HAMIS TÁJKÉPEK

<back
<HOME

HAMIS TÁJKÉPEK - A hálózat szeletei


Konnotatív kísérletek a térplasztika és a tér kölcsönhatásának alkalmazásával

(1. fényképezés nappali fényben, 2. Fényképezés infravörös éjjellátógéppel)

A Hamis tájképeklétezésének tudatosodása gyermekkorom legelsò látvány-emlékeihez vezet vissza. Születésem helye a Vajdaságban, Jugoszlávia északi tartományában van. A szántóföldek horizontját úgy látni ott, akár a tengerét. E földrajzi régió jellegzetes síkságának szellemi leképezése jelenti a további, de önmagukban mindenkor önálló eredetik kompatibilis prototípusát. Ezek az eredetik azután, mint "hamis tájképek", egyetemesen és szinte világszerte azonosíthatók.

>Az alkotói aktus ökonómikussága: Megindultan állok a tesfigura és a tájkép egyensúlyának metszéspontjában, a megfigyelés és a dokumentáció folyamata közben. Olyan szituációkat hozva létre melyekben a természet eròi a társadalom és az idò eròinek jelzéseivel konfrontálódnak. 

A Hamis tájképeknemcsak egymáshoz hasonló "földrajzi valóságokként" identifikálhatók, hiszen mindenütt léteznek. Mindenütt, ahol a szabadság utáni, önmagamban való kutatás folyamatában azokat felismerni vélem.

>Az észlelés logikája

E projektum kifejlesztéséhez Caspar David Friedrich (1774 - 1840) közismert festészeti motívuma szolgáltatott konceptuális indítékot, miközben én a (hamis) tájképek elòtt fényképezkedtem. Az eszközeim minimálisak és tömörek: akárcsak a reklámé. A képek hasonló, vagy különbözò relációkat képviselnek. Esetükben a természet allegórikus metanyelv és ugyanakkor jelkép, miközben maga a "tájkép" a transzcendens utáni vágyakozás vetítòvásznaként jelenik meg. Az évszakok váltakozásának megjelenítése nem az idò múlását hivatott megmutatni. A ciklikus átalakulás a mulandóságra utal. A Hamis tájképekideák, amelyek konkrét kódokat közvetítenek, ugyanakkor pedig egy világszerte mùködò, kölcsönösen ható spirituális tapasztalat topográfiáját jelölik.

>E bòvülò munka célja egy specifikus helyi tájmotívum globálisan érvényes dimenziójának, valamint szellemi kötòdöttségének analitikus feldolgozására irányul.


Összpontosítás a lényegre

>Arra is, ami a Föld felülete alatt rétegezòdik.


A tájkép mítoszához való újszerù hozzáállás

>A metafizikus elem esztétikai és ábrázolási illúziójának leépítése által.

>A tudatban létezò archetípikus képek formális változások nélküli rekonfigurációja, a navigáció ismétlése által.

>A tájképfelfogás mint integrációs tényezò.

>A mùvész(figura) pozíciójának megjelölése a tájképben a kód mediátori pozíciójának megjelölését jelenti.


A tájkép virtualizációja a külsò és a belsò világokban

Európa > A történelmi és képzeletbeli tárgyak beépítése a valós tájképbe.

A jelentòl független jövò forgatókönyveinek kidolgozása

USA > A jelenre alapozott forgatókönyvek kidolgozása

A jelenre és a jövòre alapozott fiktív forgatókönyvek kidolgozása
HAMIS TÁJKÉPEK

Az alapmotívumok > 6x6=36 fotó, a fényképek egyenként 30x45 cm

A felvételek 1994 nyarától 1998 òszéig, a németországi Északrajna-Westfália, Brandenburg és Mecklenburg-Elòpommeránia szövetségi tartományokban, az amerikai New York, Massachusetts és Pennsylvania szövetségi államokban, valamint a lengyelországi Lodz vajdaságban készültek.
KEREKES LÁSZLÓ HAMIS TÁJKÉP-GERJESZTÓ BERENDEZÉSE


Részei: 1 db állvány, fémanyagból; 160 cm magas

1 db lassúfordulatú villanymotor, 2.5/3 fp;

1 db forgatott, transzparens keret (15 x 22 cm).


A berendezés a kiállítás terének egyik fala elé van helyezve, amelyre videóprojektorral egy vízszintes kameramozgással készítettHamis tájkép-felvétel digitalizált looping-motívuma kerül vetítésre. Nézésére a berendezés szemmagaságban elhelyezkedò és folyamatosan körbenforgó megfigyelòkerete alkalmas: a kettòs üveglap látómezejének közepén testem lekicsinyített grafikai mása látható. Az összeragasztott üveglapok között homok van, melyet egy kékeszöld folyadék mos, szüntelenül új és új formákba rendezve azt. A berendezés megfigyelòkerete és a videóprojekció mozgásiránya egymással ellentétesek. A megfigyelòkeret ablakként, vagy képernyòként funkcionál. Általa egy Hamis tájkép-motívum - a véletlen és az idò munkájának hatására képileg mindig egyedi - optikai változásait lehet követni.


 

VISSZATEKINTÉS A HAMIS TÁJKÉPEK c. PROJEKTUMMAL KAPCSOLATBAN:

KEREKES LÁSZLÓ VIZUÁLIS INTERVENCIÓI A SZABAD TÉRBEN / 1972.

Kerekes László 1971-74-ben aktív tagja volt a Bosch+Bosch csoportnak, és a hároméves idòszakban számos olyan vállalkozást vitt véghez, amellyel gazdagította a hetvenes évek új jugoszláv mùvészetét. Tevékenysége négy területen vizsgálható, bár ezek párhuzamosan haladtak egymás mellett, és egy meghatározó mùvészi irányvételnek csupán különbözò aspektusait képviselték: a természeti környezetben végzett beavatkozások, konceptuális mùvek, a vizuális költészet szellemében foggant alkotások és a mùvésznek saját testével végzett akciói.

image

Vizuális intervenció szabad térben (a Palicsi-tó kiszáradt medre) Gipsz, mészpor, kb. 100 x 100 m, 1972.

Ha ki kellene emelnünk azt, ami Kerekes "bosch-os" mùvészi tevékenységében a legeredetibb, és ami jugoszláv viszonylatban egyedülállóvá teszi mùködését, akkor a választás térintervencióira esne, a land art egy fajtájára.

A számára világos, hogy a természet és a táj felé fordulás csak akkor lesz igazán hatásos, ha közvetlenül éli át a vidék természetességét - ezt az élményt keresve kerül sor akcióira a Palicsi-tó kiszáradt medrében (1972 márciusában). Meg akarja ismerni a munkába vett anyagok állapotát és átalakulásait: a tómeder száraz és repedezett felsò kérge alatt nedves és ragadós üledékréteg maradt - ezért a felszín megjelölésekor a mùvésznek többek között ki kell állnia a mély sárban való gázolást is. Folytatva a földfelszínnel végzett kisérleteket, két álló héten át figyelembe vesz minden természeti és légköri változást, elfogadja elòre nem látott hatásaikat, és ezzel az ilyen mù (mùködés) szükségszerùen befejezetlen marad: a land art eredménye nem objektum, hanem szituáció - a szituáció pedig állandóan változik, és végül megszùnik.

Dr. Jerko Denegri

A Bosch+Bosch vonzásában / Pictura Erupta / Új Symposion, Forum Újvidék / 1986.Kommentár a Hamis Tájképek c. projektem

alapdokumentációja mellé

Aki a messzeségbe tekinteni megtanul, az a síkságok helyén elmosott tengerek idejének titkát is megleli.

A "hamis tájképeken" 1994-ben, Németországban kezdtem el dolgozni. Már 1988-ban elkényszerültem a származásom térségébòl, s a vajdasági táj, - nemcsak mint térplasztikai jelenség és vizuális jelkép -, filozófiailag a távolságról tudatosodott bennem igazából. Amíg az utazásaim során a térképek, vagy a glóbusz koordinátáit képezò vonalhálózat szeletei között igazodom, addig a lelki szemeimmel, világszerte a magamban hordozott, szülöföldi "òsmintának" megfelelò, jellegzetes motívumok alkotói objektivizálásával foglalkozom.

A tulajdonképpen azonosítójellegù munkám célja tehát, eleve nem a különbözò, a vajdasági síksághoz valamimód hasonlító tájak hagyományos, újraleképezò mùvészi ábrázolásában nyilvánul meg.

A bennünket is meghatározó, összefüggò térben és idòben reálisan létezò tájakban ugyanis, mindenek elòtt gondolatilag törekszem felismerni, a globálisra rávetíthetò helyi univerzumunk meghatározó jegyeit.

A konceptuális eljárásommal, a vajdasági táj motívumát az egyetemes jelentésù, integrációs tényezò szinvonalára emelem ki.

Ezáltal aHamis tájképekc. nyílt rendszerù nemzetközi projektem, a szellemi önmeghatározás alkotói modelljének tekinthetò.

A Hamis tájképek c. projektem bòvítésével, pillanatnyilag a jelenkori mùvészet és a technológia eszközeinek, azaz a kiszélesített médianyelv lehetòségeinek felhasználásával foglalkozom. Az interneten közvetített információja keretében azonban, - mùszaki okokból -, egyedül csak a munkám alapdokumentációját áll módomban ismertetni.

AHamis tájképekegy külön szféráját, azok a csúcstechnológiával kivitelezett videómunkák képezik, melyek részben nagyméretù videókivetísekként mùködtetve, elsò ízben 1999 májusában, a budapesti Goethe-Intézet Andrássy-úti galériájában kerültek nyilvános bemutatásra. www.goethe.de/ms/bud/ausst/de_a45.htm

Ennek folytán az éppen a NATO-bombázások idejével egybeesò önálló kiállításom, egy különleges szereppel ruházta fel, a Hamis tájképekbudapesti nyilvános bemutatását.

A projekt szóbanforgó videómunkáit és a multimediális installációhoz tartozó, Hamis tájkép-gerjesztò berendezésemet, a természetüknél fogva mindenkor csak a kiállításuk valós terének, mùszaki körülményeiben lehetséges érzékelni. Ezért e weblapon is, mindössze a puszta jelölésükkel és a leírásukkal szolgálhatok.