Dagorder voor de luchtverdediging
Hoofdkwartier, 10 mei 1940
 

Op het einde van dezen eersten dag van den schandelijken aanval op ons vaderland is het mij een behoefte, mijn warmen dank en waardering uit te spreken voor hetgeen de luchtverdediging heden heeft verricht.

In mijn circulaire van 14 april j.l. ... heb ik U allen voorgehoden hoezeer een voortdurende paraatheid in het bijzonder voor de luchtverdediging noodig is, en het verheugt mij te kunnen getuigen, dat vandaag aan die eisch ten volle is voldaan. Veel is van u gevaagd, en smartelijke verliezen zijn geleden, maar de vijand heeft slagen ontvangen van een zoodanige kracht, als hij stellig niet had voorzien en thans kunnen wij vaststellen, dat zijn boos opzet althans voor vandaag is mislukt.

Dit was echter nog slechts het begin. Rekent er op, dat er nog veel van U zal worden gevraagd, zoodat een taaie volharding noodig zal zijn.

Evenwel kunnen wij er op rekeken, dat onze bondgenoten ons niet in de steek zullen laten.

HOUDT VOL, TOT HEIL VAN HET VADERLAND!!!
LEVE DE KONINGIN!!

De luitenant-generaal,
Commandant Luchtverdediging

P.W. Best