» Veiligheidsbulletins en technische bulletins. (deze staan op chronologische volgorde van verschijnen)
» 28-02-2005 Safety Bulletin: Reversed risers niet langer toegestaan op materiaal dat er niet voor getest is. KnvvL VB2005-02
Betreft: Het gebruik van reversed risers op uitrustingen, welke hiervoor niet gefabriceerd en getest zijn.

Probleem:   Reversed risers op uitrustingen, welke niet getest zijn door de fabrikant op het gebruik hiervan dan wel op uitrustingen van fabrikanten, die geen reversed risers voor hun uitrustingen verkopen of produceren. Een aantal fabrikanten adviseren geen reversed risers te gebruiken voor hun systemen. Er bestaat een mogelijkheid dat deze risers, in het geval van een malfunctie met weinig drag ( bv. bag-lock), en in combinatie met andere factoren (b.v. gesloten risercovers) niet vrij komen van deze uitrustingen na het trekken van de release. Dit kan leiden tot een main-reserve entanglement met alle gevolgen van dien.

Oplossing:   Reversed risers mogen alleen gebruikt worden op uitrustingen, welke door de fabrikant ontworpen zijn voor het gebruik van reversed risers en deze dienen ook door de fabrikant van de desbetreffende uitrusting te zijn gefabriceerd.

Uitvoering: Per 1 maart 2005, door een erkende rigger.

Noot: Dit VB betreft de overeengekomen omzetting van TB 2004 – 01. Voor zover bekend staan alleen Parachutes de France SA en Rigging Innovations reversed risers op door hun daarvoor gefabriceerde uitrustingen (niet zijnde tandem uitrustingen) toe.
» 25-01-2005 Safety Bulletin: Twijfels over sterkte Adjustable Main Lift Webbing oude Racer-rigs van Jumpshack.
Betreft: Alle modellen SST/Racers, Racer Elites & Racer Trainers uitgerust met een enkelvoudige band als Adjustable Main Lift Webbing (AMLW). Het betreffende materiaal wordt al 8 jaar niet meer geproduceerd.

Probleem:  Door nieuwe inzichten omtrent krachten die vrijkomen bij onrustige openingen en onstabiele lichaamsposities is er twijfel ontstaan over de sterkte van deze constructie van de AMLW. Met name snel wisselende krachten van links naar rechts. De krachten die hierbij vrij kunnen komen overschrijden de krachten van het oorspronkelijke ontwerp, waardoor er een risico is dat de AMLW het in een dergelijke situatie zou begeven. Tot op heden is dit overigens nog nooit gebeurd.

Oplossing:  Het genoemde materiaal moet opnieuw worden getest en gekwalificeerd en mag tot nader order alleen voor ronde parachutes worden gebruikt. 

Noot: Lees het safety bulletin van de fabrikant: Safety Notice
Van dit probleem is nog geen KnvvL safety bulletin uit gegaan!
» 17-01-2005 Safety Bulletin: Problemen met functioneren Cypres of andere AAD bij alle Mirage en RTS uitrustingen. KnvvL VB2005-01
Betreft: Alle Mirage en RTS uitrustingen, uitgerust met een Cypres of een andere AAD, waarvan de werking berust op het doorsnijden van de loop.

Probleem:  Door verschillende oorzaken niet volledig samengedrukte pilotchutes, dan wel pilotchutes met een zwakke veerdruk, in combinatie met een onder de pilotchute geplaatste cutter kan er toe leiden, dat de reserve container na AAD activatie gesloten blijft. Na extensief onderzoek werd in samenwerking met Airtec vastgesteld, dat verplaatsing van de cutter van reserveflap #1 naar reserveflap #3 dit risico nagenoeg elimineert.

Oplossing:  Alle betrokken systemen dienen bij de eerstvolgende repack, dan wel uiterlijk 120 dagen na de laatste repack gemodificeerd te worden volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Uitrustingen welka al tekenen van "los pakken" vertonen (pilotchute staat omhoog) dienen in verband met het verhoogde risico gemodificeerd te worden voor de eerstvolgende sprong. 

Uitvoering: Erkende Rigger. 

Noot: Het bijgevoegde bulletin PSB 12-04 van de fabrikant, evenals de aanvulling van Airtec is een wezenlijk bestanddeel van dit bulletin.  
» 20-12-2004 Safety Bulletin: Problemen met metalen cut-away hendels Parachutes de France. KnvvL VB2004-09
Betreft: Metalen cutaway handels Parachute de France Tandem en MMS, P2010167600 & P10101677600

Probleem: Breuk van een van de coated  kabels van een MMS metalen cutaway handel. De breuk ontstond op het contactpunt van de kabel en bovenste gat van de handel. Het ten gevolge van gebruik veelvuldig buigen op dit punt heeft metaalmoeheid veroorzaakt. De betroffen handel was 11 jaar oud, dit model wordt sinds 1998 niet meer gefabriceerd. Ook de metalen cutaway handels voor Atom Tandem (ref P2010167600) zijn waarschijnlijk betrokken. Betroffen zijn Atom tandem Harnes-Container (P/N : 740-1) en MMS Harnes-Container (P/N : 740-2).

Oplossing: Onmiddellijke inspectie van betroffen uitrustingen voor de eerstvolgende sprong. Kabels met breuk verschijnselen bij de handel dienen onmiddellijk vervangen te worden, in elk geval dienen alle metalen handels zo spoedig mogelijk vervangen te worden  door  soft handels (Tandem release handle “grip”, ref 2010167200)

Uitvoering: Erkend Valschermtechnicus / Rigger

Noot: Het bijgevoegde bulletin van de fabrikant is een wezenlijk bestanddeel van dit bulletin.
» 14-12-2004 Safety Bulletin: Problemen met freebags van Parachutes de France. KnvvL VB2004-08
Betreft: Alle door Parachutes de France (PdF) vervaardigde freebags met Batchnummers van 32554 tot en met 8003676 (aangebracht op de protectionflap van de freebag).

Probleem: Door de gebruikte coating in de freebag kan het voorkomen, dat deze in sommige gevallen vastplakt aan de reserve parachute. De mate van vastplakken heeft geen invloed op de luchtwaardigheid van de uitrusting.

Oplossing: Bij de eerst volgende repack dient het batchnummer van de freebag gecontroleerd te worden. Freebags uit de bovengenoemde serie, welke plakverschijnselen vertonen, moeten ter vervanging worden opgestuurd naar PdF.

Uitvoering: Met betrekking tot de controle, houder van een vouwbevoegdheid dan wel erkende Rigger.
Vervanging alleen door erkende Rigger.

Noot:
Het bijgevoegde bulletin van de fabrikant 04/001 is een wezenlijk bestanddeel van dit bulletin.
» 14-12-2004 Safety Bulletin: Problemen met Atom Millennium deflector flap. KnvvL VB2004-07

Betreft: Mogelijke vervorming van deflectorflap bij het Atom Millenium rig.

Probleem: Afhankelijk van de manier, waarop de deflectorflap op de main deploymentbag geplaatst wordt tijdens de pakcyclus, kan er na verloop van tijd vervorming plaats vinden, waardoor de effectiviteit van de flap afneemt.

Oplossing: Inspectie van alle betrokken uitrustingen voor het eerstvolgende gebruik. Indien de flap vervormd is dient de uitrusting voor de eerstvolgende sprong volgens de aanwijzingen van de fabrikant door een Rigger gemodificeerde te worden. In elk geval dient de door de fabrikant aangegeven modificatie uitgevoerd te worden bij de eerstvolgende repack van de reserveparachute.

Uitvoering: Erkende Rigger

Noot: Het bijgevoegde bulletin van de fabrikant 04/002 is een wezenlijk bestanddeel van dit bulletin.

Van dit probleem is 23-08-2004 een bulletin uit gegaan door de fabrikant zoals destijds reeds vermeld op deze site. Toen achtte de KnvvL een Nederlands veiligheidsbulletin niet nodig. Zie hier »

» 17-09-2004 Safety Bulletin: Problemen met reservepinnen van Paratec. KnvvL VB2004-06
Probleem: Tijdens een routine controle (rechttrekken kabel na RSL activering) werd vastgesteld, dat een reservepin niet op de juiste manier op de kabel geperst was en al bij een zeer lage trekkracht loskwam. Dit bleek ook het geval te zijn bij 4 andere ripcords (3x Next Student, 1x Next Tandem). De betroffen ripcords zijn uit de periode 2000/2001 en werden als prefabrikaat (beugel, balletje en kabel) door Thomas Sports aan Paratec geleverd, die zelf de pinnen eraan perste. Het Batchnummer is TSE 1 PTD 5141A, de pinnen zijn visueel herkenbaar aan het feit, dan ze "rond" geperst zijn, dus niet "platgekrepen", zoals de meeste andere ripcords.

Oplossing: De reserve ripcords van alle door Paratec gefabriceerde uitrustingen, inclusief tandem uitrustingen, dienen voor de eerstvolgende sprong gecontroleerd te worden door een erkende Valschermtechnicus/Rigger. Dit betreft zowel de kentekening van het ripcord, als de bevestiging van de pin aan de ripcordkabel. Dit geldt ook voor uitrustingen, waarvan het ripcord na 2000 vervangen is door een ripcord vervaardigd door de firma Paratec. Alle uitrustingen, voorzien van een ripcord met bovengenoemde kentekening (ingeslagen in de beugel), danwel met de boven omschreven kenmerken, zijn met onmiddellijke ingang geground en mogen pas weer begruikt worden nadat het ripcord vervangen is. Betroffen ripcords worden door Paratec kosteloos vervangen.

Noot: Gewezen wordt op het feit, dat Parachutes de France haar reserve ripcords "walst", waardoor deze ook rond zijn; in de beugel is echter PF gevolgd door een letter/cijfercombinatie ingeslagen.
» 26-08-2004 Safety Bulletin: Opnieuw problemen met adjustable mainliftwebbing van Javelin rigs. KnvvL VB2004-05
Probleem: Bij een verstelbaar harnas van een Student Javelin werd het mainlift tijdens de opening doorgesneden door de adjuster, bij de verbinding naar de beenband en de rugband, hetgeen een fataal ongeval tot gevolg had.

Oplossing: Bij alle uitrustingen, ook bij pasagiersharnassen ten behoeve van tandemsprongen, welke voorzien zijn van een verstelbaar mainlift webbing dient het mainlift webbing, alsmede de verbinding van de adjuster met het harnas gecontroleerd te worden op abnormale slijtage verschijnselen dan wel zichtbare gebroken vezels van het webbing. Indien deze worden vastgesteld, dient de uitrusting onmiddelijk buiten gebruik gesteld te worden en aan een erkende Valschermtechnicus/Rigger ter beoordeling aangeboden te worden.

Uitvoering: Voor de eerstvolgende sprong door de verantwoordelijke instructeur cq. de gebruiker van de uitrusting, daarna op regelmatige basis, minimaal eens per maand.
» 23-08-2004 Safety Bulletin: Problemen met Atom Millennium deflector flap. PdF N°04/002
Op 23 augustus 2004 is er een veiligheidsbulletin van Parachutes de France uit gegaan voor diverse Atom Millennium rigs. De deflector flap van de main container kan verbuigen, waardoor het mogelijk is dat er lijnen dan wel een bag blijft haken in de container bij opening. Er wordt aangeraden om bij iedere vouwbeurt de flap te controleren en indien deze meebuigt te laten modificeren door een rigger volgens de specificaties van PdF.

Van dit probleem is geen Nederlands veiligheidsbulletin uit gegeven door de KnvvL. Klik hier voor de Pdf file van Parachutes des France (Franstalig document).

Update: van dit probleem is inmiddels wel een veiligheidsbulletin uit gegaan door de KnvvL dd. 14-12-2004 VB 2004-07 Klik hier »
» 20-08-2004 Technisch Bulletin: Reversed Risers. KnvvL TB2004-01
Probleem: Reversed risers op uitrustingen, welke niet getest zijn door de fabrikant op het gebruik hiervan, dan wel op uitrustinge van fabrikanten die geen reversed risers verkopen of produceren. Een aantal fabrikanten adviseren geen reversed risers te gebruiken voor hun systemen. Er bestaat een mogelijkheid dat deze risers, in het geval van een malfunctie met weinig drag (bijv. bag-lock), en in combinatie met andere factoren (bijv. gesloten risercovers) niet vrij komen van deze uitrustingen na het trekken van de release. Dit kan leiden tot een main-reserve entanglement met alle gevolgen van dien.

Oplossing: Reversed risers mogen alleen gebruikt worden op uitrustingen welke door de fabrikant ontworpen zijn voor het gebruik van reversed risers en dienen ook door de fabrikant van desbetreffende uitrusting te zijn gefabriceerd.

Uitvoering: Zo spoedig mogelijk, in ieder geval voor 1 maart 2005, door een erkend rigger.

Noot: Dit TB zal met ingang van 1 maart 2005 worden omgezet in een VB.
» 08-06-2004 Safety Bulletin: Oude Vigil AAD's per direct geground. KnvvL VB2004-04

Alle Vigil AAD's die geproduceerd zijn voor 26 maart 2004 zijn per direct geground. Als gevolg van onder meer statische elektriciteit kunnen zelfs uitgeschakelde Vigils activeren. De betreffende automaten dienen per direct door een rigger uit het rig verwijderd te worden. Vigil levert kosteloos een nieuwe Vigil AAD.
Dit veiligheidsbulletin vervangt VB 2004-02, waarin voor betreffende Vigils een overgangregeling tot 31 december 2004 was geregeld

 

» 13-05-2004 Safety Bulletin: Techno reserves moeten worden gemodificeerd. KnvvL VB2004-03

Er is een veiligheidsbulletin uit gegaan voor Techno 240 sqft reserves van Parachutes de France. Ze blijken niet aan de sterktetests te voldoen. Tijdens tests bleken ze niet te kunnen voldoen aan de maximum eis van een snelheid van 150 knts met een gewicht van 130 kg. Door vervanging van de slider, het modificeren van de stuurlijnen en een andere pakmethode zoals aangegeven door de fabrikant. Dit dient te gebeuren door een rigger. Dit veiligheidsbulletin vervangt VB 2003-06.

 

» 22-04-2004 Safety Bulletin: Verplichte vervanging Vigil AAD's. KnvvL VB2004-02

Vigil AAD's die geproduceerd zijn voor 26 maart 2004 moeten voor 31 december 2004 worden vervangen. Als gevolg van onder meer statische elektriciteit kunnen alleen op de grond Vigils onterecht activeren. De betreffende automaten dienen door een rigger uit het rig verwijderd te worden. Vigil levert kosteloos een nieuwe Vigil AAD.

 

» 23-12-2003 Safety Bulletin: Probleem met Sygma Tandem en Skyhook. KnvvL VB2003-07

Er is een veiligheidsbulletin uit gegaan voor de Sygma tandemsystemen van de Relative Workshop. Neem voor verdere informatie contact op met de KnvvL (070-3143600). Of kijk op http://www.parachute.nl/vb0307.html

 

» 19-12-2003 Safety Bulletin: Alle PdF Reserves moeten geïnspecteerd worden door een rigger. KnvvL VB2004-01

Alle reserves van Parachute de France (PdF) geproduceerd tussen 1-1-1987 en 28-2-1989 (Serienummer 87 01 001 t/m 89 02 XXX) zijn geground tot zij door een rigger zijn gecontroleerd. Bij het reserveparachute model Minimax 5 zijn scheuren ontdekt in de naden. Het probleem kan verholpen worden door een rigger met aanwijzing van PdF. Zie voor meer info de volgende link van PdF: http://www.parachutes-de-france.com/us/parachutes/docs/BS%202-2003%20minimax%205%20gb.pdf

» 11-12-2003 Safety Bulletin: Wijziging BVR 2003 mbt BOC springen leerlingen. KnvvL VB2003-08

Het BVR 2003 is gewijzigd waardoor het BOC openingssysteem nu voor alle leerlingen toegankelijk is, mits zij aan een aantal criteria voldoen. Klik op de volgende link voor meer info: http://www.parachute.nl/vb0308.html

 

» 5-12-2003 Safety Bulletin: Skyhook terug naar RWS.

Door fabrikagefouten kan het skyhooksysteem van de Relative Workshop niet goed werken. Dit geldt alleen voor de systemen geproduceerd tussen 12 okt. en 1 dec. 2003. Als gevolg van constructiefouten bij deze modellen is het mogelijk deze verkeerd te installeren door een rigger tijdens een repack. Bezitters van een rig geproduceerd in genoemd tijdsvak kunnen het probleem kosteloos door de RWS laten oplossen. Zie voor meer info de volgende link van RWS: http://www.relativeworkshop.com/general/news2003.html

 

» 22-07-2003 Safety Bulletin: Probleem met adjustable mainliftwebbing van Javelin rigs. KnvvL VB2003-05

De main lift webbing (MLW) van alle Javelins en Javelin Odyssey rigs moeten per direct gecontroleerd worden op slijtage indien zij voorzien zijn van adapters waarmee de MLW kan worden versteld, zogenaamde "adjustable main lift webbings". Het blijkt dat de adapters slijtage aan de MLW kunnen veroorzaken die structurele schade veroorzaakt, waardoor de MLW het kan begeven. Voor meer informatie kijk op de site van Sun Path, de maker van de rigs: http://www.sunpath.com/downloads/bulletin/SP02.pdf

» 15-07-2003 Safety Bulletin: Gebroken reserve ripcord pinnen van o.a. Rigging Innovations. KnvvL VB2003-04

Sommige reserve pinnen van Rigging Innovations die zijn geproduceerd tussen 28 november 2001 en 15 juli 2003 kunnen met weinig kracht worden gebroken. Dit kan leiden tot het niet meer kunnen gebruiken van de reserve (zie afbeelding). Alle pinnen gefabriceerd binnen genoemd tijdvak dienen per direct geinspecteerd te worden door een rigger volgens een test zoals deze door Rigging Innovations is beschreven: http://www.rigginginnovations.com/servicebulletins/PIA%20PIN%20TechBulletinnical%2071003Rev31.pdf Rigging Innovations is fabrikant van o.a. het Voodoo rig. Dit safety bulletin is niet alleen uit gegaan voor Rigging Innovations, maar voor ook voor reservepinnen van andere fabrikanten. Vraag het dus aan je rigger!

» 4-07-2003 Safety Bulletin: Techno Reserve niet sterk genoeg. KnvvL VB2003-06

Er is een veiligheidsbulletin uit gegaan voor Techno 240 sqft reserves van Parachutes de France. Ze blijken niet aan de sterktetests te voldoen. Tijdens tests bleken ze niet te kunnen voldoen aan de maximum eis van een snelheid van 150 knts met een gewicht van 130 kg. Als gevolg hiervan geldt voor de maximale belasting nu 130 knts met 100 kg. Zie voor meer info de volgende link van PdF: http://www.parachutes-de-france.com/us/parachutes/docs/TECHNO%20240%20CNU.pdf

» juli 2003 Technisch Bulletin: Aerodyne Reserve Softlinks kunnen ook gebruikt worden voor andere merken.

De softlinks voor de reserve van Aerodyne kunnen en mogen ook voor andere reserves gebruikt worden van andere merken. De links met technisch onderdeel nr. P1487-01 zijn als apart onderdeel TSO getest door de Amerikaanse FAA (US Federal Aviation Administration, de Amerikaanse RLD) en hebben op 17 december 2002 een TSO C23d goedkeuring gegeven, wat betekent dat de softlinks voor reserves mogen worden gebruikt. Zie voor meer info de volgende link: http://www.aerodyne-int.com/download/Aerodyne%20reserve%20soft%20links.pdf

» 18-05-03 Safety Bulletin: Brekende Mirage reserveripcords. KnvvL VB2003-03

De Mirage 27” Soft Reserve Ripcords, part #SH01-27, batch #M005128, gefabriceerd tussen 25-11-2001 en 10-05-2002 kunnen breken. Alle eigenaars van een Mirage systeem, voorzien van een Soft Reserve Ripcord dienen de data sticker, aangebracht op de soft handle tegenover het Velcro, te controleren. De verdachte handles hebben de markering “S/N M005128”.

Noot: Capewell Components fabriceert ook voor andere fabrikanten; ieder springer dient alle hardware componenten van zijn/haar uitrusting te controleren op ongewoon verslijt, breuken, barsten, deuken of buigingen. Tevens worden alle springers er ten overvloede aan herinnerd, dat ze hun complete uitrusting regelmatig dienen te controleren! Voor meer informatie klik op onderstaande links:
http://www.parachute.nl/vb0303.html
http://www.parachute.nl/fileadmin/knvvlpa_upload/pdf/Mirage_PSB_280403.pdf

  Acrobat Reader is een gratis maar officieel programma van Adobe om platform-onafhankelijk pdf bestanden te kunnen bekijken. Voor sommige van bovenstaande links heb je dit programma dus nodig. Klik links op het logo om het programma te downloaden als je Acrobat nog niet hebt.