeng(enoten) mr. jan vaes kinderen noorden, willem noop oosten, d’erffgen(aemen) henrick jans westen ende syns selffs erff suyden

 

Folio 336r

 

willem noop alias knaepen, voor jan robijns, van eenen bempt geheeten den peeren bempt, nu den smaelen bempt, reeng(enoten) sheeren aert suyden, die alde beeck  noorden, jan beckers oosten, en(de) gelder hermans westen

 

gouaert gielis, voor paulus beckers, van eenen bempt gelegen in ouersell, reeng(enoten) jan huijbens oosten, thonis jutten suyden, den kobbert westen ende die groote beeck noorden

 

d’erffgen(aemen) matthys van ham voor peeter leggers, vande helfft van een stuck bempts in ouersell inden wouters bempt, reeng(enoten) jan knaepen, nu jan caers mette wederhelfft oosten, jan reyners suyden, die muelbeeck

 

jan caers, voor jan knaepen, vande wederhelfft van t’ selue stuck bempts reeng(enoten) d’erffgen(aemen) matthijs van hamme, mette wederhelfft, westen, die muelbeeck noorden, d’erffgen(aemen) peeter caers oosten en(de) jan reyners suyden

 

jan keeskens, voor henrick keeskens, van een stuck broeckx geheeten die kuijl, reenge(noten) peeter roosen oosten, ende noorden die roodebeeck suijden, en(de) d’erffgen(aemen) lambrecht witters westen

 

Folio 336v

 

d’erffgen(aemen) van aerdt gielis en(de) geert beerten, voor kerst ermen, van een stuck broeckx gelegen in ouersel, geheeten den lijneman, reeng(enoten) den lijneman oosten, den mesmeecker noorden, geert gentis westen, en(de) jan keeskens suyden

 

jan heuueners , voor valentyn, en(de) jan vaes, van onderhalff boender broeckx geheeten den grammerts bempt in ouersel gelegen, reeng(enoten) d’erffgen(aemen) henrick conuents oosten, aerdt beckers suijden, henrick reijners, en(de) geert claes noorden

 

theunis juten, voor jan huijbens, van een stuck broeckx gelegen aenden hoogenbosch, reeng(enoten) die roodebeeck suyden, jacob schoenmeeckers oosten, gouaert huijbens noorden, en(de) jacob reyners westen

 

henrick beckers, voor peeter pelsers van een stuck broeckx geheeten den luyckerman, reeng(enoten) die roodebeeck noorden, den loosebempt oosten, gouaert berten suyden, den cousbant westen

 

Folio 337r

 

henrick reyners den alden, voor meeuwis smeets, van een derdendeel van een stuck broeckx, waer van die ander deelen synn toebehoirende jan smeets, en(de) gouaert berten, reeng(enoten) van syn deel andries seyssens oosten, henrick beckers noorden, die erffgen(aemen) henrick wellens westen, sheeren straet suyden

 

jan smeets van het ander deel vanden voorss. bempt, reeng(enoten) henrick reyners suyden, andries seyssens oosten, d’erffgen(aemen) henrick wellens westen, gouaert berten met syn deel noorden

 

gouaert berten, van het resterenden derdendeel vanden seluen bempt, reeng(enoten) andries seijssens oosten, jan smeets met syn deel suyden, henrick wellens erffgen(aemen) westen, henrick beckers noorden

 

henrick smeets, voor gouaert put, voor pieter bleuckmans, van een stuck broeckx geheeten het wouters broeck, reeng(enoten) peeter kaers oosten, jan knaep westen, thys put noorden, die eeghde suyden

 

Folio 337v

 

aerdt pouls, voor jan pouls van coorssel, voor aerdt van postel, vande hellicht van eenen bempt in ouersell gelegen, reeng(enoten) jan didden oosten, pouls beckers westen, sheeren straet suyden, en(de) henrick reyners noorden

 

henrick reyners den alden vanden vierdendeel vanden seluen bempt, reeng(enoten) jan didden oosten, pouls van haut westen, t’hechtels broeck noorden, en(de) aerdt pouls suyden

 

pieter van postel, van t’vierdendeel vanden voorss. bempt, reeng(enoten) peeter witters erffgen(aemen) oosten, het hechtels broeck, ende henrick reijners westen, en(de) die beeck noorden

 

matthys wynen, voor henrick luyten, voor bartholomeus thielens, van een gedeelten van den nieuwen bempt, reeng(enoten) die beeck noorden, sheeren straet suyden, d’erffgen(aemen) matthys bosmans oosten, en(de) peeter oriaens westen

 

peeter slangen, voor claes ermen, voor claes beerten, van een halff boedner broeckx gelegen in ouersel, reeng(enoten) die roode beeck suyden, wouter juten broeck genaempt wouters broeck oosten, en(de) simon steynen westen

 

Folio 338r

 

jan van postel, voor henrick beerten kinder, voor geert vaes vande hellicht van een stuck broeckx geheeten die roybeeck, reeng(enoten) die voorss. beeck suyden, willem witters oosten en(de) noorden, lenaert wellens erffgen(aemen) westen

 

d’erffgen(aemen) leonaert wellens, voor jan wellens , vande wederhelfft van tvoorss. broeck , reeng(enoten) die royebeeck suyden, jan van postel oosten, den kromphals westen ende d’erffgen(aemen) willem witters noorden

 

geert tielens voor aerdt teggers, van eenen bempt in ouersel gelegen, reeng(enoten) die groote beeck noorden, die royebeeck suyden, d’erffgen(aemen) aerdt witters westen, ende peeter slangen oosten

 

peeter slangen, voor claes ermen, voor claes meynen de jonge, van een stuck broeckx int groot broeck, reeng(enoten) die groote beeck noorden, lenaert wellens oft het wouters broeck oosten, geert thielens westen, en(de) syn selffs erff suyden

 

henrick beerten, voor ruth de cremer vandie hellicht van een stuck broeckx in ouersel gelegen, waer aff lenaerdt wellens die wederhellicht heeft, reeng(enoten) die grote beeck die ’t selue van een scheyt noorden, jan huijben oosten, marten elen, en(de) erffg(enaemen) suijden en(de) westen

 

Folio 338v

 

d’erffgen(aemen) lenaerdt wellens, vande wederhellicht van ’t selue broeck, nu genoempt die donck, reeng(enoten) s’heeren aert oft weyer oosten, en(de) noorden, die groote beeck suyden, en(de) het ketelken westen

 

gouaert gielis, voor pauwels beckers, van eenen bempt metter donck daer voor gelegen, aenden wallende put, reeng(enoten) die groote beeck noorden, die mesmeeker oosten, den lyneman suyden en(de) henrick truijens westen

 

willem beerten, voor aerdt pelsers, vanden peelsbempt gelegen in ouersell, reeng(enoten) die roodebeeck suyden, die heeren van floreff westen, die groote beeck noorden, ende willem eerdekens oosten

 

matthys conuents, voor jan van postel, van synen gedeelten int breet venne gelegen ontrent den postelmans hoeck, reeng(enoten) nicolaes smeets suyden, sheeren aert oosten, noorden, ende westen

 

d’erffgen(aemen) peeter beckers van beuerloo en moens kinderen voor peeter broeckmans van een stuck broeckx gelegen int groot broeck, reeng(enoten) jan meynen oosten en(de) westen, den hoogenbosch oft die beeck suyden, en(de) thomas brauwers noorden

 

Folio 339r

 

matthys jans, voor peeter ermen, vanden cromphals eertyts twee parceelen reeng(enoten) d’erffgen(aemen) lenaert wellens oosten, die roodebeeck suyden, de quinten westen ende den schuyleman noorden

 

matthys claes, voor jan heckens, voor mattheeuis heuueneers, van een stuck broeckx gelegen inde peersebempt geheeten die tusse, reeng(enoten) mr jan vaes erffgen(aemen) oosten, jan van postel erffgen(aemen) westen, peeter vande weyer  suyden, ende die beeck noorden

 

jan stockmans, voor peeter wintmolders alias van leelen, van het derdedeel van een stuck broeckx gelegen in ouersell, reeng(enoten) die beeck noorden, jan beckers oosten, en(de) henrick reyners mette wederdeylinge westen en(de) meuwis tielens mette wedergedeylte suyden

 

henrick reyners voor peeter wintmolders alias van leelen, van het derdedeel van t’ selue broeck, reeng(enoten) jan stockmans met die wederdeylinge oosten, d’aldebeeck noorden, mr. jan vaes erffgen(aemen) westen, en(de) meuwis tielens met die wedergedeylte suyden

 

meeuwis lielens, voor peeter wintmolders alias van leelen, van het derdedeel van ’t selue broeck gelegen in ouersell reeng(enoten) jan beckers oosten, peeter stockmans westen, sheeren straet suyden, henrick reyners, en(de) jan stockmans noorden

 

 

Folio 339v

 

den seluen, voor vaes op heijde, van een stuck landts gelegen in de vaes hoeue, reeng(enoten) sheeren straet noorden, peeter stockmans westen en(de) suyden, ende d’erffgen(aemen) peeter tielens oosten

 

d’erffgen(aemen) claes jans, voor henrick jan, voor claes neelens, van een stuck broeckx gelegen in ouersel, reeng(enoten) die alde beeck noorden, die straet suyden, henrick s’royen oosten, ende d’erffgen(aemen) peeter tielens westen

 

d’erffgen(aemen) peeter jans, voor henrick jans, voor claes neelens, van eenen eeuwt gelegen in ouersell, reeng(enoten) t’goet van floreff oft monninx hant (sic) oosten, sheeren straet noorden, die maelbeeck suyden ende jan baens westen

 

jan van velthouen, voor claes meijnen vanden weijden broecken, reeng(enoten) die roode beeck suyden, en(de) voorts rontsomme de peelsbempt

 

jacob schoenmaeckers, voor jan beerten, voor bartholomeus beerten, voor heyn vanden briele, voor jan thys, van twee deelen van geert vanden briel bampt in ouersel gelegen, reeng(enoten) die groote beeck ter eenre, geert leuws ter andere, thys eelen, ter derdere, en(de) jan hubens ter vierder sijden

 

Folio 340r

 

die selue voor peeter beerten, voor peeter witters, vanden derdendeel vanden voorss. bempt reeng(enoten) (onvolledig)

 

die selue voor barth(olome)us beerten, voor ruth de cremer, van een stuck broeckx gelegen in ouersell, reeng(enoten) jan smeets ter eenre, henrick heeren ter andere, peeter broeckmans ter derdere

 

jan keeskens, voor henrick keeskens, voor die vroechmisse van helchteren, van een stuck broeckx gelegen aenden hoogen bosch, reeng(enoten) paulus reyners oosten, henrick krompers westen, en(de) noorden, en(de) den hoogenbosch suyden

 

lenaert witters, voor jan teggers, van eender sillen broeckx geheeten den mesmeecker, reeng(enoten) die groote beeck noorden, aerdt witters oosten, jan slangen suyden ende die beckers bempt westen

 

matthys witters, voor lambrecht witters, van een stuck broeckx geheeten den schuijlens bempt, reeng(enoten) die groote beeck noorden, geert gentis oosten, die cleijn beeck suyden, ende den cromphals westen

 

Folio 340v

 

henrick meyen, voor seruaes kenes, voor henrick goijens kinder, van een stuck broeckx geheeten d’eechde, reeng(enoten) die aude beeck noorden, joachim conuents westen, henrick geerts oosten, die winterbeeck suyden

 

matthys put, voor henrick keeskens, voor jan keeskens, vanden quintens bempt, reeng(enoten) matthys jans oosten, gouaert huybens westen, jan schoenmaeckers suyden, die beeck noorden

 

lenaert wellens, voor wouter jutten, van drij sillen broeckx gelegen opt groot broeck, nu geheeten t’wouters broeck, reeng(enoten) die groote beeck noorden, jan meijnen oosten, henrick reijners suijden, en(de) peeter slangen westen

 

jan en geert henricx, voor meuwis beerten, voor jan jueten van hechtel, van een stuck broeckx gelegen achter den hoogenbosch, reeng(enoten) (onvermeld)

 

d’erffgen(aemen) jacob schoenmeeckers, voor jan kryns, voor anthonis jutten, van een stuck broeckx geheeten t’ koele meijken, reeng(enoten) die groote beeck noorden, peeter slangen oosten, dierick steuens suijden, en(de) simon stijnen westen

 

Folio 341r

 

peeter roosen, voor kerst krommers, van een stuck broeck geheeten den lyneman, reeng(enoten) die roodebeeck suijden, geert gentis westen, den mesmeecker noorden, en(de) oosten

 

willem eerdekens voor geert witters, van een stuck broeckx in ouersel gelegen, reeng(enoten) die groote beeck noorden, die peels bempt suijden, en(de) westen

 

mr jan put, ende jan vanden eerdenwech, voor henrick put, van een stuck broeckx int ouersel gelegen, reeng(enoten) henrick wellens erffgen(aemen) oosten, jan van postel westen, s’heerenstraet suijden,  ende die beeck noorden

 

jan en geert henricx, voor meeuwis leeckens, voor jan boelaerts, van eenen bempt geheten den indeman, reng(enoten) henrick krompers oosten, den hoogenbosch suyden, het koelemeijcken noorden, en(de) jan bestens westen

 

Folio 341v: niets

 

Folio 342r

 

Nieuwe erffuen onder coorsel vuytte gemeynte opgenomen, anno 1634 19 decembris

 

Peeter stockmans, voor jan stockmans, van een stuck gemijnte, voor henrick meijen hoff gelegen inden vaes hoeck vuyt het nieuw goet, reeng(enoten) henrick meyen suyden, d’erffgen(aemen) jan swinnen westen, en(de) sheerenstraet oosten, en(de) noorden

 

den seluen voor den seluen, van een stuck vroenten achter leelemanshoff gelegen, reeng(enoten) sijn selffs erffue noorden, pastoirs weyer westen, en(de) sheeren aert oosten en(de) suyden, inden vaes hoeck gelegen

 

den seluen, voor henrick wellens, van een stuck vroenten achter den boomgaert gelegen, reeng(enoten) syn selffs erffue suyden, en(de) sheeren aert oosten, westen, en(de) noorden

 

vincent seijssens, van een parceel gemynte opden erdewech gelegen, reeng(enoten) lenaert smeets ter eender, en(de) des heeren aert ter andere twee syden

 

aert witters, voor henrick wellens, van twee parceelen opde schrickheyde neffens malcanderen, reeng(enoten) geert pauwels westen, willem noops noorden

 

Folio 342v

 

henrick meyen, voor lambrecht schepers, van een pleck vuyt het nieu goet voor de breuckelen gelegen, reeng(enoten) jan gielens erffge(aemen) noorden sheeren aerdt oosten, suijden en(de) westen

 

aerdt smeets, ban een pleck vroenten achter den postelmans hoeck, achter aert smeets dries gelegen, reeng(enoten) het breet vinne ter eender, aert smeets ter tweeder, jan van postel ter derder, ende sheeren aert ter vierder syden

 

d’ erffgen(aemen) matthys bleucx van een stuck vroenten tot castel onder coorsel gelegen tegen het erff matthijs van ham, reeng(enoten) mathys van ham ter eender, peeter pinxten ter tweeder, en(de) sheeren aert ter andere syden

 

aert aerts, voor peeter keijers van een stuck vroenten neuen synen hoff gelegen in het nieuw goet, reeng(enoten) bartel vande weyer oosten, sheeren straet noorden, suyden , en(de) westen

 

 

Folio 343r

Paelinge gedaen anno 1646, 27 juni

 

D’erffgen(aemen) peeter noelens van een pleck vroenten gelegen opde breedonck vuyt het nieuw goet aende vesten vande schantse, reeng(enoten) die breedonck westen en(de) noorden, henrick meyen oosten, ende die schants vesten suyden

 

pauwels seeuws, van een pleck vroenten opden coorselschen dyck gelegen, reeng(enoot) die straet

 

d’erffgen(aemen) jesper smeets, van een stuck vroenten onder stall ontrent seruaes vanden erdenwech den aert rontsom

 

d’erffgen(aemen) geert pincxten, voor aert witters van een stuck vroenten onder castel gelegen tegen den bleuckman ouer, reeng(enoot) aen alle syden sheeren aert

 

claes van borne, voor lambrechts lambrechts erffgen(aemen) van een pleck vroenten opde schrieck heyde gelegen, reeng(enoten) oosten de schrick hey, giel claes weyer zuyden, peter smeets westen

 

Folio 343v

 

jan van postel, van een stuck vroenten van t’ nieuw goet opgepaelt reeng(enoten) gielis mentens westen, ende voorts sheeren aert oosten, noorden en(de) suyden

 

Folio 344r

 

peeter vaes, voor lenaert witters, voor peeter neelens, van een stuck broeckx gelegen opt kyfvenne, reeng(enoten) matthys vrancken ter eender, peeter voorss; ter tweeder, den prelaet van euerbode ter derder, en(de) sheeren aert ter vierder

 

d’erffgen(aemen) peter witters, voor matthys van houe, voor peeter neelens, van een stuck broeckx gelegen op die kyf venne, reeng(enoten) die groote beeck noorden, lenaert witters ooste, sheeren straet suyden, en(de) matthys witters westen

 

willem witters, voor rener eldermans, van een stuck broeckx inde kyffvenne gelegen, reeng(enoten) jan huueneers oosten, henrick ghysens westen, den prelaet van euerboden noorden, en(de) sheeren aert suyden

 

henrick geijsels, voor merten kenens, voor peeter vanden eerdenwech, van een stuck broeckx opdie kyffvenne gelegen, reeng(enoten) willem witters oosten, den prelaet van euerbode noorden, sheeren aert suyden

 

Folio 344v

willem kenens, voor jeronimus peelenders, voor matthys mentens, van een stuck broeckx opdie kyffvenne gelegen, reeng(enoten) henrick ghysels oosten, den prelaet van euerbode noorden, sheeren aert suyden, en(de) syn selffs erff westen

 

jan gabriels, van een stuck broeckx opde kyffvenne gelegen, reeng(enoten) jeronimus peelenders oosten, goris wellens westen, den prelaet van euerbode noorden, sheeren aert suyden

 

goris wellens, voor henrick wellens, voor peeter jans, van een stuck broeckx op die kyffvenne gelegen, reeng(enoten) die beeck noorden, valentyn joris oosten, heeren aerdt suyden, en(de) jaspart smeets erffgen(aemen) westen

 

jaspart smeets, van een stuck broeckx op die kyffvenne gelegen, reeng(enoten) goris wellens oosten, henrick oyen westen, den prelaet van euerbode noorden, en(de) sheeren aert suyden

 

henrick berben alia oom, voor jacob beckers erffgen(aemen), van een stuck broeckx gelegen opdie kyffvenne, reeng(enoten) sie groote beeck noorden, sheeren aert suyden, ruth eerdekens oosten, ende aert witters westen

 

Folio 345r

 

matthys witters, voor lambrecht witters, van een stuck broeckx op die kyffvenne gelegen, reeng(enoten) die groote beeck noorden, peeter witters oosten, sheeren aert suyden, en(de) jan huueners erffgen(aemen) westen

 

d’erffgen(aemen)peter smeets sone voor jaspar smeets, van een stuck broeckx gelegen op die kyffvenne, reeng(enoten) jan huueneers westen, hen selffs erff oosten, den prelaet van euerbode noorden, sheeren aert suijden

 

jan huueneers, van een stuck broeckxs opdie kyffvenne gelegen, reengen(oten) d’erffgen(aemen) peeter smeets oosten, aerdt van posten (sic) westen, sheeren aert suyden, en(de) den prelaet van euerbode noorden

 

aerdt van posten (sic), voor henrick conuents, van seker stuck broeckx opt kyffvenne gelegen, reeng(enoten) jan huueneers oosten, mr. jan vande bosch westen, die maelbeeck noorden, en(de) sheeren aert suyden

 

aerdt witters, voor lambrecht witters, van een stuck broeckx op die kyfvenne gelegen, reeng(enoten) henrick oijen oosten, d’erffgen(aemen) ppeter smeets westen, den prelaet van euerboden noorden, sheeren aert suyden.

 

Folio 345v

 

peeter van ham, van een stuck vroenten voor syn erff gelegen soo verre syn is streckende en(de) alsoo voort vanden nieuwen paelsteen tot op den alden, reeng(enoten) willem witters oosten, s’heeren aert suijden, jan keijrs westen, syn selffs erff noorden

 

willem witters, voor lambrecht witters, van een stuck erff vuijtten nieuw goet gepaelt voor sijn selfffs erffue, aendie oost syde reeng(enoot) syns selffs erffue westen, sheeren straet suijden

 

den seluen van een stuck vroenten genaempt die berge, reeng(enoten) jaspar smeets oosten, jan knaep noorden, sheeren aert suyden, en(de) syn selffs erff westen

 

daniel put van een venneken gelegen voor jan foex huys, reeng(enoten) peeter beckers westen, jan kayrs oosten, jan foex noorden, sheeren aert suyden

 

peeter vaes, en(de) willem loex, voor merten achten, van een stuck erffs van het nieuw goet, gelegen inde sauelstraet tot coorsel, reeng(enoten) die homellaeck noorden, sheeren straet suyden, jan leyssens westen, ende alart gielens oosten

 

Folio 346r

vincent seijssens, voor jaspart tielemans, van een stuck erffue gelegen opden eerdenwech, reeng(enoten) syns selfffs erff oosten, sheeren aert in andere dry syden

 

d’erffgen(aemen) pauwels cruijsberchs, voor peeter cruijsberchs, van een stuck vroenten van het nieuwgoet tusschen peeter knaepen, en(de) peeter nys erffue gelegen, reeng(enoten) d’erffgen(aemen) jan leyssens westen, en(de) sheeren straet in die andere dry syden

 

aert aerts, voor peeter keijers, van een stuck vroenten neuen synen hoff gelegen, reeng(enoten) sheeren aert in dry syden, en(de) syn selffs erff ter vierder syden

 

christiaen jacobs, voor jan knapen, van een stuck vroenten opdie cleyn heyde, reeng(enoten) jan claes ter eender, en(de) den gemynen aert in dry syden

 

Folio 346v

 

d’erffgen(aemen) matthys conuents, voor barthel maijbosch, van een stuck vroenten, vuyt het nieuw goet, reeng(enoten) sheeren aert suijden, en(de) westen, en(de) noorden, henrick van ham oosten

 

peter stockmans, voor mattheus vanden hout, voor jan noop, van een stuck vroenten achter den berchman gelegen, geheeten die kaelratt, reeng(enoten) den berchman westen, en(de) sheeren aert oosten, noorden en(de) suyden

 

jan schepers, van een stuck vroenten genaempt die mentens hoeffue, reeng(enoten) sheeren aerdt in twee syden, syn selffs erff ter derder, en(de) henrick kenens ter vierder syden

 

jan didden, voor huijbrecht didden, van een stuck vroenten in het nieuw goet, inde postelmans hoeck gelegen, reeng(enoten) henrick smeets ter eender, en(de) sheeren aert ter dry syden

 

d’erffgen(aemen) peeter neelens, van een stuck vroenten opde breedonck gelegen, reengenoten) peeter smeets erffgen(aemen) ende die schants suyden henrick meijen oosten, ende die breedonck westen, en(de) noorden

 

mattheus hermans cum suis, voor ida pelsers, voor goris goris, van een stucksken vroenten opdie schrickheij gelegen, reeng(enoten) die smeets hoeffue ter eender, marten den weuer ter tweeder ende die schrickhey ter andere twee syden

 

Folio 347r

 

peeter pinxten, van een stuck erffuen by henrick bleux (sic) gelegen, reeng(enoten) henrick bleucx ter eender, en(de) die heerbaen ter andere dry syden

 

jan metten, voor jan vande bosch, van een stuck broeckx opt’ kyffvenne gelegen, reeng(enoten) den meuleslach westen, sheeren aerdt noorden en(de) suyden, ende den prelaet van euerbode oosten

 

lenaert oijen erffgen(amen), voor lambrecht witters, van een stuck broeckx opt’ kyffvenne gelegen reeng(enoten) d’erffgen(amen) peeter neelens ter eender, jan huueneers ter tweeder, den prelaet van euerboden ter derder, en(de) des heeren aert ter vierder syden

-------------------------------------

 

Folio 445r        Coersel

 

ambrosius bellens, voor peeter dillen, van een stuck erffue te coersel gelegen, nu huys en hoff, reeng(enoten) ghilis oriaens oosten, schutters camers westen, ende sheeren straet noorden en suyden

 

d’erffgen(aemen) peeter stockmans, voor adam windtmolders, van een stuck landts achter zynen aenseel gelegen, reeng. (niet vermeld)

 

mr. aerdt beckers, voor peeter beckers, voor matthys joris kinder, van eenen hoff eermaels huys en hoff te coersel gelegen, reeng(enoten) sheeren straet westen en suyden, blasius lekens erffgen(aemen) oosten, syn selffs erff noorden

 

henrick geerts, voor geert claes, voor huijbrecht op straet, vanden houthoff, nu genaemt den craenendries, reeng(enoten) sheeren straet noorden, mr. jan put oosten, jan paels suijden en(de) claes jans westen

 

Folio 445v

 

den seluen, voor geert claes, voor henrick op straet, van t’ selue erffue iermael huys en hoff als voorss. willem loeckx, voor huybrecht op straet, van een stuck landts genaemt die herberge, nu huys en hoff, reeng(enoten) barbara schaerbroocx oosten, en(de) sheerenstraet ter andere dry syden

 

d’erffgen(aemen) mathys claes valentyns sone, voor wouter moens, van een stuck landts geheeten den roechter, reeng(enoten) mr. jan leyssen westen, noorden en(de) suyden, geert claes oosten

 

deselue voor peeter van hout, voor thomas mentens, noch van t’ voorss. erff, reeng(enoten) als voor

 

Folio 446r

 

ghilis wouters, voor jasper smeets, voor peeter smeets van coursel, vande helft van een bloock genaemt boue (sic) bloock, reeng(enoten) aerdt tielens met die wederhelfft westen, jan beckers oosten, sheeren straet noorden, huybreccht maechs erffgen(aemen) suyden

 

aert tielens, voor jasper smeets, voor peeter smeets van coersel, vande wederhelfft van t’ voorss. bouen bloock, reeng(enoten) gilis wouters met die wederhelfft oosten, jan huueneers westen, die sauelstraet noorden, d’erffgen(aemen) huybrecht maechs suyden

 

peeter oriaens, voor adriaen oriaens, voor dionys moens, vuyt peeter smeets, voorss. cheyns genomen, van syne gedeelte van tvoorss. Bouen bloock, reeng(enoten) jan beckers westen, jan smeets oosten, mr. jan truyens suyden, die sauelstraet noorden

 

jan beckers, voor bernaert seyssens, voor maria rooseboom, genomen vuyt peeter smeets cheyns, van syne gedeelte van ’t bouen bloock voorss., reeng(enoten) peeter oriaens oosten, ghilis wouters westen, sheeren straet noorden, mr. jan truijens suyden

 

Folio 446v

 

henrick tielemans, voor peeter vanden houe, voor jannes smeets, voor ste. Brye, van coersel, van een halff boender landts te coersel gelegen aenden veltgaer, geheeten het kercken bloock, reeng(enoten) sheeren straet noorden, jan beckers westen, d’ erffgen(aemen) henrick beckers oosten, en(de) syn selffs erff suyden

 

den seluen, voor jan vanden houe, voor adriaen huueneers, van het voorss. kercken bloock, reeng(enoten) als voorss.

 

christina bosmans als erffgen(aeme) claes jans, voor henrick jans, voor heer van neelens, van een bloock geheeten den vlassart, reeng(enoten) sheeren straet oosten, jan beckers westen, valentyn jans noorden, jan magrieten suyden

 

jan neelens, voor peeter neelens, van huys en(de) hoff te coersel gelegen, reeng(enoten) sheeren straet suyden en westen, jeuris van obbel oosten, jan stockmans noorden

 

Folio 447r

 

jan witters in de laeck

 

den seluen, voor peeter neelens, voor jan neelens, noch van t’ voorss. huys en hoff, reeng(enoten) als voorss.

 

joris van obbel, voor andries moens, voor jan beerten, van een stuck landts te coorsel gelegen, reeng(enoten) sheeren straet noorden en westen, d’erffgen(aemen) mr. jan vaes oosten, en(de) suyden

 

den seluen, voor andries moens, voor jan beerten, van eender hoffstadt, eermaels geweest huys en hoff, aende voorss. erffue gelegen, reeng(enoten) als voorss.

 

jan smeets, voor jasper smeets, voor peeter mutsen, van een stuck landts geheeten t’ bouenbloock, reeng(enoten) peeter oriaens westen, jan beckers oosten, s’heeren straet noorden, mr. jan truyens suyden

 

Folio 447v

 

willem noop alias knapen, voor sebastiaen van hout, voor peeter vandeput, voor jan van ham, vande helfft van een halff bonder landts geheeten t’ cleynvelt reeng(enoten) d’erffgen(aemen) joris schepers met die wederhelfft westen, peeter oriaens oosten, mr. jan lenssens suyden, jan beckers noorden

 

d’erffgen(aemen) joris schepers, voor sebastiaen van hout, voor peeter vandeput, vande wederhelfft van t’ voorss. cleynvelt, reeng(enoten) willem noop alias knapen oosten, jan van hout westen, mr. jan leyssens suyden, jan beckers noorden

 

peeter oriaens, voor adriaen oriaens, voor dionys moens, van een halff boender landts gelegen opt wiericx velt, reeng(enoten) willem noop westen, d’erffgen(aemen) henrick wynen oosten, mr. jan leyssen suyden, lenaert smeets noorden

 

jan beckers, voor bernaert seyssens, voor maria seyssens, van een stuck landts gelegen int cleynvelt, reeng(enoten) d’erffgen(aemen) jan huueneers oosten en suyden, huybrecht henricx westen en noorden

 

Folio 448r

 

denseluen, voor bernaert seyssens, voor jan aerts, voor matthys gaermans kinder, van huys en hoff te coersel aende kerck gelegen, reeng(enoten) sheeren straet westen en noorden, syn selffs erff oosten, willem noop suyden

 

den seluen, voor symen beckers, voor reijnder op straet, van een hoffstadt eermael huys en hoff, reeng(enoten) mr. jan beckers westen, syn selff erff suyden, sheeren straet noorden, d’erffgen(aemen) claes jans oosten

 

peeter van postel, voor peeter vandeput, van eenen boogaert aen syn huysinge gelegen, reeng(enoten) sheeren straet ter eenre, die veltstraet ter andere, jan vande put westen

 

peeter hoeffmans, voor jan hoeffmans, voor jan wynen, van een stuck landts geheeten het busselen opt steevelt te coersel gelegen, reeng(enoten) henrick seuws noorden, en westen, vincent seyssens oosten, die hoeckstraet suyden

 

Folio 448v

 

huybrecht van herck, voor christiaen claes, voor bartholomeus thielens, van een stuck landts geheeten die binnemanshoeue, reeng(enoten) jan jacobs westen, sheerenstraet noorden, syn selffs erff oosten en suyden

 

jan van hout, voor peeter van hout, voor sebastiaen van hout, van een stuck landts te coorsel gelegen, reeng(enoten) die heusden straet westen, jan leyssens suijden, jan beckers noorden, jan steuens oosten

 

peeter vaes, voor christiaen claes, voor huybrecht dillen, van een stuck landts geheeten de hommellaeck, reeng(enoten) alert thielens oosten, jan leyssen westen, geert claes noorden, anna en maria vaes suyden

 

peeter vande weijer, voor jan smeets, van syne gedeelte vande paelmanshoeue reeng(enoten) die schrickheije suyden, lenaert smeets oosten, en jan truyens westen, vincent seyssens noorden

 

Folio 449r

mr. jan put, voor henrick put den jongen, voor aerdt neelens, van een hoffstadt metten hoff, eermael huys en hoff te coorsel gelegen, reeng(enoten) sheerenstraet noorden, peeter van postel oosten, henrick geerts westen, jan pauls suijden

 

jan smeets, voor maes cremers en leynken reyners kinder, vande helfft van een stuck landts te coorsel gelegen geheeten het reuken, reeng(enoten) sheeren aert suyden, henrick reyners noorden, sheeren straet westen, jan beckers oosten

 

henrick reijners, voor jan reijners, van syne wedergedeelte vanden voorss. stuck landts, reeng(enoten) jan smeets met die wederhelfft suyden, jan beckers oosten, sheeren straet westen, jan leijssens noorden

 

jan steuens, als man en momboir synder huysvrauwe anna schepers, voor joris schepers, voor anna beckers, vande helfft vande paelmans hoeue, reeng(enoten) louys lemmens mette wedergedeelte oosten, en westen, die schrickheyde suyden, en jan oriaens noorden

 

Folio 449v

 

louijs lemmens, voor theuwis beckers, vande wederhelfft vande voorss. paelmans hoeue, reeng(enoten) jan beckers oosten, peeter vande weyer westen, die schrickheye suyden, jan oriaens noorden

 

seruaes schepers, voor seruaes vandeput, van eenen hoff met een hoffstadt aende kerck te coorsel gelegen, eermael geweest huijs en hoff, reeng(enoten) jan magrieten westen, maria vaes oosten, lenaert smeets suyden, sheeren straet noorden

 

d’ erffgen(aemen) jacob meijen, voor wouter bellens, voor peeter bellens, van eenen hoff te coorsel gelegen, eermael geweest huijs en hoff, reeng(enoten) ghilis oriaens westen, d’erffgen(aemen) henrick meyen oosten, sheeren straet suyden, peeter stockmans noorden

 

huijbrecht henricx, voor maria cremers, voor henrick cremers, van huys en hoff te coorsel gelegen, reeng(enoten) jan beckers oosten, maria vaes erffgen(aemen) westen, sheeren straet noorden, syn selffs erff suyden

 

Folio 450r

 

den seluen, voor jan aerdts den jongen, voor frans cremers, vande wederhelfft der voorss. erffue aen syn huys en hoff gelegen, reeng(enoten) als voorss. tsamen by een getrocken voor beide parceelen

 

jan magrieten, voor ghilis mentens, voor jan vanden put, van een stuck broocx aende breedonck gelegen, reeng(enoten) joris van obbel oosten en suyden, marten steuens westen, syns selffs erff noorden

 

den seluen, voor lemmen poelmans, voor peeter kenens erffgen(aemen) , van een dachmael broocx gelegen aende breedonck, reeng(enoten) joris van obbel oosten, marten steuens westen, syn selffs erff suyden, die breedonck noorden

 

d’ erffg(enaemen) henrick beckers, voor jasper hoefftmans, voor jan hoefftmans, voor ste Breij van coorsel, van een stuck genaemt den heckpaer, reeng(enoten) henrick tielmans westen en suijden, sheeren straet noorden, catlyn seyssens met die wederhelft oosten

 

Folio 450v

 

catlijn seyssens, voor jesper hoeffmans, voor jan hoeffmans, vander wederhelfftt des voorss. erffue genaemt den heckpaer, reeng(enoten) d’erffgen(aemen) henrick beckers met die wederhelfft westen, sheerenstraet noorden, matheus hoefftmans oosten , den pastoir van coorsel suyden

 

peeter hoefftmans, voor marten kenis, voor ste Breij van coorsel, vande helfft van een broock gelegen aenden achtersten veltgaer genaemt den heckpaer, reeng(enoten) alaert thielens met die wederhelfft westen, sheeren straet suyden en noorden, henrick reijners oosten

 

alaert thielens, voor heer jan vanden put, voor marten kenens, voor ste Brey van coorsel, vande wederhelfft des voorss. erff, reeng(enoten) peeter hoefmans met die wederhelfft oosten, jan neelens westen en noorden, sheeren straet suyden

 

henrick reijners, voor gouaert berten, voor henrick luyten, van een stuck broockx aende coorselsche schans gelegen, reeng(enoten) geldermans oosten, lenaert smeets en jan huueneers westen, mr. jan truyens suyden, sheerenstraet noorden

 

Folio 451r

 

peeter steuens, voor peeter claes, voor jan willeborts, vande helfft van een stuck lants gelegen opt steenveldt, reeng(enoten) catlyn beerten met die wederhelfft suyden, sheeren straet westen en noorden, ghysen laermans oosten

 

catlyn beerten, voor gouaert beerten, voor peeter claes, vande wederhelfft van voorss. stuck landts, reeng(enoten) peeter steuens met die wederhelfft noorden, ghysen laermans oosten, ghilis wouters suyden, sheeren straet westen

 

ghilis wouters, voor marten kenis cum suis, van een stuck landts te coorsel gelegen, reeng(enoten) willem grieten suyden, d’erffgen(aemen) ghysen laermans oosten, catlyn beerten noorden, sheeren straet westen

 

d’erffgen(aemen) jan huyben alias van hamel, voor peeter neuen erffgen(aemen), voor reyner op straet, van een stuck broocx geheeten het eels, reeng(enoten) jan de best oosten, jan vaes westen, de roebeeck noorden, jan magrieten suyden

 

Folio 451v

 

peeter beckers, voor jasper hoefftmans, voor henrick heuueneers, vande helfft vanden steenbloock geheeten deuwten, nu genaemt het brielenbroock, reeng(enoten) sheeren straet oosten, jan huueneers noorden, henrick wynen westen, en(de) syn selff erff, en(de) peeter eygen suyden

 

de schans te veurtien voor ghilis mentens, reeng(enoten) henrick wynen westen, peeter beckers oosten, en noorden sheerenstraet suyden

 

d’erffgen(aemen) peeter beckers, voor ghiles menten, vande wederhelfft vanden voorss. erffue, reeng(enoten) peeter eygen oosten, de schans van veurtien westen, sheeren straet suyden, en(de) syn selffs erff noorden

 

adraen smets, voor peeter opstraet van synen gedeelte inden batenbempt reeng(enoten)  (niet vermeld)

 

Folio 452r

 

ghilis gaethoffs, voor henrick ghilis, voor reyner opstraet, vanden smalen bempt reeng(enoten) (niet vermeld)

 

christina bosmans, voor claes jans, voor henrick jans, vanden heulenteeren bloock, reeng(enoten) jan beckers westen, haer selffs erff noorden, d’erffgen(aemen) henrick put oosten, jan beckers henricx sone suyden

 

peeter vaes, voor christiaen claes, voor meuwis thielens, voor henrick gierts, vanden nieuwenbempt, reeng(enoten) peeter mertens oosten, die pastoryegoet van coorsel westen, paulus beckers suyden, thomas mentens noorden

 

den seluen, voor christiaen claes, voor huybrecht dillen, vanden voorss. nieuwen bempt, reeng(enoten) als voorss.

 

Folio 452v

 

den pastoir van coersel

 

jan beckers henricx sone, voor apollonia huyben, voor jeronimus huyben, van syne gedeelten int groot bloock, reeng(enoten) ( niet vermeld)

 

Folio 453r  Haexelaer en(de) Veurtien

 

d’erffgen(aemen) henrick beckers, voor adriaen wynen, van een stuck landts gelegen inde langen eijck, reeng(enoten) sheeren straet westen, die broeckstraet suyden, joris vrancken erffgen(aemen) noorden, en(de) jacob beckers oosten

 

jacob beckers, voor jan boonaerts (sic), voor jan wynen, van een bloock te haexelaer gelegen, reeng(enoten) sheeren straet oosten en noorden, willem magrieten suyden, ende hieronimus wendelen westen

 

henrick reijners en d’erffgen(aemen) jacob jamin, voor peeter wynen, van een stuck broucx te haexelaer gelegen, reeng(enoten) henrick kenens westen, jacob beckers oosten, die beeck suyden, d’erffgen(aemen) jasper hoemans noorden

 

Folio 453v

 

jan steuens, voor marten kenens, voor peeter bullekens, van een halfff boender te haexelaer gelegen, reeng(enoten) sheerenstraet oosten en suyden, jacob conincx westen, jan van erdenwech noorden

 

lambrecht lemmens, en d’erffgen(aemen) jan wynen, voor peeter wynen, van twee sillen broeckx te haexelaer gelegen, geheeten het gesuer, reeng(enoten) d’erffgen(aemen) henrick beckers oosten, en noorden, jan huueneers westen, jacob beckers suyden

 

d’erffgen(aemen) jan hauben, voor jan cuppens, voor jan van craywinckel, van een bloock gelegen te haexelaer, reeng(enoten) sheeren straet in dry syden, henrick reyners oosten

 

jacob claes, voor jan valentijns, voor thys lenaerts, vande helfft van een bleuckxken met een driesken aende getelingen gelegen, reeng(enoten) d’ erffgen(aemen) lambrecht geerts noorden en oosten, peeter zieuws westen, en d’erffgen(aemen) mr. ghilis beerten suyden

 

Folio 454r

 

d’erffgen(aemen) peeter zieuws, voor jan diricx, voor adriaen vander bancken, vande wederhelfft des voorss. erffs, reeng(enoten) jacob claes oosten, de getelingen suyden, die broeckstraet westen, d’erffgen(aemen) lambrecht geerts noorden

 

henrick reijners, voor henrick t’srycken, voor sebastiaen wynen van huys en hoff te vurtien gelegen, reeng(enoten) peeter steuens oosten, die veltstraet westen, sheeren straet behoudens eenen brabantschen vuytfanck suyden, d’erffgen(aemen) mr. ghilis beerten noorden

 

ghilis jacobs, voor geert ghysens, voor henrick weynen, van de helfft van eenen bempt te vurtien gelegen, reeng(enoten) jasper smeets met die wederhelfft noorden, mr. peeter jans westen, d’erffgen(aemen) henrick wijnen oosten, anthoen leyssens suyden

 

jasper smeets, voor geert ghysens, voor henrick wynen, vande wederhelfft vanden voorss. bempt , reeng(enoten) ghilis jacobs met die wederhelfft suyden, mr. peeter jans westen, aerdt van postel oosten, oriaen smeets noorden

 

Folio 454v

 

d’erffgen’aemen) henrick wynen, voor peter van hout, voor paulus van hout kinder, van een halff bunder landts geheeten het bommerslandt, reeng(enoten) mr. ghilis beerten oosten, syns selffs erffs suyden, henrick zieuws westen, d’erffgen(aemen) peeter smeets jannens sone noorden

 

henrick zeeuws, voor jan van hout, voor symen beckers, vander wederhelfft van t’voerss. Bommers landt, reeng(enoten) d’erffgen(aemen) henrick wynen oosten, huybrecht jacobs suyden, het busselen westen, vincent seyssens noorden

 

henrick tielemans, voor jesper tielemans, voor geert tielemans, vander heucken hoeuen nu genaemt puthoeuen, reeng(enoten) den pastoir van coorsel oosten, syn selffs erff noorden, sheeren straet suyden, en westen

 

den selue, voor peeter canden houe, voor vranck vrancken, voor ste Breij van coorsel, vanden kerckenbloock, reeng(enoten) sheeren straet noorden, jan beckers westen, d’erffg(enaemen) henrick beckers oosten, en syn selffs erff suyden

 

Folio 455r

 

d’erffgen(aemen) ghilis beerten, voor ghilis van hout, voor jan binnemans vanden esselen bosch reeng(enoten) adriaen smeets westen, huybrecht henricx noorden, sheeren straet suyden, jan stockmans oosten

 

noch van eenen euwt gelegen aenden hoogen bosch, geheeten dat boschenvat, reeng(enoten) vincent seyssens oosten, sheeren straet ter andere syden

 

d’erffgen(aemen) ppeter convents, voor vincent seyssens, voor kerst van ham, van een stuck landts, met eenen dries inde geytelingen gelegen, reeng(enoten) die geytelingen in twee syden, d’erffgen(aemen) lambrecht geerts noorden, en d’erffgen(aemen) peeter zeuws oosten

 

Folio 455v: niets

 

Folio 456r : Castel en Stall

 

d’erffgen(aemen) quiryn beckers, voor jacob beckers, voor jan reyners, van eenen bempt gelegen aende moelen te castel, reeng(enoten) die twee beecken, en(de) mr. vincent seyssens oosten, den molenbampt westen

 

jan beckers, voor bernaert seyssens, voor jan rutten, van een stuck landts te castel gelegen, genaemt het lanck stuck reeng(enoten) matheus seyssens, suyden oriaen schuermans, oosten sheerestraet noorden

 

d’erffgen(aemen) frans conuens, voor wouter vanden houe derffgen(aemen), van eenen bempt te castelgelegen aende moelen, reeng(enoten) quirijn beckers oosten, de maelbeeck westen

 

Folio 456v

 

valentyn jans, voor valentyn vanden houe, van een stuck landts te castel gelegen, waer van d’erffgen(aemen) valentyn valentyns die wederhelfft syn hebbende, genaemt t’lanck stuck, reeng(enoten) syn selffs erff oosten,en(de) westen lucia van hout noorden,d’erffgen(aemen) valentyn valentyns suyden

 

d’erffgen(aemen) valentyn valentyns, voor valentyn vanden houe, vande wederhelfft van het voorss. stuck landts, reeng(enoten) mattheus seyssens oosten, d’erffgen(aemen) henrick kenens westen, sheeren straet suyden, valentyn jans noorden

 

matthijs vanden putt, voor neelen wouters, van een stuck geheeten het groot kenens gaet te stall gelegen, reeng(enoten) t’goet van floreff ter eendre, die beeck ter andere

 

jan reyners, voor geert claes kinder, voor claes thys, van een hofffstadt in hunnen aenseel gelegen, reen(enoten) sheeren straet noorden, syns selff erff oosten, en suyden

 

Folio 457r

 

d’erffgen(aemen) bartel vanden weijer, voor geert claes, voor matthys valentyns, van een stuck landts te stall gelegen, reeng(enoten) sheeren straet ter dry syden, die stallbleuck ter vierder syden

 

matthys en aerdt conuents, voor matthys huueneers, vande wederhelfft van het voorss. stuck landts reeng(enoten) d’erffgen(aemen) bartel vandenweyer westen, jasper smeets

 noorden, mr. oriaen claes oosten, sheeren straet suyden

 

d’erffgen(aemen) lambrecht geerts, voor wouter rogeri, voor jan meulensteen, voor jan wynen, van een bloock gelegen achter die molensluyse, groot ontrent twee bunder, reeng(enoten) die maelbeeck suyden, jasper smeets noorden, d’erffgen(aemen) reyner van erpecom westen, en den castelschen dyck oosten

 

henrick sweerts, voor ghilis kenens, voor jan vanden kerckhoff, van huijs en hoff te castel gelegen, reeng(enoten) mathiewis witters oosten, d’erffgen(emen) barthel vanden weyer westen, henrick smeets suyden, sheeren straet noorden

 

Folio 457v

 

d’erffgen(aemen) michiel beckers, voor wouter beckers, vanden stalbloock te genestall gelegen, reeng(enoten) mr. adriaen nicolai suyden, jan reyners oosten, jasper smeets noorden, en(de) syn selffs erffwesten

 

mr. adriaen nicolai, voor peeter wynen, van een stuck alndts te stall gelegen, reeng(enoten) valentyn claes oosten, matthys huueneers westen, d’erffgen(aemen) michiel beckers noorden

 

den seluen, voor valentyn claes, voor lambrecht clercx, van eenen dries geheeten het geerken, reeng(enoten) die veltstraet oosten, d’erffgen(aemen) vincent seyssens suyden, syn selffs erff westen

 

d’erffgen(aemen) jan de best, voor jan vande kerckhoff, voor jan kenens kinder, voor den h. geest van beringen, vanden nieuwen bloock te gheenen stall gelegen, reeng(enoten) valentyn jans westen, d’erffgen(aemen) christiaen claes oosten, adriaen shuermans suyden, sheeren straet noorden

 

Folio 458r

 

christina bosmans, voor claes jans, voor paulus knap (sic), voor claes thys, van een stuck broockx in ouersel gelegen, reeng(enoten) die winterbeeck ter eendre, catlyn hauben kinder ter andere, willem geerts en henrick ermen ter derdere syden

 

jan beckers, met syn ?, voor valentijn valentijns, van twee weijerkens reeng(enoten) den hoogen bosch oosten, en(de) die gemynte aen dry syden

 

Folio Luyt den register anno 1602 den 5 december