RAH Film notariaat nr. 1462270

 

Item 1

L’an 12 – 14 Notaris Jean Guillaume Bampts. Nr. 204

 

Akte 1 - 7 thermidor an 12

Arnold Maes, kleermaker, wonend in Herk-de-Stad, en zijn echtgenote Marie Agnes Van Quaethoven lenen van Antoin Lathour, landbouwer wonend in Herck-la-ville. Voor een rente van 12 francs jaarlijks kregen ze de som van 220 francs, ingang vandaag. Pand: landbouwgrond in Herk-de-Stad sectie Dalemvelt 40a groot of 3 “mesures à semer”. Grenzend Van Quathoven, de Groenenweg, Pierre Vanopré van Donck. Opgemaakt in Herk in aanwezigheid van Arnold Roberti, landbouwer, en Henri Landtmeters, dokter in de medicijnen, beiden inwoners van Herk.

 

Akte 2 – 13 thermidor an 12

Caspar Waerniers, landbouwer wonend in Berbrouck, verklaart dat hij uit handen van Chretien Ceulemans, landbouwer wonend in Kermpt, in stukken van “ecus de six livres” de som van 72 francs ontvangen heeft. Afbetaling van een jaarlijkse rente van 3 francs 60 centimes of 3 “florins argent de Liege”. Pand: een goed in Kermpt. Opgemaakt in Herk. (inhoud niet volledig weergegeven).

 

Akte 3 – 14 thermidor an 12

Jean Michel Kips, president van het bureel van weldadigheid van het kanton Herk-de-Stad, Henri Kenens lid van dit bureel en vrederechter en eveneens lid Jean Landtmeters wonen allen in Herk en handelen als lid van het bureel van weldadigheid. Henri Peeters, wonend in Schulen, heeft vroeger van het bureel een hoeve gehuurd gelegen in Berbrouck, genaamd “Holrack”. Hij is nog geld ten achter. Ze komen tot de som van 900 francs. (inhoud niet volledig weergegeven).

 

Akte 6 – 17 thermidor an 12.

Marie Gertrude Van Melbeek wed. van L. M. Hermans, wonend in Herk-de-Stad met haar kinderen Laurent Hermans, notaris in Herk-de-Stad, Pierre Charles Hermans “premier suppleant du juge de paix” van het kanton Sint-Truiden, Jacques Francois Hermans eertijds “officier au service d’Hollande” wonend in Herk verklaren uit handen van Michiel Goedsbloets, wethouder wonend in Hasselt, in naam van Gerard, Caspar Arnaud Briers, wethouder in Hasselt en er wonend, de som van 1436 gulden 13 stuivers 2 oorden ontvangen te hebben als terugbetaling van een lening met jaarlijkse rente van 1350 en van 86 gulden 13 stuivers 2 oorden achterstallen.

De rente van 840 Luikse gulden, met inbegrepen de rente, maakt met de bovenstaande de som van 2698 francs 34 centimes. Goed in Schulen. (inhoud niet volledig weergegeven).

Getuigen: Francois Vandelaer en molenaar Henri Landerlooz, beiden van Herk.

 

Akte 155 – 6 fructidor an 13

Dominique Smets, echtgenoot van Elisabeth Aerts is landbouwer wonend in Lummen. Hij verkocht aan Mathieu Clemens, landbouwer in Zeelhem, een perceel weide gelegen in Zelem in het “Rotbrouck”, 30a groot. De weide grenst O. Libotton, Z. Jacobs, W. aan de goederen van Loobosch en N. aan Jacques Lambrechts. Verkocht voor 474 francs en 7 centimes, waarin niet inbegrepen zijn “les hausses”(verhogingen) volgens het proces verbaal van adjudication van 5 thermidor laatstleden, geregistreerd in Hasselt op 7 thermidor door ontvanger Orban die de rechten ontvangen heeft. Getuigen: Chétien Smets, chirurgijn, en Charle Roman Hoelen, particulier, beiden wonend in Lummen.

 

Akte 153 – 1 fructidor an 13

Pierre Smets en zijn echtgenote Christine Carmans, landbouwers in Meldert, verklaren dat ze aan Jean Clerx, landbouwer in Zeelhem, een stuk land verkochten gelegen in Zeelhem sectie Hees, ongeveer 50a groot. Het grenst O. Vansurpele, N. Jean Symons, Z. de koper en W. aan de goederen van het begijnhof van Diest. Verkocht voor 415 francs. Akte opgemaakt in Zelem onder Hees in het huis van herbergier Bernard Daniels, met als getuigen Pierre Jean Daniels en Pierre Goris, beiden landbouwers wonend in Zeelhem sectie Hees.

 

Akte 151 – 22 thermidor an 13

Christophe Cleenens, particulier wonend in Waenrode, met zijn zoon Mathieu Cleenens, landbouwer in Zeelhem, verklaren dat ze verkochten aan André Joseph Cantillon, rentenier wonend in Diest, een stuk akkerland gelegen in Haelen sectie Bloemendael, 30a groot. Het grenst O. aan de straat, Z. aan Cox Hemmelen, W. aan Adrien Cleeneers en N. aan Simon Cleeneers. Verkocht voor 725 francs. Opgemaakt in Lummen in de studie van de notaris in aanwezigheid van de beide notarissen Jean Guilliaume Bampts en Laurent Hermans van het kanton Herk-de-Stad.

 

Akte 143 – 7 thermidor an 13

Op bovenstaande datum verklaarde notaris Bampts op het bureau van registratie in Hasselt dat hij op 9 thermidor om 3u in de namiddag hooi en ongemaaide rogge wil verkopen in opdracht van Jacques Lambrechts, burgemeester van Zeelhem, en anderen.

Het gaat om hooi door de bovenstaande burgemeester en om koren van de minderjarige kinderen van Robert Vaes van Zeelhem door hun voogd Pierre Vaes, wonend in Zeelhem. Op allerheiligen moet het hooi betaald worden in handen van Lambregts in Zelem en het koren op 25 ventose e.k. in handen van Vaes.

Michiel Vaes van Schaffen (borg M. Gudens) koopt een eerste partij hooi voor 37 gulden 10 stuivers Luiks geld of 91 francs 77 centimes Frans geld.

Henri Vaes koopt een tweede partij voor 33 gulden of 39 fr. 11 ct.

Jean Lucas, borg Fr. Schrijvers, koopt voor 35 gulden of 41 fr. 48ct.

Een 4e schijf is voor P. Daniels voor 20 gulden of 23 fr. 70 ct.

De haver van de minderjarige kinderen werd verkocht aan:

1) Francois Vaes 58 gulden of 68 fr. 74ct.
2) François Vaes 65 gulden of 77 francs.
3) François Vaes 80 gulden of 94 fr. 81 cent.
Opgemaakt in Zelem in aanwezigheid van Gerard Vandermaesen en van Pierre Brems, beiden landbouwers in Zeelhem, als getuigen.

 

Akte 141 – verkoopsvoorwaarden voor publieke verkoop

Dominique Smets echtgenoot van Elisabeth Aerts, landbouwers in Lummen, zullen aan de meestbiedende een weide verkopen gelegen in Zeelhem. Een aantal voorwaarden zoals bij andere openbare verkopen met opbod.

Het goed is gelegen in Zelem in het “Rotbrouck” en is ongeveer 30 groot, paalt O. Libotton, Z. Jacobs, W. de goederen van Loobosch, N. Jacques Lambrechts.

Het goed werd voorlopig toegewezen aan Mathieu Clemens, landbouwer in Zelem, voor 400 gulden of 474 francs 7 centimes. Hij stelde 30 hogen. Toegewezen op 5 thermidor an 13 bij burgemeester Jacques Lambrechts in diens aanwezigheid en in die van Gauthier Vanuijtrecht, burgemeester gedomicilieerd in Linckhout.

 

Akte 140 – verhuur van 17ha weidegronden, 26 messidor an 13

Louis Charle Christophe Bisscoph, wonend in Lummen, als rentemeester van mevr. Louise Margaritte de la Marck douariere de Charle Marie Raimond d’Aremberg wonend in Brussel (zijn aanstelling is geregistreerd in Hasselt op 2 germinal an 12 en dateert van 20 ventose an 12) verklaart dat hij weiden verhuurd heeft aan Gauthier Vanuytrecht, burgemeester van Linkhout, en aan landbouwer André Put van Linkhout. Het gaat om: 1) een weide genaamd “Merlebrouck” onder Schulen, 9 ha 69a 96ca groot (10 bunders 19 grote en 1 kleine roede), grenzend jufr. Reijnders cum suis aan de ene, de heer Libotton aan de tweede en derde zijde en aan de vierde de beek genaamd “Vloot” en de heer Vandormael en consorten. 2) een weide genaamd “Graevenberg” onder Schuelen, 3ha 50a (3 bunders en half), palend aan Van Reppelen, aan de wed. Bollen, aan Roeyers en aan Gysens. 3) een weide genaamd “Smeetssille” in Schulen, ongeveer 2ha 35a, palend O. Arnould Wilsens, Z. de wed. Fabri van Hasselt, W. begijn Oeyen en N. de stad Herck. 5) een weide genaamd “de Drij Geswaeijen” gelegen in Schulen, 45a, palend de wed. Bollen, Joseph Droogen, Jean Lijnen en Gysens. 6) een weide genaamd “Breet Revier” onder Schulen, 1ha 80a, palend aan één zijde de gemeente van Lummen, de tweede gemeente Linckhout, de huurder Vanuytrecht en aan de 4e zijde Servaes Tuylen. De weiden worden verhuurd voor een termijn van 6 jaren met na 3 jaren de mogelijkheid tot opzegging door één van de partijen, te geschieden een half jaar vooraf. De huurperiode vangt aan op 5 messidor e.k. of 24 juni 1805. Jaarlijkse huurprijs: 310 ecus de six livres of 1837 francs 2 centimes.

De kosten voor de reparaties aan de waterwerken (aqueduc) in Linckhout, het schoonmaken van de Demer en de afwateringen van de weiden zijn tijdens de huurperiode te betalen door de huurders. De huurders moeten hun granen laten malen in de molen van de verhuurder en mochten ze daar slecht bediend worden moeten ze hiervan de verhuurder op de hoogte brengen. Ze mogen geen hooi verkopen of stukken onderverhuren zonder de verhuurder in kennis te brengen. Nog andere voorwaarden, zelf te lezen door geïnteresseerden.

Als garantie voor de verhuurder zet André Put als borg: een land in Linkhout genaamd “het Switsersblock” 20a groot (3 grote en 10 kleine roeden) grenzend aan Catherine Smets, de oude beek, Putmans en de straat genaamd “Vinne Straet”; een land genaamd “Thiende Baen” in Linckhout 20a groot, palend de “Thiende Baen”, Mathieu Caremans, de gemene heide en Adrien Michiels; een land gelegen in Linkhout 60a (een halve bunder) groot genaamd “Vennenhof”, palend de straat, Mathieu Carmans, Michel Jacobs en de heer Vaes van Selk; nog een perceel land in Linkhout genaamd “Vennenhof” van eveneens 60a en zelfde regenoten als hierboven. Deze 2 percelen vormen één geheel. Nog een land van 75a (2,5 dagmalen) dat één geheel vormt met aan ander toebehorend aan de heer Vanhees van Hasselt. Het grenst de straat aan 1 zijde, de rivier “Swartwater” of “oude Demer” aan de tweede, aan de weide “de Stravellen” ter derder en aan een land genaamd “Ketelberg” ten vierde. Verder nog een stuk land van 18a gelegen in Zeelhem onder Donderbosch, genaamd “de Gelinnee”, palend met 2 zijden aan de straat, aan C. Gressens en Vanhees.

De heer Gauthier Vanuytrecht stelt volgende goederen als pand:

Een stuk land gelegen in Linkhout, 15a groot, genaamd “Kerckhof”, O. de straat, Z. Ponet, W. Ponet, N. Luc Vanhees.

Opgemaakt in Lummen in het kasteel van de eigenares in aanwezigheid van molenaar Jean Joseph Hankar en landbouwer Lambert Haven, beiden wonend in Lummen.

 

Akte 138 – 21 messidor an 13

Gerard Schreynen van Lotsbergen echtgenoot van Anne Marie Beringhs, landbouwer in Haelen sectie Lotsbergen, verklaart dat hij uit handen van Pierre Francois Beringhs, zijn inwonende schoonvader, de som van 438 francs 51 centimes ontvangen heeft in meerdere schijven. Het geld maakt deel uit van haar kindsgedeelte en zal later ingebracht worden. Opgemaakt in Loksbergen in aanwezigheid van Melchior Vanham en Jean Henri Thomas van Lotsbergen, klompenmakers.

 

Akte 137 – 21 messidor an 13

Michel Smets echtgenoot van Anne Elisabeth Beringhs, landbouwers in Haelen sectie Lotsbergen, bekennen uit handen van hun schoonvader Pierre Francois Beringhs van Lotsbergen de som van 498 francs ontvangen te hebben in diverse schijven. Dit geld zal ingebracht worden na de dood van de schoonvader. Getuigen: Melchior Vanham, Jean Henri Thomas, klompenmakers.

 

Akte 136 – 21 messidor an 13

Pierre François Beringhs, landbouwer wonend in Haelen sectie Lotsbergen, weduwnaar van Anne Elisabeth Maes verklaart dat hij in huur gegeven heeft voor een termijn van 6 jaren aanvangend op 26 ventose an 14 aan Gerard Schreynen landbouwer wonend in Lotsbergen: een hoeve, schuur, graanzolder, moestuin en akkerland in één stuk gelegen in Haelen sectie Lotsbergen. Het geheel is 80a groot en grenst O. aan een bos toebehorend aan de heer de Blekken, Z. aan de erfgenamen van Arnoud Beringhs, W. de straat en N. Gerard Beringhs. Verder daar nog 30a land, palend O. la République, Z. Pierre Neyns, W. Guilliaume Vanhoute. Nog 60a land palend Michel Caubergen O., Z. de erfgenamen Boeijen, W. Jean Beringhs en N. de openbare weg genaamd “route de Louvain”.

60a akkerland gelegen idem, grenzend O. Gerard Beringhs, Z. Henri Reniers, W. de straat, N. Willems.

Huur: 126 francs per jaar. Eerste betaaldag op 25 ventose an 15. Een aantal voorwaarden te lezen door geïnteresseerden. De verhuurder reserveert zich gedurende de huurperiode de kamer aan de westerzijde met vrije in- en uitgang, een deel van de tuin, een vijfde van de fruitopbrengst. Mocht de verhuurder tijdens deze huurperiode sterven, dan mag de huurder kamer, tuin en fruit gebruiken voor 18 francs huur per jaar. Getuigen: Melchior Vanham en Jean Henri Thomas, klompenmakers wonend in Lotsbergen.

 

Akte 135 – openbare verkoop van gras op 18 messidor an 13

Openbare verkoop van te hooien gras gelegen onder Schulen op verzoek van de heer Cantillion qqa van Hasselt.

Om de koopsom te betalen krijgen te kopers tijd tot 1 vendemiaire of “fete d’ Hasselt”.

Het eerste gedeelte aan de Oostzijde werd toegewezen aan de heer Massa(?) landbouwer en herbergier in Sint-Truiden voor 109 fr. 3 centimes.

Het tweede gedeelte werd aan herbergier Libert Jansens van Sint-Truiden toegewezen voor 101 fr. 92ct.

Voor 93 fr. 62 ct werd het derde lot toegewezen aan F. Maris van Diepenpoel.

Opgemaakt in Schulen dans les bruieres in aanwezigheid van Arnol Soors, ongehuwde jongeman, en Francois Maris, landbouwer, beiden wonend in Herk-de-Stad.

 

Akte 133 – openbare verkoop van hooiwas op 13 messidor an 13

Hooiwas in Zelem verkocht op vraag van Michel Gressens, ex-notaris van Luik, als ontvanger van de graaf Degeloos, wonend in Berbrouck. Diverse loten verkocht aan Arnould Bax (cautionaire Jean Clerx), aan Francois Moons (borg Arnould Bax), Fr. Verboven (borg Henri Clerx), Mat. Gudens (borg Henri Vos), Antoin Vanderlinden (borg: M. Gudens), Pierre Luts (borg Sijmons), Christophe Vaes, Mathieu Gudens, Mathieu Gudens, Arnould Bax, Antoine Vanderlinden. In totaal gaat het om 600 francs 83 centimes. De verkoop ging door in het huis van burgemeester Jacques Lambrechts in Zeelhem in aanwezigheid van de getuigen bovenstaande Lambrechts en Jean Timmermans, landbouwer.

 

Akte 123 – 2 messidor an 13

Christophe Hoelen, exnotaris, echtgenoot van Anne Margueritte Croenaers, Jean Francois Ceyssens, landbouwer in Beringen, en Norbert Mathieu, Simon Antoine en Anna Caterine Croenaers, renteniers wonend in Beringen, hebben aan Antoine Vervoort, molenaar wonend in Beringen, een akkerland verkocht dat gelegen is in de gemeente Heusden, sectie Eversel. Het is ongeveer 140 a groot en grenst O. de weduwe Windelen, Z. aan Persoons, W. Barthelémi Mechelmans en N. aan de verkoper Norbert Mathieu Croenaers. De koper Vervoort mag het vanaf 10 frimaire an 15 in gebruik nemen. Verkocht voor 1819 francs, betaald in “six livres et Louis d’or”. Onbelast, enkel belastingen te betalen. Opgemaakt in Lummen, sectie Hagelsteen, bij Arnould Verpoorten in aanwezigheid van schoenmaker Gerard Jans uit Beringen en Antoine Belien, landbouwer uit Beringen. Verkopers en getuigen tekenen. Norbert M. Croonaerts tekent voor zijn zuster.

 

Akte nr. 120 – 25 prairial an 13                                                                                         518

Aankondiging, door notarissen Bampts en L. Hermans, van de verkoop van meubels en roerende goederen in de gemeente Haelen achtergelaten door Bernardin, pastoor van Zelk, op vraag van zijn universele erfgenaam Gabriel Bernardin, rentenier wonend in Tienen.

Op 25 prairial gaan beide notarissen, Jean Guilliaume Bampts en Laurent Hermans, notaris in Herk-de-Stad, over tot de openbare verkoop. De goederen bevinden zich in Haelen, onder Zelk, in het sterfhuis van de heer Bernardin, pastoor daar. Alle sommen tot 2 gulden dienen contant betaald te worden, voor de andere moet borg gesteld worden. Betaling uiterlijk op het einde van de volgende fructidor. Betalen in Herk of Lummen, volgens keuze van de koper. De verkoop zal gebeuren in courant Brabants zilvergeld, waarna de som wordt omgerekend in francs. De kosten belopen 10 cent per frank.

 

                                                                                                                           Francs/centimes

2                 chaises                                   la veuve Swennen, Herck                          0 – 77 – 0

2                 aut.                                         la veuve Swennen, Herck                          1 – 35 – 0

2                 aut.                                         la veuve Swennen, Herck                          1 – 45 – 0

2                 aut.                                         sieur Chapelle Frippieu à Diest                 1 – 00 – 0

2                 aut.                                         la veuve Swennen, Herck                          1 – 00 – 0

3                 aut.                                         Charle Schepmans a Haelen                      3 – 00 – 0

2                 aut.                                         veuve Swennen                                          1 – 05 – 0

2                 aut.                                         sr. Francis Thomas, Zelck                         0 – 15 – 0

1                 aut.                                         monsieur Van Ham, pastoor van Donck   4 – 25 – 0

1                 paravent                                 George Schepmans, Halen                         3 – 00 – 0

3                 nasses                                     Jean Pieraerts, Zeelhem                             0 – 35 – 0

1                 lit de camps                            mons. Kenens                                           12 – 00 – 0

1                 idem                                       Jean Landeloos                                          2 – 15 – 0

1                 filet                                        W. Jacobs, Halen                                       2 – 05 – 0

1                 poële                                      sr. Chapelle                                                4 – 75 – 0

                   quelques morceaux de fer      sr. Pieraerts van Zeelem                            2 – 15 – 0

1                 cuvelle                                   mons. Chapelle                                          1 – 40 – 0

1                 idem                                       mons. Chapelle                                          4 – 00 – 0

1                 chaise perlé                            de heer pastoor van Zelck                         1 – 10 – 0

1                 courte(?) fillé                         Bartholomé van Heanterjes(?)                  0 – 75 – 0

1                 table                                       Hub. Swennen                                            4 – 00 – 0

1                 table                                       Waut. Jacobs, Halen                                  1 – 05 – 0

1                 id.                                           Jean Landelooz, Herck                              1 – 80 – 0

1                 id.                                           mons. Hermans, pastoor Zelck                  0 – 65 – 0

1                 id.                                           sr. Ramakers, Rothem                                1 – 10 – 0

1                 id.                                           pastoor Zelck                                             0 – 35 – 0

1                 armoire                                   P. Panhuijsen, Zelck                                  5 – 00 – 0

1                 id.                                           Jean Daels, Diest                                     12 – 50 – 0

1                 chaises                                   F.Thomas, Zelck                                        1 – 10 – 0

1                 table                                       Bampts notaris                                           1 – 15 – 0

1                 armoire                                   Henry Rijsermans, Zelck                           2 – 65 – 0

1                 lit de camps                            pastoor van Zelck                                      4 – 00 – 0

1                 pupitre                                    mons. Chapelle van Diest                          2 – 40 – 0

1                 cuvelle (cavelle?)                  pastoor van Zelck                                      1 – 50 – 0

1                 poulailler                               pastoor van Zelck                                      0 – 75 – 0

1                 bibliotheque                           notaris Bampts                                           2 – 20 – 0

1                 armoire                                   Jacques Van der Eucken                            7 – 05 – 0

1                 cuvelle                                   Barth. Van Heantrijck, Halen                    0 – 95 – 0

1                 pot de terre                             Francois Thomas, Zelck                            0 – 85 – 0

1                 huillier                                   Francois Vlaeyen, Halen                           1 – 00 – 0

1                 armoire                                   F. Vanderleyden                                        6 – 00 – 0

4                 tableau                                   mons. Chapelle                                          0 – 50 – 0

1                 rasse (nasse?)                         pastoor van Donck                                     1 – 20 – 0

1                 mangeoire                              sr. Rijsermans                                            2 – 00 – 0

4                 tableau                                   Henry Claeskens                                        0 – 80 – 0

1                 poële                                      sr. Chapelle van Diest                               3 – 00 – 0

5                 tableaux                                 George Schepmans, Halen                         0 – 70 – 0

2                 tableaux                                 Swennen, vicaire in Herck                        0 – 15 – 0

3                 tableaux                                 Bampts                                                       1 – 05 – 0

1                 matelas                                   Bampts                                                       13 – 0 – 0

1                 matelas                                   Hermans                                                     16 – 0 – 0

1                 matelas                                   Francois Buvens van Zelck                       18 – 0 – 0

1                 matelas                                   Chapelle van Diest                                      2 – 0 – 0

1                 traversin                                 Jean Foque van Haelen                              4 – 00 – 0

1                 traversin                                 Jacques Van der Eycken                            3 – 00 – 0

1                 traversin                                 Chapelle, Diest                                          2 – 00 – 0

1                 couverture de lit                    Jean Foqué, Halen                                     8 – 25 – 0

1                                                              Conrard Gesellen, Halen                         10 – 50 – 0

1                                                              Henry Claeskens de Hansom                     4 – 25 – 0

1                 lodier                                      Chapelle, Diest                                          4 – 65 – 0

1                                                                                                                               4 – 25 – 0

1                 Paillasse                                 Jean Landerloos                                         3 – 00 – 0

1                 cage                                        Corswarem, Donck                                    0 – 70 – 0

6                 assiettes                                 de pastoor van Zelck                                 0 – 75 – 0

7                                                              Hermans                                                     1 – 00 – 0

4                                                              wed. Swennen                                            0 – 80 – 0

4                                                              adv. Lantmeters                                         0 – 85 – 0

7                                                              de wed. Lantmeters                                    0 – 90 – 0

2                                                              Bampts                                                       0 – 50 – 0

1                 cuvette                                   Corswarem, Donck                                    2 – 25 – 0

1                 terrine                                    pastoor Van Ham van Donck                    5 – 00 – 0

1                 theize                                     Kenens                                                       0 – 50 – 0

1                                                              pastoor van Donck                                     1 – 00 – 0

2                 assiette                                   Francois Buvens van Zelck                       1 – 30 – 0

6                 fourchettes                             Jean Foque                                                 1 – 20 – 0

3                 cuillier                                   pastoor van Halen                                      0 – 75 – 0

2                 plats                                       Jean Foque, Halen                                     3 – 00 – 0

3                                                              Kenens                                                       3 – 60 – 0

2                 plats                                       wed. Swennen                                            2 – 80 – 0

3                 assiettes                                 Francois Brusael                                        2 – 50 – 0

6                                                              Christien Ramakers                                   3 – 60 – 0

4                                                              Van Kerckhoven                                        2 – 85 – 0

6                                                              Renier Golen, Lotsbergen                       10 – 30 – 0

4                                                              Jacobs, Zelck                                             3 – 20 – 0

2                                                              wed. Swennen                                            2 – 20 – 0

3                                                              adv. Lantmeters                                         2 – 30 – 0

3                                                              wed. Swennen                                            2 – 40 – 0

1                 pot de chambre                      Francois Brusael, Zelck                             1 – 90 – 0

1                 poele a friere                          De Coster, Selck                                        1 – 65 – 0

1                 ecumoire                                Jean Daels van Diest                                 0 – 35 – 0

1                 lampe                                     Jacques Van der Eycken                            2 – 00 – 0

1                 casserole                                de Corswarem                                            0 – 55 – 0

1                 mortier                                   Pierre Dijck van Donck                             4 – 40 – 0

1                                                              pastoor van Zelck                                      1 – 05 – 0

1                 chandelier                              adv. Lantmeters                                         0 – 60 – 0

1                                                              Francois Brusael                                        0 – 80 – 0

1                 huillier                                   wed. Swennen                                            0 – 70 – 0

1                 pot a socolat                           Swennen, kapelaan Herck                         2 – 00 – 0

1                 cassetiere                                                                                                1 – 60 – 0

1                 marmitte                                 Jean Foqué, Haelen                                    1 – 00 – 0

1                                                              Chapelle                                                     3 – 10 – 0

1                 cage                                        Claeskens van Haelen                                4 – 25 – 0

1                 fer                                           pastoor van Zelck                                      1 – 00 – 0

2                 paniers                                   Daels van Diest                                          0 – 50 – 0

1                 miroir                                     kapelaan van Herck                                   0 – 60 – 0

1                 fusil                                        Ramakers, boer in Rothem                        4 – 00 – 0

1                 tableau                                   J. L. Claeskens                                           0 – 75 – 0

1                 miroir                                     Chapelle, Diest                                          1 – 35 – 0

1                                                              Jean L. Claeskens                                      6 – 25 – 0

1                 marmitte                                 George Schepmans, Halen                         2 – 60 – 0

1                                                              Van de Kerckhoven, Halen                       3 – 00 – 0

1                 tableau                                   pastoor van Zelck                                      0 – 05 – 0

1                 table                                       wed. Swennen                                            1 – 60 – 0

1                 armoire                                   Chapelle                                                     4 – 15 – 0

1                 table                                       pastoor van Zelck                                      2 – 50 – 0

1                 caffetiere                                pastoor van Donck                                     1 – 05 – 0

1                 fer a repasser                         Ramakers, fermier in Rothem                   2 – 15 – 0

2                 fers a repasser                        Francois Thomas, Zelck                             0 – 60 –0

1                 rape                                        Hub. Swennen                                            0 – 65 – 0

1                 cafsetierre                              Chapelle, Diest                                          1 – 60 – 0

5                 tasses                                      pastoor Van Ham, van Donck                   0 – 85 – 0

2                 moutardier                             wed. Swennen                                            0 – 60 – 0

5                 verres                                     pastoor van Donck                                     0 – 75 – 0

4                 verres                                     pastoor van Zelck                                      0 – 40 – 0

4                 verres                                     wed. Swennen                                            0 – 20 – 0

3                 verres                                     adv. Lantmeters                                         0 – 15 – 0

3                 verres                                     Kenens van Herck                                      0 – 40 – 0

1                 carafe                                     wed. Swennen                                            0 – 10 – 0

1                 pinte                                       pastoor van Zelck                                      0 – 15 – 0

1                 pinte                                       Henry Claeskens de Honsom                     0 – 15 – 0

6                 assiettes                                 Francois Buvens                                        1 – 05 – 0

1                 table                                       Francois Thomas                                       1 – 45 – 0

2                 sieges                                     Chapelle van Diest                                    0 – 40 – 0

2                 planches de chene                  Francois Brusael en Bartholomeus van

                                                                  Heanterijck                                                3 – 15 – 0

Totaal                                                                                                                       337 – 72 – 0

Opgemaakt in de pastorie van Zelck.

Handtekeningen van de notarissen Laurent Hermans en Bampts.

 

Akte nr. 119 – 20 prairial an 13

Anne Catherine Helven, landbouwster wonend in Donck voor 3/8

Antoine Kross rentenier wonend in Brussel in naam van Pierre Vanvellick, rentenier in Brussel, volgens handschrift van 11 germinal laatstleden dat gelegaliseerd werd door de burgemeester van Brussel en met hun zegel op 14 germinal an 13, moederlijke erfgenaam voor 1/8

Antoine Kross, rentenier in Brussel voorschreven, in naam van Marie Catherine Driessens weduwe van Gaspar Eliaens wonend in Dieghem arrondissement Brussel volgens private akte van 6 ventose an 13, gewettigd door de Roover burgemeester van Diegem, voor 2/8

Maximiliaen Wouters, smid wonend in Peidé dicht bij Brussel, in naam van (signe fonde de pouvoir de) Jean Hije veldwachter en zijn echtgenote Catherine Cox wonend in Gent via akte gepasseerd bij notaris Francois de Coninck in Gent op 1 germinal an 13, gelegaliseerd via rechtbank van eerste aanleg op 2 germinal an 13, voorzien van zegel en ondertekend door Vandeputte voor de resterende 2/8 delen

Deze laatsten zijn vaderlijke erfgenamen van Henri Vannuffel, overleden in Lummen op 26 pluviose laatstleden. Ze verkochten samen aan de heer Jean Hoelen, handelaar, en zijn echtgenote Claire Smets wonend in Lummen ongeveer 25 a grond gelegen in Lummen. Grenzend O. “le sentier”, Z de straat, W. Liefsoens, N. Joannes Driessens(?). Jaarlijks belast met 6 liards et demi / 7 centimes en half / aan de armen van Lummen. Verkocht voor 440 francs 85 centimes. Getuigen: Jean Gijsens, landbouwer in Donck, Jean Ramakers veldwachter wonend in Lummen.

 

Akte nr. 118 – 20 prairial an 13

Antoine Kröss, rentenier wonend in Brussel, in naam van Marie Catherine Driessens wed. van Gaspar Eliaers wonend in Dieghem arrondissement Brussel, via akte van 6 ventose laatstleden en gewettigd door de maire adjoint van Dieghem, voor 2/8

Maximiliaen Wouters, smid in Piedé bij Brussel, in naam van Jean Hije, veldwachter, en zijn echtgenote Catherine Cox wonend in Gent via akte van notaris Francois Jean Deconinck van Gent van 1 germinal laatstleden, voor 2/8

De heer Kross voorschreven in naam van Pierre Vanvellick, rentenier wonend in Brussel, via private akte van 11 germinal die gelegaliseerd werd door de burgemeester van Diest op 14 germinal, voor 1/8

Verkochten aan Anne Catherine Helven, landbouwster wonend in Donck, voor haarzelf en voor haar zoon Jean Gijsens, landbouwer wonend in Donck, een stuk akkerland gelegen in Lummen, genaamd “Magerpleck”. Het is ongeveer 70 a groot en grenst O. de republiek, Z. het begijnhof van Diest, W. de straat, N. Vanderhoedonck. Verkochten nog een vierde deel van een heide genaamd “het Verbrand”, ongeveer 15a groot, palend N. de straat, O. de erfgenamen van Jean Smets. Verkocht voor 229 francs. Getuigen Christophe Hoelen, exnotaris, Jean Ramakers veldwachter, beiden wonend in Lummen.

 

Akte nr. 117 – 20 prairial an 13

Anne Catherine Helven, landbouwster wonend in Donck voor 3/8

Antoine Kross rentenier wonend in Brussel in naam van Pierre Vanvellick, rentenier in Brussel, volgens handschrift van 11 germinal laatstleden dat gelegaliseerd werd door de burgemeester van Brussel en met hun zegel op 14 germinal an 13, voor 1/8. Moederlijke erfgenamen.

Antoine Kross, rentenier in Brussel voorschreven, in naam van Marie Catherine Driessens weduwe van Gaspar Eliaens wonend in Dieghem arrondissement Brussel volgens private akte van 26 ventose an 13, gewettigd door de Roover burgemeester van Diegem en geregistreerd in Vilvoorde op 8 ventose, voor 2/8

Maximiliaen Wouters, smid wonend in Peidé dicht bij Brussel, in naam van (signe fonde de pouvoir de) Jean Hije veldwachter en zijn echtgenote Catherine Cox wonend in Gent via akte gepasseerd bij notaris Francois de Coninck in Gent op 1 germinal an 13, gelegaliseerd via rechtbank van eerste aanleg op 2 germinal an 13, voorzien van zegel en ondertekend door Vandeputte voor de resterende 2/8 delen

Deze laatsten zijn vaderlijke erfgenamen van Henri Vannuffel, overleden in Lummen op 26 pluviose.

Ze verkochten aan Bernard Vandermaesen, handelaar wonend in Lummen, een groentetuin gelegen in Lummen die langs 3 zijden omringd is met een levende haag. Ze is ongeveer 5a groot en grenst O. Magdalena Lemmens, Z. de “sentier”, W. Joannes Driessens en N. Liefsoens. Verkocht voor 142 francs 21 centimes, betaald in “ecus de six livres”. Getuigen: Christofle Hoelen, exnotaris, en Jean Raemaekers, veldwachter. De getuigen wonen in Lummen.

 

Akte nr. 116 – 20 prairial an 13

Anne Catherine Helven, landbouwster wonend in Donck voor 3/8

Antoine Kross rentenier wonend in Brussel in naam van Pierre Vanvellick, rentenier in Brussel, volgens handschrift van 11 germinal laatstleden dat gelegaliseerd werd door de burgemeester van Brussel en met hun zegel op 14 germinal an 13, voor 1/8. Moederlijke erfgenamen.

Antoine Kross, rentenier in Brussel voorschreven, in naam van Marie Catherine Driessens weduwe van Gaspar Eliaens wonend in Dieghem arrondissement Brussel volgens private akte van 6 ventose an 13, gewettigd door de Roover burgemeester van Diegem, voor 2/8

Maximiliaen Wouters, smid wonend in Peidé dicht bij Brussel, in naam van (signe fonde de pouvoir de) Jean Hije veldwachter en zijn echtgenote Catherine Cox wonend in Gent via akte gepasseerd bij notaris Francois de Coninck in Gent op 1 germinal an 13, gelegaliseerd via rechtbank van eerste aanleg op 2 germinal an 13, voorzien van zegel en ondertekend door Vandeputte voor de resterende 2/8 delen

Deze laatsten zijn vaderlijke erfgenamen van Henri Vannuffel, overleden in Lummen op 26 pluviose. Ze verkopen aan Henri Theunis wonend in Lummen een stuk “de bois de raspe”, gelegen in Laeren. Het is 20a groot en geheten “den Heijbosch”, grenzend O. Wouters, W. Bervoets, N. Pierre Lucas. Belast met “un demi mesure” koren aan de armen van Lummen. Verkocht voor 76 francs 3 centimes. Getuigen: Christofle Hoelen en Jean Raemaekers.

 

Akte nr. 110 – 20 prairial an 13

Anne Catherine Helven, landbouwster wonend in Donck voor 3/8

Antoine Kross rentenier wonend in Brussel in naam van Pierre Vanvellick, rentenier in Brussel, volgens handschrift van 11 germinal laatstleden dat gelegaliseerd werd door de burgemeester van Brussel en met hun zegel op 14 germinal an 13, voor 1/8. Erfgenamen van moederszijde.

Antoine Kross, rentenier in Brussel voorschreven, in naam van Marie Catherine Driessens weduwe van Gaspar Eliaens wonend in Dieghem arrondissement Brussel volgens private akte van 6 ventose an 13, gewettigd door de Roover burgemeester van Diegem, voor 2/8

Maximiliaen Wouters, smid wonend in Peidé dicht bij Brussel, in naam van (signe fonde de pouvoir de) Jean Hije veldwachter en zijn echtgenote Catherine Cox wonend in Gent via akte gepasseerd bij notaris Francois de Coninck in Gent op 1 germinal an 13, gelegaliseerd via rechtbank van eerste aanleg op 2 germinal an 13, voorzien van zegel en ondertekend door Vandeputte voor de resterende 2/8 delen

Deze laatsten zijn vaderlijke erfgenamen van Henri Vannuffel, overleden in Lummen op 26 pluviose laatstleden. Ze verkopen aan Henri Jean Vanhenis, rentenier en “homme de loi” wonend in Lummen, een perceel akkerland gelegen in Schallebrouck, genaamd “den Voorsten Hof”, ongeveer 40a groot. Grenzend O., Z en N. aan de straat, W. de weduwe Vanoppen. Nog een weide gelegen in Schalbroek, ongeveer 40a groot, genaamd “het Bempdeken”, O. Jean Hulshagen, N. Pierre Schepers, Z. de koper, W. Anne Vanduren. Verkocht voor 1481 francs 47 centimes. Getuigen: Christofle Hoelen, exnotaris en landbouwer, en veldwachter Jean Raemaekers, beiden wonend in Lummen.

 

Akte nr. 109 – 17 prairial an 13

Henri Vanderhoeijdonck, landbouwer wonend in Heusden, Anne Catherina Geerts landbouwster wonend in Heusden, Henri Peeten rentenier wonend in Coursel maken zich allen eveneens sterk voor hun consorten; Jean Gerard Put, chanoine (kanunnik) en rentenier wonend in Beringen, maakt zich sterk voor zijn consorten; Jean Aerts landbouwer, echtgenoot van Marie Catherine Gaethofs, wonend in Meldert en tot slot Jean Vaesen landbouwer wonend in Beringen, zich sterk makend voor zijn consorten, hebben verkocht aan de heer Francois Denis Zerezo, rentenier wonend in Diest, “une piece de bois de haute futaie garnie des jeunes chenes” gelegen onder Gestel, genaamd “Driesenbosch”, ongeveer 18a groot. Grenzend O. de heer Put, N. Elis (!?), W. dezelfde Put en Elis en Z. Pierre Wellens van Lummen. Verkocht voor 702 francs “outre soixante douze hausses”, samen 774 francs. Verkocht bij Servaes Lemmens in aanwezigheid van de getuigen Jean Oeijen, landbouwer wonend in Gestel, en Jean Heskens, veldwachter wonend in Lummen.

Handtekeningen van: Henricus Van der Hoeydonck, Catrina Giers, Henri Peeten, Jean Gerard Put, J. Aerts, Joannes Vaes, Petrus Lodts, Wilhelmus Cranen, Franciscis Engelen, P. D. Zerezo, Joannes Oeijen, J. Heskens en notaris J. G. Bampts.

 

Akte nr. 108 – 15 prairial an 13

Paul Daniels, landbouwer wonend in Schaffen, verkoopt aan Pierre Daniels, “fermier” wonend in Zeelhem een weide gelegen in Laeren onder Lummen. Ze is ongeveer 25a groot en grenst O. Vanderhoedonck, Z. de Vlootgragt, N. en W. Vaes. Verkocht voor 118 francs 51 centimes. Verkocht in aanwezigheid van herbergier Joseph Vandermaesen van Lummen en van Pierre Cox landbouwer wonend in Tiewinkel.

 

Akte nr. 107 – geen datum; an 13

Verkoopcondities voor verkoop door Adrien Peeten en consorten wonend in Coursel, de erfgenamen Put en consorten, de erfgenamen Gaethofs en consorten, Servais Vaesen en consorten en uiteindelijk de erfgenamen van Jean Rijs van een bos met jonge eiken gelegen onder Gestel. Ongeveer 18a groot, genaamd “Driesen Bosch”, O. de heer Put, N. Elis, W. Put en Elis, Z. Pierre Wellens.

De koop werd voorlopig toegewezen aan Servais Lemmens van Gestel voor 465 gulden of 551 – 10 Frans geld en 30 hogen en nog eens 5 hogen. Opgemaakt in Gestel in het huis van Servaes Lemmens in aanwezigheid van Jean Raemaekers, veldwachter, en van Henri Ambroise Geerts, rentenier, beiden wonend in Lummen.

 

Akte nr. 102 – 7 prairial an 13

Verkoop van schapen onder Zeelhem op verzoek van de jongeman André Vaes. Er moet betaald worden bij de notaris voor 5 messidor of Sint Jan eerstkomend.

2                schapen                                  Guill. Kennes, Zeelhem                                 19 – 00

2                                                             Pierre Daniels, Zeelhem                                18 – 00

2                                                             J. B. Joors Lummen                                       25 – 00

2                                                             Timmermans Zeelhem                                   26 – 00

2                                                             Jean Pieraerts Zeelhem                                  23 – 50

2                                                             Jean Vaes Zeelhem                                        17 – 50

2                                                                                                                                  21 – 00

2                                                             Jacques Vaes, Zeelhem                                 17 – 00

2                                                                                                                                  14 – 00

2                                                                                                                                  18 – 50

2                                                             Pierre Vaes                                                    17 – 00

1                schaap                                    P. Daniels                                                       12 – 50

                                                                                                                                      _______

Totaal                                                                                                                            229 – 00

Getuigen: Mathieu Guedens, landbouwer, en Pierre Daniels, landbouwer, beiden van Zelem. Verkocht in Zelem.

 

Akte nr. 97 – 18 floreal an 13

André Colen, dagloner wonend in Schulen, is 72 jaar oud. Hij wil aan Marguerite Spex, dienstmeid wonend in Schulen, als teken van vriendschap een gift doen onder levenden. Ze krijgt een huis, stal en groentetuin gelegen in Schulen. Het geheel is ongeveer 12,5a groot. Het grenst O., Z. en N. aan de straat, W. aan de kerkfabriek van Schulen. De schenker woont er momenteel in. Mocht Marguerite sterven voor de schenker, dan zal het goed terug naar hem keren. Het goed wordt geschat op 240 francs. Opgemaakt in Schulen in het huis van exnotaris Pierre Plugers, in diens aanwezigheid als getuige en in die van Mathieu Jock, timmerman in Schulen.

 

Akte nr. 95 – 24 floreal an 13

Pierre Jean Moers, landbouwer wonend in Heusden sectie Eversel, heeft ontvangen van Pierre Heyligen en zijn echtgenote Marie Jansens, landbouwers in Donck, de som van 1659 francs 25 centimes. Moers zal deze som binnen 4 jaar terugbetalen, met ingang van 10 frimaire eerstkomend. Intrest 4%. Getuigen: veldwachter Jean Raemaekers, wonend in Lummen, en Jean Sneijers landbouwer wonend in Eversel. (“pour prêt de pareille somme que Heijligen lui a fait”)

 

Akte nr. 76 – 29 germinal an 13                                                                                                                    424

Verkoop op 4 floreal van “bois de raspe” op verzoek van Gerard Maris, landbouwer wonend in Schulen. Nr. 1 “74 fagots” werden voor 7 francs 11 centimes toegewezen aan Jord. Kellens. Andere kopers: Paul Hillen, de wed. Landmeters, de Heusch van Halen, Franc. Ramakers, Wal. Oeijen. Verkocht in Schulen in aanwezigheid van Gerard Vandereijken, maire, en van Mathieu Lafen, brigardier wonend in Herck.

 

Akte nr. 73 – 23 germinal an 13

Gerard Stappers, herbergier, en zijn echtgenote Marie Elisabet Debruyn, wonend in Lummen, verkopen aan Pierre Moons, timmerman wonend in Molem een rente van 50 francs 37 centimes. Valdag 23 germinal. De rente wordt geaffecteerd op een huis, stal, schuur, groentetuin en bakhuis van in het geheel 15a groot. Het goed grenst Arnould Wellens of zijn erfgenamen O., N. de straat gaande van Lummen naar Diest, W. sr. Liefsoons en Z. Claire Smets. Nog op een stuk land gelegen in Schulen, 75a groot, genaamd “den Cuyper” O. en Z. Vandelaer, W. Cox, en N. Vandereijken. Nog een perceel land gelegen in Schulen, 70a, genaamd “Berrebosch”, O. mevr. Stappers, Z. Francois Cleeren, W. en N. Vandereijken. Kapitaal 1007,40 franc. Opgemaakt in Lummen in het huis van de leners in aanwezigheid van Christofle Hoelen, exnotaris, en Pierre Fagnoulle, marquellier (kerkmeester), beiden wonend in Lummen.

 

Akte nr. 69 – 10 germinal an 13

Henri Kennes, landbouwer wonend in Geneijken onder Lummen, verkoopt aan Pierre Daniels, landbouwer wonend in Zeelhem. Deze laatste werd aangeduid als laatste koper volgens akte van 30 ventose laatstleden, zelfde notaris. Koop van een stuk akkerland gelegen onder Zeelhem op de plaats genaamd “Steenberg”, 70a groot, O. Jean Timmermans, N. Degeloes, W. Joseph Vaes, Z. de openbare weg. Aanslaan einde fructidor an 14, zoals artikel 7 van de verkoopsvoorwaarden bepaalde. Verkocht voor 1545 francs. Getuigen: Jean Hoskens, veldwachter, en Christofle Hoelen exnotaris.

 

Akte nr. 52 – 19 pluviose an 13

Gerard Boeijen weduwnaar, landbouwer wonend in Haelen sectie Lotsbergen, verhuurt voor een termijn van 12 jaren met ingang van 10 frimaire laatstleden aan Anne Elisabeth Boeijen, landbouwster wonend in Lotsbergen, een stuk akkerland gelegen in Lotsbergen, genaamd “Vosbonder”, ongeveer 130a groot. Grenzend O. Jean Serré, Z. de weduwe Fredricks, N. Smets, W. de openbare weg. Nog een akkerland daar, 80a groot, genaamd “Tinckens Landt”, O. de weduwe Fredricks, de begijn Tutenel N., Z. en W. de openbare weg. Nog een akkerland daar genaamd “de Dellen”, 130a, W. de republiek of het voormalig klooster van Mariendael, Jean Boeijen Z., het gasthuis van Diest N., Pierre Francois Beringhs van Cortenaken O. Te aanvaarden na de volgende oogst. Verhuurd voor 72 francs per jaar. De belastingen zijn voor de huurster. Opgemaakt in Lotsbergen in het huis van de huurster in aanwezigheid van de getuigen Jean Conincx, eigenaar zonder beroep wonend in Herck la Ville en Francois Bruijnincx, landbouwer wonend in Lotsbergen.

 

Akte nr. 51 – 16 pluviose an 13

Jacques Jordens en zijn echtgenote Marie Catharine Vranken, schoenmaker wonend in Schulen, lenen van Leonard Fillici, landbouwer wonend in Kermpt, voor een jaarlijkse rente van 25 francs 17 centimes (21 gulden 5 stuivers Luiks geld). Pand: een stuk akkerland gelegen in Schulen genaamd “Laerenman”, 20a groot, O. Francois Vanswartebroux, W. Marie Vrancken, Z. Anthoin Grauls en N. de straat; een huis, stal, tuin en grond in één stuk gelegen in Schulen, ongeveer 16a, O. de publieke weg, Z. en W. mevr. Stappaers, N. Jean Desiron. Voor 503,69 francs. Ze hebben het geld ontvangen in 85 ecus van 6 livres. Opgemaakt bij de notaris in Herck in aanwezigheid van Arnould Roberti, landbouwer, en Francois Jechtler, horlogemaker, beiden wonend in Herk-de-Stad.

 

Akte nr. 50 – 15 pluviose an 13

Balthasar Beerten, landbouwer wonend in Schulen voor de helft en Gerard Oeijen echtgenoot van Marie Beerten, landbouwers wonend in Schaffen, voor de andere helft. Oeijen heeft een huisje gekocht gelegen in Schulen, dat uitvoerig beschreven wordt in het proces-verbaal van toewijzing opgemaakt door deze notaris op 23 nivose laatstleden, en merkt dat hij niet bij machte is om het te betalen. Daarom heeft hij met zijn schoonbroer gemene zaak gemaakt en verkoopt hij aan Jacques Jordens, meesterschoenmaker wonend in Schulen, een huisje, stal, groentetuin en akkerland aan één stuk gelegen onder Schulen, ongeveer 16a groot. Grenzend O. de publieke weg, Z. en W. mevr. Stappaers, N. Jean Desie. Voorwaarde is dat de schouw half voor Jean Desie is. Dit goed is belast met een jaarlijkse rente van 2 gulden 5 stuivers uit een grotere rente en met 1 mesure koren aan de armen van Herck la Ville. Van deze renten betaalt Jean Desie evenveel. Verkocht voor 497 francs. Verkocht in de studie van de notaris in Herck in aanwezigheid van de getuigen Jean Vanmunster, handelaar, en Francois Jechtler, horlogemaker, beiden wonend in Herck.

 

Akte nr. 47 – 2 pluviose an 13

Arnould Buekeberghs, landbouwer wonend in Lummen onder Schallebrouck, heeft verklaard dat hij aan Joseph Swennen, landbouwer wonend in Sint-Truiden, de successie van een boomgaard verkocht van 55a groot gelegen dichtbij de stad Sint-Truiden. 1/5 ervan behoort toe aan Arnould voorschreven als erfgenaam van Pierre Swennen en Anne Plevoets, die beiden al jaren dood zijn. Buekeberghs stelt hem in zijn plaats. Over deze nalatenschap was er twist met Anne Marie Vinckebosch en haar afstammelingen, gedomicilieerd in Sint-Truiden. De rechten worden verkocht voor 36 francs, die Swennen binnen de 3 maanden zal betalen. Opgemaakt in Lummen bij Gerard Stappaers in aanwezigheid van de getuigen Jean Francois Vandelaer, rentenier wonend in Herck la Ville, en Lambert Jacobs, “homme de loi” en rentenier wonend in Lummen. De verkoper verklaarde dat hij nooit leerde schrijven.

 

Akte nr. 46 – 30 nivose an 13

Gerard Jouck, timmerman wonend in Schulen, verkoopt aan Henri Hussen, landbouwer wonend in Schulen, een stuk akkerland gelegen in Schulen, genaamd “Mierken”, 25a. Palend O. de wed. Wyens, Z. Wilsens, N. de koper. Belast met een jaarlijkse rente van 22 gulden Luiks geld of 50 gulden kapitaal, akte van notaris Plugers van Schulen van 12 maart 1792. Verkocht voor 14 francs boven de last. Als onderpand voor de rente stelt de koper een stuk land genaamd “Mierken”, 25a groot, O. Gerard Maris, Z. Wilsens, W. de koper en N. het stuk dat hier verkocht wordt. Opgemaakt bij de notaris in Herck in aanwezigheid van Jean Vandekerckhof en Arnould Roberti, beiden landbouwers van Herck.

 

Akte nr. 45 – 30 nivose an 13

Anne Vanrusselt weduwe van Mathieu Windmolders, Marie Gertrude en Pierre Windmolders, alle 3 landbouwers wonend in Herck la Ville sectie Schakkenbrouck, verkopen aan George Windmolders, landbouwer in Schackenbrouck, als voogd van de minderjarige kinderen van Herman Vandereijcken en Marie Gertrude Windmolders een stuk akkerland gelegen in Schackenbrouck, 18a groot (3 verges et demi), afkomend van Jacques Schobbers. Palend O. de minderjarigen voorschreven, Z. de Winterbeek, W. George Windmolders en N. Elisabeth Windmolders. Verkocht voor 118,51 francs. Opgemaakt bij de notaris in Herck la Ville in aanwezigheid van de getuigen Arnould Roberti en Francois Jechtler, beiden landbouwers wonend in Herk-de-Stad.

 

Akte nr. 44 – 30 nivose an 13

Balthasar Beerten, landbouwer wonend in Schulen, verkoopt aan Pierre Weyns, eveneens landbouwer in Schulen, een weide van 25a groot in Schulen, genaamd “den Poel”. Ze is onverdeeld met de koper. O. Coninx van Hasselt, W. Vandevin, N. Francois Cleeren. Voor 77 francs. Opgemaakt in Herck la ville met als getuigen Arnould Roberti en Jean Vandekerckhof, beiden landbouwers wonend in Herk-de-Stad.

 

Akte nr. 41 – 23 nivose an 13

Verkoopscondities voor verkoop door Balthazar Beerten, landbouwer wonend in Schulen voor de helft, en Gerard Oijen landbouwer in Schaffen voor de andere helft van een huis, stal, schuur en akkerland gelegen in Schulen, 16a groot. Palend O. de straat, Z. en W. mevr. Stappers en N. Jean Desie. De schoorsteen behoort voor de helft aan Jean Desie. Hogen met hogen van 5 of 10 gulden per keer. Lijcop een kwart ton bier. Goed is belast met een rente van 2 gulden 5 stuivers uit een grotere rente aan Jean Desie en met 1 maat koren aan de armen van Herck. Voorlopig werd de koop toegewezen aan Gerard Oijen, verkoper voor de helft, voor 600 francs. Toegewezen in het huis van Gerard Vandereycken in Schulen in aanwezigheid van de getuigen Jacques Francois Hermans en Jean Francois Vandelaer, beiden van Herck.

 

Akte nr. 39 – 17 nivose an 13

Henri Sampermans, Willeaume Vandereyt, Nicolas Cornodensis, Jacques Vandereyken, Gauthier Geuvers, Guilliaume Groesemans, Jean Celis, Mathieu Thijs, Pierre Vandenhove, Williaume Groesemans, Jean Vandevort, Willeaume Degeling, Godfroid Bex, Henri Vandevoort, Philippe Vandenroeij, Martin Lemmens, Pierre Pluijmers, Francois Vanswartebrouck, Jean Erkens, Renier Paerthus, Pierre Gelders, Jean Foups, Gerard Everaerts, Gilis Neutelers, Willeaume Gelders, Caspar Waerniers, Willeaume Vanoppen, Jean Caerlens, Arnaud Liefsoons, Martin Vliegen, Pierre Jean Liefsoons, Willeaume Gelders, Caspar Celis, Cornele Engelen, Francois Schurmans en Henri Hiemelers zijn eigenaars of landbouwers wonend in Berbrouck leggen een verklaring af ten voordele van Pierre Vliegen, rentenier en distilateur wonend in Berbrouck. Ze wensen dat hij als burgemeester zijn broer Arnaud Vliegen zou vervangen. Het gaat om een vrije en spontane verklaring. Opgemaakt in Berbrouck in het huis van Francois Vanswartebrouck, herbergier, “à l’enseigne de la maison d’ardoises”. Getuigen: Jacques Aragou, griffier van het bureau van het vredegerecht en Willeaume Landtmeters, ontvanger van het bureau van weldadigheid van het kanton Herck, beiden wonend in Herck.

 

Akte nr. 37 – 17 nivose an 13

Pierre Bex en zijn echtgenote Marie Elisabeth Beerten, landbouwers wonend in Spalbeek, verkopen aan Jean Dieu Donné Hermans, maire adjoint en rentenier met domicilie in Herck la Ville, een stuk bos omringd door jonge eiken, ongeveer 50a groot gelegen onder Stevoort. Het betreft de helft van een groter bos met Jacques Vesters, gelegen zuidwaarts. Grenzend O. de republiek of de Dames Blanches van Hasselt (Witte Nonnen), Z. Briers, N. Jacques Vesters en ook W. Verkocht voor 540 francs. Opgemaakt in het huis van de verkopers in Spalbeek. Getuigen: Pierre Theunis, dagloner wonend in Herk-de-Stad, en Jean Foerier landbouwer wonend in Spalbeek.

 

Akte nr. 38 – 17 nivose an 13

Pierre Bex en zijn echtgenote Marie Elisabeth Beerten, landbouwers wonend in Spalbeek, verkopen aan Jean Dieu Donné Hermans, maire adjoint en rentenier met domicilie in Herck la Ville een stuk akkerland gelegen onder Spalbeek, genaamd Beekbonder. 70a groot, palend O. de straat, Z. de verkopers, W. Roelaers van Hasselt. Onbelast. 900 francs. Opgemaakt in het huis van de verkopers in Spalbeek. Getuigen: Pierre Theunis, dagloner wonend in Herk-de-Stad, en Jean Fourier landbouwer wonend in Spalbeek.

 

Akte nr. 28 – 12 frimaire an 13

Balthasar Beerten landbouwer in Schulen voor 5/6 en Gerard Oeijen echtgenoot van Anne Marie Beerten, landbouwer wonend in Schaffen voor 1/6 verkopen aan Martin Beerten, landbouwer in Schulen een perceel akkerland in Schulen in de Geskenshoven, 10a groot. O. de koper, Z. en W. Jean Iven en N. de straat. Verkocht voor 60 francs. Opgemaakt in Herck la Ville. Getuigen: Henri Roolans en Jean Vandekerckhof, landbouwers in Herck.

 

Akte nr. 25 – 7 frimaire an 13

Gerard Jouck timmerman wonend in Schulen, verkoopt aan Pierre Jean Vos, landbouwer in Schulen, een weide van 25a genaamd “Litsesilleken”, de helft van een grotere weide onverdeeld met de heer Vandelaer van Herck, gelegen onder Schulen. O. Gerard Oeijen van Schaffen, Z. de rivier genaamd “Vielle Lack”. Voor 177 francs. Opgemaakt in Herk in aanwezigheid van getuigen Jean Vandekerckhof, landbouwer, en Henri Landerloos, timmerman, beiden van Herk-de-Stad.

 

Akte nr. 24 – 4 frimaire an 13

Lambert Burgs, landbouwer wonend in “Tergoust departement de la Zelande” heeft verkocht aan Girra Jouck, timmerman wonend in Schulen, 3 stukken zowel weide als land. Het 1/5 van een weide van 25a gelegen in Schulen, genaamd “de Zes Roedens”, O. Moermans van Herck, Van Hees van Sint-Truiden. 1/5 van een perceel land van 20a genaamd “Mierken”, O. de weduwe Wijns, Z. Wilsens, N. en W. Henri Husson. 1/5 van een perceel weide “Litsesilleken”, 25a, O. Oeijen, Z. de rivier genaamd Oude Laak. Verkocht voor 100 francs. Opgemaakt in Herk in aanwezigheid van getuigen Jean Vandekerckhof, landbouwer, en Henri Landerloos, timmerman, beiden van Herk-de-Stad.

 

Akte nr. 19 – 30 brumaire an 13

Balthasar Beerten, landbouwer in Schulen, en Gerard Oeijen, landbouwer in Schaffen, stellen goederen te koop. Verkoopsvoorwaarden: o.a. 1% lijfcoop.

Verkopen: huis, stal, schuur, tuin en land in één geheel, gelegen in Schulen, 16a. Grenzend O. de straat, Z. en W. mevr. Stappaers, N. Jean Desie. De schouw is voor de helft van Jean Desie. Het huis is belast met een jaarlijkse rente van 2 gulden 5 stuivers uit een grotere rente met Jean Desie, elk voor de helft. Verder nog met een maat koren per jaar aan de armen van Herck la Ville. Verkopen nog een land in Schulen in de Geskenshoven, 8a groot, O. Martin Beerten, Z. en W. Jean Iven, N. de straat. 1/3 van een weide in Schulen, onverdeeld met Pierre Weyns en Vandebeek, genaamd “den Poel”. In het geheel 25a groot, O. Conincx van Hasselt, W. Williaume Vandevin en N. Cleeren. 1/12 van een land genaamd “Herlenhof”, 10a, grenzend Martin Beirten en Balthasar Berten.

Het huis werd voorlopig toegewezen aan Gerard Vandereyt van Schulen voor 612 francs. Het tweede kwam op 54 francs, het derde aan 72 francs aan Gerard Vandereyken. Getuigen: Jean Francois Vandelaer van Herck en Francis Cleeren, landbouwer van Schulen.

 

Akte nr. 18 – 30 brumaire an 13

Balthasar Beerten, landbouwer in Schulen voor 5/6, en Gerard Oeijen, landbouwer in Schaffen, voor 1/6 stellen bomen te koop aan de meestbiedende. Verkocht in het totaal voor 63,40 francs. Kopers zijn Lambert Dekens Herck, Jean Kerckhof Herck, Vandereyken, maire; Herm. Vandereyken; Gerard Vandereyken; Jean Vanaken; Raemaekers, B. Beerten.

Verkocht in Schulen in aanwezigheid van Lambert Dekens en Jean Oeijen, beiden landbouwers, respectievelijk wonend in Herck en Schulen.

 

Akte nr. 17 – 26 brumaire an 13

Voor de notarissen Hermans en Bampts verscheen Michel Guffens “homme de loi”, wonend in Berbrouck. Hij kreeg opdracht van Jean Guilliaume de Borchgrave eigenaar wonend in Bovelingen, “commune de Marlinnes”en Gabriel d’Andelo eigenaar wonend in Cambron Saint Vincent departement de Jemappe (Henegouwen) die als voogden zijn aangesteld over de minderjarige kinderen van Guilliaume Antoine Bernard Degeloes en van Marie Therese Theodore d’Angelot, zijn echtgenote. Dit gebeurde via akte van 27 prairial an 11 voor notaris Jean Corswaren van Hasselt. Guffens verhuurde aan Jacques Vaes, landbouwer in Zeelhem, de hoeve van Loobos gelegen in de gemeente Zeelhem met weiden, bos en land erbij. Het geheel bedraagt, zonder garantie van de maat, 40ha. Voor een termijn van 6 jaar met ingang van 25 ventose an 13. Uit de voorwaarden: de huurder mag turf steken voor zijn gebruik op voorwaarde dat hij de gaten weer opvult. In geval van overstroming, hagelslag, brand…. kan enkel vermindering op de huursom bekomen worden indien de verhuurder ervan dadelijk in kennis werd gesteld. Verhuurd voor 1200 francs per jaar, te betalen in 2 keer. De helft moet betaald worden op 25 ventose en de andere helft op 10 frimaire. Opgemaakt in Herck la Ville.

 

Akte nr. 10 – 16 brumaire an 13                                                                                          272

Om 10u voormiddag verkoop van dennenbomen in Lummen, eigendom van Charle Tits, priester, en consorten van Lummen. De opbrengst bedraagt 152,25 francs. Getuigen: Jean Schreurs, landbouwer in Schulen, en Gerard Stappaers, herbergier in Lummen. Kopers: Cleeren, Schulen; Mert. Pulinx Schulen; Wil. Vanbrabant Schulen; Jean Schreurs Schulen; Arnd. Vandereyken Schulen; Peeter Dekkers Lummen; G. Motmans Schulen; Jean Oeijen Schulen; Jean Luijten; Tilman Vos Schulen; Jean Desie Schulen; P. Cox Lummen; Ant. Lathour; Lamb. Vandermaesen; Mart. Vliegen Donck; Gerard Stappaers; Kenens Lummen; Wil. Vanmol.

 

Item 2

1806 - Notaris Jean Guillaume Bampts. Nr. 205

 

Akte nr. 3. 06 januari 1806.

Jacques Vanhaet, landbouwer wonend in Haelen, draagt tot behoef van Mathieu Clemens, landbouwer wonend in Zeelhem, een jaarlijkse rente op van 14 francs 22 centimes, betaalbaar elk jaar in Zelem en voor het eerst op 6 januari 1807. Hypotheek: een land in Haelen van 30a groot op de “Mettenberg”, N. Guilliaume Loozen, O. de goederen van de pastorij van Zellick, W. Kips. Geleend: 337,17 francs. Opgemaakt in de studie van de notaris in Lummen in aanwezigheid van herbergier Joseph Vandermaesen en van Chrétien Smets, chirurgijn (heelkundige).

 

Akte nr. 6. 16 januari 1806.

Pierre Lambregts, landbouwer wonend in Schulen, verklaart dat hij van Willeaume Jansens, landbouwer wonend in Lummen sectie Tiewinkel, de som van 296,28 frank ontvangen heeft. Hiermee betaalt Jansens een rente af van 10 gulden jaarlijks Luijks of 11,85 francs jaarlijks. Lambreghts had deze gekocht van Francois Neutelaers en consorten via akte van notaris L. Hermans van Herck op 21.02.1796. Getuigen: Jean Hoskens, veldwachter, en Chrétien Smets, heelkundige, wonend in Lummen.

 

Akte nr. 14. 12 februari 1806.

Christophe Hoelen, landbouwer en exnotaris wonend in Lummen, heeft als huurder van een hoeve, molens, landen, weiden en aanhang gelegen in Terlaemen, in navolging van de huurovereenkomst die opgemaakt werd door notaris Raijmakers van Petit Jamin op 8 januari laatstleden (geregistreerd in Sint-Truiden op 11.01), en als borg voor mr. J. G. Deborchgrave, eigenaar op het kasteel van Bovelinge gemeente de Marlinne zijn kindsgedeelte gesteld of een vijfde deel van een hoeve gelegen in Lummen, genaamd “den Hoogen Hof” met akkerland inbegrepen ongeveer 2ha groot. Bovendien een land genaamd “Sleegerhof”, 90a groot, in Lummen; een land in Lummen genaamd “Langenweg” 60a groot; een land in Lummen genaamd “de Heyde” 1ha 60a groot; een weide genaamd “den Helder”, gelegen in Lummen, 1 ha groot; een hooiland genaamd de Laeserij 2ha groot in Lummen; een land in Lummen genaamd “Copisblock” 1ha groot; een hooiland op de plaats genaamd “Voort” in Lummen, 80a; een bos genaamd “den Tist” in Lummen, 30a groot; een land genaamd “Dijkland” in Lummen 80a; een weide in Lummen aan de Molenweg 60a groot; een weide gelegen in Lummen achter de molen 45a; een bos in Lummen genaamd “den Droogeman” 50a; een bos in Mellaeren onder Lummen van 30a groot; een bos in Lummen van 35a groot; een bos in Lummen in de Boschstraet gelegen 65a groot; een hoeve met aanhang en akkerland in Laeren onder Lummen in het geheel 1ha 80a; een land in Lummen genaamd “Woutershof” 35a; een land in Lummen genaamd “Bosken” 40a; een land in Lummen genaamd “Lindemortel” 55a; een land daar genaamd “de Streep” 30a; een weide in Lummen genaamd “de Kuijlkens” 90a; een hooiland genaamd “Katerman” 95a; een weide in Lummen genaamd “Huijsdonck” 85a; een huis met tuin in Lummen 7a groot; een land onder Linckhout genaamd “Clerx Goore” 1ha 20a groot; een weide in Linckhoud genaamd “de twee Herken” 40a. Deze goederen horen aan Hoelen voor zijn deel toe in naakte eigendom en aan zijn moeder Anne Wellens, wonend in Lummen, voor het vruchtgebruik. Zij stemt erin toe samen met haar zoon Christophe Hoelen deze goederen als borg te zetten en te hypothekeren voor zover zijn kindsgedeelte reikt. Voor het gemak worden eigendom en vruchtgebruik hier op de som van 2200 francs genomen, waarvoor de heer De Borchgrave deze borgstelling mag laten inschrijven in het hypotheekkantoor, conform de wet van 11 brumaire an 7. Opgemaakt in het huis van Anne Wellens voorschreven in aanwezigheid van Chretien Smets, chirurgijn, en Theodore Alenus, schrijnwerker, beiden wonend in Lummen.

 

Akte nr. 28. 20 maart 1806.

Guilliaume Bielen, schrijnwerker wonend in Halen, heeft verkocht aan Jean Baptist Fais, steenhouwer wonend in Diest, de meubele goederen en handelswaar hieronder vernoemd: 2 houten koffers met de kleren van zijn echtgenote, een eikenhouten sécretaire met een soort koffer erop met 2 vleugels in glas; 3 bedden en 1 matras, 4 koperen kookpotten, 1 koperen kooppot met hengsel, 36 tinnen borden, 8 tinnen schotels, een winkel met koperen balansen en hun gewichten; enkele waren die zich nog in de winkel bevinden en de gehele keukenset, te lang om op te noemen, niets uitgesloten behalve het schrijnwerkersgerief, een bed met toebehoren en de kledij van de verkoper. Prijs: 1050 francs. Omdat de koper het geld niet bij de hand heeft, zal hij zorgen voor de voeding van drie kinderen van de verkoper tot ze de leeftijd van 20 jaren bereikt hebben, dat jaar inbegrepen. De kinderen om wie het gaat zijn Catherine Bielen, 15 jaar, Thérèse Bielen 12 jaar, Benedicte Bielen 9 jaar. Wat de kleding van de kinderen betreft, zijn ze tot last van de verkoper Willem Bielen, hun vader, maar verder niets. Opgemaakt in de studie van de notaris in Lummen in aanwezigheid van  Chrétien Smets, chirurgijn, en van van Pierre Fagnoulle, kerkmeester, beiden wonend in Lummen. De koper kan niet schrijven.

 

Akte nr. 29. 20 maart 1806.

Francois Peeters, landbouwer wonend in Schulen, heeft verkocht aan Pierre Jean Vos, landbouwer in Schulen, een stuk akkerland in Schulen genaamd “Langvelt”, 15a groot, O. Lambert Vrancken, Z. de weduwe Grauls, W. de weduwe Gijsens en N. de weduwe Vrancken. Aanvaarden Sint Andries e.k. Prijs: 207 francs. Opgemaakt in de studie van de notaris in Lummen in aanwezigheid van  Chrétien Smets, chirurgijn, en van van Pierre Fagnoulle, kerkmeester, beiden wonend in Lummen. Koper en verkoper hebben verklaard dat ze niet kunnen schrijven.

 

Akte nr. 31. 31 maart 1806.                                                                                                 872

Jean Vaes, veehouder op Loobosch onder Zeelhem, zal aan de meestbiedende schapen verkopen. Tegen Sint Jan 1806 moet de koop voldaan worden bij de notaris in Lummen.

De aankoop gebeurt op risico van de koper. 10% extra betalen door kopers voor kosten. De voorwaarden werden voorgelezen aan de omstaanders op de boerderij van Loobosch in Zeelhem. Werden verkocht:

·       2 schapen                                           Guilleaume Kennes van Zeelhem                     17,77

·       2 schapen                                           Jean Pieraerts van Zeelhem                              15,69

·       2 schapen                                           Henri Bockmans, Zeelhem                               16,59

·                                                                                                                                        13,03

·                                                                Christ. Vaes Zeelhem                                       14,51

·                                                                Henri Bockmans voorschreven                          7,11

·                                                                Mathieu Gudens                                               11,88

·                                                                Guil. Kennes                                                     18,96

·                                                                                                                                        13,03

·                                                                Pierre Inpanis Linckhout                                  14,22

·                                                                Guil. Kennes                                                     23,70

·                                                                                                                                        24,88

·                                                                Lambrechts, maire in Zeelhem                         23,70

·                                                                Henri Jacobs’ zoon Linckhout                         24,88

Totaal                                                                                                                                239,92

Getuigen: Jean Timmermans landbouwer en Jacob Lambrechts maire en landbouwer, beiden wonend in Zeelhem.

 

Akte nr. 52. 20 mei 1806.

Henri Berckx, landbouwer wonend in Lummen, heeft voor een periode van 6 opeenvolgende jaren verhuurd, met ingang voor het land na de aanstaande oogst en voor het huis half maart 1807, aan Joseph Berckx, landbouwer wonend In Curingen: huis, stal, schuur, tuin en akkerland in één geheel gelegen in Curingen, ongeveer 60a groot. Het grenst O. la dame Crassi, Z. Arnoud Neijs; een akkerland daar genaamd “Sunmenshof”(?), 60a groot, O. Dionijse Neijs, Z. de straat, N. Horions. Nog een akkerland daar gelegen, genaamd “Monderick”, 30a groot, O. Scholteldee, Z. Laurent Jacobs, W. Lambert Vos. Huurprijs: jaarlijks 105,48 francs, in 2 maal te betalen, namelijk op Sint Andries en half maart. Telkens de helft. Eerste maal Sint Andries 1807. Lasten zijn voor huurder. Daken onderhouden zodat de regen buiten blijft. Ook binnen en buiten het huis reparaties aanbrengen. Grote reparaties zijn niet tot zijn last. Dezelfde gewassen op de goederen laten. De verhuurder behoudt in het huis een kamer voor voor Elisabet Vandebrouck, een “parquet” in de tuin en een klein stuk land genaamd “Eenen Pand”. Mocht Elisabeth sterven tijdens deze periode, dan kan de huurder deze kamer en goederen gebruiken zonder dat de huurprijs naar omhoog gaat. Opgemaakt in Lummen in aanwezigheid van getuigen Joseph Vandermaesen, herbergier, en Chétien Smets, heelmeester, beiden wonend in Lummen.

 

Akte nr. 58. 28 mei 1806.

Joseph Vaes en zijn echtgenote Elisabeth Kimps , zonder beroep en wonend in Zeelhem, verkochten: 2 verenbedden met een traversin, hoofdkussen, beddelakens, deken en beddenhouten, een kast in eikenhout en een horloge. Hiervoor moet hun zoon Henri Vaes, landbower in Zeelhem bij wie ze wonen, hen hun leven lang voeden en onderdak geven. Opgemaakt bij de verkopers in Zelem in aanwezigheid van de getuigen maire Jacques Lambrechts en kapelaan Gouthier Liebens. Elisabeth Kimps verklaarde dat ze nooit leerde schrijven.

 

Akte nr. 59. 28 mei 1806.

Joseph Vaes en zijn echtgenote Elisabeth Kimps, zonder beroep en wonend in Zeelhem, verhuurden voor een termijn van 6 jaar vanaf half maart 1807 voor huis, stal en tuin en voor het akkerland na de oogst van dit jaar aan Leonard Boes, landbouwer wonend in Zeelhem: huis, stal, schuur, tuin, akkerland en een dries, in het geheel 60a groot, gelegen in Heesch onder Zeelhem. Grenzend O., Z. en W. aan de heide genaamd “vroente” en N. aan Marcelis. Nog een akkerland daar van 90a groot genaamd “Biesmans”; een akkerland daar genaamd “Boxbonder” 1ha groot; een land daar dichtbij de “Trapstraet”, 60a groot; een land onder Schaffen, 30a groot, in het “Werckmans Velt”; een weide in Zeelhem dichtbij Loobosch, 30a; een akkerland daar van 50a, afkomend van Haeselaers van Diest; een akkerland daar van 45a komend van de armen van Zeelhem.

Jaarlijks 75,85 francs, te betalen half maart elk jaar vanaf maart 1808. Bovendien moet hij koren leveren: 158 dal 67 centiliters (68 oude maten van Diest) voor het akkerland, elk jaar te leveren bij de verhuurder op Sint Andries. Belastingen betalen en huurdersonderhoud zijn tot last van de huurder. Schaarhout is voor de verhuurder.

Opgemaakt in Zeelhem in de woning van de verhuurders in aanwezigheid van maire Jean Lambrechts en van Gauthier Liebens (tekent “Walterus Libens”), vicaris, beiden wonend in Zeelhem. Elisabeth Kimps kan niet schrijven en heeft het nooit geleerd.

 

Akte nr. 60. 01 juni 1806.

Leonard Fillici, landbouwer wonend in Kermpt, heeft voor 12 opeenvolgende jaren verhuurd, met ingang van half maart 1807 voor huis en tuin en voor het akkerland na de oogst van 1807, aan Chretien Jansens, landbouwer wonend in Spalbeek. Het betreft: huis, stal, schuur, groententuin, en akkerland in één geheel gelegen onder Kermpt, 1ha 20a groot, grenzend O. Pollenus, Z. de grote weg. Prijs: 82,96 francs, betaalbaar elk jaar vanaf half maart 1808. Opgemaakt in Lummen in de studie van de notaris in aanwezigheid van Williaume Dams, schoenmaker, en van Arnould Dierix (tekent: Arnoldus Dirix), landbouwer, beiden wonend in Lummen als getuigen. Huurder Jansens kan niet schrijven.

 

Akte nr. 67. 26 juni 1806.

De heer Louis Charle Christophe Bisschop, ontvanger en beheerder van de goederen van mevr. Louise Marguerite de La Marck echtgenote van Charle Marie Raymond d’Aremberg, verhuurt voor 6 opeenvolgende jaren vanaf Sint Andries laatstleden tot Sint Andries 1811 aan Jean Pollaris, landbouwer wonend in Schulen, een weide gelegen in Schulen genaamd “Kermis Bempt”, 1ha 60a groot. Ze grenst O. Jean Vesters, Z. M. Briers, W. de grote weg en N. Mr. Cox en la demoiselle Vanstaeden. Jaarlijks in geld betalen in handen van Bisschop op Sint Andries 59,25 francs. Belastingen betalen, greppels onderhouden enz. tot last van de huurder. Opgemaakt in Lummen in het kasteel de Borgt in aanwezigheid van Francois Faignoulle, landbouwer, en Pierre Claes, landbouwer, beiden wonend in Lummen.

 

Akte nr. 73. 20 juli 1806.                                                                                                      984

15u. Verkoop van te maaien hooi in Schulen, eigendom van de weduwe Fabrij van Hasselt en anderen. Betalen in handen van de notaris op 20 september eerstkomend, maar terwijl ze borg stelden bij de verkoop. 10% betalen voor kosten en belastingen.

De gewassen van de weduwe Fabry werden niet verkocht, zodat er werd overgegaan tot de verkoop van percelen in eigendom van Gauthier Vanuijtrecht, maire van Linckhout.

4) werd toegewezen aan Simon Vlayen van Haelen (borg Philip Boeijen) voor 59,29 francs; 8) aan Martin Joris van Herck (borg Jos. Jacobs Donck) 42,66 francs; 9) Jean Pollaris van Schulen (45,03); 10) Pierre Maes Donck (58,07); 19) Henri Sweijsen Herck (41,48); 18) Jean Vaes Schulen (49,77). Totale opbrengst 296,30 francs. Verkocht in Schulen, getuigen André Put, kroegbaas in Linckhout, en Jean Hoskens, veldwachter wonend in Lummen.

 

Akte nr. 74. 22 juli 1806.

Nicolas Lemmens en zijn echtgenote Lucie Muntens, landbouwers gedomicilieerd in Coursel hebben verklaard dat ze aan Jean Goesens, zonder beroep wonend in Lummen, een akkerland verkochten gelegen in Laeren onder Lummen, 150a groot, O. en Z. de grote weg, W. Bernard Postelmans, N. Kelgtermans. Aanvaarden na de oogst. Lucie heeft dit goed bekomen uit de nalatenschap van haar grootvader Jean Muntens, die ongeveer 27 jaar geleden is gestorven. Prijs: 1030,96 francs. Getuigen: Mathieu Postelmans, landbouwer in Lummen, en Henri Vanderhoedonck, landbouwer wonend in Heusden.

 

Akte nr. 75. 22 juli 1806.

Nicolas Lemmens en zijn echtgenote Lucie Muntens, landbouwers gedomicilieerd in Coursel hebben verklaard dat ze aan Henri Vanderhoeydonck, landbouwer wonend in Heusden, een perceel akkerland verkochten gelegen in Laeren onder Lummen, genaamd “Heijhof”. Het is 50a groot en grenst O., Z. en W. aan de koper en  N. aan Convens. In gebruik nemen na de oogst. Het goed behoort de verkopers toe uit de nalatenschap van Jean Muntens, die ongeveer 27 jaar geleden overleed, de vader van Lucie Muntens. Prijs: 337,77 francs. Voldaan. Opgemaakt in de studie van de notaris inLummen in aanwezigheid van Jean Goesens, zonder beroep, en Mathieu Postelmans, landbouwer, beiden wonend in Lummen, als getuigen.

 

Akte nr. 78. 27 juli 1806.                                                                                                      995

Jean Timmermans, André Brems en Jacques Moens, landbouwers wonend in Zeelhem, verkopen als kerkmeesters van de kerk van Zeelhem aan de meestbiedende gras dat klaar is om te hooien. Betalen de helft op 15 september en de andere helft op Sint Andries in de handen van Jean Timmermans, één van de kerkmeesters. 10% extra betalen voor kosten en belastingen. Het gaat om 18 loten die in totaal 668,35 francs opbrengen. Kopers zijn: Antoin Verlinden, Louis Troosters van Zeelhem, André Vaes, Jos. Versteylen, Henri Lucas, Fran. Schrijvers, Antoine Claes en Jean Lucas, Jean Leten, Christ. Vaes, André Brems, Jean Pouls, Jean Dekkers, Jean Cleijnders, Jean Louts, Michel Goesens.

Verkocht in Zelem bij Jacques Lambrechts, maire, met deze burgemeester en Mathieu Gudens, landbouwer als getuigen. Ze wonen beiden in Zeelhem.

 

Akte nr. 81. 02 augustus 1806.

Marie Catherine Persoons weduwe van Herman Joors, zonder beroep wonend in Lummen, heeft voor een termijn van 3 opeenvolgende jaren verhuurd aan Willeaume Jamers, landbouwer wonend in Herck la Ville: huis, stal, schuur, groententuin en land in één geheel, 80a groot, genaamd “den Bosch”. Nog een stuk, zowel akkerland als boomgaard, gelegen in Schulen zoals het huis, 40a groot. Nog een land in Schulen genaamd “Poothof”, 40a; een land daar genaamd “Hellebosch”, 40a; een land daar genaamd “de heyde”, 80a; een weide genaamd “Etweyde” daar, 60a groot; een land “Tuffelland”, van 80a ook onder Schulen. Aanvang van huurtermijn voor huis, tuin en boomgaard vanaf 1 maart eerstkomend en voor de landen vanaf Sint Andries aanstaande. Prijs: 266 francs, betaalbaar in 2 schijven in Lummen bij de verhuurster: 25 september en 1 maart van elk jaar. Dakbedekking, huurdersonderhoud en belastingen komen bovenop de huurprijs. De huurder moet jaarlijks nog 2 koppel kiekens leveren bij de verhuurster en de helft van het fruit. Al het schaarhout is bestemd voor de verhuurster, met uitzondering van het hout achter het huis dat de huurder mag gebruiken. Was nog aanwezig Francois Vandermaesen, landbouwer wonend in Nieuwerkerken, die zich mede als borg stelt voor de huurder. Getuigen: Mathieu Messemakers, schoenmaker, en Joseph Vandermaesen, kroegbaas, beiden wonend in Lummen.

 

Akte nr. 82. 03 augustus 1806.

Balthasar Beerten, landbouwer in Schulen, verkoopt “chanvre”(hennep) op voorwaarde dat elke koper borg stelt. Te betalen voor kerstmis. 10% betalen voor lasten en kosten. Het eerste stuk, zuidwaarts, werd verkocht aan Francois Ramakers voor 46 francs; het tweede aan Philip Colemons voor 50 francs. Getuigen: landbouwer Jean Colemons en landbouwer Jean Corthouts, beiden wonend in Schulen.

 

Akte nr. 84. 10 augustus 1806.

Verkoop van hennep groeiend in Schulen, eigendom van Henri Hussen, landbouwer in Schulen, en van anderen. Na degelijke borgstelling dient de betaling uiterlijk op kerstmis eerstkomend te gebeuren. Mocht er nog iets met de hennep gebeuren voor de oogst, dan is dat tot last van de koper. 10% betalen voor kosten bovenop koopsom. Kopers zijn Leonard Coninx (borg Hubert Greven), Jean Reijnders van Schulen (borg: Jean Steegmans), Henri Stessens (borg Jean Smolders). Een stuk dat eigendom is van M. Pulinx werd verkocht aan Paul Buekers (borg Tilmans Vos); eentje van Beerten aan Jean Tersie (borg Tilman Vos). Totaal verkocht voor 463 francs in Schulen. Getuigen: Paul Buekers en Jean Corthouts, beiden landbouwers in Schulen.

 

Akte nr. 85. 11 augustus 1806.

Verkoopsvoorwaarden voor verkoop door Arnoul Livin Nedouchel, handelaar, Guillaume Pijpops dokter in de medicijnen, Anne Catharine Nedouchel rentenierster, Charle Boenen echtgenoot van Marie Anne Nedouchel handelaar, Marie Barbe Dubois weduwe van Pierre Nedouchel handelaarster als voogd van haar kinderen en de heer Arnould Livin Nedouchel als voogd van de minderjarige kinderen van Joseph Portmans en Anne Marie Nedouchel, allen wonend in Sint-Truiden. Ze zijn voorzien van een octrooi van de rechtbank van eerste aanleg van Hasselt van 19 juni 1806. Ze zullen aan de meestbiedende een hooiland verkopen gelegen in Schulen, genaamd “Sannenbempt”, 1 ha (of 1 bunder) groot, grenzend O. en Z. mevr. Stappaers, W. Jean Pollaris, N. de beek genaamd “Kriekelslaek” of de goederen van de dames de Blisia. Behalve grondbelastingen is het goed lastenvrij. Betalen binnen 3 maanden bij de verkopers in Sint-Truiden. De verkopers zullen de huur op Sint Andries eerstkomend nog zelf optrekken. 5% betalen voor kosten en 15 potten bier voor lijcoop.

Het goed werd toegewezen aan madame Petronelle Hussen weduwe Fabry, rentenierster wonend in Hasselt, voor 396 gulden Luiks geld of 468,14 francs

Verkocht in Schulen bij Jean Schruers, kroegbaas, in aanwezigheid van de getuigen Jean Pollaris, landbouwer wonend in Schulen, en Jos. Dubois priester wonend in Sint-Truiden.

 

Akte nr. 87. 18 augustus 1806.

Jean Vanschoenland, molenaar wonend in Zeelhem, heeft aan Pierre Daniels, landbouwer in Zeelhem, een stuk akkerland verkocht gelegen in Zeelhem op de plaats genaamd “Steenberg”, 30a groot, O. Joseph Vaes, Z de straat, W de weduwe Enkels, N. Kenens en Hermans. Aanvaarden na de oogst 1808. De verkoper heeft het goed 15 jaar in zijn bezit. Prijs: 500 francs, voldaan. Opgemaakt in Lummen in de studie van de notaris in aanwezigheid van Joseph Vandermaesen, kroegbaas, en André Rockers, kleermaker, beiden wonend in Lummen.

 

Akte nr. 89. 23 augustus 1806.

Constitutie in handschrift van Arnould Dominique Derwa als lasthebber van C. E. Nijpels, echtgenote van de heer Derwa en van de heer T. G. F. Derwa. Opgemaakt in Sint-Truiden op 16 augustus 1806. Dit werd gewaarmerkt door de burgemeester van Sint-Truiden en ondertekend door Vanden Berck, maire.

De heer Arnould Dominique Derwa distilateur wonend in Sint-Truiden, als lasthebber van Tilman George Felix Derwa en van Catherine Elisabeth Nijpels zijn echtgenote, verkoopt aan Gerard Vandelaer, landbouwer wonend in Schulen, een weide gelegen in Schulen, 30a groot, O. Catherine Vandelaer, Z. de weduwe Bollen, W. André Lambrechts en N. Vandereycken of de plaats genaamd “Ossenbempt”. Prijs: 250 francs, voldaan. Opgemaakt in Schulen bij de koper met getuigen Balthasar Beerten en Jean Mathieu Joors, beiden landbouwers in Schulen. De koper kan niet schrijven.

 

Akte nr. 102. 28 september 1806.

Paul Belten, landbouwer wonend in Herck la Ville voor het vruchtgebruik en Ida Belten, meid wonend in Lummen voor de verwachte eigendom, verkopen aan Balthasar Serdonghs, landbouwer in Schulen, een akkerland gelegen in Schulen. Het is 35a groot en grenst O. Jean Hermans, Z. Vanhees, W. Cox en N. Vossius. Enkel belastingen te betalen, voor de rest onbelast. Aan te slaan na de oogst van 1807. Prijs: 225 francs. Opgemaakt bij de notaris in Lummen, getuigen Jean Louis Wilborts, rentenier in Meldert, en Paul Willems van Lummen.

 

Akte nr. 116. 04 december 1806.            1090

Verkoop van boomstronken in Schulen op verzoek van mevr. Petronelle Hussen weduwe Fabrij van Hasselt, 10u voormiddag. Eind maart moeten de bomen afgevoerd zijn en de gaten gedicht die ze hebben moeten maken om de bomen te verwijderen. Niet dicht: 6 sous betalen. Het schaarhout van de bomen is voor de fermier, die ze op zijn  kosten moet afgehouwen hebben. 10% betalen voor kosten. Kopers zijn Jacques Jordens van Schulen, Henri Vanesch van Schulen, Jean Pollaris, Arnould Vandereijken, Henri Vancosen Schulen, Pierre Vancluysen, Jean Pollaris, Gauthier Geboors van Schulen, Pierre Jean Vandereijken Schulen. Op de plaats genaamd “Keescamer” wordt nog verkocht aan Francois Ramakers, Jean Pollaris, F. Cleeren. In het Dondervelt verkopen ze aan Thomas Ballet, Jean Bosmans, Lambert Verneijns, Jacques Jordens, Arnould Vandereijken. In het Hasseeland wordt verkocht aan Pierre Jean Vandereijken Schulen, Jerome Vanquaethoven. In de Minckhof verkocht aan Lambert Verneijns, Arnoul Vandereijken, Francois Hendrix, Lambert Verneijns, Francois Cleeren, Caspar Vandereijken, Henri Bosmans, Arnoul Mulkens. In totaal wordt er voor 174,50 francs verkocht.

Getuigen: veldwachter Jean Hoskens wonend in Lummen en Francois Cleeren van Schulen.

 

Akte nr. 125. 21 december 1806.

Henri Hulshagen en zijn echtgenote Anne Catherine Reynders verklaren dat ze uit handen van Martin Meukens, landbouwer wonend in Cospel onder Beverloo, de som van 462,21 francs ontvingen voor de verkoop van een land. Het goed werd toegewezen via akte van notaris Pierre Jean Willems van Zolder op 12 december 1806. Het goed: een akkerland gelegen in Cospel (Corspel) genaamd “het Dorp”, 20a groot, O. en N. Mathieu Sues, Z. de straat. Opgemaakt in de studie van de notaris in Lummen in aanwezigheid van Henri Fredrix landbouwer en Joseph Vandermaesen herbergier, beiden van Lummen.

 

Item 3

1807. Notaris Bampts J. G. Nr. 206

 

Akte nr. 4. 03 januari 1807.

Jacques Cloostermans en zijn echtgenote Agnes Vanderbiesen, landbouwer in Zolder, en Elisabeth Vandebiesen landbouwster in Bouckt onder Zolder en Anna Catherine Vandebiesen dienstmeid gedomicilieerd in Scherpenheuvel hebben verkocht aan Henri Timmermans landbouwer in Lummen. De toewijzing gebeurde voor deze notaris op 24.12 laatstleden. Het gaat om een huis en ‘etable’ in Laeren onder Lummen, grenzend O en N Mathieu Postelmans, W Mathieu Stiers en Z de straat. Nog een moeshof vis a vis van dit huis, 15 a groot, grenzend O Vanderhoedonck, Z Jean Postelmans, W Arnould Jans en N de straat. Er is een passage hierdoor voor Joannes Postelmans. Verkocht voor 296 francs 28 centimes. Betaald in het huis van de notaris in presentie van Chretien Daniels en Ambroise Fredrix, landbouwers wonend in Lummen. De verkopers kunnen niet schrijven.

 

Akte nr. 7. 03 januari 1807.

Transactie tussen notaris Laurent Hermans van Herk-de-Stad en Charles Nees, koopman in Brussel.

 

Akte nr. 23. 07 februari 1807.

Francois Peeters landbouwer wonend in Schulen verkoopt aan Lambert Vranken landbouwer in Schulen, present door zijn echtgenote Ida Droogmans, als acceptant de helft van een weide in Schulen waarvan de andere helft reeds aan de kopers toebehoort. Ze is gelegen in de plaats ‘Reuerbrouck’, 15 a groot. Grenzen van het geheel: de dames de Blisia van Loy op twee zijden en de heer Vanderstraeten van Hasselt 3). Onbelast van renten. Het goed komt af van Marie Vranken, overleden verscheidene jaren. Koopsom 82,96 francs werd betaald. Opgemaakt in de studie van de notaris in Lummen voor getuigen Chretien Daniels, landbouwer, en Willeaume Dams schoenmaker beiden in Lummen wonend. Vranken en Droogmans kunnen niet schrijven.

 

Akte nr. 24. 19 februari 1807.

Verkoop van schaarhout in Lummen door Michel Enkels van Zeelhem. Kopers de heer J. Aragou van Herck, Bartholomeus Dulders. Verkocht voor 66,34 francs in Mellaeren. Getuigen: Jean Ramakers en Jean Hoskens, veldwachters.

 

Akte nr. 25. 19 februari 1807.

Jacques Francois Hermans, rentenier wonend in Herck la ville machtigt als zijn ‘procureur general’ de heer Jean Dieudonné Hermans, maire adjoint wonend in Herck, om in zijn naam zijn goederen te beheren. Opgemaakt in Herk-de-Stad in presentie van Jean Francois Vandelaer en Nicolas Heusdens beiden van Herk.

 

Akte nr. 26. 22 februari 1807.

De heer Charles Hermans procureur in Hasselt en de heer De Leeuw chirurgijn in Tessenderloij geven in huur voor 3 jaar de volgende goederen uit: 1) een weide gelegen in Herck la Ville genaamd ‘Sargieweyde’, 60 a groot; 2) de helft van een land in Herck genaamd ‘Herlas’, 30 a. Belastingen tijdens huurperiode zijn voor de huurder. Weide enkel gebruiken voor weiden van dieren of voor hooien. Huur betalen op Sint-Andries. Weide werd toegewezen aan de heer Gielis Soors voor 28 gulden of 33,18 francs. Het land viel aan Cornele Cuypers voor 27 gulden of 32 francs.

 

Akte nr. 42. 15 maart 1807. In Herck-la-Ville.

Christine Aerts weduwe Opheijde rentenierster wonend in Lummen en haar dochter en zoon Marie Christine (Lummen) en Charle Opheyde (Meldert) verkopen aan Jean Vandekerkhof landbouwer wonend in Herck een perceel weide in Schulen gelegen. 40a groot, grenzend O Francis Cleeren en Vandevinne, Z Jacobs van Diest, W à l’hospice de Herck, N Vanhees. Prijs: 325,91 francs. Tot verzekering van een goede verkoop zet Christine Aerts weduwe Opheijde haar huis in Lummen garant, grenzend N Pierrre Moons, N ‘la grande Rue’,W Pierre Dekkers. Opgemaakt in Herk-de-Stad in de studie van notaris Hermans. De moeder schrijft beter dan de dochter.

 

Akte nr. 44. 16 maart 1807.

Balthasar Weijns molenaar in Meldert geassisteerd door zijn zonen, voor zover nodig, Jean, Batlthasar, Pierre Jean en Francois Weyns allen wonend in Meldert. Francois is afwezig maar de anderen staan voor hem in. Ze verkopen aan Jerome Vanquaethoven landbouwer in Schulen een stuk akkerland gelegen in Schulen, 30a groot, grenzend O Gerard Vandereijcken, Z Jean Hermans, W mr. Vossius en N de koper. Het goed is onbelast. Verkocht voor 400 francs. Betaald. Getuigen: Michel Demeer landbouwer in Donck en Cornele Steenaers kuiper (tonnelier) wonend in Meldert.

 

Akte nr. 54. 05 april 1807.

Mr. Jean Dieudonné Hermans maire adjoint en rentenier van Herck la Ville heeft een mandaat van zijn broer gepasseerd voor deze notaris op 19.02 laatstleden en zal aan de meestbiedende enkele goederen verkopen in Schulen en Herk. De verkoop ging door in Schulen bij Jean Schruers, herbergier. Geen koper voor het eerste stuk op het ‘Bruyninx Velt’ in Schulen, wel voor het goed in Herk aan Francois Nicolas Huybrechts werkman van Donck.

 

Akte nr. 55. 06 april 1807.

Jean Joseph Jansens, knecht wonend in Zeelhem verkoopt aan Joseph Versteijlen, landbouwer van Zeelhem, een weide gelegen in Zeelhem, 40a, voor 237,03 francs. Getuigen André Rockers kleermaker, Willeaume Dams schoenmaker, beiden van Lummen.

 

Akte nr. 57. 09 april 1807.

Verkoop van schapen in Zeelhem eigendom van Francois Vaes van Zeelhem. O.a. Charles Arrazola de Onate van Meldert is koper van 10 schapen.

 

Akte nr. 59. 12 april 1807.

Jean Dieudonné Hermans maire adjoint en rentenier wonend in Herck la Ville handelt in de naam van zijn broer Jacques Francois Hermans, ‘actuellement au service de l’empire Battave’,volgens volmacht gegeven voor deze notaris op 19 februari ll. Hij verklaart dat hij uit handen van Francois Huybrechts, knecht wonend in Donck, 568,88 francs ontvangen heeft als betaling voor het stuk akkerland dat hij kocht op 5 april ll via deze notaris.

 

Akte nr. 86. 29 juni 1807.

Verkoop van hooigras in Zeelhem door de kerkmeesters van Zeelhem Jean Timmermans, Jacques Moens, André Brems. De verkoop bracht 470,44 francs op.

 

Akte nr. 88. 02 juli 1807.

Verkoop van hooigras in Zeelhem op vraag van mr. Michel Guffens als ontvanger van de goederen van mr. Degeloos. Verkocht voor 364,38 francs.

 

Akte nr. 89. 5 juli 1807.

Henri Van Roeij landbouwer wonend in Herck la ville ‘procedant comme majeur’ 1) en Ide Delvaux zonder beroep wonend in Herck sluiten een huwelijkscontract af. Ze willen trouwen onder gemeenschap van goederen en zullen beiden eigenaar zijn van de roerende goederen die ze bezitten op hun trouwdag zowel als van die ze zullen verwerven tijdens hun huwelijk zowel door aankoop, vererving of gifte. Geldt ook voor de onroerende goederen verkregen tijdens het huwelijk. Opgemaakt in Herk in het huis van de weduwe Landtmeters voor getuigen mr. Jean Alexandre Vanham apotheker en Jean Vandekerkhof landbouwer, beiden wonend in Herk.

 

Akte nr. 95. 23 juli 1807.

Om 10u voormiddag verkoop van witbomen in Herck en andere eigendom van mr. Jean Dieudonné Hermans van Herck, rentenier.

 

Akte nr. 110. 13 september 1807.

Verhuur door notaris Laurent Hermans en Jean Diaeudonné Hermans, maire adjoint, beiden van Herck-de-Stad voor een periode van 3 jaren.

1)     een akkerland in Herk-de-Stad aan ‘de Ryt’ 30a groot. Verhuurd aan Chretien Vandeborg landbouwer in Herck voor 28 florins, argent de France 33,18.

2)     een stuk akkerland op ‘het Herckervelt’ 45a. Verhuurd aan Chretien Van Roij voor 47,40 francs.

3)     een akkerland op ‘Dalenvelt’ dichtbij de weiden genaamd ‘Keysersweyden’ 45a. Verhuurd aan Henri Sweysen landbouwer in Herk voor 35,55 francs.

4)     een stuk hieraan aan de westerzijde 45a werd aan de voorgaande Swijsen verhuurd voor hetzelfde bedrag.

Condities: zie akte.

 

Akte nr. 113. 18 oktober 1807.

Testament van Henry Symons om 10u voormiddag, landbouwer van Zelem, opgemaakt in de studie van de notaris in Lummen in presentie van de getuigen, allen meerderjarige ‘sujets de l’empereur’ en wonend in Lummen, Jean Nicolas Liefsoens maire en rentenier, Henri Fredrix landbouwer, André Rockers kleermaker, Jean Greven ‘percepteur’. Hij kent geen Frans, daarom in beide talen. Hij geeft aan zijn twee kinderen Jan en Marie Symons boven hun kindsgedeelte al zijn roerende goederen zoals koeien, paarden, granen en als wat als meubel kan aanzien worden.

 

Akte nr. 115. 19 oktober 1807.

André Tits landbouwer in Berlingen sectie ‘Odsloven canton de Leau’ en zijn instemmende echtgenote Marie Elisabeth Schoonborgen hebben afgestaan aan hun zoon Jacques André Tits wonend in Herck een huisje met moestuin van ongeveer 14a groot gelegen ‘op den Dries’ dichtbij de straat gaand van Herck naar de molen daar en dichtbij de Hasseltse poort. Jaarlijkse rente van 80 francs. Indien interesse: zie akte.

 

Akte nr. 119. 28 oktober 1807.

Anne Wellens wonend in Lummen voor het vruchtgebruik, Jean Hoelen handelaar, Gertrude Hoelen landbouwster, beiden wonend in Lummen en Christophe Hoelen ‘meunier’ wonend in Peer, de drie laatsten voor de eigendom, verkopen aan de hoogste bieder een stuk weide gelegen in Schulen, 35a groot, palend O de straat genaamd ‘Brouckstraet’, Z Timmermans, de oude rivier Herck, N Lambrechts van Lummen. Niet belast boven belastingen. Dadelijk betalen binnen 8 dagen en dan aanvaarden. Hogen van minimum 5 francs. Verkocht in Luiks geld, maar daarna omgerekend in Franse francs.

5% schrijfkosten boven registratierechten betalen. Condities werden voorgelezen in Schulen bij Francois Vanswartebroux en de koop werd toegewezen aan Henri Timmermans, landbouwer wonend in Linckhout voor 600 gulden, omgerekend 711,11 francs. Getuigen Pierre Lambrechts landbouwer in Schulen en Leonard Smets landman in Linckhout.

 

Akte nr. 121. 06 november 1807.

Anne Wellens wonend in Lummen voor het vruchtgebruik, Jean Hoelen handelaar, Gertrude Hoelen landbouwster, beiden wonend in Lummen en Christophe Hoelen ‘meunier’ wonend in Peer, de drie laatsten voor de eigendom, wijzen de koop van 28 oktober l.l. toe aan Henri Timmermans: de weide genaamd ‘Twee Herken’ in Schulen.

Christophe Hoelen heeft zijn kindsdeel belast op 12 februari 1806 voor deze notaris en heeft momenteel geld nodig ‘pour se decharger du dit acte de cautionnement’. Daarom krijgt hij nu de gehele koopsom hierboven vermeld (711,11 francs) en hij aanvaardt het als zijn kindsdeel na de dood van zijn moeder te verkrijgen om dan in mindering te brengen. Getuigen Jean Goosens zonder beroep van Lummen en Jean Cleyns landbouwer in Linckhout.

 

Akte nr. 124. 13 november 1807.

Michel Guffens, rentenier wonend in Berbrouck als ontvanger en beheerder van de goederen van mr. Degeloes d’Eysden, zal aan de hoogstbiedende verkopen enkele ‘portions bois taillis’ onder Zeelhem. In totaal werd verkocht voor 706,31 francs. Getuigen: Jean Lambrechts maire en Mathieu Gudens landbouwer, beiden wonend in Zeelhem.

 

Akte nr. 132. 22 december 1807.

Pierre Pluymers en zijn echtgenote Catherine Volders landbouwers wonend in Berbrouck ‘ont dit avoir constitué une rente annuelle et perpetuelle’ een jaarlijkse rente van 16 gulden Luiks geld (18,96 francs de France) ‘sans retume’ en betaalbaar op 28 oktober, de kapitale som van 474, 07 francs (400 gulden Luiks). Akte dateert van 28.10.1791 opgemaakt voor meier en schepenen van Lummen.

Ze zijn debiteurs van deze rente die verschuldigd is aan Adrien Jacobs landbouwer van Linckhout. Ze zetten als speciaal pand nog een weide genaamd ‘Ferrebempt’ in Linckhout, 40a groot, palend O de gemeente van Linckhout, Z de beek genaamd ‘Vloot’, W Henri Jacobs en N Henri Timmermans en zijn  consorten. Opgemaakt in Linckhout bij Gauthier Vanuytrecht, maire. Deze was getuige net als André Vanhamel, landbouwer, die beiden in Linckhout wonen.

 

Akte nr. 134. 24 december 1807.

Pierre Pluymers en zijn echtgenote Catherine Volders, landbouwers wonend in Berbrouck, verkopen aan Maure Jean Etienne Vanheze, ‘homme de loi’ wonend in Hasselt een stuk akkerland gelegen in Linckhout genaamd ‘den Hof’ gelegen in de Neerstraet, grenzend O en Z de straat, N de weduwe Kenens, W Mathieu Meijbosch. Ongeveer 50a groot. Belast met een jaarlijkse en ‘perpetuelle’(eeuwige) rente van 33,18 francs (Luiks geld 28 gulden) aan de heer Jean Lambert Vanheses homme de loi in Hasselt (akte dateert van 7 juni 1791, notaris Godfried Goetbloet Hasselt). Verkocht voor 120 francs boven de lasten. Opgemaakt in Berbrouck bij de verkopers met getuigen Mathieu Thijs marechal en Pierre Van Russelt landbouwer, beiden wonend in Berbrouck.

 

Item 4.

1808. Notaris Bampts Lummen. Nr. 207

 

Akte nr. 26. 28 februari 1808.

Laurent Hermans notaris en Henri Kenens maire en rentenier, beiden wonend in Herck la ville, hebben verkocht aan Jacques Hardy landbouwer wonend in Donck voor zichzelf en voor zijn echtgenote Catharina Vliegen en zijn erfgenamen: een stuk akkerland in Herck la ville op de hoef van de plaats genaamd ‘Herckervelt’, ongeveer 50a groot. Het grenst O mr. Vanhesen, Z aan mr. Kips en W aan de straat genaamd Kernestraet, N de straat van Herck naar Halen. Vanaf Sint-Andries 1809 kan de koper het in gebruik nemen maar nu krijgt hij de huur uitgekeerd op Sint-Andries aanstaande, 49,20 francs. De huurovereenkomst werd opgemaakt voor notaris Hermans van Herck op 1 brumaire jaar 12. Verkocht voor 829,62 francs. Opgemaakt in Herck in de studie van de notaris Hermans in presentie van Jean Vanoverstraeten organist en Nicolas Heusdens wever beiden wonend in Herck la ville.

 

Akte nr. 36. 20 maart 1808.

Verkoop van schapen in Zeelhem op verzoek van Marie Christine Daniels weduwe Enkels, landbouwster, om 14u aan de hoogste bieder. 10% betalen voor kosten. Betaalbaar tegen 1 oktober aanstaande. 2 schapen werden gekocht door Pierre Billen van Tiewinkel voor 28,44 francs. Jean Luts van Hees onder Zeelhem kocht twee andere voor 36,74. Enz. In totaal verkocht voor 138,64 francs. Getuigen: Jacques Lambrechts maire en landbouwer wonend in Zeelhem, Jean Joseph Jansens landbouwer wonend in Linckhout.

 

Akte nr. 37. 20 maart 1808.

Jean Joseph Jansens landbouwer wonend in Linckhout heeft verkocht aan Mathieu Enkels landbouwer wonend in Zeelhem, voor hemzelf en voor zijn broers en zusters Renard, Pierre, Therese en Catherine Enkels elke voor 1/5 een hooiweide gelegen in Zeelhem, ongeveer 30a groot in de plaats genaamd ‘Baekels Brouck’, grenzend N Jean Luts, O de weduwe Vivet, Z Joseph Versteylen, W de dijk genaamd ‘Heeschen dijck’. Het heeft zijn passage door het stuk van Joseph Versteylen. Prijs: 222,71 francs. Opgemaakt in Zeelhem bij de verkoper in presentie van getuigen Jacques Lambrechts maire en landbouwer en Henri Loos landbouwer, beiden wonend in Zeelhem.

 

Akte nr. 51. 07 april 1808.

André Lambrechts landbouwer wonend in Lummen heeft verkocht aan Jean Pollaris landbouwer wonend in Schulen een stuk akkerland gelegen in Schulen sectie Reu genaamd ‘Wolfskeel’, 45a groot, grenzend O Jean Colemans, Z de straat, W en N de weduwe Renot. Niet belast boven grondbelastingen. Verkocht voor 355,55 francs. De helft werd betaald en de andere helft blijft in handen van de koper voor twee jaren tot Sint-Andries 1809 zonder intrest. Dan moet Pollaris het geld geven in handen van zijn moeder Marie Catherine Timmermans om ermee een rente af te betalen. Mocht zijn moeder voor die tijd overleden zijn, dan moet Pollaris het geld betalen aan haar 4 kinderen. Getuigen: Arnould Bedden landbouwer in Lummen en Renier Menten landbouwer wonend in Herck.

 

Akte nr. 64. 08 mei 1808.

Henri Moens landbouwer wonend in Zeelhem heeft verkocht aan Pierre Daniels landbouwer wonend in Zeelhem een stuk akkerland gelegen in Zeelhem, ongeveer 30a groot, grenzend O Clemens, Z de openbare weg, W de koper en N dezelfde Clemens. 170,76 francs. De verkoper zet een pand voor een goede verkoop (zie akte).

 

Akte nr. 65. 08 mei 1808.

Jean Achten landbouwer wonend in Hauthaelen sectie Laek heeft verkocht aan Pierre Achten landbouwer in Houthalen sectie Laek twee stukken akkerland gelegen in Hauthaelen sectie Laek. Het eerste genaamd ‘het Velt’ 30a groot, grenst O en Z Antoine Houben, W de straat, N de erfgenamen van Quinten Billen. Het tweede stuk genaamd ‘Gerard Houben’ van 7a groot paalt Pierre Dillen O, Z Hubert Hollanders, W de weduwe Gerard Dillen. Prijs: 118,51 francs. Getuigen: André Lambrechts landbouwer in Lummen en Pierre Guijbels landbouwer in Hauthaelen.

 

Akte nr. 66. 08 mei 1808.

Pierre Guijbels landbouwer in Houthaelen sectie Laek heeft verkocht aan landbouwer Pierre Achten van Laeck een stuk hooiweide gelegen in Houthalen sectie Lilo, ongeveer 15a, O Martin Achten, Z Jean Gijbels, W Jean Achten, N Henri Gybels.Prijs: 118,51 francs. Getuigen: Jean Achten landbouwer in Hauthaelen en André Lambrechts landbouwer in Lummen.

 

Akte nr. 67. 08 mei 1808.

Martin Clerx schoenmaker wonend in Hauthaelen heeft verkocht aan Pierre Achten landbouwer in Laek een stuk hooiweide gelegen in Hauthaelen sectie Lilo 15a groot, grenzend O Jean Willeaume Beynen, Z Willeaume Vandenhove, W Lambert Weutens en N erfgenamen Pierre Beerten. Prijs 118,51 francs.

 

Akte nr. 68. 08 mei 1808.

Martin Houben landbouwer wonend in Houthaelen heeft verkocht aan Pierre Achten landbouwer in idem een stuk hooiweide gelegen in Hauthaelen, 18a groot, O Leonaerd Rutten, Z Martin Achten, W Mathieu Cleynen, N Pierre Achten. 177,76 francs.

 

Akte nr. 69. 08 mei 1808.

Pierre Achten landbouwer in Houthalen sectie Laak verkoopt aan Antoine Maes landbouwer in Hauthaelen een hooiweide in Houthalen van 15a groot, O Cornele Leynen, Z Jean Nullens, W de koper en N Mathieu Hautens. 177,76 francs.

 

Akte nr. 75. 15 mei 1808.

Verkoop van schapen in Berbrouck van Pierre Pluymers van Berbroeck. Opbrengst 233,44 francs. 15 schapen en 1 hond van Pierre Pluymers. De zoon van Pierre verkocht nog eens 2 schapen, in bovenstaande prijs begrepen.

 

Akte nr. 82. 02 juni 1808.

Om 10u verkoop van dennen in Zeelhem van Guillaume Kennes landbouwer in Zelem en van Jean Vandevinne ook landbouwer in Zeelhem. Condities: zie akte. 32 loten met een totale opbrengst van 262,24 francs.

 

Akte nr. 97. 25 juni 1808

Herman Germeijs Landbouwer, Jean Geling landbouwer, Henri Ramakers landbouwer en Philippe Wouters landbouwer zijn allen inwoners van Wijer , behalve Wouters die in Herck woont, en beschikken over hun burgerrechten. Leonard Ileons landbouwer wonend in Wijer dicteert zijn testament. Hij is ziek maar nog helder van geest. Dicteert zijn testament in het Vlaams. Zijn huisvrouw Marie Ieven krijgt haar leven lang de tocht van een perceel land van ongeveer 60a groot gelegen onder Wijer, grenzend de heer Rubens van St.-Truiden, Henricus Vanbrabant 2), nu gehuurd door Balthazar Bruyninx. Zijn vrouw mag tot half maart na zijn dood blijven wonen in het huis waarin ze nu wonen zonder huur te moeten geven. Al de roerende goederen (zoals koeien, oogst op het veld enz.) geeft hij aan zijn vrouw en aan zijn zoon Henricus Ilions boven zijn kindsgedeelte, elk voor de helft. De testateur en Geling kunnen niet ondertekenen.

 

Akte nr. 100. 27 juni 1808

Jean Timmermans, Jacques Moens en André Brems, kerkmeesters van de kerk van Zeelhem, verkopen publiek hooiwas groeiend op in totaal 7 ha in Zeelhem. In totaal 20 loten werden verkocht voor 546,92 francs. De verkoop ging door bij Jacques Lambrechts, maire in Zeelhem.

 

Akte nr. 101. 27 juni 1808

Verhuur voor een termijn van 3 jaren van goederen eigendom van de gemeente Zeelhem. 5 percelen. In totaal verhuurd voor 67,54 francs per jaar.

 

Akte nr. 106. 10 juli 1808

Om 15u verkoop van hooigras in Schulen eigendom van mr. Boelen van Hasselt. Drie loten voor 311,69 francs in totaal. Perceel ‘Delleke’ dichtbij de plaats ‘Vaerenberg’; hooiweide ‘Meerminne’.

 

Akte nr. 107. 15 juli 1808

Gerard Sijmons landbouwer wonend in Zeelhem heeft aan landbouwer Henri Leten wonend in Schaffen een stuk akkerland verkocht gelegen in Zeelhem sectie Blanklaer, 30a groot. Het grenst O de koper, Z de openbare weg, W de straat, N Gerard Vandevinne. 237,03 francs.

 

Akte nr. 114. 27 juli 1808

Francois Penninx bakker wonend in Bousfort, kanton d’Ucle departement van de Dijle (Bosvoorde) heeft in huur uitgegeven voor 3 jaren aan Guillaume Kennes landbouwer wonend in Zeelhem voor een periode van 3 jaren een hoeve met aanhang gelegen in Zeelhem, genaamd ‘Geesthuys’ met akkerlanden, bos, weiden en beemden voor een gedeelte gelegen in Zeelhem en een ander gedeelte in Schaffen. Het geheel is ongeveer 30 ha groot. De huurder heeft deze hoeve reeds meerdere jaren uitgebaat. Prijs: 474,03 francs per jaar, betaalbaar half maart.

 

Akte nr. 123. 02 september 1808

Henri Berckx landbouwer wonend in Lummen heeft voor een termijn van 6 jaren verhuurd aan Arnoul Baerts landbouwer wonend in Viversel een huis, moestuin, boomgaard en akkerland in één stuk gelegen in Viversel. Tevens een stuk akkeland daar genaamd ‘de Sou’, een akkerland genaamd ‘de Twee Vaeten saeyens’. Het geheel is 1ha 50a groot. Verhuurd voor 46 decaliter 68 centiliter koren (20 oude maten) te leveren voor het eerst Sint-Andries 1809. Getuigen: Pierre Cox cabartier wonend in Lummen en Balthazar Weyens molenaar wonend in Meldert.

 

Akte nr. 124. 04 september 1808

Om 15u verkoop van roerende goederen in Zeelhem op verzoek van de erfgenamen van Louis Daniels van Zeelhem. Het zijn Michel Timmermans en zijn echtgenote Christine Daniels landbouwers wonend in Diest, Elisabeth en Anne Marie Daniels zonder beroep wonend in Diest die handelen in eigen naam en garant staan voor hun minderjarige zusters en broers. In totaal verkocht voor 126,41 francs. De koe ging weg voor 58,07 francs. Opgemaakt in Zeelhem in de plaats genaamd ‘Fort’, dus schans, in presentie van Louis Leten landbouwer in Zeelhem en Francis Beets schoolmeester wonend in Zelck.

 

Akte nr. 125. 04 september 1808

Verhuur door Michel Timmermans en zijn echtgenote Christine Daniels landbouwers wonend in Diest, Elisabeth en Anne Marie Daniels zonder beroep wonend in Diest vor een termijn van 3 jaren aan Louis Leten landbouwer in Zeelhem een huis, moestuin gelegen in Zeelhem op de plaats genoemd ‘le fort’ (schans). Verhuren tevens een weide van ongeveer 7a. Prijs: 24,29 francs te leveren in Diest. Verhuurd in het huis van Louis Daniels in Zelem.

 

Akte nr. 132. 11 september 1808

Balthazar Weyens, molenaar wonend in Meldert, en zijn aanwezige zonen Jean, Balthazar, Pierre Jean en Francois Weyns allen wonend in Meldert hebben elk voor hun deel verkocht aan Pierre Strampers landbouwer wonend in Schulen een weide gelegen in Schulen, ongeveer 30a groot. Het gaat om het derdedeel van een groter stuk onverdeeld met de weduwe Copermans van Herck en de weduwe Motmans van Schulen. Belast met een jaarlijkse rente van 5 stuivers 1 oord en een kwart van een oord aan de kerk van Herck (in Frans geld 30 centimes). Grenzend Plugers 1), Martin Beerten 2), ‘de Oude Laek’ 3). Prijs: 242,95 francs. Opgemaakt in de studie van de notaris in presentie van Nepomucene Arrazola Deonate rentenier wonend in Meldert, Joseph Hauker schrijnwerker in Lummen. De koper kan niet schrijven.

 

Akte nr. 162. 24 november 1808

Jean A. Coninx, ‘homme de loi’ wonend in Hasselt verkoopt aan de hoogste bieder witbomen en iepen groeiend op zijn eigendom in Herk-de-Stad. 62 loten voor 1009,41 francs.

 

Item 5.

1809-1810. Notaris Jean Guillaume Bampts. Nr. 208

 

Akte nr. 01. 01 januari 1809

Hubert Roberti landbouwer en zijn echtgenote Marie Josephe Jamar, Pierre Jean Jamar zonder beroep, allen wonend in Herk-de-Stad verkopen aan de heer Laurent Hermans, notaris wonend in Herk-de-Stad, het 10de deel onverdeeld aan hen samen toebehorend in de volgende goederen: 1) een watermolen, stal, schuur, brasserie, moestuin, boomgaard en akkerland eraan, gelegen in Herck-la –Ville. Het geheel is ongeveer 91a groot. Het geheel komt hen toe vanwege de nalatenschap van Jean Landtmeter, ‘leur ajeul maternel’ en grenst O de rivier genaamd ‘de Herck’, Z de openbare weg, W het straatje genaamd ‘Coenestraet’, N Hubert Swinnen ontvanger. 2) hun 10de deel van een bunder en 17 grote roeden (241a en 2397 milliaires) in 3 verschillende stukken gelegen in Herk sectie Diepenpoel. Dit was voorlopig toegewezen aan de heer Joseph Leopold Chapelle d’Herck via akte verleden door de koper op 13.04.1808. 3) hun 10de deel van 4 ‘verges’ (27a 3ca) akkerland toegewezen via dezelfde akte voorschreven aan de heer Defraiture en waarvan de definitieve toewijzing nog niet is gebeurd. Verkocht voor 2097 francs. Getuigen: Jacques Arragou griffier van het vredegerecht van Herck-la-Ville en Chretien Ramakers landbouwer in Zelck.

 

Akte nr. 11. 26 januari 1809

Verkoop in Berbrouck van beesten eigendom van Pierre Pluymers landbouwer daar (en ook van anderen). Totale opbrengst: 881,37 francs. Getuigen: Antoine Frederix schoolmeester, Henri Bogaers wagenmaker, beiden wonend in Lummen.

 

Akte nr. 12. 26 januari 1809.

Condities waarop Joseph Leopold Chepelle, Jean Coninx en zijn echtgenote Marie Therese Chapelle wonend in Herk-de-Stad en mevr. Marie Elisabeth Chapelle rentenierster wonend in Rummen en de heer Laurent Hermans notaris in Herk die door koop de heren Jamar en Roberts van Herck representeert via akte van deze notaris Bamps van 01.01.1809. Ze verkopen een watermolen in Herk met ‘brasserie’, groentetuin, boomgaard en eiken en andere bomen die gekapt zijn voor deze molen, op de grote straat en in een weide van Jean Kerckhof, op alle manieren zoals de molen uitgebaat is geweest door Jean Lantmeters. In het geheel gaat het om 72a. De tuin dichtbij de molen is belast met een jaarlijkse rente van 14,42 francs aan de heer Kips van Herck (akte gepasseerd voor A. Kips van 2 maart 1743). In de koopsom van zullen alle sommen begrepen zijn waarmee de molen belast is. Verdere condities zie akte. De condities werden voorgelezen bij Paul Van Tilt, herbergier in Herck la Ville en de molen werd voorlopig toegewezen aan Joseph Leopold Chapelle ‘receveur des droits réunis’ wonend in Herk voor 13 010 gulden of 15419,25 francs, waaraan zijn deel van de eigendom zal worden afgetrokken.

In navolging van artikel 7 hebben ze de molen definitief toegewezen (afgesproken de volgende dag om 17u) aan de bovenstaande heer in presentie van Paul Van Tilt en Guilleaume Hubert Van de Kerckhof, beiden wonend in Herck la ville. O.a. Getekend door o.a. de weduwe de Fraiture geboren Chapelle.

 

Akte nr. 19. 20 februari 1809

Jean Troosters, Caspar Boes, beiden dienstknechten wonend in Zeelhem, Lambert Boes knecht in Zeelhem, elk voor 1/7, hebben elk verkocht aan Mathieu Gudens landbouwer wonend in Zeelhem hun zevende part van een huisje en moestuin gelegen in Zeelhem in de plaats genaamd ‘le Fort’, in het geheel ongeveer 5a groot, grenzend O de straat, Z de straat van ‘le fort’, W en N dezelfde (‘la meme, dus de straat waarschijnlijk). Aanvaarden 15 maart. Prijs: 53,33 francs. De verkopers kunnen niet schrijven.

 

Akte nr. 49. 10 april 1809

Condities van 13 maart 1809 waarop Martin Swennen, Jacques Moens en André Brems, kerkmeesters van de kerk van Zeelhem, op 10 april publiek aan de hoogste bieder zullen verhuren voor een periode van 3 jaren 4ha weide gelegen in Zeelhem. Deze 4ha worden verhuurd in 8 stukken. Ze moeten aan elkaar vaart leveren. Verdere condities: zie akte.

De 4 ha zijn gelegen sectie Goorebrouck. De toewijzingen: 1) aan André Brems landbouwer in Zeelhem voor 24,88 francs; 2) aan Mathieu Gudens voor 28,44 francs; 3) aan Joseph Verstylen landbouwer in Zeelhem voor 34,37; 4) aan Henri Jacobs landbouwer in Linckhout 30,81 francs; 5) aan Francois Verlinden landbouwer Zeelhem 28,44 francs; 6) aan Jean Vos landbouwer Zeelhem 35,55 francs; 7) Jean Vaes landbouwer Zeelhem 35,55 francs; 8) aan Louis Troosters landbouwer Zeelhem voor 35,55 francs. Totaal 253,59 francs.

Opgemaakt in Zeelhem bij de weduwe Lambregts in presentie van maire Timmermans en Pierre Daniels landbouwer, beiden wonend in Zeelhem.

 

Akte nr. 78. 04 juli 1809

Om 3u namiddag verkoop van hooiwas in Zeelhem op de goederen van mr. Degeloos d’Eysden door Michel Güffens rentenier wonend in Berbrouck als ontvanger en beheerder van deze goederen.

Het hooi groeit op de weiden van Loobos in Zeelhem. Percelen worden genoemd. Totale opbrengst 511,96 francs.

 

Akte nr. 80. 09 juli 1809

Om 15u verkoop van hooiwas in Schulen eigendom van Pierre Boelen rentenier van Hasselt. Drie stukken voor in totaal 305,76 francs. Weide in de ‘Meerminnen’ en een genaamd ‘Delleken’ dichtbij Vaerenberg. Getuigen: Jacques Pluymers landbouwer in Berbrouk en Francois Maris landbouwer in Herck la ville.

 

Akte nr. 82. 17 juli 1809

Pierre Pené landbouwer wonend in Zeelhem geeft in huur uit voor een periode van 3 opeenvolgende jaren aan Jean Pené landbouwer van Zeelhem een huis, stal, schuur, groentetuin en akkerland eraan gelegen in Zeelhem, ongeveer 1ha 20a. 46 decaliter koren per jaar en 8,29 francs huur.

 

Akte nr. 91. 06 augustus 1809

Om 15u verkoop van ‘chaufre sur pied’ (kalkbemesting) in de plaats ‘Tighelerije’ in Schulen eigendom van Baltazar Beerten landbouwer in Schulen. Betalen op 30 november of op Sint-Andries. Verkoop met borgstelling. Een eerste stuk werd toegewezen voor 61,62 francs. Totale opbrengst voor 5 porties 181,30 francs. Getuigen: Laurent Jansens handelaar en Balthasar Weyns landbouwer, beiden wonend in Lummen.

 

Akte nr. 94. 17 augustus 1809

Jacques Pluymers en zijn echtgenote Marie Elisabeth Vossen, landbouwers wonend in Stevort, hebben verkocht aan Pierre Vandormael landbouwer wonend in Stevoort een stuk akkerland gelegen in Stevort. Het maakt deel uit van een groter stuk genaamd ‘Coninxboner’, 21,75a groot (vroeger 5 grote roeden) aan de zijde van het huis en de tuin van de weduwe Vandormael. Verdere details zie akte. Prijs: 300 francs.

 

Akte nr. 95. 21 augustus 1809

Jean en Bernard Hulshagen, landbouwers wonend in Lummen, verkopen aan Jean Roolans landbouwer wonend in Viversel al hun rechten op de nalatenschap van Georges Daumen die ongeveer 25 à 26 jaar geleden overleden is en wiens goederen zich onder de gemeente Solder sectie Viversel en alle andere plaatsen bevonden. Verkocht voor 130,36 francs. Deze som moet Roolans betalen na afloop van het proces dat hij voert en dat Henri Hulshagen van Lummen heeft aangegaan tegen deze rechten voor de rechtbank van eerste aanleg van Hasselt. Mocht Roolans dit proces verliezen, dan is deze verkoop teniet zonder dat de verkopers moeten tussenkomen in de proceskosten.

 

Akte nr. 97. 26 augustus 1809

Ida Droogmans landbouwster wonend in Schulen 1), Jean, Henri en Paul Vanhielen landbouwers wonend in Lummen en Jean Jans en zijn echtgenote Catherine Vanhielen landbouwers wonend in Lummen en Jean Jans eveneens als vader van zijn minderjarige kinderen verwekt bij Anne Gertrude Vanhielen 2) gaan een ruil aan. 1) geeft a) een huis en groentetuin gelegen in Lummen, ongeveer 8a groot, grenzend O de straat, Z de weduwe Ophey, W de weduwe Vanoppen en N Jean Jans; b) een hooiweide daar van ongeveer 30a in ‘het Middelste Brouk’, grenzend O Boelen, Z mr. Coninx, N de erfgenamen Agnes Mathijs; c) een akkerland in Lummen genaamd ‘Groote Schalk’, 40a, grenzend Z Henri Drijvers, W Greven, O Kenens, N de grote weg en Jean Jans; 4) een akkerland in Lummen genaamd ‘Kleyne Schalk’, 15a, grenzend O de weduwe Bijnens, Z en W mr. Kenens, N de straat; 5) een akkerland in Lummen ‘den Berg’, 30a, palend O Paul Vandermaesen, Z madame la douarière d’Aremberg, W Berckx en N Jean Kerkhof.

Als tegenprestatie krijgt 1) van de tweede partij een huis, stal, groentetuin en akkerland erbij gelegen in Schulen, ongeveer 15a, grenzend O en N de straat, W een straatje en Z Pierre Lambregts; 2) de helft van een weide in Schulen van 25a genaamd ‘het Roost’, grenzend O de straat, W aan Corswarem, Z mej. Roolans en N Pierre Serdonghs. De onroerende goederen worden elk geschat op 400 francs ‘sans aucun soulte ni retour’. Getuigen: Jean Maris van Schulen en Bernard Theunis van Lummen, beiden landbouwers. De partijen kunnen niet schrijven.

 

Akte nr. 104. 01 september 1809

Jean en Willeaume Joors, Bernard Vandermaesen echtgenoot van Marie Agnes Joors, Henri Fredrix en zijn echtgenote Anna Clara Joors, allen landbouwers wonend in Lummen en Gaspar Severeyns en zijn echtgenote Isabelle Joors landbouwers wonend in Haelen, Dominique Brissi en zijn echtgenote Marie Catherine Joors handelaars wonend in Diest, Francois Joors handelaar wonend in Antwerpen, Pierre Lambert Joors zonder beroep wonend in Liege en Marie Rebec Joors zonder beroep wonend in Bruxelles machtigen met deze akte Bernard Vandermaesen handelaar wonend in Lummen om voor hen en in hun naam de schulden te voldoen die gerezen zijn omwille van het sterfhuis van hun moeder en schoonmoeder Marie Catherine Persoons, waar ze ook mogen te vinden zijn. Hij mag tevens de goederen laten cultiveren voor het volgende jaar die nagelaten werden door dezelfde, de vruchten ervan verkopen enz. volgens hem het beste lijkt.. Getuigen George Willems smid en Gerard Willems wagenmaker, beiden wonend in Lummen.

 

Akte nr. 125. 31 oktober 1809

Gauthier Vogels landbouwer wonend in Lummen verkoopt aan de hoogste bieder 1) een akkerland gelegen in Schulen genaamd ‘de Braek’, 30a groot, grenzend O Jean Serdongs, Z de weduwe Plugers, W Willeaume Vanbrabant en N de straat; 2) een akkerland daar genaamd ‘Houbishof’, 25a, grenzend O George Vogels, Z Michel Vogels, W mevr. Vanstaeden en N Pierre Lambregts. Het eerste stuk is belast met een jaarlijkse rente van 2,37 francs aan mr. Saaren en het tweede met 7,11 francs aan mevr. Vossius van Hasselt. Pas aanvaarden Sint-Andries 1811. Ondertussen kan hij voor 1810 op Sint-Andries voor het eerste stuk 17,77 francs als intrest voor zijn geld optrekken en voor het tweede stuk 11,85 francs. De verkoper houdt voor zich de beste eik op het eerste stuk om binnen het jaar te houwen. Binnen de 8 dagen moet de koopsom betaald worden anders is de verkoop slechts voorlopig. 5% betalen voor kosten bovenop de registratierechten. 1,50 francs voor de veldwachter per stuk en voor lijfcop van het eerste 3 francs en voor het tweede 1,50 francs. Voorgelezen in Schulen bij Francois Swartebroux, herbergier. Het eerste stuk werd toegewezen aan Pierre Wouters, knecht, wonend in Lummen voor 231,10 francs. Het tweede werd aan George Vogels, landbouwer in Schulen, toegewezen voor 59,25 francs. Geen van beide kopers kan schrijven. Getuigen: Swartebroux voorschreven en Jean Pollaris, beiden landbouwers in Schulen.

 

Akte nr. 126. 05 november 1809

Gauthier Vogels landbouwer wonend in Lummen heeft verkocht aan Laurent Hermans, notaris wonend in Herck la ville, een stuk akkerland gelegen in Schulen, genaamd ‘Houbishof’, 25a groot. Het grenst O George Vogels, Z Michel Vogels, W mevr. Vanstaeden en N Pierre Lambregts. Het stuk is belast met een jaarlijkse rente van 7,11 francs aan mevr. Vossius van Hasselt. Verkocht voor 59,25 francs, die betaald werden. (Het gaat hier om perceel 2) uit vorige akte.)

 

Akte nr. 134. 12 november 1809

Jean Reynders, landbouwer in Schulen met zijn kinderen Arnoul Reynders landbouwer wonend in Stevort, Jean Mathieu Reynders tevens landbouwer in Stevort en Marie Agnes Reynders meid wonend in Lummen en Jan Stesmans en zijn echtgenote Elisabet Colemons wonend in Schulen verkopen aan de hoogste bieder 1) een stuk akkerland in Schulen op de plaats genaamd Donderveld, 20a groot, grenzend O Willeaume Put, Z. Martin Beerten, W mr. Vanhenis en N de weduwe Fabrij. Dit is belast met 1,18 franc per jaar aan Fillici van Kermpt en belast met passage voor Willeaume Put en Jean Colemonts. 2) en akkerland gelegen in Schulen genaamd ‘Heyken’, 30a groot, grenzend met twee zijden aan mr. Corswarem en met de derde aan Martin Beerten en de vierde aan de goederen van ‘l’hospice de Berbrouck’. Van dit stuk blijven 4 delen staan op interest aan 5% voor de kinderen van Herman Vos totdat ze meerderjarig zijn, een deel voor Henri Reynders tot hij terugkomt en een deel voor Anne Marie en een vierde voor Pierre Jean Reynders tot zijn meerderjarigheid. Dit is ook zo voor het deel van de drie laatsten in het eerste stuk. 5% betalen voor kosten bovenop de registratierechten, 1,4 francs voor de veldwachter en 3 francs per stuk voor lijfcop. De condities werden voorgelezen in Schulen bij Jean Vancluijsen herbergier. Het eerste stuk werd toegewezen aan Willeaume Put landbouwer in Schulen voor 88,88 francs. Het tweede werd niet verkocht.

 

Akte nr. 140. 19 november 1809

Jean Reynders landbouwer wonend in Schulen voor 4/6

Arnoul en Jean Mathieu Reynders beiden landbouwers wonend in Stevort. Jean Reynders handelt als vader van Henri, Anne Marie en Pierre Jean Reynders waarvan de eerste afwezig is en de andere twee minderjarig,

Marie Agnes Reynders dienstmeid wonend in Lummen
verklaren dat ze van Willeaume Vandeput landbouwer wonend in Schulen de som van 74,09 francs ontvangen hebben: Jean 4/6 en Arnoul, Jean Mathieu en Marie Agnes de rest. De som komt van de betaling van een stuk akkerland gelegen in Schulen dat ze verkochten aan Willeaume Vandeput via akte van deze notaris op 12 november l.l. De verkoper houdt de som van 14,77 francs aan 5% in zijn handen tot de meerderjarigheid van de kinderen of tot de terugkeer van Henri Reynders als ze de som onder hen drie kunnen verdelen. Getuigen: Jean Kerckhof landbouwer wonend in Herck la ville en Dionyse Gilis schrijnwerker wonend in Beringen.

 

Akte nr. 143. 26 november 1809

Jean Schruers landbouwer wonend in Schulen, Henri Schruers dienstknecht wonend in Herck la Ville met Elisabeth Strampers landbouwster wonend in Schulen voor haar en voor haar minderjarige kinderen geven in huur uit voor één jaar een huis, stallingen, schuur, groentetuin en aanhang gelegen in Herck la Ville dat momenteel bewoond wordt door Jean Vandevinne. De condities (te lezen in de akte) werden voorgelezen in Schulen in het huis van de weduwe Schruers. Verhuurd aan Elisabeth Strampers landbouwster in Schulen voor 154,06 francs. Ze kan niet schrijven.

 

Akte nr. 149. 02 december 1809

Francois Brams schoolonderwijzer wonend in Haelen, Arnoul Vanderstraeten landbouwer wonend in Stevort, Henri Vancosen landbouwer wonend in Schulen hebben in huur uitgegeven voor één jaar aan Caspar Vandereyken landbouwer wonend in Schulen een huis, stal, schuur, groentetuin en aanhang gelegen in Schulen en tevens 8 bedden akkerland daar, ongeveer 20a genaamd ‘Bosland’. Condities in akte te lezen. Voor 35,55 francs.

 

Akte nr. 150. 02 december 1809

Om 10u ’s morgens verkoop in Schulen van meubele goederen door Francois Brams van Haelen en  consorten (zie akte hier boven). Condities in akte. Totaal verkocht voor 910,64 francs. Hierin zijn twee koeien, een vaars en een varken inbegrepen. Veel pagina’s.

 

Akte nr. 164. 22 december 1809

De heer Charle Christophe Bisschop wonend in Lummen, ontvanger en beheerder van de goederen van madame Marguerite de La Marck douarière van Charle Marie Raymond d’Aremberg wonend in Brussel (hij heeft er een commissiebrief van gedateerd op 20 ventose an 12, geregistreerd in Hasselt op 02 germinal an 12), verklaart dat hij voor een termijn van 6 opeenvolgende jaren verhuurd heeft aan Gauthier Vanuytrecht en André Put, beiden landbouwers wonend in Linckhout, A) de weiden onder Linckhout en Schulen genaamd ‘Keerdijken’ ‘de la grandeur selon la carte figurative faite par l’arpenteur Marechal et y coté sous le n° 41’ doorsneden door de Demer, grenzend de erfgenamen Vandormael en Mathieu Carmans 1), 2) de weduwe Reynders en mr. Cox, 3) dezelfde weduwe Reynders en 4) de weduwe Germeys, Adriaen Jacobs en de erfgenamen Pierre Jacobs. Ongeveer 5 ha 29a 39 ca groot; B) de vierde part van een weide gelegen in Schulen genaamd ‘Les Quatre Verges’, genummerd nr. 40, ongeveer 26a 73ca, grenzend Henri Timmermans 1), 2) Jean Drijvers en advocaat Vanhees, 4) de weduwe Fabry en 5) mr. Wolfus; C) de weiden genaamd ‘Merlebrouck’ onder Schulen, genummerd n° 43, 14ha 25a 24ca., grenzend 1) de erfgenamen Vandormael, 2° Jean Baptist Desmets, 3) mr. Libotton en de heer Vandelaer en 4) de gemeente Linckhout, Helven en Francois Reynders; D) de weiden genaamd ‘Gravenberg’ genumerd n° 44, 5ha 78ca, grenzend 1) de weduwe Bollen, de weduwe Martin Gijsens, 2) Adriaen Vanreppelen, 3) madame la veuve Reyers en 4) de genoemde weduwe Bollen en  consorten; E) de weiden genaamd ‘Smetssil’ genummerd 46, 2 ha 7a 45 ca, grenzend 1) de erfgenamen Vandormael, 2) mr. Wolfus, 3) de weduwe Fabry en 4) Oyen; F) de weiden genaamd ‘Drij Geswayen’ onder nr. 45, 64a 86ca, grenzend 1) de weduwe Bollen en de kerk van Linckhout, 2) Jean Vanreppelen, de weduwe van Martin Gijsens en de erfgenamen Oyen, 4) de nummers 43 en 44; G) de weiden genaamd ‘Breedrevier’ gelegen in Linckhout en de andere in Schulen genummerd 42, 1ha 19a 95 ca, doorsneden door de rivier de Demer, grenzend 1) de gemeente Lummen, 2) Henri Vanuytrecht, 3) de gemeente Linckhout, Gauthier Vanuytrecht en André Put. Deze gedeelten van weiden zullen de huurders ‘s’obligent tenir en leur tenants et grandeur qu’ils declarent ici bien connaitre’.

Opzegbaar na drie jaar. Ingang met de oogst van dit jaar 1810. Belastingen gedurende de termijn zijn voor de huurders. De kosten voor de reparatie van de ‘aqueduc’ van de Demer in Linckhout, het reinigen van de rivier de Demer en ‘des fossés’(gaten, poelen) van de weiden zijn tot last van de huurders. De huurders zijn verplicht om hun granen te laten malen in de molen van de eigenaar en mochten ze daar niet goed bediend worden, dan moeten ze dit laten weten aan de verhuurder.

De verhuurders mogen geen openbare verkoop houden van hun hooi, noch een gedeelte van hun weiden verder verhuren zonder instemming van de verhuurder. De huurders zijn verplicht om op hun kosten bovenop de huurprijs de ‘fossées’ en boorden rond de weiden te onderhouden indien ze willen weiden maken ‘à paturage’ (om runderen te laten grazen), gedurende de hele huurtermijn. Ze moeten de weiden proper houden en ze elk jaar ‘et au piner’ (‘de tenir les prés ents et de les etaupiner’). De huurders moeten de kosten betalen van de opmeting van de weiden hierboven beschreven in verhouding tot hun huursom. Alles zonder korting aan de huurprijs. Verhuurd voor 237,03 francs per jaar voor de eerste weide genaamd ‘Keerdijken’, 33,18 francs voor ‘les Quatre Verges’ en 1837,02 francs voor de andere. Totaalsom: 2107,23 francs, die ze zullen betalen elk jaar op 24 juni in handen van de verhuurder in zijn woning in kasteel de Borgt in Lummen. De huurders stellen A) een akkerland in Linckhout als borg voor de zijde van André Put, gelegen in Linckhout en genaamd ‘Switsersbloeck’ 20a groot (3 grote en 10 kleine roeden), grenzend 1) Catherine Swerts, de stad Herck 2), 3) aan Putmans en 4) de Vinnestraet; B) tevens een stuk land daar genaamd ‘Thiendebaen’ ongeveer 20a (3 grote en 10 kleine roeden), grenzend de Thiendebaen 1), Mathieu Carmans 2), de gemeente heide 3) en Adriaen Michiels 4); C) een land daar van 60a (een halve bunder) genaamd ‘Vennenhof’ grenzend de straat 1), Mathieu Carmans 2), Michel Jacobs 3) en de heer Vaes van Selk 4). C) een ander stuk land daar genaamd ‘Vennenhof’ ook 60a groot en grenzend als hiervoor, die met het vorige een stuk land uitmaakt. D) nog een stuk land van 77a (2 dagmaal en half) dat deel uitmaakt van een groter stuk met de heer Vanhees van Hasselt, grenzend de straat 1), de rivier genaamd ‘Swartwater’ of ‘Ouden Demer’ 2), de weide genaamd ‘Stavellen 3) en het land genaamd ‘Ketelberg’ 4). E) een land van 18a (3 grote en 10 kleine roeden!) gelegen in Zeelhem in de plaats genaamd ‘Donderbos’, genaamd ‘De Gelinnen’, palend de straat op twee zijden, 3) C. Gressens en Vanhees.

Van de zijde van Gauthier Vanuijtrecht wordt als borg gesteld een stuk land in Linckhout, ongeveer 15a (2 grote en 10 kleine roeden) genaamd ‘Kerckhof’, grenzend O de straat, Z Ponet, N Luc Vanhees. Indien de verhuurder vindt dat de borg niet voldoende is, zullen ze bijpanden moeten stellen. Opgemaakt op het kasteel genaamd de Borgt in Lummen in presentie van hovenier Gerard Wouters en Jean Aerts boer, pachter, beiden wonend in Lummen.

 

Akte nr. 168. 27 december 1809

Louis Charle Christophe Bisschop wonend in Lummen als beheerder van de goederen van mevr. Louise Marguerite de La Marck weduwe d’Aremberg wonend in Brussel geeft in huur uit voor 9 opeenvolgende jaren aan Francois Cleeren landbouwer wonend in Schulen een weide onder nr. 37 van de kaart, gelegen in Schulen. Ze is 2 ha 64a 44ca groot en grenst mr. Kips, de gemeente Schulen 2), 3) de rivier genaamd ‘Herck’ en 4) mr. Cox van Hasselt. De termijn heeft een aanvang genomen op 30 november l.l. Condities: zie akte. Prijs: 177,76 francs. Getuigen: Pierre Fagnoule kerkmeester en Gerard Wouters hovenier beiden wonend in Lummen.

 

Item 6.

1810-1811. Notaris Jean Guillaume Bampts. Nr. 209

 

Akte nr. 13. 27 januari 1810

In de studie van de notaris in Lummen laat Arnoul Liesoens, landbouwer wonend in Berbrouck, zijn testament optekenen in presentie van Pierre Lambert Carlens, Jean Daniels, Pierre Jansens allen landbouwers wonend in Lummen en Jean Louis Willeborts handelaar wonend in Lummen, die over al hun burgerrechten beschikken. Liefsoens is gezond van lichaam en geest. Hij geeft aan zijn schoonzuster Ida Maris, landbouwster wonend in Berbrouck, al zijn roerende en onroerende goederen die hij bij zijn overlijden zal achterlaten. Ze moet al zijn schulden betalen en zijn begrafeniskosten betalen. Dat moet gebeuren met een mis met drie heren en ze moet 100 leesmissen laten doen (er staat ‘faire dire’, waarmee wel ‘faire lire’ zal bedoeld zijn) voor zijn zielerust. Zijn neef Gerard Everaerts krijgt een kapitale rente van 157 francs die hij heeft tot last van de gemeente Zoonhoven. Deze maakt deel uit van een grotere rente. De testateur ondertekende samen met notaris en getuigen.

 

Akte nr. 14. 31 januari 1810

Akte opgemaakt in de studie van notaris Hermans in Herck la Ville.

Henri Schruers ongehuwde wonend in Herck la Ville voor 7/10, Elisabetn Strampers weduwe van Jean Schruers, als moeder en voogd van haar drie minderjarige kinderen Elisabeth, Gauthier en Martin Schruers, landbouwster wonend in Schulen voor 3/10 verklaren dat ze schuldig zijn aan Laurent Hermans keizerlijk notaris met residentie in Herck la Ville een rente van 14,20 francs jaarlijks. Daarvoor ging het om 21,35 francs, oude stichting van een rente van 25 denier (penning, 1/12 van een stuiver) niet kwijtbaar. Ze stellen ervoor als pand een huis, schuur, stal, neerhof, groentetuin en boomgaard gelegen onder de stad Herck dichtbij de Hasseltse poort, ongeveer 50 jaar oud, grenzend O het kleine huis ‘la petite maison’), N ‘le rempart’ de Herck (de omwalling), W de representanten Boeten (?) en Z Herman Oeyen. Valdag is 16 maart.

 

Akte nr. 31. 24 februari 1810

Jean Martin en zijn echtgenote Anna Vanderkerken, Jean Blancken en zijn echtgenote Catherine Vanderkerken zijn landbouwers wonend in Kermpt, Elisabeth Vanderkerken zonder beroep wonend in Schulen en Jean Vanderkerken wonend in Sint-Truiden zullen aan de hoogste bieder verkopen: 1) een huis, stal, groentetuin, boomgaard en aanhang gelegen in Schulen, in het geheel 15a groot. Het goed grenst O Lambert Verneyns, Z en W de weduwe Maris, N de straat. Huis en aanhang zijn in hun geheel belast met een kapitale rente van 237,03 francs aan deze notaris; met een jaarlijkse rente van 2,96 francs aan Cox van Hasselt. 2) een weide gelegen in Schulen ongeveer 30a, grenzend O Libert Maris, W Verneyns, Z de straat en N Vandelaer. Ze is belast met een jaarlijkse rente van 4,14 francs aan mej. Briers van Hasselt. Condities: zie akte. Lijfcop een kwart ton goed bier en 1,50 francs per stuk voor de veldwachter. De condities werden in Schulen voorgelezen bij Francois Swartebroux. De verkopers reserveren voor Elisabeth Vanderkerken wonend in Schulen, een van de verkopers, een kamer en een kleine kamer erlangs en de helft van de groentetuin voor een jaar.

Huis en aanhang werd in zijn geheel toegewezen aan Elisabeth Vanderkerken zonder beroep wonend in Schulen voor 237,03 francs. Ze kan niet schrijven.

De weide werd aan Anne Marie Briers, rentenierster wonend in Hasselt, toegewezen voor 485,92 francs boven de rente.

Van de verkopers kan enkel Jean Blanken ondertekenen. Gerardus Jouck (Schulen) en Pierre Henri Geerts (Lummen) zijn getuigen.

 

Akte nr. 42. 11 maart 1810

Jean Kaelen landbouwer wonend in Kuringen heeft verhuurd voor een termijn van 3 opeenvolgende jaren aan Henri Mues landbouwer wonend in Lummenee, huis, stal, schuur, groentetuin en akkerland, beemden en weiden gelegen in Viversel. Het akkerland is verdeeld over 6 stukken en zijn in het geheel 2ha 20a groot. Beemd en weide zijn twee stukken en beslaan ongeveer 1ha 20a. Alles ligt in Viversel met uitzondering van de weide, die in Lummen gelegen is. Aanvang voor huis en weiden op 6 maart en voor het akkerland op 16 augustus aanstaande. Condities: zie akte.

De korenpacht betalen op Sint-Andries en het geld half maart. Jaarlijks 35,55 francs betalen boven een hoeveelheid van 56 decaliter koren (24 oude maten van Hasselt), te leveren in Kuringen bij de verhuurder. Dieren en meubels van de huurder staan garant voor de betalingen. Getuigen: schoolmeester Antoine Fredrix en landbouwer Pierre Moens, beiden wonend in Lummen. De huurder kan niet tekenen.

 

Akte nr. 47. 16 maart 1810

Condities van 27 februari 1810 waarop Martin Swennen, Jacques Moens en André Brems kerkmeesters van de kerk van Zeelhem zullen verhuren voor een termijn van 6 opeenvolgende jaren de volgende goederen:

1)     een weide van 60a groot, genaamd ‘de Kerkekaie’ in Zeelhem

2)     60a weide in Zeelhem op de plaats genaamd ‘Laybeempden’ in 3 stukken

3)     65a weide in Zeelhem in de plaats genaamd ‘Goorebrouck’ in twee stukken

4)     een stuk van 30a in de plaats genaamd ‘de Schaeve’

5)     60a weide idem

6)     60a weide idem

7)     30a weide op de plaats ‘le Rigelle’

8)     60a in Zeelhem op de plaats ‘Rotbrouck’

9)     60a in Zeelhem op de plaats ‘Zeelhemsbroeck’

10) een stuk genaamd ‘Groote en Kleyne Boterbempt’ 60a onder Zeelhem

11) een stuk genaamd ‘Langen Bempt’ 60a onder Zeelhem

12) een weide van 4ha in de plaats genaamd ‘Goorebrouck’ op conditie dat de huur van dit stuk pas aanvangt op 15 mei 1812 omdat het verhuurd is voor 3 jaren op 3 april 1809.

Condities: zie akte. Elk jaar huur betalen op Sint-Andries bij Martin Swennen, kerkmeester. De prefet van het departement van de Nedermaas moet de definitieve verhuur goedkeuren. Dit wordt voorgelegd aan de sousprefet van het arrondissement Hasselt. Deze lastenbrief werd opgemaakt op 27 februari. De sousprefet keurde goed op 27.02.1810.

 

Akte van 16 maart: toewijzingen.

De condities werden voorgelezen bij Martin Swennen, een van de kerkmeesters.

1) 60a werd toegewezen aan Jean Timmermans van Zeelhem voor 12 francs                  12,00

2) 60a aan dezelfde voor 8 francs                                                                                        8,00

3) 65a aan dezelfde                                                                                                             24,00

4) 32a aan dezelfde                                                                                                               4,00

5) 60a aan dezelfde                                                                                                             12,00

6) 60a aan dezelfde                                                                                                             12,00

7) 70a aan dezelfde                                                                                                               4,00

8) 60a aan dezelfde                                                                                                             12,00

9) 60a in het Zeelhemsbrouck aan dezelfde                                                                       15,00

10) stuk ‘de Groote en Kleijne Boterbempt’ 1ha aan dezelfde                                         30,00

11) een stuk ‘Langebempt’ 60a aan dezelfde                                                                     12,00

12) 4ha in verscheidene stukjes aan dezelfde Timmermans                                            200,00

Totaal                                                                                                                                345,00

Getuigen: Pierre Brems en Renard Enkels beiden landbouwers in Zeelhem.

 

Akte nr. 51. 21 maart 1810

Elisabeth Vanderkerken zonder beroep wonend in Schulen heeft verkocht aan Jean en Aldegonde Maris, landbouwers wonend in Schulen en elk voor de helft, een huis, stal, schuur, groentetuin en aanhang gelegen in Schulen, ongeveer 15a, grenzend O Lambert Verneyns, Z en W de weduwe Maris en N de straat. Het goed is belast met 1) een jaarlijkse rente van 8,29 francs aan deze notaris; met 2) een jaarlijkse rente van 2,96 francs tot profijt van mr. Cox van Hasselt. Verkoop volgens het procesverbaal van voorlopige toewijzing verleden voor deze notaris op 24 februari laatstleden. Conditie is dat de verkoopster het huis tijdens dit jaar verlaat. Verkocht voor 237,03 francs. De kopers zijn overeengekomen dat het huis aan hen beiden onverdeeld toebehoort. De ene kan de andere uitkopen voor de helft van de koopprijs. Getuigen: Jean Willeborts handelaar en Henri Bogaers wagenmaker, beiden wonend in Lummen. De verkoopster kan niet schrijven.

 

Akte nr. 60. 29 maart 1810

Jean Timmermans maire van de gemeente Zeelhem zal verhuren de weiden hieronder vernoemd. De twee eerste worden voor 3 jaren verhuurd en de derde voor 1 jaar. Condities: zie akte. Elk jaar betalen op Sint-Andries. Verhuurd in Zeelhem bij de weduwe Lambregts. 1) De weide genaamd ‘Grooten Boterbempt’ 90a ongeveer werd verhuurd aan Henri Timmermans landbouwer win Zeelhem voor 80,14 francs. Huurder kan niet schrijven. 2) een stuk ‘Kleijnen Boterbempt’ 60a ongeveer werd verhuurd aan landbouwer Mathieu Gudens van Zeelhem voor 53,33 francs. 3) ‘Langenbempt’ 60a in Zeelhem werd verhuurd aan dezelfde Mathieu Gudens voor 45,03 francs. Getuigen: landbouwers André Brems en André Vaes, beiden wonend in Lummen(?!).

 

Akte nr. 78. 14 mei 1810

Therese Cram weduwe van Jean André Van Munster breidster wonend in Herck heeft verkocht aan de heer Laurens Hermans notaris wonend in Herck la Ville een huis, neerhof en een ‘maisonette de derriere servant a exploitation ou a étable ou ecurie’ zoals het in gebruik is door de weduwe Heusden en Cornele Slingers en Marie Van Devinne. 3a. Grenzend O J. D. Hermans maire adjoint, Z openbare weg, W de weduwe Schruers of het kleine straatje gaand naar de wal en N de stadswal van Herck la Ville. Prijs: 400 francs. Huis is belast met een jaarlijkse rente van 8,88 francs aan de douariere van Henry Louis Kips van Herck; met 2,96 francs jaarlijks aan het bureau van weldadigheid van Herk.

 

Akte nr. 84. 23 mei 1810

Op vraag van Elisabeth Vandermaesen weduwe Lambregts zal de notaris turf verkopen in Zeelhem. De condities (zie akte) werden voorgelezen op de plaats genaamd ‘Galgenbempt’ in Zeelhem. 25 loten verkocht voor in totaal 90,75 francs. Getuigen: Arnoul Bax en Gauthier Mathijs landbouwers in Zeelhem.

 

Akte nr. 97. 20 juni 1810

Verkoop in Zeelhem van hooigras op vraag van Jean Timmermans, landbouwer in Zeelhem. Condities te lezen in de akte. 12 loten brengen samen 270,15 francs op. De verkoop ging door in Zeelhem bij de weduwe Lambrechts.

 

Akte nr. 104. 05 juli 1810

Om 15u verkoop in Zeelhem door Michel Guffens rentenier wonend in Berbrouck als ontvanger en beheerder van de goederen van de heer De geloos d’Eijsden van hooiwas aan de hoogste bieder. Groeit op de weiden van Loobos in Zeelhem. Condities: zie akte. Verkoopcondities voorgelezen bij de weduwe Lambrechts in Zeelhem. 60a in ‘Rotbrouck’ aan Henry Lucas voor 41,48 frans, 120a aan Gerard Sannen landbouwer in Zeelhem voor 62,81 francs enz. 12 loten in totaal voor 737,14 francs.

 

Akte nr. 107. 15 juli 1810

Op verzoek van Pierre Boelen rentenier wonend in Hasselt en anderen verkoop van hooiwas in Schulen. Weide ‘Vaerenberg’ voor 28,44 francs en 3 stukken van de weduwe Fabry van Hasselt. Totaal verkocht voor 277,32 francs, 3 stukken.

 

Akte nr. 108. 16 juli 1810

Verkoop voor deze notaris en notaris Landtmeters van Haelen, die samen verkopen om 10u, van de meubels en dieren op vraag van Frederic Wilsens rentenier in Herck en zijn  consorten, allen erfgenamen van Arnoud Nicolas Wilsens. 6 pagina’s artikelen. Bij enkele komt er protest van Frederik Wilsens dat hij de eigenaar is. Verkocht in totaal voor 2988,19 francs. Een paard ‘cheval hongre’ werd verkocht voor 290,36 francs aan F. Wilsens en een merriepaard met haar veulen aan Jacques Hardy van Donck voor 379,25 francs. Dat laatste werd ook opgeeist voor Pierre Wilsens door zijn broer Frederic, maar protest verworpen.

 

Akte nr. 109. 17 juli 1810

Bernard Vandermaesen handelaar wonend in Lummen verkoopt aan de hoogste bieder koren op stam in Schulen. Condities in de akte, voorgelezen dichtbij de hoeve ‘den Bosch’ in Schulen. 22 loten voor 402,02 francs in totaal.

 

Akte nr. 112. 24 juli 1810

Frederic Wilsens rentenier, landbouwer Jean Haesen, landbouwer Guilleaume Dermond landbouwer en Pierre Wilsens rentenier wonend alle drie in Herck la Ville voor hen en voor hun  consorten en eveneens Jean Baptist Jaupen rentenier wonend in St.Trond verhuren met ingang van 29 juli en eindigend 15 maart aanstaande een huis, stal, schuur, groentetuin en neerhof gelegen in de stad Herck, grenzend O de weduwe Staes en Celis, Z de openbare weg, W het kerkhof en N de openbare weg. Alles volgens condities te lezen in de akte indien gewenst. Verhuurd aan Frederic Wilsens voor slechts een kwart maar de andere partijen stonden erop om ook de andere delen te verhuren. Uiteindelijk huren Frederic Wilsens en Pierre Haesen het huis samen voor 651,84 francs.

Opgemaakt in Herck la Ville voor notaris Bampt en J. G. Landtmeeters van Halen.

 

Akte nr. 113. 24 juli 1810

De notarissen Jean Guillaum Bampts (Lummen) en Jean Guillaume Landtmeters (Haelen) verkopen koren op stam op vraag van Frederic Wilsens en  consorten, allen erfgenamen en representanten van Arnoud Nicolas Wilsens. Condities: zie akte. Ze werden voorgelezen buiten de Hasseltse poort. Pierre en Frederic Wilsens hebben verbod gedaan om hun aandeel te verkopen. Pierre Haesen zegt dat hij afgevaardigde is van de anderen samen met zijn vader Jean Haesen, Guilleaume Dermond wonend in Herck met Jean Baptist Jaupen wonend in St. Trond geven opdracht om verder te gaan met de verkoop ondanks het obstakel. 5 loten op het eerste stuk, op het land ‘Kijfland’ drie loten, op land ‘Groote Pleck’ 2 maal vier loten en nog eens twee; op land ‘desavel’ 2 loten, op plaats genaamd ‘Herkervelt’ 4 loten, op ‘Bommer’ 7 loten en ‘du treflé’ (klaver) 5 loten, nog eens 3 loten koren op hetzelfde stuk, Op de plaats genaamd ‘de Bleuck’ 5 loten ‘de froment’ (tarwe), op de plaats genaamd ‘de Ryt’ 4 loten, op ‘de Kleyne Ryt’ 2 loten. In de plaats genaamd ‘de Groote Ryt’, een stuk afkomend van André Vanherle, zegt Frederic Wilsens dat het van hem is en hij heeft mondeling verbod gedaan om het koren dat er staat te verkopen. Toen Pierre Haesen als afgevaardigde van de andere parijen vroeg uit welke titel dat dan wel zou zijn, zei Wilsens dat zijn vader het had gekocht en betaald maar dat hij de akte had laten beschrijven op zijn naam ‘pour lui favoriser’. Daarop gaf Haesen order om het koren toch te verkopen. Hij zou ervoor instaan. Het waren vier loten. Op de plaats genaamd ‘Groote Vaek’ werden 7 loten toegewezen.

Het gras in de boomgaard met de appels en de peren op de bomen te gebruiken tot St. André aanstaande werd verkocht voor 118,51 francs aan Pierre Haesen. Het gebruik van een weide tot St.-Andries aanstaande werd voor 106,66 francs aan F. Wilsens verkocht. In totaal bracht de verkoop 2486,31 francs op.

 

Akte nr. 115. 29 juli 1810

Frederic Wilsens rentenier wonend in Herck la Ville verkoopt aan de hoogste bieder enkele meubels en andere roerende goederen. Twee bladzijden met een totaalopbrengst van 791,30 francs. Er is haver bij en koren. Getuigen: Pierre Bijnens kuiper en Pierre Cox herbergier, beiden wonend in Lummen.

 

Akte nr. 116. 31 juli 1810

Bernard Vandermaesen handelaar wonend in Lummen verhuurt via deze akte aan Francois Serdonghs landbouwer wonend in Schulen een huis, stal, schuur, groentetuin en akkerland gelegen in Schulen genaamd ‘den Bos’, ongeveer 80a; een akkerland ‘Grooten Hof’ daar naast de boomgaard gelegen van ongeveer 40a; een akkerland genaamd ‘Porthof’ 40a; een akkerland genaamd ‘Hellebosch’ 40a; een akkerland genaamd ‘’Tuffeland’ 80a; een weide genaamd ‘Etwijde’ 60a; een hooiweide genaamd ‘de Hondsmayl’ 30a. Ze zijn alle onder Schulen gelegen. Jaarlijks 280,88 francs huur in twee gelijke sommen te betalen: de helft op St.-Andries en de andere helft op 15 maart erna. Condities: zie akte. Het schaarhout rondom de stukken is voor de verhuurder, behalve van het stuk gelegen achter het huis dat de huurder mag gebruiken. Voor een termijn van 3 jaren.

Getuigen: George Willems en Ciprien Ramakers beiden ‘marechaux’ (hoefsmid) wonend in Lummen. De huurder kan niet schrijven.

 

Akte nr. 119. 12 augustus 1810

Verkoop om 10u voormiddag van haver en ‘chaufre’ in Schulen door Jerome Vanquaethoven landbouwer in Schulen aan de hoogste bieder. 1 lot brandhout(?) verkocht voor 107,85 francs was van Van Quaethoven en 4 loten haver voor de helft van André Lambrechts en de andere helft van Paul Vannoppen van Lummen. Die werden verkocht voor 355,54 francs.

Getuigen: Lambert Haven timmerman in Lummen en Gerard Vandereijken landbouwer in Schulen.

 

Akte nr. 126. 31 augustus 1810

Condities waarop André Lambregts voor het vruchtgebruik en Paul Vannoppen echtgenoot van Therese Lambregts voor de te verwachten eigendom, beiden landbouwers in Lummen, te koop stellen een weide gelegen in Schulen, genaamd ‘de Twee Herken’, groot 65a ongeveer, grenzend O Herman Vandereyken, N Reynders van Diest, Z Timmermans en W de oude Herck. Condities te lezen in de akte. De condities werden voorgelezen in Schulen bij herbergier Laurent Jansens en de koop werd voorlopig toegewezen aan landbouwer Jean Pollaris van Schulen, die gekocht heeft voor mademoiselle Vanstaden van Hasselt voor 1511, 09 francs

 

Akte nr. 133. 12 september 1810

André Lambregts landbouwer voor het vruchtgebruik, Paul Vannoppen en zijn echtgenote Therese Lambregts landbouwers voor de te verwachten eigendom, allen landbouwers wonend in Lummen, hebben definitief bevestigd de voorlopige verkoop voor deze notaris op 31 augustus aan Marie Elisabeth Vanstaden rentenierster in Hasselt. Voor haar is Jean Pollaris pannenbakker wonend in Schulen aanwezig, die koopt in de naam van Vanstaden, een stuk weide gelegen in Schulen genaamd ‘de Twee Herken’, 60a groot, grenzend O Herman Vandereijken, N Reijnders van Diest, Z Timmermans van Linckhout en W aan de Oude Herck. Verkocht 1511,,09 francs.

 

Akte nr. 134. 12 september 1810

Henri Vancosen herbergier wonend in Schulen verkoopt aan de hoogste bieder enkele meubels en roerende goederen aan zijn huis. Condities: zie akte. In totaal werd verkocht voor 198,30 francs.

 

Akte nr. 135. 13 september 1810

Pierre Bijnens kuiper wonend in Lummen verkoopt voor hem en voor zijn  consorten boomstronken in Stevoort. Condities: zie akte. 14 loten en nog eens 6 en 16 loten. In totaal werd verkocht voor 376,05 francs.

 

Akte nr. 142. 22 september 1810

In gezelschap van de getuigen Gauthier Vanrusselt, Jean Vancluysen, Pierre Pollaris en Henri Cox allen landbouwers wonend in Schulen, keizerlijke onderdanen beschikkend over al hun burgerrechten, noteert de notaris het testament van Catherine Joors, landbouwster wonend in Schulen, in haar huis waar ze in bed ligt. Ze is ziek maar haar verstand is nog intakt. Ze geeft aan haar schoonzoon Jean Oyen vooruit en buiten part al de roerende goederen die ze zal achterlaten bij haar overlijden: 2 paarden, 2 veulens, 8 koeien met inbegrip van de vaarzen, 4 varkens, karren, ploeg, eg, paardentuig en alle landbouwwerktuigen, alle stro en alle meststoffen, alle gedorste en ongedorste granen die zich bij haar bevinden, alle ‘chauffre’ op de velden, alle aardappelen en al de vruchten die zich op de velden zullen bevinden bij haar afsterven. Tevens alle intresten van renten, alle achterstallige baten en huren, kortom alle roerende goederen die ze bezit als ze sterft. Hij moet wel haar begrafeniskosten voor zijn rekening nemen, de kosten van haar laatste ziekte betalen. Hij mag in haar huis blijven tot half maart volgend op haar overlijden. 15u. De testatrice kan omwille van haar ziekte niet meer schrijven. Pierre Pollaris heeft nooit kunnen schrijven.

Bijgeschreven: overleden op 16.11.1810.

 

Akte nr. 152. 30 september 1810.

Digne Briers zonder beroep voor het vruchtgebruik en Jacques Pluijmers en zijn echtgenote Marie Gelders landbouwers voor de eigendom, allen wonend in Berbroeck, hebben verkocht aan Arnould Roubben landbouwer wonend in Spalbeek sectie Jodestraet een perceel akkerland gelegen in Stevort in de plaats genaamd ‘Hofvelt’, 25a ongeveer, grenzend 1) de koper, 2) de weduwe Everaerts, 3) Pierre Lambert Droogen en 4) Gisbert Geladi. Enkel grondlasten te betalen. Prijs: 200 francs. Opgemaakt in Lummen in presentie van Gerard Jouck timmerman in Schulen en Francois Cuppers landbouwer wonend in Lummen.

 

Akte nr. 158. 05 oktober 1810.

Michel Guffens, oud-notaris van Liège, nu wonend in Berbrouck, als gemachtigde van de heer Constantin Cesar Francois Maur Guilleaume Degeloos eigenaar wonend in Eijsden, door akte van 18 augustus 1810 voor notaris Henri Roosen residerend in Eijsden, zal goederen verhuren die toebehoren aan ‘son principal à Loobos’ in Zeelhem voor een termijn van drie opeenvolgende jaren aan de volgende particulieren die allemaal landbouwers zijn wonend in Zeelhem.

1)     aan Pierre Brems een stuk akkerland genaamd ‘Kleijnbranteijk’ 249a 28 ca; prijs 80,33 francs per jaar.

2)     Aan Jean Vaes een akkerland van 135a 77ca op dezelfde plaats genaamd ‘Branteijk’ voor 40,99 francs per jaar.

3)     Aan Jean Pieraerts een akkerland van 260a 43ca voor 78,22 francs per jaar. Tevens aan dezelfde een stuk akkerland genaamd ‘Wijngaertie’ 77a 14ca voor 21,92 francs per jaar.

4)     Aan Marie Christine Daniels weduwe Enkels een land genaamd ‘Hoogenbosch’ 175a 68ca voor 59,25 francs. Tevens aan dezelfde een land genaamd ‘Berkenbosch’ 147a en 87ca voor 52,14 francs per jaar.

5)     Aan Willebord Daniels een stuk akkerland van 62a 48ca voor 17,77 francs per jaar.

6)     Aan Marie Elisabeth Vandermaesen weduwe Lambregts twee aan elkaar grenzende stukken akkerland genaamd ‘Schommen’ van samen 874a voor 308,14 francs per jaar.

7)     Aan Guillaume Enkels een stuk akkerland genaamd ‘Verlorencost’ 63a 50ca voor 23,93 francs per jaar.

8)     Aan André Brems een land genaamd ‘Verlorencost’ grenzend aan het vorige stuk, 68a 64 ca, voor 29,62 francs per jaar.

9)     Aan Mathieu Clemens een stuk land van 25a 22ca voor 10,66 francs per jaar.

10) Aan Christophe Vaes een stuk akkerland genaamd ‘Heuven’ 240a 78ca voor 97,77 francs per jaar.

11) Aan Anne Bierts weduwe van Jean Moens een akkerland genaamd ‘Haegendoren’ 101a 38ca voor 37,92 francs per jaar.

De voorwaarden zijn terug te vinden in de akte indien interesse. De akte werd opgemaakt bij de weduwe Lambreghts in Zeelhem in het bijzijn van de getuigen Martin Lemmens landbouwer van Berbrouck en Gerard Vandermaesen landbouwer van Zeelhem.

 

De akte van 10.08.1810 verleden voor notaris Henri Roosen in Eysden is te vinden bij akte 170. De heer Constantin Cesar Francois Maur Guillaume Degeloes, eigenaar wonend in Eijsen geeft volmacht aan Michel Guffens wonend in Berbrouck voor het beheer van zijn goederen in de gemeente Zeelhem.

 

Akte nr. 170. 25 oktober 1810.

Henri Mathijs landbouwer en Anne Marie Jacobs, zonder beroep, beiden wonend in Schulen hebben verkocht aan Gerard Wirix landbouwer wonend in Schulen een stuk akkerland in Schulen genaamd ‘Bellemansheyde’ (eerste gedeelte onleesbaar), ongeveer 20a, grenzend O Marie Fillici, Z Arnoud Geerts, W Gertrude Put en N Michel Martens. Verkocht voor 200 francs. Opgemaakt in Schulen bij herbergier Jean Luyten in diens presentie en die van Jean Pollaris (‘tuillier’) pannenbakker, beiden wonend in Schulen, getuigen.

 

Akte nr. 169. 25 oktober 1810.

Michel Guffens, oud-notaris van Liège, nu wonend in Berbrouck, als gemachtigde van de heer Constantin Cesar Francois Maur Guilleaume Degeloos eigenaar wonend in Eijsden door akte van 18 augustus 1810 voor notaris Henri Roosen residerend in Eijsden, verhuurt aan Jacques Vaes landbouwer in Zeelhem het huis en de hoeve van Loobos in Zeelhem met beemden, weiden, bos en akkerland eraan volgens de opsomming ervan en hem bekend, met de oppervlakte volgens de nieuwe meting met het akkerland ‘Waterbempt’ inbegrepen 62ha 3a 36ca voor een termijn van zes opeenvolgende jaren met ingang van half maart 1811 voor huis, hoeve, gebouwen, tuin, beemden en weiden en voor het akkerland met ingang na de oogst van granen van 1811. Condities: zie akte indien interesse. Jaarlijks 1967,40 francs betalen in twee keren, telkens de helft, op half maart en op Sint-Andries. De huurder moet instaan met zijn persoon en goederen. Opgemaakt in Berbrouck bij Guffens in presentie van Martin Lemmens en Martin Celis, beiden landbouwers wonend in Berbrouck. Volmacht is te vinden voor deze akte.

 

Akte nr. 171. 28 oktober 1810.

Henri Schruers dienstknecht wonend in Herck la ville voor ¾ en Elisabeth Strampers landbouwster daar, voor wie haar zoon Martin Schruers die bij haar woont present is, voor het ander vierde part verhuren voor een jaar een huis met paardenstal, stal, schuur, groentetuin en aanhang gelegen in Herck la Ville. Overeenkomst: zie akte. Elisabeth Strampers huurt het momenteel via akte voor deze notaris verleden op 26 november laatstleden. De condities werden voorgelezen in Schulen bij herbergier Jean Schruers. Toegewezen aan Elisabeth Strampers vor 143,39 francs.

 

Akte nr. 172. 02 november 1810.

Willeaume Vos en zijn echtgenote Anne Catherine Goossens landbouwers wonend in Stockroij onder de gemeente Solder verkopen aan Charle Vaes landbouwer in Spalbeek een stuk akkerland onder Lummen genaamd ‘het Heuvelken’, 15a groot, grenzend O aan Palmaers, Z de koper, W Palmaers en N Chretien Vaes. Belast met een jaarlijkse rente van 2,37 francs per jaar aan de kerk van Lummen. Prijs: 100 francs. Getuigen in Lummen bij de notaris: Jean Greven ontvanger en Henri Timmermans landbouwer, beiden wonend in Lummen.

 

Akte nr. 177. 11 november 1810.

Henri Vaes landbouwer wonend in Zeelhem verkoopt aan landbouwer Jean Clerx van Zeelhem een stuk akkerland gelegen in Zeelhem sectie Hees, genaamd ‘Armervelleken’ 45a ongeveer, grenzend O, Z en N de publieke weg, W de koper. Verkocht voor 500 francs. Opgemaakt in Zeelhem bij de koper. Getuigen Henri Lucas en Henri Swerts, beiden van Zeelhem.

 

Akte nr. 183. 22 november 1810.

Verkoop in Herck la Ville van witbomen voor deze notaris en voor Jean Guillaume Landtmeters notaris wonend in Haelen op vraag van Wilsens, eigenaar wonend in Herck la Ville, op zijn goederen in Herck, aan de hoogste bieder.

Voorgelezen aan de weide genaamd ‘Sargiewijde’ waar 50 loten werden toegewezen. In de weide genaamd ‘Bieskensbempden’ werden 59 loten verkocht, in ‘de Reit’ 4 loten, in ‘de Bleuk’ 15 loten, in de plaats genaamd ‘Tinnevlees’ 20 loten. Totaal verkocht voor 2705,14 francs.

 

Akte nr. 186. 02 december 1810.

Michel Timmermans, brouwer wonend in Diest, als curator van de minderjarige kinderen van Louis Daniels verhuurt aan de hoogste bieder en laatste hoger voor een periode van 3 jaren 1) een huis en groentetuin gelegen in Zeelhem in de plaats genaamd ‘le Fort’; 2) een weide daar gelegen van 15a groot. Voorwaarden zie akte. Het huis werd na veel hogen toegewezen aan Louis Enkels landbouwer in Zeelhem voor 30,81 francs per jaar. Deze kan niet schrijven. De weide werd toegewezen aan Jean Troosters landbouwer in Zeelhem voor 5,92 francs per jaar. Opegmaakt bij de weduwe Lambregts in Zeelhem. Getuigen: Henri Vaes en Henri Enkels, beiden landbouwers in Zeelhem.

 

Akte nr. 208. 23 december 1810.

Jean Oijen en zijn echtgenote Marie Motmans, landbouwers wonend in Schulen 1) en Joanne Marie Lambrechts landbouwster wonend in Schulen als voogd voor haar minderjarige kinderen bekomen met wijlen haar echtgenoot Pierre Motmans 2) willen de goederen delen achtergelaten door hun moeder en schoonmoeder Catherine Joors overleden in de maand november laatstleden in Schulen. Twee kavels A en B.

Kavel A: 1) een huis en aanhang met moestuin, akkerland en boomgaard van in totaal 40a, gelegen in Schulen, grenzend O Wil. Bijnens, Z het straatje, W de straat en N Brams. Belast met 3,55 francs aan de kerkfabriek van Lummen. 2) een akkerland van 1 ha in Schuelen genaamd ‘Vecquevaer’ (?), O de heer Vanhenis, Z Pierre Lambregts, W Gerard Vandereijt, N Gerard Jouck. Het stuk is belast met een jaarlijkse rente van 10,66 francs aan de heer Wilsens van Hasselt. 3) een akkerland in Schulen in de Neerstraet, 30a, grenzend O Gerard Vrancken, Z Jean Maris, W Martin Baeten en N de openbare weg. 4) een weide in Schulen genaamd ‘het Kerlen’, 60a, grenzend O de straat, Z Jean Maris, W Marie Catherine Timmermans en N demoiselle Roolans. 5) een akkerland in Lummen genaamd ‘den Plodderwijer’ 40a, grenzend O de erfgenamen Jacobs, Z de gemeente, W en N de heer Vanhenis. 6) een jaarlijkse rente van 2,37 francs tot last van Gertrude Hermans van Schulen. Dit lot werd geschat op 2000 francs.

Kavel B: 1) een huis met stal, groentetuin en akkerland in Schulen, in het geheel 60a groot, grenzend O het straatje, Z Vanschoonbeek, W Vanderstraeten en N de straat en Pierre Vanopree. Het huis is belast met twee verschillende renten voor een totaal van 14,22 francs jaarlijks, de ene tot profijt van de heer Decicil(?) en de andere aan Jamar van Herck la ville. 2) akkerland in Schulen genaamd ‘de Weijde’, 40a, grenzend O Francois Hendrix, Z Charlier, W Grauls en N de heer Cox. 3) een akkerland daar genaamd ‘de Wolfskeel’, 30a groot, grenzend Z Lambert Verneijns en O aan Vandepoel, N de heer Cox en W aan Colemonts. 4) een weide in Schulen op de plaats genaamd ‘Molenweg’, 60a, grenzend O de straat, Z Joanne Marie Lambrechts en N aan de armen van Lummen, W Willeaume Verneijns. Belast met 2,37 francs aan de erfgenamen van Jean Joors. 5) een hooiweide in de plaats genaamd ‘Houbempt’, 30a, O aan Charlier, Z Vossius, W Jean Ivens, N de weduwe Roolans. 6) een akkerland in Lummen van 60a genaamd ‘het Heufkensvelt’, grenzend O Jean Greven, N de heer Aerts en W de erfgenamen Laveren van Lummen. 7) een akkerland in Lummen sectie Laeren, 30a, grenzend de erfgenamen Wijns op een zijde. Tevens geschat op 2000 francs. Lottrekking bepaalde dat A aan Jean Oijen en zijn echtgenote Marie Motmans toeviel en het andere aan Joanna Marie Lambregts voor haar kinderen. Ze aanvaarden. Verdere condities te lezen in de akte. Opgemaakt in Schulen bij Thomas Bellet herbergier in presentie van Francois Swartebroux en Jean Lambrechts, beiden landbouwers in Schulen, als getuigen.

 

Akte nr. 210. 27 december 1810.

Op vraag van Henri Vancosen landbouwer wonend in Schulen en zijn consorten, zal de notaris aan de hoogste bieder en laatste hoger verkopen enkele boomstronken en jonge eiken op hun goederen in Schulen. Condities in de akte te lezen. In totaal werden 22 loten toegewezen met een opbrengst van 141,59 francs. Getuigen: Henri Bosmans en Henri Cos, beiden landbouwers van Schulen., getuigen.