ONGESCHOEIDE KARMELIETESSEN

Karmelietessen Klooster Echt

Even voluit: Wij zijn Ongeschoeide Karmelietessen van de Orde van de Zalige Maagd Maria van de Berg Karmel.
Een orde die haar oorsprong heeft in het Heilig Land. Met name het Karmelgebergte waar de profeet Elia verbleef. Rond 1200 vestigden zich daar een aantal vooral westerse pelgrims en kruisvaarders om er een kluizendaarsleven te leiden dat zich geleidelijk ontwikkelde tot een eremietenleven met gemeenschappelijke aspecten. Zo ontvingen deze kluizenaars rond 1247 een levensregel en werden zij de "Broeders van Onze Lieve Vrouw". Naar het kapelletje dat zij hadden ter ere van Maria.
Met dit korte aangeven van onze oorsprong willen we duidelijk maken wat we zijn, en aangeven wat we doen, hoe, waar en waarom, en welke heiligen ons inspireren.

Wat zijn we?

Al gemakkelijk te zeggen. We zijn kluizenaressen die in gemeenschap leven. Contemplatieve zusters/religieuzen van een Beschouwende Orde.

Wat doen we?

Een leven leiden van gebed en overweging, van werk en ontspanning, van eenzaamheid en stilzwijgen.

Hoe doen we dat?

Er is een vaste dagindeling die ons doen en laten concentreert rond het gebed. Zeven maal per dag komen we samen in het Click om te vergroten / Koor Karmel Echtkoor voor het goddelijk officie (ook wel getijdengebed of breviergebed genoemd).
's Morgens en 's avonds is er een uur persoonlijk stil gebed dat ook plaats vindt in het koor. De dagelijkse geestelijke lezing doet ieder alleen in zijn cel. Elke dag begint met het vieren van de Eucharistie van waaruit we de dag beleven. De overige tijd wanneer we niet voor het gebed of de overweging in het koor of op de cel zijn, heeft iedereen zijn eigen werkzaamheden waarbij er geen gemeenschappelijke werkruimten zijn. Hierdoor onderhoudt men gemakkelijker het stilzwijgen en het verblijven in de eenzaamheid.
Voor de ontspanning hebben we een dagelijks recreatie-uur.

Waar leven wij zo?

Tuin Karmel EchtIn een slotklooster. Dit betekent dat we altijd binnen de clausuur blijven. Een vrij gekozen slotleven waarin onze afzondering en eenzaamheid het meest gewaarborgd is. We gaan daarom niet uit en hebben een materiele afscheiding tussen ons en bezoekers in de spreekkamer, tussen het koor en de kapel en tussen de (mooie!) tuin en de aangrenzende omgeving. Tralies en een hoge slotmuur helpen zo een "woestijn" te scheppen waarin het karmelideaal beleefd kan worden.

 

Waarom??

Om onze Heer Jezus Christus na te volgen in een leven van gehoorzaamheid, zuiverheid en armoede.
Om God, de Vader, een offer van lofprijzing en dankzegging te brengen; ook uit eerherstel en plaatsvervangend voor hen die God niet kunnen of willen loven.
Om door de heilige Geest geleid en aangespoord, de hele Kerk te helpen in haar zending, zodat zij voor alle mensen een krachtige getuige mag zijn van de verlossende liefde van God door het lijden en sterven van Jezus Christus.
Om Maria te vereren aan wie de karmelorde is toegewijd. Zij draagt de titel: Regina Decor Carmeli - Koningin en Luister van de Karmel. Het scapulier dat over het habijt gedragen wordt is een teken van haar bijzondere bescherming en van ieders toegewijd zijn ook aan haar.
Om te bidden voor de mensen, voor de noden van de wereld, voor de individuele noden van mensen die hun zorgen en intenties aanbevelen aan ons gebed.
Ook, laatst genoemd maar daarom niet op de laatste plaats, om onze diepste verlangens te vervullen. Namelijk helemaal aan God te mogen toebehoren volgens de levenswijze van de Karmel.

Heiligen die ons inspireren:

De profeet Elia die "vurig geijverd heeft voor Jahwe, de God van de legerscharen". (vgl. 1 Kon. 19,14)Zr. Theresia-Benedicta van het Kruis
De heilige Theresia van Avila die wel 1000 x haar leven wilde geven opdat één enkele ziel God een weinig meer zou loven.
De heilige Thérèse van Lisieux die uitriep dat ze maar één roeping had: de Liefde!
De heilige Johannes van het Kruis die zijn geestelijke dochters aanspoorde de voetstappen van versterving van Christus te volgen in alle geduld, in volkomen stilte, vol verlangen naar lijden.
De heilige Theresia-Benedicta van het Kruis (Edith Stein) die, na zelf een lange weg te hebben afgelegd, tegen haar vrienden kon zeggen: "Leef bij God en je vindt de Bron van het zuiverste geluk."
Last but not least: Onze Lieve Vrouw, Maria, de Moeder van Jezus, de Koningin en Luister van de Karmel. Aan haar voorbeeld spiegelen wij ons dagelijks om het mysterievol leven van haar zoon Jezus in geloof en liefde in ons hart te overwegen en te waken in gebed.

 

Click om te vergroten / Raam Kapel EchtDe Karmel in Echt is gesticht in 1875 door Duitse karmelietessen die in Nederland hun toevlucht zochten vanwege de "Kulturkampf" in Duitsland in die jaren. Toen de zusters in latere jaren weer opnieuw in hun "Heimat" zijn begonnen, is de Echter Karmel blijven bestaan.
Van 1939-1942 heeft de heilige Theresia Benedicta van het Kruis hier haar kloosterleven geleid. Zij is bij velen bekend als de heilige Edith Stein, zoals haar eigen naam was. De foto toont de glas-in-lood-ramen van de kapel die gemaakt zijn na haar zaligverklaring in 1987.
Van links naar rechts:
De H. Theresia van Jezus (1515/1582), hervormster van de Orde.
Edith Stein (1891-1942) uit de tijd voor haar intrede in de Karmel; ze draagt het boek dat ze in één nacht uitlas en dat haar de doorslaggevende genade gaf om zich te laten dopen in de katholieke Kerk met het verlangen dezelfde levenswijze te willen volgen als de H. Theresia. Het boek was de autobiografie van de H. Theresia van Jezus!
De zalige Theresia Benedicta van het Kruis
De heilige Johannes van het Kruis (1542-1591), geestelijke Vader van de Orde en eveneens hervormer.

Binnen het kader van deze website kunnen we niet uitgebreider ingaan op de heilige Edith Stein. Wij wilden u/je laten kennismaken met onze Karmel om een indruk te krijgen van wie we zijn.
Voor een nadere kennismaking door een bezoek, een gesprek, het meebeleven van een dagdeel of enkele dagen, kunt u / kun je het beste schrijven- of bellen op de aangegeven tijden. Ook wie vragen heeft of meer wil weten kan gerust contact opnemen met onze Priorin.

Zusters Karmelietessen O.C.D.
Bovenstestraat 48
6101 EL Echt (Nederland)

Tel: 0475-481175 (tussen 09.30-11 uur en 15.00-16.30 uur.)

Voor informatie over de H. Theresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein) e-mail de "Stichting Dr. Edith Stein Echt NL"